OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA"

Transkriptio

1 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiyksiköissä hoidetaan tartuntatauteja sairastavia potilaita ja toisaalta potilaita, joilla on sairauden tai sen hoidon johdosta immuunivaje ja jotka sen vuoksi ovat erityisen alttiita tartuntatautien hengenvaarallisille seurauksille. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ovat siis sekä riskissä saada itse tarttuvia tauteja hoidettaviltaan että he voivat myös levittää näitä tauteja hoidettavilleen. Käytössä olevat sairaalahygieeniset toimenpiteet, kuten henkilökohtaisten suojaimien käyttö, vähentää mutta ei kuitenkaan poista tarttuviin tauteihin liittyvää potilasturvallisuuden vaarantumisen riskiä. Terveyden- ja sosiaalihuollon parissa työskentelevillä on velvollisuus huolehtia hoidettaviensa henkilöiden terveyden suojelemisesta. Tätä seikkaa on syytä painottaa jo uravalintavaiheessa alalle aikovien kohdalla. Rokottaminen on tehokas keino vähentää sekä estää tautien tarttuminen henkilökunnalta potilaille että hoitohenkilökunnalle itselleen aiheutuvaa riskiä. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vastusti tartuntatautilain valmisteluvaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suunniteltua velvollisuutta ottaa rokotussuoja tiettyjä tartuntatauteja vastaan. Säännös kuitenkin tuli lakiin (48 ) ja kun sen seurauksena rokotuksista kieltäytymisestä voi seurata työtekijän työsuhteen päättäminen, kehottaa SuPer jäseniään ottamaan työnantajan tarjoamat rokotteet. Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) Uusi tartuntalaki astui voimaan Lain tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy.

2 2 Lain 48 :n mukaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden asiakas- ja potilastiloissa tapahtuvaan työskentelyyn sairaalatai laitoshoitoa antavissa terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksiköissä ja potilaiden kuljetuksissa saa vain erityisistä syistä käyttää henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Joillekin potilasryhmille rokotuksilla ehkäistävissä olevat tartuntataudit aiheuttavat tavallista suuremman vaaran. Esimerkkejä elimistön puolustusjärjestelmää merkittävästi heikentävistä tekijöistä: Potilaan vakava sairaus sekä syöpälääkkeet ja immuunivasteenmuuntajat Raskaus Alle 12 kuukauden ja yli 65 vuoden ikä. Vakaville seuraamuksille alttiuden arviointi tapahtuu aina lääketieteellisillä perusteilla. Asiakas- ja potilastiloilla ja työskentelyllä potilaiden kuljetuksissa tarkoitetaan asiakas- ja potilashuoneita, sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja sekä näihin verrattavia tiloja, joissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle asiakkaisiin tai potilaisiin. Esimerkiksi sairaaloiden odotus- ja käytävätiloja pidetään tässä tarkoitettuina tiloina. Oleellista on, että tiloissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle Erityisenä syynä rokottamattoman henkilön käyttöön voisi säännöksen perusteluiden mukaan olla esim. se, että ei ole käytettävissä muuta ammattitaitoista henkilökuntaa, yliherkkyys tai muu rokotettavan ominaisuus taikka esim. että uusi työntekijä on saatava nopeasti töihin. Lähtökohta siis on, että edellä mainittuja potilas- ja asiakasryhmiä hoitava ja heidän läheisyydessään työskentelevä henkilökunta tulee rokottaa tartuntatauteja vastaan. Rokotusta ei tarvita, jos henkilöllä on oman ilmoituksensa perusteella aiemman rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja jo olemassa. Tarvittaessa rokotussuojan olemassaoloa voidaan selvittää laboratoriotutkimuksilla. Vastaava velvollisuus suojautua tartuntataudeilta on säädöksessä säädetty opiskelijoille, jotka voivat työharjoitteluun liittyvän potilastyön aikana levittää tartuntoja. Velvollisuus huolehtia rokotusten antamisesta on opiskeluterveydenhuollolla. Jos sairaala hankkii ostopalveluna yksityisiltä yrityksiltä tässä :ssä tarkoitettuja tehtäviä, sen on huolehdittava sopimuksessa, että tehtävän saaneella yrityksellä on riittävästi työvoimaa, jolla on joko rokotusten tai sairastetun taudin antama suoja tartuntataudeille. Tartuntataudit, joita vastaan em. mainittuja potilas- ja asiakasryhmiä hoitava ja heidän läheisyydessään työskentelevä henkilökunta tulee rokottaa ovat:

3 3 Tuhka- ja vesirokko o Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaa MPR-rokote ei tarvitse ottaa, jos työntekijällä on jo sairastetun taudin antama suoja kyseisiä tauteja vastaan. Hinkuyskä o DTAP-rokote (suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta ja hinkuyskältä) o Imeväisikäisten kanssa työskentelevillä oltava rokotus voimassa. Kausi-influenssarokote on otettava vuosittain. Työnantaja vastaa siitä, että hoitohenkilökunta on asianmukaisesti rokotettua. Työnantajalla on myös työsuojelusäännösten perusteella velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät on asianmukaisesti suojattu työhön liittyviltä terveysvaaroilta. Uuden tartuntatautilain 48 :n perusteluissa todetaan, että työnantajan tulee kustantaa työntekijöille sellaiset rokotukset, jotka eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Näitä ovat mm. influenssarokotukset ja aikuisten vesirokkorokotus. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset kustannetaan valtion varoista. Kansalliseen rokotusohjelman mukaisissa rokotuksissa on työntekijällä oikeus käydä työajalla, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Super katsoo, että samaa linjaa tulee noudattaa myös tartuntatautilain 48 :n tarkoittamissa rokotuksissa. Työntekijä toimittaa itse työnantajalle selvityksen rokotussuojastaan. Selvityksen toimittaminen on vapaaehtoista. Rokotussuojaa koskevan selvityksen sisältö on syytä rajata tietosuojasyistä välttämättömimpään eli vain siihen, soveltuuko työntekijä kyseisiin tehtäviin rokotussuojansa puolesta vai ei. Lain perustelujen mukaan selvitykseksi riittäisi myös suullinen ilmoitus työnantajalle. Selvitys on tuhka- ja vesirokon osalta kertaluonteinen, hinkuyskän osalta määrävälein annettava ja kausi-influenssan osalta vuosittainen. Työntekijää, joka kieltäytyy antamasta työnantajalle selvitystä rokotussuojastaan, ei voida käyttää 48 :ssä tarkoitettujen riskiryhmään kuuluvien potilaiden tai asiakkaiden hoitamisessa. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöille. Jos työntekijän työsopimuksen mukaisina työtehtävinä on hoitaa edellä mainittuja potilas- ja asiakasryhmiä, eikä työnantajalla ole tarjota hänelle muita työtehtäviä, voidaan rokotuksista kieltäytymistilanne tai rokotussuojasta selvityksen antamatta jättämistilanne rinnastaa työstä kieltäytymiseksi. Työnantajalle voi tämän johdosta syntyä oikeus irtisanoa työntekijän työsopimus. Työntekijän ja opiskelijan rokotussuojaa koskeva lain 48 tulee voimaan vasta Influenssarokotuksen ottaminen

4 4 Joka vuosi noin puoli miljoonaa ihmistä sairastuu Suomessa influenssaan. Valtaosa infektion saaneista on oireettomia tai vähäoireisia ja voi siksi tietämättään levittää influenssaa eteenpäin. Potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuvilla sosiaalija terveydenhuollon työntekijöillä ja lääkehuollon henkilöstöllä on oikeus saada maksutta influenssarokotus. Rokote on ilmainen sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöille. Influenssarokotukset ehkäisevät influenssaa, sen aiheuttamia jälkitauteja ja kuolemia sekä vähentävät influenssan leviämistä. Tästä syystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikki potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuvat ottaisivat influenssarokotuksen. Monilla sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla on influenssakauden lähestyessä ohjeistettu ja joissakin tapauksissa jopa painostettu henkilöstöä ottamaan influenssarokotus. Siitä huolimatta, että influenssarokotuksen ottaminen on suositeltavaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskenneltäessä ja uuden tartuntatautilain 48 :n mukaan säännöksessä mainittuja potilas- ja asiakasryhmiä hoidettaessa pakollinen, ei työpaikoilla ole sallittua painostaa niitä työntekijöitä, jotka eivät halua ottaa rokotusta. Perustuslain 7 :n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Yksinkertaistettuna tällä tarkoitetaan kieltoa kohdistaa ihmiseen fyysisiä toimenpiteitä hänen tahtonsa vastaisesti. Tästä seuraa myös se, että työnantaja ei voi pakottaa työntekijää ottamaan influenssarokotusta vastoin tämän omaa tahtoa. Monilla työpaikoilla on myös annettu ohje, että niiden, jotka eivät ota rokotusta, tulee influenssa-aikana käyttää potilaan lähellä työskennellessään suunenäsuojaa. Tämäkin ohje on suositus, eikä työnantajalla ole oikeutta pakottaa ketään suojan käyttämiseen vastoin tahtoa. Tässä on kuitenkin muistettava se, mitä edellä sivulla 3 on todettu työstä kieltäytymisen seurauksista työntekijälle. Terveydenhuollossa on kuitenkin osastoja, joilla työskentely ei rokottamattomana ole mahdollista, jotta potilasturvallisuus pystytään takaamaan. Tällaisia osastoja ovat esim. teho-osastot ja syöpäsairaiden osastot ja ylipäätään kaikki sellaiset osastot, joilla hoidettavien potilaiden oma vastustuskyky on niin alentunut, että tartunta johtaisi mitä todennäköisimmin potilaan kuolemaan. Uuden tartuntatautilain 48 :n mukaan riskiryhmiin kuuluviksi katsotaan täst edes myös raskaana oleva, imeväisikäiset ja yli 65-vuotiaat.

5 5 Työnantaja ei tällaisissa tilanteissa voi käyttää rokottamatonta hoitajaa, vaan tämä on mikäli mahdollista, siirrettävä toisiin tehtäviin potilas- ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Jos muita töitä ei ole mahdollista tarjota rokottamattomille työntekijöille, voi työnantajalle syntyä myös työsopimuksen irtisanomisperuste, kuten aiemmin tässä ohjeessa on jo todettu. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 :ssä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisistä velvollisuuksista. Säännös velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä soveltamaan yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti. Aseptiseen työskentelyyn pisaratartunnalla leviäviä tauteja kantavia potilaita hoidettaessa kuuluu suojainten käyttö. Suojainten käytöllä estetään hoitajaa itseään saamasta tartuntaa sekä hoitajaa tartuttamasta tauteja potilaista ja itsestään toisiin. Infektiolääkärit antavat yleensä ohjeistuksia suojainten käytöstä epidemiaaikoina. Näiden ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa työpaikalla, jolla hoidetaan infektioita sairastavia henkilöitä tai henkilöitä, joiden epäillään sairastavan infektiota. Jos potilaalla ei ole todettu infektiota tai infektiosta ei ole epäilyä, ei mihinkään ennaltaehkäisevään suojainten käyttöön ole perusteltavaa ryhtyä. Ohessa vielä kaavio infektioiden torjunnasta: Lähde: Rokotustietojen kerääminen THL:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rokotteiden jakelu sekä rokotteiden vaikuttavuuden ja turvallisuuden seuranta. Tätä rokotteiden vaikuttavuuden ja turvallisuuden seurantaa toteuttaakseen THL on perustanut Suomeen kansallisen rokotusrekisterin, johon rokotustiedot kerätään henkilötunnisteisesti osana THL:n rutiininomaisia valtakunnallisia terveysrekisterikeräyksiä. Rokotustapahtuman asianmukainen kirjaaminen on tärkeää niin potilasturvallisuuden kuin myös rokotteiden vaikuttavuuden seurannan kannalta.

6 6 Rokotetuista on joillakin työpaikoilla myös kerätty listaa THL:lää varten. Tieto siitä, kuinka suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä on saanut influenssarokotuksen, on THL:lle tärkeä, jotta se voi arvioida influenssarokotusten kattavuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Rokotettujen ja annettujen rokotteiden seurannan tärkeydestä huolimatta kirjaamisessa tulee toimia työnantajaa velvoittavien tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla. Tietosuojavaltuutettu on ottanut kannan, jonka mukaan työelämän tietosuojalain säännökset eivät mahdollista sitä, että työnantaja voisi muodostaa työntekijöistään erillisen terveydentila-henkilörekisterin, johon kerättäisiin ja talletettaisiin työntekijöiden terveydentilatietoja, kuten esimerkiksi tietoa sairauden syystä tai diagnoositietoja. Tieto influenssarokotuksen saamisesta on nähdäkseni vastaavanlainen terveydentilatieto, eikä sen osalta näin ollen ole sallittua tehdä mitään omia erillisiä rekistereitä työpaikoilla. Työnantaja on erillinen henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä omien henkilöstöhallinnon rekisteriensä osalta ja työterveyshuolto rekisterinpitäjä omien työterveyshuollon tehtävien rekistereiden ja potilasrekistereiden osalta. Työnantajalla on oikeus kerätä ja tallentaa työntekijöistä arkaluonteisia henkilötietoja vain silloin kuin ne liittyvät työntekijän tai työnantajan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen (esim. palkanmaksu). Rokotustietoja ei näiden säännösten valossa voida työpaikoilla kerätä omiin erillisiin rekistereihin. Tietosuojasäännösten valossa onkin suositeltavinta, että influenssarokotukset annetaan keskitetysti työterveyshuollossa, jolla on velvollisuus kirjata ylös rokotustapahtuma (milloin annettu, kuka antanut, rokotteen nimi ja eränumero). THL voisi kerätä/saada tiedot rokotuksista suoraan työterveyshuollosta ilman turhia välikäsiä. Tällä menettelyllä vältettäisiin myös se, että arkaluonteisia henkilötietoja saisivat työpaikoilla tietoonsa sellaiset henkilöt, joiden varsinaisiin työnantajavelvoitteisiin tällaisten tietojen käsittely ei kuulu. Tietosuojasäännökset edellyttävät, että henkilötietojen, ja erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen kuten terveydentilatietojen, käsittelijöiden piiri tulee aina pitää mahdollisimman suppeana. Tällä hetkellä THL:n rokotusrekisteriin ei kerry tietoa yksityisen terveydenhuollon toimipaikoista (ml. työterveyshuollot). Rekisteriä suunnitellaan laajennettavaksi kattamaan myös yksityisen puolen toimijat. Tällöin tiedot rokotuksista kerättäisiin suoraan työterveyshuollon potilastietojärjestelmistä samalla tavalla kuin nyt ne kerätään julkisesta perusterveydenhuollosta. Ainakin joillakin isoilla terveydenhuollon työpaikoilla on henkilökunnalle annettu rokotuksia paikoissa, joissa potilastietojärjestelmä ei ole käytössä (ns. henkilökunnan rokotuspisteet). Mikäli rokotuksen ottomahdollisuus toteutetaan tällä tavalla, tulee aina huolehtia siitä, että rokotustapahtuma kirjataan potilastietojärjestelmään asianmukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 421/2004, 3 : Annetut ro-

7 7 kotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Lomakkeeseen tai tietojärjestelmään merkitään rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja ). Muuta huomioitavaa tartuntatautilaista Ilmoitus haittavaikutuksista Tartuntatautilain 52 :n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta salassapitosäännösten estämättä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus puolestaan tallentaa saamansa rokotteiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset valtakunnalliseen haittavaikutusrekisteriin lääke- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Tiedot käsittävät rokotetun tunnistetiedot, tiedot ilmoituksen tekijästä ja tiedot annetuista rokotteista (mukaan lukien rokotteiden erätiedot) ja todettua tai epäiltyä haittavaikutusta koskevat tiedot. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen puolestaan on luovutettava haittavaikutusrekisterin tiedot rokotteen tai rokotuksen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle THL:lle. Tartuntatautipäiväraha Tartuntatautilain nojalla voidaan eristää tartuntatautia sairastava henkilö, asettaa tämä karanteeniin tai määrätä hänet olemaan pois ansiotyöstään. Jos henkilö on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi, on hänellä oikeus saada tältä ajalta tartuntatautipäivärahaa (82 ). Vastaava oikeus on myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on edellä mainituista syistä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Aiemmin tällaisissa tilanteissa henkilöllä on ollut oikeus saada sairauspäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta. Uuden säännöksen mukaan tartuntatautilaissa säädetään oikeudesta tartuntatautipäivärahaan ja itse korvausta koskevat säännökset on siirretty sairausvakuutuslakiin. Korvaus vastaa henkilön menettämää ansiota täysimääräisenä eli sen määrä lasketaan suoraan menetetystä työtulosta. Tartuntatautipäiväraha määräytyy sen työ- tai virkasuhteen palkan perusteella, jonka vakuutettu saisi, ellei häntä olisi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Palkkatulon perusteella maksettavan tartuntatautipäivärahan määrä on kuukausitulon 25-osa, koska päivärahaa makse-

8 8 taan arkipäiviltä (ma-la). Jos ansionmenetyksen määrästä ei saada riittävän luotettavaa selvitystä, tartuntatautipäiväraha voi määräytyä sen palkan perusteella, jonka vakuutettu on saanut välittömästi ennen kuin hänet on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään. Opiskelijoilla, työttömillä ja omaa taloutta hoitavilla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, vain jos heillä on esim. opiskelujen ohessa työ, josta he joutuvat jäämään pois tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja heille syntyy ansionmenetystä. Tartuntatautipäivärahaa ei makseta työntekijälle vuosiloman ajalta, koska työntekijälle ei tällöin aiheudu ansionmenetystä ajalta, jolta työnantaja maksaa vuosilomapalkkaa. KELA ei myöskään maksa työnantajalle päivärahaa vuosiloman ajalta, koska vuosilomapalkka on ansaittu lomanmääräytymisvuoden aikaisen työskentelyn perusteella. Tartuntatautietuudessa ei ole omavastuuaikaa, kuten normaalisti sairauspäivärahan kohdalla on tilanne, vaan etuutta maksetaan kaikilta arkipäiviltä. Tartuntatautipäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada (= päivästä, josta alkaen työntekijä on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi).

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 5.10.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 30.3.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 22.10.2018 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista 25.4.2018 Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Esa Rintala 27.9.2017 Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uudistuvat rokotevaatimukset ESSOTEn henkilöstöohje UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uusi Tartuntatautilaki tehostaa sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. Työturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset TEHY Anni Virolainen-Julkunen

Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset TEHY Anni Virolainen-Julkunen Uusi tartuntatautilaki ja asetus - työntekijöiden rokotukset 19.9.2017 TEHY Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 6.4.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana

Lisätiedot

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % aikuisista ja 20 30 % lapsista sairastuu

Lisätiedot

TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS

TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS Eeva Ruotsalainen Apulaisylilääkäri, Epidemiologinen yksikkö Alueellinen asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutus 26.4.2018 Uusi tartuntatautilaki

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Taneli Puumalainen 13.9.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana lain valmistelussa 2012-2014 Tartuntatautilakityöryhmän

Lisätiedot

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 14.11.2016 15.11.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva lakiperusta henkilökunnan rokotuksiin Uuden tartuntatautilakiluonnoksen

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden periaatteesta.

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden periaatteesta. 1 / 7 30.7.2019 EOAK/6650/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ROKOTUSTIETOJEN TOIMITTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLTOON 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi tartuntatautilain säännöstä, joka koskee työntekijöiden

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJAA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJAA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 1 / 6 31.7.2019 EOAK/3050/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJAA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 1 KANTELU

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Uusi tartuntatautilaki Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 24.11.2016 1.12.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva kansallisen rokotusohjelman lakiperusta Uuden

Lisätiedot

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 18.-19.5.2017 Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka Keski-Suomen keskussairaala Mitä hoitoon

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Dos. Hanna Soini Johtava asiantuntija, THL Terveysturvallisuusosasto Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta 1 Epidemiologinen katsaus

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan )

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan ) Henkilökunnan rokotukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Janne Laine Infektiolääkäri 2017 Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan

Lisätiedot

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Kirkkonummen kunta Henkilöstöyksikkö Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Tartuntatautilaki 1227/2016 Kirkkonummen kunta Taustaa Tartuntatautilain tavoite on ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä

Lisätiedot

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen 1 / 12 11.9.2019 EOAK/6160/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA VANKITERVEYDENHUOLLOSSA 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

Kantelun johdosta sosiaali- ja terveysministeriön antoi lausunnon ja selvityksen sekä Siun sote selvityksen

Kantelun johdosta sosiaali- ja terveysministeriön antoi lausunnon ja selvityksen sekä Siun sote selvityksen 31.7.2019 1 / 12 EOAK/2048/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA 1 KANTELU Kantelija pyysi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen Opiskelijan rokotukset 19.9.2017 Taneli Puumalainen 1 https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset Opiskelijan rokotukset Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä

Lisätiedot

Kantelijat arvostelivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) menettelyä tartuntatautilain

Kantelijat arvostelivat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) menettelyä tartuntatautilain 31.7.2019 1 / 12 EOAK/2345/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat Suupohjan

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Rekisteri on perustettu Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalvelujen käyttöä varten.

Rekisteri on perustettu Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalvelujen käyttöä varten. TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin nimi Tartunta- ja infektiotautien seurantarekisteri Laatimispvm: 24.4.2015/17.4.2019 2. Rekisterinpitäjä Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta Steniuksenkatu 2 26100

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1227/2016

Tartuntatautilaki 1227/2016 Tartuntatautilaki 1227/2016 - mitä uutta valmiuden kannalta? 15.5.2017 Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Tartuntatautilain tavoite on

Tartuntatautilain tavoite on Tartuntatautilaki uudistui 1.3.17 Uusia velvoitteita Uusia velvoitteita sairaanhoitopiirille ja alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille Jaana Syrjänen Infektiolääkäri Oyl, sisätautien

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Taneli Puumalainen Pirkanmaan tartuntatautipäivät 7.2.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana lain valmistelussa 2012-2014 Tartuntatautilakityöryhmän

Lisätiedot

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA 1 KANTELU

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA 1 KANTELU 1 / 13 31.7.2019 EOAK/2273/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA 1 KANTELU Kantelijat arvostelivat Tornion

Lisätiedot

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri AvoHILMO-tilaisuus Rovaniemi Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Vaikutusarviointiyksikkö Kirjaaminen on osa rokotusosaamista Rokotusten huolellinen

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Henkilökunnan rokotukset

Henkilökunnan rokotukset Henkilökunnan rokotukset Ylilääkäri LT Hanna Nohynek SSHY kevätseminaari 14.3.2018 Infektiotautien torjunta ja rokotukset yksikkö Terveysturvallisuusosasto 20180106 SSHY / HNohynek 1 Omat sidonnaisuudet

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 OHJAUS Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 14 2014 OHJAUS 14/2014

Lisätiedot

Henkilökunnan rokotukset. Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote

Henkilökunnan rokotukset. Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote Henkilökunnan rokotukset Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote 16.5.2019 Sidonnaisuudet Kongressimatkoja mm. MSD, GSK, GILEAD ym. kolmella vuosikymmenellä Luentopalkkio Orion Koulutustilaisuuksia eri

Lisätiedot

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää?

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Reetta Huttunen Ayl, dos., sisätautien vastuualue, infektioyksikkö 22.11.2017 1 23.11.2017 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Rokotusten kirjaaminen ja rokotusrekisteri -koulutuspäivät Helsingin Messukeskus, 14.-15.5.2012 Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? 23.11.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Rokotuskattavuus Rokottaminen-sivustolla kattavuuskartat

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa Ajankohtaista työelämän tietosuojasta 20.5.2019 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Sidonnaisuus Luennoitsijana aikuisten rokotukset osana rokotesuojaa 2016 Miksi rokotetaan? rokotettaessa elimistöön annetaan pieni

Lisätiedot

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan?

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2018 6.11.2018 Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Suomi on ratifioinut

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan jatko Ahvenanmaalla vuosina 2011 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 PUUTIAISAIVOTULEHDUSROKOTUSKAMPANJAN

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita sairaalahygieniasta ja infektion torjunnasta

Ajankohtaisia asioita sairaalahygieniasta ja infektion torjunnasta Ajankohtaisia asioita sairaalahygieniasta ja infektion torjunnasta Tiina Kurvinen 29 3 2017 Hygieniahoitaja, hoh VSSHP/ TYKS VSSHP:n ohjeistukset siirtyneet Ohjepankista Hoito-ohjeet.fi sivustolle Myös

Lisätiedot

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan asema ja oikeudet Potilaan asema ja oikeudet Lakimies, VT Heli Kajava 12.9.2018 1 Potilaan oikeudet potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) oikeus laadultaan hyvään terveydentilan edellyttämään hoitoon

Lisätiedot

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / Tuberkuloosi

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / Tuberkuloosi VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / 2017 EPIDEMIOLOGINEN KATSAUS 1.1.16 28.2.2017 (THL, tartuntatautirekisteri) 2016 2017-01 2017-02 2017-03 2017 Tuberkuloosi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSESSA

TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSESSA 1 / 14 28.6.2019 EOAK/1678/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJA KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSESSA 1 KANTELU

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Esityksen nimi / Tekijä

Esityksen nimi / Tekijä 12.2.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta 14.5.2012 Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Räätälöityjä ratkaisuja kunnissa erilaisissa tilanteissa? Kuntaan muuttava / terveyspalveluihin hakeutuva

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2009 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 4 2009 1 KAUSI-INFLUENSSAROKOTUS

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015

Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015 Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % väestöstä sairastuu jokaisen

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2010 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2010 1 KAUSI-INFLUENSSAROKOTUS

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Tietosuojaseloste 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, 01600 HammasOskari Oy:n potilasrekisteri on sen toimintayksikössä käytössä niiden terveyshuollon ammattihenkilöiden

Lisätiedot

Uusi Tartuntatautilaki ja Tartuntatautiasetus

Uusi Tartuntatautilaki ja Tartuntatautiasetus Uusi Tartuntatautilaki 1.3.2017 ja Tartuntatautiasetus 13.3.2017 Edellinen vuodelta 1986 Monelta kohtaa muutettu vuosien varrella Alueellinen koulutus 12.5.2017 Yleistä Tehostaa Suomen valmiutta torjua

Lisätiedot

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa Työelämän tietosuojalaki 19.11.2018 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella SUOSITUS Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2011 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 5 2011 Kausi-influenssarokotussuositus

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen Siun sote Infektioiden torjuntayksikkö Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa.

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Mikko Valkonen ESAVI] 14.12.2017 1 Koti? Perinteinen koti: talo, asunto Palveluasuminen sekä tuettu palveluasuminen, jossa

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Heini Salo THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto (ROKO) Kansallinen rokotusohjelma Tavoitteena suojata väestö mahdollisimman

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut -koulutuspäivä, 28.11.2017 Terveydenhuollon ylitarkastaja Sisältö: Mitä lääkehoito on? Lääkehoidon toteutus vanhuspalveluissa Asiakas/potilasturvallisuus

Lisätiedot

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 287 INFLUENZA Q1. Aiotteko ottaa kausi influenssarokotuksen tänä vuonna? Kyllä, olen jo ottanut rokotuksen...

Lisätiedot

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE 1 Yksityisyytesi suojaaminen Pitää kaikkien palveluitani käyttävien asiakkaiden/ potilaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2008 vp Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisätiedot