OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelmassa kerrotaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuvat kaavaprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) voidaan tarkistaa ja päivittää suunnitteluprosessin aikana. Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:n riittävyydestä kunnan vastaaville viranhaltijoille. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Periojantien varressa Pyhännänjärven ranta- alueella ja Leiviskänkankaan teollisuusalueella Tukkitien alkuosassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan Ouluntien tiealueeseen. Suunnittelualueet Periojantien itäpuolella ovat kaavan laajennusaluetta, jolla on kolme vakituista asuntoa. Pohjoisin asuinrakennuspaikka on myös hevostila. Suunnittelualueet Periojantien länsipuolella ovat kaavan muutosaluetta, jolla on Lapwall Oy:n tehdas-, varasto- ja toimistotilat. Suunnittelualueen ranta-alueet ovat Pyhännänjärven arvokasta kulttuuriympäristöaluetta. Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu myös tärkeään 1. luokan pohjavesialueeseen. Suunnittelualueiden maat ovat yksityisessä omistuksessa Periojantien liikennealuetta lukuun ottamatta. Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella SUUNNITTELUN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kaavatyön tarkoituksena on laajentaa Leiviskänkankaan asemakaavaa ja kaavoittaa Periojantien varteen rantaalueelle uusia asuintontteja ympäristöön sopivalla tavalla. Tavoitteena on lisätä vetovoimaisten asuintonttien tarjontaa lähellä Pyhännän kunnan työpaikkoja ja keskustan palveluita. Kaavan laajennusalueen osalta kaavoitus on ollut vireillä aiemmin vuonna 2013, mutta kaavoitus keskeytettiin ennen luonnoksen valmistumista. Kaavamuutos koskee Leiviskänkankaan teollisuusalueen kortteleita ja Tukkitien alkuosaa Periojantien länsipuolella, jossa tutkitaan tontti-, tie- ja pysäköintijärjestelyjä liittyen Lapwall Oy:n tarpeisiin. Entisen vedenottamon läheisyydessä on paineellista pohjavettä, mikä rajoittaa korttelissa 202 olevien tonttialueiden laajentamista vanhan vedenottamon suuntaan, mutta laajenemismahdollisuus selvitetään kaavoituksen yhteydessä tarkemmin.

2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 2(5) SUUNNITTELUN ORGANISOINTI Asemakaava laaditaan konsulttityönä yhteistyössä kunnan kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa. Keskeiset tahot päätöksenteossa ovat tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava huomioon. Tavoitteet ovat tulleet voimaan vuonna 2001 ja ne on tarkistettu vuonna Tavoitteissa kiinnitetään huomiota mm. toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin, toimiviin yhteysverkostoihin ja energiahuoltoon. Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Kaava on kaikilta osiltaan lainvoimainen. Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu vuonna 2010 ja se laaditaan teemoittain kolmessa vaiheessa. 1. vaihekaavan ehdotus on valmistunut vuonna 2013 ja siinä käsiteltävät aihepiirit ovat energiantuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne, aluerakenne ja taajamat sekä luonnonympäristö ja liikennejärjestelmä. 2. vaihekaava on tullut vireille vuonna 2013 ja 3.vaihekaava on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2015 aikana. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Suunnittelualueen pohjoisosa on vedenhankinnan kannalta tärkeää (1. luokan) pohjavesialuetta. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Leiviskänkankaan teollisuusalue on osoitettu vähintään seudullista merkitystä omaavaksi teollisuus- ja varastoalueeksi (t). Merkinnällä on osoitettu lähinnä perinteisen teollisuuden tuotanto- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muulta maankäytöltä. Maakuntakaavassa alue kuuluu myös luonnon monikäyttöalueeseen (vihreä palloviiva), jolla osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Maakuntakaavassa Pyhännänjärven rannat ovat kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeää aluetta. Koko suunnittelualue kuuluu tälle arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle. Kaavan laajennusalueella on voimassa lainvoimaiseksi tullut Pyhännänjärven rantayleiskaava. Rantavyöhykkeen alueella rantayleiskaava käy rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisesti. Suunnittelualueelle on kaavassa osoitettu yhteensä kolme rakennuspaikkaa, joista yksi on maatilojen talouskeskus (AM/1). Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA) ja eteläosaan rakennuspaikkojen väliin maatalousaluetta (MT). Yleiskaavassa on myös osoitettu maakuntakaavassakin osoitetut pohjavesialue ja kulttuuriympäristöalue (Pyhännänjärven rannat). Ote Pyhännänjärven rantayleiskaavasta

3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 3(5) Pyhännän kirkonkylän osayleiskaava 2000 on laadittu vuonna 1990 ja se katsotaan vanhentuneeksi. Asemakaavat Periojantien länsipuolella on voimassa vuonna 2013 vahvistunut Leiviskänkankaan asemakaava. Siinä kaavamuutosalueen korttelit ovat teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Korttelialueiden länsipuolella ja Periojantien varressa on suojaviheraluetta (EV). Tukkitie on asemakaavassa katualuetta ja Periojantie maantien aluetta. Ote Leiviskänkankaan voimassa olevasta asemakaavasta, jota muutetaan ja laajennetaan VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Työn kuluessa arvioidaan asemakaavan vaikutuksia luonnonympäristöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, ihmisiin, asumiseen, palveluihin sekä liikenteeseen. Vaikutuksen arvioinnin tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta. Vaikutuksia arvioidaan koko kaavoituksen ajan osana prosessia. Painopiste on kuitenkin luonnosvaiheessa. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin sekä osallisilta saataviin lähtötietoihin ja huomautuksiin. Asemakaavan vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suunnittelualueeseen sekä maiseman ja liikenteen järjestämisen osalta laajemmin koko kunnan alueeseen. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan ja kaavamuutoksen valmisteluun, arvioida kaavan ja kaavamuutoksen vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tässä hankkeessa keskeisiä osallisia ovat: Suunnittelualueen, lähialueen ja kunnan asukkaat ja maanomistajat, joita suunnittelu koskee Alueen yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt, joita suunnittelu koskee Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Museovirasto Pohjois-Pohjanmaan museo Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Alueella toimivat sähkö-, puhelin- ja vesiyhtiöt

4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 4(5) KAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN Kaavoituksen käynnistymisestä, kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ja mahdollisista yleisötilaisuuksista ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla. Ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Pyhännän kunnan internetsivuilla. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen ilmoitus niille ulkopaikkakunnissa asuville maanomistajille ja maanhaltijoille, joiden osoitteet ovat kunnan tiedossa. Käynnistysvaihe Kaavatyön aluksi kunta ilmoittaa kaavan vireilletulosta ja asettaa tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS:aa voidaan tarkistaa ja päivittää suunnitteluprosessin aikana asemakaavaehdotukseen saakka. Sitä ennen osallisella on oikeus esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Neuvottelun tarpeellisuudesta päättää ELY-keskus. Luonnosvaihe Kaavaluonnos laaditaan kunnasta, viranomaisilta ja osallisilta saatujen tavoitteiden pohjalta tutkimalla eri vaihtoehtoja ja arvioimalla niiden vaikutuksia. Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pyhännän kunta, Tekninen osasto, Manuntie 2, Pyhäntä tai sähköpostitse osoitteeseen Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet kuulemisen aikana saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutuksensa kuntaan nähtävillä olon aikana osoitteeseen Pyhännän kunta, Tekninen osasto, Manuntie 2, Pyhäntä tai sähköpostitse osoitteeseen Kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet kuulemisen aikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto käsittelevät kaavaehdotuksen. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ja hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto viranomaisille. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun kunnanvaltuuston hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja julkaistaan. Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi kaavoituksen vireille tulon yhteydessä. 1. Viranomaisneuvottelu pidetään kaavan valmisteluvaiheessa. Siinä käsitellään kaavatyön tavoitteita ja kaavasuunnitelmaa. Erillisiä viranomaistyöpalavereja ja 2. viranomaisneuvottelu järjestetään tarpeen mukaan. Keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnos- ja ehdotusvaiheissa.

5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 5(5) AIKATAULU Tavoitteellinen aikataulu vaiheittain: 3-4 /2015 Aloitusvaihe: Kaavoituksen käynnistyminen ja vireilletulo, OAS nähtäville Lähtötietojen kokoaminen ja alustavat tavoitekeskustelut 5-9 / / / 2016 Luonnosvaihe: Perusselvitysten kokoaminen ja täydentäminen, mahdolliset maaperätutkimukset. Kaavaluonnoksen laatiminen asetettujen tavoitteiden pohjalta ja alustava vaikutusten arviointi Kaavaluonnoksen nähtävillä olo osallisten palautetta varten (arviolta 8/2015) 1. viranomaisneuvottelu ELY-keskuksella Lausuntojen ja mielipiteiden käsittely ja vastineet Ehdotusvaihe: Asemakaavaehdotuksen laatiminen luonnoksesta saadun palautteen pohjalta Kaavaehdotuksen nähtävillä olo (arviolta 11 12/2015) Lausuntojen ja muistutusten käsittely ja vastineet Hyväksymisvaiheet: Jos oleellisia muutoksia asemakaavaehdotukseen ei tule, ehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn YHTEYSTIEDOT Kaavasuunnittelu, Sweco Ympäristö Oy, Mäkelininkatu 17 A, Oulu Arkkitehti Elina Marjakangas / 2014 Pyhännän kunta, Manuntie 2, Pyhäntä Tekninen päällikkö ja rakennustarkastaja Timo Aitto-oja p Kaavoitusta koskeva materiaali ja julkiset kuulutukset ovat nähtävillä myös Pyhännän kunnan internet-sivuilla osoitteissa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Pyhännän kaavoituksen viranomaisohjauksesta vastaa Hilkka Lempiäinen,

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot