JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset"

Transkriptio

1 JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto Suosituks rakne Soveltamisala Viittaukset Termit ja lyhteet Paikkatietokohteid yksilöinti Tietomallinnukse perustuva yksilöinti Muut tunnus- ja yksilöintijärjestelmät INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset Muut kuin INSPIRE-direktiivin mukaiset tunnukset Vaatimukset yksilöiville tunnuksille Yleiset vaatimukset Tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset Yksilöivän tunnuks rakne Verkkotunnus Tunnustyyppi Aineistotunnus Paikallin tunnus Versiotunnus Paikkatietokohte elinkaar hallinta Muutostyypit Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt ja versionhallinta Tunnuks julkaisemin URI-tunnuks rakne Uudelleohjauks ja tietoj linkittämis käytänteet Vastauskäytänteet Opastavat tiedot Kirjallisuusviitteet ja muut viittaukset Liitteet /20

2 1 Johdanto INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) ja direktiivin toimepanosääntöj tarkoituksa on tietoj yhteiskäytön edistämin eurooppalaisessa paikkatietoinfrastruktuurissa ja rekistereid yhteiskäytön edistämin julkishallinnossa. Direktiivin toimepano osana toteutetaan kansallist järjestelmi mukaist tunnuskäytäntöj yhdmukaistamin. Yhtetoimivuud varmistamiseksi INSPIRE-direktiivi velvoittaa, että yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa. Tässä suosituksessa termillä URI-tunnus tarkoitetaan HTTP URI -muotoisia tunnuksia. Tämä suositus määrittelee URI-tunnust raknemallin ja uudelleohjauks käytänteet sekä ohjeistaa tunnust toteuttamista ja paikkatietokohteid elinkaarisääntöj laatimista. Lisäksi esitellään URItunnust hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituks mukaan URI-tunnust raknemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietoj yksilöintiin ja linkittämise. INSPIRE-direktiivi edellyttää, että s liitte I seitsemän aineistoteeman, liitte II neljän ja liitte III 15 aineistoteeman tietokohteille annetaan tietojärjestelmäriippumattomat yksilöivät tunnukset direktiivin toimepanosääntöj mukaisesti. Direktiivin toimepanosääntöj valmistelussa ja tietotuotemäärittelyissä on suositettu, että niitä käytettäisiin myös muille paikkatietokohteille, joita useat käyttäjätahot tarvitsevat. Tietotuotemäärittelyt muodostavat laaja-alais harmonisoidun käsitteistön, joka on yhtetoimivuud perusta INSPIRE-pohjaisessa paikkatietoinfrastruktuurissa. INSPIRE-direktiivin teknis Geral Conceptual Model (GCM) -puitedokumtin mukaan yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa koostu paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä nimiavaruudesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta, joka on tiedontuottajan antama tunnus. Kansallis paikkatietoinfrastruktuurin lisäksi yksilöivät tunnukset sisältyvät myös julkis hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa paikkatiedon viitearkkitehtuuriin. 1.1 Suosituks rakne Suosituksessa esitellään paikkatietoj yksilöintiin liittyvät vaatimukset ja muut tunnust määrittelyyn ja hallintaan liittyvät tekijät kut paikkatietokohteid elinkaarisäännöt sekä URI-polun rakne tunnuksi julkaisemise, uudelleohjauks käytänteet ja vastauskäytänteet URI-tunnuksiin viitattaessa. Lisäksi kuvataan URI-tunnust hyödyntämistä. Liitteessä 1 kuvataan toimpiteet, joid avulla suosituks mukaiset URI-tunnukset voidaan muodostaa ja julkaista. Liitteessä 2 esitetään esimerkki tiedontuottajan tarjoaman URI-palvelun teknisestä toteutuksesta. Liitteessä 3 kuvataan paikkatietokohteid elinkaarisääntöj muodostamis periaatteet ja esimerkkitapauksia. Liite 4 sisältää URI-tunnust käyttötapausesimerkkejä. Liite 5 sisältää luettelon INSPIRE-paikkatietokohdetyypeistä, joid mukaisille paikkatietokohteille tulisi antaa tämän suosituks mukaiset URI-tunnukset. 2 Soveltamisala Suosituks tavoittea on luoda ja vakiinnuttaa paikkatiedon yksilöivi tunnust yhtäin rakne ja niid julkaisemin koneluettavassa muodossa sekä johdonmukaiset mettelyt uudelleohjauksiin tunnuksia käytettäessä. Tämän ohella tavoittea on INSPIRE-vaatimust sovittamin olemassa oleviin tunnuskäytäntöihin ja niitä koskeviin JHS-suosituksiin. 2/20

3 Myös Yhdistetty tieto (Linked data) edellyttää nimiavaruuksi ja URI-rakte sopimista ja järjestämistä kansallisella tasolla. Näin yhteiskunnan tietoresursseja voidaan käyttää tehokkaasti julkishallinnon palveluj ja uud liiketoiminnan kehittämise sekä tiedon laajaan hyödyntämise koko yhteiskunnassa. URI-tunnust julkaisemin paikkatietokohteid lisäksi myös paikkatietokohdetyypeille eli käsitteille mahdollistaa paikkatietoinfrastruktuuriin rajapintapalvelun, jonka avulla voi hakea ontologian käsitteitä ja niid välisiä suhteita sekä käsitteid avulla niihin liittyvää paikkatietoa. Suositus ohjeistaa tietojärjestelmäriippumattomi URI-tunnust rakte tiedoille ja käsitteille, joita useat käyttäjätahot hyödyntävät. Lähtökohtana ovat INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset paikkatiedoille, jotka muodostavat direktiivin edellyttämään kansallise paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvan, ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan tietoresurssin (Laki paikkatietoinfrastruktuurista L421/2009, 3). Paikkatietoinfrastruktuurin kattami paikkatietoaineistoj laajuud takia samoja tietoja hyödynnetään useimmilla julkishallinnon ja yhteiskunnan toimialoilla, ja myös keskeiset perustietovarannot katta. Tämän takia suosituks URI-tunnust raknemallia tulee soveltaa tietoj yhteiskäytön tehostamiseksi koko julkishallinnossa tietoresurssi tietoj yksilöintiin ja linkittämise. Suosituks pääkohdealue on INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistot ja muut julkis hallinnon ylläpitämät paikkatietoaineistot. Suositusta voidaan käyttää myös muilla kohdealueilla, esimerkiksi yksityis sektori ylläpitämi paikkatietoaineistoj toteutuksissa. Suosituks kohderyhmiä ovat: Julkishallinnon toiminnan ja prosessi kehittäjät Julkishallinnon tietojärjestelmi kehittäjät Järjestelmäkehityshankkeid vetäjät ja asiantuntijat Paikkatietoaineistoj kehittäjät ja ylläpitäjät Tiedon käyttäjät (tietoj yhdistely - linked data) URI-tunnuksia ja niid tarjoamaa tietoresurssi linkittämistä voivat hyödyntää erityisesti organisaatiotason tietoarkkitehtuurin, toiminnan ja prosessi kehittäjät, sovellushankkeid tietomäärittelyä tekevät sovelluskehittäjät, sekä avoim tiedon hyödyntäjät yleisesti. Myös yksityin sektori voi tuottaa tehokkaasti tiedon yhdistelyä hyödyntäviä uusia palveluja. Siltä osin kuin palvelut perustuvat ylikansallisesti harmonisoituihin tietomäärittelyihin, kut INSPIRE-tietomäärittelyt, palveluhankkeet ja sovellusmarkkinat voivat olla kansainvälisiä. Yksilöivät tunnukset ja niid hallintametodit (Linked data, Yhdistetty tieto-konseptin realisaatiota) ovat keskein osaa poikkihallinnollista ja laajempaa yhtetoimivuutta. Yksilöivät tunnukset ovat osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Avoim tiedon sovelluskehittäjille yksilöivät URI-tunnukset ovat välttämättömiä, erityisesti referssitiedon ylläpidossa, jot ne edistävät tiedon avaamista ja siitä saatavia hyötyjä konkreettisesti. Monipuolista hyötykäyttöä on nähtävissä myös sähköisessä asioinnissa sekä tiedon keruun ja ylläpidon joukkoistamisessa. 3 Viittaukset INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY) ja s täytäntöönpanosäännöt Komission asetus 1089 (2010) ja s muutos 1253 (2013), ks. kirjallisuusviitteet Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) Geoinformatiikan sanaston 3. laitos, Sanastokeskus TSK ry, ISBN /20

4 JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 162 Paikkatietoj mallintamin tiedonsiirtoa vart JHS 177 Paikkatietotuotte määrittely JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut RFC 4122 A Universally Unique IDtier (UUID) URN Namespace ISO 8601 Data elemts and interchange formats Information interchange Represtation of dates and times ISO/IEC :2008 Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specication of basic notation ISO Linear Refercing 4 Termit ja lyhteet aineistotunnus aineistotunnus paikkatietohakemistossa annettu paikkatietoaineiston yksilöivä resurssitunnus ATOM-syöte Atom-syöte Atom feed verkkosyöte, jonka tiedot on tallnettu Internet Engineering Task Force (IETF) -järjestön alaisuudessa toimivan Atompub Working Groupin kehittämän standardin mukaise muotoon elinkaarisääntö elinkaarisääntö elinkaarisäännöt kuvaavat tietokohte luomis, muuttamis ja poistamis aiheuttamia muutoksia tietokohte yksilöivään tunnukse tai versiotunnukse Finto Finto suomalain asiasanasto- ja ontologiapalvelu GeoJSON GeoJSON; Geographic JavaScript Object Notation yksinkertaist paikkatietokohteid kuvaamin JSON-muodossa GML Geography Markup Language; GML 4/20

5 OGC:n (Op Geospatial Consortium) määrittelemä, XML-merkintäkiele perustuva kieli, joka on tarkoitettu maantieteellist kohteid kuvaamise ja paikkatietokohteid siirtämise INSPIRE-tietotuotemäärittely INSPIRE-tietotuotemäärittely dokumtti, jossa INSPIRE-tietotuote kuvataan yksityiskohtaisesti INSPIRE-paikkatietokohde INSPIRE-paikkatietokohde INSPIRE-tietotuotteessa esiintyvä paikkatietokohde JSON JSON; JavaScript Object Notation avoin standardi (RFC 7159) tietoj esittämise attribuutti-arvo -pareina JSON LD <JSON Linked Data> - Linked Data-käyttöön tarkoitettu JSON-formaatti latauspalvelu kohdepalvelu; latauspalvelu (INSPIRE) download service (INSPIRE) rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon kopioimis käyttäjän tietovälineelle linked data linkitetty data; yhdistetty tieto linked data eri lähteissä sijaitseva raktein data, jossa on lähte sisäisiä ja lähteid välisiä linkkejä nimiavaruus nimiavaruus name space tietyssä asia- tai toimintayhteydessä käytettävissä olevi elemtti (esimerkiksi nimi, sanoj tai teknist termi) joukko nimiavaruusrekisteri nimiavaruusrekisteri rekisteri, joka sisältää nimiavaruute liittyviä attribuutteja OID ISO OID -yksilöintitunnus; OID-yksilöintitunnus; OID 5/20

6 ISO OID object idtier kansainvälisesti vain yhte kohteese liitettävä numeroid ja pisteid muodostama tunnus, joka yksilöi kyseis kohte yksiselitteisesti ISO/IEC :2008 -standardin mukaisessa yksilöintijärjestelmässä ontologia ontologia kone ja ihmis tulkittavissa oleva, yhteisesti sovittu, täsmällin kuvaus sovellusalue käsitteistä ja näid välisistä suhteista ontologiapalvelu ontologiapalvelu ontologioid selailu- ja käyttöpalvelu paikallin tunnus paikallin tunnus alkuperäis tiedontuottajan määrittämä paikallisesti yksilöivä tunnus paikkatietokohde paikkatietokohde geographic feature abstrakti kuvaus todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteellise alueese paikkatietokäsite paikkatietokäsite käsite, jota paikkatietokohde edustaa polkukompontti polkukompontti polku on kauttamerkeillä ("/") tarknettu tiedon sijaintipaikka verkkotunnuks sisällä ja polkukompontti on polun osa RDF Resource Description Framework; RDF W3C:n standardoima malli tiedon vaihtoon sovellust välillä erityisesti web-ympäristössä RDF mahdollistaa useisiin eri tietomalleihin (skeemoihin) pohjautuvan tiedon integroinnin sekä näid tietomalli evoluution jo mallinnettua tietoa muokkaamatta. reaalimaailman kohde reaalimaailman kohde 6/20

7 reaalimaailmassa esiintyvä kohde, jota paikkatietokohde kuvaa tietomalli tietomalli data model malli, joka kuvaa tietoa ja tietoj välisiä suhteita tietotuote tietotuote data product yhd tai useamman tietoaineiston tai tietoaineistosarjan tiedoista koottu tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisaan tai sisällön perusteella rajattuna tiettyyn käyttötarkoitukse tunniste tunniste idtier tiedon tai tietojoukon yksilöimise käytettävä tunniste tunnus tunnus idtier tiedon tai tietojoukon yksilöimise käytettävä merkkijono Tässä suosituksessa käytetään tunnus-termiä. Inspire-direktiivin ohjeistuksessa tunnus-termin synonyymi on tunniste. tunnustyyppi (INSPIRE: type tai URI type) tunnustyyppi URI-polussa oleva kompontti, joka ilmaisee minkä tyyppise tietoresurssiin viitataan tunnusvarausjärjestelmä tunnusvarausjärjestelmä sovellus, jonka avulla voi varata yksilöllis tunnuks URI URI uniform resource idtier; URI URL tai URN, yleisin URI-muoto on http-alkuin URL-osoite 7/20

8 URL URL; URL-osoite uniform resource locator; URL tunnus, joka määrättyjä sääntöjä noudatta kertoo sisijais tavan paikantaa tietty resurssi URI-palvelu URI-palvelu tässä suosituksessa URI-palvelulla tarkoitetaan tiedontuottajan palvelua, johon URI-tunnukset kohdistuvat suoraan tai uudelleohjauks kautta URI-polku URI-polku URI path kauttamerkeillä ("/") tarknettu tiedon sijaintipaikan hierarkia verkkotunnuks sisällä URI-tunnus URI-tunnus RFC:n URI-standardiin perustuva, HTTP(S) URI -muotoin yksilöivä tunnus URI-tunnuks ei tarvitse viitata konkreettise sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. uudelleohjaus uudelleohjaus URI-tunnust uudelleohjaus tiedontuottajan omaan palveluun uudelleohjauspalvelu uudelleohjauspalvelu palvelu, joka suorittaa uudelleohjauks UUID UUID; Universally Unique Idtier OSF:n (Op Software Foundation) määrittelemä yksilöintijärjestelmä, jota käytetään tietojärjestelmi yhteydessä verkkotunnus verkkotunnus; aluimi domain name organisaation tai verkkopalvelun yksilöivä tunnus tietoverkoissa 8/20

9 5 Paikkatietokohteid yksilöinti 5.1 Tietomallinnukse perustuva yksilöinti Tietomalli määrittelee sovellusalansa tietotarpeid mukais kuvauks reaalimaailman kohteesta. Samaa reaalimaailman kohdetta voidaan kuvata useilla eri tietomalleihin perustuvilla tietokohteilla. Sit eri tietomalleihin perustuvat paikkatietokohteet voivat kuvata yhtä ja samaa reaalimaailman kohdetta. Samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavi tietokohteid yksilöiviin tunnuksiin voidaan liittää viittaus tähän reaalimaailman kohteese, jolloin eri tietomalli mukaisia kohteid ominaisuustietoja voidaan yhdistää. Tässä suosituksessa reaalimaailman kohteisiin viitataan URI-tunnuksilla. Reaalimaailman kohte tunnukselle käytetään ns. placeholder-mettelyä sit, että sitä mallintavan paikkakohte URI-tunnus, johon /so/-kompontin sijaan vaihdetaan /id/-kompontti, edustaa reaalimaailman kohdetta. Tätä selvitetään tarkemmin jäljempänä URI-tunnuks raknetta esittelevässä luvussa. Näin myös ratkaistaan loson kysymys siitä, mikä on reaalimaailman kohde tai s idtiteetti. INSPIRE-direktiivi tähtää tietomallipohjaise infrastruktuuriin ja s toimepanosäännöt tarjoavat laajaalaisesti harmonisoidun tietomallinnuks paikkatietokohteid yksilöintiin. 5.2 Muut tunnus- ja yksilöintijärjestelmät Temaattiset ja maantieteelliset tunnukset on tarkoitettu si sijassa ihmiskäyttöön todtamaan, että tarkoitetaan samaa reaalimaailman kohdetta, esim. nykyin kiinteistö- ja raknustunnus. Temaattiset tunnukset voivat soveltua yksilöiviksi tunnuksiksi edellyttä, että ne täyttävät yleiset yksilöiville tunnuksille asetetut vaatimukset. UUID (Universally Unique Idtier) on OSF:n (Op Software Foundation) määrittelemä yksilöintijärjestelmä, jota käytetään tietojärjestelmi yhteydessä. UUID perustuu tunnusgeraattoriin, joka tuottaa globaalisti yksikäsitteisiä yksilöintitunnuksia ja jonka käyttö on ilmaista. Näin yksilöintitunnust muodostamin voi olla täysin hajautettua ilman vaaraa, että eri tahot tuottaisivat päällekkäisiä tunnuksia. (http://.wikipedia.org/wiki/uuid). 5.3 INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset Osana INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) toimepanoa on kansallist järjestelmi mukaist tunnuskäytäntöj yhdmukaistamin niid välis yhtetoimivuud varmistamiseksi. INSPIREdirektiivi edellyttää, että s liitte I seitsemän aineistoteeman, liitte II neljän ja liitte III 15 aineistoteeman tietokohteille annetaan tietojärjestelmäriippumattomat yksilöivät tunnukset. Direktiivin toimepanosääntöj mukaisesti nämä tunnukset on annettava liitte I aineistoj kohdalla mnessä ja liitteid II-III kohdalla mnessä. Mainitut aineistoteemat kattavat laajasti yhteiskunnan perustietovarantoja ja perusrekistereitä kut kiinteistöt, raknukset, liikneverkot, suojelualueet, geologia, luonnonriskialueet, ergia- ja mineraalivarat, maankäyttö, maaperä ja maanpeite sekä osoitteet ja paikannimet. INSPIRE-direktiivin teknis Geral Conceptual Model (GCM) -puitedokumtin mukaan yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa koostu paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä nimiavaruudesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta. Paikallin tunnus on tiedon alkuperäis tiedontuottajan antama tunnus. 5.4 Muut kuin INSPIRE-direktiivin mukaiset tunnukset Suosituks lähtökohtana ovat INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset paikkatiedoille, jotka muodostavat direktiivin edellyttämään kansallise paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvan, ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan tietoresurssin (Laki paikkatietoinfrastruktuurista L421/2009, 3). 9/20

10 Paikkatietoinfrastruktuuri kattaa tietoaineistoja sekä keskeiset perustietovarannot, joita hyödynnetään useilla julkishallinnon ja yhteiskunnan toimialoilla. Tämän takia suositukse sisältyvä URI-raknemalli on tarkoitettu myös muille kuin INSPIRE-direktiivin määrittelemille paikkatiedoille tietoj yksilöintiin ja linkittämise niid yhteiskäytön tehostamiseksi. 6 Vaatimukset yksilöiville tunnuksille 6.1 Yleiset vaatimukset Yksilöivi tunnust tulee olla yksikäsitteisiä, pysyviä, jäljitettäviä ja toteutuskelpoisia: Yksikäsitteisyys (Uniquess) edellyttää, että kahdella paikkatietokohteella (ilmtymällä) ei ole samaa tunnusta ja että kohte eri versioid on oltava saman paikkatietokohdetyypin ilmtymiä. Tunnusta ei voi käyttää uudelle. Pysyvyys (Persistce) edellyttää, että tunnus pysyy muuttumattomana kohte koko elinkaar ajan. Elinkaarisäännöt määrittelevät, millaiset muutokset kohteessa aiheuttavan uud kohte ja uud tunnuks perustamis. Jäljitettävyys (Traceability) edellyttää, että kohde voidaan löytää tunnukssa avulla. Kohteet ovat löydettävissä tunnuks perusteella uudelleohjauspalvelun avulla. Toteutuskelpoisuus (Feasibility) liittyy erityisesti INSPIRE-direktiiviin, joka edellyttää, että olemassa olevat kansalliset tunnusjärjestelmät voidaan sovittaa INSPIRE-tunnusjärjestelmään. 6.2 Tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset Tämä suositus määrittelee tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset. Nämä ovat tietokone- ja ihmiskäyttöön tarkoitettuja tunnuksia, joilla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata paikkatietokohteese. INSPIRE-tunnuksista käytetään määritettä External Object Idtier. Tietojärjestelmäriippumattomuus toteutetaan nimiavaruuksilla, jotka ilmaisevat paikkatietokohte tietolähte. Muita tietojärjestelmäriippumattomia tunnusjärjestelmiä on esimerkiksi UUID. 7 Yksilöivän tunnuks rakne INSPIRE-soveltamissäädökset edellyttävät paikkatietokohte tunnuks julkaisemista HTTP URImuodossa. Tunnuks HTTP URI-muodossa julkaisemis tarkoituksa on mahdollistaa paikkatiedon laaja käyttö, yhdisteltävyys ja yhtetoimivuus eri sovellusalueid kesk ja yli toimialarajoj, jolloin yhteiskunnan tietoresursseista saadaan suurimmat hyödyt. Paikkatiedon yksilöivällä tunnuksella tarkoitetaan tässä suosituksessa tiedon tuottajaorganisaation julkaisemaa tietojärjestelmäriippumatonta URI-tunnusta. URI-tunnus muodostuu verkkotunnuksesta, tunnustyypistä, paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä aineistotunnuksesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta. URI-tunnukse voi lisäksi liittyä versiotunnus (ei-pakollin), joka muodostuu paikkatietokohte elinkaarisääntöj mukaan. URI-tunnuks muoto on seuraava: tunnus}[/{versiotunnus}] 7.1 Verkkotunnus Paikkatiedon URI-tunnuksi ylein verkkotunnus on joka toimii keskitettynä uudelleohjauspalveluna. Tämä uudelleohjauspalvelu ohjaa kaikki URI-tunnuksiin kohdistuvat 10/20

11 viittaukset keskitetyn palvelun kautta tiedontuottaji palveluihin, jotka tarjoavat käyttäjälle suosituks mukaisia vastauksia (ks. kappale 9.3). Uudelleohjauspalvelua hallinnoi Maanmittauslaitos. Lisätietoja uudelleohjauksesta ja s teknisestä toteutuksesta saa sähköpostilla osoitteesta 7.2 Tunnustyyppi URI-tunnukse sisältyvällä tunnustyyppi -polkukompontilla ilmaistaan, minkä tyyppise tietoresurssiin viitataan: id so def doc - reaalimaailman kohde tai ilmiö - paikkatietokohde - käsite, jota paikkatietokohde edustaa - kohdetta kuvaava dokumtaatio, esimerkiksi eri esitysmuodot 7.3 Aineistotunnus Aineistotunnus yksilöi paikkatietokohte tietolähte. Paikkatietoj kohdalla aineistotunnuksa käytetään Paikkatietohakemiston aineistotunnusta (7-numeroin numerosarja). Aineistotunnus varataan osoitteesta Aineistona voi olla esimerkiksi paikkatietoaineisto, aineistosarja, sanasto tai koodiluettelo. Alkuperäisaineistoista johdettu aineisto voi olla itsäin aineisto, jolla on oma aineistotunnukssa. Tällöin myös johdetun aineiston metatiedot tallnetaan Paikkatietohakemistoon. 7.4 Paikallin tunnus Paikallin tunnus on kyseisessä tietolähteessä yksilöivä. Millään muulla saman tietolähte paikkatietokohteella ei ole samaa tunnusta. Paikallis tunnuks pituutta ei ole rajoitettu. Tunnuksessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan seuraavia merkkejä: { A Z, a z, 0 9, _, - }, eli ainoastaan latinalaist aakkost kirjaimet, numerot, alaviiva ja väliviiva ovat suositeltuja. UUID:a voidaan käyttää paikallisa tunnuksa. Myös kansainvälisiä ja toimialakohtaisia tunnuksia kut vesipuite- ja muid direktiivi edellyttämiä tunnuksia voidaan käyttää paikallisa tunnuksa. Vakiintuneita temaattisia tunnuksia, kut pysyvä raknustunnus, voidaan myös käyttää paikallisa tunnuksa. Paikallista tunnusta koskee kaikissa tapauksissa pysyvyyd ja yksikäsitteisyyd vaatimus. Tämä voidaan toteuttaa tietolähdekohtais tunnusvarausjärjestelmän tai muu yksikäsitteisyyd varmistava mekanismin avulla. UUID:n käyttämin paikallisa tunnuksa on käyttökelpoin ratkaisu. Tässä suosituksessa esitetty URI-käytänne on tietomallipohjain. Siksi paikkatietokohte mallinnusmetodi määrittelee yksikäsitteisesti URI-tunnuks muodostumis. Mallinnukse vaikuttavi tai ohjaavi standardi kehittymin säätelee ja harmonisoi mallinnuskäytäntöä. Esimerkiksi tuore ISO Linear Refercing -standardi mahdollistaa viivamaist kohteid relatiivis referoinnin ts. standardi mahdollistaa viivamaist kohteid käsittelyn osissa pilkkomatta itse kohdetta osiin (tiestön kohdalla vaikkapa päällyste, tielajin ja nopeusrajoitust suhte). Tämä standardi antaa viitteitä monitasoist tai -osaist geometrioid mallintamise yhtäisellä tavalla. 11/20

12 Pysyvi tunnust antamin kiinnittää paikkatiedon jakautumis yksittäisiin kohteisiin pitkälle tulevaisuute. Siksi on tärkeää, että paikkatietokohteet muodostavat loogisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin yleistä käsitystä vastaavasta reaalimaailman kohteesta. Jos samassa aineistossa on erikse mallinnettu pistemäin paikkatietokohde ja aluemain paikkatietokohde kuvaamaan samaa reaalimaailman ilmiötä (esimerkiksi raknus), ne ovat eri paikkatietokohteita ja saavat kumpikin oman URI-tunnuks, jossa niillä on sama aineistotunnus. Molempi URI-tunnuksissa viitataan samaan reaalimaailman kohteese, jonka URI-tunnuks kautta kohteet linkittyvät tämän suosituks mukaisesti. Periaatteessa mahdollin tapaus voi olla paikkatietokohde, jolla on monitasoin geometrin esitys. Tässä tapauksessa on kyse yhdestä ja samasta paikkatietokohteesta, jolla on oma yksikäsittein URItunnukssa. 7.5 Versiotunnus Tietokohte muutostietoja hallitaan versiotunnuks avulla. Versiointi koskee kohte merkityksellisiä ominaisuus- ja sijaintitietoj muutoksia. Versioinnin perusteeksi tarvitaan paikkatietokohte elinkaarisäännöt. Versiointikäytäntö riippuu tietokohdetyypeittäisistä asiakastarpeista ja siitä, mit tietotuotannon prosessi pystyy vastaamaan niihin. INSPIRE-direktiivin toimepanon ohjeistuks mukaan myös aikaisempi versioid tulee olla saatavilla. Jos tietopyynnössä ei anneta versiotunnusta, niin vastauksa palautetaan viimein versio. Versiotunnus ei ole pakollin osa yksilöivää tunnusta, ja s immäispituus on 25 merkkiä. Versiotunnuks 25 merkkiä mahdollistaa esim. ISO 8601 aikaleiman käytön versiotunnuksa (esimerkiksi: T12:38:31+03:00). 8 Paikkatietokohte elinkaar hallinta Paikkatietokohte elinkaarisäännöt kuvaavat tietokohte muutoksia s koko elinkaar ajalta. Niitä tarvitaan ratkaisemaan, aiheuttaako tietokohdetta koskeva muutos s idtiteetin ja yksilöivän tunnuks muuttamis vai vain uud versiotunnuks. 8.1 Muutostyypit Paikkatietokohte elinkaarisäännöt voivat koskea kohte merkityksellisiä ominaisuusmuutoksia tai s geometriaa: Muuttaako ominaisuuksi muutos kohte idtiteetin (asuinraknus toimistoraknus) Sijaintitarkkuus voi muuttua kohte sijainnin todellisuudessa muuttumatta (korjaus) Rajatapauksissa elinkaarisääntöj säätämistä tarvitaan - Kohte ulottuvuuksi muuttuessa Euroopassa ylein käytäntö on, että esim. raknuks laajtuessa yli kaksinkertaiseksi pohja-alaltaan sitä pidetään uuta kohtea. Tällöin kohteelle tulisi antaa uusi tunnus. - Saattaa edellyttää asiakastarpe tarkistamista, ja myös asiakkaid etu on tietotarpeidsa tarktamin pelkki muutostietoj ylläpidossa suoraan yksilöivi tunnust ja versiotunnust avulla. Paikkatietokohteid elinkaarisäännöissä käyttäjille merkitykselliset muutostapahtumat luokitellaan. Paikkatietoj muutostapahtumat voidaan ylesä kuvata viidellä tapahtumatyypillä ja niid alaluokilla: Uud paikkatietokohte luomin 12/20

13 Paikkatietokohte poistamin Paikkatietokohte ominaisuuksi muuttumin Paikkatietokohte geometrian esitystavan muuttumin Paikkatietokohte geometrian muuttumin. Paikkatietokohte ominaisuus- ja sijaintitietoj muuttuessa alaluokkia voivat olla esimerkiksi: paikkatietokohte jakamiselle osiin paikkatietokohteid yhdistämiselle paikkatietokohteid uudelleluokittelulle sijaintivirhe korjaamiselle sijainnin tarktumin viivaosi topologis eheyd käsittelysäännöt. Muutokset paikkatietokohteissa voivat johtua reaalimaailman kohte muutoksista. Reaalimaailman kohte tilanteesta riippumattomia muutoksia ovat esimerkiksi: virheid korjaamin geometrian korjailut tietorakte muutokset. Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt tulee asettaa käyttäji saataville paikkatietoinfrastruktuurissa. Paikkatietokohteid elinkaariajattelun avulla on myös mahdollista testata olemassa olevan tunnuks soveltuvuutta pysyväksi yksilöiväksi tunnukseksi. 8.2 Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt ja versionhallinta Paikkatietokohteid elinkaarisääntöj sisältöön vaikuttavat toisaalta asiakastarpeet ja toisaalta tiedon tuottajan kyky vastata näihin asiakastarpeisiin. Elinkaarisääntöj laatimisessa on sit kyse myös tiedon tuottajan sisäis toiminnan tehostamisesta (kerätään vain tarpeellista tietoa) sekä tuottamansa palvelun laadun parantamisesta (tuloksellisuud ja vaikuttavuud parantamin). Tavoittea pitää olla tuottavuud ja kustannustehokkuud parantamin. Elinkaarisääntöj muodostamista on kuvattu liitteessä 3. INSPIRE-toimepanosäännöt edellyttävät, että kohte aikaisemmat versiot tulee säilyttää. Jos reaalimaailman kohde poistetaan, ei ilmtymäkohde poistu, vaan se saa poistamispäivämäärän ja siirtyy historiatiedoksi. 9 Tunnuks julkaisemin 9.1 URI-tunnuks rakne Paikkatietokohte tunnus (so) Ylein URI-tunnuks rakne paikkatietokohteille on tunnus}[/{versiotunnus}] Paikkatietokohteilla tarkoitetaan tässä ilmtymiä. Paikkatietokohteella voi olla useita esitysmuotoja (GML, GeoJSON jne.), joista sovellukset voivat koneellisesti valita tarkoitukse sopivan. Nämä esitetään dokumtaation tunnuksessa (doc, kappale 9.1.4). 13/20

14 Tarkoituksmukaisuussyistä johtu kohte eri sisältöversioilla voi olla sama tai eri paikallin tunnus. Pääsääntönä on edelle, että tietomallipohjaista yksilöintiä noudatta kohte eri sisältöversioilla on eri nimiavaruus (aineistotunnus), mutta samasta alkuperäisaineistosta eri tarkoituksiin tuotetuissa aineistoissa voidaan käyttää samaa paikallista tunnusta kuin alkuperäisessä lähdeaineistossa päivityst helpottamiseksi. INSPIRE-tietokohteid kohdalla edellytetään maarajat ylittävän yhteiskäytön mahdollistamista. Latauspalveluissa (esimerkiksi WFS) kysely pitää pystyä muodostamaan INSPIRE-skeeman mukaan, jolloin HTTP URI-polkuun tulee sisältyä INSPIRE-teema (theme) ja kohdeluokka (class): tunnus}[/{versiotunnus}] Tiedon tuottajalla on polkukompontti {aineistotunnus}/{theme}/{class}/{paikallin tunnus}[/{versiotunnus}] muuttuessa vastuu palvelunsa toimivuudesta. Sekä INSPIRE-paikkatietokohteilla että niitä vastaavilla alkuperäis tietolähte kohteilla on omat URItunnukssa. INSPIRE-paikkatietokohdetta vastaavan alkuperäis tietolähte kohte tunnus on ilman semantiikkaosioita theme ja class. Tämä on osaltaan seurausta siitä. että sama alkuperäis tietolähte tietokohde voi tuottaa tietoa yhte tai useampaan INSPIRE-paikkatietokohteese Reaalimaailman kohte tunnus (id) Ylein URI-tunnuks rakne reaalimaailman kohteille on tunnus} Reaalimaailman kohteisiin viitataan URI-tunnuksilla. Reaalimaailman kohte tunnukselle käytetään ns. placeholder-mettelyä sit, että sitä mallintavan paikkakohte URI-tunnus, johon /so/-kompontin sijaan vaihdetaan /id/-kompontti, edustaa reaalimaailman kohdetta. Reaalimaailman kohte tunnus toimii tietoa linkittävänä tunnuksa samaa reaalimaailman kohdetta edustavi paikkatietokohteid (so) ja muid URI-tunnuksi välillä (kut doc, def jne.). Paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte tunnus voi toimia myös eri verkkotunnust (domain) tietokohteita ja resursseja yhdistävänä linkkinä (Linked data). INSPIRE-paikkatietokohteesta vastaava tiedontuottaja perustaa paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte URI-tunnuks (id) samalla, kun perustaa paikkatietokohte URI-tunnuks (so). INSPIRE-paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte tunnuks perustamin on johdonmukaista myös silloin, kun paikkatietokohteella ei ole yksiselitteistä reaalimaailman vastinetta, vaan kyse on pelkästään tietomallinnuks tai toiminnan tarpeid tuottama kohdetyyppi, jota hyödynnetään paikkatietoj yhteiskäytössä (esimerkiksi tilastojakauma, abstrakti raknelma, meriraja). Tämä on perusteltua, koska kansallis INSPIRE-toimepanon tietotuotemäärittelyissä jokaiselle paikkatietokohdetyypille on määritelty siitä vastaava viranomain, joka vastaa myös reaalimaailman kohte tunnuks perustamisesta. Muille kuin INSPIRE-tietokohteille s sijaan ei vastuutahon määrittelyä ole, vaan kaikki toimijat voivat perustaa tunnuksia reaalimaailman kohteille. Laajimmin linkitykse käytetyt tunnukset muodostuvat de facto -standardeiksi kysyntänsä mukaan. Tietoj yhdistelyä (Linked Data) vart samaa reaalimaailman kohdetta tarkoittavat eri toimijoid URI-tunnukset voidaan linkittää käyttä esimerkiksi owl:sameas- tai skos:exactmatch-linkitystä. Reaalimaailman kohdetta voi vastata yksi tai useampi paikkatietokohde. Nämä esitetään dokumtaation tunnuksessa (doc, kappale 9.1.4). Reaalimaailman kohte tunnukselle tehdään sitä perustettaessa uudelleohjaus tähän dokumtaation tunnukse. Uudelleohjauks periaatteet on esitetty kappaleessa /20

15 Tarkoituksmukaisuussyistä paikallisa tunnuksa kohte eri sisältöversioilla voi olla sama tai eri paikallin tunnus, mutta ne kaikki linkitetään alkuperäis kohte mukaise reaalimaailman kohte tunnukse. Pääsääntönä kuitkin on, että tietomallipohjaista yksilöintiä noudatta kohte eri sisältöversioilla on eri nimiavaruus (aineistotunnus). INSPIRE-tietokohteet: Sekä alkuperäis lähdeaineiston mukain paikkatietokohte URI-tunnus että esimerkiksi INSPIREteemoj mukaiset paikkatietokohteid URI-tunnukset linkitetään alkuperäistä kohdetta vastaavaan reaalimaailman kohte URI-tunnukse. Esimerkiksi alkuperäis maastotietojärjestelmän (MTJ) kohte tunnus, sekä sitä vastaava INSPIREtietomäärityst mukain tunnus (InspireID), joihin tämä alkuperäin MTJ-kohde tuottaa tietoa, linkitetään MTJ:n tietotuotannossa tätä alkuperäistä MTJ-kohdetta vastaavaan reaalimaailman kohte tunnukse. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että molempi paikkatietokohteid dokumtaatiossa (doc, kappale 9.1.4) tehdään viittaus reaalimaailman kohte tunnukse. Jos INSPIRE-paikkatietokohde luodaan n alkuperäiskohte reaalimaailman kohte tunnusta, tämän reaalimaailman kohte URI-tunnuks perustaa INSPIRE-paikkatietokohteesta ja s tunnuksesta vastaava organisaatio. Käytännössä alkuperäiskohteesta vastaava organisaatio on lähes kaikissa tapauksissa myös INSPIRE-kohteesta vastaava organisaatio Käsitte tunnus (def) Ylein URI-tunnuks rakne käsitteille on tunnus} Käsitteellä voi olla useita esitysmuotoja (HTML, RDF jne.), joista sovellukset voivat koneellisesti valita tarkoitukse sopivan. Nämä esitetään dokumtaatioon viittaavissa tunnuksissa (doc, kappale 9.1.4). Käsitelähteä voi olla mikä tahansa tiedontuottajan käyttämä sanasto. Sanasto voi olla esimerkiksi asiasanasto, tietomäärittely, skeema, koodiluettelo, taksonomia tai tesaurus. Käsitelähteä olevalle sanastolle aineistotunnuks saa osoitteesta Esimerkiksi Paikkatietoontologian aineistotunnus on Jotta käsitteisiin voitaisiin viitata yksiselitteisesti, tulee kullekin sanaston sisältämälle käsitteelle antaa yksilöivä URI-tunnus. Käsitte URI-tunnuksesta voidaan tehdä uudelleohjaus esimerkiksi kansallise Finto-ontologiapalveluun tai skeemoja sisältävään luettelopalveluun Dokumtaation tunnus (doc) Ylein URI-tunnuks rakne dokumtaatiolle on tunnus}[/{versiotunnus}], jossa verkkotunnus = tiedon tuottajan oma verkkotunnus Paikkatietokohteella tai käsitteellä voi olla useita esitysmuotoja (GML, GeoJSON, HTML, RDF jne.), jotka liitetään dokumtaation tunnukse. esim. tunnus}/[/{versiotunnus}]/epsg:nnnn.gml32 tunnus}/[/{versiotunnus}]/epsg:nnnn.json Dokumtaation tunnukse voidaan vastaavasti liittää linkkejä muuhun kohteese liittyvään dokumtaatioon. 15/20

16 Tietokohteese liittyvänä dokumtaationa paikkatiedon tuottaja voi julkaista esimerkiksi viittauks paikkatietokohte tunnukse ja s esitysmuotoihin, sekä reaalimaailman kohte tunnuks ja linkkejä muuhun kohteese liittyvään dokumtaatioon kut käsitteisiin tai muihin ilmtymiin, jotka kuvaavat samaa reaalimaailman kohdetta. Dokumtaation tunnuks perustaa paikkatietokohte tunnuks perustaja. Tiedon tuottajat voivat viitata paikkatiedot.-verkkotunnuksella julkaistuun reaalimaailman kohte tunnukse myös omaan samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavan paikkatietokohtesa dokumtaatiotunnukse liitetyssä RDF-kuvauksessa. Tietoj linkittämis käytänteitä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 9.2. Suosituks liitteessä 2 on esimerkki dokumtaation tunnukse liitetyn RDF-kuvauks rakteesta ja tiedon tuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta. 9.2 Uudelleohjauks ja tietoj linkittämis käytänteet Uudelleohjauksia ja tietoj linkittämistä kuvaa kaavio: Paikkatietokohteid, käsitteid sekä reaalimaailman kohteid tunnukset ovat - alkuisia. Paikkatiedot.-palvelu uudelleohjaa näihin tunnuksiin kohdistuvat viittaukset tiedontuottajan tarjoamassa URI-palvelussa sijaitsevaan dokumtaation tunnukse. Dokumtaation tunnus palauttaa siih liitetyn ilmtymäkäsitte tai reaalimaailman kohte RDF-muotois kuvauks kappaleessa esitetyllä tavalla. 16/20

17 Dokumtaation tunnukse liitetyn paikkatietokohte RDF-muotois kuvauks sisältämää tietoa käyttä tiedon hyödyntäjä voi yhdistää paikkatietokohte s mallintamaan reaalimaailman kohteese, kohdetta kuvaavaan käsitteese ja muuhun kohteese liittyvään informaatioon. Reaalimaailman kohte tunnuks kautta voidaan paikkatietokohteisiin yhdistää uudelleohjauks avulla samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavia paikkatietokohteita ja muuta dokumtaatiota, jotka on esitetty dokumtaatiotunnust avulla. Käsitte URI-tunnuks liittämin paikkatietokohteese mahdollistaa paikkatietokohteid löydettävyyd esimerkiksi ontologiahauilla Finto-palvelun kautta, jolloin tiedon rikastamin ja jo olemassa olevan tiedon käyttö tehostuu. Lisäksi hyötyjä saadaan esimerkiksi joukkoistamissovelluksissa, kut tiedon keruussa ja palautetiedon kohdtamisessa sekä sovelluskehityks tehostamis kautta. Esimerkki tiedon linkittämisestä Tiedon linkittämin tietoverkoissa (web) voidaan toteuttaa URI-tunnuksi avulla. Paikkatietokohteid linkittämin toteutetaan kohteille annetuilla URI-tunnuksilla. Ylein tekniikka linkityst julkaisemise on RDF. Paikkatietokohteese liittyviä URI-viittauksia RDF-muodossa kuvaa esimerkki: <rdf:rdf xmlns:jhs="http://paikkatiedot./jhs-skeema#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elemts/1.1/" xmlns:dct="https://purl.org/dc/terms/" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#doc"/> <dct:hasformat> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.json"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#data"/> <dc:format>application/json</dc:format> <jhs:crs rdf:resource="http://www.opgis.net/def/crs/epsg/0/3067"/> </rdf:description> </dct:hasformat> <dct:hasformat> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.gml2"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#data"/> <dc:format>application/gml</dc:format> <jhs:crs rdf:resource="http://www.opgis.net/def/crs/epsg/0/3067"/> </rdf:description> </dct:hasformat> <dc:subject rdf:resource="http://www.yso./onto/yso/p17892"/> <rdfs:seealso rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /172353"/> <jhs:id rdf:resource="http://paikkatiedot./id/ /172353"/> <jhs:so rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /6447"/> </rdf:description> </rdf:rdf> Esimerkissä tiedon tuottajan verkkotunnus = kartat.tampere. 17/20

18 /doc/-uri = esitysmuotoina esimerkissä on koordinaattijärjestelmä (EPSG:3067) ja tiedostoformaatit (json, gml2) tunnus}[/[{koordinaattijärjestelmä}].[tiedostoformaatti}] = <rdf:descriptionrdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.json">, <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.gml2"> viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan reaalimaailman kohteese = <jhs:id rdf:resource="http://paikkatiedot./id/ /172353"/> viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan käsitteese = <dc:subject rdf:resource="http://www.yso./onto/yso/p17892"/> viittaus ko. paikkatietokohteese = <jhs:so rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /6447"/> viittaus toise samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavaan paikkatietokohteese = <rdfs:seealso rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /172353"/> RDF-muotois tiedon raknekuvaus kokonaisuudessaan on suosituks liitteessä Vastauskäytänteet Seuraavassa on esitetty eri URI-tunnustyyppi suositellut vastauskäytänteet: Reaalimaailman kohte tunnus (id) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Paikkatietokohte tunnus (so) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Jos URI-tunnus annetaan ilman paikallista tunnusta, uudelleohjaus aineiston metatietoon Paikkatietokohte eri esitysmuodot esitetään dokumtaatiossa Käsitte tunnus (def) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Dokumtaation tunnus (doc) Vastauks sisältö: Tietokohte tietosisältö ja viittaukset tietosisällön vaihtoehtoisiin esitysmuotoihin sekä muihin tietokohteisiin ja reaalimaailman kohteisiin Suositellut esitysmuodot: RDF/XML, JSON-LD, Turtle 18/20

19 Esimerkki dokumtaation tunnukse vastauks tarjoavan URI-palvelun toteutuksesta on esitetty liitteessä Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkis hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: Lisätietoja suosituksesta antaa Maanmittauslaitos Kirjallisuusviitteet ja muut viittaukset EU, Euroopan parlamtin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY (32007L0002) Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. Euroopan unionin virallin lehti, L 108/1, EU, Komission asetus (EU) N:o 1089/2010 Euroopan parlamtin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistoj ja -palveluid yhtetoimivuud osalta. Euroopan unionin virallin lehti, L 323/11, Komission asetus (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistoj ja -palveluj yhtetoimivuud osalta annetun asetuks (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta, Euroopan unionin virallin lehti, L329, IETF, RFC 3896 Uniform Resource Idtier (URI): Geric Syntax, IETF, Uniform Resource Name (URN) Syntax, draft-ietf-urnbis-rfc2141bis-urn-06, August 2, 2013 D Study on persistt URIs, with idtication of best practices and recommdations on the topic for the MSs and the EC, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/les/c0/7d/10/d7.1.3%20- %20Study%20on%20persistt%20URIs.pdf Inspire: Geral Conceptual Model, v3.4 rc3, , liite H, Inspire: D2.7: Guidelines for the coding of spatial data, Version 3.3rc3, Georeferced Table Joining Service (TJS) Implemtation Standard, OGC r2; OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for RDF Data, OGC r3; OGC Idtiers the case for http URIs, Op Geospatial Consortium Inc. whitepaper, OGC r1, , ISA Action 1.17 Study on RDF & PIDs for INSPIRE, D2: State of Play, European Union, 2014 ISA Action 1.17 Study on RDF & PIDs for INSPIRE, D.TD.03:Guidelines on methodologies for the creation of RDF vocabularies represting the INSPIRE data models and the transformation of INSPIRE data into RDF, European Union, Diederik Tirry, Danny Vandbroucke, 2014 ISA Action 1.17 Study on RDF and PIDs for INSPIRE, D.TD.04: Persistt Idtiers Governance Report, European Union, Alice Vasilescu, Christian Hauschildt, 2014 Principles of idtication, Linked Contt Coalition, Version 1.0, April 2013 Best Practices for Publishing Linked Data, W3C Note 06 June 2013, https://dvcs.w3.org/hg/gld/rawle/default/bp/index.html 19/20

20 Cool URIs for the Semantic Web, W3C Interest Group Note 03 December 2008, Cookbook For Translating Relational Data Models To Rdf Schemas (D8.9.1), for translating relational data models to RDF- S_ppt_1.pdf Ad hoc group on Linked Data Final report, ISO TC 211/SC /WG Ad hoc group on Linked Data, Designing URI Sets for Location, UK Location (data.gov.uk), May 2011, Towards a national URI-Strategy for Linked Data of the Dutch public sector, Hans Overbeek KOOP, Linda van d Brink (Geonovum), Pilot Linked Op Data (PiLOD) Publishing Referce Geodata on the Web: Opportunities and Challges for IGN France, Ghislain A. Atemezing, Nathalie Abadie, Rapha el Troncy, B edicte Bucher, Terra 2014:1. Rules for persistt idtiers and life cycle information, European Location Framework ELF, D2.3.2, 2014/11/10 RAGLD: The Rapid Assembly of Geospatial Linked Data applications, John Goodwin, Jnifer Brooker, Lucy Diamond, Hugh Glaser, Tony Joyce, Don Cruickshank, Mark Lepage, Ian Millard, Mark Pdlington, 2014 Unike idtikatorer i SOSI_v3, Kartverket Norge 2014 URI baserede id er for geodata, Geodatastyrels, Dmark 2013 (v 0.6, ) JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut, 11 Liitteet Liite 1: URI:n muodostamis prosessi Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta Liite 3: Paikkatietokohteid elinkaarisääntöj muodostamin Liite 4: Käyttötapausesimerkkejä Liite 5: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa 20/20

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi Versio: 2014-11-10 Julkaistu: Voimassaoloaika: 1 Johdanto... 1 2 Paikallisen tunnisteen luominen tietokantaan... 1 3 Yksilöivän

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Kuntien Paikkatietoseminaari 11.02.2015 Kuntatalo Helsinki Sisältö

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari 18.5.2017 Tervetuloa koulutukseen! 18.5.2017 Claudia Bergroth & Kai Koistinen INSPIRE-sihteeristö Muutamia käytännön

Lisätiedot

URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1)

URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1) URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1) Keskustelutilaisuus JHS-suositusluonnoksesta Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Kai Koistinen 19.11.2014 Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

Lisätiedot

Inspire-kohdetunnisteet

Inspire-kohdetunnisteet Inspire-kohdetunnisteet INSPIRE-tietotuotteet 30.8.2010 Esa Tiainen MML 3.9.2010 Sisältö INSPIRE-tunnisteet Tunnisteiden hallinta Olemassaolevien tunnusjärjestelmien käyttäminen 3.9.2010 2 INSPIRE -paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet -keskustelutilaisuus 14.4.2014

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Palautekierroksen kick-off 19.11.2014 VM Paja-auditorio Helsinki

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Versio: 2014-11-12 (palautekierrosta vart) Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituks rakne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 21.10.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely

JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely Versio: luonnos v. 26.04.2010 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen määrittelyprosessi

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Arkistopalvelut uuteen nousuun 15.9.2015 Esa-Pekka Keskitalo, orcid.org/0000-0002-4411-8452 URN:NBN:fi-fe2015091511591 Sisältö Millaisista tunnuksista on puhe?

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: 1.1 / 19.2.2016 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...2 1.1 Suosituks rakne...2 2 Soveltamisala...2 3 Viittaukset...3

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla. Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014

Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla. Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014 Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014 Kaikilla paikkatietokohteilla tulee olla paikallinen tunniste Vielä näin ei ole Paikkatietoja ylläpidetään useissa

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisältö 1 Johdanto...1 2 Avoimen datan hyödyntäminen...1 2.1 Käyttötapaus

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta Versio: 2014-11-12 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Tiedontuottajan

Lisätiedot

Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Marko Kauppi Tampereen kaupunki Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C)

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Paikkatiedon latauspalvelut - koulutuspäivä 31.1.2012 Jari Reini 1 Sisältö Lataus WFS Stored Query -periaatteella Suorasaantilataus

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa Sisällönkuvailun koulutuspäivä erikoiskirjastoille 14.5.2014 Ontologiat Ontologia Tunnisteet Koneluettavat suhteet Termeistä käsitteisiin Monikielisyys

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4 Lassi Lehto Paikkatiedon sisältöpalvelu 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Päädokumentti ja liite 1 valmistuneet aiemmin JUHTA 28.9.2011

Lisätiedot

Paikannimirekisteri linkitettynä tietona

Paikannimirekisteri linkitettynä tietona Paikannimirekisteri linkitettynä tietona URI-tunnukset paikkatietokohteille, (JHS 193 paikkatiedon yksilöivät tunnisteet) Linkitetty tieto eli webin yleiset teknologiat: RDF, OWL, SPARQL jne. Saavutettavuus

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä

Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä JH XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Kai Koistinen Maanmittauslaitos, Inspire-sihteeristö

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: Palautekierrosversio 19.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto Paikkatietoa ja avointa dataa -aamupäiväseminaari 1.4.2014, Turku Luvassa lyhyt katsaus Paikkatietoon ja paikkatieto-osaamiseen

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Työn tilanne ja välitulokset Patine 16.12.2015 Juha Siltanen, Gofore Oy Projektin tilannekatsaus Tilanne (1=kriisi, 2=vakavia ongelmia, 3=joitakin haasteita, 4=hyvä, 5=loistava)

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedot yksilöivät tunnisteet Liite 3. Elinkaarisääntöjen muodostaminen

JHS XXX Paikkatiedot yksilöivät tunnisteet Liite 3. Elinkaarisääntöjen muodostaminen JHS XXX Paikkatiedot yksilöivät tunnisteet Liite 3. Elinkaarisääntöjen muodostaminen Versio: 2014-11-11 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Tapahtumatyypit ja niiden alaluokat...

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 2.0 / 28.2.2013 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

Tiedon lataus vapailla kyselyillä (WFS 2.0 Ad hoc query)

Tiedon lataus vapailla kyselyillä (WFS 2.0 Ad hoc query) Ennalta määritellyn tiedon lataus vakioidulla kyselyllä (WFS 2.0 Stored Query) Tiedon lataus vapailla kyselyillä (WFS 2.0 Ad hoc query) Paikkatiedon latauspalvelut - koulutuspäivä 20.11.2012 Jari Reini

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja Miten raportoin laadun? Kai Koistinen 22.10.2015, Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja 2 Esityksen sisältö Miksi raportoida? Laadun raportointi: standardit ja suositukset Laadun raportointi

Lisätiedot

Käyttötapaus HY-aineisto, myrkkypäästö JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Käyttötapaus HY-aineisto, myrkkypäästö JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Käyttötapaus HY-aineisto, myrkkypäästö JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Lassi Lehto Geodeettinen laitos Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

Lisätiedot

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt?

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Panu Muhli INSPIRE-sihteeristö Tietotuotteet-koulutus 27.10.2017 Tietotuotteiden toteuttamisen ohjeistusta vuodelta 2010 JHS 177

Lisätiedot

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1. palautekierroksen versio 8.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 2. Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 2. Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 2. Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Palautekierrosversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Metatiedon osiot... 2 1.3 Metatiedot eri hierarkiatasoilla...

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 23.1.2012 Täytäntöönpano-ohjeet Ohje haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Latauspalvelujen ohjeiden laatiminen pitkällä Tiedostolatauspalvelu

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 19.10.2011 Täytäntöönpano-ohjeet Luonnos ohjeeksi haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Muunnospalveluista ei tällä hetkellä olla laatimassa

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA 24.8.2012 Antti Rainio Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos Paikkatieto SR 304 Paikkatiedon kuulumisia 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos ISO/TC 211 organization Chair Jeanne Foust Jean Brodeur Peter Cotroneo Jinsoo You AG Strategy JAG Vacant Michael Craymer

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 15.11.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus Sisältö 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 1: Karttakuvapalvelu

Lisätiedot

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaisista oikeudellisten aineistojen standardeista - ELI ja ECLI Semanttisen Finlexin säädös- ja oikeustapausaineistojen

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 1.2 / 26.10.2012 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Kunnat ja INSPIRE

Kunnat ja INSPIRE Kunnat ja INSPIRE 26.4.2012 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing

Lisätiedot

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Aineistojen kuvailun uudistaminen laajemmassa yhteydessä Tiedon tallennuksen ja haun uusi ekosysteemi Kansalliskirjaston hankkeet: RDA, UKJ, Melinda, Finna,

Lisätiedot

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu )

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Miika Alonen miika.alonen@csc.fi Petri Roponen petri.roponen@vrk.fi Kansallinen koodistopalvelutyöpaja Kick off 29.5.2017 Väestörekisterikeskus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat Yhteentoimivuuden eri näkökulmat - sirpaleita sieltä täältä Tarja Myllymäki, MML/Mitpa/Tietohallinto Paikkatiedon viitearkkitehtuurin infotilaisuus 13.10.2016 Miten kerron Pihtiputaan mummolle yhteentoimivuudesta?

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 2.5.2012 29.5.2012 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot