YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017 Tietoiseksi EU-tuista hanke Seinäjoki Riikka Asunmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa MKN Maisemapalvelut

2 HAETTAVAT SOPIMUKSET ) Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (lomake 253) 2) Kosteikon hoito (lomake 262) 3) Alkuperäisrotujen kasvattaminen (voi vain lisätä eläimiä, ei uusia sopimuksia) 4) alkuperäiskasvien ylläpitosopimus ( )

3 Tuenhakijat: YLEISTÄ YMPÄRISTÖSOPIMUKSISTA Aktiiviviljelijä (moma, kosteikko, apr) Rekisteröity yhdistys (moma, kosteikko) Vesioikeudellinen yhteisö (kosteikkojen hoitosopimus) Yleiset edellytykset: Hoitotoimenpiteiden on ylitettävä muun lainsäädännön edellyttämät hoitotoimet, esim. kohteen ollessa Natura 2000 verkostoon kuuluvalla alueella, täydentävät ehdot Korvauksenhakijan tai hänen puolisonsa on oltava sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18- vuotias. Sopimukset eivät edellytä ympäristösitoumusta Sopimusalueen oltava sopimuksen hakijan hallinnassa (5 v)

4 YLEISTÄ YMPÄRISTÖSOPIMUKSISTA Sopimuskausi ( ) Sopimuksen voimassaoloaika on viisi (5) vuotta Hakeminen: hakemuslomake toimitetaan liitteineen Elykeskukseen mennessä Maksua haettava joka vuosi sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B

5 KORVAUSMÄÄRÄT Korvausmäärät ovat kiinteitä, kustannusarvioita ei tarvita Kosteikon hoitosopimus 450 /ha/v Maatalousluonnon monimuotoisuuden hoito ja maiseman hoitosopimus 450 /ha/v valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille kohteille 600 /ha/v

6 SOPIMUSALA Sopimusala vähintään 0,30 ha Ala voi pienentyä ilman takaisinperintää: Siirtyy toisen hallintaan (voi jatkaa tai ei sopimusta) Ylivoimaisen esteen takia Sopimuksen pinta-ala voi muuttua ajantasaistuksen tai valvonnan seurauksena Sopimukseen ei voi lisätä alaa, tehdään uusi sopimus Ympäristösopimus tai sen osa voidaan vaihtaa toiseksi erityyppiseksi sopimukseksi sen voimassaoloaikana edellyttäen, että vaihtoon sisältyy ilmeisiä etuja ympäristön kannalta ja että sopimus tehostuu merkittävästi (Moma kosteikko)

7 YLEISTÄ YMPÄRISTÖSOPIMUKSISTA Sopimuskausi voi alkaa (hakemusvuonna): haettavaan sopimusalueeseen sisältyy lohkoja, jotka olleet toimenpiteiltään vastaavassa erityisympäristötukisopimuksessa (perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, kosteikkojen hoito) haettavaan sopimusalueeseen sisältyy lohkoja, joilla on toteutettu ei-tuotannollinen investointi haettavaa sopimusaluetta on laidunnettu ja laidunnusta voidaan välittömästi jatkaa haettavalla sopimusalueella on kosteikko, jonka hoito on mahdollista aloittaa koko sopimusalueella (kosteikot)

8 SOPIMUSALUEET Ympäristösopimuksessa on peruslohkoittain määriteltävä alueet, joita sopimus koskee Pellon ulkopuolisesta alueesta on muodostettava uusi peruslohko, jollei alaa ole jo aiemmin ilmoitettu omana peruslohkonaan -> luontipyyntö kuntaan Lohko vähintään 0,05 ha, koko sopimus 0,30 ha Ympäristösopimuksen on perustuttava kirjalliseen suunnitelmaan, jossa on esitettävä lohkoittain toimenpiteet jokaiselle sopimusvuodelle

9 HOITOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan sekä sopimusalueen hoidon tavoitteet Suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet Suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne lohkot, joita hakemus koskee (lohkokartta) Hoitosuunnitelmassa on oltava yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet lohkokohtaisesti sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain. Suunnitelmaan on sisällytettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. toimenpiteet on hyvä perustella alueen luonto- ja maisema-arvojen hoidon tavoitteiden kannalta sekä kertoa miten ne parantavat niitä Jäljennös hoitopäiväkirjasta tai lohkomuistiinpanoista aiemmilta sopimusvuosilta

10 HOITOPÄIVÄKIRJA Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on tehtävä lohkokohtaiset muistiinpanot Muistiinpanoihin kirjataan vähintään: - Lohkon nimi - Peruslohkotunnus - Lohkon pinta-ala - Vuosittaisen toimenpiteet - Toimenpiteiden toteutusaika - Toimenpiteiden toteuttamiseen käytetty aika - Toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön

11 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Sopimus voidaan tehdä: Perinnebiotoopeista tai luonnonlaitumista, jotka ovat pellon ulkopuolista aluetta Luontoarvoiltaan monimuotoisista tai maisemaltaan merkittävistä peltojen reuna-alueista Pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisistä reuna-alueista Peltoalueiden metsäsaarekkeista Maatalousympäristön uhanalaisten lajien edistämisestä Maatalousympäristön muinaiskohteista Pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvän maaseudun kulttuuriperinnön hoidosta

12 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Sopimukseen ei voi sisällyttää: Peltoa Pysyvää nurmea, jonka maankäyttölaji on peltoa Pihanurmikoita Puutarha- tai puistokäytössä olevia alueita Laajoja ja yhtenäisiä avokallioita Sopimusta ei voi tehdä: Alueille, jossa suurpetojen uhka laiduneläimille, jos ei aikaisempaa sopimusta Kohteille, joilla ei ole edellytyksiä maatalousympäristön lajiston tai maiseman edistämiseen eikä metsätalouskäytössä oleville alueille

13 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Perustason vaatimukset, mm: Täydentävien ehtojen vaatimus pysyvän nurmen laiduntamisesta (kasvipeitteisyys, eroosio). Niiton ajankohdassa ja toteuttamisessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden suojelu. Täydentävien ehtojen mukaisten maisemapiirteiden säilyttäminen. Puita ei saa myöskään leikata lintujen pesimäaikaan.

14 PERINNEBIOTOOPPI Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, rantaniittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon Arvokkaalla perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinnebiotooppia, joka on julkaistuissa perinnemaisemaraporteissa tai sen jälkeen tehdyissä päivitysinventoinneissa määritelty valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi tai ELY-keskus on arvioinut arvoltaan vastaavaksi 600 /ha (V ja M alueet), erotellaan suunnitelmassa alemman korvaustason lohkoista ja piirretään karttaan selkeästi

15 LUONNONLAITUMET Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ulkopuolista laidunta, jota käytetään karjan rehuntuotantoon ja jota ei nykytilassaan voida luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi Näistä voidaan tehdä hoitosopimus, jos niillä on muusta ympäristöstä erottuvia luonto- tai maisema-arvoja (joita voidaan edistää laidunnuksella) Sijaitsee maatalousympäristöön liittyvässä maisemakokonaisuudessa. Luonnonlaitumia ovat myös reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet Reunavyöhyke voi olla keskimäärin 20 metriä leveä mutta erityisestä syystä pellon ja vesistön tai pellon ja tien välinen alue voi olla keskimäärin enintään 40 metriä leveä. Peltoalueilla sijaitsevien metsäsaarekkeiden enimmäiskoko voi olla enintään 1 ha.

16 Metsälaitumesta voidaan tehdä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskeva sopimus jos 1) puusto koostuu eri ikäisistä lehti- tai havupuista ja laho- ja kolopuita on enemmän talousmetsässä yleensä 2) metsälaitumilla on valoisia aukkokohtia, joissa kasvaa niittykasveja 3) metsälaitumella esiintyy ruohoja ja heiniä enemmän kuin vastaavalla metsätyypillä yleensä

17 ETUSIJALLE ASETETAAN SEURAAVAT KOHDERYHMÄT Arvokkaaksi luetellut perinnebiotooppikohteet Aikaisemmin kunnostetut perinnebiotooppi- ja luonnonlaidunkohteet Kohteet jotka sijaitsevat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla, Natura-alueella tai rajautuvat Natura-alueeseen tai sijaitsevat alueella jotka on todettu tärkeiksi yleissuunnitelmassa Alueet, joilla on ollut aikaisemmin erityistukisopimus perinnebiotooppien hoidosta tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä

18 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Sopimusaluetta on hoidettava ja kunnostettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteiden on perustuttava paikallisen luonnon edellytyksiin ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin, maisemaan ja kulttuuriperinteeseen. Sopimusaluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Aluetta ei saa ojittaa tai metsittää. Hoitotoimenpiteisiin voi kuulua myös vieraslajikasvien poisto. Tapauskohtaisesti voidaan sallia lannoitus, vesakon kemiallinen torjunta kantokäsittelynä tai jättiputken kem. torjunta

19 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet: Perinnebiotoopiksi luokitellun alueen ja uhanalaisen lajin esiintymän hoito on suunniteltava ja toteutettava siten, että hoito edistää ensisijaisesti alueen maatalousluonnon monimuotoisuutta. Muunlaisilla kohteilla ensisijainen tavoite voi olla myös maiseman hoito.

20 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet: Hoitotoimia voivat olla laidunnus, niitto, puiden ja pensaiden raivaus, vieraslajien poisto, lehtipuiden lehdestys sekä muut vastaavat toimenpiteet. Myös kulotusta ja muita erityisiä hoitokeinoja voidaan toteuttaa. Niitetty kasvillisuus on korjattava pois, ellei hyväksytyssä suunnitelmassa perustellusti muuta edellytetä.

21 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Laidunnus ei saa aiheuttaa kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä Alue on yleensä erotettava aidalla muista laidunnurmista - tapauskohtaisesti voidaan sallia laidunnus vanhan niukkaravinteisen nurmen yhteydessä, jos sopimusalue ei ole rehevöitymiselle altis Sopimusaluetta ei voi käyttää vain yölaitumena eikä talvella jaloittelualueena Laidunpaine on sovitettava vastaamaan laitumen tuottoa

22 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Sopimukseen voidaan sisällyttää: Uhanalaisen lajin esiintymän, muinaismuiston tai kulttuuriympäristökohteen reuna-alueet sopimusalueella sijaitsevien, perinteisten karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden ylläpitoa ja kunnostusta sekä alueen aitaamiseen ja muita laiduntamiseen liittyviä toimenpiteitä.

23 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta on niitettävä tai raivattava vähintään joka toinen vuosi ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä jos sopimuksen tavoitteena on monimuotoisuuden hoito, hoidon olisi suositeltavaa olla vuosittaista, tällöin alueelta on korjattava myös raivaustähteet jos kohdetta aiotaan hoitaa maisemasyistä, eikä aiota laiduntaa, voi harvemmin tapahtuva hoito tulla kyseeseen ei hyväksytä kohteita, joilla ei ole luonto- tai maisema-arvoja, joita voisi hoitamalla edistää

24 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Hakemuksen liitteet: hoitosuunnitelma (aktiiviviljelijät, ry,) vuokra- tai muu sopimus (aktiiviviljelijät, ry) kopio kokouspöytäkirjasta (ry) suunnitelma-alueen kartta (aktiiviviljelijät, ry) edellisen sopimuksen hoitopäiväkirja (aktiiviviljelijät, ry) Kasvit 102B:lle, kun sopimus alkaa : Ympäristösopimus, pysyvä nurmi tai Ympäristösopimus, muu ala tai Ympäristösopimus, metsämaa.

25 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS - Hoitosopimus voidaan tehdä: - Kohteesta, joka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin tuella - Kohteesta, jota on koskenut erityistukisopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta - Kohteesta, joka on pieni kosteikko tai tulvapelto, ja jota on koskenut erityistukisopimus luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistämisestä - Kohteesta, joka on perustettu muulla rahoituksella ja joka täyttää eituotannollisen kosteikkokohteen ehdot - Kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista

26 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS Kosteikkosopimusta ei voi tehdä: Vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla olevien kastelualtaiden hoidosta Hoidosta, jonka tavoitteena on muuttaa alue järveksi tai lammeksi Alueista, joissa valumavesien aiheuttama kuormitus ei aiheudu maataloudesta Sopimuksen tekemisen jälkeen alue ei ole enää maatalouskäytössä olevaa maata

27 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS Sopimusalan hoidon on edistettävä: Maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä Parannettava yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta Kosteikko voi toimia myös: Kasteluveden varastona Luonnonravintolammikkona kalankasvatuksessa Ravunkasvatuspaikkana Virkistyskäytössä

28 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS Kosteikon vuotuisia hoitotoimenpiteitä voivat olla: Lietteen poisto tarvittaessa Kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys Patojen ja uomien hoitotoimet (patojen ja pengerrakenteiden tarkastukset ja kunnossapidot) Kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto ja kasvijätteen poiskorjuu (niittojätteen voi käyttää hyödyksi) Veden pinnan korkeuden seuraaminen Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua, eikä aiheuta eroosiota.

29 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS Hakeminen: - Hakemuslomake (1 kpl) palautetaan liitteineen Ely-keskukseen mennessä - Liitteeksi: hoitosuunnitelma (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö) vuokra- tai muu sopimus (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö) kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö) lohkokartta (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö) suunnitelmakartta (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö) edellisen sopimuksen hoitopäiväkirja (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö) Kasvit 102B:lle, kun sopimus alkaa : Ympäristösopimus, muu ala

30 EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikon perustamiseen ja hoitoon (aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys, vesioikeudellinen yhdistys) perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys) Haku ELY-keskuksesta viimeistään Tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa Investoinnin jälkeen tehtävä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus

31 YLEISTÄ Kustannuslaskelmaan perustuva hehtaarikohtainen enimmäiskorvaustaso (kustannuslaskelmapohja) Hanketta ei saa aloittaa ennen päätöstä Investointi toteutettava 2 vuoden kuluttua päätöksestä Ely voi myöntää jatkoaikaa 2 vuotta Hankkeen valmistuttua viimeistään seuraavana vuonna tehtävä hoitosopimus

32 HAKEMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT LIITTEET Suunnitelma, josta käy ilmi kohteella toteutettavat toimenpiteet alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää sisällyttää kustannuslaskelma, jonka perusteella ELY-keskus laskee kohteelle myönnettävän korvauksen. (viljelijät, ry, yhteisö) Vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhteisö). Alue on oltava korvauksenhakijan hallinnassa koko investoinnin toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen tehtävän ympäristösopimuksen ajan. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry tai yhteisö). (Yhteyshenkilöllä /allekirjoittaneella on oltava nimenkirjoitusoikeus) Kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö). Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä korvauksen hakemisesta on päätetty.

33 EI-TUOTANNOLLISEEN INVESTOINTIIN LIITETTÄVÄN SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. hankkeen yleiskuvaus, joka sisältää kuvauksen alueen luontoarvoista/ympäristöongelmista ja investoinnin tavoitteet niiden osalta 2. hankkeen pinta-ala 3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika 4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt 5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma 6. hankkeen sijaintikartta 7. hanke-alueen kartta 8. selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat 9. hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat 10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä

34 Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä: 1. selvitys peltojen osuudesta valuma-alueesta 2. selvitys kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pintaalaan 3. selvitys kosteikon perustamistoimenpiteistä 4. selvitys kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta 5. selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista ja kasvillisuusvyöhykkeistä 6. selvitys lietteen tyhjentämisestä kosteikosta 7. selvitys mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja menetelmästä 8. selvitys kosteikon mitoituksesta 9. selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön.

35 KOSTEIKKOINVESTOINNIT Perustetaan hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja -tasanteita niiden luontaisille paikoille, herkästi tulviville pelloille ja pengerretyille kuivatusalueille Kunnostetaan uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti Kosteikon pinta-alan on oltava vähintään 0,5 % yläpuolisen valumaalueen pinta-alasta. Alaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen reuna-alue Kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella oltava peltoa yli 10 %

36 KOSTEIKKOINVESTOINNIT Pinta-ala voi olla vähimmäispinta-alaa pienempi, jos kyseessä on: paikallinen voimakas maatalouden kuormitus suojavyöhykeyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde luonnon monimuotoisuus- tai kosteikkoyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi edistävän tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai monimuotoisuutta uoman luonnontilan parantaminen

37 PERINNEBIOTOOPPIEN JA LUONNONLAIDUNTEN ALKURAIVAUS JA AITAAMINEN Ei-tuotannollinen investointi on korvaus kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien kunnostamiseen Kunnostettavalla alueella on oltava monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja Korvauksella voi rakentaa myös petoaidan laiduntamalla hoidettaviin kohteisiin, joista on tehty maatalousluonnon monimuotoisuuden hoitosopimus. Investoinnin toteuttamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta

38 PERINNEBIOTOOPPIEN JA LUONNONLAIDUNTEN KUNNOSTUSTOIMENPITEET Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen voi kuulua: Pensaikon ja puuston raivaus Raivausjätteen ja laidunnusta haittaavan vieraslajikasvillisuuden poistaminen Karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden säilyttäminen ja kunnostaminen Alueen aitaaminen Vieraslajien kemiallinen torjunnan rajoitetusti pistetorjuntana Kunnostuksen jälkeen aluetta on voitava laiduntaa Pidettävä hoitopäiväkirjaa

39 KORVAUKSEN MÄÄRÄ Korvausta maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan hehtaaria kohden Kosteikkoinvestoinnit: enintään /ha kohde 0,3 0,5 ha, enintään 3225 /kohde Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet: enintään 3 ha:n kohteet 1862 /ha yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 1108 /ha yli 10 ha:n kohteilla 754 /ha

40 Sähköpostiosoitteemme:

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Ympäristösopimukset MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet Merenranta- ja järvenrantaniityt Kedot Hakamaat ja metsälaitumet Alueelle nähtävissä selviä

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit. Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark

Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit. Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark Ympäristösopimukset: Kosteikkojen hoito (myös yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea) Maatalousluonnon

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS

EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS Videokoulutus 27.3 Ely-keskusten Eituotannollisten investointien käsittelijöille ja sidosryhmille Riikka Klemola, pinta-alatukiyksikkö, Mavi Yleistä Korvauksenhakijat:

Lisätiedot

Kosteikkojen perustaminen - ei-tuotannollinen investointi Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus

Kosteikkojen perustaminen - ei-tuotannollinen investointi Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus Kosteikkojen perustaminen - ei-tuotannollinen investointi Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus 20.4.2017 esme.manns@ely-keskus.fi EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS Riikka Klemola, pinta-alatukiyksikkö,

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO 1 HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO TÄMÄ MALLIPOHJA ON TEHTY AVUKSI HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN. MALLIPOHJAAN ON TUOTU ESIIN NIITÄ ASIOITA, MITÄ HOITOSUUNNITELMAN ON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Kosteikkojen hoito Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Kosteikkojen hoito Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto YMPÄRISTÖSOPIMUKSET Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Kosteikkojen hoito Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto Videokoulutus 24.3 Ely-keskusten sopimuskäsittelijöille ja sidosryhmille Riikka

Lisätiedot

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille HYMY hanke, Aisapari ry Ympäristötuen erityistuet Hoitosopimukset 5 10 vuotta EI-tuotannolliset investoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten investointien tuet yhdistyksille 10.3.2011 Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso 1 2 Aiheita Taustaa maatalouden ympäristötuesta ja eituotannollisten investointien

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Yhteinen kulttuuriympäristömme esille KYNÄ jättää jäljen Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018 Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero:

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero: Huom: Kokonaan uudet ympäristösopimukset

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä Helena Pakkanen Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/proagria Kymenlaakso ry Mitä kylämaisema on Jokaisella kylämaisemalla

Lisätiedot

Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu

Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu Sopivia kosteikkojen paikkoja: 2 17.2.2016 17.2.2016 Ei-tuotannollisten investointien korvaus Kosteikkoinvestointi (pääsääntöisesti vesiensuojelukosteikkoja)

Lisätiedot

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Lisätiedot ja esityksen kuvat: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi,

Lisätiedot

Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu

Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu Ei- tuotannolliset investoinnit Ympäristösopimukset, luomu Ei-tuotannollisten investointien korvaus Kosteikkoinvestoinnit sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen Tuenhakijat;

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 238/2015 Valtioneuvoston asetus. ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 238/2015 Valtioneuvoston asetus. ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 238/2015 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Yleistä ympäristösopimuksista

Yleistä ympäristösopimuksista YMPÄRISTÖSOPIMUKSET Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (moma) Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpito Alkuperäisrotujen kasvattaminen 1 Yleistä ympäristösopimuksista

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle 10.00 Johdatus päivän aiheisiin: Päivän ohjelma TÄKY maatilat kehittyvät 2008-2011 -hanke

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro MAATALOUSLUONNON MONIMUO- TOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO- SOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1 Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020 Sivu 1 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimus - Erillisen suunnitelman vaativat Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA Ypäjä 30.5.2013 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevostallit lisääntyvät Hevostalleja 16 000 kpl Hevosia 76 000, lisääntyy 1 500 hevosta

Lisätiedot

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa Ympäristökuiskaaja-koulutus 3.2.2011, Jyväskylä Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus 01.02.2011 1 Esityksen sisältöä Mistä maatalousalueiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu)

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Täydentävien ehtojen vaatimukset Koskevat kaikkia maataloustuen hakijoita Vesistön ja

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 1 MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 Viimeinen hakupäivä on 12.5.2015. 1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Sopimuksen kohde on perinnebiotooppi tai

Lisätiedot

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Lasse Björkgård 4.4.2012 1 Erityisympäristötukien haku 2012 Viimeistään 30.4.2012 Mieluummin ennen (täydennysmahdollisuus) ELY-keskukselle Sopimukset

Lisätiedot

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Riistan kannalta merkittävät maataloustuet

Riistan kannalta merkittävät maataloustuet Riistan kannalta merkittävät maataloustuet Ei-tuotannolliset investoinnit Monimuotoisen kosteikon perustaminen Ympäristötuen erityistuet Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen Monivaikutteisen

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Ravinnepiika-hanke. Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo Jäppilä

Ravinnepiika-hanke. Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo Jäppilä TIETOA RAVINTEISTA MAA Ravinnepiika-hanke Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo 26.4.2017 Jäppilä EU:n maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama tiedotushanke Hankeaika

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro MAATALOUSLUONNON MONIMUO- TOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO- SOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT Ohjeita yhdistyksille perinnebiotooppien ja kosteikkojen perustamis- ja ennallistamisinvestointeihin sekä ylläpitorahoituksen hakemiseen. 23.4.2009 2 MITÄ OVAT PERINNEBIOTOOPIT?...

Lisätiedot

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 2 LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja hoitopäiväkirja Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19.4.2010

Lisätiedot

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon Ke 19.4. klo 18-20.30 Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon klo 18 Avaussanat, Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankevastaava Saara Ryhänen klo 18.05 Sielukas

Lisätiedot

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Luonnonlaitumet viljellyt peltolaitumet - luonnonheinän energiamäärä

Lisätiedot

Iin Hiastinhaaran laidunhanke

Iin Hiastinhaaran laidunhanke Iin Hiastinhaaran laidunhanke Kalle Hellström Työpaja Pohjois-Iin kyläyhdistys 6.6.2013 Kuvat: Kalle Hellström Perinnemaisema =Perinteisen maankäytön synnyttämä maaseutumaisema: perinnebiotoopit, pellot,

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Hakemus

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET INVESTOINTIKORVAUKSET EI-TUOTANNOLLISET. Ohjelmakausi Tiedot ovat tilanteen mukaisia.

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET INVESTOINTIKORVAUKSET EI-TUOTANNOLLISET. Ohjelmakausi Tiedot ovat tilanteen mukaisia. YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän

Lisätiedot

Kosteikon perustaminen

Kosteikon perustaminen Kosteikon perustaminen maatalouden ei-tuotannollinen investointituki Janne Raassina Metsäpalveluesimies Luonnonhoito Ukkolantie 18 80130 Joensuu 0400-790898 janne.raassina@otso.fi Kaikilla maankäyttömuodoilla

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Lyömäen keto, Hattula Auli Hirvonen maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 864 494 Miksi hoidamme

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE TORNIOSSA

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Sisältö: Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Ympäristötuen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

SYKSY 2014. Työpaja 7: Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit

SYKSY 2014. Työpaja 7: Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit 21.10.2014 1 VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS SYKSY 2014 Työpaja 7: Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit YMPÄRISTÖSOPIMUKSET GEENIPANKKISOPIMUS EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT 21.10.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen YMPÄRISTÖHANKKEISTA YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA MAASEUDULLE KOKKOLA 31.10.2012 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointituki ja osia ympäristökorvauksesta uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Kolme strategista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä

Ympäristökorvausjärjestelmä Ympäristökorvausjärjestelmä Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna Yläikäraja poistuu Ei kotieläintilan määritelmää Lohkokohtaiset toimenpiteet Erityistukisopimuksia sitoumuksen alle Kohdentamisalueet

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet. 2. Sopimuksen yleiset edellytykset

KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet. 2. Sopimuksen yleiset edellytykset KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 1 Viimeinen hakupäivä on 12.5.2015. 1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Sopimus voidaan tehdä kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari 27.10.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa?

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Laidunnus ja maisema seminaari 11.01.2018 Tiina Seppänen Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Suomi toimii sähköllä. Fingridin tärkein tehtävä on huolehtia, että Suomi saa sähköä häiriöttä joka hetki.

Lisätiedot

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä Kalle Hellström 22.2.2012 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue - vesienhoitosuunnitelma

Lisätiedot

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT 30.11.2011 Esityksen sisältö Rantaniityistä yleensä Tulvaniityt Hoidon hyödyt Erilaisia hoitotapoja

Lisätiedot

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS KOSTEIKON HOITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. ELY-keskuksen merkinnät

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. Perinnebiotoopit

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. Perinnebiotoopit Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Perinnebiotoopit 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT

Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT Oulu 26.1.2011 Mikko Alhainen Projektipäällikkö, Kotiseutukosteikko Life Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund ja MKJ 24.01.2011

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Kosteikon perustaminen

HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Kosteikon perustaminen HAKEMUS Ei-tuotannollisten investointien korvaus Kosteikon perustaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Hakemus toimitetaan liitteineen ELY-keskukseen

Lisätiedot

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen Kolme tavoitetta Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen YRITYS JA HANKETUET: - lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi - geenivarojen hyödyntämisen tuotteistaminen - paikalliset ympäristöja

Lisätiedot

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila 13.3.2013 Maire Heija 1 Esityksen sisältö Miksi kartoitettiin Miten ja missä kartoitettiin Kartoituksen kohteet

Lisätiedot

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Eurajoen Luvian ranta-aluesuunnittelun yleisötilaisuus 3.4.2014 Eurajoki Terhi Ajosenpää projektikoordinaattori VELHO-hanke Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet 1. Laidunkasvikoe Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Tausta: Ennen kokeen perustamista otetaan viljavuustutkimusnäyte koealalta, joka edustaa koko koealaa.

Lisätiedot

MAATALOUDEN VESIENSUOJELU

MAATALOUDEN VESIENSUOJELU MAATALOUDEN VESIENSUOJELU MAATALOUDEN VESIENSUOJELUN KEHITTÄMINEN SAARIJÄRVEN VESISTÖREITIN VARRELLA (MAISA-HANKE) Tarja Stenman MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUKIJÄRJESTELMÄ Ympäristötukijärjestelmä on keskeinen

Lisätiedot