Määräykset ja ohjeet. Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen. Dnro 4/101/2011. Antopäivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet. Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen. Dnro 4/101/2011. Antopäivä"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen Dnro 4/101/2011 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Sijoitustuotteet Menettelytapavalvonta/Asiakkaansuoja

2 2 (22) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala 1.2 Määritelmät 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö 2.2 Euroopan unionin direktiivit 2.3 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus 2.4 Kansainväliset suositukset 3 Tavoitteet 4 Tarjouslaskelma 4.1 Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen solmimista 4.2 Tarjouslaskelma PS-sopimukset Eläkevakuutukset Muut vakuutukset kuin eläkevakuutukset Laskelmissa huomioon otettavat kulut Tarjouslaskelman esittämistapa 4.3 Tarjouslaskelman tiivistelmä 5 Tiedonantovelvollisuus sopimussuhteen aikana 5.1 Sopimussuhteen aikana annettava tiedot 5.2 PS-sopimukset 5.3 Vakuutukset 5.4 Ennen määräysten ja ohjeiden voimaantuloa solmitut vakuutukset 5.5 Tuottojen ja kulujen laskemistapa 6 Raportointi Finanssivalvonnalle 7 Siirtymä- ja voimaantulomääräykset

3 3 (22) 8 Kumotut määräykset ja ohjeet 9 Liitteet 21 22

4 4 (22) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :ssä tarkoitettuihin valvottaviin, 5 :ssä tarkoitettuihin muihin finanssimarkkinoilla toimiviin ja sijoitusrahastolain 18 k :ssä 1 tarkoitettuihin: talletuspankit sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt henkivakuutusyhtiöt vakuutusedustajat muussa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja henkivakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet. Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan lisäksi seuraavien Finanssivalvonnasta annetun lain 5 :ssä tarkoitettujen muiden finanssimarkkinoilla toimivien ja 6 :ssä tarkoitettujen ulkomaisten ETA-valvottavien sekä sijoitusrahastolain 4 :ssä tarkoitettujen Suomessa oleviin sivuliikkeisiin: ulkomaiset luottolaitokset ulkomaiset sijoituspalveluyritykset ulkomaiset rahastoyhtiöt ja yhteissijoitusyritykset ulkomaiset henkivakuutusyhtiöt ulkomaiset vakuutusedustajat. Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös seuraaviin muualla kuin Suomessa toimiluvan saaneisiin Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 6 :ssä tarkoitettuihin ulkomaisiin valvottaviin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin sekä sijoitusrahastolain 4 :ssä tarkoitettuihin, jotka tarjoavat palveluja Suomessa sivuliikettä perustamatta: ulkomaiset luottolaitokset ulkomaiset sijoituspalveluyritykset ulkomaiset rahastoyhtiöt ja yhteissijoitusyritykset 1 Lakiviittaus kohdistuu sijoitusrahastolain muutosluonnoksen

5 5 (22) ulkomaiset henkivakuutusyhtiöt ulkomaiset vakuutusedustajat. Lukuun ottamatta luvun 4 kohtaa 8 näitä määräyksiä ja ohjeita ei sovelleta vakuutusmeklareihin, ulkomaisten vakuutusmeklareiden sivuliikkeisiin tai ulkomaisiin vakuutusmeklareihin, jotka tarjoavat palveluja Suomessa sivuliikettä perustamatta. Näitä määräyksiä ja ohjeita ei sovelleta seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin: henkivakuutusyhtiöihin, jotka ovat lopettaneet uusien vakuutusten myöntämisen (ns. run-off -vakuutusyhtiöt). ulkomaisiin henkivakuutusyhtiöihin, jotka ovat lopettaneet uusien vakuutusten myöntämisen (ns. run-off -vakuutusyhtiöt). Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraavien tuotteiden kulujen ja tuottojen ilmoittamisessa ja laskemisessa: sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa tarkoitetut säästämissopimukset ja vakuutusluokista annetun lain 13 ja 15 :ssä tarkoitetut laskuperustekorkoiset ja sijoitussidonnaiset eläkevakuutukset vakuutusluokista annetun lain 13 ja 15 :ssä tarkoitetut laskuperustekorkoiset ja sijoitussidonnaiset säästöhenkivakuutukset sekä muut vakuutukset, joita markkinoidaan tai on markkinoitu säästö- tai sijoitustarkoituksiin vakuutusluokista annetun lain 18 :ssä tarkoitetut laskuperustekorkoiset ja sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset Näitä määräyksiä ja ohjeita ei tarvitse soveltaa seuraaviin vakuutuksiin: ryhmävakuutukset laskuperustekorkoiset säästöhenkivakuutukset, joissa vakuutussäästöä ei voi ohjata sijoitussidonnaiseen osaan ja jotka on solmittu ennen näiden määräysten ja ohjeiden 7 luvun 1 kohdan c- alakohdassa mainittua päivämäärää ennen vuotta 1995 myydyt laskuperustekorkoiset eläkevakuutukset, joissa vakuutussäästöä ei voi ohjata sijoitussidonnaiseen osaan 1.2 Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetaan: valvottavalla edellä luvussa 1.1. tarkoitettua määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvaa yhteisöä tai luonnollista henkilöä säästäjällä sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 2 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä ja vakuutussopimuslain 2 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua vakuutuksenottajaa sekä vakuutussopimuslain 5 :ssä tarkoitettua vakuutuksenhakijaa PS-sopimuksella sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 1 :n 1 momentissa tarkoitettuja säästämissopimuksia

6 6 (22) säästövaroihin oikeutetulla pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 2 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä säästöajalla PS-sopimusten osalta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 10 :n 5 kohdan mukaista säästämisaikaa, joka alkaa ensimmäisen sopimuksen mukaisen maksun maksamisesta ja päättyy siihen, kun säästöjen takaisinmaksu alkaa, ja vakuutussopimuksissa aikaa, joka alkaa vakuutussopimuksen mukaisen ensimmäisen maksun maksamisesta ja päättyy siihen, kun säästösumma maksetaan tai eläkeerien maksu alkaa säästöjen nostoajalla aikaa, joka alkaa PS-sopimusten osalta säästöajan päättymisestä ja päättyy siihen, kun säästövarat on maksettu takaisin, ja vakuutussopimuksissa eläke-erien maksamisen alkamisen ja päättymisen välistä aikaa perustellulla realistisella tuotto-odotuksella PS-asetuksen 4 :ssä tarkoitettua perusteltua realistista tuottoarvioita ja vakuutussopimukseen liitettävien sijoituskohteiden perusteltua realistista tuottoarviota tai laskuperustekorkoisen vakuutuksen tuottoodotusta kuluilla kaikkia maksuja, korvauksia ja palkkioita, jotka vähentävät säästövaroja tai vakuutussäästöä, ei kuitenkaan vakuutuskorvauksia.

7 7 (22) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säännökset: sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettu laki (1183/2009, PS-laki) vakuutussopimuslaki (543/1994) laki vakuutusluokista (526/2008) valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta (1748/2009, PS-asetus) oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista (177/2011) asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (1359/1999) laki vakuutusedustuksesta (570/2005) 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava Euroopan unionin direktiivi: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EVYL L 345, , s. 1-51) 2.3 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus Finanssivalvonnan oikeus antaa sitovia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: PS-lain 7 :n 3 momentti ja 8 :n 2 momentti vakuutussopimuslain 9 a :n 2 momentti 2.4 Kansainväliset suositukset Näitä määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on otettu huomioon seuraava kansainvälinen suositus:

8 8 (22) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä (CESR/10-674; CESR:n ohjeet)

9 9 (22) 3 Tavoitteet (1) Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa PS-lain 7 :n 3 momentin ja 8 :n 2 momentin mukaiset määräykset kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta sekä vakuutussopimuslain 9 a :n 2 momentin mukaiset määräykset kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta ja laskemisesta. (2) Tarkoitus on ohjeistaa kuluja ja tuottoja koskevaa tiedonantovelvollisuutta siltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjausta. Keskeisimpänä tavoitteena on, että valvottavien asiakkaat saisivat käyttöönsä riittävät ja olennaiset tiedot kuluista ja tuotoista finanssituotteita ja -palveluja koskevien päätöstensä tueksi. (3) Lisäksi pyrkimyksenä on mahdollistaa samankaltaisten tuotteiden keskinäinen vertailu yhtenäisin perustein laskettujen oletusten pohjalta. Erityisesti PS-sopimusten ja eläkevakuutusten tiedonantovelvollisuus pyritään asettamaan samalle tasolle, jotta säästäjät voisivat vertailla tavoitteiltaan ja verokohtelultaan samanlaisia tuotteita keskenään.

10 10 (22) 4 Tarjouslaskelma 4.1 Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen solmimista (1) PS-lain 7 :n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä tietoja palveluntarjoajan on annettava säästäjälle ennen sopimuksen tekemistä. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä lain 7 :n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen ilmoittamistavasta. (2) Vakuutussopimuslain 9 a :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä säästöhenkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen kulujen ja tuottojen laskemis- ja ilmoittamistavasta. MÄÄRÄYS (kohdat 3-5 ) (3) Ennen PS-sopimuksen solmimista valvottavan on annettava säästäjälle tarjouslaskelma ja tarjouslaskelman tiivistelmä, jotka on laadittu luvuissa 4.2.4, ja 4.3 annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouslaskelmaa laadittaessa tulisi ottaa huomioon luvussa annetut ohjeet. (4) Ennen eläkevakuutuksen tai säästöhenkivakuutuksen solmimista valvottavan on annettava säästäjälle tarjouslaskelma ja tarjouslaskelman tiivistelmä, jotka on laadittu luvuissa 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, ja 4.3 annettujen määräysten mukaisesti. Tarjouslaskelmaa laadittaessa tulisi ottaa huomioon luvussa annetut ohjeet. (5) Muihin vakuutuksiin kuin säästöhenkivakuutuksiin, joita markkinoidaan säästö- tai sijoitustarkoituksiin, näitä määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin niissä on kyse säästön kerryttämisestä. OHJE (kohdat 6-8 ) (6) Finanssivalvonta suosittaa, että valvottava antaa ennen kapitalisaatiosopimuksen solmimista säästäjälle tarjouslaskelman ja tiivistelmän, jotka on laadittu luvuissa 4.2.3, 4.2.4, ja 4.3 annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. (7) Valvottavan tulisi varmistua siitä, että sen edustajat antavat säästäjille näissä määräyksissä ja ohjeissa edellytetyt tiedot. (8) Vakuutusedustuksesta annetun lain 25 :n 1 momentin mukaan vakuutusmeklarin on tehtävässään huolehdittava siitä, että asiakas saa ennen vakuutussopimuksen päättämistä kaikki asiakkaan vakuutustarpeen arvioinnin ja vakuutuksen valitsemisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tietoja tarjolla olevista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Finanssivalvonta katsoo, että näiden määräysten ja ohjeiden 4 luvussa tar-

11 11 (22) koitettu tarjouslaskelma ja tarjouslaskelman tiivistelmä ovat sellaisia tietoja, jotka vakuutusmeklarin on toimitettava asiakkaalle vakuutusedustuksesta annetun lain 25 :n 1 momentin nojalla. 4.2 Tarjouslaskelma PS-sopimukset (9) PS-asetuksen 4 :ssä säädetään: Ennen sopimuksen tekemistä säästäjälle on annettava arvio sijoitussuunnitelman noudattamisesta kertyvästä säästöpääomasta, säästösuorituksille kertyvistä tuotoista ja sijoitussuunnitelman noudattamisesta aiheutuvista kuluista koko säästöajalta kohdennettuna eri vuosille. Kulut on suhteutettava suunnitelman mukaisiin säästösuorituksiin siten, että kunkin vuoden säästösuorituksiin suhteutetut säästämisajan kulut ilmoitetaan erikseen. Kulut tulee esittää myös kunkin vuoden tuottoihin kohdistuvina tuottojen vähennyksinä. Säästäjälle on esitettävä säästövarojen kehittymisestä ja sopimuksen mukaan veloitettavista kuluista koko säästöajalle vähintään kaksi laskelmaa. Toinen laskelma on perustettava olettamalle, että säästövarojen tuotto on nolla. Toisessa laskelmassa on esitettävä perusteltu realistinen arvio valitulle sijoitukselle odotettavissa olevasta tuotosta. Laskelmissa säästösuorituksiin liittyvät kulut ja säästövaroihin liittyvät kulut tulee muuttaa vuotuisiksi kuluiksi prosenttiosuutena säästösuorituksista ja yhdeksi kokonaiskuluksi prosenttiosuutena säästövaroista. OHJE (kohdat 10-14) (10) Finanssivalvonta katsoo PS-asetuksen 4 :ssä tarkoitetun säästövarojen nollatuottoolettaman tarkoittavan mallia, jossa PS-sopimuksen sijoituskohteiden tuotto ennen niiden kulujen vähentämistä on nolla. Malli kuvaa kuinka monta euroa sopimukseen sijoitetuista varoista veloitetaan eri tahojen periminä kuluina ja palkkiona tilanteessa, jossa sijoituskohteet eivät ole tuottaneet mitään. (11) Finanssivalvonta katsoo PS-asetuksen 4 :ssä tarkoitetun perustellun realistisen tuottoarvion tarkoittavan arviota, joka on laadittu säästäjälle tarjottavan sijoitusjakautuman perusteella ja jossa tulevat tuotot on arvioitu realistisesti. Tuottoarvio lasketaan bruttotuotosta. (12) PS-asetuksen 4 :n mukaan kulut tulee esittää kunkin vuoden tuottoihin kohdistuvina tuottojen vähennyksinä. Finanssivalvonta katsoo, ettei tätä tietoa tarvitse antaa numeerisesti vaan säästäjälle voidaan esittää sanallinen kuvaus kulujen vaikutuksesta säästövarojen karttumiseen. (13) Finanssivalvonta suosittaa, että laskelmassa esitetään säästöajalta yhteenlasketut säästösuoritukset, tuotot ja kulut. (14) Finanssivalvonta suosittaa, että tarjouslaskelma laaditaan myös säästöjen nostoajalta. Tässä laskelmassa tulisi ottaa huomioon myös eläkkeestä perittävät kulut Eläkevakuutukset MÄÄRÄYS (kohdat 15-19) (15) Säästäjälle ennen vakuutussopimuksen solmimista annettavan tarjouslaskelman tulee sisältää vähintään kaksi laskelmaa, joista toinen perustuu perustellulle realistiselle tuottoodotukselle ja toinen nollatuotto-olettamalle.

12 12 (22) (16) Valvottavan on määriteltävä realistinen perusteltu tuotto-odotus säästäjälle tarjottavan sijoitusjakautuman perusteella siten, että tulevat tuotot on arvioitu realistisesti. Laskuperustekorkoisen vakuutuksen tai säästönosan tuotto-odotus on perustekoron ja oletettujen vuosittaisten asiakashyvitysten yhteenlaskettu määrä. Henkivakuutuksen kuolevuushyvitys on otettava tuottona huomioon. (17) Nollatuotto-olettama perustuu malliin, jossa vakuutussäästön tuotto ennen sijoituskohteiden kulujen vähentämistä on nolla. Malli kuvaa kuinka monta euroa sopimukseen sijoitetuista varoista veloitetaan eri tahojen periminä kuluina ja palkkiona tilanteessa, jossa sijoituskohteet eivät ole tuottaneet mitään. (18) Tarjouslaskelmassa on esitettävä arvio alla mainituista luvuista vuosikohtaisesti säästöajalta: a. säästövarat vuoden alussa b. säästövarat vuoden lopussa c. vakuutusmaksut vuodessa, d. vakuutusmaksuille kertyvä tuotto kuluilla vähennettynä e. sijoitussuunnitelman noudattamisesta aiheutuvat kulut f. kaikkien vuoden aikana veloitettujen kulujen osuus ko. vuoden säästösuorituksista (%). Tämä luku kertoo säästäjälle kuinka suuri osuus hänen vuoden aikana maksamistaan säästösuorituksista menee sopimuksen kuluihin. g. kaikki säästöaikana perityt kulut suhteessa säästövaroihin (%). Tämä luku kertoo säästäjälle kuinka suuri on koko säästöajan kulujen osuus säästövaroista säästöajan lopussa. (19) Laskelmassa on esitettävä säästöajalta yhteenlasketut vakuutusmaksut, tuotot ja kulut. OHJE (kohta 20) (20) Finanssivalvonta suosittaa, että tarjouslaskelma laaditaan myös eläkkeen nostoajalta. Tässä laskelmassa tulisi ottaa huomioon myös eläkkeestä perittävät kulut Muut vakuutukset kuin eläkevakuutukset MÄÄRÄYS (Kohdat 21-25) (21) Säästäjälle on ennen vakuutussopimuksen solmimista annettava tarjouslaskelma, joka perustuu nollatuotto-olettamalle. Jos säästäjälle annetaan muu tarjouslaskelma, sen on perustuttava perustellulle realistiselle tuotto-odotukselle. (22) Nollatuotto-olettama perustuu malliin, jossa vakuutussäästön tuotto ennen sijoituskohteiden kulujen vähentämistä on nolla. Malli kuvaa kuinka monta euroa sopimukseen sijoitetuista varoista veloitetaan eri tahojen periminä kuluina ja palkkiona tilanteessa, joissa sijoituskohteet eivät ole tuottaneet mitään. (23) Valvottavan on määriteltävä realistinen perusteltu tuotto-odotus säästäjälle tarjottavan sijoitusjakautuman perusteella siten, että tulevat tuotot on arvioitu realistisesti. Laskuperustekorkoisen vakuutuksen tai säästönosan tuotto-odotus on perustekoron ja oletettujen vuosittaisten asiakashyvitysten yhteenlaskettu määrä. Henkivakuutuksen kuolevuushyvitys on otettava tuottona huomioon.

13 13 (22) (24) Tarjouslaskelmassa on esitettävä arvio alla mainituista luvuista vuosikohtaisesti säästöajalta: a. säästövarat vuoden alussa b. säästövarat vuoden lopussa c. vakuutusmaksut vuodessa, d. vakuutusmaksuille kertyvä tuotto kuluilla vähennettynä e. sijoitussuunnitelman noudattamisesta aiheutuvat kulut (25) Laskelmassa on esitettävä säästöajalta yhteenlasketut vakuutusmaksut, tuotot ja kulut Laskelmissa huomioon otettavat kulut MÄÄRÄYS (kohta 26-28) (26) Kuluina on otettava tarjouslaskelmassa ja tiivistelmässä huomioon: a. säästösuorituksista tai vakuutusmaksuista perittävät kulut b. säästövaroista tai vakuutussäästöstä perittävät kulut c. muut säännönmukaiset kulut, jotka valvottava perii sopimuksesta d. kuolemanvaraturvan ylläpitämiseksi veloitettavat maksut e. sijoitusrahastojen ja vastaavien sijoituskohteiden (sijoituskorit) kulut ja mahdollinen säännöissä määritelty rahasto- tai sijoituskoriosuuksien osto- ja myyntihintojen erotus f. mahdolliset varainhoitokulut g. muut mahdolliset kulut lukuun ottamatta sellaisia toimenpidepalkkioita, joita valvottava perii säästäjän erillisen toimenpidepyynnön johdosta ja jotka eivät liity varojen sijoittamiseen. (27) Kohdan 26 alakohdan e mukaisia kuluja laskettaessa sijoituskohteen juoksevat kulut on laskettava sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä annettujen ohjeiden (CESR/10-674) mukaisesti. Juoksevien kulujen lisäksi sijoituskohteiden perimät tuottosidonnaiset palkkiot on sisällytettävä sijoituskohteen kuluihin. (28) Tuottosidonnaiset palkkiot on otettava huomioon seuraavasti: Jos rahaston toimintahistoria on vähintään viisi vuotta, käytetään rahaston viiden vuoden historiasta laskettua tuottosidonnaisen palkkion keskiarvoa Jos rahaston toimintahistoria on alle viisi vuotta mutta yli yhden vuoden, käytetään pisintä mahdollista täysistä kalenterivuosista laskettavissa olevaa tuottosidonnaisten palkkioiden keskiarvoa. Jos tuottosidonnaista palkkiota ei voida laskea rahaston lyhyen toimintahistorian vuoksi tai jos historia ei luotettavasti kuvaa sijoituskohteen kulurasitusta palkkiorakenteessa tapahtuneiden merkittävien muutosten vuoksi, tällöin on käytettävä parasta mahdollista perusteltua arviota sijoituskohteen kuluista. Arvion käyttämisestä ja sen syystä on kerrottava säästäjälle.

14 14 (22) Tarjouslaskelman esittämistapa MÄÄRÄYS(kohdat 29-31) (29) Tarjouslaskelma tulee tehdä siten, että säästösuoritukset tai vakuutusmaksut ovat koko maksuajan vakiot, jos sopimus koskee säännöllisiä säästösuorituksia. Laskelma on tehtävä myös silloin, kun asiakkaan maksusuunnitelma sisältää vain yhden kertamaksun. Laskelmassa on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen sijoitussuunnitelma, esimerkiksi arvopapereilla käytävän kaupan tiheys. (30) Näiden määräysten ja ohjeiden mukaisesta tarjouslaskelmasta tulee ilmetä, että se on Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukainen tarjouslaskelma. Laskelmasta tulee käydä ilmi, että se ei ole lupaus tulevasta tuotosta tai kertyvästä pääomasta eikä kuvaus veloitettavista kuluista, vaan se on laadittu tarjolla olevien sopimusten arviointia ja vertailua varten. (31) Näiden määräysten ja ohjeiden mukainen tarjouslaskelma on annettava säästäjälle yhtenä kokonaisuutena siten, että säästäjä voi erottaa sen muusta aineistosta. Laskelmaa ei saa esittää tai toimittaa tavalla, joka voi saada säästäjän pitämään laskelman tietoja vähemmän tärkeinä kuin muita tarjottavasta sopimuksesta annettavia tietoja. 4.3 Tarjouslaskelman tiivistelmä MÄÄRÄYS (kohdat 32-35) (32) Tiivistelmä on laadittava siten, että se kuvaa sopimuksen tilannetta säästämisajan päättyessä ennen säästöjen nostoaikaa. Tiivistelmän tulee sisältää seuraavat tiedot laskettuna perustellulla realistisella tuotto-odotuksella ja nollatuotto-olettamalla: a. säästösuoritukset tai vakuutusmaksut b. tuotto kuluilla vähennettynä c. säästöaikana maksettavat kulut d. säästövarojen tai vakuutussäästöjen määrä e. PS- sopimusten ja eläkevakuutusten osalta eläkearvio (e/kk) f. vuotuinen keskimääräinen kuluprosentti Tämä luku kuvaa, kuinka paljon kulut vähentävät säästäjän vuotuista tuottoa. g. kulut suhteessa säästövaroihin (33) Muiden vakuutusten kuin eläkevakuutusten osalta riittää, että tiivistelmässä annetaan tiedot nollatuotto-olettamalla laskettuna. (34) Tiivistelmästä tulee ilmetä, että se on Finanssivalvonnan ohjeiden ja määräysten mukainen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi, että se ei ole lupaus tulevasta tuotosta tai kertyvästä pääomasta eikä kuvaus veloitettavista kuluista, vaan se on laadittu sopimusten arviointia ja vertailua varten. (35) Tiivistelmä on annettava säästäjälle yhtenä kokonaisuutena siten, että säästäjä voi erottaa sen muusta aineistosta. Tiivistelmää ei saa esittää tai toimittaa tavalla, joka voi saada säästäjän pitämään tiivistelmän tietoja vähemmän tärkeinä kuin muita tarjottavasta sopimuksesta annettavia tietoja.

15 15 (22) 5 Tiedonantovelvollisuus sopimussuhteen aikana 5.1 Sopimussuhteen aikana annettava tiedot (1) PS-lain 8 :n 2 momentin mukaan Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä tietoja palveluntarjoajan on annettava säästäjälle ja muulle säästövaroihin oikeutetulle sopimussuhteen aikana. Finanssivalvonta voi antaa lisäksi tarkempia määräyksiä 8 :n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen ilmoittamistavasta. (2) Vakuutussopimuslain 9 a :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä säästöhenkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen kulujen ja tuottojen laskemis- ja ilmoittamistavasta. MÄÄRÄYS(kohdat 3-4 ) (3) Valvottavan on annettava PS-sopimuksesta säästäjälle ja säästövaroihin oikeutetulle selvitys vuoden aikana kertyneistä säästöistä, kuluista ja tuotoista. Selvitys on laadittava luvussa 5.5 annettujen määräysten mukaisesti. Säännöksen mukaan selvitystä laadittaessa tulisi ottaa huomioon myös luvussa 5.2 annetut ohjeet. (4) Valvottavan on annettava säästäjälle ja säästövaroihin oikeutetulle eläkevakuutuksesta, säästöhenkivakuutuksesta ja muusta vakuutuksesta, jota on markkinoitu säästö- ja sijoitustarkoituksiin, selvitys vuoden aikana kertyneistä säästöistä, kuluista ja tuotoista. Selvitys on laadittava luvuissa 5.3 ja 5.5 annettujen määräysten mukaisesti. OHJE (kohta 5-6 ) (5) Finanssivalvonta suosittaa, että valvottava antaa ennen määräysten ja ohjeiden voimaantuloa solmituista vakuutussopimuksista ja kapitalisaatiosopimuksista säästäjälle tai säästövaroihin oikeutetulle selvityksen, joka on laadittu luvuissa annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. (6) Valvottavan tulisi varmistua siitä, että sen edustajat antavat säästäjille näissä määräyksissä ja ohjeissa edellytetyt tiedot. 5.2 PS-sopimukset (7) PS-asetuksen 5 :n 1 momentin mukaan palveluntarjoajan on annettava vähintään kerran vuodessa säästäjälle selvitys, jossa on ainakin seuraavat tiedot: 1) säästämistilille tehtyjen säästösuoritusten kokonaismäärä;

16 16 (22) 2) säästämistililtä tehdyt maksusuoritukset; 3) säästämistilille sijoitusten realisoimisesta, koroista, osingoista ja muista voitonjakoeristä kertyneet suoritukset; 4) säästövarojen markkina-arvo raportointikauden alussa ja sen lopussa sekä markkina-arvon määräytymisperusteet; 5) säästövarojen euromääräinen tuotto edellisen selvityksen jälkeen ja kumulatiivisesti säästöaikana; 6) säästövaroille kertynyt tuotto vuosituotoksi muunnettuna kuluneen jakson aikana ja koko säästöaikana suhteessa maksettuihin säästösuorituksiin; 7) kaikki sopimukseen liittyneet kulut euromääräisinä sekä kuluneen jakson aikana että koko säästöaikana sekä selvitys kuluneen jakson aikana perittyjen kulujen perusteista; 8) kuluneen jakson aikana perityt kulut prosentteina kertyneistä säästövaroista ja sopimuksen aikana perittyjen kulujen suhde kertyneisiin säästövaroihin sekä sopimuksen aikana tehtyihin säästösuorituksiin; 9) tuottojen ja kulujen määräytymistä koskevat mahdolliset muutokset. OHJE (kohdat 8-10) (8) Finanssivalvonta katsoo PS-asetuksen 5 :n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun vuosituoton tarkoittavan ns. efektiivistä vuosituottoa. (9) PS-asetuksen 5 :n 1 momentin 7 kohdan tarkoittaman selvityksen säästäjältä kuluneen jakson aikana perittyjen kulujen perusteista Finanssivalvonta katsoo tarkoittavan selvitystä säästäjältä kyseisestä sopimuksesta perittyjen kulujen perusteista, minkä vuoksi viittausta yhteen tai useampaan hinnastoon ei ole pidettävä riittävänä selvityksenä. (10) Finanssivalvonta katsoo, että valvottava voi antaa selvityksen siltä ajalta, jona säästäjällä ja valvottavalla on ollut sopimussuhde. Valvottavan ei tarvitse raportoida edellisen sopimussuhteen aikana kertyneitä säästöjä, kuluja ja tuottoja. 5.3 Vakuutukset MÄÄRÄYS (kohdat 11-14) (11) Vakuutussopimusten osalta säästäjälle on annettava vähintään kerran vuodessa selvitys, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: a. maksettujen vakuutusmaksujen kokonaismäärä b. säästöjen muutokset euroina sijoituskohteittain (rahastojen vaihdot sekä muiden sijoituskohteiden ostot ja myynnit) c. muut kuin sijoituskohteen arvonmuutoksesta kertyneet tuotot (esim. laskuperustekorko, asiakashyvitykset ja osingot) d. vakuutussäästön markkina-arvo raportointikauden alussa ja sen lopussa sekä markkina-arvon määräytymisperusteet; e. vakuutussäästöjen euromääräinen nettotuotto (vakuutussäästö - maksetut vakuutusmaksut) edellisen selvityksen jälkeen ja kumulatiivisesti säästöaikana; f. vakuutussäästöille kertynyt tuotto efektiiviseksi vuosituotoksi muunnettuna kuluneen jakson aikana suhteessa maksettuihin vakuutusmaksuihin;

17 17 (22) g. vakuutussäästöille kertynyt tuotto efektiiviseksi vuosituotoksi muunnettuna koko säästöaikana suhteessa maksettuihin vakuutusmaksuihin; h. kaikki sopimukseen liittyneet kulut euromääräisinä kuluneen jakson aikana; i. kuluneen jakson aikana perityt kulut prosentteina kertyneistä vakuutussäästöistä; j. selvitys kuluneen jakson aikana perittyjen kulujen perusteista; k. tuottojen ja kulujen määräytymistä koskevat mahdolliset muutokset (12) Kohdan 11 alakohdan k mukainen selvitys tarkoittaa kyseisestä sopimuksesta perittyjen kulujen perusteita. Viittausta yhteen tai useampaan hinnastoon ei ole pidettävä riittävänä selvityksenä. (13) Eläkevakuutuksista on kohdassa 11 mainittujen tietojen lisäksi annettava seuraavat tiedot: a. kaikki sopimukseen liittyneet kulut euromääräisinä koko kuluneena säästöaikana; b. sopimuksen aikana vakuutussäästöistä perittyjen kulujen suhde kertyneisiin vakuutussäästöihin; c. sopimuksen aikana vakuutusmaksuista perittyjen kulujen suhde sopimuksen aikana maksettuihin vakuutusmaksuihin (14) Valvottavan on annettava tässä luvussa tarkoitettu selvitys vähintään siltä ajalta, jona säästäjällä ja valvottavalla on ollut sopimussuhde. Valvottavan ei tarvitse raportoida edellisen sopimussuhteen aikana kertyneitä säästöjä, kuluja ja tuottoja. 5.4 Ennen määräysten ja ohjeiden voimaantuloa solmitut vakuutukset OHJE (kohdat 15-17) (15) Finanssivalvonta suosittaa, että valvottava antaa ennen näiden määräysten ja ohjeiden voimaantuloa solmittujen vakuutussopimusten osalta säästäjälle vähintään kerran vuodessa selvityksen, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: a. maksettujen vakuutusmaksujen kokonaismäärä b. muutokset sijoitusjakaumassa euroina (ostot ja myynnit) c. muut kuin sijoituskohteen arvonmuutoksesta kertyneet tuotot (esim. laskuperustekorko, asiakashyvitykset ja osingot) d. vakuutussäästön markkina-arvo raportointikauden alussa ja sen lopussa sekä markkina-arvon määräytymisperusteet; e. vakuutussäästöjen euromääräinen nettotuotto (vakuutussäästöt - maksetut vakuutusmaksut) edellisen selvityksen jälkeen ja kumulatiivisesti säästöaikana; f. vakuutussäästöille kertynyt tuotto efektiiviseksi vuosituotoksi muunnettuna kuluneen jakson aikana suhteessa maksettuihin vakuutusmaksuihin g. vakuutussäästöille kertynyt tuotto efektiiviseksi vuosituotoksi muunnettuna koko säästöaikana suhteessa maksettuihin vakuutusmaksuihin; h. kaikki sopimukseen liittyneet kulut euromääräisinä kuluneen jakson aikana; i. kuluneen jakson aikana perityt kulut prosentteina kertyneistä vakuutussäästöistä; j. selvitys kuluneen jakson aikana perittyjen kulujen perusteista;

18 18 (22) (16) Kohdan 15 alakohdan j mukainen selvitys tarkoittaa kyseisestä sopimuksesta perittyjen kulujen perusteita. Viittausta yhteen tai useampaan hinnastoon ei ole pidettävä riittävänä selvityksenä. (17) Finanssivalvonta suosittaa, että valvottava antaa tässä luvussa tarkoitetun selvityksen vähintään siltä ajalta, jona säästäjällä ja valvottavalla on ollut sopimussuhde. Valvottavan ei tarvitse raportoida edellisen sopimussuhteen aikana kertyneitä säästöjä, kuluja ja tuottoja. 5.5 Tuottojen ja kulujen laskemistapa MÄÄRÄYS (kohdat 18-19) (18) Vuosituotto on laskettava nk. efektiivisellä vuosituotolla. Efektiivistä vuosituottoa laskettaessa tulee maksuun verrattavina erinä ottaa huomioon kaikki sopimuksen säästöön tulevat lisäykset ja vähennykset. (19) Kuluja laskettaessa otetaan huomioon säästäjältä vuoden aikana veloitetut kulut, jotka on määritelty luvun 4 kohdassa 26. Rahastojen ja sijoituskorien kuluista voidaan kuitenkin laskea arvio seuraavilla oletuksilla: Pääoma: raportointikauden keskimääräinen pääoma. Sijoitusrahastojen tai -korien jakauma: raportointikauden lopun sijoitusjakauma Kulurasitus: raportointikauden lopun sijoitusjakauman perusteella laskettu pääomapainotettu keskiarvo.

19 19 (22) 6 Raportointi Finanssivalvonnalle (1) Tähän määräykseen ja ohjeeseen ei sisälly säännöllistä raportointia Finanssivalvonnalle.

20 20 (22) 7 Siirtymä- ja voimaantulomääräykset (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan viimeistään seuraavista ajankohdista lähtien: a) PS-sopimukset: b) vakuutussopimukset: 4 luvun määräykset ja ohjeet ja 5 luvun määräykset ja ohjeet c) ennen näiden määräysten ja ohjeiden voimaantuloa solmitut vakuutussopimukset:

21 21 (22) 8 Kumotut määräykset ja ohjeet (1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan kannanotot: Finanssivalvonnan valvottavatiedote (9/ ) kohdat 9 (malli asiakkaalle annettavasta kulu-/tuottoarviolaskelmasta) ja 10 (malli sopimussuhteen aikana annettavasta raportista) Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto vakuutussäästämisen markkinoinnista (dnro 1/002/2002) kumotaan kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevilta osin Vakuutusvalvontaviraston antama kannanotto hyvästä myyntitavasta henki- ja eläkevakuutusten henkilöasiakasmarkkinoinnissa (9/002/2007) kumotaan kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevin osin.

22 22 (22) 9 Liitteet (1) Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyy seuraava liite: Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä (CESR/10-674)

Esimerkit laskelmista

Esimerkit laskelmista Esimerkit laskelmista Määräys ja ohjekokoelma PS-sopimusten ja vakuutuksien kulujen ilmoittamisesta 11.10.2011 Esimerkit kuluista ja tuotoista kertovista tunnusluvuista Seuraavilla esimerkeillä pyritään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2012

Määräykset ja ohjeet 10/2012 Määräykset ja ohjeet 10/2012 Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja Dnro 4/101/2011 Antopäivä 19.9.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Ajankohtaista sijoittajansuojasta

Ajankohtaista sijoittajansuojasta Ajankohtaista sijoittajansuojasta Toimittajatapaaminen 25.10.2012 25.10.2012 Finanssivalvonta Tehtävänä korkealuokkainen sijoittajansuoja Finanssialan toimijoiden sisäisissä prosesseissa otetaan huomioon

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 212/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 212/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 212/2009 vp Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Finanssivalvonnan luonnos pitkäaikaissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi

Finanssivalvonnan luonnos pitkäaikaissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi .) Finanssivalvonta PL 103 00101 HELSINKI SS-SIAALI-JA LAUSUNTO 1(6) TERVEYSMINISTERIÖ 22.11.201T Dnro STM/3612/2011 STM/3679/2011 Vakuutusosasto Viite: Lausuntopyyntönne 11/2011, Dnro 4/101/2011 ja 12/2011

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen pelisäännöt uudistuvat

Pitkäaikaissäästämisen pelisäännöt uudistuvat Pitkäaikaissäästämisen pelisäännöt uudistuvat Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva uusi lainsäädäntö Arvopaperin sijoitusristeily 23. 24.04.2010 Finanssineuvos Urpo Hautala valtiovarainministeriö Pitkäaikaissäästämisen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS Vakuutusehdot Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo...4 1.1. Sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATION Vakuutusehdot 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta  Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Opas on päivitetty tulovero- ja työeläkelainsäädännön muutosten johdosta. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SOSIAALI-JA LAUSUNTO 1(6) TERVEYSMINISTERIÖ 22.11.2011 Dnro STM/3612/2011 STM/3679/2011 Vakuutusosasto

SOSIAALI-JA LAUSUNTO 1(6) TERVEYSMINISTERIÖ 22.11.2011 Dnro STM/3612/2011 STM/3679/2011 Vakuutusosasto SOSIAALI-JA LAUSUNTO 1(6) TERVEYSMINISTERIÖ 22.11.2011 Dnro STM/3612/2011 STM/3679/2011 Vakuutusosasto Finanssivalvonta PL 103 00101 HELSINKI Viite: Lausuntopyyntönne 11/2011, Dnro 4/101/2011 ja 12/2011

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE KAPITALISAATIOSOPIMUS Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...4

Lisätiedot

Mitä jokaisen on hyvä tietää PS-säästämisestä?

Mitä jokaisen on hyvä tietää PS-säästämisestä? Mitä jokaisen on hyvä tietää PS-säästämisestä? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mitä pitkäaikaissäästäminen on? Mihin PS-sopimuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen Eläkevakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Eläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitokapitalisaatio...3 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti... 3 Joustava

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6) Vakuutusosakeyhtiö 1 (6) SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2011 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 7/01.00/2017 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään tuotto, joka

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...3 Monipuoliset sijoituskohteet... 3 Suursijoittajan

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO...4 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin Organisaation/henkilön nimi: FINANSSIALA RY Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksistä ja ohjeista 14/2012, 15/2012 ja 16/2012. Lausunnot

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013 Määräykset ja ohjeet Asiakassopimukset Dnro FIVA 3/01.00/2013 Antopäivä 1.10.2013 Voimaantulopäivä 1.10.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. ELÄKEVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Eläkevakuutus ja...2 vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen sisältö...2 1.2. Eräiden termien merkitys...2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot