Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Talousarvion valvontavaliokunta 206/25(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot (206/25(DEC)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Joachim Zeller PR\08535.docx PE v0-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_DEC_Com SISÄLTÖ Sivu. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III - Komissio EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 205 liittyvien tilien päättämisestä, pääluokka III - Komissio PE v0-00 2/59 PR\08535.docx

3 9. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot PR\08535.docx 3/59 PE v0-00

4 . EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III - Komissio (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 205 (COM(206)0446), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 ja toimielinten vastaukset 3 sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston... helmikuuta 207 antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 375, , s.. 4 EUVL C 380, , s. 47. PE v0-00 4/59 PR\08535.docx

5 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 2 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). EUVL L 298, , s.. 2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PR\08535.docx 5/59 PE v0-00

6 2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PE v0-00 6/59 PR\08535.docx

7 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta 8. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/776/EU 4, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 5 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 343, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PR\08535.docx 7/59 PE v0-00

8 tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). PE v0-00 8/59 PR\08535.docx

9 3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PR\08535.docx 9/59 PE v0-00

10 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta 7. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/77/EU 4, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 5 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 34, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PE v0-00 0/59 PR\08535.docx

11 tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). PR\08535.docx /59 PE v0-00

12 4. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PE v0-00 2/59 PR\08535.docx

13 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta 7. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/770/EU 4, ottaa huomioon täytäntöönpanopäätöksen 203/770/EU muuttamisesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston muuttamiseksi kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastoksi 7. joulukuuta 204 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 204/927/EU 5, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 6 ; EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 34, , s EUVL L 363, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PR\08535.docx 3/59 PE v0-00

14 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). PE v0-00 4/59 PR\08535.docx

15 5. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (00000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PR\08535.docx 5/59 PE v0-00

16 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta 7. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/779/EU 4, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 5 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 346, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PE v0-00 6/59 PR\08535.docx

17 6. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (00000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s.. 4 EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PR\08535.docx 7/59 PE v0-00

18 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/46/EY kumoamisesta 3. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/778/EU 4, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 5 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 346, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PE v0-00 8/59 PR\08535.docx

19 7. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 3, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 205 sekä viraston vastaukset 4, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 47,..206, s.. 4 EUVL C 449,.2.206, s EUVL C 380, , s. 47. PR\08535.docx 9/59 PE v0-00

20 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 2. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 653/ ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, kumoamisesta 23. joulukuuta 203 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 203/80/EU 4, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan kohdan mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti se toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen;. myöntää innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 5 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 EUVL L 297, , s EUVL L 352, , s Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PE v /59 PR\08535.docx

21 tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). PR\08535.docx 2/59 PE v0-00

22 8. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 205 liittyvien tilien päättämisestä, pääluokka III - Komissio (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 205, ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 205 (COM(206)0475 C8-0269/206) 2, ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 204 koskevien vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(206)0674) sekä kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(206)0338, SWD(206)0339), ottaa huomioon komission EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 205 (COM(206)0446), ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 205 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(206)0628) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(206)0322), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205 ja toimielinten vastaukset 3 sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 205 koskevan lausuman 4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (00000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon neuvoston antaman suosituksen varainhoitovuoden 205 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (0000/207 C8-0000/207), ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 37, 38 ja 39 artiklan, EUVL L 69, EUVL C 380, , s.. 3 EUVL C 375, , s.. 4 EUVL C 380, , s. 47. PE v /59 PR\08535.docx

23 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 06 A artiklan, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 202 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 62, 64, 65 ja 66 artiklan, ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 9. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/ ja erityisesti sen 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207),. hyväksyy Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 205 liittyvien tilien päättämisen; 2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä... antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 205 vastuuvapausmenettelyssä 3 ; 3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja niiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). EUVL L 298, , s.. 2 EYVL L, , s.. 3 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(207)0000. PR\08535.docx 23/59 PE v0-00

24 9. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot (206/25(DEC)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, pääluokka III Komissio, ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 205, ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 38 ja 39 artiklan, ottaa huomioon Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/202 (jäljempänä varainhoitoasetus ) sekä sen soveltamissäännöt, ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja liitteen IV, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0000/207), A. ottaa huomioon, että luottamus Euroopan unionin toimielimiin on kriisissä ja että tässä tilanteessa parlamentin on oltava erityisen tiukka komission tilinpäätöstä tutkiessaan; B. ottaa huomioon, että unionin menot ovat merkittävä väline toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja että niiden osuus unionin jäsenvaltioiden yleisistä julkisista menoista on keskimäärin,9 prosenttia; C. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan komissio on viime kädessä vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta ja että jäsenvaltioiden on tehtävä komission kanssa vilpitöntä yhteistyötä varmistaakseen, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti; D toteaa, että kun parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden, se tarkistaa onko varat käytetty oikein ja onko toimintapoliittiset tavoitteet saavutettu; Talousarvio, ohjelmakaudet ja poliittiset painopisteet. toteaa, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän vuoden kestoa ei ole synkronoitu Euroopan parlamentin ja komission viiden vuoden pituisten vaali- ja toimikausien kanssa; toteaa lisäksi, että myöskään 0 vuoden strateginen suunnittelusykli ei vastaa EU:n talousarvion hallinnan seitsemän vuoden sykliä; katsoo, että tämän vuoksi unionin poliittisessa ohjausjärjestelmässä on merkittävä puute, sillä parlamentin ja komission on pidettävä kiinni poliittisia tavoitteita ja rahoitusta EUVL C 83, , Luxemburg 203. PE v /59 PR\08535.docx

25 koskevista aiemmista sopimuksista, mikä saattaa antaa vaikutelman, että Euroopan parlamentin vaaleilla ei ole merkitystä; 2. toteaa näin ollen, että vuonna 205 unionin talousarviosta ei pitänyt tukea ainoastaan kahden eri pitkän aikavälin poliittisen ohjelman, eli a) yhtäältä Eurooppa strategian ja toisaalta b) komission puheenjohtajan Junckerin asettamien 0 poliittisen painopisteen tavoitteiden saavuttamista vaan sillä piti myös vastata lukuisiin kriisitilanteisiin, kuten pakolaisiin, turvattomuuteen Euroopassa ja sen naapurimaissa, Kreikan taloudelliseen epävakauteen ja Venäjään kohdistettujen vientikieltojen taloudellisiin vaikutuksiin; 3. toteaa, että unionin politiikoilla voi olla erilaisia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, joiden saavuttaminen ei voi riippua yhdestä ainoasta monivuotisesta rahoituskehyksestä; on siksi vakuuttunut, että on löydettävä uusi tasapaino poliittisten tavoitteiden asettamisen, toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon ja rahoitusjärjestelmien välillä; 4. pitää valitettavana, että nykyiset talousarvioon liittyvät järjestelyt eivät helpota poliittisten päämäärien muuttamista meno-ohjelmille ja -järjestelmille asetettaviksi tarkoituksenmukaisiksi operatiivisiksi tavoitteiksi; 5. huomauttaa, että vuonna 2020 tarjoutuu tilaisuus mukauttaa pitkän aikavälin strategioiden ja politiikkojen laatiminen talousarviosykliin; Toteutettavat toimenpiteet 6. kannattaa ehdotusta, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin esitti 28. lokakuuta 206 julkistamassaan muistiossa monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista (39 ja 40 kohta) ja jonka mukaan komission on nyt tarkasteltava muita vaihtoehtoja, kuten jatkuva budjetointi viiden vuoden suunnittelujaksoin, tavoite- ja toimintapolitiikkakohtaisin tarkistuslausekkein ja jatkuvin arviointiohjelmin, ohjelmien ja järjestelmien keston määrittäminen toimintapoliittisten tarpeiden perusteella eikä rahoitussuunnittelun pituuden perusteella sekä jäsenvaltioiden ja komission velvoittaminen esittämään asianmukaiset perustelut unionin rahoitukselle ja saavuttamaan tuloksia ennen menojen vahvistamista; 7. kehottaa komissiota sisällyttämään seuraavan tuloksiin keskittyvää EU:n talousarviota koskevan asiantuntijakokouksen esityslistalle ehdotukset, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti 28. lokakuuta 206 julkistamassaan muistiossa monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista (39 ja 40 kohta), jotta voidaan valmistautua keskustelemaan seuraavassa tuloksiin keskittyvää EU:n talousarviota koskevassa konferenssissa niistä politiikanaloista, joilla unionin talousarviota olisi käytettävä ennen rahoituskehyksestä päättämistä; PR\08535.docx 25/59 PE v0-00

26 Varjotalousarviot 8. huomauttaa, että on lukuisia unionin politiikkoja tukevia rahoitusmekanismeja, joita ei rahoiteta suoraan unionin talousarviosta tai joita ei kirjata unionin taseeseen, kuten Euroopan rahoitusvakausväline, Euroopan vakausmekanismi, yhteinen kriisinratkaisumekanismi sekä Euroopan investointipankki ja sen yhteydessä Euroopan investointirahasto; 9. toteaa, että EU:n taseeseen on kirjattu osittain tiettyjä muita mekanismeja, kuten rahoituslähteiden yhdistämisjärjestelyt ja Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR-rahasto); 0. huomauttaa, että pääasiassa lainoista, pääomasijoitusvälineistä, takuista ja välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvista riskinjakovälineistä muodostuvien rahoitusvälineiden käyttö on lisääntynyt vuosina ja että Euroopan investointipankkiryhmä hallinnoi melkein kaikkia rahoitusvälineitä välillisesti;. pitää valitettavana, että tällaisten rahoitusvälineiden, myös välillisesti hallinnoitujen rahoitusvälineiden (rahoitusjärjestelyvälineet) käytön yleistyminen lisää unionin politiikkojen ja toiminnan vastuullisuuteen ja koordinointiin liittyviä riskejä; 2. huomauttaa, että ESIR-rahaston käynnistäminen on vaikuttanut Verkkojen Eurooppa - välineen käyttöönoton viivästymiseen ja että ESIR-rahasto vaikuttaa myös eräiden muiden rahoitusvälineiden hyödyntämiseen; Toteutettavat toimenpiteet 3. kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla unionin rahoitusjärjestelyistä joista mainittakoon erityisesti rakennerahastot, erityisrahastot, strategiset investointirahastot, takuurahastot, välineet, rahoitusvälineet ja makrotaloudellisen avun välineet tehdään selkeämpiä, yksinkertaisempia, johdonmukaisempia ja paremmin varustettuja siihen, että niiden avulla voidaan varmistaa riittävä avoimuus ja tilivelvollisuus ja sekä saada kansalaiset ymmärtämään, miten EU:n toimintapolitiikkoja rahoitetaan ja mitä hyötyä niistä on (ks. tilintarkastustuomioistuimen muistio monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista, 28. lokakuuta 206, 50 ja 56 kohta); 4. pyytää komissiota tarkistamaan ennakkoarviointiaan Verkkojen Eurooppa -välineen vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusvälineestä ottaen huomioon ESIR-rahaston perustamisen sekä arvioimaan rahaston vaikutusta muihin EU-ohjelmiin ja rahoitusvälineisiin; 5. on tyytyväinen komission jäsen Oettingerin aikomukseen palauttaa eri varjotalousarviot pitkällä aikavälillä takaisin unionin talousarvion piiriin; kehottaa komissiota laatimaan tätä kysymystä koskevan tiedonannon; PE v /59 PR\08535.docx

27 Talousarvio- ja varainhallinto 6. pitää valitettavana, että vuosien rakennerahastojen käytön viiveet ovat huomattavat; toteaa, että kaikkien hyväksyttyjen toimenpideohjelmien 446,2 miljardin euron kokonaismäärästä oli vuoden 205 lopussa vielä käyttämättä 0 prosenttia; 7. korostaa, että tämä tilanne voi muodostua hyvin haasteelliseksi, sillä eräissä jäsenvaltioissa pyytämättä jääneen unionin rahoitusosuuden ja vaaditun osarahoituksen osuus on yhdessä yli 5 prosenttia kaikista julkisen talouden menoista; 8. huomauttaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että yli puolet käyttämättä jääneistä ERI-rahastojen sitoumuksista, jotka eivät olleet johtaneet maksuun, koski viittä jäsenvaltiota (Tšekin tasavalta, Espanja, Italia, Puola ja Romania); 9. tähdentää, että sitoumusten määrä oli vuonna 205 korkeampi kuin minään aiempana vuonna ja juuri ja juuri kokonaismäärän rajoissa (97,7 prosenttia käytettävissä olevasta määrästä); 20. huomauttaa, että vuonna 205 kolme neljäsosaa toimintamenoista koski järjestelmiä, jotka toimivat edellisen monivuotisen rahoituskehyksen sääntöjen mukaisesti (viljelijöille vuodelta 204 myönnetyt tuet, koheesioalan hankkeet, vuonna 2007 alkaneen seitsemännen puiteohjelman tutkimushankkeet); 2. ei voi hyväksyä, että vuoden 205 loppuun mennessä jäsenvaltiot olivat nimenneet alle 20 prosenttia Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot, pois luettuna Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) vastuussa olevista kansallisista viranomaisista; ottaa huomioon, että nimeäminen on edellytys sille, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat toimittaa menoilmoituksia komissiolle; 22. pitää hyvin valitettavana, että tämän seurauksena riskinä on, että talousarvion toteuttaminen viivästyy ohjelmakaudella enemmän kuin kaudella ; 23. panee merkille, että komissio hyväksyi maaliskuussa 205 maksusuunnitelman, jossa esitettiin lyhyen aikavälin toimenpiteitä maksamatta olevien laskujen määrän vähentämiseksi, mutta huomauttaa, että vaikka kyseisillä toimilla pyritään parantamaan lyhyellä aikavälillä kassavirtojen hallintaa, maksattamatta olevien sitoumusten korkealla olevan tason alentaminen edellyttää pidempää aikaväliä; Toteutettavat toimenpiteet 24. pyytää komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään maksattamatta olevien sitoumusten määrää, kuten vuosien ohjelmien nopeampi päättäminen ja niitä koskevien sitoumusten nopeampi vapauttaminen, nettomääräisten oikaisujen laajempi käyttö koheesioalalla, ulkopuolisten tahojen hallussa olevien käteisvarojen vähentäminen sekä maksusuunnitelmien ja ennusteiden laatiminen niillä aloilla, joilla maksattamattomien sitoumusten määrä on merkittävä; 25. pyytää jälleen komissiota laatimaan vuosittain kassatilannetta koskevan ajantasaistetun pitkän aikavälin ennusteen, joka ulottuu 7 0 vuoden päähän ja joka kattaa talousarvion PR\08535.docx 27/59 PE v0-00

28 enimmäismäärät, maksutarpeet, kapasiteettirajoitteet ja mahdolliset sitoumusten vapauttamiset, jotta maksutarpeet ja käytettävissä olevat varat voidaan sovittaa entistä paremmin yhteen; 26. pyytää komissiota ottamaan talousarvio- ja varainhallinnossaan huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden valmiuksien rajoitteet, jotta vältettäisiin varojen vajaakäyttö ja nostettaisiin käyttöastetta erityisesti ERI-rahastojen alalla; Rahoitusjärjestelyvälineet 27. pitää valitettavana, että ohjelmakaudella vain 75 prosenttia osuuksista rahoitusjärjestelyvälineisiin maksettiin lopullisille tuensaajille vuoden 205 loppuun mennessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tapahtuvan hallinnoinnin yhteydessä (57 prosenttia maksettu vuoden 204 loppuun mennessä ja 37 prosenttia vuoden 202 loppuun mennessä) ja että käteisvarat rahoitusvälineiden välillisessä hallinnoinnissa olivat edelleen korkealla tasolla (0,9 miljardia euroa vuonna 205;,3 miljardia euroa vuonna 204;,4 miljardia euroa vuonna 203); 28. huomauttaa, että rahoitusvälineiden käyttämättä jääneiden varojen määrä on edelleen suhteellisen korkealla tasolla ja että niistä 80 prosenttia on keskittynyt viiteen jäsenvaltioon (joista Italian osuus on 45 prosenttia kokonaismäärästä); 29. pyytää komissiota perimään takaisin yhteistyössä hallinnoitujen rahoitusvälineiden käyttämättä jääneet käteisvarat sekä edellisiin monivuotisiin rahoituskehyksiin, joiden tukikelpoisuuskausi on päättynyt, sisältyvät välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvien rahoitusvälineiden jäljellä olevat käyttämättömät varat; Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 30. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin on antanut puhtaan lausuman tilien luotettavuudesta vuoden 205 osalta, kuten se on tehnyt vuodesta 2007 lähtien, ja että tilintarkastustuomioistuin totesi, että tulojen virhetaso ei ollut olennainen vuonna 205; panee tyytyväisenä merkille, että 3. joulukuuta 205 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun komission tilinpäätöksen perustana olevat sitoumukset ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; 3. pitää hyvin valitettavana, että maksujen virhetaso on 22 vuotta peräkkäin ollut olennainen, koska valvontajärjestelmät ovat olleet vain osittain vaikuttavia; 32. pitää valitettavana, että maksujen virhetaso on todennäköisimmin 3,8 prosenttia; palauttaa mieliin, että maksujen todennäköisimmäksi virhetasoksi arvioitiin 4,4 prosenttia varainhoitovuonna 204, 4,7 prosenttia varainhoitovuonna 203, 4,8 prosenttia varainhoitovuonna 202 ja 3,9 prosenttia varainhoitovuonna 20; Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto: Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 083/2006, Programming period , situation as at 3 December 205, 20. syyskuuta 206, s. 6. PE v /59 PR\08535.docx

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2178(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2178(DEC) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2178(DEC) 3.2.2017 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian (nyt Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto)

Lisätiedot

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2013/2241(DEC) 7.7.2014 LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(205)066 Vastuuvapaus 203: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 205 vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2101(BUD) 4.7.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0088/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0088/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 30.3.2012 A7-0088/2012 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV Tuomioistuin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0274(COD) 10.2.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta budjettivaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden myöntämisestä

Lisätiedot

Ville Itälä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ( )

Ville Itälä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ( ) Ville Itälä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen (2.12.2015) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014, asiantuntijalausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle YLEISTÄ Varainhoitovuoden

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2193(DEC) 6.2.2017 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2119(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.781v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0090/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0090/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 30.3.2012 A7-0090/2012 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VII

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2016/2177(DEC) 15.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden myöntämisestä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2017 COM(2017) 379 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE vastuuvapauden myöntämistä koskevasta seurannasta varainhoitovuoden 2015 osalta (tiivistelmä)

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.1.2017 2016/2159(DEC) TARKISTUKSET 1-18 Petr Ježek (PE595.386v01-00) vastuuvapaudesta 2015: Euroopan unionin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2159(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Bart Staes (PE593.843v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0143/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0143/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0143/2017 31.3.2017 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2160(DEC) 6.2.2017 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2040(BUD) 9.9.2014 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta budjettivaliokunnalle neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/08/23 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VITOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

14127/16 team/pmm/kkr 1 DGG 2B

14127/16 team/pmm/kkr 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14127/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) talousarvion valvontavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) talousarvion valvontavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2017/2044(BUD) 14.6.2017 LAUSUNTOLUONNOS talousarvion valvontavaliokunnalta budjettivaliokunnalle esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2144(INI) 14.11.2016 TARKISTUKSET 1-37 Eider Gardiazabal Rubial (PE594.006v01-00) EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI)) AM\1109766.docx

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2040(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2040(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2017/2040(INI) 20.7.2017 MIETINTÖLUONNOS EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta (2017/2040(INI)) Aluekehitysvaliokunta Esittelijä: Andrea Cozzolino

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2242(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2242(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2242(INI) 6.6.2017 MIETINTÖLUONNOS EU:n nuorisotakuun menojen valvonnasta ja kustannustehokkuuden seurannasta (2016/2242(INI)) Talousarvion

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) 13265/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN 110 Pysyvien

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla)

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 9.5.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 115/181 II OSASTO VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 1. Kaikki unionin tulot ja menot arvioidaan kutakin varainhoitovuotta

Lisätiedot