Kiintymyssuhde. Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä. U. Koskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiintymyssuhde. Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä. U. Koskinen"

Transkriptio

1 Kiintymyssuhde Varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen ja aikuisen elämässä U. Koskinen

2 Esityksen sisältö Kiintymyssuhteen määritelmä Läheisriippuvuus Ensimmäisen elinvuoden merkitys Kehityksen esteitä, ulkoisia vaikutuksia Turvallinen/turvaton kiinnittyminen Kiintymyssuhteen puute Raamatun tieto, lapsen kunnioittaminen Lapsen tarpeet, lapsen ja perheen tukeminen Oman minän parantuminen

3 Kiintymyssuhteen määritelmä kiintymyssuhdeteoria teoria lapsen pyrkimyksestä käyttää äitiä turvallisena perustana ja ylläpitää äitiin läheisyyttä vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa John Bowlby ( ) teoria 1969,-73ja - 80 tunnusmerkkejä vahva tunneside, joka sisältää molemminpuolista tyydytystä tuovia elementtejä. Elinikäinen, dynaaminen suhde, joka kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa

4 Kääntöpuoli esim.läheisriippuvuus: sairaus tai sairauden kaltainen tila mitä se on, mikä sen voi aiheuttaa, miten siitä voi toipua Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden luokitus: riippuvainen persoonallisuus, F60.7 laaja-alainen, alistuva tukeutuminen toisiin ihmisiin omaa elämää koskevien suurten ja pienten päätösten teossa voimakas hylätyksi tulemisen pelko avuttomuuden ja kyvyttömyyden tunne alistuva mukautuu vanhempien ja muiden ihmisten toiveisiin heikko kyky vastata arkielämän vaateisiin tarmon puute, toiminnan tai tunne-elämän alueella siirtää mielellään vastuuta muille hyväksytyksi tulemisen tarve tarve kontrolloida niin itseään kuin muitakin läheisriippuvuus Mistä juontaa juurensa?

5 Läheisriippuvuus ihmissuhteissa parisuhteessa, jotta toinen voi olla hallitseva, on toisen oltava alistuva huono itsetunto, jatkuva itsekontrolli nämä piirteet hankaloittavat elämää työssä, vapaa-ajalla, opinnoissa ei ikä eikä sukupuolirajoja läheisriippuvainen on ihminen, joka kokee itsensä läheisriippuvaiseksi. tyypillinen tarve on halu pitää läheiset tyytyväisinä ja hyvällä tuulella alitajuntainen tunne, ettei itsekään saa olla iloinen tai onnellinen jos jollain toisella on paha olla vaistoaa helposti muiden mielialat ja yrittää parhaansa mukaan korjata tunnelmaa välttyäkseen tuntemasta ahdistusta toisen tunteista jos ei onnistu saamaan muita hyvälle tuulelle, oma mieliala laskee ja voi loputa itse huonommin vaikea antaa toisten kantaa vastuuta heidän omista tunteistaan

6 Ensimmäisten 2 elinvuoden merkitys Ensimmäinen elinvuosi perustuvallisuus äidin odotusaika, synnytys, kokemukset tunnetasolla lapsen ensimmäinen suuri tehtävä muodostaa ihmissuhde äitiin avuttomana syntyvän lapsen eloonjääminen ja sosialisaatio edellyttävät lapsen pitkäaikaista kiinnittymistä ja kiintymistä hoitajaansa lapsi kiinnittyy ihmisiin, jotka ajallisesti riittävän paljon lapsen elämässä attachment (Sinkkonen 2003)- bonding lapsen tulisi saada ehdotonta ihailua voidakseen kehittyä normaalisti peilaus jos lapsi ei koe saavansa ehdotonta rakkautta, hän alkaa uskoa, että hänen on ansaittava se tekemisillään ja että omana itsenään hän ei ole tarpeeksi rakastettava

7 Säätelyteoriat ja kiintymyssuhde

8 Lapsen tasapainottelu kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi hänellä on halu tutkia ympäristöään keskeistä lapsen kompetenssin lisäämiselle äidin avulla lapsi kokoaa itsensä pyrkii pitämään yllä jatkuvuuden, mielekkyyden, hyvän olon kokemusta itsestään suhteessa muihin

9 Strategiasta malliksi lapsen kiin(nit)tymisen tavat määrittelevät strategian, jolla lapsi eri konteksteissa löytää optimaalisen tasapainon turvallisuuden tunteen säätelyn ja ympäristön tutkimisen välille kokemusten karttuessa primaarihoitajiin liitetyt työhypoteesit vakiintuvat vähitellen malleiksi hoitajat mentaalisia edustuksia mallien avulla havainnoi tapahtumia, ennustaa tulevaa ja muodostaa suunnitelman

10 Kehityksen esteitä tarpeisiin vastataan epäsäännöllisesti huomaamattomuus tahallinen pilkka ja nöyryyttäminen vähätteleminen, ivaaminen, huomiotta jättäminen, naurunalaiseksi tekeminen insesti lapsi väärää sukupuolta lapsen vaikeasti hallittava temperamentti

11 Ulkoisia vaikuttajia Neuvolat, perhekulttuuri tiukat ruokavälit, ei sylittelyä ennen vanhaan varotettiin kehumasta lasta liikaa Päiväkodit ei tarpeeksi sylittelyaikaa positiivista itsetuntoa kohottavia harjoituksia käytöskasvatus, toisten huomioonottaminen

12 Kiintymys ja eri kehitysympäristöt

13 Turvallinen/turvaton kiinnittyminen lapsi kiinnittyy hoitajaansa turvallisesti tai turvattomasti elinehto lapsen kontaktin haku; itku, hymy, imeminen, jokeltelu, syliin pyrkiminen ensimmäisestä ihmissuhteesta odotusmalli, miten olettaa muiden suhtautuvan häneen, vaikuttaa itsetuntoon ja omaan arvoon huolenpidon arvoisena (sk) vierastaminen merkki onnistumisesta vauvan symbioottinen suhde äitiin vahvistaa tunnetaitoja ja suhde isään sosiaalisia taitoja (sk)

14 Turvallisen kiintymyksen luonti tarpeisiin vastaaminen, ennakoitavuus ravinto ja läheisyys yhtä tärkeitä! syli, katsekontakti, hymy, juttelu suhde aikuisen ja lapsen välillä vuorovaikutuksesta tyydytystä rauhallinen ja turvallinen ympäristö rakkaus ja hellyys, kannustus, kehuminen apua ulkoa, kun voimavarat ei riitä: mll., neuvola, isovanhemmat, vertaistuki

15 Turvaton kiinnittyminen tarpeisiin vastataan epäsäännöllisesti jos äiti vastaa hitaasti lapselle paha olo, kielteiset tunteet vahvistuvat stressi johtaa ylivirittyneeseen, ärtyneeseen tilaan Turvattomasti kiintynyt lapsi voi olla kiintynyt joko takertuvasti, välttelevästi tai pelokkaasti. Turvattomasti kiintynyt lapsi pelkää aikuisena hylätyksi tulemista ja välttelee siksi läheisiä ihmissuhteita

16 Jatkuvan stressin vaikutukset Stressin vastakohta: riittävä uni liikunta arkiset velvollisuudet oppiminen,läksyt toisten huomiointi irti päihteistä yhteisruokailu Hippokampus-asiat stressi kutistaa Mantelitumake tunteet -kasvaa

17 Kiintymyksen eri muodot aikuisuudessa Bartholomew'n (1997) aikuisen kiintymyssuhteen nelikenttämallin termejä seuraavasti: Turvallinen kiintymistyyli (secure, Silvén: autonominen) Takertuva kiintymistyyli (preoccupied, anxiously, Silvén: jumiutunut, Ainsworth/Hazan & Shaver: ristiriitainen, ambivalent). Välttelevä (dismissing, Silvén: etäännyttävä, hylkäävä, Männikkö: itseriittoinen) Pelokas (fearful)

18 Aikuisen ihmissuhteet -kiintymys

19 Kiintymyksen nelikenttä/aikuinen Turvallinen hyvä itsetunto, hyvinvointi luottamus omiin kykyihin vuorovaikutustaidot pyytää ja antaa apua perustarpeet tyydytetty Välttelevä haluaa pärjätä itse vaikea pyytää apua ristiriitatilanteessa etäisyys työ, harrastukset keskeisiä Takertuva * itsensä vähättely * omien tarpeiden mitätöinti * mustasukkainen * pitääkö toi minusta? * miellyttää, vaatii, vihastuu Pelokas *ahdistunut yksin ja seurassa ei luota omiin kykyihinsä ei uskalla pyytää apua altis psyyk.sairastumiselle

20 Kiintymyssuhteen puute aivojen kehitys häiriintyy stressinsietokyky vajaa koulussa lukihäiriöt vaarana etsiä rakkautta vääristä lähteistä seksuaalinen hyväksikäyttö aikuisiässä ei osaa solmia suhteita ylireagoinnit

21 Kiintymys lapsuudessa Turvallinen kiinnittyminen luottaa hoitajan läsnäoloon tunnesuhde tasapainoinen suhde vanhempiin läheinen, avoin aikuisenakin tasapainoisia ja tyydyttäviä ihmissuhteita osaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla Turvaton kiinnittyminen ei luota hoitajaan hakee huomiota negat. välttelee tarvitsevuutta takertuva joutuu mukautumaan hoitajan mielialoihin seurallinen, pelkää hylkäämistä

22 jatkoa turvattomaan itseriittoisa oppinut pärjäämään hakee etäisyyttä hyvä itsetunto, epäluuloinen pelokas syvä turvattomuuden ja yksinäisyyden tunne vaikeuksia ihmissuhteissa, mahdoll. alkoholi, huumeet, vaikea korjata

23 Vaurioitunut minäkäsitys ohjautuu ulkoapäin kerjää aikuisen huomiota takertuu ystäviin, ahdistaa heitä vihaa itseään kostonhalu ei jaksa ponnistella syrjäytymisriski vaara joutua kiusatuksi tai kiusaajaksi

24 Suomalaisten miesten ja naisten kiintymyssuhdejakauma tutkineet mm. Nauha ja Silvén (2000). Turvallinen kiintymystyyli naisilla yli 50 % miehillä alle puolella. Takertuvia oli naisista alle 25 %, miehistä vain muutama. vältteleviä miehistä n.50 % naisista lähes 25 % Tämän mukaan suomalaisen miehen erityispiirre on välttelevyys kun taas naisilla yleisin kiintymystyyli on turvallinen kiintymystyyli.

25 Korjaaminen: Raamatun tieto minusta PERSOONALLINEN ALKU Ps. 139 = Jumala ilmoitti olemassaoloni Hänessä me elämme liikumme ja olemme varhaislapsuus perusturvallisuus minut tunnustetaan osaksi itseäni suurempaan suunnitelmaan liityn johonkin minulla on historiani, joka on ollut ennen minua (KKK,SS)

26 Lapsen kunnioittaminen lapsi on Jumalan kuva lapsi ei ole vain tuleva aikuinen, vaan aina täysi ihminen lapsen kehitysvaiheen ja elämän- tilanteen huomioon ottaminen Ps 139:14

27 Lapsen tarpeet rakkauden tarve hoiva, perusturva huomio, kiitos, ohjaus, tieto Jumalasta ensimmäinen vuosi tunne-elämän kivijalka turvallisuus ja luottamus (sk) herkät eroahdistus- kaudet 8 kk ja 1,5 v Tarpeiden kolmijako: kuulua jollekulle, kuulua johonkin, olla joku

28 Oman minän parantuminen Eri teitä, yhteisiä elementtejä Krito, Healing room, Arkenin menetelmät Face, trace, erase- kohtaa ongelma, jäljitä mistä johtuu, mitä tapahtunut esim. lapsuudessa, pyyhi Jumalan avulla pois (esim. rukous, läpikäynti tunnetasolla) rukous ja anteeksianto lähtökohta: Jumala on sanonut kohdallasi tahdon, hänellä on suunnitelma elämääsi varten parantuminen usein prosessi, ei kertarukous koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus

29 Kouluikäisen tukeminen RISKI- JA HAAVOITTUVUUS- TEKIJÄT perheväkivalta -ulkoinen tarkkaavaisuushäiriö sisäinen huumeiden tarjoaja haavoitt. avioero seksuaalinen hyväksikäyttö koulukiusaaminen (hiljainen, verbaalinen, fyysinen) VOIMAVARATEKIJÄT joku erityislahjakkuus selviytymiskykyiset (resilient) vanhempien hyvä huolenpito vanhempien keskinäinen suhde lapsilähtöinen kasvatus yhteisöpystyvyys naapurusto isovanhempi musiikki, harrastus

30 Perheiden tukeminen vauvaperhetyö, Kiikku-malli perheterapia, theraplay, sadutus vanhemmuuden tukiohjelma vilkkaiden lasten perheille vaihtoehto väkivallalle hoitomalli ym. koti: minulla on läheiset ihmiset koulu: minä osaan yksityinen elämänpiiri, kaverit: minä olen

31 Kirjallisuutta Terve kiintymys, Rakkautta etsimässä, Puhu rakkaudesta ja Rikotusta eheäksi Seppo Jokinen Pesästä lentoon - Kirja lapsen kehityksestä kasvattajille Sinkkonen 2003 Yhdessä isän kanssa, Jari sinkkonen, WSOY Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen, Kalland, Sinkkonen 2001 WSOY Lapsen kanssa, hyvinä ja pahoina päivinä, Jari Sinkkonen 2006 Rakasta lasta suojele lapsuutta, Marianne Heikkilä, Pertti Luumi Perhe ja vanhemmuus suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen, Anna Rönkä ja Ulla Kinnunen (toim), PS-kustannus Vauvaperhetyö, Anne Korhonen, Seija Sukula PS-kustannus Anna mun olla lapsi, Saara Kinnunen, Kirjapaja Hallintaa vai huolenpitoa. Kirjapaja (riippuvuussuhteesta) Hänen haavojensa kautta olemme parantuneet kirja sielun parantumisesta. Linda Bergling Arken Auta minua Jeesus, minä kärsin hylkäämisestä kirja jumalan parantavasta ja eheyttävästä rakkaudesta, Linda Bergling, Arken Hylkäämisestä yhteyteen, Toor Spiik, Tavoitteena elämä, mitä ihmettä varten olen täällä? Tarkoitus vie eteenpäin Rick Warren, Päivä Jumalan Isänsydän, Floyd McClung, Jr. lähetysnuoret Vanhemmuutta elämän nopeudella, Rick Osborne, Päivä boldilla ne missä erityisesi kiintymyssuhteen synnystä Mikä lapsiamme uhkaa? Marjatta Bardy, Minna Salmi ja Tarja Heino Stakes Raportti Mitä tehdä levottomille lapsille, Keijo Tahkokallio 2003, WSOY

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo Suvi Laru, Riikka Riihonen, Juulia Ukkonen opas vanhemmille Toimittanut Anja Saloheimo [2] Itkuinen vauva ja koliikki opas vanhemmille sisällysluettelo

Lisätiedot