Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät"

Transkriptio

1 BOLT XL KASVITAUTIEN TORJUNTAAN H226 Syttyvä neste ja höyry/ Brandfarlig vätska och ånga. H315 Ärsyttää ihoa/ Irriterar huden. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä/ Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta/ Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin/ Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia/ Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208 Sisältää propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion/ Innehåller propikonazol. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi/ För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.! VAARA RISKER Valmistaja / Registreringsinnehavaren: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland. Tel: Fax: Website: Rekisteröinnin haltija / Tillverkare: Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Yhteystiedot kuten yllä/ Kontaktuppgifter som ovan. Maahantuoja: Chemfield Oy, PL 12, Turku. Puh Bolt XL Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l Valmistetyyppi: EC Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät Registreringsnummer: 3274 Verksam beståndsdel: propikonatsoli 250 g/l Produkttyp: EC Endast för yrkesmässig bruk. Suojattava pakkaselta

2 P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty/ Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä/ Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta/ Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin/ VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla/ VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää/ VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia/ Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 EI saa oksennuttaa/ Framkalla INTE kräkning. P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin/ Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin/ Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P391 Valumat on kerättävä/ Samla upp spill. P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa/ Fflrvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt. P405 Varastoi lukitussa tilassa/ Forvaras inlast. P501 Havita sisalto vaarallisena jatteena ja pakkaus viemalla asianmukaiseen jatepisteeseen/ Innehallet lamnas till insamlingsstalle for farligt avfall och behallaren till allman avstjalpningsplats. Käyttötarkoitus: Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien sekä havupuiden taimitarhojen männynversosurman ja talvituhosienien torjuntaan sekä Ramularia sienen torjuntaan sokerijuurikkaalla. Käytön rajoitukset: Varoaika 35 vrk. Sokerijuurikkaan naattien käyttö rehuksi on kielletty. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin: Käyttökohteet viljat, sokerijuurikas, golfkentät Suutintyyppi Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1) 50 % vähennys 75 % vähennys 3 m 3 m 3 m 3 m taimitarhat 5 m 3 m 3 m 3 m 90 % vähennys 1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet. 2

3 Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine on haitallista hyötyniveljalkaisille. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Käyttöohje: Viljat: Härmän, ruostesienien, rengaslaikun, ohran verkkolaikun, vehnän ruskolaikun (Septoria) ja vehnän lehtilaikun torjunnassa kasvusto ruiskutetaan ensimmäisten tautilaikkujen ilmestyttyä. Käyttömäärä on 0,5 l tai jaettuna 0,25 + 0,25 l/ha sekoitettuna litraan vettä. Jaetussa käytössä sopiva ruiskutuksen väli on noin kaksi viikkoa. Jälkimmäinen ruiskutus jaetussa käytössä voidaan jättää tekemättä silloin kun uhkaa taudeista ei ole. Syys- ja kevätvehnästä härmää torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien paras torjunta-ajankohta on yleensä tähkälletulovaiheessa. Ohralla härmän, verkko- tai rengaslaikun torjunta suoritetaan tavallisesti korrenkasvun aikana. Kauralla ja rukiilla käsittely tehdään tarvittaessa korrenkasvun aikana. Kaikkia viljoja voidaan tautiepidemian uhatessa käsitellä tähkälletulon jälkeenkin kukinnan alkamiseen saakka varoajan puitteissa. Sokerijuurikas: Paras käsittelyajankohta sokerijuurikkaalla on heti ensimmäisten oireiden ilmestyttyä lehtiin, yleensä heinäkuun lopusta syyskuun alkuun asti. Käyttömäärä/käyttökerta on 0,5 l/ha. Jos heinä-elokuu ovat sateisia, tarvitaan mahdollisesti kaksi käsittelyä. Myös ramularialle erittäin herkät lajikkeet tarvitsevat todennäköisesti kaksi käsittelyä, jos peltolohkolla on aikaisempina vuosina ollut runsaasti ramulariaa. Ruiskutusväli on 2-3 viikkoa. Max. 2 käsittelyä/kasvukausi. Golfkenttien nurmikot: Ensimmäinen torjuntakäsittely tehdään lehtilaikkujen ilmestyessä. Käyttömäärä on 0,5 l/ha. Valmistetta saa käyttää kolme kertaa kasvukaudessa 2-4 viikon ruiskutusvälillä. Havupuiden taimitarhat: Männynversosurman torjumiseksi taimet ruiskutetaan kolmen viikon välein välisenä aikana. Talvituhosienten torjunnassa käsittely tulisi tehdä mahdollisimman myöhään syksyllä, kuitenkin ennen pysyvän lumen tuloa. Käyttömäärä on 0,5 l/ha sekoitettuna 400 litraan vettä. Huomautukset: Alin varastoimislämpötila 0 C. Suojattava suoralta auringonvalolta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena

4 Användning: För bekämpning av svampsjukdomar av grödor/sädesslag, fläcksjuka av gräs på golffält, barrträdpest i barrträdskolor samt för bekämpning av övervintrande svampar och bekämpning av Ramularia i sockerbetsodlingar. Begränsningar: Skyddsperiod 35 dygn. Användning av sockerbetsblad för foder förbjudet. Preparatatet får inte användas för grödor efter att de har börjat blomma. Förebyggande av möljöskador: Förorena inte vatten med produkten eller dess förpackning. Undvik stänk under blåsvädret. På områden som gränsar till vattensystemet skall man lämna följande besprutningsfria zoner vid besprutning med traktorn: Användning sädesslag, sockerbeta, golffält Besprutarens munstycke 1) Sådana munstycken är bland annat ejektormunstycken. Förteckning över avdriftsreducerande munstycken som erbjuds på marknaden tillhandahålls på webbsidor Tukes I förteckningen finns även information om tillåtna hastigheter och tryckvärden. För att fylla behållaren från vattensystemet för besprutning med traktorn får anordning för att fylla med besprutningsmedlet inte användas och återstoden av preparatet eller rengöringsmedlet för anordningen får inte släppas in i vattensystemet. Växtbekämpningsmedlet är skadligt för leddjur. 50 % reducering Suutintyyppi Återstoden av det inte bruksdugliga bekämpningsmedlet skall lämnas till insamlingsstället för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar skall återlämnas till ett lämpligt avfallsmottagningsställe. Skyddsanvisningar: Om du använder preparatet bör du bära gummigaloscher, skyddskläder, skyddshandskar beständiga mot kemikalier (t. ex. nitrilhandskar) och huvudbonader. När det förekommer stänkrisken skall ytterliggare ansiktsmasker, glasögon bäras och i arbetsfasen då andningsvägar är exponerade - andningsskydd med filter P2/A2. Bruksanvisning : Sädesslag: Vid bekämpning av mjöldagg, rost, stråknäckare, kornets bladfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka (Septoria) och bladens brunfläcksjuka genomförs besprutningen efter att de första sjukfläckarna har visats. Dosen är 0,5 l eller delad 0,25 + 0,25 l/ha upplöst i liter vatten. Vid andvändning i två doser rekommenderas ett tidsavstånd på två veckor. Om det inte föreligger någon sjukdomsrisk kan man avstå från den andra besprutningen. Mjöldagget från höstvintern bekämpas från groningen till axbildning beroende på när sjukdomen visas. Vid fläcksjukan är axbildningsfasen den bästa tidpunkten för bekämpninen av sjukan. Mjöldagget, kornets bladfläcksjuka och stråknäckare bekämpas vanligen under stråskjutningsperioden. På havre och grödor utför vi besprutningen vid behov under stråtillväxten. Alla sädesslag kan vid faran besprutas en gång till under iakttagande av skyddsperioden. Avdriftsreducerande munstycke 1) 75 % reducering 3 m 3 m 3 m 3 m plantskolor 5 m 3 m 3 m 3 m 4 90 % reducering

5 Sockerbeta: den bästa tiden för anvädningen är tidpunkten genast efter att sjukdomens första symptom på bladen har visats. Vanligen från slutet av juli till borjan av september. Användningsdosen är 0,5 l/ha. Om juli och augusti är regniga kommer troligen ytterligare besprutningar att bli nödvändiga. Även sorter som är känsliga för ramularia kan behöva två besprutningar om ramularia förekom talrikt på åkerfältet under de föregående åren. Perioden mellan besprutningar 2-3 högst 2 användningar/tillväxtperioden. Gräs på golffälten: Den första användningen skall ske när bladfläcksjuka uppträder. Dosen är o 0,5 l/ha. Preparatet kan användas tre gånger under tillväxtperioden var 2:a-4:e vecka. Barrträdskolor: För att bekämpa svampar som orskarar barrträdpesten skall plantor besprutas var tredje vecka under tiden Vid bekämpning av övervintrande svampar skall besprutningen utföras så sent som möjligt på hösten ändå innan snö har fallit permanent. Den rekommenderade dosen är 0,5 l/ha upplöst i 400 liter vatten. Kommentarer: Den minsta förvaringsstemperaturen är 0 C. Skydda mot solljus. Kemikalieinspektionen (Tukes) har beviljat tillståndet att använda medlet som växtskyddsmedel

6 6

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210 L177847 FINL/01S PPE 4034210 Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977 RIKKAKASVIHÄVITE rekisterinumero

Lisätiedot

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L L153109 FINL/2O Kasvitautien torjuntaan Käyttötarkoitus Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis)

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä. Maatilan Fenmedifaami /29.1.2015 1 (4) MAATILAN FENMEDIFAAMI Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Myyntipäällyksen teksti Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ärsyttää voimakkaasti

Lisätiedot

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Comet Plus Tehoaineet: pyraklostrobiini 100 g/l Aktiv substans: pyraklostrobin 100 g/l fenpropimorf 375 g/l fenpropimorf 375 g/l Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901 PAGE 1 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l Valmistetyyppi: SE Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien

Lisätiedot

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser Allmänt Jos tarvitaan

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Totril/8.2.2013 1 (3) TOTRIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: ioksiniili 225 g/l sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Stabilan 750 SL/5.12.2014 1 (4) Myyntipäällyksen teksti STABILAN 750 SL Kasvunsääde Vaara Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Myrkyllistä

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) PREVICUR ENERGY Kasvitautien torjuntaan Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan

Lisätiedot

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6) VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING Sisältää seuraavien asetusten muutokset: (EY)

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana.

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana. Nimi ZOVIRAX 5 % CREME Mitä lääke sisältää? Vaikuttava aine: asikloviiri 5 % (50 mg / grammassa voidetta ). Muut aineet: propyleeniglykoli, valkovaseliini, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 08-08-2011 Korvaa: 04-03-2008 Versio: 0200 /FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Isosyanaatti (komponentti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot