SISÄLLYS. annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta(saamenkielinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta(saamenkielinen"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 28 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 28 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 651 Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisestaannetunmaa-jametsätalousministeriönasetuksenmuuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös) Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanostaannetunmaa-jametsätalousministeriönasetuksenmuuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta(saamenkielinen käännös) Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta(saamenkielinenkäännös) Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen2ja3 :nmuuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetunsosiaali-jaterveysministeriönasetuksenmuuttamisesta N:o 651 Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta 21 päivänä helmikuuta 21 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen(176/21) 8 sekä muutetaan2 :n2momentti,4 :n2momentti,9 :notsikko,13,15ja24 sekäliite1 seuraavasti: 2 Rahoitus Osarahoitettavaan tukeen sovelletaan lisäksi, mitä EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa ja sen nojalla sekä sitä täydentäen EY:n lainsäädännössä säädetään tai sen nojalla määrätään. Tukea myönnettäessä otetaan lisäksi huomioon, mitä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa tuen kohdentamisesta kyseisellä alueella on sovittu. 4 Porotalous- ja luontaiselinkeinoyritysten asuntorahoitus Tuki myönnetään valtionlainana ja luontaiselinkeinoalueella myös avustuksena.

2 278 N:o 651 Luontaiselinkeinoalueella avustuksen osuus voi olla enintään 1 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. 9 Paliskuntien investointituet 13 Aloitustuen määrä Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustuen avustusosuutena voidaan myöntää enintään 25 euroa. Valtionlainaan liittyvänä korkoetuutena aloitustukea voidaan myöntää enintään 25 euroa. 15 Yhteisön päätökset ja määräykset tukikelpoisista kustannuksista Myönnettäessä tukea porotaloutta lukuun ottamatta sellaiseen tuotantoon, joka kuuluu maa- ja metsätalouteen, on noudatettava mitä maa- ja metsätalousalan valtiontuesta annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (26/C319/1) tuen myöntämisen edellytyksistä määrätään. Jos kysymys on muuhun tuotantoon kuin porotalouteen tai luontaiselinkeinoihin liittyvästä toiminnasta, tuki myönnetään vähämerkityksisen tuen ehdoin. Tuen määrä voi tuen myöntämistä edeltäneenä kolmen vuoden aikana vähämerkityksisen tuen ehdoin myönnetty tuki mukaan lukien olla enintään 2 euroa. Tukea myönnettäessä on noudatettava, mitä komission asetuksessa (EY) N:o 1998/26 vähämerkityksestä tuesta säädetään. Jos kysymys on osarahoitettavasta tuesta, tukea myönnettäessä on kuitenkin edellä sanottujen komission suuntaviivojen sijasta noudatettava, mitä EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa ja komission soveltamisasetuksessa maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin osalta määrätään. 24 Rakennusinvestointien kustannukset Tuettavien rakennusinvestointien hyväksyttävien yksikkökustannusten osalta noudatetaan mitä niistä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain,(1476/27) 7 :n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 28. Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan. Tämän asetuksen 13 :ää sovelletaan kuitenkin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 19 päivänä toukokuuta 24 tai sen jälkeen. Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Hallitussihteeri Jukka Mirvo

3 N:o Liite 1 Asetuksen 2 :ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: YKSITYISET ELINKEINONHARJOITTAJAT Tukikohde Enimmäislainamäärä Enimmäis- Enimmäisprosenttia avustusmäärä tukitaso prosenttia (avustus ja lainaan liittyvä tuki yhteensä) Tilan tai lisäalueen 8 45 hankinta Asuinrakennukset Tie, vesihuolto, 6 2 sähköistys Talousrakennukset 6 2 Majoitustilat 6 2 Tuotantovälineet ja 6 2 muu irtaimisto Lisäporojen hankinta 6 3 Moottorikelkka 2 2 Maastomoottoripyörä 2 2 Kalastusveneet (L) 6 4 L=luontaiselinkeinoalue

4 28 N:o 651 PALISKUNTIEN INVESTOINNIT Tukikohde Lainamäärä Enimmäisavustusmäärä Enimmäistukitaso prosenttia Poroteurastamot, niihin liittyvät tiet, vesihuolto ja sähköistys 6 6 Este-, laidun-, erotus-, merkintä-, syöttö-, ja suoja-aidat 6 6 Erotusaidoille johtavat tiet ja erotusaitojen sähköistys 6 6 Paliskuntien työmaaasunnot 5 5 ATK-valmiuksien ja viestintäyhteyksien parantaminen 4 4 Muu poronhoidossa tarpeellinen irtaimisto 4 4

5 281 Liite Saamenkielinen käännös Nr651 Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga čuoziheami birra addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis Addojuvvon Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga birra guovvamánu 21. beaivve 21 addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa (176/21) 8 ja rievdaduvvojit 2 :a 2 momeanta, 4 :a 2 momeanta, 9 :a bajilčála, 13, 15, 24 ja cuovus 1, čuovvovaččat: 2 Ruhtadeapmi Oassáiruhtadandoarjagii guoskaduvvo dasa lassin, mii EO:a dálonguovllu ovddidanásahusas ja dan vuođul ja dan dievasmahttimiin EO:a láhkamearrádusain ásahuvvo dahje daid vuođul mearriduvvo. Doarjaga juolludettiin váldojuvvo dasa lassin vuhtii, mii Nannán- Suoma dálonguovllu ovddidanprográmmas dán doarjaga čuoziheami birra áššáigullevaš guovllus lea sohppojuvvon. 4 Boazodoallo- ja luondduealáhusfitnodagaid visteruhtadeapmi Doarjja juolluduvvo stáhtaloatnan ja luondduealáhusguovllus maiddái ruhtadoarjjan. Luondduealáhusguovllus ruhtadoarjaga ossodat sáhttá leat eanemustá 1 proseantta dohkálaš goluin. 9 Bálgosiid investerendoarjagat 13 Álggahandoarjaga mearri Nuorra ealáhusbargiid álggahandoarjaga ruhtadoarjjaossodahkan sáhttá juolludit eanemustá 25 euro. Stáhtalotnii guoski reantoovdun álggahandoarjaga sáhttá juolludit eanemustá 25 euro. 15 Eurohpá Ovttastumi mearrádusat doarjjadohkálaš goluin Go earret boazodoalu juolluduvvo doarjja dakkár buvttadeapmái, mii gullá eana- ja meahccedollui, de galgá čuovvut mii eana- ja meahccedoallosuorggi stáhtadoarjaga hárrái addojuvvon EO:a váldoprinsihpain (26/C319/1) doarjaga juolludaneavttuid birra mearriduvvo. Jos jearaldat lea eará buvttadeapmái go boazodollui dahje luondduealáhusaide guoski doaimmas, de doarjja juolluduvvo uhccánmearkkašeaddji doarjaga eavttuiguin. Doarjaga mearri sáhttá doarjaga ovddit golmma jagi áigge oktan uhccánmearkkašeaddji doarjaga eavttuiguin juolluduvvon doarjagiin leat eanemustá 2 euro. Doarjaga juolludettiin galgá čuovvut, mii kommišuvnna ásahusas (EO) Nr 1998/26 uhccánmearkkašeaddji doarjaga birra ásahuvvo.

6 282 Nr651 Jos jearaldat lea oassáiruhtadandoarjagis, de doarjaga juolludettiin galgá goittotge ovdalis máinnašuvvon kommišuvnna váldoprinsihpaid sajis čuovvut, mii EO:a dálonguovllu ovddidanásahusas ja kommišuvnna guoskadanásahusas eanadoallobuktagiid ovddosdikšuma ja márkanastima hárrái mearriduvvo. 24 Hukseninvesteremiid golut Doarjunvuloš hukseninvesteremiin dohkálaš ovttadatgoluid hárrái čuvvojuvvo heivvolaš osiin, mii dain boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2) 7 :a 2 momeantta vuođul Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa vuođul mearriduvvo. Dát ásahus boahtá fápmui golggománu 31 beaivve 28. Dát ásahus guoskaduvvo doarjaga juolludeapmái guoski ohcamušaide, mat bohtet guorahallamii, go dát ásahus lea boahtán fápmui. Dán ásahusa 13 guoskaduvvo goittotge ohcamušaide, mat leat boahtán guorahallamii miessemánu 19. beaivve 24 dahje dan maŋŋá. Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila Hálddahusčálli Jukka Mirvo

7 Nr Čuovus 1 Ásahusa 2 :s oaivvilduvvon doarjjahámit ja doarjaga alimusmearit: PRIVÁHTA EALÁHUSBARGIT Doarjjačuozáhat Dálu dahje lasseguovllu háhkan Alimus loatnamearri proseanttaiguin 8 Alimus ruhtadoarjjamearri Alimus doarjjadássi proseanttaiguin (ruhtadoarjja ja lotnii guoski doarjja oktiibuot) 45 Ássanvisttit Geaidnu, čáhcefuolahus, šleađgadeapmi 6 2 Dállodoallovisttit 6 2 Orrunlanjat 6 2 Buvttadanneavvut ja eará luovosopmodat 6 2 Lassebohccuid háhkan 6 3 Mohtorgielká 2 2 Meahccemohtorsihkkel 2 2 Guolástanfatnasat (L) 6 4 L = luondduealáhusguovlu

8 284 Nr 651 BÁLGOSIID INVESTEREMAT Doarjjačuozáhat Loatnamearri Alimus ruhtadoarjjamearri Boazonjuovahagat, daidda guoski geainnut, čáhcefuolahus ja šleađgadeapmi 6 Alimus doarjjadássi proseanttaiguin 6 Caggan-, guođohan-, rátkin-, merken-, biebman- ja suodjeáiddit 6 6 Rátkingárddiide manni geainnut ja rátkingárddiid šleađgadeapmi 6 6 Bálgosiid bargoeanavisttit 5 5 ADG-gárvvisvuođaid ja kommunikašuvdnaoktavuođaid buorideapmi 4 4 Boazodoalus dárbbašlaš eará luovosopmodat 4 4

9 285 N:o 652 Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen(34/21) 3 :n 2 momentti, 6, 11 ja sekä muutetaan2 :n1momentti,7 :n1momentti,8 :n1momenttiseuraavasti: 2 Tuen hakeminen Tukea on haettava Maaseutuviraston asianomaisen tuen hakemista varten vahvistamalla lomakkeella. Jos tukihakemus on tehty muulla tavalla kirjallisesti, tuen myöntämisen edellytyksenä on että, hakemusta täydennetään täyttämällä asianmukainen lomake tai antamalla lomakkeella kysytyt tiedot ja sitoumukset muulla tavoin kirjallisesti. Hakijan, hänen edustajansa tai valtuuttamansa on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeiden mukaiset liitteet. 7 Avustuksen maksaminen Nuoren viljelijän aloitustukea lukuun ottamatta avustuksen maksamista on haettava Maaseutuviraston asianomaisen tuen maksamista varten vahvistamalla lomakkeella, joka toimitetaan tuen saajalle tuen myöntämistä koskevan päätöksen yhteydessä. Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeiden mukaiset liitteet. 8 Maanostolainan nostaminen Maanostolainan saa nostaa enintään kahdessa erässä. Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 28 Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Hallitussihteeri Jukka Mirvo 2/113

10 286 Liite Saamenkielinen käännös Nr652 Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága ollašuhttimis addojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis Addojuvvon Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde gomihuvvojit boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága ollašuhttimis addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa (34/21) 3 :a 2 momeanta, 6, 11 ja ; ja rievdaduvvojit 2 :a 1 momeanta, 7 :a 1 momeanta, 8 :a 1 momeanta čuovvovaččat: 2 Doarjaga ohcan Doarjaga galgá ohcat Dálonguovlovirgedoaimmahaga áššáigullevaš doarjaga várás nannejuvvon skoviin. Jus doarjjaohcamuš lea dahkkojuvvon earáláhkai čálalaččat, de doarjaga juolludeami eaktun lea, ahte ohcamuš dievasmahttojuvvo nu, ahte devdojuvvo áššáigullevaš skovvi dahje addojuvvojit skovis jerrojuvvon dieđut ja čatnaseamit juoga eará vuogi mielde čálalaččat. Ohcci, su ovddasteaddji dahje su fápmudan olmmoš galgá vuolláčállit ohcamuša. Ohcamuššii galgá laktit čuvvosiid, mat leat namuhuvvon ohcanskovi deavdinrávvagiin. 7 Ruhtadoarjaga máksin Earret nuorra eanadoalli álggahandoarjaga ruhtadoarjaga máksima galgá ohcat skoviin, man Dálonguovlovirgedoaimmahat lea nannen áššáigullevaš doarjaga máksima dihte. Skovvi doaimmahuvvo doarjaga oažžui doarjaga juolludanmearrádusa oktavuođas. Ohcamuššii galgá laktit ohcanskovi deavdinrávvagiin namuhuvvon čuvvosiid. 8 Eanaoastinloana lokten Eanaoastinloana oažžu loktet eanemustá guovtte earis. Dát ásahus boahtá fápmui golggotmánu 31 beaivve 28. Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila Hálddahusčálli Jukka Mirvo

11 287 N:o 653 Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta 2 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain(45/2) 64 :n 2 momentin, sellaisena kun se on laissa 426/27, nojalla: 1 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain(45/2) mukaisia tukia voi hakea 31 päivästä lokakuuta 28 alkaen. 2 Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 28. Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 28 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Hallitussihteeri Jukka Mirvo

12 288 Liite Saamenkielinen käännös Nr653 Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagiid ohcama álggaheamis Addojuvvon Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ásahuvvo ođđajagemánu 21. beaivve 2 addojuvvon boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2) 64 :a 2 momeantta, dakkárin go dat lea lágas 426/27, vuođul: 1 Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2) mieldásaš doarjagiid sáhttá ohcat golggotmánu 31 beaivvi 28 rájes. 2 Dát ásahus boahtá fápmui golggotmánu 31 beaivve 28. Helssegis golggotmánu 24 beaivve 28 Eana- ja meahccedoallominsttar Sirkka-Liisa Anttila Hálddahusčálli Jukka Mirvo

13 289 N:o 654 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 28 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista 15 päivänä helmikuuta 28 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen(17/28) 2 :n johdantokappale ja kohta sekä 3 :n johdantokappale ja 9 11 kohta, sekä lisätään asetuksen 2 :ään uusi kohta sekä 3 :ään uusi 12 kohta, seuraavasti: 2 Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan valtion maksuperustelain(15/1992) 6 :ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti: 13) KHT-yhteisön vuosimaksu 1 4 euroa, minkä lisäksi KHT-yhteisöltä peritään lisämaksuna yhteisössä viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä työskennelleiden KHTtilintarkastajien lukumäärän perusteella 18 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä; 14) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHTyhteisön laaduntarkastuksesta 1 euroa; 15) maksu muusta tarkastuksesta 13 euroa tunnilta; 16) maksu KHT- ja HTM-tutkinnon lisätehtävästä siten, että 1 3 opintopisteen laajuisen lisätehtävän maksu on 18 euroa, 4 6 opintopisteen lisätehtävän 36 euroa ja 7 9 opintopisteen lisätehtävän 54 euroa; 17) kelpoisuuskokeeseen osallistumismaksu 35 euroa KHT-hakijalta ja 245 euroa HTM-hakijalta; sekä 18) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 6 euroa. 3 Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti: 9) HTM-yhteisön vuosimaksu 83 euroa, minkä lisäksi peritään HTM-yhteisöltä lisämaksuna yhteisössä viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä työskennelleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 1 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä;

14 29 N:o 654 1) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTMyhteisön laaduntarkastuksesta 1 euroa; 11) maksu muusta tarkastuksesta 13 euroa tunnilta; sekä 12) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 6 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 28. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 28 Työministeri Tarja Cronberg Hallitussihteeri Sanna Alakare

15 291 N:o 655 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 28 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 21 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen(87/21) 1 :n 4 ja 5 momentti ja 2 seuraavasti: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan myös sellaisiin valmisteisiin, joita ei luokitella, mutta joista pitää laatia kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen(ety) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/ 67/ETY, 93/15/EY ja 2/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 197/26, jäljempänä REACH-asetus, 31 artiklan mukaan käyttöturvallisuustiedote tai joiden päällykset pitää varustaa turvasulkimella tai näkövammaisten vaaratunnuksella taikka joiden päällyksiin tulee tehdä liitteen 3 mukaisia merkintöjä. Luokiteltaessa valmistetta vaaralliseksi otetaan huomioon kaikki vaaralliset aineet, erityisesti seuraavat: - Vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelossa) luetellut aineet - Uusien aineiden luettelossa (ELINCS) luetellut vaaralliset aineet - Sellaiset vaaralliset aineet, jotka valmistaja, maahantuoja tai jakelija luokittelee omaaloitteisesti kemikaaliasetuksen 6 :n mukaisesti. 2 Testimenetelmät Määritettäessä kemikaalin ominaisuuksia luokitusta varten kemikaali tulee testata, sellaisena kuin se luovutetaan markkinoille, REACH-asetuksen 13 artiklan ja testimenetelmien vahvistamisesta REACH-asetuksen nojalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 44/28 mukaisilla testimenetelmillä. Kasvinsuojeluaineista annetussa laissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus(ey) N:o 197/26(326R197), EUVL L 396, , s. 1 Komission asetus(ey) N:o 44/28(328R44), EUVL L 142, , s. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 26/121/EY(326L121), EUVL L 396, , s. 85

16 292 N:o 655 (1259/26), jäljempänä kasvinsuojeluainelaki, tarkoitetut kasvinsuojeluaineet voidaan testata luokitusta varten myös muiden kansainvälisesti tunnustettujen menetelmien mukaan sen mukaan, mitä kasvinsuojeluainelaissa säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 28. Asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta 28. Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 28 Peruspalveluministeri Paula Risikko Neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 28 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

Porojen lisäruokinta ja tarhaus. Porotalouden investointien rahoitus Keijo Alanko 20.11.2013

Porojen lisäruokinta ja tarhaus. Porotalouden investointien rahoitus Keijo Alanko 20.11.2013 Porojen lisäruokinta ja tarhaus Porotalouden investointien rahoitus Keijo Alanko 20.11.2013 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.12.2013 1 Poro- ja luontaiselinkeinolain mukaisen tuen hakeminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 379. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 379. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2004 N:o 379 387 SISÄLLYS N:o Sivu 379 Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2011 Laki. porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2011 Laki. porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2011 987/2011 Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2008 N:o Laki. N:o 500. ulkorajayhteistyön hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2008 N:o Laki. N:o 500. ulkorajayhteistyön hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 500 502 SISÄLLYS N:o Sivu 500 Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta... 1429 501 Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 539. Asetus. valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 539. Asetus. valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 539 542 SISÄLLYS N:o Sivu 539 Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 :n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 483. Laki. Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 483. Laki. Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 483 485 SISÄLLYS N:o Sivu 483 Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 788. Tasavallan presidentin asetus. otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 788. Tasavallan presidentin asetus. otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 788 794 SISÄLLYS N:o Sivu 788 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 653

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 653 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 653 657 SISÄLLYS N:o Sivu 653 Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta... 3187 654 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999 N:o Asetus. N:o 189. kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999 N:o Asetus. N:o 189. kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999 N:o 189 194 SISÄLLYS N:o Sivu 189 Asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta... 621 190 Asetus museovirastosta annetun

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2004 N:o 1 6 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta... 1 2 Sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 149. Asetus. alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 149. Asetus. alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 149 152 SISÄLLYS N:o Sivu 149 Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 823. Laki. kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 823. Laki. kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 823 832 SISÄLLYS N:o Sivu 823 Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 :n muuttamisesta... 3947 824 Laki

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 908. Valtioneuvoston asetus. rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 908. Valtioneuvoston asetus. rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2007 N:o 908 911 SISÄLLYS N:o Sivu 908 Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 688. Laki. autoverolain 33 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 688. Laki. autoverolain 33 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2008 N:o 688 699 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki autoverolain 33 ja 35 a :n muuttamisesta... 2173 689 Laki kirkkolain 7 luvun 3 :n ja

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 103. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 103. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2008 N:o 103 107 SISÄLLYS N:o Sivu 103 Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 200 209 SISÄLLYS N:o Sivu 200 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 467. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 467. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 467 475 SISÄLLYS N:o Sivu 467 Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välisen liittymissopimuksen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 505. Valtioneuvoston asetus. poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

SISÄLLYS. N:o 505. Valtioneuvoston asetus. poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 505 510 SISÄLLYS N:o Sivu 505 Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta..

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006 N:o 956 965 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki rekisterihallintolain muuttamisesta... 2645 957 Laki kotikuntalain 7eja9 :nmuuttamisesta...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 29.4.2015 Katriina Pessa VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMI-

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2008 N:o 68 72 SISÄLLYS N:o Sivu 68 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 265. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 265. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 265 271 SISÄLLYS N:o Sivu 265 Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta... 879 266 Laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinojen rahoituslakia siten,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996 N:o 51 58 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 :n muuttamisesta... 125 52 Asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 797. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2003 N:o 797 799 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät

Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät 16.12.2014 Porotalouden ajankohtaiskatsaus Päivi Kainulainen Lapin ELY-keskus Lapin ELY-keskus 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Hyväksytty 12.12.2014

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä. Kolmivuorotyö.

myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä. Kolmivuorotyö. ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 1. LÄHIHOITAJAN työsopimussuhteisen toimen Ensisiinen sijoituspaikka on kunnan vanhainkoti Luppokoti. Työtehtäviä voi olla Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitan

Lisätiedot

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2007 N:o 870 882 SISÄLLYS N:o Sivu 870 Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta... 3883 871 Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 839. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 839. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010 N:o 839 841 SISÄLLYS N:o Sivu 839 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 910. Laki. Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille

SISÄLLYS. N:o 910. Laki. Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999 N:o 910 914 SISÄLLYS N:o Sivu 910 Laki Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 363 374. Laki. N:o 363. Pohjoismaiden projektivientirahastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 363 374. Laki. N:o 363. Pohjoismaiden projektivientirahastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 363 374 SISÄLLYS N:o Sivu 363 Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta... 931 364 Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o 969. kiinteistöverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o 969. kiinteistöverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009 N:o 969 979 SISÄLLYS N:o Sivu 969 Laki kiinteistöverolain muuttamisesta... 4953 970 Laki perusopetuslain 21 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös) N:o 692

SISÄLLYS. annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös) N:o 692 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1996 N:o 692 696 SISÄLLYS N:o Sivu 692 Laki pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden ysten hyväksymisestä... 1875 693 Asetus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot