Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta"

Transkriptio

1 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

8 Rakennusvalvonnan tehtävä 8 Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

9 9

10 Rakennusvalvonta toivoo varhaista yhteydenottoa 10

11 11 Rakennusvalvonnan luonne Rakennusvalvonta on tiukasti sidottu lakiin Pientalorakentamisen osuus lisääntyy koko ajan. Liki 50% käsiteltävistä lupa-asioista on pientalorakentamista eli maallikoiden käsissä Rakennusvalvonnalle pitää olla mahdollista keskittyä luovuutta vaativiin tehtäviin rutiinitehtävien sijasta Hyvä ratkaisu syntyy kolmiosta kaavoittaja rakennuttaja rakennusvalvonta Luovuus ja terve järki eivät ole kiellettyjä kaavoittaja rakentaja rakennusvalvonta

12 12 Rakennusvalvontatyö jakautuu käytännössä kolmeen kohdealueeseen Ammattirakentaminen liike- ja toimistorakennukset, rivi- ja kerrostalot Pientalorakentaminen omakotitalot Muut toimenpiteet kevyet piharakenteet, puunkaato- ja aitaluvat, mainokset

13 Rakennusvalvonnan monet roolit 13

14 Visio 2015 (Oulun rakennusvalvonta) Oulun rakennusvalvonta on koko seutua palveleva, rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. 14 Oulun rakennusvalvonta on ennakkoluuloton toimialansa toimintojen kehittäjä ja arvostettu edelläkävijä. Oulun rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Kestävän kehityksen mukaisten toimien vaikuttavuus ja tuottama lisäarvo rakennetun ympäristön laatuun on huippuluokkaa. Oulun rakennusvalvonta hallitsee omat prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen voimakkaissa vaihteluissa.

15 Visio uudenlaisesta rakennusvalvonnasta 15 Tuottaa selvästi todettavaa lisäarvoa rakennushankkeille Palvelee ja auttaa kuntalaisia rakennusasioissa ja on siinä työssä viitseliäs Uskaltaa neuvoa ja ottaa kantaa asioihin, ei välttele sitä työvirheidensä pelossa On yhteistyöhaluinen ja -hakuinen, jopa hakee itselleen markkinoita Menee mukaan julkisuuteen tiedotuksen, mainonnan ja osallistumisen keinoin Tekee tavoitteellista kehitystyötä suunnittelijoiden ja ammattirakentajien kanssa Verkottuu muiden toimijoiden kanssa Ei pelkää työnsä jonkin osa-alueen avaamista ulkopuolisille, esim. katselmukset (Virastopäällikkö Tapani Mäkikyrö, Oulun rakennusvalvonta 2005)

16 Paperien leimaajasta asiakaspalvelijaksi ja rakentamisen laadun kehittäjäksi 16

17 Rakennusvalvonnan sisäinen organisaatio Yleinen osasto vastaa kirjaamon ja arkiston toiminnasta, tilastoista ja tietojärjestelmistä sekä lainopillisista ja hallinnollisista asioista. 2. Kaupunkikuvaosasto vastaa lupahakemusten käsittelystä, neuvoo ja opastaa rakennushankkeisiin ryhtyviä sekä valvoo kaupunkikuvan kehittymistä. 3. Rakennustekninen osasto hoitaa rakennustyön viranomaisvalvontaa. Lisäksi osasto käsittelee erityissuunnitelmat ja valvoo suunnitelmien toteutumista työmaalla.

18 Oulun rakennusvalvonta 18

19 Rakentamisen luvanvaraisuus 19 Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat toimenpidelupa, purkamislupa ja maisematyölupa. Vähäisiin rakennushankkeisiin ei tarvita rakennuslupaa. Sen sijaan niihin on haettava toimenpidelupa tai tehtävä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Ennen rakennuslupaa saatetaan edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Jos rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset. Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rajoituksista.

20 Rakennuslupa tarvitaan kokonaan uuden rakennuksen rakentamiseen tai olevan rakennuksen laajentamiseen taikka sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sellaiseen rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen muuhun sellaiseen rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen 20

21 Tilapäinen rakennuslupa 21

22 22

23 Toimenpidelupa 23 Toimenpidelupa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan pysyvien ja pitkäaikaisten (yli kaksi viikkoa) mainoslaitteiden asettamiseen muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin

24 24 Purkamislupa Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueilla ja alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten sekä lisäksi yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin sille on myönnetty lupa.

25 25 Purkujätteiden käsittely Purkujätteiden käsittely Rakennuksen purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä (MRL 154 ). Rakennuksen purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen (purkujätteen) määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä (MRA 55 ).

26 Valitusoikeus purkuluvasta 26

27 27 Maisematyölupa Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueilla, yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään, alueilla, joilla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten tai joilla yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten niin on määrätty.

28 Korjausrakentaminen 28 Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä tehtäessä samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Rakennettua kulttuuriympäristöä eli rakennusperintöä ovat rakennukset ja rakennetut alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, sillat tai majakat. Tärkeintä kulttuuriympäristön säilymiselle on sen luonteva käyttö ja jatkuva hoito. Edellytykset kulttuuriympäristön säilymiselle luodaan kuntien maankäytön suunnittelussa. Kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyvät rakennukset, rakennusryhmät ja rakennetut alueet voidaan suojella rakennussuojelulailla, mutta pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kaavoituksen yhteydessä kunnallisilla päätöksillä.

29 29 Kuuleminen Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

30 Suunnittelutarveratkaisu 30 Haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

31 Poikkeaminen 31 Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Päätöksen tekee yleensä kunnan päättävä viranomainen. Poikkeamislupaa tarvitaan siis esimerkiksi, kun poiketaan asemakaavasta. Poikkeaminen ranta-alueella Ranta-alueella, jolla ei ole rantarakentamista ohjaavaa rantaasemakaavaa, uudisrakentaminen vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee alueellinen ympäristökeskus.

32 Vähäinen poikkeaminen 32

33 33 Jätevesi Vesijohtoja sisältävät rakennukset tulee liittää yleiseen viemäriin aina kun se on mahdollista. Kun rakennetaan kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle, on jäteveden käsittely järjestettävä siten, ettei jätevesi kuormita ympäristöä. Vuonna 2004 voimaan tulleen haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevassa asetuksessa on annettu vaatimukset kiinteistön jätevesien käsittelylle.

34 Miten rakennuslupa haetaan? 34 Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Kun lupaa rakennustoimenpiteelle haetaan, pelkkä luvan hakeminen riittää, lupamuodon määrittää viranomainen viran puolesta.

35 Rakennuslupahakemuksen liitteet Rakennuslupahakemus rakennusvalvonnan lomake, 1 kappaleena allekirjoittajana rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen. nimetyn pääsuunnittelijan allekirjoitus 2. Piirustukset (pääpiirustukset) kolmena sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja pääsuunnittelijan allekirjoittamana pinta-ala- ja tilavuustiedot ryhmiteltyinä uusiin, vanhoihin ja laajennustietoihin sekä niiden summiin asemapiirros, mittakaava 1:200, asemapiirroksessa esitetään muun ohella rakennuksen lattian ja pihan korkeussuhteet, suunnitelma pintavesien poisjohtamiseksi (tontin kuivatussuunnitelma) sekä liittyminen katuun. pohjapiirros 1:100, pohjapiirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot poistumis- ja varateineen sekä ilmanvaihtojärjestelyt leikkauspiirustukset 1:100 julkisivupiirustukset 1:100 materiaali ja värisävymerkintöineen rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen sisältäen tiedot yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelista sekä kosteiden tilojen vedeneristyksistä hormipiirros 1:20 liittyvine rakenteineen.

36 36 3. Virallinen rakennuslupakartta oikeaksi todistetut asemakaavaote, tonttikartta, pohjakartta ja naapuriluettelo kartta on voimassa 3 kuukautta ja sillä on noin viikon toimitusaika. 4. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta. 5. Tilastolomakkeet (RH-lomake) RH 1 Rakennushankeilmoitus Jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne. RH 2 Asuinhuoneistolomake Täytetään vain, mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon. Muutostyön yhteydessä, mikäli asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu, vanha asunto esitetään poistona ja uusi lisäyksenä. RK 9 Poistumislomake Poistuvasta, purettavasta rakennuksesta on täytettävä erillinen poistumislomake. Rakennuksen purkaminen erillisenä toimenpiteenä ilman uuden rakentamista edellyttää purkuilmoituksen tekemistä tai purkuluvan hakemista. Lisäksi tulee toimittaa täytettynä lomake "Selvitys jätteiden määrästä ja laadusta sekä niiden lajittelusta"

37 37 6. Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys, joka sisältää myös tontin pintavaaituksen ulotettuna naapuritonttien puolelle vähintään 6 metriä. Lisäksi vaaitaan naapurirakennusten sokkelikorko sekä maanpinnan korkeus sokkelin vierellä. 7. Energiaselvitys 8. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja KVV-työnjohtajan (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto) hyväksyttämisen hakulomakkeet Hyväksyminen on haettava ennen kyseisen työn aloittamista. 9. Selvitys naapureille tiedottamisesta Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta eli lupahakemuksen toimittamisesta viranomaiskäsittelyyn on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tiedotettava naapureille. Naapurien allekirjoittama naapuritiedotuslomake liitetään lupahakemukseen. 10. Selvitys naapurien kuulemisesta (suostumus) Jos asemakaava-alueella rakentamisessa poiketaan vähäisessä määrin asemakaavasta (esim. asemakaavan määräämän rakennusalan ylitys), tulee tällöin kuulla naapurien mielipide asiasta. Naapurien allekirjoittama kuulemislomake, jossa kerrotaan asemakaavasta poikkeaminen, liitetään hakemusasiakirjoihin.

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45 Luvan voimassaoloaika Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muiden lupien mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa valmiiksi. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen että työn loppuunsaattamisen osalta. Pidennystä on haettava luvan voimassa ollessa.

46 46 Rakentamismääräykset RakMk eli Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä ko. asetukseen. Määräykset ovat uudisrakentamisessa kaikkia osapuolia sitovia, ohjeet esimerkkejä määräykset täyttävistä ratkaisuista. Korjausrakentamisessa määräykset ovat sitovia soveltuvin osin, riippuen rakennustyön laajuudesta ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Määräyskokoelmaa ylläpitää ympäristöministeriö. Määräysten velvoittavuus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin, sen 13. pykälään.

47 Suomen rakentamismääräyskokoelma 47» Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.» Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.» Rakennustuotteille, joille on asetettu vaatimuksia rakentamismääräyskokoelmassa, voidaan myöntää tyyppihyväksyntä.» A Yleinen osa» B Rakenteiden lujuus» C Eristykset» D LVI JA energiatalous» E Rakenteellinen paloturvallisuus» F Yleinen rakennussuunnittelu» G Asuntorakentaminen

48 48

49 Pääsuunnittelija 49 "Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset." Pääsuunnittelijaksi ryhtyvä ilmoittaa lupahakemuksessa nimensä, koulutuksensa, kokemuksensa ja yhteystietonsa. Lisäksi hänen tulee allekirjoittaa hakemus omalta osaltaan. Pätevyys Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, DI, rakennusinsinööri). Myös pitkään suunnittelijana toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelija. Tehtävät Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja hän voi toimia myös rakennussuunnittelijana. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta. Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa viimeistään arkkitehtisuunnitelmien luonnostelussa tai talotyypin valinnassa. Vastuut Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.

50 Pääsuunnittelijan tehtävät 50 Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi Pääsuunnittelijan tulee lisäksi osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta.

51 Suunnittelijat Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö. Suunnittelijat ilmoitetaan rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa. Ilmoitettavia suunnittelijoita ovat pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Erityissuunnittelijoista ilmoitetaan yleensä rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija tai iv- ja kvv-suunnittelijat. 51

52 Suunnittelijan tehtävät ja vastuu 52 Suunnittelijan tulee laatia vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Suunnittelijan tulee huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta

53 Suunnittelijan kelpoisuus 53 Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

54 54 Suunnittelutehtävän vaativuusluokat AA ERITYISVAATIMUS A B C PERUSVAATIMUS PIENEHKÖ tai teknisiltä ominaisuuksiltaan TAVANOMAINEN rakennus tai tekninen järjestelmä VÄHÄINEN

55 Erityissuunnitelmat 55 Rakennepiirustukset ja -laskelmat Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten. Niissä esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset. Rakennepiirustukset vaaditaan myös pientalossa. Ilmanvaihto- ja lämmityslaitepiirustukset Ilmanvaihtopiirustuksissa esitetään ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta, tavoitearvot, kanavointi, eristykset ja laitteet mitoituksineen. Mikäli pientalon ilmanvaihdossa ei käytetä lämmön talteenottoa, tarvitaan aina lämpöhäviöiden tasauslaskelma rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Lämmityslaitepiirustuksissa esitetään lämmityksen järjestäminen ja toiminta laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset Piirustuksissa esitetään vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärijärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen sekä niiden liittyminen yleisiin johtoihin.

56 Vastaava työnjohtaja Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa ja valvoa rakennustyötä ja vastata viranomaisiin päin sen suorittamisesta. 56 Pätevyys Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kolmen vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Tehtävät Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella hankkeeseen. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaan. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset pidetään ajallaan. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään työmaapäiväkirjassa tai rakennusluvan yhteydessä annettavassa valvontakirjassa esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja.

57 Aloituskokous 57 Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Aloituskokous pyydetään, kun tontti on raivattu sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasema on selvitetty. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on hyväksytty aloituskokouksessa. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan käyttöönotettava tarkastusasiakirja, jota tulee täyttää työmaan edistyessä.

58 58 Perustuskatselmus Milloin omakoti- tai vastaavilla pienrakennuksilla katsotaan pohjakatselmus tarpeelliseksi, on tämä katselmus pyydettävä rakennusvalvontavirastosta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä. Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt sekä valvottava betonityöt. Perustuskatselmus pyydetään rakennusvalvontavirastosta ennen perustusten betonointitöihin ryhtymistä.

59 59 Rakennekatselmus Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvontavirastosta.

60 60 Savuhormikatselmus Hormikatselmus pyydetään, kun savu- ja muut hormit on tehty ja ennen kuin ne peitetään. Hormikatselmus pyydetään rakennusvalvontavirastosta.

61 61 KVV-katselmus Tarkastukset pyydetään rakennusvalvontavirastosta, kun tonttiviemäreiden ja -vesijohdon asennustyöt ovat alkamassa kerros- ja rivitaloissa rakenteisiin jäävät kvv-asennukset ovat valmistumassa LVI-laitteistot otetaan käyttöön, LVI-loppukatselmus katselmukset pyydetään tarvittaessa useammassa vaiheessa rakennustyön edistyessä

62 Käyttöönottokatselmus Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiita. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee tässä vaiheessa olla valmiina ja esitettävä tarkastajalle. sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmiina. 62

63 63 Loppukatselmus Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvontavirastolta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa. Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.

64 Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista 64 Kaavoituksen lisäksi kunta ohjaa rakentamista rakennusjärjestyksen avulla. Tämä koskee erityisesti alueita, joilla ei ole asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jota voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Harvaan asutun maaseudun lisäksi tällaisia alueita on myös taajamien reunamilla. Jokaisessa kunnassa on oltava rakennusjärjestys. Se sisältää muun muassa rakennuspaikan pinta-alaa, rakennusten kokoa ja sijaintia, rakentamistapaa, maiseman käsittelyä ja aitaamista koskevia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

65 Rakennusjärjestys 65 HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto , voimaantulo I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä 3 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 4 Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen määräyksistä 5 Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen 6 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 7 Suunnittelutarvealueet Oulun kaupungissa 8 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset 9 Rakennusoikeus 10 Loma-asunnon rakennuspaikan pinta-ala ja rakennusoikeus ranta-alueilla 11 Rakennuksen sijainti rakennuspaikalla ja etäisyys rantaviivasta 12 Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä ja yksityisestä tiestä III LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 13 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön 14 Rakennuksen sopeutuminen tontille 15 Rakennuksen korkeusasema 16 Tontin rajan ylittäminen 17 Asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan ylittäminen 18 Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet sekä markiisit 19 Ikkunamainokset 20 Tontin ja rakennuksen osoitenumerointi 21 Tontin ja rakennuksen valaistus sekä rakennusten nimeäminen 22 Maanalainen rakentaminen 23 Saastuneiden maiden huomioon ottaminen rakentamisessa

66 IV LUKU: TYÖMAAT 24 Rakennushankkeesta tiedottaminen 25 Rakennusaikaiset toimenpiteet rakennuspaikalla 26 Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen 27 Työmaan jätehuolto sekä työmaan purkaminen ja siistiminen V LUKU: PIHAMAAN RAKENTAMINEN 28 Pihamaan rakentaminen 29 Pihamaan korkeusasema 30 Tontin luiskaaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle 31 Tukimuurit ja pengerrykset 32 Sade- ja pintavesien johtaminen 33 Lumen varastointi 34 Tontin liikennejärjestelyt 35 Tontin ajoneuvoliittymä 36 Aidat ja istutukset 37 Pihamaan vajat, rakennelmat ja laitteet VI LUKU: RAKENNUKSEN ELINKAARI 38 Rakennuksen käyttöikä ja suunnitteluvalinnat 39 Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen 40 Rakennuksen tai sen osan purkaminen VII LUKU: JULKINEN KAUPUNKITILA 41 Julkisen kaupunkitilan määritelmä 42 Suunnittelun ohjaus 43 Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot 44 Rakennelmat ja laitteet 45 Tapahtuman järjestäminen VIII LUKU: RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 46 Rakennetun ympäristön hoito 47 Varastointi asuinrakennuksen tontilla 48 Julkisen kaupunkitilan kunnossapito ja hoito 49 Rakennetun ympäristön valvonta IX LUKU: YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 50 Vedenjakelu ja jätevesien käsittely 51 Jätehuolto X LUKU: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 52 Rakentaminen tärkeille pohjavesialueille 53 Rakennusjärjestyksen valvonta ja kaupungin viranomaisten yhteistyö 54 Rakennusjärjestyksen voimaantulo 66

67 67 Rakennustapaohjeet Yleensä uusille asuntoalueilla laaditaan asemakaavaa täydentävät rakennustapaohjeet. Niissä annetaan yksityiskohtaisia ohjeita rakennuksille sallituista materiaaleista, värisävyistä ja esim. kattokaltevuuksista. Rakennustapaohjeissa saatetaan antaa ohjeita myös aitauksista, tonttien muotoilusta yms. ympäristörakentamisesta.

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72 Arkkitehtiohjaus rakennusvalvonnan lupaprosessissa Kaavoituksen ohjausryhmissä asemakaavoituksen yhteydessä ratkaisujen ohjaaminen kaavamerkintöjen arviointi rakentamistapaohjeiden laatiminen kaava-alueille

73 Rakennussuunnittelun aloituskokous 73 rakennusvalvonta kokoonkutsuja mukana kaavoittaja rakennuttaja pääsuunnittelija Neuvottelussa käydään läpi asemakaavan ja rakennuspaikan asettamat reunaehdot sekä rakennuslakiin perustuvat pääsuunnittelijan velvollisuudet ja vastuut.

74 74

75 Tontin käyttösuunnitelmamenettely 75 Ennen rakennusluvan hakemista on asemapiirros tontin hallintamuodosta riippumatta hyväksytettävä rakennusvalvontavirastossa. Ennakkotarkastettu ja rakennusvalvontavirastossa hyväksytty asemapiirros (eli tontinkäyttösuunnitelma) on kaupungin tonttien osalta ehtona tontin luovutukselle. 1 Luonnos Rakennusten sijoittelu Pihajärjestelyt Liittyminen ympäristöön Pysäköinti (autot, pyörät) Tontin rajaus Teknisten tilojen sijoitus 2 Työstö (Tekniset tarkastukset) Korkeudet, kuivatus, liikenneyhteydet Istutukset ja pihajärjestelyt Kaukolämpöjohdot ja lämmönjakohuoneen sijoitus Vesi- ja viemäriverkostoihin liittyminen ja tonttijohdot 3 Hyväksyminen Rakennusten sijoittelu tontilla ja sopeuttaminen ympäristöön, kerrosluku, kerrosala (vanha ja uusi), käyttötarkoitus; liike- ja toimistotila, asuminen jne. Tontin muu käyttö; auto- ja pyöräpaikat, kulkutiet, istutukset, leikkipaikat ja ulko-oleskelutilat, pihakalusteet, aidat, jätehuolto, valaistus, tontin rajaus, pintamateriaalit, lumen läjitys. Tontin rakennusten tulevat korkeudet niin, että niistä ilmenee tontin pintavesikuivatus Tontille tulevat teknisen huollon verkostot; vesijohto, jätevesiviemäri, sadevesiviemäri, kaukolämpöputkistot ja lämmönjakohuoneen sijoitus. Raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit Lumen läjitys

76 76 Rakennuslupavalmistelu suunnittelun ohjaus, konsultoiva työskentely kaupunkikuvatyöryhmässä esittely pientalojen ohjauksessa kaksivaiheinen laatuohjausmenettely, tekninen laatu mukana, asiantuntijoiden valinta, laajat koulutustilaisuudet tontinsaajille

77 Kaupunkikuvatyöryhmä 77 Nimeää rakennuslautakunta Toimii rakennuslautakunnan apuna pyydettäessä kaupunkikuvallisissa kysymyksissä lausunnonantajana (MRL 117 ) Rakennus soveltuu rakennettuun maisemaan ja ympäristöön Täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset Rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa ei turmella

78 78 Tekninen katselmustyöryhmä virastopäällikkö (pj) tarkastuspäällikkö (vpj) tarkastusinsinöörit palotarkastusinsinööri johtava terveystarkastaja rakenneinsinööri

79 Pientalo-ohjauksen sisältö Kaupunkikuva, talomalli Rakennusvalvontavirasto järjestää uusilla kaava-alueilla pientalorakentajille ohjauspalavereja (korttelikokoukset) tulevien naapureiden kesken. Naapuruksille järjestettyjen ohjauspalaverien ensisijaisena ajatuksena on tehdä naapurit tietoiseksi toistensa tavoitteista ja tonttinsa käyttöratkaisuista eli mihin eri toiminnat tontilla sijoittuvat. Tarkastusarkkitehdin kutsumaan ohjaukseen osallistuvat samalla kertaa lähimmät naapurukset ja heidän pääsuunnittelijansa. 79 Ohjauskertoja on kaksi. Ensimmäisessä tilaisuudessa esitellään alustavat ajatukset ja kysymykset liittyen rakennusten sijoitteluun tontille. Lisäksi keskustellaan tontille sijoitettavista talomalleista sekä käydään läpi asemakaavan ja rakennustapaohjeiden vaatimukset. Tilaisuudessa sovitaan myös jatkotoimenpiteistä.

80 80 Kokonaisvaltainen laatu Venustas Kauneus Kaupunkikuvallinen laatu Utilitas Käyttökelpoisuus Asumisen laatu, asuttavuus Firmitas Kestävyys Tekninen laatu Marcus Vitruvius Pollio oli roomalainen 1. vuosisadalla e.kr. elänyt arkkitehti, insinööri ja kirjailija. Vitruvius kirjoitti kymmenosaisen arkkitehtuuria käsittelevän teoksen De architectura libri decem. Vitruviuksen määritelmän mukaan arkkitehtuurissa pitää pyrkiä kolmeen päämäärään: venustas, firmitas, utilitas (kauneus, kestävyys, käyttökelpoisuus).

81 81 Ajattomuus - esteettinen kestävyys ajaton= ajasta tai aikakaudesta riippumaton, aina ajankohtainen Mitä muodinmukaisempi ja trendikkäämpi ratkaisu, sitä lyhytikäisempi Sopusuhtaisuus ja kauneus luovat kestävyyttä Sitoutuminen ympäristöön ja perinteeseen luo kestävyyttä

82 Esimerkki, 5 h + k 82 Huoneistoala 109 m2 Huoneistoala 142 m2 PINTA-ALAN SÄÄSTÖ SUURIMMAN JA PIENIMMÄN VÄLILLÄ 55 m2 eli 33,5 % Huoneistoala 164 m2

83 Tilankäytön tehokkuuden tunnuslukuja 83

84 Pientalon tekninen laatu 84 Pientalon teknisen laadun ohjaus Pienrakentajan avuksi Oulun rakennusvalvonta on kehittänyt pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmän, jonka tehtävänä on auttaa rakentajaperhettä määrittämään omat teknisen laadun tavoitteensa. Samalla järjestelmä toimii yhteisenä kielenä rakentajaperheen, suunnittelijan, urakoitsijan ja talotehtaan välillä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että pientaloista tulee asetetun laatutavoitteen mukaisia. Hankkeeseen osallistuvien odotetaan asettavan laatutavoitteet (kosteudenkestävyys, energiankulutus, sisäilmasto ja ympäristövaikutukset) tietoisten valintojen pohjalta. Arviointijärjestelmä arvottaa valinnat laatutähdiksi siten, että määräysten mukainen minimitaso on 1 tähti ja maksimitaso 5 tähteä.

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 Esteettömyysselvitys 98

99 99

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot