Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö"

Transkriptio

1 Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

2 Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen erityistukisopimukset päätetään hallinnon toimesta keväällä 2015 ilman takaisinperintää. Viljelijä voi hakea uutta ympäristökorvauksen vastaavaa sitoumuksen toimenpidettä tai sopimusta 2015 Luomusta tehdään oma erillinen sitoumuksensa Vuonna 2010 ja sitä aiemmin tehdyistä sopimuksista voi myös luopua ilman takaisin perintää (Huom. muuttunut aikaisemmista koulutuksista!) Luopumisesta tehtävä kirjallinen ilmoitus Ely -keskukseen 30.4 mennessä

3 Erityistukisopimusten muutokset 2015 Mahdollisuus hakea uutta vastaavaa sopimusta tai sitoumuksen toimenpidettä Sopimusten osalta hoitosuunnitelma tulee päivittää, mutta kustannuslaskelmaa ei enää tarvita, sillä tukitaso on jatkossa kiinteä Vanhan erityistukisopimuksen jatkaminen edellyttää ympäristökorvaukseen sitoutumista Päätetyn sopimuksen jatkoksi haetaan uuden ohjelmakauden sopimusta alkavaksi , vaikka entinen olisi ollut alkanut sopimus.

4 Ympäristösopimukset: Kosteikkojen hoito (myös yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea) Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (myös yhdistykset voivat hakea) Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus Alkuperäisrodut

5 Yleistä ympäristösopimuksista 1/4 Tuensaajana on aktiiviviljelijä, yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö (kosteikon hoitosopimus) Aktiiviviljelijä: voi olla hallinnassaan vain ympäristösopimusalueet Yläikärajaa ei enää ole Ympäristösopimuksen tekeminen ei edellytä ympäristösitoumusta, mutta edellyttää tilaa sitoumuksen perustason ja vähimmäisvaatimusten noudattamista Sopimuksen kesto 5v.

6 Yleistä ympäristösopimuksista 2/4 Minimi sopimusala 0,3ha, kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 5ha. Pienin lohko, jolle sopimus voidaan tehdä 0,05ha. Sopimus voi pienetä sopimuskauden aikana, kunhan minimi pinta-ala täyttyy Sopimuskauden aikana poistuvan alan maksetut korvaukset peritään takaisin Sopimusta haetaan Ely-keskuksesta mennessä Hakemuksen osaksi katsotaan myös hoitosuunnitelma sekä alkuperäisrotujen osalta eläinten polveutumistiedot

7 Yleistä ympäristösopimuksista 3/4 Sopimuskausi ja vuosi alkaa : (muuttunut) Nyt päättyneet tai päätetyt sopimukset Kaikki alkuperäisrotusopimukset Alueet, joilla on mahdollisuus toteuttaa sopimuskauden alusta lähtien sopimusehtojen mukainen laidunnus Ei-tuotannollinen investoinnin jälkeen Edellyttää, että hanke on valmis ja viimeinen maksatus haettu Muulla rahoituksella tehdyt hoitosopimuksen ehdot täyttävät valmiit kosteikot

8 Yleistä ympäristösopimuksista 4/4 Sopimuskausi- ja vuosi alkaa : Täysin uudet maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman, kosteikon hoitosopimukset ja KHJsopimukset Sopimusalueilla olevat avonaiset niityt ja luonnonlaitumet saavat myös perus- sekä viherryttämisen tuen (= entinen tilatuki, pysyvä laidun), nyt pysyvä nurmi. Mikäli uusille alueille, tulee tilalla olla vapaita tukioikeuksia Edellä mainitun kaltaiset sopimusalueet saavat v alkaen myös LHK:n, ei kuitenkaan uudet sopimusalueet. Tulee ilmoittaa kasvikoodilla ympäristösopimus, pysyvä nurmi

9 Maksaminen ja korvaustasot 1/2 Ympäristösopimusten maksatusta haetaan vuosittain kunnasta, mennessä päätukihaun yhteydessä Rekisteröidyt yhdistykset hakevat maksatusta Elykeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella mennessä Korvaus tasot: Kosteikonhoito: 450 /ha/vuosi Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimukset: 600 /ha/vuosi Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 450 /ha/vuosi Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotoopeille 600 /ha/vuosi

10 Maksaminen ja korvaustasot 2/2 Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 /ey Suomenhevonen 300 /ey Suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kainuunlammas 300 /ey Suomenvuohi 300 /ey Maatiaiskanat kukot 300 /tila

11 Kosteikkojen hoitosopimus1/2 Kosteikon hoitosopimus voidaan tehdä seuraavista aloista: Kosteikosta, joka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin tuella (edellyttää hoitosopimusta) Jo olemassa olevasta, muulla rahoituksella perustetusta kosteikosta, joka täyttää eituotannollisen investoinnin ehdot Vanhaan lumo-sopimukseen sisältyneestä tulvapellon tai pienen kosteikon alasta

12 Kosteikkojen hoitosopimus 2/2 Alueesta, joka on ollut mukana vanhassa kosteikonhoito- tai laskeutusallas - tai monivaikutteisen kosteikon hoitosopimuksessa Luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista Hoitosopimuksen voi tehdä myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja hoidosta.

13 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus1/3 Sopimus voidaan tehdä seuraaville alueille: Perinnebiotoopit Luonnonlaitumet Peltoalueiden metsäsaarekkeet (enintään 1ha) Maatalousympäristön muinaiskohteet Uhanalaisten lajien säilyttäminen

14 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus 2/3 Monimuotoiset ja maisemaltaan merkittävät peltojen reuna-alueet sekä pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet keskimäärin 20m leveä, maisemallisista syistä enintään 40m, mikäli reunavyöhykettä hoidetaan laiduntamalla, voi olla leveämpikin.

15 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus 3/3 Ympäristösopimus edellyttää alueen hoidosta mm. suunnitelman ja suunnitelmakartan Puuttuminen tai myöhästyminen aiheuttaa tukeen vähennyksen myöhästymispäivien mukaisesti Koko sopimuskauden kattavat vuokrasopimukset Hoitopäiväkirjan kopio Jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty

16 Alkuperäisrotujen kasvattaminen 1/3 Geneettistä monimuotoisuutta edistävä sopimus Tavoitteena lisätä alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten määrää ja näin säilyttää mahdollisimman laaja geneettinen perimä Sopimuseläimiä käytettävä vuosittain rodun lisäämiseen: Naudat ja hevoset 2 krt / 5v Lampaat ja vuohet 3 krt / 5v Kanat vuosittain

17 Alkuperäisrotujen kasvattaminen 2/3 Sopimuseläinten oltava puhdasrotuisia ja kuuluttava luotettavaan tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmään (polveutumistodistus) Sopimuksen mukaisen eläinmäärän oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden Jos sopimuseläin kuolee tai poistetaan tai ei pysty tuottamaan jälkeläisiä tulee korvata toisella sopimusehdot täyttävällä eläimellä

18 Alkuperäisrotujen kasvattaminen 3/3 Eläinmäärää on mahdollisuus lisätä sopimukseen kauden aikana Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja Suomenhevonen Suomenlammas, ahvenanmaanja kainuunlammas Suomenvuohi Maatiaiskanat kukot

19 Kurki,hanhi- ja joutsenpellot 1/2 Sopimuksella: Pyritään edistämään edellä mainittujen lintujen ravinnonhankinnan ja peltoviljelyn yhteensovittamista Tavoitteena tarjota houkutuskasvustoa ja ruokintaa -> ohjataan lintuja sopimusalueelle läheisten viljelmien sijaan.

20 Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto 2/2 Sopimus tehdään, jos linnut ovat aiheuttaneet satovahinkoa, alue löytyy massaesiintymisistä tehdystä aineistosta tai kohteella on muita linnuille tärkeitä elinympäristöjä Keskiosiin nurmialue, sen ympärille ohrakasvusto ja uloimmaksi kaurakasvusto Kasvusto tulee niittää tai korjata lintujen ruokailun helpottamiseksi Ohra puitava ennen ympäröivien peltojen puintia Ympäröiviltä maanomistajilta kirjallinen lupa jos lohko rajoittuu suoraan toisen viljelijän lohkoon Ei alle kilometrin etäisyydelle siipikarjan tuotantorakennuksesta

21 Alkuperäiskasvien viljely sopimus Nurmi- ja rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista. Viljelijän on varastoitava ja säilytettävä vähintään kahden vuoden siementarvetta vastaava määrä alkuperäiskasvin kylvökelpoista siementä maatilalla.

22 Alkuperäiskasvien viljelysopimus Tuensaaja on viljelijä, jonka viljelemä lajike on hyväksytty alkuperäiskasvilajikkeena Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Ylläpidosta tasakorvaus 5 vuoden ajan 400 /v

23 Luomukorvaus Kaikki vanhat luomusopimukset puretaan hallinnon toimesta keväällä 2015 Uudet luomusitoumukset on haettava mennessä ELY-keskuksesta Uusien hakijoiden on ilmoittauduttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään Noudatettava luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja (määritelty neuvoston asetuksessa (834/2007) Kaksi ohjeistavaa viranomaista Evira: luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä ja tuotantotarkastukset Mavi: luonnonmukaisen tuotannon korvaus

24 Luomusitoumus, kasvitila Viisivuotinen sitoumus Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa Luomutuotannon peruskoulutus 5 pv mennessä, koskee uusia viljelijöitä Vähimmäisala 5ha, puutarhakasveilla 1ha korvauskelpoista peltoa (ympäristökorvauskelpoista peltoa) Puutarhakasveja viljelevä voi tehdä sitoumuksen vain osalle lohkoista Pääsääntöisesti kaikki lohkot liitettävä sitoumukseen, paitsi: Hankala laatu tai sijainti Ruokohelpilohkot

25 Luomusitoumus, kasvitila Viimeistään toisena vuotena kaikki lohkot luomussa Huomioi rajoitukset ympäristökorvauksessa ja EHK:ssa Vanhat luomutilat: myyntikasvivaatimus 30 % Uudet luomutilat: myyntikasveja 30 % 4. ja 5. vuonn Myyntikasveja ei tarvitse viljellä, jos - kirjallinen yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa, tai - pääosa sadosta käytetään oman karjan rehuksi 5-v. jälkeen tilan on tuotettava myyntikasveja TAI on siirrettävä karja luomuvalvontaan

26 Luomusitoumus, kotieläintila Tilalla oltava kotieläimiä vähintään 0,3 ey/ sitoumushehtaari (naudat, lampaat, vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat) 2 pv luomukotieläintuotannon koulutus Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai luomueläimiä myyntiin jos haluaa uusia luomukotieläinsitoumuksen

27 Luomuvalvonta Valvontajärjestelmä - Uuden tilan haettava luomuvalvontajärjestelmään viimeistään ja alkutarkastuksen tulee olla tehtynä mennessä - Kuuluttava valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan - Luomukotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen tekemisen edellytyksenä on lisäksi, että viljelijä on hyväksytty valvontajärjestelmään sen eläinlajin osalta jota hakemus koskee

28 Korvaustaso /ha Luomupeltoviljelykasveilla 160 Kotieläinluomukorvaus lisäksi 134 Luomuavomaanvihannesaloille 600

29 Hakeminen Lomake 215, on samalla 1. sitoumusvuoden maksuhakemus Liitteet: Lohkolistaus sitoumukseen haettavista lohkoista (tai jäljennös esitäytettyjen tietojen tulosteesta). Perusteltava, jos korvauskelpoisia lohkoja jätetään sitoumuksen ulkopuolelle Tarvittaessa lisäksi: Todistus luomukoulutuksen suorittamisesta (uusi tila) Hakemus luomuvalvontajärjestelmään liittymisestä (uusi tila) Kirjallinen yhteistyösopimus rehuntuotannosta Viherryttämisvapautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan tukihakemuksella on ilmoitettava, jos ei halua vapautusta

30 Ei - tuotannolliset investoinnit Kosteikot 1/3 tuensaajat; aktiiviviljelijä, ry, vesioikeudellinen yhteisö yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta peltoa on oltava yli 10% ja kosteikon alan tulva-alueineen vähintään 0,5 % kosteikkohankkeen pinta-ala voi olla vähimmäispintaalaa pienempi, jos kyseessä on: paikallinen voimakas maatalouden kuormitus suojavyöhyke yleissuunnitelmaan kuuluva kohde

31 Ei tuotannolliset investoinnit Kosteikot 2/3 luonnon monimuotoisuus- tai kosteikkoyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde; kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi edistävän tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai monimuotoisuutta uoman luonnontilan parantaminen

32 Ei tuotannollinen investointi Kosteikot 3/3 Korvaustasot: - enimmäistukitaso tukikelpoiselle alalle on /ha. - 0,3-0,5 hehtaaria, tukea maksetaan enintään /kohde.

33 Ei-tuotannollinen investointi Perinnebitoopit ja luonnonlaitumet 1/2 Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen: Tuensaajana aktiiviviljelijä ja ry Kohteilla on oltava monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Voidaan myöntää sopimukseen sisältyvän kohteen aitaamiseen petoaidalla

34 Ei-tuotannolliset investoinnit Perinnebitoopit ja luonnonlaitumet 2/2 Korvaustasot: enintään 3 ha:n kohteet /ha yli 3 ha:n, mutta enintään 10ha:n /ha yli 10 ha:n kohteet 754 /ha

35 Ei- tuotannollinen investointi Yleistä: Hakemukset jätettävä mennessä elykeskukseen Toteutus aika 2v -> erityisistä syistä ely voi myöntää toteutukseen lisäaikaa 2v. Edellyttää investoinnin jatkoksi hoitosopimuksen (5v.) tekemistä Alueet tulee olla viljelijän hallinnassa investoinnin ja hoitosopimuksen ajan (vuokrasopimus väh. 7v)

36 Ei-tuotannolliset investoinnit Korvaus maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti maksutositteiden perusteella korvauksen myöntäminen kertakorvauksena enintään :n hankkeisiin hankkeen toteuttaminen jaotellaan osiin lopputulos tarkastetaan ja hanke maksetaan kerralla, jos ok.

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Julkaisija Maa- ja metsätalousministeriö Kustantaja Maa- ja metsätalousministeriö maatalouden ympäristötukivaroilla Teksti Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaa,

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot