JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta"

Transkriptio

1 JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Kuntien Paikkatietoseminaari Kuntatalo Helsinki

2 Sisältö Miksi JHS soveltamisala Tavoitteet Yksilöivä tunnus Elinkaarisäännöt Yhteentoimivuus URI-tunnus Uudelleenohjaus Tiedon tuottaja Palaute Suosituksen liitteet

3 Hankkeen tausta Miksi JHS Samaa kohdetta eri tietoresursseissa kuvaavia tietoja voidaan yhdistää yksilöivien tunnusten avulla INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) toimeenpanon osana on kansallisten järjestelmien mukaisten tunnuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen > HTTP URI -muoto Yksilöivät tunnukset sisältyvät myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin ja paikkatiedon viitearkkitehtuuriin paikkatiedon kytkeminen paremmin muihin sovellusalueisiin suurimmat hyödyt saadaan, kun eri tietolajeja voidaan yhdistää toisiinsa ; Avoimen tiedon ohjelma , VM Linked data, Yhdistetty tieto - avainteknologioita ovat URIt, http ja RDF

4 Suosituksen soveltamisala Inspire-aineistot muodostavat laajan kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin perustavan, harmonisoidun tietoresurssin kattavat useiden perusrekistereiden sisältöjä Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Aineistot, joilla useita käyttäjätahoja Avoin tieto Yritykset, yhteisöt, kansalaiset (palautetieto, crowdsourcing) Kansallinen ratkaisumalli Paikkatietoaineistoihin Myös muihin aineistoihin, joita halutaan linkittää paikkatietoon

5 Yksilöivä tunnus pakollinen Liite I Inspire-direktiivi Liitteen I seitsemällä aineistoteemalla joulukuuhun 2017 mennessä Liitteen II neljällä aineistoteemalla joulukuuhun 2020 mennessä Liitteen III 15 aineistoteemalla joulukuuhun 2020 mennessä ja suositeltu paikkatietokohteille, joita useat käyttäjätahot tarvitsevat Paikannimet Hallinnolliset yksiköt Osoitteet Kiinteistöt Liikenneverkot Hydrografia Suojellut alueet Liite II Korkeussijainti Maanpeite Ortokuvat Geologia Liite III Tilastointiyksiköt Rakennukset Maannos Maankäyttö Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut Ympäristön tilan seurantalaitteet/- paikat Tuotanto- ja teollisuuslaitokset Väestöjakauma Demografia Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt Luonnonriskialueet Merialueet Eliömaantieteelliset alueet Lajin levinneisyys Energiavarat Mineraalivarat

6 Hankkeen tavoitteet - Mitä Määritellä ja vakiinnuttaa paikkatiedon yksilöiville tunnuksille yhtenäinen rakenne Tunnusten julkaiseminen koneluettavassa muodossa johdonmukaiset menettelyt uudelleenohjauksiin Inspire-vaatimusten sovittaminen olemassa oleviin tunnuskäytäntöihin URI-rakenteen sopiminen ja järjestäminen kansallisella tasolla, jolloin yhteiskunnan tietoresursseista saadaan suurimmat hyödyt Yhteentoimivuus- ja Linked Data-tavoitteiden huomioon ottaminen

7 Hyödyntäminen Tiedon keruu uudelleenkäyttö eri tietolähteistä tiedon ylläpito muutostietojen ylläpito Tietojen yhdistely analyysikäyttö monitorointi abstraktien kohteiden luonti Tiedon jakelu, tietopalvelut kohteista kiinnostuneet tahot Toiminnan ja prosessien kehittäminen primaaritiedon uudelleenkäyttö Tieto- ja kokonaisarkkitehtuurit tuottavuus, tehokkuus Tietomäärittely, sovelluskehitys nopea kehityssykli ylikansallinen käyttö Yhteiskäyttö, sähköinen asiointi julkinen, yksityinen, kansalaiset Crowdsourcing tietojen ylläpito kohdetasoinen palaute (avoin tieto)

8 Yksilöivä tunnus = yksilöivä tietojärjestelmäriippumaton kohdetunnus, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata paikkatietokohteeseen. - Koneluettava tunnus sovelluskäyttö - Tietomallipohjainen yksilöinti kuvataan reaalimaailman kohteita - HTTP URI-muoto: - Nimiavaruus: paikkatiedot.fi/{type}/{paikkatietohakemiston aineistotunnus} - yksilöi paikkatietokohteen tietolähteen; type = yksilöitävän kohteen tyyppi - alkuperäisaineistoista johdettu aineisto voi olla itsenäinen aineisto, jolla on oma nimiavaruus - Paikallinen tunnus: tietokohteen nimiavaruudessa yksilöivä tunnus - pysyvyyden ja yksikäsitteisyyden vaatimus - Esim. temaattisia tunnuksia kuten pysyvä rakennustunnus

9 Vaatimukset yksilöivälle tunnukselle Yksikäsitteisyys (Uniqueness) kahdella paikkatietokohteella ei ole samaa tunnusta kohteen eri versioiden on oltava saman paikkatietokohdetyypin ilmentymiä Kohteen sijainnin tai geometria korjaukset eivät aiheuta uutta tunnusta tunnusta ei voi käyttää uudelleen. Pysyvyys (Persistence) tunnus pysyy muuttumattomana kohteen koko elinkaaren ajan versiointi elinkaarisääntöjen mukaan. Jäljitettävyys (Traceability) kohde voidaan löytää tunnuksensa avulla (uudelleenohjauspalvelu). Toteutuskelpoisuus (Feasibility) olemassa olevat kansalliset tunnistejärjestelmät voidaan sovittaa INSPIREtunnusjärjestelmään.

10 Elinkaarisäännöt - versiointi Elinkaarisäännöt ilmaisevat aiheuttaako tietokohdetta koskeva muutos sen identiteetin ja yksilöivän tunnuksen muuttamisen vai uuden versiotunnisteen Elinkaarisäännöt voidaan kuvata tapahtumatyypeillä: Uuden kohteen luominen Kohteen poistaminen Kohteen ominaisuuksien muuttuminen Kohteen geometrian muuttuminen Myös reaalimaailman kohteen tilanteesta riippumattomia muutoksia sijaintivirheiden korjaaminen geometrian korjailut tietorakenteen muutokset luokitusten muutokset Kyllä Uusi versio vanha säilytetään Muuttunut tietokohde Onko sama reaalimaailman kohde? EI Uusi tunnus vanha poistuneeksi Elinkaariajattelun avulla voi myös testata olemassa olevan tunnuksen soveltuvuutta pysyväksi yksilöiväksi tunnukseksi.

11 Elinkaarisääntöjen laatiminen Elinkaarisäännöt kuvaavat todellisuuden kohteen muutoksia sen koko elinkaaren ajalta Versioinnilla herätetieto muutoksista asiakkaille asiakastarve Kuvattava erilaiset skenaariot kohteen koko elinkaaresta Työläs tehtävä - toteutuskelpoinen malli voi alkuvaiheessa olla versiointi aikaleimoin (liite 3, Taul. 1) Elinkaarisääntöjen ja versiointitietojen täydentäminen voidaan käytännössä aloittaa muutostiedoista, joita tiedon tuottaja toimittaa herätetietona asiakkaille myös asiakastarpeen tarkistamista Elinkaarisäännöillä voidaan tehostaa toimintaprosesseja tiedon tuottajan sisäisen toiminnan tehostamisessa (kerätään vain tarpeellista tietoa) palvelun laadun parantamisessa (tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen) myös kustannustehokkuuden parantamista Eri näkökulmat Tiedon tuottajan/ylläpitäjän keräämä muutostieto Käyttäjäryhmien erilaiset tietotarpeet muutoksista Elinkaarisääntöjen oltava käyttäjien (ja ylläpitäjien) saatavilla paikkatietoinfrassa Yhtenäinen esitystapa oman JHS:n tarve?

12 Yhteentoimivuus- ja Linked Datatavoitteiden toteuttaminen URI-tunnusten julkaiseminen myös käsitetasolla, jotta käsitteiden avulla voidaan hakea niihin liittyvää paikkatietoa reaalimaailman kohteille, jotta samaa kohdetta kuvaavaa tietoa voidaan yhdistää eri tietolähteistä; -> Finto-käsite [järvi] käsitteenä Reaalimaailman kohde Saimaa-niminen järvi paikkatietokohteena /123456/abc123 /def/ /id/ /so/ URI-tunnisteiden verkottaminen Finton käsitehierarkiaan mahdollistaa paikkatiedon hakua ja löydettävyyttä myös sen kautta SYKE antaa Inspirepaikkatietokohteelleen sotunnuksen: 456/hydrography/StandingW ater/abc123 URI-viittaukset Lappeenrannan kaupungilla Saimaata mallintava paikkatietokohde: 8/qwe456 - /doc/-tunnistetyyppi kokoaa tunnistetyyppien väliset viittaukset ja esitysrajapinnat

13 URI-polun rakenne Yleinen URI-polun rakenne paikkatietokohteille on jossa tunnustyypeillä ilmaistaan id - reaalimaailman kohde so - paikkatietokohde, -aineisto tai -aineistosarja def - käsite, jota paikkatietokohde edustaa doc - kohdetta kuvaava dokumentaatio, esimerkiksi eri esitysmuodot namespace = Paikkatietohakemiston aineistotunnus /doc/-tunnus: pakollisena linkki paikkatietokohteen /so/-tunnukseen ja sen esitysmuotoihin, viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan reaalimaailman tunnukseen - /id/ Viittauksia muihin /so/-tunnuksiin, jotka kuvaavat samaa reaalimaailman kohdetta, viittaus paikkatietokohdetta vastaavaan käsitteeseen - /def/ muuhun dokumentaatioon (kuvat, dokumentit jne.) - viittaukset kertautuvia; esitetään rdf/xml-muodossa (myös JSON-LD, Turtle)

14 Paikkatiedot.fi Uudelleenohjaukset toimii keskitettynä uudelleenohjauspalveluna tehtävänä tiedontuottajan rajapinnan fyysisen osoitteen ylläpito muutostilanteissa ohjaa paikkatietokohteen, reaalimaailman kohteen tai paikkatietokäsitteen tunnukseen kohdistuvat pyynnöt tiedontuottajan URI-palveluun mahdollinen uudelleenohjaus aineiston metatietoon (Paikkatietohakemisto) Tiedontuottajan URI-palvelu palauttaa /doc/ -polkukomponentin sisältämän dokumentaation RDF/XML- (JSON-LD, Turtle ) esityksen Paikkatiedot.fi-alkuisiin /so/-, /id/- tai /def/-tunnuksiin kohdistuvat viittaukset uudellenohjataan kaikki /doc/-tunnukseen jos tiedontuottajan URI-palvelulle lähetetään pyyntö ilman paikallista tunnusta, palauttaa aineiston metatiedot (XML) vai ATOM-syötteen po. aineiston tiedostopalveluun? (JHS 180, liite 3) uudelleenohjaa paikkatietokohteiden esitysmuotojen tunnuskyselyt Web Feature Service palvelulle, joka palauttaa kohteen tiedot halutussa koordinaatistossa ja formaatissa.

15 Käsite uudelleenohjaus Reaalimaailman kohde: Saimaa-niminen järvi Uudelleenohjauskaavio def/234567/p777 palauttaa FINTO: käsitettä esittelevä HTMLsivu sisältäen linkit: käsitteen RDF/XML ja TURTLE muotoisiin kuvauksiin jos kyseessä on Inspirekäsite: linkityksen komission rekisteripalveluun Paikkatietokohde spatial object (INSPIRE): aphy/standingwater/abc123 Paikkatietokohde toisessa aineistossa: uudelleenohjaus palauttaa uudelleenohjaus palauttaa TIEDON TUOTTAJAN URI- PALVELU - RDF/JSON-LD-kuvaus: paikkatietokohteen so-linkin sen esitysmuodot (GML, JSON) id-linkinreaalimaailman kohteeseen linkkejä muuhun kohteeseen liittyvään dokumentaatioon kuten käsitteisiin tai muihin sokohteisiin Tiedon tuottajan URI-palvelu paikkatietokohteen so-linkin sen esitysmuodot (GML, JSON jne.) id-linkinreaalimaailman kohteeseen linkkejä muuhun kohteeseen liittyvään dokumentaatioon kuten käsitteisiin tai muihin so-kohteisiin

16 Tekninen rakennemalli paikkatiedot.fi URI metatieto Paikkatietohakemisto: -aineisto Linkitetty data - RDF, JSON-LD - /id/-viittaukset - /def/-viittaukset - SameAs-mappaukset - ExactMatch (SKOS) - Finto.fi viittaukset - eri kontekstien vastaavuusmappaukset RDF data Inspire- / Muu tiedontuottaja FIN6789

17 Paikallinen tunnus - vaatimukset Tiedon tuottaja pysyvyyden ja yksikäsitteisyyden vaatimus tarvitaan tietolähdekohtainen tunnusvarausjärjestelmä tai tms. mekanismi UUID:a (Universally Unique Identifier) voidaan käyttää; UUID-tunnusgeneraattori tuottaa globaalisti yksikäsitteisiä tunnuksia vakiintuneita temaattisia tunnuksia kuten pysyvä rakennustunnus voidaan käyttää InspireID sisältää aineistoteeman ja kohdeluokan esim. Tunnukset saataville URI-palvelu - Palveluväylä? Esim. Paikkatietoikkunassa kohdetietokyselyissä (Get feature info) Elinkaarisäännöt Tunnuksen voimassaolo, poistuminen (vähintään aikaleima) Versioinnilla herätetieto muutoksista asiakkaille asiakastarve URI-tunnusten käyttö lisää tietoresurssin arvoa!

18 Miksi tehdä tunnusviittauksia /id/ ja /def/ Mahdollisuus käyttää täydentäviä tietolähteitä korvata omaa tiedonkeruuta parantaa tiedon laatua saada lisää käyttäjiä Hyötyinä tiedon yhteiskäyttö eri järjestelmien kesken tiedon yhteiskäyttö omassa organisaatiossa tehostaa toimintaprosesseja kohdetasoinen palautetieto kohteiden yksilöinti sähköisessä asioinnissa, mobiilikäyttö parantaa asiakaspalvelua vahvistaa tiedon avaamisen vaikuttavuutta Tietojärjestelmissä hyötyjä tietomäärittely, tietojen integrointi sovelluskehitys tietoarkkitehtuuri

19 Palaute URI-tunniste on tietomalliin perustuva Laajentaa objektiorientoituneen mallinnuksen hyödyntämistä EuroSDR Tiedon linkitys nosteessa laajalti (digitalisaatio, SDI, GIS) JSON-LD valtaa alaa - mobiilikäyttö

20 Puheenjohtaja JHS-työryhmä Esa Tiainen Maanmittauslaitos Jäsenet Niina Ahtonen Geologian Tutkimuskeskus Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Marko Kauppi Tampereen kaupunki Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjasto Ismo Lahtinen Suomen ympäristökeskus Lassi Lehto Geodeettinen laitos Mikael Vakkari Valtiovarainministeriö Hanna Majurinen Valtiovarainministeriö Mika Ahvenainen Liikennevirasto Editori-sihteerit Kai Koistinen (MML), Pekka Sarkola (VM / Poscon Oy )

21 Liite 1: URI:n muodostaminen Suositusluonnoksen liitteet Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta Liite 3: Elinkaarisääntöjen muodostaminen Liite 4: Ohje yksilöivien tunnusten julkaisemiseen Liite 5: Käyttötapausesimerkkejä Liite 6: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-aineistoissa

22 Kiitos mielenkiinnosta! - palaute: JHS-työryhmän vetäjä Esa Tiainen esa.tiainen(at)nls.fi Maanmittauslaitos/Paikkatietoinfra Editorit Pekka Sarkola, pekka.sarkola(at)poscon.fi Kai Koistinen, kai.koistinen(at)nls.fi

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: 2015-05-27 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituks rakne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhteet...

Lisätiedot

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Yhteentoimivaa paikkatietoa!

Yhteentoimivaa paikkatietoa! Yhteentoimivaa paikkatietoa! EUREF II teemapäivä 4.9.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 2.0 / 28.2.2013 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka.

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka. OKM 9.1.2013 OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan (KTPO) alueella keskeiset rahoitusta

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun. 1(20) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 19.1.2012 Rungon työstäminen ja jo keskustelussa olleiden

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot