JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset"

Transkriptio

1 JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto Suosituks rakne Soveltamisala Viittaukset Termit ja lyhteet Paikkatietokohteid yksilöinti Tietomallinnukse perustuva yksilöinti Muut tunnus- ja yksilöintijärjestelmät INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset Muut kuin INSPIRE-direktiivin mukaiset tunnukset Vaatimukset yksilöiville tunnuksille Yleiset vaatimukset Tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset Yksilöivän tunnuks rakne Verkkotunnus Tunnustyyppi Aineistotunnus Paikallin tunnus Versiotunnus Paikkatietokohte elinkaar hallinta Muutostyypit Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt ja versionhallinta Tunnuks julkaisemin URI-tunnuks rakne Uudelleohjauks ja tietoj linkittämis käytänteet Vastauskäytänteet Opastavat tiedot Kirjallisuusviitteet ja muut viittaukset Liitteet /20

2 1 Johdanto INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) ja direktiivin toimepanosääntöj tarkoituksa on tietoj yhteiskäytön edistämin eurooppalaisessa paikkatietoinfrastruktuurissa ja rekistereid yhteiskäytön edistämin julkishallinnossa. Direktiivin toimepano osana toteutetaan kansallist järjestelmi mukaist tunnuskäytäntöj yhdmukaistamin. Yhtetoimivuud varmistamiseksi INSPIRE-direktiivi velvoittaa, että yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa. Tässä suosituksessa termillä URI-tunnus tarkoitetaan HTTP URI -muotoisia tunnuksia. Tämä suositus määrittelee URI-tunnust raknemallin ja uudelleohjauks käytänteet sekä ohjeistaa tunnust toteuttamista ja paikkatietokohteid elinkaarisääntöj laatimista. Lisäksi esitellään URItunnust hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituks mukaan URI-tunnust raknemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietoj yksilöintiin ja linkittämise. INSPIRE-direktiivi edellyttää, että s liitte I seitsemän aineistoteeman, liitte II neljän ja liitte III 15 aineistoteeman tietokohteille annetaan tietojärjestelmäriippumattomat yksilöivät tunnukset direktiivin toimepanosääntöj mukaisesti. Direktiivin toimepanosääntöj valmistelussa ja tietotuotemäärittelyissä on suositettu, että niitä käytettäisiin myös muille paikkatietokohteille, joita useat käyttäjätahot tarvitsevat. Tietotuotemäärittelyt muodostavat laaja-alais harmonisoidun käsitteistön, joka on yhtetoimivuud perusta INSPIRE-pohjaisessa paikkatietoinfrastruktuurissa. INSPIRE-direktiivin teknis Geral Conceptual Model (GCM) -puitedokumtin mukaan yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa koostu paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä nimiavaruudesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta, joka on tiedontuottajan antama tunnus. Kansallis paikkatietoinfrastruktuurin lisäksi yksilöivät tunnukset sisältyvät myös julkis hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa paikkatiedon viitearkkitehtuuriin. 1.1 Suosituks rakne Suosituksessa esitellään paikkatietoj yksilöintiin liittyvät vaatimukset ja muut tunnust määrittelyyn ja hallintaan liittyvät tekijät kut paikkatietokohteid elinkaarisäännöt sekä URI-polun rakne tunnuksi julkaisemise, uudelleohjauks käytänteet ja vastauskäytänteet URI-tunnuksiin viitattaessa. Lisäksi kuvataan URI-tunnust hyödyntämistä. Liitteessä 1 kuvataan toimpiteet, joid avulla suosituks mukaiset URI-tunnukset voidaan muodostaa ja julkaista. Liitteessä 2 esitetään esimerkki tiedontuottajan tarjoaman URI-palvelun teknisestä toteutuksesta. Liitteessä 3 kuvataan paikkatietokohteid elinkaarisääntöj muodostamis periaatteet ja esimerkkitapauksia. Liite 4 sisältää URI-tunnust käyttötapausesimerkkejä. Liite 5 sisältää luettelon INSPIRE-paikkatietokohdetyypeistä, joid mukaisille paikkatietokohteille tulisi antaa tämän suosituks mukaiset URI-tunnukset. 2 Soveltamisala Suosituks tavoittea on luoda ja vakiinnuttaa paikkatiedon yksilöivi tunnust yhtäin rakne ja niid julkaisemin koneluettavassa muodossa sekä johdonmukaiset mettelyt uudelleohjauksiin tunnuksia käytettäessä. Tämän ohella tavoittea on INSPIRE-vaatimust sovittamin olemassa oleviin tunnuskäytäntöihin ja niitä koskeviin JHS-suosituksiin. 2/20

3 Myös Yhdistetty tieto (Linked data) edellyttää nimiavaruuksi ja URI-rakte sopimista ja järjestämistä kansallisella tasolla. Näin yhteiskunnan tietoresursseja voidaan käyttää tehokkaasti julkishallinnon palveluj ja uud liiketoiminnan kehittämise sekä tiedon laajaan hyödyntämise koko yhteiskunnassa. URI-tunnust julkaisemin paikkatietokohteid lisäksi myös paikkatietokohdetyypeille eli käsitteille mahdollistaa paikkatietoinfrastruktuuriin rajapintapalvelun, jonka avulla voi hakea ontologian käsitteitä ja niid välisiä suhteita sekä käsitteid avulla niihin liittyvää paikkatietoa. Suositus ohjeistaa tietojärjestelmäriippumattomi URI-tunnust rakte tiedoille ja käsitteille, joita useat käyttäjätahot hyödyntävät. Lähtökohtana ovat INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset paikkatiedoille, jotka muodostavat direktiivin edellyttämään kansallise paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvan, ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan tietoresurssin (Laki paikkatietoinfrastruktuurista L421/2009, 3). Paikkatietoinfrastruktuurin kattami paikkatietoaineistoj laajuud takia samoja tietoja hyödynnetään useimmilla julkishallinnon ja yhteiskunnan toimialoilla, ja myös keskeiset perustietovarannot katta. Tämän takia suosituks URI-tunnust raknemallia tulee soveltaa tietoj yhteiskäytön tehostamiseksi koko julkishallinnossa tietoresurssi tietoj yksilöintiin ja linkittämise. Suosituks pääkohdealue on INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistot ja muut julkis hallinnon ylläpitämät paikkatietoaineistot. Suositusta voidaan käyttää myös muilla kohdealueilla, esimerkiksi yksityis sektori ylläpitämi paikkatietoaineistoj toteutuksissa. Suosituks kohderyhmiä ovat: Julkishallinnon toiminnan ja prosessi kehittäjät Julkishallinnon tietojärjestelmi kehittäjät Järjestelmäkehityshankkeid vetäjät ja asiantuntijat Paikkatietoaineistoj kehittäjät ja ylläpitäjät Tiedon käyttäjät (tietoj yhdistely - linked data) URI-tunnuksia ja niid tarjoamaa tietoresurssi linkittämistä voivat hyödyntää erityisesti organisaatiotason tietoarkkitehtuurin, toiminnan ja prosessi kehittäjät, sovellushankkeid tietomäärittelyä tekevät sovelluskehittäjät, sekä avoim tiedon hyödyntäjät yleisesti. Myös yksityin sektori voi tuottaa tehokkaasti tiedon yhdistelyä hyödyntäviä uusia palveluja. Siltä osin kuin palvelut perustuvat ylikansallisesti harmonisoituihin tietomäärittelyihin, kut INSPIRE-tietomäärittelyt, palveluhankkeet ja sovellusmarkkinat voivat olla kansainvälisiä. Yksilöivät tunnukset ja niid hallintametodit (Linked data, Yhdistetty tieto-konseptin realisaatiota) ovat keskein osaa poikkihallinnollista ja laajempaa yhtetoimivuutta. Yksilöivät tunnukset ovat osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Avoim tiedon sovelluskehittäjille yksilöivät URI-tunnukset ovat välttämättömiä, erityisesti referssitiedon ylläpidossa, jot ne edistävät tiedon avaamista ja siitä saatavia hyötyjä konkreettisesti. Monipuolista hyötykäyttöä on nähtävissä myös sähköisessä asioinnissa sekä tiedon keruun ja ylläpidon joukkoistamisessa. 3 Viittaukset INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY) ja s täytäntöönpanosäännöt Komission asetus 1089 (2010) ja s muutos 1253 (2013), ks. kirjallisuusviitteet Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) Geoinformatiikan sanaston 3. laitos, Sanastokeskus TSK ry, ISBN /20

4 JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 162 Paikkatietoj mallintamin tiedonsiirtoa vart JHS 177 Paikkatietotuotte määrittely JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut RFC 4122 A Universally Unique IDtier (UUID) URN Namespace ISO 8601 Data elemts and interchange formats Information interchange Represtation of dates and times ISO/IEC :2008 Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specication of basic notation ISO Linear Refercing 4 Termit ja lyhteet aineistotunnus aineistotunnus paikkatietohakemistossa annettu paikkatietoaineiston yksilöivä resurssitunnus ATOM-syöte Atom-syöte Atom feed verkkosyöte, jonka tiedot on tallnettu Internet Engineering Task Force (IETF) -järjestön alaisuudessa toimivan Atompub Working Groupin kehittämän standardin mukaise muotoon elinkaarisääntö elinkaarisääntö elinkaarisäännöt kuvaavat tietokohte luomis, muuttamis ja poistamis aiheuttamia muutoksia tietokohte yksilöivään tunnukse tai versiotunnukse Finto Finto suomalain asiasanasto- ja ontologiapalvelu GeoJSON GeoJSON; Geographic JavaScript Object Notation yksinkertaist paikkatietokohteid kuvaamin JSON-muodossa GML Geography Markup Language; GML 4/20

5 OGC:n (Op Geospatial Consortium) määrittelemä, XML-merkintäkiele perustuva kieli, joka on tarkoitettu maantieteellist kohteid kuvaamise ja paikkatietokohteid siirtämise INSPIRE-tietotuotemäärittely INSPIRE-tietotuotemäärittely dokumtti, jossa INSPIRE-tietotuote kuvataan yksityiskohtaisesti INSPIRE-paikkatietokohde INSPIRE-paikkatietokohde INSPIRE-tietotuotteessa esiintyvä paikkatietokohde JSON JSON; JavaScript Object Notation avoin standardi (RFC 7159) tietoj esittämise attribuutti-arvo -pareina JSON LD <JSON Linked Data> - Linked Data-käyttöön tarkoitettu JSON-formaatti latauspalvelu kohdepalvelu; latauspalvelu (INSPIRE) download service (INSPIRE) rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon kopioimis käyttäjän tietovälineelle linked data linkitetty data; yhdistetty tieto linked data eri lähteissä sijaitseva raktein data, jossa on lähte sisäisiä ja lähteid välisiä linkkejä nimiavaruus nimiavaruus name space tietyssä asia- tai toimintayhteydessä käytettävissä olevi elemtti (esimerkiksi nimi, sanoj tai teknist termi) joukko nimiavaruusrekisteri nimiavaruusrekisteri rekisteri, joka sisältää nimiavaruute liittyviä attribuutteja OID ISO OID -yksilöintitunnus; OID-yksilöintitunnus; OID 5/20

6 ISO OID object idtier kansainvälisesti vain yhte kohteese liitettävä numeroid ja pisteid muodostama tunnus, joka yksilöi kyseis kohte yksiselitteisesti ISO/IEC :2008 -standardin mukaisessa yksilöintijärjestelmässä ontologia ontologia kone ja ihmis tulkittavissa oleva, yhteisesti sovittu, täsmällin kuvaus sovellusalue käsitteistä ja näid välisistä suhteista ontologiapalvelu ontologiapalvelu ontologioid selailu- ja käyttöpalvelu paikallin tunnus paikallin tunnus alkuperäis tiedontuottajan määrittämä paikallisesti yksilöivä tunnus paikkatietokohde paikkatietokohde geographic feature abstrakti kuvaus todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteellise alueese paikkatietokäsite paikkatietokäsite käsite, jota paikkatietokohde edustaa polkukompontti polkukompontti polku on kauttamerkeillä ("/") tarknettu tiedon sijaintipaikka verkkotunnuks sisällä ja polkukompontti on polun osa RDF Resource Description Framework; RDF W3C:n standardoima malli tiedon vaihtoon sovellust välillä erityisesti web-ympäristössä RDF mahdollistaa useisiin eri tietomalleihin (skeemoihin) pohjautuvan tiedon integroinnin sekä näid tietomalli evoluution jo mallinnettua tietoa muokkaamatta. reaalimaailman kohde reaalimaailman kohde 6/20

7 reaalimaailmassa esiintyvä kohde, jota paikkatietokohde kuvaa tietomalli tietomalli data model malli, joka kuvaa tietoa ja tietoj välisiä suhteita tietotuote tietotuote data product yhd tai useamman tietoaineiston tai tietoaineistosarjan tiedoista koottu tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisaan tai sisällön perusteella rajattuna tiettyyn käyttötarkoitukse tunniste tunniste idtier tiedon tai tietojoukon yksilöimise käytettävä tunniste tunnus tunnus idtier tiedon tai tietojoukon yksilöimise käytettävä merkkijono Tässä suosituksessa käytetään tunnus-termiä. Inspire-direktiivin ohjeistuksessa tunnus-termin synonyymi on tunniste. tunnustyyppi (INSPIRE: type tai URI type) tunnustyyppi URI-polussa oleva kompontti, joka ilmaisee minkä tyyppise tietoresurssiin viitataan tunnusvarausjärjestelmä tunnusvarausjärjestelmä sovellus, jonka avulla voi varata yksilöllis tunnuks URI URI uniform resource idtier; URI URL tai URN, yleisin URI-muoto on http-alkuin URL-osoite 7/20

8 URL URL; URL-osoite uniform resource locator; URL tunnus, joka määrättyjä sääntöjä noudatta kertoo sisijais tavan paikantaa tietty resurssi URI-palvelu URI-palvelu tässä suosituksessa URI-palvelulla tarkoitetaan tiedontuottajan palvelua, johon URI-tunnukset kohdistuvat suoraan tai uudelleohjauks kautta URI-polku URI-polku URI path kauttamerkeillä ("/") tarknettu tiedon sijaintipaikan hierarkia verkkotunnuks sisällä URI-tunnus URI-tunnus RFC:n URI-standardiin perustuva, HTTP(S) URI -muotoin yksilöivä tunnus URI-tunnuks ei tarvitse viitata konkreettise sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. uudelleohjaus uudelleohjaus URI-tunnust uudelleohjaus tiedontuottajan omaan palveluun uudelleohjauspalvelu uudelleohjauspalvelu palvelu, joka suorittaa uudelleohjauks UUID UUID; Universally Unique Idtier OSF:n (Op Software Foundation) määrittelemä yksilöintijärjestelmä, jota käytetään tietojärjestelmi yhteydessä verkkotunnus verkkotunnus; aluimi domain name organisaation tai verkkopalvelun yksilöivä tunnus tietoverkoissa 8/20

9 5 Paikkatietokohteid yksilöinti 5.1 Tietomallinnukse perustuva yksilöinti Tietomalli määrittelee sovellusalansa tietotarpeid mukais kuvauks reaalimaailman kohteesta. Samaa reaalimaailman kohdetta voidaan kuvata useilla eri tietomalleihin perustuvilla tietokohteilla. Sit eri tietomalleihin perustuvat paikkatietokohteet voivat kuvata yhtä ja samaa reaalimaailman kohdetta. Samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavi tietokohteid yksilöiviin tunnuksiin voidaan liittää viittaus tähän reaalimaailman kohteese, jolloin eri tietomalli mukaisia kohteid ominaisuustietoja voidaan yhdistää. Tässä suosituksessa reaalimaailman kohteisiin viitataan URI-tunnuksilla. Reaalimaailman kohte tunnukselle käytetään ns. placeholder-mettelyä sit, että sitä mallintavan paikkakohte URI-tunnus, johon /so/-kompontin sijaan vaihdetaan /id/-kompontti, edustaa reaalimaailman kohdetta. Tätä selvitetään tarkemmin jäljempänä URI-tunnuks raknetta esittelevässä luvussa. Näin myös ratkaistaan loson kysymys siitä, mikä on reaalimaailman kohde tai s idtiteetti. INSPIRE-direktiivi tähtää tietomallipohjaise infrastruktuuriin ja s toimepanosäännöt tarjoavat laajaalaisesti harmonisoidun tietomallinnuks paikkatietokohteid yksilöintiin. 5.2 Muut tunnus- ja yksilöintijärjestelmät Temaattiset ja maantieteelliset tunnukset on tarkoitettu si sijassa ihmiskäyttöön todtamaan, että tarkoitetaan samaa reaalimaailman kohdetta, esim. nykyin kiinteistö- ja raknustunnus. Temaattiset tunnukset voivat soveltua yksilöiviksi tunnuksiksi edellyttä, että ne täyttävät yleiset yksilöiville tunnuksille asetetut vaatimukset. UUID (Universally Unique Idtier) on OSF:n (Op Software Foundation) määrittelemä yksilöintijärjestelmä, jota käytetään tietojärjestelmi yhteydessä. UUID perustuu tunnusgeraattoriin, joka tuottaa globaalisti yksikäsitteisiä yksilöintitunnuksia ja jonka käyttö on ilmaista. Näin yksilöintitunnust muodostamin voi olla täysin hajautettua ilman vaaraa, että eri tahot tuottaisivat päällekkäisiä tunnuksia. (http://.wikipedia.org/wiki/uuid). 5.3 INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset Osana INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) toimepanoa on kansallist järjestelmi mukaist tunnuskäytäntöj yhdmukaistamin niid välis yhtetoimivuud varmistamiseksi. INSPIREdirektiivi edellyttää, että s liitte I seitsemän aineistoteeman, liitte II neljän ja liitte III 15 aineistoteeman tietokohteille annetaan tietojärjestelmäriippumattomat yksilöivät tunnukset. Direktiivin toimepanosääntöj mukaisesti nämä tunnukset on annettava liitte I aineistoj kohdalla mnessä ja liitteid II-III kohdalla mnessä. Mainitut aineistoteemat kattavat laajasti yhteiskunnan perustietovarantoja ja perusrekistereitä kut kiinteistöt, raknukset, liikneverkot, suojelualueet, geologia, luonnonriskialueet, ergia- ja mineraalivarat, maankäyttö, maaperä ja maanpeite sekä osoitteet ja paikannimet. INSPIRE-direktiivin teknis Geral Conceptual Model (GCM) -puitedokumtin mukaan yksilöivät tunnukset julkaistaan HTTP URI -muodossa koostu paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä nimiavaruudesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta. Paikallin tunnus on tiedon alkuperäis tiedontuottajan antama tunnus. 5.4 Muut kuin INSPIRE-direktiivin mukaiset tunnukset Suosituks lähtökohtana ovat INSPIRE-direktiivin edellyttämät tunnukset paikkatiedoille, jotka muodostavat direktiivin edellyttämään kansallise paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvan, ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan tietoresurssin (Laki paikkatietoinfrastruktuurista L421/2009, 3). 9/20

10 Paikkatietoinfrastruktuuri kattaa tietoaineistoja sekä keskeiset perustietovarannot, joita hyödynnetään useilla julkishallinnon ja yhteiskunnan toimialoilla. Tämän takia suositukse sisältyvä URI-raknemalli on tarkoitettu myös muille kuin INSPIRE-direktiivin määrittelemille paikkatiedoille tietoj yksilöintiin ja linkittämise niid yhteiskäytön tehostamiseksi. 6 Vaatimukset yksilöiville tunnuksille 6.1 Yleiset vaatimukset Yksilöivi tunnust tulee olla yksikäsitteisiä, pysyviä, jäljitettäviä ja toteutuskelpoisia: Yksikäsitteisyys (Uniquess) edellyttää, että kahdella paikkatietokohteella (ilmtymällä) ei ole samaa tunnusta ja että kohte eri versioid on oltava saman paikkatietokohdetyypin ilmtymiä. Tunnusta ei voi käyttää uudelle. Pysyvyys (Persistce) edellyttää, että tunnus pysyy muuttumattomana kohte koko elinkaar ajan. Elinkaarisäännöt määrittelevät, millaiset muutokset kohteessa aiheuttavan uud kohte ja uud tunnuks perustamis. Jäljitettävyys (Traceability) edellyttää, että kohde voidaan löytää tunnukssa avulla. Kohteet ovat löydettävissä tunnuks perusteella uudelleohjauspalvelun avulla. Toteutuskelpoisuus (Feasibility) liittyy erityisesti INSPIRE-direktiiviin, joka edellyttää, että olemassa olevat kansalliset tunnusjärjestelmät voidaan sovittaa INSPIRE-tunnusjärjestelmään. 6.2 Tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset Tämä suositus määrittelee tietojärjestelmäriippumattomat tunnukset. Nämä ovat tietokone- ja ihmiskäyttöön tarkoitettuja tunnuksia, joilla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata paikkatietokohteese. INSPIRE-tunnuksista käytetään määritettä External Object Idtier. Tietojärjestelmäriippumattomuus toteutetaan nimiavaruuksilla, jotka ilmaisevat paikkatietokohte tietolähte. Muita tietojärjestelmäriippumattomia tunnusjärjestelmiä on esimerkiksi UUID. 7 Yksilöivän tunnuks rakne INSPIRE-soveltamissäädökset edellyttävät paikkatietokohte tunnuks julkaisemista HTTP URImuodossa. Tunnuks HTTP URI-muodossa julkaisemis tarkoituksa on mahdollistaa paikkatiedon laaja käyttö, yhdisteltävyys ja yhtetoimivuus eri sovellusalueid kesk ja yli toimialarajoj, jolloin yhteiskunnan tietoresursseista saadaan suurimmat hyödyt. Paikkatiedon yksilöivällä tunnuksella tarkoitetaan tässä suosituksessa tiedon tuottajaorganisaation julkaisemaa tietojärjestelmäriippumatonta URI-tunnusta. URI-tunnus muodostuu verkkotunnuksesta, tunnustyypistä, paikkatietokohte tietolähte yksilöivästä aineistotunnuksesta ja paikkatietokohte paikallisesta tunnuksesta. URI-tunnukse voi lisäksi liittyä versiotunnus (ei-pakollin), joka muodostuu paikkatietokohte elinkaarisääntöj mukaan. URI-tunnuks muoto on seuraava: tunnus}[/{versiotunnus}] 7.1 Verkkotunnus Paikkatiedon URI-tunnuksi ylein verkkotunnus on joka toimii keskitettynä uudelleohjauspalveluna. Tämä uudelleohjauspalvelu ohjaa kaikki URI-tunnuksiin kohdistuvat 10/20

11 viittaukset keskitetyn palvelun kautta tiedontuottaji palveluihin, jotka tarjoavat käyttäjälle suosituks mukaisia vastauksia (ks. kappale 9.3). Uudelleohjauspalvelua hallinnoi Maanmittauslaitos. Lisätietoja uudelleohjauksesta ja s teknisestä toteutuksesta saa sähköpostilla osoitteesta 7.2 Tunnustyyppi URI-tunnukse sisältyvällä tunnustyyppi -polkukompontilla ilmaistaan, minkä tyyppise tietoresurssiin viitataan: id so def doc - reaalimaailman kohde tai ilmiö - paikkatietokohde - käsite, jota paikkatietokohde edustaa - kohdetta kuvaava dokumtaatio, esimerkiksi eri esitysmuodot 7.3 Aineistotunnus Aineistotunnus yksilöi paikkatietokohte tietolähte. Paikkatietoj kohdalla aineistotunnuksa käytetään Paikkatietohakemiston aineistotunnusta (7-numeroin numerosarja). Aineistotunnus varataan osoitteesta Aineistona voi olla esimerkiksi paikkatietoaineisto, aineistosarja, sanasto tai koodiluettelo. Alkuperäisaineistoista johdettu aineisto voi olla itsäin aineisto, jolla on oma aineistotunnukssa. Tällöin myös johdetun aineiston metatiedot tallnetaan Paikkatietohakemistoon. 7.4 Paikallin tunnus Paikallin tunnus on kyseisessä tietolähteessä yksilöivä. Millään muulla saman tietolähte paikkatietokohteella ei ole samaa tunnusta. Paikallis tunnuks pituutta ei ole rajoitettu. Tunnuksessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan seuraavia merkkejä: { A Z, a z, 0 9, _, - }, eli ainoastaan latinalaist aakkost kirjaimet, numerot, alaviiva ja väliviiva ovat suositeltuja. UUID:a voidaan käyttää paikallisa tunnuksa. Myös kansainvälisiä ja toimialakohtaisia tunnuksia kut vesipuite- ja muid direktiivi edellyttämiä tunnuksia voidaan käyttää paikallisa tunnuksa. Vakiintuneita temaattisia tunnuksia, kut pysyvä raknustunnus, voidaan myös käyttää paikallisa tunnuksa. Paikallista tunnusta koskee kaikissa tapauksissa pysyvyyd ja yksikäsitteisyyd vaatimus. Tämä voidaan toteuttaa tietolähdekohtais tunnusvarausjärjestelmän tai muu yksikäsitteisyyd varmistava mekanismin avulla. UUID:n käyttämin paikallisa tunnuksa on käyttökelpoin ratkaisu. Tässä suosituksessa esitetty URI-käytänne on tietomallipohjain. Siksi paikkatietokohte mallinnusmetodi määrittelee yksikäsitteisesti URI-tunnuks muodostumis. Mallinnukse vaikuttavi tai ohjaavi standardi kehittymin säätelee ja harmonisoi mallinnuskäytäntöä. Esimerkiksi tuore ISO Linear Refercing -standardi mahdollistaa viivamaist kohteid relatiivis referoinnin ts. standardi mahdollistaa viivamaist kohteid käsittelyn osissa pilkkomatta itse kohdetta osiin (tiestön kohdalla vaikkapa päällyste, tielajin ja nopeusrajoitust suhte). Tämä standardi antaa viitteitä monitasoist tai -osaist geometrioid mallintamise yhtäisellä tavalla. 11/20

12 Pysyvi tunnust antamin kiinnittää paikkatiedon jakautumis yksittäisiin kohteisiin pitkälle tulevaisuute. Siksi on tärkeää, että paikkatietokohteet muodostavat loogisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin yleistä käsitystä vastaavasta reaalimaailman kohteesta. Jos samassa aineistossa on erikse mallinnettu pistemäin paikkatietokohde ja aluemain paikkatietokohde kuvaamaan samaa reaalimaailman ilmiötä (esimerkiksi raknus), ne ovat eri paikkatietokohteita ja saavat kumpikin oman URI-tunnuks, jossa niillä on sama aineistotunnus. Molempi URI-tunnuksissa viitataan samaan reaalimaailman kohteese, jonka URI-tunnuks kautta kohteet linkittyvät tämän suosituks mukaisesti. Periaatteessa mahdollin tapaus voi olla paikkatietokohde, jolla on monitasoin geometrin esitys. Tässä tapauksessa on kyse yhdestä ja samasta paikkatietokohteesta, jolla on oma yksikäsittein URItunnukssa. 7.5 Versiotunnus Tietokohte muutostietoja hallitaan versiotunnuks avulla. Versiointi koskee kohte merkityksellisiä ominaisuus- ja sijaintitietoj muutoksia. Versioinnin perusteeksi tarvitaan paikkatietokohte elinkaarisäännöt. Versiointikäytäntö riippuu tietokohdetyypeittäisistä asiakastarpeista ja siitä, mit tietotuotannon prosessi pystyy vastaamaan niihin. INSPIRE-direktiivin toimepanon ohjeistuks mukaan myös aikaisempi versioid tulee olla saatavilla. Jos tietopyynnössä ei anneta versiotunnusta, niin vastauksa palautetaan viimein versio. Versiotunnus ei ole pakollin osa yksilöivää tunnusta, ja s immäispituus on 25 merkkiä. Versiotunnuks 25 merkkiä mahdollistaa esim. ISO 8601 aikaleiman käytön versiotunnuksa (esimerkiksi: T12:38:31+03:00). 8 Paikkatietokohte elinkaar hallinta Paikkatietokohte elinkaarisäännöt kuvaavat tietokohte muutoksia s koko elinkaar ajalta. Niitä tarvitaan ratkaisemaan, aiheuttaako tietokohdetta koskeva muutos s idtiteetin ja yksilöivän tunnuks muuttamis vai vain uud versiotunnuks. 8.1 Muutostyypit Paikkatietokohte elinkaarisäännöt voivat koskea kohte merkityksellisiä ominaisuusmuutoksia tai s geometriaa: Muuttaako ominaisuuksi muutos kohte idtiteetin (asuinraknus toimistoraknus) Sijaintitarkkuus voi muuttua kohte sijainnin todellisuudessa muuttumatta (korjaus) Rajatapauksissa elinkaarisääntöj säätämistä tarvitaan - Kohte ulottuvuuksi muuttuessa Euroopassa ylein käytäntö on, että esim. raknuks laajtuessa yli kaksinkertaiseksi pohja-alaltaan sitä pidetään uuta kohtea. Tällöin kohteelle tulisi antaa uusi tunnus. - Saattaa edellyttää asiakastarpe tarkistamista, ja myös asiakkaid etu on tietotarpeidsa tarktamin pelkki muutostietoj ylläpidossa suoraan yksilöivi tunnust ja versiotunnust avulla. Paikkatietokohteid elinkaarisäännöissä käyttäjille merkitykselliset muutostapahtumat luokitellaan. Paikkatietoj muutostapahtumat voidaan ylesä kuvata viidellä tapahtumatyypillä ja niid alaluokilla: Uud paikkatietokohte luomin 12/20

13 Paikkatietokohte poistamin Paikkatietokohte ominaisuuksi muuttumin Paikkatietokohte geometrian esitystavan muuttumin Paikkatietokohte geometrian muuttumin. Paikkatietokohte ominaisuus- ja sijaintitietoj muuttuessa alaluokkia voivat olla esimerkiksi: paikkatietokohte jakamiselle osiin paikkatietokohteid yhdistämiselle paikkatietokohteid uudelleluokittelulle sijaintivirhe korjaamiselle sijainnin tarktumin viivaosi topologis eheyd käsittelysäännöt. Muutokset paikkatietokohteissa voivat johtua reaalimaailman kohte muutoksista. Reaalimaailman kohte tilanteesta riippumattomia muutoksia ovat esimerkiksi: virheid korjaamin geometrian korjailut tietorakte muutokset. Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt tulee asettaa käyttäji saataville paikkatietoinfrastruktuurissa. Paikkatietokohteid elinkaariajattelun avulla on myös mahdollista testata olemassa olevan tunnuks soveltuvuutta pysyväksi yksilöiväksi tunnukseksi. 8.2 Paikkatietokohteid elinkaarisäännöt ja versionhallinta Paikkatietokohteid elinkaarisääntöj sisältöön vaikuttavat toisaalta asiakastarpeet ja toisaalta tiedon tuottajan kyky vastata näihin asiakastarpeisiin. Elinkaarisääntöj laatimisessa on sit kyse myös tiedon tuottajan sisäis toiminnan tehostamisesta (kerätään vain tarpeellista tietoa) sekä tuottamansa palvelun laadun parantamisesta (tuloksellisuud ja vaikuttavuud parantamin). Tavoittea pitää olla tuottavuud ja kustannustehokkuud parantamin. Elinkaarisääntöj muodostamista on kuvattu liitteessä 3. INSPIRE-toimepanosäännöt edellyttävät, että kohte aikaisemmat versiot tulee säilyttää. Jos reaalimaailman kohde poistetaan, ei ilmtymäkohde poistu, vaan se saa poistamispäivämäärän ja siirtyy historiatiedoksi. 9 Tunnuks julkaisemin 9.1 URI-tunnuks rakne Paikkatietokohte tunnus (so) Ylein URI-tunnuks rakne paikkatietokohteille on tunnus}[/{versiotunnus}] Paikkatietokohteilla tarkoitetaan tässä ilmtymiä. Paikkatietokohteella voi olla useita esitysmuotoja (GML, GeoJSON jne.), joista sovellukset voivat koneellisesti valita tarkoitukse sopivan. Nämä esitetään dokumtaation tunnuksessa (doc, kappale 9.1.4). 13/20

14 Tarkoituksmukaisuussyistä johtu kohte eri sisältöversioilla voi olla sama tai eri paikallin tunnus. Pääsääntönä on edelle, että tietomallipohjaista yksilöintiä noudatta kohte eri sisältöversioilla on eri nimiavaruus (aineistotunnus), mutta samasta alkuperäisaineistosta eri tarkoituksiin tuotetuissa aineistoissa voidaan käyttää samaa paikallista tunnusta kuin alkuperäisessä lähdeaineistossa päivityst helpottamiseksi. INSPIRE-tietokohteid kohdalla edellytetään maarajat ylittävän yhteiskäytön mahdollistamista. Latauspalveluissa (esimerkiksi WFS) kysely pitää pystyä muodostamaan INSPIRE-skeeman mukaan, jolloin HTTP URI-polkuun tulee sisältyä INSPIRE-teema (theme) ja kohdeluokka (class): tunnus}[/{versiotunnus}] Tiedon tuottajalla on polkukompontti {aineistotunnus}/{theme}/{class}/{paikallin tunnus}[/{versiotunnus}] muuttuessa vastuu palvelunsa toimivuudesta. Sekä INSPIRE-paikkatietokohteilla että niitä vastaavilla alkuperäis tietolähte kohteilla on omat URItunnukssa. INSPIRE-paikkatietokohdetta vastaavan alkuperäis tietolähte kohte tunnus on ilman semantiikkaosioita theme ja class. Tämä on osaltaan seurausta siitä. että sama alkuperäis tietolähte tietokohde voi tuottaa tietoa yhte tai useampaan INSPIRE-paikkatietokohteese Reaalimaailman kohte tunnus (id) Ylein URI-tunnuks rakne reaalimaailman kohteille on tunnus} Reaalimaailman kohteisiin viitataan URI-tunnuksilla. Reaalimaailman kohte tunnukselle käytetään ns. placeholder-mettelyä sit, että sitä mallintavan paikkakohte URI-tunnus, johon /so/-kompontin sijaan vaihdetaan /id/-kompontti, edustaa reaalimaailman kohdetta. Reaalimaailman kohte tunnus toimii tietoa linkittävänä tunnuksa samaa reaalimaailman kohdetta edustavi paikkatietokohteid (so) ja muid URI-tunnuksi välillä (kut doc, def jne.). Paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte tunnus voi toimia myös eri verkkotunnust (domain) tietokohteita ja resursseja yhdistävänä linkkinä (Linked data). INSPIRE-paikkatietokohteesta vastaava tiedontuottaja perustaa paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte URI-tunnuks (id) samalla, kun perustaa paikkatietokohte URI-tunnuks (so). INSPIRE-paikkatietokohdetta vastaavan reaalimaailman kohte tunnuks perustamin on johdonmukaista myös silloin, kun paikkatietokohteella ei ole yksiselitteistä reaalimaailman vastinetta, vaan kyse on pelkästään tietomallinnuks tai toiminnan tarpeid tuottama kohdetyyppi, jota hyödynnetään paikkatietoj yhteiskäytössä (esimerkiksi tilastojakauma, abstrakti raknelma, meriraja). Tämä on perusteltua, koska kansallis INSPIRE-toimepanon tietotuotemäärittelyissä jokaiselle paikkatietokohdetyypille on määritelty siitä vastaava viranomain, joka vastaa myös reaalimaailman kohte tunnuks perustamisesta. Muille kuin INSPIRE-tietokohteille s sijaan ei vastuutahon määrittelyä ole, vaan kaikki toimijat voivat perustaa tunnuksia reaalimaailman kohteille. Laajimmin linkitykse käytetyt tunnukset muodostuvat de facto -standardeiksi kysyntänsä mukaan. Tietoj yhdistelyä (Linked Data) vart samaa reaalimaailman kohdetta tarkoittavat eri toimijoid URI-tunnukset voidaan linkittää käyttä esimerkiksi owl:sameas- tai skos:exactmatch-linkitystä. Reaalimaailman kohdetta voi vastata yksi tai useampi paikkatietokohde. Nämä esitetään dokumtaation tunnuksessa (doc, kappale 9.1.4). Reaalimaailman kohte tunnukselle tehdään sitä perustettaessa uudelleohjaus tähän dokumtaation tunnukse. Uudelleohjauks periaatteet on esitetty kappaleessa /20

15 Tarkoituksmukaisuussyistä paikallisa tunnuksa kohte eri sisältöversioilla voi olla sama tai eri paikallin tunnus, mutta ne kaikki linkitetään alkuperäis kohte mukaise reaalimaailman kohte tunnukse. Pääsääntönä kuitkin on, että tietomallipohjaista yksilöintiä noudatta kohte eri sisältöversioilla on eri nimiavaruus (aineistotunnus). INSPIRE-tietokohteet: Sekä alkuperäis lähdeaineiston mukain paikkatietokohte URI-tunnus että esimerkiksi INSPIREteemoj mukaiset paikkatietokohteid URI-tunnukset linkitetään alkuperäistä kohdetta vastaavaan reaalimaailman kohte URI-tunnukse. Esimerkiksi alkuperäis maastotietojärjestelmän (MTJ) kohte tunnus, sekä sitä vastaava INSPIREtietomäärityst mukain tunnus (InspireID), joihin tämä alkuperäin MTJ-kohde tuottaa tietoa, linkitetään MTJ:n tietotuotannossa tätä alkuperäistä MTJ-kohdetta vastaavaan reaalimaailman kohte tunnukse. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että molempi paikkatietokohteid dokumtaatiossa (doc, kappale 9.1.4) tehdään viittaus reaalimaailman kohte tunnukse. Jos INSPIRE-paikkatietokohde luodaan n alkuperäiskohte reaalimaailman kohte tunnusta, tämän reaalimaailman kohte URI-tunnuks perustaa INSPIRE-paikkatietokohteesta ja s tunnuksesta vastaava organisaatio. Käytännössä alkuperäiskohteesta vastaava organisaatio on lähes kaikissa tapauksissa myös INSPIRE-kohteesta vastaava organisaatio Käsitte tunnus (def) Ylein URI-tunnuks rakne käsitteille on tunnus} Käsitteellä voi olla useita esitysmuotoja (HTML, RDF jne.), joista sovellukset voivat koneellisesti valita tarkoitukse sopivan. Nämä esitetään dokumtaatioon viittaavissa tunnuksissa (doc, kappale 9.1.4). Käsitelähteä voi olla mikä tahansa tiedontuottajan käyttämä sanasto. Sanasto voi olla esimerkiksi asiasanasto, tietomäärittely, skeema, koodiluettelo, taksonomia tai tesaurus. Käsitelähteä olevalle sanastolle aineistotunnuks saa osoitteesta Esimerkiksi Paikkatietoontologian aineistotunnus on Jotta käsitteisiin voitaisiin viitata yksiselitteisesti, tulee kullekin sanaston sisältämälle käsitteelle antaa yksilöivä URI-tunnus. Käsitte URI-tunnuksesta voidaan tehdä uudelleohjaus esimerkiksi kansallise Finto-ontologiapalveluun tai skeemoja sisältävään luettelopalveluun Dokumtaation tunnus (doc) Ylein URI-tunnuks rakne dokumtaatiolle on tunnus}[/{versiotunnus}], jossa verkkotunnus = tiedon tuottajan oma verkkotunnus Paikkatietokohteella tai käsitteellä voi olla useita esitysmuotoja (GML, GeoJSON, HTML, RDF jne.), jotka liitetään dokumtaation tunnukse. esim. tunnus}/[/{versiotunnus}]/epsg:nnnn.gml32 tunnus}/[/{versiotunnus}]/epsg:nnnn.json Dokumtaation tunnukse voidaan vastaavasti liittää linkkejä muuhun kohteese liittyvään dokumtaatioon. 15/20

16 Tietokohteese liittyvänä dokumtaationa paikkatiedon tuottaja voi julkaista esimerkiksi viittauks paikkatietokohte tunnukse ja s esitysmuotoihin, sekä reaalimaailman kohte tunnuks ja linkkejä muuhun kohteese liittyvään dokumtaatioon kut käsitteisiin tai muihin ilmtymiin, jotka kuvaavat samaa reaalimaailman kohdetta. Dokumtaation tunnuks perustaa paikkatietokohte tunnuks perustaja. Tiedon tuottajat voivat viitata paikkatiedot.-verkkotunnuksella julkaistuun reaalimaailman kohte tunnukse myös omaan samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavan paikkatietokohtesa dokumtaatiotunnukse liitetyssä RDF-kuvauksessa. Tietoj linkittämis käytänteitä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 9.2. Suosituks liitteessä 2 on esimerkki dokumtaation tunnukse liitetyn RDF-kuvauks rakteesta ja tiedon tuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta. 9.2 Uudelleohjauks ja tietoj linkittämis käytänteet Uudelleohjauksia ja tietoj linkittämistä kuvaa kaavio: Paikkatietokohteid, käsitteid sekä reaalimaailman kohteid tunnukset ovat - alkuisia. Paikkatiedot.-palvelu uudelleohjaa näihin tunnuksiin kohdistuvat viittaukset tiedontuottajan tarjoamassa URI-palvelussa sijaitsevaan dokumtaation tunnukse. Dokumtaation tunnus palauttaa siih liitetyn ilmtymäkäsitte tai reaalimaailman kohte RDF-muotois kuvauks kappaleessa esitetyllä tavalla. 16/20

17 Dokumtaation tunnukse liitetyn paikkatietokohte RDF-muotois kuvauks sisältämää tietoa käyttä tiedon hyödyntäjä voi yhdistää paikkatietokohte s mallintamaan reaalimaailman kohteese, kohdetta kuvaavaan käsitteese ja muuhun kohteese liittyvään informaatioon. Reaalimaailman kohte tunnuks kautta voidaan paikkatietokohteisiin yhdistää uudelleohjauks avulla samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavia paikkatietokohteita ja muuta dokumtaatiota, jotka on esitetty dokumtaatiotunnust avulla. Käsitte URI-tunnuks liittämin paikkatietokohteese mahdollistaa paikkatietokohteid löydettävyyd esimerkiksi ontologiahauilla Finto-palvelun kautta, jolloin tiedon rikastamin ja jo olemassa olevan tiedon käyttö tehostuu. Lisäksi hyötyjä saadaan esimerkiksi joukkoistamissovelluksissa, kut tiedon keruussa ja palautetiedon kohdtamisessa sekä sovelluskehityks tehostamis kautta. Esimerkki tiedon linkittämisestä Tiedon linkittämin tietoverkoissa (web) voidaan toteuttaa URI-tunnuksi avulla. Paikkatietokohteid linkittämin toteutetaan kohteille annetuilla URI-tunnuksilla. Ylein tekniikka linkityst julkaisemise on RDF. Paikkatietokohteese liittyviä URI-viittauksia RDF-muodossa kuvaa esimerkki: <rdf:rdf xmlns:jhs="http://paikkatiedot./jhs-skeema#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elemts/1.1/" xmlns:dct="https://purl.org/dc/terms/" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#doc"/> <dct:hasformat> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.json"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#data"/> <dc:format>application/json</dc:format> <jhs:crs rdf:resource="http://www.opgis.net/def/crs/epsg/0/3067"/> </rdf:description> </dct:hasformat> <dct:hasformat> <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.gml2"> <rdf:type rdf:resource="http://paikkatiedot./jhs-skeema#data"/> <dc:format>application/gml</dc:format> <jhs:crs rdf:resource="http://www.opgis.net/def/crs/epsg/0/3067"/> </rdf:description> </dct:hasformat> <dc:subject rdf:resource="http://www.yso./onto/yso/p17892"/> <rdfs:seealso rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /172353"/> <jhs:id rdf:resource="http://paikkatiedot./id/ /172353"/> <jhs:so rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /6447"/> </rdf:description> </rdf:rdf> Esimerkissä tiedon tuottajan verkkotunnus = kartat.tampere. 17/20

18 /doc/-uri = esitysmuotoina esimerkissä on koordinaattijärjestelmä (EPSG:3067) ja tiedostoformaatit (json, gml2) tunnus}[/[{koordinaattijärjestelmä}].[tiedostoformaatti}] = <rdf:descriptionrdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.json">, <rdf:description rdf:about="http://kartat.tampere./uri/doc/ /6447/epsg:3067.gml2"> viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan reaalimaailman kohteese = <jhs:id rdf:resource="http://paikkatiedot./id/ /172353"/> viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan käsitteese = <dc:subject rdf:resource="http://www.yso./onto/yso/p17892"/> viittaus ko. paikkatietokohteese = <jhs:so rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /6447"/> viittaus toise samaa reaalimaailman kohdetta kuvaavaan paikkatietokohteese = <rdfs:seealso rdf:resource="http://paikkatiedot./so/ /172353"/> RDF-muotois tiedon raknekuvaus kokonaisuudessaan on suosituks liitteessä Vastauskäytänteet Seuraavassa on esitetty eri URI-tunnustyyppi suositellut vastauskäytänteet: Reaalimaailman kohte tunnus (id) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Paikkatietokohte tunnus (so) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Jos URI-tunnus annetaan ilman paikallista tunnusta, uudelleohjaus aineiston metatietoon Paikkatietokohte eri esitysmuodot esitetään dokumtaatiossa Käsitte tunnus (def) Vastauks sisältö: Uudelleohjaus dokumtaation tunnukse Dokumtaation tunnus (doc) Vastauks sisältö: Tietokohte tietosisältö ja viittaukset tietosisällön vaihtoehtoisiin esitysmuotoihin sekä muihin tietokohteisiin ja reaalimaailman kohteisiin Suositellut esitysmuodot: RDF/XML, JSON-LD, Turtle 18/20

19 Esimerkki dokumtaation tunnukse vastauks tarjoavan URI-palvelun toteutuksesta on esitetty liitteessä Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkis hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: Lisätietoja suosituksesta antaa Maanmittauslaitos Kirjallisuusviitteet ja muut viittaukset EU, Euroopan parlamtin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY (32007L0002) Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. Euroopan unionin virallin lehti, L 108/1, EU, Komission asetus (EU) N:o 1089/2010 Euroopan parlamtin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistoj ja -palveluid yhtetoimivuud osalta. Euroopan unionin virallin lehti, L 323/11, Komission asetus (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistoj ja -palveluj yhtetoimivuud osalta annetun asetuks (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta, Euroopan unionin virallin lehti, L329, IETF, RFC 3896 Uniform Resource Idtier (URI): Geric Syntax, IETF, Uniform Resource Name (URN) Syntax, draft-ietf-urnbis-rfc2141bis-urn-06, August 2, 2013 D Study on persistt URIs, with idtication of best practices and recommdations on the topic for the MSs and the EC, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/les/c0/7d/10/d7.1.3%20- %20Study%20on%20persistt%20URIs.pdf Inspire: Geral Conceptual Model, v3.4 rc3, , liite H, Inspire: D2.7: Guidelines for the coding of spatial data, Version 3.3rc3, Georeferced Table Joining Service (TJS) Implemtation Standard, OGC r2; OGC GeoSPARQL - A Geographic Query Language for RDF Data, OGC r3; OGC Idtiers the case for http URIs, Op Geospatial Consortium Inc. whitepaper, OGC r1, , ISA Action 1.17 Study on RDF & PIDs for INSPIRE, D2: State of Play, European Union, 2014 ISA Action 1.17 Study on RDF & PIDs for INSPIRE, D.TD.03:Guidelines on methodologies for the creation of RDF vocabularies represting the INSPIRE data models and the transformation of INSPIRE data into RDF, European Union, Diederik Tirry, Danny Vandbroucke, 2014 ISA Action 1.17 Study on RDF and PIDs for INSPIRE, D.TD.04: Persistt Idtiers Governance Report, European Union, Alice Vasilescu, Christian Hauschildt, 2014 Principles of idtication, Linked Contt Coalition, Version 1.0, April 2013 Best Practices for Publishing Linked Data, W3C Note 06 June 2013, https://dvcs.w3.org/hg/gld/rawle/default/bp/index.html 19/20

20 Cool URIs for the Semantic Web, W3C Interest Group Note 03 December 2008, Cookbook For Translating Relational Data Models To Rdf Schemas (D8.9.1), for translating relational data models to RDF- S_ppt_1.pdf Ad hoc group on Linked Data Final report, ISO TC 211/SC /WG Ad hoc group on Linked Data, Designing URI Sets for Location, UK Location (data.gov.uk), May 2011, Towards a national URI-Strategy for Linked Data of the Dutch public sector, Hans Overbeek KOOP, Linda van d Brink (Geonovum), Pilot Linked Op Data (PiLOD) Publishing Referce Geodata on the Web: Opportunities and Challges for IGN France, Ghislain A. Atemezing, Nathalie Abadie, Rapha el Troncy, B edicte Bucher, Terra 2014:1. Rules for persistt idtiers and life cycle information, European Location Framework ELF, D2.3.2, 2014/11/10 RAGLD: The Rapid Assembly of Geospatial Linked Data applications, John Goodwin, Jnifer Brooker, Lucy Diamond, Hugh Glaser, Tony Joyce, Don Cruickshank, Mark Lepage, Ian Millard, Mark Pdlington, 2014 Unike idtikatorer i SOSI_v3, Kartverket Norge 2014 URI baserede id er for geodata, Geodatastyrels, Dmark 2013 (v 0.6, ) JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut, 11 Liitteet Liite 1: URI:n muodostamis prosessi Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta Liite 3: Paikkatietokohteid elinkaarisääntöj muodostamin Liite 4: Käyttötapausesimerkkejä Liite 5: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa 20/20

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Kuntien Paikkatietoseminaari 11.02.2015 Kuntatalo Helsinki Sisältö

Lisätiedot

Inspire-kohdetunnisteet

Inspire-kohdetunnisteet Inspire-kohdetunnisteet INSPIRE-tietotuotteet 30.8.2010 Esa Tiainen MML 3.9.2010 Sisältö INSPIRE-tunnisteet Tunnisteiden hallinta Olemassaolevien tunnusjärjestelmien käyttäminen 3.9.2010 2 INSPIRE -paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet -keskustelutilaisuus 14.4.2014

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Palautekierroksen kick-off 19.11.2014 VM Paja-auditorio Helsinki

Lisätiedot

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 21.10.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Arkistopalvelut uuteen nousuun 15.9.2015 Esa-Pekka Keskitalo, orcid.org/0000-0002-4411-8452 URN:NBN:fi-fe2015091511591 Sisältö Millaisista tunnuksista on puhe?

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: 1.1 / 19.2.2016 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...2 1.1 Suosituks rakne...2 2 Soveltamisala...2 3 Viittaukset...3

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 4. Käyttötapausesimerkkejä Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisältö 1 Johdanto...1 2 Avoimen datan hyödyntäminen...1 2.1 Käyttötapaus

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla. Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014

Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla. Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014 Yksilöivät tunnisteet Tampereen kaupungilla Marko Kauppi Paikkatietomarkkinat 2014 5.11.2014 Kaikilla paikkatietokohteilla tulee olla paikallinen tunniste Vielä näin ei ole Paikkatietoja ylläpidetään useissa

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa Sisällönkuvailun koulutuspäivä erikoiskirjastoille 14.5.2014 Ontologiat Ontologia Tunnisteet Koneluettavat suhteet Termeistä käsitteisiin Monikielisyys

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Hankesuunnitelma v.1.1 Esa Tiainen, Kai Koistinen/Maanmittauslaitos Hankesuunnitelma v.1.1 10.09.2013 1(13) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä

Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä Käyttötapaus Tiedon linkittäminen ja haku käsitteillä JH XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Kai Koistinen Maanmittauslaitos, Inspire-sihteeristö

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto Paikkatietoa ja avointa dataa -aamupäiväseminaari 1.4.2014, Turku Luvassa lyhyt katsaus Paikkatietoon ja paikkatieto-osaamiseen

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 2.0 / 28.2.2013 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja Miten raportoin laadun? Kai Koistinen 22.10.2015, Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja 2 Esityksen sisältö Miksi raportoida? Laadun raportointi: standardit ja suositukset Laadun raportointi

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos Paikkatieto SR 304 Paikkatiedon kuulumisia 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos ISO/TC 211 organization Chair Jeanne Foust Jean Brodeur Peter Cotroneo Jinsoo You AG Strategy JAG Vacant Michael Craymer

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Osoitteet kunnan KRYSP-rajapinnassa-> Kuntien tietopalvelu-> VRK->INSPIRE Osoitteet WMS-palveluna: käytännössä olisi käyttökelpoinen opas- tai osoitekartta, tai sellaisen

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Aineistojen kuvailun uudistaminen laajemmassa yhteydessä Tiedon tallennuksen ja haun uusi ekosysteemi Kansalliskirjaston hankkeet: RDA, UKJ, Melinda, Finna,

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

INSPIRE-latauspalvelut. Velvoitteet ja toteutustavat Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

INSPIRE-latauspalvelut. Velvoitteet ja toteutustavat Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö INSPIRE-latauspalvelut Velvoitteet ja toteutustavat 20.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus, velvoite ja aikataulu INSPIRE-latauspalvelut Ohjeistettavat toteutusvaihtoehdot

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Yhteentoimivaa paikkatietoa!

Yhteentoimivaa paikkatietoa! Yhteentoimivaa paikkatietoa! EUREF II teemapäivä 4.9.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) JUHTA 1.9.2015 Helsinki Sisältö Miksi JHS soveltamisala Tavoitteet

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.5 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys... 2 5 XML-rakenteiden

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston suojeluaineisto, FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905 1.2

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Toimipaikka MDM-pilotti Valtiovarainministeriö JulkICT

Toimipaikka MDM-pilotti Valtiovarainministeriö JulkICT Toimipaikka MDM-pilotti Valtiovarainministeriö JulkICT 25.11.2015 Sisällysluettelo 1 Käsitteitä 7 2 Ratkaisuehdotus tiivistettynä 9 2.1 Ratkaisuehdotus 9 2.2 Ratkaisuehdotuksen sovelluskehitystyön kustannusarvio

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatiedon metatieto

Paikkatiedon metatieto Paikkatiedon metatieto Kai Koistinen Ympäristötiedon hallinta 24.9.2015 Luennon sisältö Paikkatiedon metatieto Mitä on metatieto? Metatietostandardit ja suositukset INSPIREn metatietovaatimukset Paikkatiedon

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto.

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto. Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010 Juha Hakala Kansalliskirjasto Sisältö Semanttinen Web ja kirjastot yleistä W3C Libraries and Semantic Web

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 1 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki INSPIRE-katsaus Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE roadmap eurooppalaisten tietotuotteiden

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Historialliset paikat ja kartat

Historialliset paikat ja kartat Historialliset paikat ja kartat Esko Ikkala 27.11.2015 Sisällys 1. Motivaatio ja tavoitteet 2. Sotasammon paikkaontologian kokoaminen 3. Historiallisten karttojen käyttöönotto 4. Sotasammon paikkanäkymän

Lisätiedot

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 1.0 Julkaistu: 16.12.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Inspiren liitteen I harmonisoitujen tietotuotteiden toteuttaminen Suomessa: Case Maanmittauslaitos

Inspiren liitteen I harmonisoitujen tietotuotteiden toteuttaminen Suomessa: Case Maanmittauslaitos Inspiren liitteen I harmonisoitujen tietotuotteiden toteuttaminen Suomessa: Case Maanmittauslaitos Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -työpaja 15.11.2016 Jakob Ventin, Eero Hietanen,

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 1.0 Julkaistu: 16.12.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja julkaistaan? Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Webin killer app on web itse = valtava määrä informaatiota,

Lisätiedot

Asiakasystävällinen ja ylläpidettävä verkkopalvelu tarua vai totta

Asiakasystävällinen ja ylläpidettävä verkkopalvelu tarua vai totta Asiakasystävällinen ja ylläpidettävä verkkopalvelu tarua vai totta 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi (tarusta todeksi?) Leila Oravisto Mirjam Heikkinen Helsingin kaupunki Haasteet Kunnilla on palveluja

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 2 Paikkatiedon kyselypalvelu

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 2 Paikkatiedon kyselypalvelu JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 2 Paikkatiedon kyselypalvelu Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Koordinaattijärjestelmät... 3 3 Kyselypalvelu...

Lisätiedot

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Presentation to: By: Date: Poligonin ja SKS:n kevätseminaari Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos 18.4.2016 16 September, 2015 Mikä European Location Framework? 30

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS Versio 0.7, 8.4.2013 Tekstiä muokattu, kuvitusta lisätty, luku teknologia-arkkitehtuurista lisätty (aiempi versio 0.6 8.10.2012) Inspire-verkosto

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Taustamuistio 1 (6) 2.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Sanastotyötä tehdään paljon. Tuotettavan sanaston käyttötarve ja -kohde

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2010-2011 Tämä Inspire-verkoston toisen kauden 2010-2011 toimintasuunnitelma on tarkistettu vastaamaan verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot