U 61/2008 vp. muistio. Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U 61/2008 vp. muistio. Asuntoministeri Jan Vapaavuori"

Transkriptio

1 U 61/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission 26 päivänä toukokuuta 2008 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi

2 2 U 61/2008 vp YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MUISTIO EU/2008/1021 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI RAKENNUSALAN TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVIEN EHTOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA 1 Ehdotuksen tausta ja tavoite Euroopan yhteisöjen komissio on 26 päivänä toukokuuta 2008 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta (KOM (2008) 311 lopullinen). Ehdotukseen liittyy komission vaikutusten arviointi (SEC(2008) 1900). Rakennusalan tuotteita koskevan direktiivin 89/106/ETY eli rakennustuotedirektiivin tavoitteena on varmistaa rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus sekä käyttö sisämarkkinoilla. Komissio ehdottaa rakennustuotedirektiivin korvattavaksi asetuksella. Ehdotus liittyy komission parempaa sääntelyä ja lainsäädännön yksinkertaistamista koskevaan ohjelmaan. Komissio ehdotuksen mukaan rakennustuotedirektiivin tarkistamisen tarkoituksena on selkeyttää sääntelyä ja keventää erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) aiheutuvaa hallinnollista rasitetta lisäämällä joustavuutta teknisten eritelmien laatimisessa ja käytössä sekä poistamalla käytännön esteitä, jotka ovat toistaiseksi vaikeuttaneet pääsemistä hyvin toimiviin rakennustuotteiden sisämarkkinoihin. Rakennustuotteet ovat välituotteita, jotka on tarkoitus liittää rakennuskohteeseen. Turvallisuuden tai yleisen edun käsitteitä sovelletaan siten rakennustuotteisiin vain siltä osin kuin ne edistävät sen rakennuskohteen vaatimusten täyttymistä, johon ne on tarkoitus liittää. Komission ehdotuksen mukaan asetuksella on tarkoitus varmistaa, että rakennustuotteiden suoritustasosta annetaan luotettavaa tietoa. Tähän pyritään yhteisellä kielellä, jota valmistajien on käytettävä saattaessaan tuotteita markkinoille ja jota myös viranomaisen tulisi käyttää määritellessään rakennuskohteen tekniset vaatimukset. Yhteinen tekninen kieli vahvistetaan yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä (yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa ja eurooppalaisissa arviointiasiakirjoissa), jotka on esitetty tässä asetuksessa. Ehdotuksen mukaan CE-merkinnällä osoitetaan, että rakennustuotteeseen liitetyt tiedot on hankittu asetuksen mukaisesti ja niitä voidaan pitää riittävinä ja luotettavina. Komission tavoitteena rakennustuotedirektiivin uusimiselle on ollut tarve selkeyttää direktiivin keskeisiä tekijöitä, kuten CEmerkinnän sisältöä ja asemaa. Ilmeistä huolta ovat herättäneet rakennustuotedirektiivin vaikutukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kaiken kaikkiaan järjestelmän uskottavuutta olisi komission mielestä hyvä lisätä. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan (sisämarkkinat) ja Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät siitä yhteispäätösmenettelyssä. Komission mukaan ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, sillä ehdotus perustuu selkeään periaatteeseen toimivallan ja vastuun jakamisesta unionin ja jäsenvaltioiden välillä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa. Jäsenvaltioiden velvollisuutena on huolehtia, että talon- sekä maa- ja vesirakentaminen niiden alueella suunnitellaan ja toteutetaan siten, että henkilöille, kotieläimille tai omaisuudelle ei aiheudu vaaraa ja että muutenkin täytetään yleisen hyvinvoinnin kannalta olennaiset vaatimukset. Tämän yhteisön säännöksen tavoitteena on tarjota puitteet rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toteutumiselle, millä alalla perustamissopimuksessa annetaan vastuu Euroopan unionille.

3 U 61/2008 vp 3 2 Ehdotuksen sisältö 2.1 Yleistä Ehdotetulla asetuksella kumotaan rakennustuotedirektiivi. Tavallisesti direktiivi kumotaan antamalla korvaava direktiivi. Tässä tapauksessa on komissio kuitenkin katsonut, että tehokkain keino rakennustuotedirektiivin korjaamiseksi on antaa suoraan sovellettava asetus. Näin halutaan välttää jäsenvaltioiden erilaiseen tulkintaan ja täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat. Syinä tähän ratkaisuun ovat: 1) Asetuksen yhtenäistävä vaikutus sisämarkkinoiden toteutumista koskevan tavoitteen osalta. 2) Nykyisestä rakennustuotedirektiivistä saadut kokemukset, joiden mukaan sen täytäntöönpanon sisältö ja aikataulu eroavat merkittävästi jäsenvaltioiden välillä, millä on negatiivisia vaikutuksia rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimintaan. 3) Erilaisten täytäntöönpanojen aiheuttamat käytännön vaikutukset ovat johtaneet CE-merkinnän erilaiseen asemaan eri jäsenvaltioissa. Ehdotetun asetuksen mukaan CE-merkintä on ainoa merkintä, joka todistaa rakennustuotteen olevan ilmoitetun suoritustason ja sovellettavien eurooppalaisten vaatimusten mukainen. Jäsenvaltiot, julkiset laitokset taikka monopoliasemansa tai julkisen palvelutehtävänsä nojalla julkisena yrityksenä tai julkisena laitoksena toimivat yksityiset elimet eivät saisi vaatia merkinnällä varustetuilta rakennustuotteilta muita selvityksiä, kun käyttöä koskevat vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavat ilmoitettua suoritustasoa. Järjestelmään ehdotetut tärkeimmät muutokset komission ehdotuksen mukaan ovat: 1) Eurooppalaisia teknisiä arviointeja laaditaan edelleen ja ne toimivat vapaaehtoisena väylänä CE-merkin hankkimiseen; kyseessä on vaihtoehto yhdenmukaistettujen standardien käytölle. Eurooppalainen tekninen arviointi voidaan tehdä silloinkin, kun samasta tuotteesta on yhdenmukaistettu standardi; näin tarjotaan valmistajalle enemmän joustavuutta ja valinnanvaraa. 2) Tällä hetkellä rakennustuotedirektiivissä ei ole kriteereitä, jotka liittyvät teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten alakohtaiseen pätevyyteen. Ehdotuksessa sitä vastoin asetetaan laitoksille tiukat kriteerit, jotka koskevat alakohtaisen pätevyyden lisäksi myös teknistä pätevyyttä yhdellä tai useammalla 11 määritellystä alasta. 3) Nykyjärjestelmässä tunnustetaan kaksi väylää eurooppalaisen teknisen hyväksynnän saamiseen: suuntaviivat sekä yhteisymmärrykseen perustuva arviointimenettely. Nämä on tarkoitus korvata yhdellä yksinkertaistetulla tavalla, eurooppalaisella arviointiasiakirjalla. 4) Valmistajalla on ratkaiseva asema eurooppalaisen arviointiasiakirjan kehittämisessä, koska se päättää käsiteltävät ominaisuudet, osallistuu menettelyyn ja allekirjoittaa lopullisen sopimuksen vasta sitten, kun se tietää menettelyn tarkan työohjelman, ajoituksen ja kustannukset. 5) Ehdotetussa menettelyssä esitetään arviointiasiakirjan laatimisen ajalliseksi tavoitteeksi 4,5 kuukautta; vertailun vuoksi arvioitu keskimääräinen aika (josta ei säädetä rakennustuotedirektiivissä) yhteisymmärrykseen perustuvassa arviointimenettelyssä on 14,5 kuukautta ja suuntaviivojen laatimisessa yli 24 kuukautta. Suomen kannalta olennainen muutos nykyiseen verrattuna on CE-merkinnän tulo pakolliseksi. Tällä hetkellä CE-merkinnän käyttäminen on Suomessa vapaaehtoista, ellei sitä ole erikseen säädetty tuotekohtaisesti pakolliseksi. CE-merkintä on säädettävissä pakolliseksi edellyttäen, että myös ehdotus teknisestä erityisasiakirjasta (STD) toteutuu. Teknisen erityisasiakirjan käyttö antaa yrityksille mahdollisuuden saada tuotteitaan markkinoille yksinkertaistettuja menettelyjä käyttäen. 2.2 Yksityiskohtaiset määräykset 1 artikla. Artiklan mukaan asetuksessa säädetään rakennustuotteisiin liittyvien perusominaisuuksien suoritustason ilmaisutavoista sekä CE-merkin käyttämisestä näissä tuotteissa. 2 artikla. Artiklassa määritellään asetuksessa käytettyjä termejä.

4 4 U 61/2008 vp 3 artikla. Artiklan mukaan rakennustuotteen perusominaisuudet määritellään rakennuskohteen perusvaatimuksiin pohjautuvissa yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä. Rakentamista koskevat perusvaatimukset määritellään liitteessä I. Rakennustuotteen perusominaisuudet vahvistetaan EU-tasolla yhdenmukaistetuissa standardeissa tai tuotteen eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa eli ETA:ssa. 4 artikla. Artiklan mukaan valmistajan tai tuojan on tehtävä suoritustasoilmoitus, jos tuotteelle on yhdenmukaistettu standardi (hen) tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) ja jos siellä, missä valmistaja tai tuoja aikoo saattaa tuotteen markkinoille, on voimassa tuotteen perusominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Halutessaan valmistaja tai maahantuoja voi tehdä suoritustasoilmoituksen, vaikka perusominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia ei olisi säädetty. Suoritustasoilmoituksen on katettava vähintään ne perusominaisuudet, joiden osalta vaatimuksia on voimassa. 5 6 artiklat. Artikloissa säädetään suoritustasoilmoituksen sisällöstä ja muodosta. 7 artikla. Artiklassa säädetään CEmerkinnästä. CE-merkintä kiinnitetään vain niihin tuotteisiin, joista on laadittu suoritustasoilmoitus. Jos tuotteessa on CE-merkintä, valmistaja vastaa siitä, että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. CE-merkki on ainoa merkintä, joka todistaa tuotteen olevan ilmoitetun suoritustason mukainen. Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki viittaukset muihin vaatimustenmukaisuusmerkintöihin kuin CE-merkkiin. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää CE-merkittyjen tuotteiden asettamista saataville tai käyttämistä, jos suoritustasoilmoitus täyttää kansalliset viranomaisvaatimukset. 8 artikla. Artiklassa määritellään CEmerkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot. 9 artikla. Artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun asetuksen (764/2008) mukaisesti perustetut tuoteyhteyspisteet tarjoavat tietoa teknisistä säännöistä tai säännöksistä, joita sovelletaan tietyn tyyppiseen rakennusalan tuotteen rakennuskohteeseen liittämiseen, kokoamiseen tai asentamiseen kyseisen jäsenvaltion alueella artiklat. Artikloissa säädetään eri talouden toimijoiden velvollisuuksista. Velvollisuudet on määritelty lähes samalla tavalla kuin vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa asetuksessa (764/2008) artiklat. Artikloissa säädetään yhdenmukaisista teknisistä eritelmistä, joita ovat yhdenmukaistetut standardit (hen) ja eurooppalaiset arviointiasiakirjat (EAD). Komissio voi vahvistaa rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia. Jäsenvaltiot voivat määrittää vaadittavan suoritustason vahvistettujen luokittelujärjestelmien mukaisesti. Mikäli jokin standardi ei jäsenvaltion mielestä täytä mandaatin vaatimuksia, jäsenvaltio voi saattaa standardin komitean käsiteltäväksi, jonka jälkeen komissio päättää joko standardin julkaisemisesta, julkaisematta jättämisestä, säilyttämisestä tai poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä artiklat. Artikloissa säädetään teknisestä arvioinnista vastaavista laitoksista artiklat. Artikloissa säädetään yksinkertaistetuista menettelyistä eli teknisten erityisasiakirjojen (STD) käyttämisestä. Teknisten erityisasiakirjojen käyttäminen mahdollistaa sen, että mm. pienet, kansallisesti toimivat yritykset eli mikroyritykset (alle 10 henkilöä) voivat saada tuotteensa markkinoille ilman CE-merkkiin vaadittavaa kallista testausta artiklat. Artikloissa säädetään ilmoittamisesta vastaavista viranomaisista ja ilmoitetuista laitoksista. Artiklan 30 kohdan 3 mukaan siinä tapauksessa, että ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa alihankintaan tai muulla tavoin tehtäväksi ilmoitettavan laitoksen arvioinnin, on delegoitua tehtävää hoitavan tahon täytettävä artiklassa säädetyt kriteerit. Tähän liittyy kysymys Suomen perustuslain 124 :n soveltamisesta, mitä käsitellään myöhemmin kohdassa artiklat. Artikloissa säädetään markkinavalvonnasta ja suojamenettelyistä. Artikloissa on määräykset kansallisella tasolla riskin aiheuttavien rakennusalan tuotteiden käsittelemiseksi sekä yhteisön suojamenettelystä. Toisin sanoen artikloissa on määritelty,

5 U 61/2008 vp 5 milloin rakennustuote on vaatimusten vastainen ja kuinka vaatimusten vastainen rakennustuote poistetaan markkinoilta artiklat. Artiklojen mukaan komissio voi muuttaa asetuksen liitteitä I-V komitologiamenettelyssä (ns. valvonnan käsittävä sääntelymenettely). Komissiota avustaa pysyvä rakennusalan komitea. Ennen asetuksen voimaan tuloa rakennustuotedirektiivin mukaisesti markkinoille saatetut rakennustuotteet katsotaan asetuksen mukaisiksi. Eurooppalaista teknistä hyväksyntää koskevia suuntaviivoja voidaan edelleen käyttää eurooppalaisena arviointiasiakirjana. Eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä voidaan käyttää eurooppalaisina teknisinä arviointeina kyseisten hyväksyntöjen voimassaoloajan. Rakennustuoteasetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Liitteet Liitteessä I luetellaan rakennuskohteen perusvaatimukset, joita ovat mekaaninen lujuus ja vakaus; paloturvallisuus; hygienia, terveys ja ympäristö; käyttöturvallisuus; meluntorjunta; energiansäästö ja lämmöneristys sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Liitteessä II määritellään eurooppalaisen arviointiasiakirjan hyväksymistä ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin antamista koskeva menettely. Liitteessä III on malli suoritustasoilmoitukseksi. Liitteessä IV on taulukoitu tuotealat ja teknisestä arvioinnista vastaavia laitoksia koskevat vaatimukset. Liitteessä V määritellään suoritustason vakauden arviointi ja varmentaminen. 3 Ehdotuksen vaikutukset 3.1 Komission vaikutusarviointi Komission tekemän vaikutusten arvioinnin mukaan rakennustuotedirektiivin korvaaminen asetuksella on paras vaihtoehto, jolla pystytään vastaamaan ongelmiin, jotka ovat syntyneet siitä, että direktiivit on täytäntöönpantu eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Käytännössä eroja jäsenvaltioiden kesken on mm. siinä, milloin CE-merkintää pidetään välttämättömänä. Komissio katsoo, että direktiivin muuttaminen asetukseksi noudattaa tiukasti rakennusalan toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan rakennuskohteiden suunnittelu ja rakennussäännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja EU:n lainsäädännöllä varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta kohteissa käytettyjen rakennustuotteiden osalta. 3.2 Vaikutukset Suomen lainsäädäntöön Uusi rakennustuoteasetus on sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Rakennustuotedirektiivi on Suomessa täytäntöönpantu rakennustuotteiden hyväksynnästä annetulla lailla ( /230) sekä eräillä maankäyttö- ja rakennuslain ( /132) säännöksillä. Rakennustuotteiden hyväksynnästä annetusta laista ( /230) tulee kumota lukuisia säännöksiä, jotka sisältyvät ehdotettuun asetukseen. Ehdotettu asetus edellyttää lisäksi joidenkin maankäyttö- ja rakennuslain ( /132) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen ( /895) kohtien tarkistamista. Tarkistettava on myös laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (797/2007). Laissa pelastustoimen laitteista ( /10) on myös pysyvästi rakennukseen asennettavien tuotteiden CE-merkintää koskevia säännöksiä. Asetuksen toiminnat vastaavat jo olemassa olevia käytäntöjä, jotka ovat syntyneet direktiivin täytäntöönpanon kautta, eikä niihin ole tulossa suurta muutosta. 3.3 Taloudelliset vaikutukset Säännösten yhtenäistäminen asetuksella lisää CE-merkittyjen tuotteiden liikkuvuutta ja käytettävyyttä kaikissa jäsenvaltioissa. Kun rakennustuotteiden liikkuvuus jäsenvaltiosta toiseen paranee, kilpailun voidaan katsoa lisääntyvän ja sillä voi olla vaikutusta hintoihin. Osalle valmistajista koituu CEmerkinnästä uusia kustannuksia. Koska tarkempi taloudellisten vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa vaikeaa, vaikutuksia tullaan jatkokäsittelyn aikana arvioimaan tarkemmin.

6 6 U 61/2008 vp 3.4 Yritysvaikutukset Asetus tulee parantamaan suomalaisten yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Tätä kautta voi avautua entistä paremmin pääsy myös maailmanmarkkinoille esimerkiksi uusien tuotteiden ns. edelläkävijämarkkinoiden kautta. Asetusehdotuksen 27 artiklaan sisältyvä, alle kymmenen hengen mikroyrityksiä koskeva mahdollisuus teknisen erityisasiakirjan (STD) käyttämiseen antaa paikallisesti toimiville tuottajille mahdollisuuden tuotteiden saamisen markkinoille ilman kallista testausta, joka on edellytyksenä CE-merkin kiinnittämiselle. Yksinkertaistettu menettely on myös taloudellisesti tärkeä ja Suomen oloissa edellytys järjestelmän toimivuudelle. Asetusehdotuksen artiklat asettavat CE-merkintään liittyviä velvoitteita rakennustuotteiden valmistajien lisäksi myös heidän virallisille edustajilleen, maahantuojille ja jakelijoille. 3.5 Vaikutukset kuluttajiin Lisääntyvän tarjonnan myötä rakennustuotteiden valikoima paranee ja kasvavalla kilpailulla on vaikutusta rakennustuotteiden hintoihin. Parhaimmillaan hintakilpailu näkyy myös rakentamisen kustannuksissa ja asuntojen hinnoissa. Rakennustuoteasetus koskee rakennustuotteiden sisämarkkinoita eikä se koske henkilöitä. Näin ollen asetuksella ei ole sukupuolivaikutuksia. 3.6 Ympäristövaikutukset ja hallinnolliset vaikutukset Rakennustuotedirektiivin muuttaminen neuvoston ja parlamentin asetukseksi ei muuta rakennustuotteiden CE-merkinnän järjestelmän perusteita eikä sillä niin ollen ole vaikutuksia ympäristöön tai hallintoon. 4 Perustuslaki ja Ahvenanmaan asema Perustuslain 124 :n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Rakennustuoteasetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, mitkä laitokset voivat varmentaa, tarkastaa ja testata CE-merkittäviä rakennustuotteita sekä nimettävä viranomainen, joka vastaa kyseisen ilmoituksen tekemisestä. Tällä hetkellä ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia ovat ministeriöt omilla hallinnonaloillaan. Ympäristöministeriö toimii ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena myöskin niiden rakennustuotteiden osalta, jotka muuten kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön sekä sisäasiainministeriön hallinnon alaan. Käytännössä työ- ja elinkeinoministeriö tekee kaikki Suomea koskevat ilmoitukset EU:lle. Ilmoitettuja laitoksia, joiden hyväksymisestä vastaa ympäristöministeriö, on tällä hetkellä viisi, mm. VTT ja Inspecta Sertifiointi Oy. Artiklan 30 kohdan 3 mukaan siinä tapauksessa, että ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa alihankintaan tai muulla tavoin tehtäväksi ilmoitettavan laitoksen arvioinnin, on delegoitua tehtävää hoitavan tahon täytettävä artiklassa säädetyt kriteerit. Tämän artiklan perusteella viranomaiselle ei synny Suomessa valtuutta siirtää tehtäväänsä. Näin ollen komission ehdotus ei ole ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Artiklan 50 mukaan komissio voisi muuttaa liitteitä I-V. Rakennuskohteen perusvaatimukset on lueteltu liitteessä I. Näillä perusvaatimuksilla luodaan pohjaa kaupankäynnille. Suomessa rakennuksen olennaisista vaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslailla. Laissa rakentamisen olennaiset vaatimukset määrittelevät toimivaltaa myös rakentamismääräysten antamisessa sekä rakennuslupamenettelyssä. Ehdotetussa asetuk-

7 U 61/2008 vp 7 sessa tarkoitetuilla rakennuskohteen perusvaatimuksilla luodaan ainoastaan pohjaa rakennustuotteen perusominaisuuksien määrittelylle rakennustuotteiden kaupan kannalta. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 :n 22 kohdan mukaan elinkeinotoiminta kuuluu eräin poikkeuksin maakunnan lainsäädäntövaltaan. Asetusehdotus koskee sisämarkkinoita ja on siten elinkeinotoimintaa. Näin ollen toimivaltainen viranomainen Ahvenenmaalla on maakunnan hallitus. 5 Ehdotuksen kansallinen valmistelu ja käsittely EU:n toimielimissä Komissio antoi asetusehdotuksen Ehdotuksen käsittely neuvoston asettamassa työryhmässä (Working Party on Technical Harmonisation on Construction Products) on alkanut Tähän mennessä asiaa on käsitelty työryhmässä kolme kertaa. Asian käsittely jatkuu vielä marras- ja joulukuussa. Euroopan parlamentti on nimennyt vastuuvaliokunnaksi Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja valiokunnan (IMCO) ja asetusehdotuksen esittelijäksi Catherine Neris'n. IMCOvaliokunnan tarkka valmisteluaikataulu ei ole vielä tiedossa. Euroopan parlamentin täysistuntokäsittelyyn ehdotus on tarkoitus tuoda maaliskuussa Mikäli asetuksen valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa, asetus tulisi voimaan Asetuksen valmistelu tapahtuu EUasioiden komitean alaisessa kilpailukykyjaostossa (EU-11). Suomessa on asetettu eri ministeriöiden ja teollisuuden edustajista koostuva viiteryhmä, joka käsittelee asetusehdotusta. 6 Valtioneuvoston kanta Valtioneuvosto suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti, koska ehdotus tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja edistää standardointitoimintaa Euroopassa. Valtioneuvosto katsoo oikeusperustan (SEY 95 art.) olevan asianmukainen. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotus on myös toissijaisuusperiaatteen mukainen, sillä ehdotus perustuu selkeään periaatteeseen toimivallan ja vastuun jakamisesta unionin ja jäsenvaltioiden välillä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa. Valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena, että pk-sektorilla on mahdollisuus tuotteiden markkinoille saattamiseen tässä järjestelmässä yksinkertaistettua menettelyä (STD) noudattaen. Valtioneuvosto pitää suotavana asetuksen myönteistä vaikutusta rakennusalan standardisointiin. Siirtymällä direktiivistä asetukseen vastuu järjestelmän toimivuudesta on entistä enemmän komissiolla ja taloudellisilla toimijoilla itsellään. Tuotekohtaisten vaatimusten yhdenmukaistaminen ei poista rakentamisen ohjauksen kansallista tarvetta. Vastuu kansalaistensa turvallisuudesta ja rakennuskohteen terveellisyydestä on edelleenkin jäsenvaltioilla. Suomen kantaa tarkistetaan tarvittaessa jatkovalmistelun yhteydessä yksityiskohtien osalta.

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja stadardisointi 11.2.2015 Delegoidut säädökset Lissabonin sopimuksen uusi säädösluokka

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.5.2008 KOM(2008) 311 lopullinen 2008/0098 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS RAKENNUSALAN TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVIEN EHTOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 14/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rakennuslakia muutettavaksi niin, että siinä otetaan huomioon rakennusalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi NWE 2014, Tampere 5.11.2014 EN 1090-1 sertifiointi Direktiivi (directive) (CPD 89/106/ETY) Vahvistetaan tavoitteet yhdelle, usealle tai kaikille jäsenvaltioille Ohjeistus kansalliselle lainsäätäjälle Jäsenvaltiot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Rakennusalan tuotehyväksyntä. LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari Ylitarkastaja Mikko Koskela

Rakennusalan tuotehyväksyntä. LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari Ylitarkastaja Mikko Koskela Rakennusalan tuotehyväksyntä LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari 6.11.2018 Ylitarkastaja Mikko Koskela Lähtökohta rakennustuotteita koskevalle sääntelylle MRL 152 :ssä Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0307/2018 4.10.2018 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen. Olen päättänyt omasta aloitteestani tutkia menettelyn kirjelmän antamisessa.

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen. Olen päättänyt omasta aloitteestani tutkia menettelyn kirjelmän antamisessa. PÄÄTÖS 14.06.2019 Dnro OKV/9/50/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö 1/5 VN-jakelu ASIA Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen ASIAN VIREILLETULO Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 31.5.2018 työ- ja

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 449 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari CE-merkintä ja muut EUsäännökset Suomessa Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset vaatimukset CPR CEmerkintä Tuotehyväksyntälaki

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HE 17/2011 vp. täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhdenmukaistamisviraston

HE 17/2011 vp. täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhdenmukaistamisviraston Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin jäsenyyteen

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00255 TSO Vänskä Anne(STM) 23.09.2016 JULKINEN Asia EU; Työturvallisuus ja työterveys; Komission ehdotus; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.1.2008 KOM(2007) 871 lopullinen 2006/0129 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteista n. 80 % kuuluu CEmerkinnän soveltamisalaan Muutoksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017, 14.12.2017 Ylitarkastaja Mikko Koskela, Ympäristöministeriö Lähtökohta rakennustuotteita koskevalle sääntelylle

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT Katariina Kevarinmäki, Paroc Tekniset Eristeet 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamistavat (tuotehyväksyntämenettelyt) Valmistajan

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2018 vp) Eduskunta Talousvaliokunta Harri Roudasmaa TEM

HE kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2018 vp) Eduskunta Talousvaliokunta Harri Roudasmaa TEM HE kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2018 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 27.4.2018 Harri Roudasmaa TEM HE kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2018

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0206 (NLE) 2016/0220 (NLE) 2016/0205 (NLE) 12853/16 LIMITE PUBLIC WTO 273 SERVICES 23 FDI 19 CDN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot