Työttömyyden vaikutus parisuhteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyden vaikutus parisuhteeseen"

Transkriptio

1 Työttömyyden vaikutus parisuhteeseen Elina Nurminen Psykologi, TM

2 Luennon sisältö Mitä työttömyys merkitsee työttömän elämässä? Miten puolison työttömyys vaikuttaa kumppaniin? Minkälaisia parisuhdeongelmia työttömyydestä voi seurata? Miten tukea parisuhdetta työttömyyskriisissä?

3 On normaalia reagoida epänormaaliin tilanteeseen Suomessa työssäkäynti nähdään sekä naisia että miehiä koskevana sosiaalisena normina Työttömyys koetaan yleensä negatiivisena elämäntapahtumana

4 Ei kahta samanlaista tilannetta Työttömyys koskettaa kutakin yksilöä, paria ja perhettä ainutlaatuisella tavalla Työttömyys voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, irtisanomisesta johtuvaa, valmistumisen jälkeistä työttömyyttä Parisuhde voi olla työttömyyskriisin keskellä suurin voimavara tai suurin huolenaihe ja kaikkea siltä väliltä

5 Työttömyys kriisinä 1. Sokkivaihe: Tämä ei ole totta! 2. Reaktiovaihe: Puhuminen tärkeää 3. Käsittelyvaihe: Läpityöskentely 4. Uudelleen suuntautuminen

6 Työttömyys traumaattisena kokemuksena Yllättävä, ennakoimaton tapahtuma, johon ei itse ole voinut vaikuttaa Perusluottamus järkkyy, avuttomuus Enkö olekaan hyvä? Olen jäänyt ulkopuolelle koko yhteiskunnasta. Sisäinen hätä ja paniikki Työttömyys täyttää mielen, vaikeus keskittyä

7 Työttömyys muuttaa arjen rakenteet Elämänrytmi: uni, ruoka, aikataulut Säännöllinen aktiivisuus Sosiaaliset kontaktit ja työyhteisö Positiivinen palaute osaamisesta Aikataulujen ja sosiaalisten kontaktien menettäminen voi vaikuttaa hyvinvointiin haitallisesti Ethän anna häpeän ja kateuden tunteen eristää itseäsi toisista Säännöllinen elämä tuo hallinnan tunnetta

8 Työidentiteetin ja statuksen merkitys Työidentiteetin ja statuksen menettäminen lisää riskiä voida huonosti Lapsiperheissä hyvinvointia voi vähentää identiteetin menettäminen vastuullisena elättäjänä Vaihtoehtoisen identiteetin löytäminen auttaa löytyykö perheestä? Työidentiteetin aikaisempi merkitys vaikuttaa kriisiin: Mistä työttömäksi jäänyt on aikaisemmin saanut kokemuksen elämän merkityksellisyydestä? Miten paljon oma itsetunto rakentuu työn varaan? Miten tärkeä ammatillinen status on ollut puolisoa valitessa?

9 Uhkaako työttömyys hyvinvointia? On tavallista tuntea stressiä, masennusta, ahdistusta, katkeruutta, pettymystä, tyytymättömyyttä, surua, vihaa ja ärtymystä Pessimismi voi lisääntyä Itsetunto saattaa laskea: jopa hyvin pätevät työnhakijat voivat lannistua työnhaussa ja tuntea itsensä kelpaamattomiksi Suurin osa Suomessa tehdyn tutkimuksen työttömistä ei kokenut työttömyyden vähentävän hyvinvointia lainkaan Onko perhe varpaillaan, kun työnsä menettänyt on pahalla tuulella? Pystyykö työttömäksi jäänyt puhumaan menetyksen aiheuttamista tunteista vai eristäytyykö hän? Suruprosessi vs. katkeruus yhteiskuntaa kohtaan

10 Työn merkitys ei vain taloudellinen selviäminen? Työttömyys tuo haasteita yksilön hyvinvoinnille erityisesti silloin, kun työhön liittyvä motivaatio on muutakin kuin taloudellista Toisin sanoen, jos haluaisi työskennellä, vaikka saisi lottovoiton tai työttömyyskorvaus olisi riittävä elämiseen; jos tylsistyy ilman työtä; tärkeimpien onnistumisen kokemusten liittyminen työhön Työ tärkeänä osana minäkuvaa ja itsetunnon ylläpitämistä

11 Taloudellinen ahdinko hyvinvoinnin uhkana Rahapula rajoittaa mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästä ja ylläpitää tyydyttävää elämäntyyliä Tulevaisuuden suunnitteleminen tai ajatteleminen voi tuntua mahdottomalta Esimerkiksi nuorilla pareilla naimisiinmeno, lasten saaminen ja asunnon ostaminen voivat siirtyä taloudellisen epävarmuuden vuoksi

12 Puolisojen valta-asetelmat muuttuvat Parisuhteen epätasa-arvo: valtasuhde muuttuu Elän siivellä, olen riippuvainen. Voinko kunnioittaa puolisoani myös työttömänä?

13 Kokemuksiin työttömyydestä vaikuttaa Sukupuoli: Miehet kokevat enemmän masennuksen tunteita ja muuttuvat pessimistisemmiksi kuin naiset Ikä: vuotiaat naiset selviävät työttömyydestä paremmin ja kokevat vähemmän haitallisia vaikutuksia parisuhteessaan kuin heitä nuoremmat naiset. Taloudellinen ahdinko ja oma työmotivaatio heikentävät koettua parisuhdetyytyväisyyttä alle 54- vuotiailla

14 Mitkä tekijät eivät lisää hyvinvointia? Päihteiden riskikäyttö voi lisääntyä työttömyyskriisissä, vaarana riippuvuus On tärkeää tiedostaa, miksi etsii apua päihteistä (esim. tunteidensäätely; korvaavat läheisiä suhteita; asenteiden muuttuminen) Eristäytyminen uhkana psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille Kannattaa pitää itseään silmällä, jos joutuu urille, jotka eivät pitkällä tähtäimellä tuota hyvinvointia

15 Työttömyys eri elämänvaiheissa Työ ja kokemus omasta pystyvyydestä määrittävät ihmisen kehitystä eri elämänvaiheissa Työhön liittyy erilaisia kehitystehtäviä eri ikävaiheissa Varhaisessa kouluiässä muodostuu pystyvyyden ja ahkeruuden tunne. Epäonnistuminen tässä kehitystehtävässä aiheuttaa alemmuudentunteita Varhaisaikuisuudessa parisuhteen muodostaminen ja työhön siirtyminen keskeisiä kehitystehtäviä Keski-iässä pohditaan, kuinka tuottava on. Keski-iän kriisi. Vanhuutta lähestyttäessä kehityksellisenä tehtävänä on hyväksyä eletty elämä. Muutoin kuolemanpelko ja ahdistus menneestä.

16 Työttömyydestä aiheutuvien stressitekijöiden vaikutus puolisoon Työttömäksi jäänyt ja hänen puolisonsa kokevat työttömyyden jälkeisen ajanjakson lähes samalla tavalla, stressaavana ja masennusta aiheuttavana Kolme vaikutuskanavaa: yhteiset stressitekijät, stressin siirtyminen puolisoon, parisuhteen heikkenemisen vaikutus puolison hyvinvointiin Naiset reagoivat herkemmin parisuhteen heikkenemiseen ja puolison masennusoireisiin Työttömän naisen masennusoireet eivät merkittävästi lisää miehen masennusta -naisen viha ja ärtymys puolestaan lisäävät miehen masennusoireita Kun miehen elämänasenne muuttuu pessimistisemmäksi työttömyyden vuoksi, vähenee naisen tyytyväisyys elämään

17 Työttömyyden vaikutus parisuhteeseen Työttömyyden vaikutukset parisuhteeseen riippuvat taloudellisesta ahdingosta sekä työttömän osapuolen työmotiivista Epätietoisuus tulevasta sekä häpeä häiritsevät perhesuhteita Konfliktit ja toisen kritisointi lisääntyvät Työttömyyden aiheuttamat masennuksen tunteet vähentävät kumppaneiden välistä sosiaalista tukea Tutkittaessa suomalaisia 2/5 vastaajista kuvasi työttömyyden positiivista vaikutusta perhe-elämään ja suhteessa puolisoon, vähemmän kuin 1/3 kuvasi negatiivista vaikutusta

18 Tuki tunteille Pystynkö hakemaan tukea puolisoltani tulenko nähdyksi? Kestääkö puoliso minun tunteeni, kun en yksinkään kestä? Pystynkö vastaamaan vai selitänkö pois ja mitätöin, kun yritän auttaa? Pystynkö kohtaamaan ja hyväksymään puolisoni tunnetilan? Läheisessä tunneyhteydessä voi jo kysyä: Haluatko neuvoja vai mieluummin et?

19 Ihailun merkitys itsetunnolle Työttömyyskriisissä korostuu toisen mahdollisuus tukea puolison itsetuntoa ja arvokkuuden kokemusta (vrt. syyttäminen) Saanko arvoni vain tekemisen kautta vai olenko toisen silmissä arvokas riippumatta suorituksista? Ihailu rauhoittavana viestinä

20 Mitä riitatilanteessa tapahtuu sinussa ja minussa? Riitojen takana on usein toisen tunteiden, ajatusten ja toiveiden ymmärtäminen väärin Mieli on herkistynyt kuulemaan omia pelkoja vastaavia viestejä Erityisen helposti riitaa syntyy, kun puolison kommentti osuu itselle arkaan aiheeseen Puolustaudu/vetäydy reaktio: paniikki valtaa aivot, ei voi ajatella Omien puolisoa koskevien uskomusten kyseenalaistaminen ja tarkka kuunteleminen auttaa Toisen ymmärtämiseen tarvitaan tietoisuus siitä, ettemme automaattisesti voi tietää, mitä toisen mielessä on on nähtävä vaivaa ja kysyttävä, pitkissäkin suhteissa.

21 Kun paha olo ja paniikki helpottaa Niin kauan, kun paniikki on päällä, suurin apu on saada omille tunteille hyväksyntää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pahan olon helpottaessa voi löytää keinoja mielekkääseen tekemiseen, joka rytmittää elämää. Mitkä sinulle tärkeät asiat voivat toteutua?

22 Enemmän aikaa perheelle? Työttömyys voi parhaimmillaan mahdollistaa ajan antamisen perheelle Vakaa ja tukea antava parisuhde on tärkeä keino selviytyä työttömyydestä ja taloudellisista vaikeuksista Mikä on tarpeeksi tukea? Liika painostus työnhaussa voi saada puolison tuntemaan itsensä epäpäteväksi ja passiiviseksi Naiset kokevat miehiä useammin, että työttömyys on vaikuttanut perhesuhteisiin auttavasti, kun taas miehet kokevat useammin haitallisia vaikutuksia tai ei vaikutuksia lainkaan

23 Onko lupa levätä? On oikeus katkaista vaatimukset itseä kohtaan Voiko olla myös rauhassa vai täytyykö koko ajan tehdä jotain tulevaisuuden eteen? Mikä on teille sopiva tapa nauttia elämästä kriisistä huolimatta?

24 Miten tukea parisuhdetta työttömyysaikana? Katkenneen tunneyhteyden tunnistaminen Toisen ajatuksia ei voi lukea Tuen vastaanottaminen Samassa veneessä Läsnäolo Olet riittävän hyvä. Hurtti huumori? Merkkejä katkenneesta tunneyhteydestä: syyttely, toisen analysoiminen, totuuksien kertominen toisesta, sinä aina/et koskaan -lausumat Jaksatko kuunnella puolisosi sanomisen loppuun vai ajatteletko tietäväsi, miltä hänestä tuntuu? Halukkuus ja kyky ottaa vastaan lohtua Työttömyys ei ole vain toisen ongelma Saman katon alla oleskelu ei välttämättä ole yhteistä, läsnäolevaa aikaa Mikä auttaisi kokemaan, että kumpikin tekee parhaansa? Mikä on riittävää? Arvokysymys: Mikä tekee ihmisestä arvokkaan? Onko huumori sallittua?

25 Vinkkejä Keskustelkaa siitä, mitä kaipaisitte toisiltanne. Kuunnelkaa vastaukset loppuun, ennen kuin kommentoitte. Kysykää, ymmärsittekö oikein. Pohtikaa, mitä haluatte tuoda kodin ilmapiiriin. Kannustusta? Antakaa kotona olevalle myös lupa lepoon työnhausta, aikaa taukoihin ja miettimiseen. Pohtikaa, mikä olisi kotona olevan mieltymyksiä vastaavaa kotityötä kumppani ei muutu yhtäkkiä pääasialliseksi vastuulliseksi kotitöistä. Kun jaksat, mene mukaan kurssittautumaan, kouluttautumaan ja osallistumaan.

26 Ammattiapua Pariterapiapalvelut: Väestöliiton Parisuhdekeskus Helsingissä; Perheasiain neuvottelukeskukset Tunnekeskeinen parisuhdekurssi: TE-toimistojen psykologipalvelut ammatinvalintakysymyksiin Terveyskeskuspsykologit Yksilöpsykoterapia työkyvyn palauttamiseksi, ylläpitämiseksi

27 Vertaistukea Tule keskustelemaan työttömyyden vaikutuksista parisuhteeseen: ti klo pe klo https://www.perheaikaa.fi/live-chat/ Minkälaista kitkaa työttömyys voi aiheuttaa parisuhteessa? Miten säilyttää itsearvostus omissa ja toisen silmissä, jos toivottua työtä ei tunnu löytyvän? Kuinka tukea työttömäksi jäänyttä puolisoa? Tule keskustelemaan aiheesta vertaistuen merkeissä! Mukana keskustelussa on Väestöliiton psykologi.

28 Pohdittavaa kotona olevalle Missä elämäntilanteissa olet kokenut olevasi tärkeä? Mikä merkitys työllä on itsetunnollesi? Miten työttömyyden aiheuttama häpeä vaikuttaa sinuun? Mikä on ollut sinun tapasi selviytyä kriiseistä? Käännytkö toisten puoleen vai yritätkö selvitä yksin? Koetko, että menneet menetykset nousevat pintaan työttömyyskriisissä? Mitä kaipaisit puolisoltasi? Osaatko ottaa vastaan apua ja lohtua? Tuntuuko sinusta, että olet voinut käsitellä ja surra rauhassa työn menettämistä? Mikä on sinulle sopiva tapa hoitaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiasi? Mikä auttaa sinua arvostamaan itseäsi? Missä määrin koet puolisosi kiinnostuneen sinusta työsi tai suoritustesi vuoksi? Mikä saa sinut tuntemaan itsesi kiinnostavaksi puolisosi silmissä? Voitko kokea olevasi tärkeä parisuhteessa ja vanhempana? Mikä on sinun arka kohtasi? Minkälaisia uskomuksia sinulla on puolisosi suhtautumisesta työttömyyteesi? Mitä puolisosi tekee, kun tulkitset hänen moittivan sinua? Mitä sinussa tapahtuu riidan aikana? Vetäydytkö vai hyökkäätkö, kun kohtaat konfliktin parisuhteessasi? Otatko vastaan puolisosi kuvaukset hänen tunteistaan ja ajatuksistaan, vai kieltäydytkö uskomasta niitä? Mitä puolisosi mahdollisesti kaipaisi sinulta? Miten vältät uhriutumisen? Miltä sinusta tuntuu ajatella, että työttömyys ei välttämättä ole yhteydessä taitoihisi vaan heijastaa yleisempää työttömyyskehitystä? Uskotko, että voit vaikuttaa tilanteeseesi? Uskallatko ja jaksatko hakea uutta työtä tai opiskelupaikkaa? Miten muistutat itseäsi omasta osaamisestasi? Miten ylläpidät toivon kokemusta? Sallitko itsellesi levon? Voiko työttömyys johtaa myös myönteisiin muutoksiin elämässäsi?

29 Pohdittavaa puolisolle Mistä huomaat, että puolisosi on stressaantunut tai masentunut? Miltä puolisosi mahdolliset stressi- ja masennusoireet tuntuvat sinusta? Koetko, että puolisosi ottaa vastaan tarjoamasi lohdutuksen vai tuletko torjutuksi? Onko tapanasi neuvoa tai etsiä ratkaisua? Minkälaista sinun on kestää kielteisiä tunteita ja puolison tarvitsevuutta? Miten kestät avuttomuuden tunnetta, jos et pysty auttamaan puolisoasi? Mitä luulet puolisosi toivovan sinulta? Miten käsityksesi puolisostasi on muuttunut työttömyyyden myötä? Onko sinulle tärkeää nähdä puolisosi pärjäävänä? Minkälaiseen rooliin olet itse joutunut puolisosi jäätyä työttömäksi? Mikä on sinun arka kohtasi? Minkälaisia uskomuksia sinulla on puolisosi suhtautumisesta sinuun elättäjänä? Mitä puolisosi tekee, kun tulkitset hänen moittivan sinua? Mitä sinussa tapahtuu riidan aikana? Vetäydytkö vai hyökkäätkö, kun kohtaat konfliktin parisuhteessasi? Otatko vastaan puolisosi kuvaukset hänen tunteistaan ja ajatuksistaan, vai kieltäydytkö uskomasta niitä? Miten hoidat omaa hyvinvointiasi? Minkälaista sinun on antaa itsellesi lupa nauttia työstäsi ja harrastuksistasi? Tuntuuko sinusta, että täytyy vain selvitä sallitko itsellesi lepoa? Miltä luulet työttömyyden tuntuvan? Onko työttömäksi jäävällä miehellä tärkeä tehtävä kotona vai onko koti edelleen naisten valtakuntaa?

30 Kirjoituksia Väestöliiton sivuilla Osaatko lukea puolisosi ajatuksia? Väärinymmärrysten kehistä: a_parisuhteesta/toimiva_parisuhde/osa atko-lukea-puolisosi-ajatuksi/ Parisuhteen syventäminen a_parisuhteesta/parisuhteenitseapukursseja/parisuhteensyventaminen/

31 Lähteet Haid, Marja-Lena & Seiffge-Krenke, Inge (2013). Effects of (un)employment on young couple s health and life satisfaction. Psychology & Health, 28(3), Howe, George W. & Lockshin Levy, Mindy & Caplan, Robert D. (2004). Job loss and depressive symptoms in couples: Common stressors, stress transmission, or relationship disruprion? Journal of Family Psychotherapy, 18 (4), Weckström, Sirpa (2012). Self-assessed consequences of unemployment on individual wellbeing and family relationships: A study of unemployed women and men in Finland. International Journal of Social Welfare, 21, The Impact of Unemployment on Couples and The Family. Tavistock Centre for Couple Relations. DVD.

32 Kiitos! Elina Nurminen

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA 2 SISÄLLYSLUETTELO EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA... 3 EROTILANTEEN PSYKOLOGIASSA ON TIETTYJÄ ERITYISPIIRTEITÄ, JOTKA ON HYVÄ TUNNISTAA... 4 RAADOLLISET TUNTEET... 4

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot