1. Tausta ja aineistot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tausta ja aineistot"

Transkriptio

1 1 Liite 1. Reviirikohtaiset arviot ja aineistot (Susikanta-arvio 2017) 1. Tausta ja aineistot Tässä liitteessä kuvataan arvioinnin tausta, reviirikohtaisesti arvio susien määrästä maaliskuun 2017 alkupuolella, sekä käytettävissä ollut aineisto ja sen tulkinta Taustaa Luonnonvarakeskuksen tekemä tieteellinen tutkimus perustuu kansainvälisiin, vertaisarvioituihin menetelmiin. Luonnonvarakeskus (Luke) on teettänyt kansainvälisen tieteellisen evaluoinnin myös koskien susikanta-arvion arviointimenetelmää. ( On tärkeää, että susikanta-arvio perustuu vahvaan, tiedepohjaiseen tutkimukseen. Menetelmän tieteellisen evaluoinnin tulosten perusteella Luke kehittää menetelmää tutkimusprojektina. Luonnonvarakeskus käynnisti alkuvuodesta 2017 suden kannanseurannan kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on kehittää kannanarviontimenetelmää ja validoida se tieteellisen vertaisarvioinnin kautta sekä lisätä käytettyjen menetelmien ja aineistojen läpinäkyvyyttä. Menetelmällisen kehittämisen keskiössä on geneettinen yksilöinti, johon kerättiin näyteaineistoa (virtsa- ja ulostenäytteitä) pääasiassa vapaaehtoisvoimin Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Luonnonvarakeskukseen palkattujen henkilöiden toimesta Itä- Suomessa ineistot rvion muodostamiseen käytetyt aineistot (Taulukko 1, Kuva 1) ovat: 1) petoyhdyshenkilöiden suurpetohavaintojen sähköiseen tietoän (TSSU) kirjaamat susien pari- ja laumahavainnot, 2) GPS-lähettimillä varustettujen susien tuottama paikkatieto reviirien rajoista, 3) DN-aineiston yksilöintitulokset erillisistä keräyksistä ja rutiinianalyyseistä (Luken Itä-Suomen susikannan arvioinnin kehittämisprojekti, reviirikohtainen kohdennettu vapaaehtoiskeräys, DN-näytteet kuolleista sekä merkityistä susista), 4) kuolleisuustilastointi ja -tiedot (Suomen riistakeskus, Evira, muut viranomaiset sekä Luke). Lisäksi susireviirien tilannetta on pyritty selventämään Luonnonvarakeskuksen henkilökunnan toimesta maastoseurannalla, muiden maastotöiden ohessa ja erillisillä maastotarkastuksilla.

2 2 Taulukko 1. Susilaumojen ja parien arvioinnin perusteena olevat aineistot. ineistot ineiston koko ineiston lähde Sähköinen havaintojen tieto (TSSU) GPS-seuranta DN keräykset Kuolleisuustilastointi 2203 eri havaintoa kaksin liikkuneista susista; 1148 havaintoa, joissa kolme tai enemmän susia 6 reviiriä (yhteensä 13 pannoitettua yksilöä) 970 kerättyä uloste- ja virtsanäytettä, 544 onnistunutta yksilömääritystä (riittävä määrä DN:ta) 58 kuollutta sutta (tunnettu kuolleisuus mennessä) petoyhdyshenkilöt Luke susiseuranta Luken ja Metsähallituksen henkilökunta, vapaaehtoiskeräyksen näytteiden osalta reviirien keräysyhteyshenkilöt Suomen riistakeskus, Evira, Luke, muut viranomaistahot Suurpetohavainnot Kanta-arvion laaja-alaisin aineisto ovat suurpetoyhdyshenkilöiden sähköiseen TSSU tietoän tallentamat havainnot, joiden yhteensopivuus geneettisten analyysien kanssa oli hyvä (Kuva 1). TSSUun kirjattujen havaintojen pohjalta arvioidut reviirien pintaalat vastaavat yleisesti GPS -seurantojen välityksellä saatua tietoa susireviireiden pinta-alasta (keskiarvo n km 2, vaihteluväli km 2 ). TSSU -havainnoista otettiin tarkasteluun aikajaksoa koskevat, mennessä tallennetut pari- ja laumahavainnot. Havaintoja tarkasteltaessa painotetaan vuoden 2017 havaintoja. Lisäksi arvioitaessa reviirikohtaisessa yksilömäärää tarkastellaan havainnoista sitä, kuinka paljon havaintoja on erikokoisista ryhmistä yhdessä liikkuneita susia.

3 3 MUU, n=1 Kuva 1. Koostekartta aineistojen alueellisesta jakaumasta. ) lauma- ja parihavainnot TSSUsta, ) GPSseurannat (6 laumareviiriä), C) DN-määritetyt uloste- ja virtsanäytteet (n=970; yleistäen katkoviivan itäpuolinen alue: Luken kehittämisprojekti, läntinen puoli: vapaaehtoiskeräykset) ja D) susien tunnettu tilastoitu kuolleisuus.

4 4 Geneettinen aineisto Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus on tehnyt kaikki DN-analyyseihin perustuvat yksilötunnistukset (menetelmään liittyvät tieteelliset artikkelit merkitty lähteissä *). Onnistuneita geneettisiä yksilötunnistuksia tehtiin näytteistä yhteensä 19 eri reviiriltä (Taulukko 2). Susien virtsa- ja ulostenäytteiden yksilöintituloksia voi tarkastella näytekohtaisesti Riistahavainnot.fi -karttojen katselupalvelussa (riistahavainnot.fi/suurpedot/dna). Taulukko 2. Suden uloste- ja virtsanäyteaineisto ja onnistuneiden DN-yksilöintitulosten määrä aluettain. Keräysalue Näytteitä DN eristetty Eri susiyksilöitä onnistuneesti (kpl) Muuta Kärsämäki* näyte koira Etelä-Pohjanmaa* Juupajoki* näyte koira Ilomantsi* Renko* näyte koira Lounais-Suomi* näyte koira Itäinen Suomi näytettä koira (kehitysprojekti) Yhteensä * Vapaaehtoiskeräysalueet Ulostenäytteiden analysointi on teknisesti haastavaa vähäisestä DN:n määrästä ja DN:n huonosta laadusta johtuen. Ulostenäytteisiin perustuvien Lähtömateriaalin (=näytteiden) laatu vaihtelee johtuen monista tekijöistä, ja oli odotettavissa, että osassa näytteissä DNn laatu on liian heikko analyysien onnistumisen takaamiseksi. Näytteiden kerääjiä ohjeistettiin näytteenotossa käytettävistä menetelmistä, jotta näytteen laatu säilyisi mahdollisimman hyvänä näytteenoton jälkeen. Luotettavuuden parantamiseksi jokainen näyte analysoidaan kolmesti, minkä on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa riittäväksi teknisten virhelähteiden minimoimiseksi. Mahdollisten kontaminaatioiden estämiseksi näytteet käsitellään tähän tarkoitukseen sopivassa ns. puhdastilassa. Lisäksi näytteiden ohessa ajetaan ns. negatiivisia kontrolleja, joiden avulla vierasperäisen DN:n (tai kontaminaatioiden) aiheuttama virhemahdollisuus voidaan poissulkea. Kyseinen DN-aineisto on tuotettu tieteellistä tutkimusta varten ja analyysit täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus tutkii

5 5 näytteistä 17 mikorosatelliittilokuksen muuntelun ja vertaa sitä suden ja koiran viiteaineistoon, jotka ovat genotyypitetty samojen lokusten suhteen. Susiaineisto koostui 297 susiyksilöstä, jotka on julkaistu aikaisemmin (Jansson ym. 2012). Koira-aineisto koostui 78 koirayksilöstä, jotka edustavat Suomessa yleisesti tavattavia koira-rotuja (43) ja lisäksi susikoira- ja laikarotuja (35). Tämän aineiston avulla Sovelluskeskus arvioi todennäköisyyden näytteiden alkuperälle ayeslaisella menetelmällä (nderson ym. 2002). Käytännössä määritetään todennäköisyyden sille, että ovatko näytteet alkuperältään susia, koiria tai näiden suoria risteymiä (F1). Tilastoitu tunnettu kuolleisuus Susien tunnettu tilastoitu kuolleisuus on peräisin Suomen riistakeskukselta ja perustuu eri viranomaisilta tulleisiin tietoihin (Taulukko 3). Luonnonvarakeskuksessa on kuolleiden susinaaraiden kohtuja tutkimalla varmistettu niiden alfastatus, silloin kun naaraasta on ollut näyte saatavilla. Urosten alfastatus vahvistuu joko tunnetun alfastatuksen kautta (esimerkiksi GPS-merkitty alfauros, geneettisesti osoitetut jälkeläiset) tai ikämäärityksen kautta saadun lisätiedon kautta. Tässä aineistossa on tiedossa yksi vahvistettu laumassa ollut alfauros. Muiden aikuisten urosten statusta ei tunneta, sillä tällä hetkellä tarkat ikämääritystulokset eivät ole vielä käytettävissä (määritykset valmistuvat syksyllä 2017).

6 6 Taulukko 3. Susien tilastoitu tunnettu kuolleisuus (N=58) (Lähde: Suomen riistakeskus). Lupatyyppi RK aluetoimisto lkm Sukupuoli / lkm Tunnettu alfastatus* Vahinkoperusteinen, 41 2 Vahinkoperusteinen, 41 2 Vahinkoperusteinen, 41 2 Vahinkoperusteinen, 41 2 Yhteensä Kainuu Lappi Oulu Pohjois-Karjala N6 / U3 N1 / U1 U/3 N/1 lfa: 1 N / 1 U lfa: 1 N Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Vahinkoperusteinen, 41 a 3 Yhteensä Etelä-Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Oulu Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Varsinais-Suomi U/2 N/3 N/1 N/1 N/1 N7 / U3 N3 / U1 N/1 N1 / U2 lfa: 1 N lfa: 1 N lfa: 1 N Liikenne Liikenne Liikenne Liikenne Laiton Tapaturmainen Yhteensä Oulu Pohjois-Karjala Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala Kainuu U/1 N1 / U2 N1 / U1 N/1 U/2 U/1 Poliisin päätös Poliisin päätös Poliisin päätös Poliisin päätös Poliisin päätös Poliisin päätös (*41 3) Poliisin päätös Yhteensä Kaakkois-Suomi Oulu Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi U/1 U/1 U/1 U/1 N/1 N/1 U/1 U =uros, N=naaras; Vahinkoperusteinen, 41 2 = perinteinen vahinkoperusteinen poikkeuslupamuoto; Vahinkoperusteinen, 41 a 3 = ns. kannanhoidollisen metsästyksen tilalle tullut poikkeuslupamuoto; * Naaraiden alfastatus vahvistetaan tutkimalla kohtu. ineistossa yksi ennestään tunnettu alfauros. Muiden aikuisten urosten osalta mahdollinen alfastatus selviää vasta ikämäärityksen valmistuttua syksyllä Lopuksi Suomen susikannan rakennetta luonnehtii kaksin elävien susien suuri osuus. Kahden suden asuttamia reviireitä oli v kaikista Suomen puolella olevista reviireistä 52 %, kun vastaava osuus vuonna 2016 oli 35 %. Skandinaviassa osuus oli talvella % (Svensson ym. 2015) ja talvella % (Wabakken ym. 2016). Suomessa helmikuun 2017 havainnoista 37 % koski kahta yhdessä liikkuvaa sutta, kun aiempina vuosina ( ) osuus on ollut noin 20 %. Kahdestaan pysyvämmin liikkuvien susien lisääntymisbiologisen tilan määrittely on pentutuoton ennustamisen näkökulmasta ydinkysymys. Merkittävä osa kahdestaan liikkuvista susista on reviiriä merkkaavia pareja, joista suuri osa normaalisti tuottaa pentuja jo pariutumista seuraavana keväänä. ineistojen

7 7 perusteella noin 60 % pareista onnistuu normaalisti perustamaan lauman (Petter Wabakken (suull. ilm.). Ilman DN-yksilöintejä tai GPS-merkintöjä joudutaan reviirirajoja arvioimaan havaintojen sijoittumisesta, ja tekemään visuaalisen tarkastelun perusteella todennäköisin rajaus. Susikannan seurannan tieteellisen luotettavuuden lisäämiseksi olisi hyvä, jos geneettistä näytekeruuta olisi mahdollista laajentaa koskemaan nykyistä useampaa reviiriä. Keskeiset lähteet: non Inventering av varg vintern Inventeringsresultat för stora rovdjur i Skandinavien s. ndrén,., Mönkkönen, M. & Ovaskainen, O. [2016] n evaluation of the scientific quality of Finnish wolf population monitoring *Jansson, E., Ruokonen, M., Kojola, I., & spi, J. (2012). Rise and fall of a wolf population: genetic diversity and structure during recovery, rapid expansion and drastic decline. Molecular Ecology, 21(21), *nderson, E. C., & Thompson, E.. (2002). model-based method for identifying species hybrids using multilocus genetic data. Genetics, 160(3), Wabakken, P., Svensson, L., Maartmann, E., Åkesson, M & Flagstad, Ø. [2016]. estandsovervåking av ulv vinteren estandsstatus for store rovdyr I Skandinavia s Kaikki Liitteessä 1 esitetyt kuvat ovat Luonnonvarakeskuksen ja niiden jälleenjulkaisemisesta tulee sopia erikseen Luonnonvarakeskuksen kanssa.

8 8 2. Susien laumareviirit 2017 Kartalle piirretyt reviirin rajat (Kuvat 2 ja 3; 4-57) ovat visuaalinen tulkinta, joka perustuu kirjattuihin vähintään kahta yhdessä liikkuvaa sutta koskeviin havaintoihin (paitsi 6 reviiriä, joissa oli vähintään yksi GPS -pannalla varustettu susi) sekä DN-yksilöintitietoihin. Kuva 2. Koostekuva Läntisen Suomen kannanhoitoalueen susien (laumat ja kaksin liikkuvat sudet) mahdollisista reviirialueista. Numerointi vastaa yksittäisten reviirien numerointia. Punainen katkoviiva kuvaa aluetta, jossa yksittäisiä laumahavaintoja, mutta ei reviiriä; kaksinliikkuvien susien reviirit merkitty *).

9 Kuva 3. Koostekuva Itäisen Suomen kannanhoitoalueen susien (laumat ja kaksin liikkuvat sudet) mahdollisista reviirialueista. Numerointi vastaa yksittäisten reviirien numerointia. Punainen katkoviiva kuvaa aluetta, jossa yksittäisiä laumahavaintoja, mutta ei reviiriä; kaksinliikkuvien susien reviirit merkitty *). 9

10 10 1. Snappertunan reviiri (Uusimaa) Yksilömääräarvio: 2 yksilöä Tassu- Parihav: : 27 havaintoa, 2 yks. 2017: 103 havaintoa, 2 yks. lueen koko 620 km 2 DN näytteet 6 kpl ( ), 2 yksilöä (uros ja naaras) Kuolleet Ei Kuva 4. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

11 11 2. Raaseporin reviiri (Uusimaa ja Varsinais-Suomi) Yksilömääräarvio: 5-7 yksilöä Tassu- Laumahav: : 31 havaintoa, 3-7 yks. 2017: 22 havaintoa, 3-7 yks. lueen koko 770 km 2 DN näytteet 26 kpl ( ), 9 eri susiyksilöä 1 kpl, RK poikkeuslupa ( , naaras ) Kuolleet 1 kpl liikenne ( ) - Kemiönsaaressa on tehty parihavaintoja, jotka mahdollisesti liittyvät tähän Raaseporin reviirin susiin. Kuva 5. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

12 12 3. Someron reviiri (Varsinais-Suomi) Yksilömääräarvio: 2 yksilöä Tassu- Parihav: : 4 havaintoa, 2 yks. 2017: 6 havaintoa, 2 yks lueen koko 940 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Havainnot pitkältä aikajänteeltä, vaikkakin alueellisesti hajallaan. Kuva 6. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

13 13 4. Rengon reviiri (Etelä-Häme) Yksilömääräarvio: 6-7 yksilöä Tassu- Laumahav: : 117 havaintoa, 3-10 yks. 2017: 49 havaintoa, 3-7 yks. lueen koko 1380 km 2 DN näytteet 35 kpl ( ), 8 eri susiyksilöä Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ja ) Kuva 7. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

14 14 5. Pöytyän reviiri (Varsinais-Suomi) Yksilömääräarvio: 4-5 yksilöä Tassu- Laumahav: : 30 havaintoa, 3-7 yksilöä 2017: 9 havaintoa, 3-4 yksilöä lueen koko 1560 km 2 DN näytteet 11 kpl ( ), 4 eri susiyksilöä Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ) ja liikenne ( ) Kuva 8. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

15 15 6. Kaivolan reviiri (Varsinais-Suomi) Yksilömääräarvio: 3-4 yksilöä Tassu- Laumahav: : 4 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 9 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko 1270 km 2 DN näytteet 13 kpl ( ), 5 eri susiyksilöä Kuolleet 1 kpl, RK poikkeuslupa ( ) - lueella on mahdollisesti elänyt yhden lauman sijasta kaksi eri paria. Kuva 9. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

16 16 7. Köyliön reviiri (Satakunta) Yksilömääräarvio: 7 yksilöä Tassu- Laumahav: : 51 havaintoa, 3-9 yksilöä 2017: 69 havaintoa, 3-7 yksilöä lueen koko 800 km2 DN näytteet 31 kpl ( ), 8 eri susiyksilöä Kuolleet 1 kpl, RK poikkeuslupa ( ) Kuva 10. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

17 17 8. Teisko-Ruovesi reviiri (Pohjois-Häme) Yksilömääräarvio: 2-3 yksilöä Tassu- Laumahav: : 6 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 1 havaintoa ( ), 3 yksilöä 2017: 2 parihavaintoa, 2 yksilöä lueen koko 660 km 2 DN näytteet 2 kpl ( , koira ja susi), 1 susiyksilö Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Kuva 11. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

18 18 9. Karvia-Jalasjärven reviiri (Satakunta ja Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 3 yksilöä Tassu- Laumahav: : 13 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 3 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko 1700 km 2 DN näytteet 4 kpl, 2 eri susiyksilöä Kuolleet Ei Kuva 12. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

19 Karijoki-Teuvan reviiri (Pohjanmaa ja Satakunta) Yksilömääräarvio: 4 yksilöä Tassu- Laumahav: : 5 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 23 havaintoa, 3-4 yksilöä lueen koko 1570 km 2 DN näytteet 6 kpl, 5 eri susiyksilöä Kuolleet 1 kpl, RK poikkeuslupa ( , naaras) Kuva 13. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

20 Närvijoen-Pörtomin reviiri (Pohjanmaa ja Rannikko-Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 2-3 yksilöä Tassu- Laumahav: : 12 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 48 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 580 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 14. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

21 Maalahden reviiri (Pohjanmaa ja Rannikko-Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 2 yksilöä Tassu- Laumahav: : 5 kpl, 2 yksilöä 2017: 8 havaintoa; 2 yksilöä 2017: 1 havainto, 4 yksilöä ( , ei tark.) lueen koko 600 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Kuva 15. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

22 Jeppon reviiri (Rannikko-Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 2 yksilöä Tassu- Parihav: : 3 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 1 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 620 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Havainnot jaksottuvat kuitenkin tasaisesti pitkälle aikajaksolle ja alueellisesti suppealle alueelle. Kuva 16. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

23 Perho-Halsuan reviiri (Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 2 yksilöä Tassu- Laumahav: : 2 havaintoa; 3-4 yksilöä 2016: 4 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 3 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 670 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Kuva 17. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

24 Kinnula reviiri (Keski-Suomi) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 4 havaintoa, 3-5 yksilöä 2016: 6 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 0 havaintoa lueen koko 970 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - Havainnot mahdollisesti pantasusi Mellan jättämiä jälkiä. Mella ohitti alueen marraskuun alussa Vuoden 2017 puolella ei enää susihavaintoja. Kuva 18. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

25 Toholammen reviiri (Pohjanmaa) Yksilömääräarvio: 3 yksilöä Tassu- Laumahav: : 13 havaintoa; 3-5 yksilöä 2017: 4 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko 1370 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 19. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

26 Sievin reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 9 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: 64 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 560 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ) ja poliisin päätös ( ) - Vuoden 2017 puolella vain parihavaintoja. Kaksi sutta poistettiin maaliskuussa Kuva 20. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

27 Kärsämäen reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 5 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 38 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 880 km 2 DN näytteet 7 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä (+1 koira) Kuolleet Ei Kuva 21. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

28 Pulkkilan reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 11 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 1 havainto, 3 yksilöä 2017: 36 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 1650 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet 1 kpl, Liikenne ( ) Kuva 22. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

29 Pyhäjoen reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 7 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 28 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 500 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 23. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

30 Ruukin reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 5 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 1 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 6 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 650 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 24. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

31 Tuppun reviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Parihav: : 12 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 3 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 340 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 25. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

32 Kiuruveden reviiri (Oulu-Pohjois-Savo) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 8 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: ei laumahavaintoa 2017: 2 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 1050 km 2 DN näytteet 7 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä Kuolleet Ei - Luonnonvarakeskuksen tarkastuksissa, jotka ajoittuivat DN-keräyksen jälkeiseen aikaan (helmi-maaliskuu), ei enää löytynyt kuin yksi yksinliikkuva susi. Kuva 26. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

33 Marttisen reviiri (Pohjois-Savo) Yksilömääräarvio: 6 Tassu- Laumahav: : 30 havaintoa, 3-9 yksilöä 2017: 10 havaintoa, 3-8 yksilöä lueen koko 1100 km 2 DN näytteet 44 kpl ( ), 8 eri susiyksilöä GPS-Lähettimet 1 kpl, merkitty Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa (25. ja ) - Tällä reviirillä merkittynä pantasusi Turo. Kuva 27. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

34 Sonkajärven reviiri (Pohjois-Savo) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 4 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: ei pari- eikä laumahavaintoja lueen koko 370 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - Niukasti havaintoja. Ei havaintoja vuoden 2017 puolella. Luonnonvarakeskuksen oman maastotyön yhteydessä varmistettu. Kuva 28. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

35 Laakajärven reviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 6 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 3 havaintoa, 2 yksilöä (tammikuun alku) lueen koko 810 km 2 DN näytteet Ei Lähettimet Ei Kuolleet Ei - Heti vuodenvaihteen jälkeen havaintoja kahdesta yksilöstä. Havainnot loppuvat kokonaan tammikuun puoleen väliin mennessä. Kuva 29. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

36 Uuran reviiri (Pohjois-Savo) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 8 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 7 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 700 km 2 DN näytteet 43 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä (+ yksi koira) GPS-Lähettimet 2 kpl, merkitty 8.3. ja Kuolleet Ei - Tällä reviirillä merkittynä pantasudet Uro ja Unna. Kuva 30. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

37 Varpaisjärven reviiri (Pohjois-Savo) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 5 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 3 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko - DN näytteet 2 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä Kuolleet 1 kpl RK poikkeuslupa ( ) 1 kpl Poliisin päätös ( ) - Tammikuussa 2017 havaintoja vielä kolmesta sudesta. Kaksi sutta kaadettiin helmikuussa Yksittäiset sudet huomioidaan arviossa kertoimen kautta. Kuva 31. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

38 Vuosangan reviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 1 havainto, 5 yksilöä 2017: 6 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 780 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet 1 kpl, RK poikkeuslupa ( ) - Vuoden 2017 puolella havaintoja kahdesta sudesta, joista toinen metsästetty tammikuussa. Yksittäiset sudet huomioidaan arviossa kertoimen kautta. Kuva 32. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

39 Ontojoen reviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 6 havaintoa, 3-6 yksilöä 2017: ei pari- eikä laumahavaintoja lueen koko 490 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei - Ei havaintoja vuoden 2017 puolella. Kuva 33. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

40 Kallioluoman rajareviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Parihav: : Ei laumahavaintoja 2016: 13 havaintoa, 2 yksilöä 2017: Ei havaintoja lueen koko 480 km 2 (Suomen puolinen alue) DN analyysit Ei Kuolleet 1 kpl, RK poikkeuslupa ( ) - Ei havaintoja vuoden 2017 puolella. Yksittäiset sudet huomioidaan arviossa kertoimen kautta. Kuva 34. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

41 Hossan rajareviiri (Oulu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Parihav: : Ei laumahavaintoja 2016: 5 havaintoa, 2 yksilöä 2017: Ei havaintoja lueen koko 300 km 2 (Suomen puolinen alue) DN analyysit Ei Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ja ) - Ei havaintoja vuoden 2017 puolella. Metsästyksessä poistettu v kaksi sutta. Kuva 35. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

42 Pirttivaaran rajareviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 20 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: ei laumahavaintoja 2017: 2 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 550 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet 4 kpl, RK poikkeuslupa (18.11, ja : 2 kpl) - lueelta poistettu metsästyksessä neljä sutta. Yksittäiset sudet huomioidaan arviossa kertoimen kautta. Kuva 36. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

43 Kuivajärven rajareviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: 3 Tassu- Laumahav: : 7 havaintoa, 3-6 yksilöä 2017: ei havaintoja lueen koko 730 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet 3 kpl, RK poikkeuslupa (18.11: 2 kpl ja ) - Havaintomäärä vähäinen. rvio perustuu Luonnonvarakeskuksen omiin maastotarkastuksiin v Kuva 37. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

44 Vartius-Korkana rajareviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 3 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 1 havainto, 3 yksilöä lueen koko DN näytteet GPS-Lähettimet Kuolleet ei mitattu (pieni) 2017: 2 havainto, 2 yksilöä (Suomen puolinen alue) 1 kpl ( ), 1 susiyksilö Ei Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Reviirikokoa ei laskettu havaintojen vähäisyyden vuoksi. Kuva 38. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

45 Viiksimo-Kivikiekki rajareviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: 3 Tassu- Laumahav: : 6 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: ei pari eikä laumahavaintoja lueen koko 280 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet Ei - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Kuva 39. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

46 Saramon reviiri (Pohjois-Karjala Kainuu) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 41 havaintoa, 3-6 yksilöä 2017: 22 havaintoa, 3-5 yksilöä lueen koko 1490 km 2 DN näytteet 10 kpl ( ), 3 eri susiyksilöä GPS-Lähettimet 2 kpl, merkitty ja Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ) ja laiton ( ) - Jäljelle jäi vain kaksi yksilöä, kun kaksi sutta poistettu v Luonnonvarakeskuksen henkilökunnan omien maastotöiden perusteella. Saikku ja Saramo Kuva 40. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

47 Tolkeen reviiri (Kainuu - Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 4 havaintoa, 3-6 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 4-5 yksilöä lueen koko 950 km 2 DN näytteet 15 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä GPS-Lähettimet 2 kpl, molemmat merkitty Kuolleet Ei - Tällä reviirillä merkitty pantasudet Vana ja Varo. Kuva 41. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

48 Saunajärven reviiri (Kainuu) Yksilömääräarvio: 7 Tassu- Laumahav: : 9 havaintoa, 3-7 yksilöä 2017: ei pari eikä laumahavaintoja lueen koko 630 km 2 DN näytteet Ei GPS-Lähettimet 2 kpl, molemmat merkitty Kuolleet Ei - ineistojen lisäksi perusteena Luonnonvarakeskuksen susimerkintöjen yhteydessä tekemät havainnot ja muut maastotyöt v Tällä reviirillä merkittynä pantasudet Sara ja Sani. Kuva 42. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

49 Panjan reviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 7 Tassu- Parihav: : 32 havaintoa, 3-7- yksilöä 2017: 15 havaintoa, 3-7 yksilöä lueen koko 480 km 2 DN näytteet 50 kpl ( ), 8 eri susiyksilöä GPS-Lähettimet 3 kpl, merkitty ja (2 kpl) Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa ( ) ja laiton ( ) - lueella on runsaasti havaintoja molemmin puolin vuoden vaihdetta. DN yksilötunnistusten perusteella alueella on liikkunut 8 sutta. lueelta metsästetty yksi susi ja toinen tapettu laittomasti. Tällä reviirillä merkitty pantasudet Penne, Pinna ja Pinni. Kuva 43. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

50 Höljäkän reviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 3-4 Tassu- Laumahav: : 32 havaintoa, 3-7 yksilöä 2017: 6 havaintoa, 3-5 yksilöä lueen koko 570 km 2 DN näytteet 66 kpl ( ), 3 eri susiyksilöä (+ 1 koira) Kuolleet 4 kpl, 2 kpl RK poikkeuslupa (8.1. ja ), 2 kpl liikenne ( ja ) Kuva 44. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

51 Kivivaaran rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 7 Tassu- Laumahav: : 13 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 6 yksilöä lueen koko 350 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet 69 kpl ( ), 7 eri susiyksilöä Kuolleet Ei Kuva 45. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

52 Hatunkylän reviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 3 Tassu- Laumahav: : 8 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko 710 km 2 DN näytteet 7 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä Kuolleet Ei Kuva 46. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

53 Inarin rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 2 Tassu Laumahav: 2016: ei havaintoja 2017: ei havaintoja lueen koko - DN näytteet 5 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä Kuolleet Ei - rvio perustuu vain DN-näytteisiin. Pari elää todennäköisesti pääasiassa Venäjän puolella. Kuva 47. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

54 Pirhu rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 6 Tassu- Laumahav: : 14 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 4-6 yksilöä lueen koko 1070 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet 20 kpl ( ), 3 eri susiyksilöä Kuolleet Ei Kuva 48. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

55 Kelsimän reviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 8 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 1 havainto, 3 yksilöä lueen koko 440 km 2 DN näytteet 5 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä Kuolleet 2 kpl, RK poikkeuslupa (14.1. ja ) - Kaksi sutta, joiden DN tunnetaan, metsästettiin tammikuussa Yksittäiset sudet huomioidaan arviossa kertoimen kautta. Kuva 49. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

56 Möhkön rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 5 Tassu- Parihav: : 10 havaintoa, 4-9 yksilöä 2017: 2 havainto, 5 yksilöä lueen koko 510 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 50. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

57 Koveron reviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 4 Tassu- Laumahav: : 7 havaintoa, 3-4 yksilöä 2017: 2 havaintoa, 4 yksilöä lueen koko 710 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei Kuva 51. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

58 Mutalahden rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 7 Tassu- Laumahav: : 127 havaintoa, 3-9 yksilöä 2017: 16 havaintoa, 3-5 yksilöä lueen koko DN näytteet GPS-Lähettimet Kuolleet 780 km 2 (Suomen puolinen alue) 53 kpl ( ), 9 eri susiyksilöä (+1 koira) Ei 4 kpl, RK poikkeuslupa ( , , ja ) Kuva 52. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

59 Wärtsilän rajareviiri (Pohjois-Karjala) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Parihav: : 11 havaintoa, 2 yksilöä 2017: 5 havainto, 2 yksilöä lueen koko 840 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet 3 kpl ( ), 2 eri susiyksilöä (+yksi koira) Kuolleet Ei Kuva 53. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

60 Haukivuoren reviiri (Etelä-Savo) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 1 havaintoa, 3 yksilöä 2017: Ei laumahavaintoja lueen koko 550 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei 2017: 1 havainto, 2 yksilöä - Mahdollinen pari. rvio perustuu erittäin vähäiseen havaintomäärään. Tilanne epäselvä. Kuva 54. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

61 Saaren rajareviiri (Kaakkois-Suomi) Yksilömääräarvio: - Tassu- Laumahav: : 23 havaintoa, 3-5 yksilöä 2017: 11 havainto, 3 yksilöä lueen koko 240 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet 3 kpl, RK poikkeuslupa (18.1, 18.2 ja ) - Vuoden 2017 puolella havaintoja kolmesta sudesta. Kolme sutta metsästetty alkuvuonna Kuva 55. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

62 Puumalan reviiri (Etelä-Savo Kaakkois-Suomi) Yksilömääräarvio: 2 Tassu- Laumahav: : 1 havaintoa, 3 yksilöä 2017: 2 havainto, 3 yksilöä 2017: 8 havaintoa, 2 yksilöä lueen koko 1110 km 2 DN näytteet Ei GPS-Lähettimet 1 kpl, merkitty Kuolleet Ei - lueella havaintoja parista, joista toinen yksilö pantasusi Pele. Kuva 56. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

63 Nuijamaan rajareviiri (Kaakkois-Suomi) Yksilömääräarvio: 6 Tassu- Laumahav: : 7 havaintoa, 3-6 yksilöä 2017: 7 havainto, 3-6 yksilöä lueen koko 1110 km 2 (Suomen puolinen alue) DN näytteet Ei Kuolleet 1 kpl, Poliisin päätös ( ) Kuva 57. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

64 Pyhältön reviiri (Kaakkois-Suomi) Yksilömääräarvio: 2-3 Tassu- Laumahav: : Ei havaintoja 2017: 2 havaintoa, 3 yksilöä lueen koko 960 km 2 DN näytteet Ei Kuolleet Ei 2017: 3 havaintoa, 2 yksilöä - rvio perustuu vähäiseen havaintomäärään. Kyseessä mahdollisesti pari. Tilanne epäselvä. Kuva 58. ) Kirjatut susihavainnot; ) lueelta kerätyt DN-näytteet ja tunnettu kuolleisuus.

Riistahavainnot.fi-sivusto palvelemassa susikannan arviointia esimerkkinä susien DNA-keräys

Riistahavainnot.fi-sivusto palvelemassa susikannan arviointia esimerkkinä susien DNA-keräys Riistahavainnot.fi-sivusto palvelemassa susikannan arviointia esimerkkinä susien DNA-keräys Samuli Heikkinen Luonnonvarakeskus Susipuhelimesta Riistahavainnot.fi-palveluun 18.8.2005 21.8.2006 1.9.2011

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

1 of 4 1.12.2015 8:11

1 of 4 1.12.2015 8:11 1 of 4 1.12.2015 8:11 Turun yliopistossa on rakennettu DNA-näytteisiin perustuva sukupuu Lounais-Suomen susilaumoille. Turun yliopiston tiedote 30.10.2015 Lounais-Suomessa on viime vuosina elänyt lähekkäin

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Suurpetokantojen arviointi

Suurpetokantojen arviointi Suurpetokantojen arviointi Ilpo Kojola, RKTL Suurpetojen vähimmäislukumäärä vuoden lopussa (1978 2012) 2500 2000 4x 2500 2000 25x 1500 kesä 1500 1000 Karhu 1000 Ilves 500 500 0 1978 1984 1990 1996 2002

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000 1 Riistantutkimuksen tiedote 175:1-6. Helsinki, 15.8.2001. Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2000 Ilpo Kojola Karhukannan kasvu näyttää olevan tasaantumassa. Karhun vähimmäiskanta oli vuoden

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001 1 Riistantutkimuksen tiedote 182: 1-7. Helsinki 3.9.2 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 1 Ilpo Kojola Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetoseurannan mukaan maamme karhukanta pysyi

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203:1-7. Helsinki 22.8.2005 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä ja Harri Hiltunen Suomessa oli vuoden 2004 lopulla arviolta 810 850

Lisätiedot

Hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevana talvena

Hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevana talvena Hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevana talvena Mikael Luoma riistapäällikkö Suomen riistakeskus http://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmat/susikanta/ 12.11.2015 Päätavoite:

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2003

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2003 1 Riistantutkimuksen tiedote 194:1-7. Helsinki 21.6.4 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 3 Ilpo Kojola ja Elisa Määttä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi suurpetojen vähimmäisyksilömääriksi

Lisätiedot

Luke LUONNONVARAKESKUS

Luke LUONNONVARAKESKUS p Luke LUONNONVARAKESKUS 19.1.2015 1/9 51/00 04 05/2015 Maa ja metsatalousministerio Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi LAUSUNTO TALVEN 20142015 SUSITILANTEESTA Lausuntonaan susikannan tilasta (Luke) esittaa seuraavan.

Lisätiedot

Suurpetotilanne. Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas

Suurpetotilanne. Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas Suurpetotilanne Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas SÄÄDÖKSET Luontodirektiivi Metsästyslaki Riistahallintolaki Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Metsästysasetus Valtioneuvoston asetus poikkeusluvista

Lisätiedot

Ilveskannan seuranta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Ilveskannan seuranta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Ilveskannan seuranta Katja Holmala RKTL Esitelmän sisältö Kannanarviointi RKTL:ssä Ilveksen levinneisyys ja levittäytyminen Ilveskannan arviointimenetelmän yksityiskohtia Erillislaskennat Muutama sananen

Lisätiedot

Susien ulostenäytekeräys vuonna 2015. 1. Hankkeesta yleisesti. 2. Ulostekeräyksen käytännön toteutus. Luke/Riistakeskus 9.9.2015

Susien ulostenäytekeräys vuonna 2015. 1. Hankkeesta yleisesti. 2. Ulostekeräyksen käytännön toteutus. Luke/Riistakeskus 9.9.2015 Luke/Riistakeskus 9.9.2015 Susien ulostenäytekeräys vuonna 2015 1. Hankkeesta yleisesti Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus käynnistävät valtakunnallisen hankkeen susien yksilötietojen keräämiseksi

Lisätiedot

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Erillislaskentojen pentuetulos talvi 2012/2013 Ensimmäinen tieto lehdistössä Pentueet

Lisätiedot

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä:

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: Reijo Orava 6.6.2013 5.6.2013 Suomen riistakeskus 1 Metsästäjät, riistahallinto ja tutkimus yhteistyössä suurpetokantojen

Lisätiedot

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala (juha.ojala@mmm.fi) Neuvotteleva

Lisätiedot

Suurpetotutkimus/RKTL

Suurpetotutkimus/RKTL Suurpetotutkimus/RKTL 9.12.2010 Pori photo Ilpo Kojola photo Ilpo Kojola photo: Ilpo Kojola photo de5stora.com Tietoa kestäviin valintoihin! Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on noin 300 hengen asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

Uusi susikannan hoitosuunnitelma - Valmisteluprosessi ja luonnoksen toimenpiteet

Uusi susikannan hoitosuunnitelma - Valmisteluprosessi ja luonnoksen toimenpiteet Uusi susikannan hoitosuunnitelma - Valmisteluprosessi ja luonnoksen toimenpiteet Mikael Luoma projektipäällikkö Suomen riistakeskus 22.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Hoitosuunnitelman valmistelu Kansalaisilla

Lisätiedot

Suden ekologiaa Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus (Luke), Rovaniemi

Suden ekologiaa Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus (Luke), Rovaniemi Suden ekologiaa Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus (Luke), Rovaniemi Suden levinneisyys esiintymisalue v. 2000 hävinnyt - alkuperäisestä esiintymisalueesta jäljellä 67 % vuonna 2000 Ihmisasutuksen tiheys asukkaita/km

Lisätiedot

Susisovittelijan arki

Susisovittelijan arki Susisovittelijan arki Riistapäivät 22.1.2014 Antti Härkälä Tutkimusapulainen RKTL Työn alkuun Työsuhde alkanut 13.5.2013 Määräaikainen työsuhde 31.12.2014 loppuun Toimialueena on lähtökohtaisesti riistakeskuksen

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005 1 Riistantutkimuksen tiedote 208:1-5. Helsinki 1.8.2006 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005 Ilpo Kojola, Elisa Määttä ja Harri Hiltunen Suomessa eleli vuoden 2005 lopussa arviolta 810 860

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

Lumijälkilaskenta 2012-2013

Lumijälkilaskenta 2012-2013 Lumijälkilaskenta 2012-2013 Laskentapäälliköt Jälkitarkastajat 21.11.2012 Suomen riistakeskus 1 Riistalaskennat tietoa metsästyksen suunnitteluun Riistakolmiot Suurpetoseuranta Vesilintujen pistelaskenta

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004 Riistantutkimuksen tiedote 0:-. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikanta pysyi syksyn 00 hirvijahdin

Lisätiedot

VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA

VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 19.2.2013 277/13/2013 Jussi Laanikari VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin.

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin. Lu8 LUONNONVARAKESKUS 16.2.2015 Luke 251100 04 05/2015 Maa- ja metsitalousministerio Luonnonvaraosasto Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi Viite: Maa- ja metsfitalousministeridn ja Luonnonvarakeskuksen tulossopimus2ol*2019,

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna 2012-2013: Suomen riistakeskus / JHT-raportointi 2.11.2012 Aluetoimisto Hakemuksia Haettu Myönnetty ETELÄ-HÄME 22 55 18 ETELÄ-SAVO 28 77 41 KAAKKOIS-SUOMI

Lisätiedot

Suurpetovahingot ja niiden estäminen

Suurpetovahingot ja niiden estäminen Suurpetovahingot ja niiden estäminen Salo 7.12.2016 Reijo Kotilainen 8.12.2016 Suomen riistakeskus 1 Suurpetojen historiaa Suomessa Suurpedoista maksettiin tapporahaa niiden vahingollisuuden vuoksi Tapporahan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0985/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0985/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0985/1 Finlex Antopäivä Diaarinumero 18.10.2017 00155/17/7305 ASIA Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja ry Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus kesäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Turun ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Alueellinen sidosryhmätilaisuus Pohjois-Savo Hirvet ja suurpedot

Alueellinen sidosryhmätilaisuus Pohjois-Savo Hirvet ja suurpedot Alueellinen sidosryhmätilaisuus Pohjois-Savo 11.3.2015 Hirvet ja suurpedot Versio 10.3.2015 13.3.2015 Suomen riistakeskus 1 Hirvitalousalueet PS 1: Kiuruvesi, Vieremä, Pielavesi, Maaninka, osa Iisalmea

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

1/5. Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry Laihasentie 34, 35990 KOLHO 12.1.2015 rek.nro: 213.736 info(at)tapiolary.esy.es 358 (0)45 3295152

1/5. Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry Laihasentie 34, 35990 KOLHO 12.1.2015 rek.nro: 213.736 info(at)tapiolary.esy.es 358 (0)45 3295152 1/5 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry Laihasentie 34, 35990 KOLHO 12.1.2015 rek.nro: 213.736 info(at)tapiolary.esy.es 358 (0)45 3295152 Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

2031/ / / /2017 Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto PL Valtioneuvosto

2031/ / / /2017 Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto PL Valtioneuvosto 2031/00 04 05/2017 1/11 4.7.2017 2031/00 04 05/2017 Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto PL 30 00023 Valtioneuvosto Liite 1. Ilveskannan arviointiin vuonna 2017 liittyviä aineistoja ja lisätietoja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Juoksutusta Viikolla 47 toimenpidelinjausten esittelyä Suomen Metsästäjäliitossa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Maaliskuun lopussa 44 037 44 722

Lisätiedot

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet VMI ja VMI maastotyövuodet VMI: alueittain VMI: koko maa vuosittain Puuston kokonaistilavuus kaikki puulajit VMI: milj. m³ VMI: 8 milj. m³ Muutos: +8 milj. m³ (+%) 8 Lappi VMI VMI Lehtipuut Kuusi Mänty

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Helmikuun lopussa 45 919 46 107 +

Lisätiedot

Suden hoitosuunnitelman päivitys. Jarkko Nurmi riistatalouspäällikkö Suomen riistakeskus

Suden hoitosuunnitelman päivitys. Jarkko Nurmi riistatalouspäällikkö Suomen riistakeskus Suden hoitosuunnitelman päivitys Jarkko Nurmi riistatalouspäällikkö Suomen riistakeskus 2008 2009 33 laumaa 2010 16 laumaa 2011 8 laumaa 2012 14 laumaa 2013 10 laumaa Lähde: RKTL Susikanta lähes puolittui

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma 4 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelma Maa- ja metsätalousministeriö 2015 3 Julkaisun nimi: Suomen susikannan hoitosuunnitelma Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0986/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0986/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0986/1 Finlex Antopäivä Diaarinumero 18.10.2017 00163/17/7305 ASIA Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja ry Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat Savonlinna 20.9.2012 Reijo Kotilainen Ministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä

Lisätiedot

Suurpetotilanne. Lappeenranta 12.11.2014 Erkki Kiukas

Suurpetotilanne. Lappeenranta 12.11.2014 Erkki Kiukas Suurpetotilanne Lappeenranta 12.11.2014 Erkki Kiukas SUOMEN RIISTAKESKUS Toimii koko valtion alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Toiminta jakautuu 15 alueelle joista jokaisella on aluetoimisto,

Lisätiedot

Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet

Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet Suomen metsäkeskus ##### Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 57 894 100 847 42 073 SMK AMO-alue Maakunta Kuntanro Kunta Juurikääpä t., ha Nmh, ha

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti)

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti) Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja Sähköposti Koordinaatit: P

Lisätiedot

Hirviverotussuunnittelu

Hirviverotussuunnittelu Hirviverotussuunnittelu Menettelyohje vuodelle 2015 2.2.2015 Suomen riistakeskus 1 Yleistä Hirvikannan hoitosuunnitelmassa vahvistettiin uudet hirvitalousalueet ja ne otetaan käyttöön hirvitavoitteiden

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Maa- ja metsätalousministeriö 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ...

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Tammikuun lopussa 47 880 48 314 +

Lisätiedot

Valitus ML41a.3 mukaisesta poikkeusluvasta suden pyyntiin. Päätökset ja päätöskohtaiset perustelut. Itä Suomen hallinto oikeus PL 1744 70101 Kuopio

Valitus ML41a.3 mukaisesta poikkeusluvasta suden pyyntiin. Päätökset ja päätöskohtaiset perustelut. Itä Suomen hallinto oikeus PL 1744 70101 Kuopio Itä Suomen hallinto oikeus PL 1744 70101 Kuopio Valitus ML41a.3 mukaisesta poikkeusluvasta suden pyyntiin 16.2.2015 Vaatimukset 1.)Suomen riistakeskuksen jäljempänä mainittujen päätösten toimeenpano tulee

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS. SUOMEN RIISTAKESKUS Sompiontie HELSINKI

PÄÄTÖS. SUOMEN RIISTAKESKUS Sompiontie HELSINKI SUOMEN RIISTAKESKUS Sompiontie 1 00730 HELSINKI 029 431 2001 2015-1-700-00412-5 1 PÄÄTÖS Pvm Nro 18.12.2015 2015-1-700-00412-5 Klemetti Esko Jorma Juhani Saijanlahdenpolku 3 88600 Sotkamo METSÄSTYSLAIN

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 08.05.2009 Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynytvuoden

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Susikannan hoidosta Suomessa

Susikannan hoidosta Suomessa Susikannan hoidosta Suomessa Tenhola 4.10.2016 Visa Eronen, riistapäällikkö Suomen riistakeskus Uusimaa 15.11.2016 Suomen riistakeskus 1 Viimeaikaisia havaintoja ja tapahtumia Tenhola, Pohja, Kisko, Perniö:

Lisätiedot

Viimeaikaisia muutoksia karhukannan geneettisessä rakenteessa. Jouni Aspi Oulun yliopisto, Biologian laitos

Viimeaikaisia muutoksia karhukannan geneettisessä rakenteessa. Jouni Aspi Oulun yliopisto, Biologian laitos Viimeaikaisia muutksia karhukannan geneettisessä rakenteessa Juni Aspi Oulun ylipist, Bilgian laits 1 Merkkigeenit Merkkigeeneinä käytetty ns. mikrsatelliitteja Lyhyt DNA-sekvenssin tistjaks, jsta n rganismien

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. - ja uusintasalaojitukset 2003-2006... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit 1991-2006... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2006... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. Uudet- ja uusintasalaojitukset 2006-2010... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit -2009... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2009... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017 Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13

Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13 Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13 Katja Holmala ja Samuli Heikkinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL Kanta-arvion muodostaminen - perustuu petoyhdyshenkilöiden tuottamiin petohavaintoihin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA METSÄSTYSVUON- NA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA METSÄSTYSVUON- NA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Muistio 9.11.2016 Dnro 1723/01.03/2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa ELY-keskuksen neuvottelukunnan kokous 5.4.2017 Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus 5.4.2017 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA METSÄSTYSVUON- NA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA METSÄSTYSVUON- NA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Muistio 14.12.2015 Dnro 1839/01.03/2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN

Lisätiedot

TILASTO: Metsämaan omistus 2013

TILASTO: Metsämaan omistus 2013 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 TILASTO: Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 T I L A S T O Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Jussi Leppänen ja Jukka

Lisätiedot

20-29 vuotta 7,9% 7,6% 9,2% 5% 16,3% 25% 14,8% 11,1% 10,8% vuotta 26,7% 27,4% 42,1% 28,1% 38,8% 30% 31,5% 36,1% 30,3%

20-29 vuotta 7,9% 7,6% 9,2% 5% 16,3% 25% 14,8% 11,1% 10,8% vuotta 26,7% 27,4% 42,1% 28,1% 38,8% 30% 31,5% 36,1% 30,3% LannenMedia2016 1. Ikäluokka Vastaajien määrä: 2479 Mitä tta äänestitte edellisissä eduskuntavaaleissa? (N=378) (N=602) (N=585) (N=121) (N=36) 20-29 vuotta 7,9% 7,6% 9,2% 5% 16,3% 25% 14,8% 11,1% 10,8%

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Lkm INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 1.2.2018 Työttömien määrässä kausivaihtelun mukaista lievää nousua Insinöörien työttömyystietoja joulukuussa 2017 * -joulukuun välillä työttömien määrä nousi 123 henkilöllä,

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.9.2017 Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Biologi-metsästäjä-luonnonsuojelijan näkemyksiä susikannan hoidosta

Biologi-metsästäjä-luonnonsuojelijan näkemyksiä susikannan hoidosta Biologi-metsästäjä-luonnonsuojelijan näkemyksiä susikannan hoidosta Miten kannanhoito on muuttunut? Vielä 1980-luvulla ja 1990- luvun alussa susikanta oli pääasiassa sijoittunut lähinnä itärajan pintaan

Lisätiedot

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009

RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 RAPORTTI MAAKOTKAN, MUUTTOHAUKAN, TUNTURIHAUKAN SEKÄ OULUN JA LAPIN LÄÄNIEN MERIKOTKIEN PESINNÖISTÄ VUONNA 2009 Muuttohaukan pesäpaikka: Kuva Tuomo Ollila 11.11.2009 Tuomo Ollila Metsähallitus Luontopalvelut

Lisätiedot