3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista"

Transkriptio

1 1 luonnos Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (xx/201x) 3 :n 4 momentin, 9 :n 4 momentin ja 11 :n 4 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 17 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ei-tuotannollisten investointien tuen, jäljempänä ei-tuotannollisten investointien korvaus, toimeenpanoon. Korvaus on osa Euroopan komission hyväksymää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille Korvaus voidaan myöntää ja maksaa kehittämisohjelman voimassaoloaikana valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) kosteikolla pysyvästi veden peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön ruokailuympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana; 2) perinnebiotoopilla ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. 3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista Ei-tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää kosteikkojen, pienten kosteikkojen ketjujen, kosteikkomaisten tulva-alueiden ja -tasanteiden perustamiseen sekä uoman luonnontilan parantamiseen luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti. Ei-tuotannollisten investointien korvausta ei myönnetä investointihankkeisiin, joissa pääasiallisena tarkoituksena on: 1) käsitellä muualta kuin peltoalueelta tulevaa vesistökuormitusta; 2) rakentaa kasteluallas tai muodostaa järvi tai lampi.

2 2 4 Kosteikon ja tulva-alueen perustaminen Kosteikot ja tulva-alueet on perustettava niiden luontaisille paikoille, herkästi tulviville pelloille tai pengerretyille kuivitusalueille, joissa kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on peltoa yli 10 prosenttia. Kosteikot ja tulva-alueet on perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elinympäristöjä. Kosteikko on perustettava ensisijaisesti patoamalla. Pelloille perustettavissa kosteikoissa veden alle pysyvästi jäävältä kosteikon osalta on poistettava peltomaa, jonka fosforin viljavuusluokka on hyvä, korkea tai erittäin korkea. Toimenpiteiden toteuttamisesta ei saa aiheutua olennaisia haittoja kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteelle tai muulle maankäytölle. Kosteikkoon on kuuluttava sen hoidon kannalta riittävät alueet. Kosteikon rannat ja uoma voidaan suojata eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai istutuksin. 5 Kosteikkohankkeen pinta-ala Perustettavan kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähimmäisalaan. Kosteikon kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen reuna-alue. Kosteikkohankkeen pinta-ala voi olla 1 momentissa tarkoitettua pinta-alaa pienempi, jos kyseessä on: 1) paikallinen voimakas maatalouden kuormitus; 2) suojavyöhyke; 3) luonnon monimuotoisuus- tai kosteikkoyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde; 4) kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi edistävän tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai monimuotoisuutta; tai 5) uoman luonnontilan parantaminen. Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun monimuotoisuutta edistävän kosteikon pinta-ala voi olla 1 momentissa tarkoitettua pinta-alaa pienempi, jos kosteikon perustamisella monipuolistetaan merkittävästi maatalousympäristöjä alueella, jolla ei ole kosteita elinympäristöjä. 6 Uomien luonnontilan parantaminen Uomien luonnontilaa parantavat hankkeet voidaan toteuttaa: 1) palauttamalla tulva-alueita; 2) perustamalla useita pieniä kosteikkoja ja tulvatasanteita; 3) rakentamalla veden virtaamaa hidastavia pohjakynnyksiä tai putkipatoja; 4) tekemällä uomien eroosiosuojauksia; 5) istuttamalla kasvillisuutta;

3 3 6) lisäämällä puron mutkaisuutta; tai 7) parantamalla uomien laatua lintujen, kalojen ja rapujen elinympäristönä. Uomat on kunnostettava luonnonmukaisen vesistörakentamisen periaatteiden mukaisesti. Uoman kunnostamishankkeeseen on sisällytettävä uoman hoidon kannalta riittävät alueet. 7 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta Ei-tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten kunnostamisesta. Kunnostettavilla kohteilla on oltava monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Kunnostuksen jälkeen aluetta on voitava laiduntaa. Korvausta ei myönnetä peltomaalla olevien kohteiden kunnostamisesta. 8 Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten kunnostustoimenpiteet Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen voi kuulua pensaikon ja puuston raivaus sekä raivausjätteen ja laidunnusta haittaavan vieraslajikasvillisuuden poistaminen. Kasvillisuuden raivaustoimenpiteiden lisäksi kunnostamiseen voi sisältyä hankkeen toteuttamisalueella sijaitsevien karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden säilyttämistä ja kunnostamista sekä alueen aitaamista. Kunnostettavaa aluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä torjunta-aineilla. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus voi tapauskohtaisesti hyväksyä vieraslajien kemiallisen torjunnan rajoitetusti pistetorjuntana. Laidunnettava perinnebiotooppi voidaan erottaa aidalla muista laidunnurmista. Aluetta ei saa ojittaa tai metsittää. Toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa tai tehtävä vastaavat merkinnät lohkomuistiinpanoihin, joihin merkitään myös työtunnit. 9 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen petoaidoista Ei-tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää 7 :ssä tarkoitettujen kohteiden lisäksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (xx/2015) 29 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen sisältyvän laiduntamalla hoidettavan kohteen aitaamisesta petoaidalla, jos suurpetojen aiheuttama merkittävä uhka laiduneläimille tekee sopimuksen toteuttamisesta muuten mahdotonta. 10 Ei-tuotannollisen investoinnin kohteen hallinta Kohteen, josta ei-tuotannollisten investointien korvausta maksetaan, on oltava korvauksen hakijan hallinnassa koko investointihankkeen toteuttamisen ajan.

4 4 11 Suunnitelma ei-tuotannollisesta investoinnista Korvausta voidaan myöntää sellaisesta kosteikkohankkeesta ja perinnebiotooppien sekä luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta, josta on laadittu asianmukainen suunnitelma. Suunnitelmaan on sisällyttävä: 1) hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet; 2) hankkeen pinta-ala; 3) hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika; 4) hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt; 5) hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma; 6) hankkeen sijaintikartta; 7) suunnitelma-alueen kartta. Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä: 1) selvitys 4 :ssä tarkoitetusta peltojen osuudesta valuma-alueesta; 2) selvitys 5 :ssä tarkoitetusta kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pintaalaan; 3) selvitys kosteikon perustamistoimenpiteistä; 4) selvitys kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta; 5) selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista ja kasvillisuusvyöhykkeistä; 6) selvitys lietteen tyhjentämisestä kosteikosta; 7) selvitys mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja menetelmästä; 8) selvitys kosteikon mitoituksesta; 9) yleispiirteinen selvitys kosteikon perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä; 10) selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön; 11) selvitys kosteikkoalueen omistussuhteista; 12) hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat. 12 Korvattavat kustannukset Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisesta aiheutuva kustannus voidaan korvata, jos toteuttamistoimenpide on perusteltu hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää kohtuulliset suunnittelukustannukset. Jos alueen käytöstä saadaan taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta saatavaa hyötyä, tämä hyöty on otettava huomioon vähentävänä tekijänä. Korvattavien kustannusten on oltava korvauksen hakijan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia. Korvattava kustannus on lopullinen, jos korvauksen hakija ei ole saanut eikä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Korvattavat kustannukset voidaan hyväksyä enintään tämän asetuksen liitteen 1 mukaisina. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin tapauskohtaisesti poiketa liitteen 1 mukaisista kustannuksista, jos poikkeamista tukevat perustellut yksittäistapausta koskevat todelliset kohtuulliset kustannukset. Tällaisista kustannuksista on korvauksen maksamiseksi esitettävä

5 5 selvitys siitä, että kustannus perustuu toimenpiteen tavanomaiseen hintatasoon ja että toimenpide on toteutettu korvauksen myöntämistä koskevassa päätöksessä edellytetyin tavoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla ottaen huomioon työn laatu ja asianmukaisuus toimenpiteen tavoitteiden näkökulmasta. 13 Kosteikkohankkeen kustannukset Korvausta kosteikon perustamisesta voidaan myöntää 12 :n 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten lisäksi tarpeellisista kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat: 1) pintamaan ja kasvillisuuden poistosta kosteikkoalueella; 2) poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta; 3) patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden välttämättömien rakenteiden rakentamisesta; 4) kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden muotoilusta; 5) kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden kylvämisestä sekä kasvillisuuden istuttamisesta. 14 Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta aiheutuvat kustannukset Korvausta voidaan myöntää perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta 12 :n 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten lisäksi tarpeellisista kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat: 1) puiden ja pensaiden raivauksesta; 2) raivausjätteen ja vieraslajikasvillisuuden poistamisesta; 3) aitaamisesta; 4) karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden kunnostamisesta; 5) lohkokohtaisten muistiinpanojen tekemisestä. 15 Korvaus luontoissuorituksista Korvausta ei-tuotannollisten investointien toteuttamiseen liittyvistä luontoissuorituksista voidaan myöntää Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/ artiklan mukaisesti. Korvausta voidaan myöntää vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä, joka on hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellista. 16 Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset Korvausta ei myönnetä kustannuksista, jotka johtuvat:

6 6 1) hankkeen kohteena olevan alueen vuokraamisesta; 2) arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi; 3) kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen hankkeen aloittamista, lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia; 4) koneiden tai laitteiden hankinnasta; 5) hakijan suorittaman kuljetuksen kustannuksista; 6) investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan myöntämisestä. Niistä toimenpiteistä, joista jo maksetaan muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea, ei voida myöntää ei-tuotannollisten investointien korvausta. 17 Korvauksen enimmäismäärä Ei-tuotannollisten investointien korvausta maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan hehtaaria kohden enintään: - kosteikon perustaminen ja uoman luonnontilan parantaminen /ha - perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen - enintään 3 ha:n kohteet /ha - yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet /ha - yli 10 ha:n kohteet 754 /ha Jos perustettava kosteikko tai uoma, jonka luonnontilaa parannetaan, on kooltaan 0,3 0,5 hehtaaria, korvausta maksetaan enintään 3225 euroa kohteelta. Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen sisältyvälle alueelle rakennettavan petoaidan investointikustannuksista voidaan korvata 1 momentissa tarkoitetut enimmäismäärät huomioon ottaen enintään 80 prosenttia. 18 Korvauksen myöntäminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi hakemuksessa esitetyt kustannukset ja vahvistaa päätöksellään korvauksen hankekohtaisen enimmäismäärän. 19 Etusijajärjestys ei-tuotannollisten investointien korvausta myönnettäessä Arvioitaessa hankkeen ympäristöllistä merkitystä ei-tuotannollisten investointien korvausta myönnettäessä on otettava huomioon: 1) etukäteen tiedossa oleva toimenpidetarve kohteessa; 2) kohteeseen tehtävän investoinnin merkitys maatalouden ympäristönsuojelussa; 3) kohteen mitoitus tai rajaus; 4) kosteikkoinvestointien vaikuttavuuden laatu.

7 7 Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetut huomioon otettavat seikat pisteytetään liitteessä 2 määritellyllä tavalla. Jokaisesta huomioon otettavasta seikasta on saatava vähintään yksi piste, jotta hankkeelle voidaan myöntää korvaus. Hankkeen pistemääräksi valitaan sen huomioon otettavan seikan pistemäärä, joka on korkein. Korvausta myönnettäessä hankkeet asetetaan etusijajärjestykseen pistemäärän mukaisesti. 20 Korvauksen myöntäminen kertakorvauksena Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta päättää, että korvaus hankkeeseen myönnetään kertakorvauksena. Edellytyksenä on, että hanke on luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva. Kertakorvausta haettaessa hakijan on toimitettava korvauksen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista. Kertakorvausmenettelyllä rahoitetussa hankkeessa korvauksen määrä voi olla enintään euroa. Kertakorvausmenettelyä koskevassa päätöksessä on yksilöitävä hankkeessa tehtävä toimenpide ja toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat niin, että hankkeen toteutumisesta päätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen korvauksen maksamista. Hankkeen toteuttaminen voidaan jaotella erillisiin osiin, jos se on hankkeen luonteen vuoksi mahdollista. Kertakorvausmenettelyä koskevaa päätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta. Kertakorvausmenettelyllä rahoitetussa hankkeessa kustannusten korvauskelpoisuuden edellytyksenä on, että hankkeessa tehty toimenpide on korvauksen myöntämistä koskevan päätöksen mukainen. 21 Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisaika ja ympäristösopimuksen tekeminen Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen korvauksen myöntämisestä. Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös korvauksen myöntämisestä on tehty. Erityisistä syistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää korvauksen hakijalle investointihankkeen toteuttamiseen kaksi vuotta lisäaikaa. Investointihankkeen valmistuttua, kuitenkin viimeistään valmistumista seuraavana vuonna, investointihankkeen toteuttajan on haettava ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua sopimusta kohteen hoidosta. Edellä mainittua sopimusta ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos 9 :ssä tarkoitettu petoaitojen rakentaminen toteutetaan investointihankkeena ja aidattavan alueen hoidosta on jo tehty sopimus. 22 Aloitetun hankkeen muuttaminen Jos korvauksen saaja poikkeaa hankkeen aloittamisen jälkeen merkittävästi korvauksen myöntämistä koskevalla päätöksellä hyväksytystä suunnitelmasta ja sen mukaisista toimenpiteistä, hankkeen kustannukset voidaan hyväksyä korvauskelpoisiksi vain, jos muutosta koskeva hakemus

8 8 toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kuin muutoksesta aiheutuvat kustannukset syntyvät. Vain erityisen perustellusta syystä hankesuunnitelmaa voidaan muuttaa niin, että se lisää hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Jos rahoitus toteutuu korvauspäätöksestä poikkeavalla tavalla tai hankkeeseen saadaan korvauspäätöksestä poikkeavaa muuta julkista rahoitusta, korvauspäätökseen on haettava rahoituksen osalta muutosta. 23 Korvauksen maksaminen Korvaus maksetaan erissä toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen hakemuksen perusteella. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvattavan kustannuksen perusteena oleva toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva kustannus on maksettu. Ennen korvauksen viimeisen erän hakemista kaikkien investoinnista aiheutuvien maksujen on oltava suoritettuina. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvattavista kustannuksista on yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai, jos maksu ei perustu laskuun, yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoista tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi suoritettu hankinta. Korvausta ei makseta ennen kuin meno on kirjattu kirjanpitoon tai muistiinpanoihin sellaisen verovelvollisen osalta, joka ei ole kirjanpitovelvollinen. Jos korvaus on myönnetty kertakorvauksena, se voidaan maksaa, kun korvauspäätöksessä yksilöity hankkeessa tehtäväksi edellytetty toimenpide on toteutettu korvauspäätöksen mukaisesti. 24 Korvausta koskevat seurantatiedot Ei-tuotannollisten investointien korvauksen vaikuttavuuden seuraamiseksi korvauksen hakijan on pyydettäessä annettava maaseutuasetuksen 71 artiklassa tarkoitetut indikaattori- ja seurantatiedot sekä muut tarvittavat tiedot korvattavan toimenpiteen vaikutuksista. 25 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Tällä asetuksella kumotaan ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina annettu valtioneuvoston asetus (185/2008).

9 9 Liite 1 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia ei-tuotannollisten investointien korvauksessa 1. Kosteikkohankkeet Traktorityö kuljettajineen 43 /h Ihmistyö 19 /h Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen työveloitus 274 /ha Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys 140 /ha Telakaivurin työveloitus 720 /ha Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle istutettujen pensas- ja puuryhmien tai monivuotisen vesikasvillisuuden istutuskustannukset. Suunnitelman laatiminen - enintään 1 ha:n suuruiset alueet 900 /suunnitelma 10 % investointikorvauksen - enintään 2 ha:n suuruiset hankkeet suuruudesta 8 % investointikorvauksen - yli 2 ha:n suuruiset hankkeet suuruudesta Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon tarpeelliset materiaalikustannukset kuten kiviaines, sora, suodatinkankaat ja muut patomateriaalit. 2. Perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen Traktorityö kuljettajineen Ihmistyö Raivaus Hehtaarikohtaiset kustannukset: Peruskunnostusraivaus kohteen hoidon aloitusvuonna Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus Harvennus-/raivausjätteen poltto Raivaustähteiden kuljetus Tuntiperusteiset kustannukset: Raivaus (raivaussahalla tehtävä raivaus tai niitto) Harvennus-/raivausjätteen kasaus käsityönä ja poltto Koneellinen kasaus Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta. Raivauksella tarkoitetaan tässä vesakon poistoa. 43 /h 19 /h 600 /ha 98 /ha 211 /ha 226 /ha 140 /ha 22,5 /h 19 /h 46 /h 52 /h

10 10 Aitaaminen - Naudoille sähköpaimen sisältäen paimenlaitteen (150 ) 1,5 /m kustannuksen - Lampaille lammasverkko 3 /m - Riukuaita /m Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa. Aidan korjaus 20 % rakentamiskustannuksesta/v Rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset - huopakatto ja katteen alusrakenne /m 2 - maalaus 5 8 /m 2 Muut rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuullisten kustannusten perusteella. Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat kohteet 420 /suunnitelma Hoitopäiväkirjan pitäminen (4 8 h/v) 24,6 /h Kustannusperusteeksi hyväksytään talkoiden järjestämiseen liittyvät kohtuulliset matka-, ruokailuja työvälinekustannukset sekä muut vastaavat kustannukset.

11 11 Liite 2 Hankkeen ympäristöllisen merkityksen arviointiin liittyvä pisteytys Kosteikkoinvestoinnit 1) Miten hyvin kohteen toimenpidetarve tunnetaan etukäteen? 3 pistettä: kohteen maatalouden ympäristönsuojeluun liittyvä toimenpidetarve on tunnistettu vesienhoitosuunnitelmissa tai suojavyöhyke-, kosteikko- tai luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmissa 2 pistettä: kohdetta ei ole edellä mainituissa suunnitelmissa, mutta se sijaitsee valuma-alueella, jonka vesien tila on luokiteltu hyvää heikommaksi 1 piste: kohteen yläpuolisella valuma-alueella on maataloustoimintaa, joka aiheuttaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta 1 piste: kohde sijoittuu maatalousalueelle, jossa kosteikkoluontoa on niukasti esimerkiksi pellonkuivatuksen tai järvien laskun seurauksena 1 piste: kohde täydentää maatalousvaikutteisen alueen jo olemassa olevaa kosteikkoketjua tai tehtyä uomien luonnontilaistamista 0 pistettä: kohteessa ei ole maatalouden ympäristönsuojelun kannalta toimenpidetarvetta 2) Mikä on kohteeseen tehtävän investoinnin merkitys maatalouden ympäristönsuojelussa? 3 pistettä: kohteen yläpuolisella valuma-alueella on huomattavaa maatalouden kuormitusta: peltoprosentti yli 40 tai merkittävää maatalouden pistekuormitusta 2 pistettä: kohteen yläpuolisella valuma-alueella on peltoa 10 prosenttia tai enemmän 1 piste: kohde on tulvapelto 1 piste: kohteen perustaminen edistää maatalousluonnon monimuotoisuutta 0 pistettä: kohde ei ole sellainen, että investoinnilla voitaisiin edistää maatalouden vesiensuojelua tai luonnon monimuotoisuutta 3) Kohteen mitoitus/rajaus 2 pistettä: kohde on 0,5 prosenttia tai enemmän yläpuolisen valuma-alueen pintaalasta 2 pistettä: kohde on 0,5 prosenttia tai enemmän yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, kun reuna-alueiden ympäristösitoumuksessa olevat suojavyöhykealat lasketaan mukaan 1 piste: kohde on alle 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, mutta kohteella on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle tai kohteen toimenpidetarve on todettu yleissuunnittelussa 1 piste: kohde on alle 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, mutta uoman luonnontilaistamisella voidaan merkittävästi vähentää eroosiota 0 pistettä: kohde ei ole riittävän suuri, jotta se voisi edistää maatalouden vesiensuojelua tai maatalousluonnon monimuotoisuutta 0 pistettä: kohteen rajaukseen sisältyy alueita, jotka eivät tue toimenpiteen tavoitteita (esim. toiminnallisuuden kannalta ylimitoitettu avovesialue) 4) Vaikuttavuuden laatu 2 pistettä: monivaikutteinen eli edistää vesiensuojelua sekä luonnon monimuotoisuutta 1 piste: joko vesiensuojelullinen vaikutus tai luonnon monimuotoisuutta edistävä

12 12 0 pistettä: vain vähän merkitystä maatalouden vesiensuojelulle tai maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiselle Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien alkuraivaus ja aitaaminen 1) Miten hyvin kohteen kunnostustarve tunnetaan etukäteen? 3 pistettä: kohteen kunnostustarve on tunnistettu alueen tai sen osan Natura-hoitosuunnitelmassa, hoitotoimissa ei kuitenkaan ole kyse lakisääteisestä velvoitteesta 3 pistettä: kohteen kunnostustarve on tunnistettu luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelussa tai perinnebiotooppien uhanalaisuusarvioinnissa tai valtakunnallisessa maisema-alueiden inventoinnissa 2 pistettä: kohteen luontoarvoista on saatavissa riittävää tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida, että kohteen luontoarvoja voidaan merkittävästi edistää l aidunnuksen aloittamiseen tähtäävällä investoinnilla 1 piste: kohteen aiemmasta laidunkäytöstä on saatavissa riittävää tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida, että kohteen luontoarvoja voidaan merkittävästi edistää laidunnuksen aloittamiseen tähtäävällä investoinnilla. 0 pistettä: kohteesta ei ole saatavissa tietoa sellaisista luontoarvoista, joita voitaisiin merkittävästi edistää laidunnuksen aloittamiseen tähtäävällä investoinnilla. 2) Mikä on kohteeseen tehtävän investoinnin merkitys maatalousluonnon monimuotoisuudelle? 3 pistettä: kohteen kunnostaminen on tärkeää, koska se on Natura ohjelman kohde tai valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi tai kohteella tiedetään olevan uhanalaisia maatalousvaikutteisia luontotyyppejä tai lajeja 2 pistettä: kohteen kunnostaminen on melko tärkeää, koska kyseessä paikallisesti arvokas perinnebiotooppi 1 piste: kohteen kunnostamisesta on hyötyä maatalousluonnon lajistolle ja luontotyypeille, sillä kyseessä on muu luonnonlaidunnukseen soveltuva alue, jolla on laidunnuksesta hyötyvää niittylajistoa 1 piste: kohteessa on voimassa oleva ympäristösopimus alueen hoidosta, mutta sopimuksen loppuunsaattaminen on vaarantunut suurpetojen laiduneläimille aiheuttaman merkittävän uhan takia 0 pistettä: kohteesta on voimassa oleva ympäristösopimus alueen hoidosta, eikä sopimuksen loppuunsaattaminen ole vaarantunut suurpetojen laiduneläimille aiheuttaman merkittävän uhan takia (kunnostustarve voi siis olla seurausta hoidon laiminlyönnistä) 0 pistettä: kohde on sellainen, että laidunnuksen aloittamiseen tähtäävällä investoinnilla voitaisiin todennäköisesti edistää vain vähän maatalousluonnon monimuotoisuutta 0 pistettä: kohteella ei ole kunnostustarvetta laidunnuksen aloittamiseksi 3) Kohteen sijainti 3 pistettä: hakemusala on kokonaan Natura alueella 2 pistettä: hakemusala on osin Natura alueella, rajautuu Natura alueeseen tai sijaitsee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella 2 pistettä: hakemusala on todettu tärkeäksi luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa 1 piste: hakemusala on muuta kunnostamiskelpoista luonnonlaidunnukseen

13 soveltuvaa aluetta 0 pistettä: hakemusala on kunnostuskelpoinen, mutta kohteen sijainnissa on eläinten hyvinvointiin tai ympäristöön liittyviä tekijöitä, joiden takia laidunnuksen aloittaminen kohteella ja ylläpitäminen ei ole suositeltavaa 13

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot