KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllönen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu nimikirjai millamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 18:00-21:33 KOKOUS PAIK KA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 40 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KAUPUNKISTRATEGIAN 2010 PÄIVITTÄMINEN KOULUVERKKOTOIMIKUNNAN LAATIMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA 91 2 SYYS LUKUKAUDESTA IIVANTIIRAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN SEILOSEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KUHMON 108 KULT TUURITALON LAINALLE 49 KAIJA KINNUSEN VARAVALTUUTETUN TOIMEN PÄÄTTYMISEN 109 TOTEAMINEN 50 VARAJÄSENEN VALINTA SIVISTYSLAUTAKUNTAAN VARAJÄSENEN VALINTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTOON ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI VIRTASELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 117 JÄSENYY DESTÄ SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJUUDESTA 55 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN 119 VALINTA 56 KAUPUNGINVALTUUTETTU VEIKKO TIKKASEN ALOITTEESSA TARKOITETTUA MIKAEL SOINISEN MUISTAMISTA KOSKEVAT KAUPUNGIN TOIMENPITEET 121 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai seksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 41 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Jouni Kilpeläinen ja Helena Komulainen. Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Komu lai sen ja Jaak ko Kyllösen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNKISTRATEGIAN 2010 PÄIVITTÄMINEN KHALL 221 Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja Kaupunginvaltuusto käynnisti kaupunkistrategian päivittämisen val tuustoseminaarissa Rokualla Seminaarin tavoitteena oli linjata kuhmolaisten valtuu tettujen näkemyksiä hallintokokeilun jäl keisen ajan kuntapalvelujen järjestämisestä. Toinen tehtävä oli päivit tää kaupunkikonsernin perus asiakirja. Työtä tehtiin ryhmissä, joiden jäsenyydet arvottiin. Kaupun gin henkilöstö teki päivitysesityksiä Strategian päivitys saatetaan valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaupunkistrategia on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä ( 55), jossa kaupun ginvaltuusto kävi keskustelun strate gias ta. Kau punginvaltuusto päätti myös, että strategiasta päätetään kau pun gin hallituksen esityksen mukaisesti ennen syksyn 2009 talous ar viopro sessia. Kaupunkistrategiasta pyydettiin lausuntoja naapurikunnilta, ja lisäksi kansalaiset saivat kom mentoida luonnosta kaupungin verkkosivujen ja henkilöstöintranetin kautta. Palautteita kertyi kuitenkin hyvin vähän, ja niiden sisällön voi kiteyttää kiittävään palautteeseen strategian sel keydestä. Kaupunginhallitus päätöksellään ( 4) päätti aikatauluttaa uudelleen kaupunginval tuuston aiemmin määrittämää strategian päi vittämisen aikataulua. Yleinen taloudellinen taantuma ja vireillä olevat kehittämistoimet Kuhmon kaupungissa johtivat siihen, että katsottiin strategian perus teellisempi läpikäynti tarpeelliseksi. Myöhennetty aikataulu on mah dollistanut myös kaupungin henkilöstön paremman osal listamisen strategian päi vittämiseen mm. 14 toteutetun ideariihen kaut ta. Strate gian päivitystä on käsitelty toimialojen johtoryhmissä, toimis to palave reissa sekä YT-neuvotteluryhmässä. Strategian uudelleen aika tauluttamista voi daan pitää perusteltuna edellä mainittu huomioi den. Vaikka kaupungilla on edelleen kattamatonta alijäämää, tilanne on va kaa kaupungin henkilöstön kannalta. Tätä näkemystä tukee kaupun gin vuodelle 2013 ulottuva henkilöstösuunnitelma, jonka mukaan henkilöstömäärä vähenee halli tusti.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Puheenjohtajatyöryhmä asetti työn päämäärät kokouksessaan Työn päämäärät olivat seuraavat: o tehtävien priorisointi o yhteistyön lisääminen hallintokuntien kesken, kaupunkiyhtiöitä unoh tamatta o rakenteiden kehittäminen o tulojen lisääminen (yritysten määrän lisäys, valtionosuus, taksat) o luontaisen poistuman hyödyntäminen o töiden mitoituksen kehittäminen o ulkopuolista selvitysmiestä käytetään, jos tarpeen Puheenjohtajatyöryhmä on seurannut työn etenemistä vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 4) perustaa stra tegian päivittämistä varten kaksi työryhmää, hallitustyöryhmän ja toi mialatyöryhmän. Toimiala työryhmän tuli nimetä tavoitteiden mukai set muutosesitykset mennessä. Työryhmien työ on edennyt suunnitellun aikataulun edel lyttämällä tavalla. Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana käytiin läpi kaupunkikonsernin palvelu rakenne. Kuhmon kaupunkikonsernin stra tegia 2012 on lyhyt listaus päätavoitteista, vahvuuksista ja keskeisim mistä kehitettävistä paino aloista. Sen toteutusta on tuettu laatimalla elinkeino- ja palvelupolitii kat ja -ohjelmat sekä henkilöstöohjelma ja -suunnitelma. Palveluorga nisaation tarkistusta tukivat ateriaja puh taanapitopalvelujen ja koulu verkon kehittämishanke. Työ on tehty kaupungin johtamisjärjestel män mukaan. Henkilöstö ja sidosryhmäyh teistyökumppanit ovat osallistuneet yhteensä 14 ideariihen avulla. Kaupunginhallitus linjasi seminaarissaan niin, että se käsitte lee seminaarissa loppuun työstetyn toimenpideluettelon kokouksessaan ja vie toimenpiteet valtuuston päätettäväksi. Näin muutok set voidaan ottaa huomi oon seuraavan vuoden talousarvion laadinnas sa. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää tarkistaa liitteenä strategian päivityk sen toi men pi deohjelman ja esittää kau pun gin val tuustol le, et tä se hy väksyy toimenpideohjelman.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. KHALL 282 Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsitte lyn seuraa vaan kau punginhalli tuk sen ko koukseen. Toimenpideohjelman tekstiluonnoksen käsittelyyn tarvittiin lisäaikaa. Sivistys- ja tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisen toimialatyöryh män työn tulos ohjeistettiin otettavaksi huomioon talousarvion laadin nassa. Toimenpideohjelmaluonnosta on kä si tel ty kun nal lis jär jes tö jen ja val tuus to ryh mien pu heen johta jien pa lave rissa ja tek niik ka- ja ympä ris tö pal ve lu jen esi mies ten kanssa, jotka ovat voineet sen jäl keen vielä kom men toida luon nosta. Tehdyt kor jaukset ovat täs men nyk siä, jot ka kos kevat esimerkiksi aikataulua. Toimen pi de luet te lossa ni me tään asioi ta, jot ka käynnistävät valmistelun yh dessä henki lös tön kans sa. Toi men pi de oh jelma tulee käsitellä vielä yhteistoiminta neu vottelu kun nas sa. Valtuuston käsittelemä, pienin korjauksin täydennetty stra te gia päi vi tys seu raa liit tee nä. Siihen ei saatu 2009 tai 2010 mer kittä viä muu tos esi tyk siä, jo ten valtuusto voinee hyväksyä sen oman kä sitte lyn sä pe rus teella. Seuraavan valtuustokauden alussa strategia uu diste taan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee toimenpideohjelman ja päättää 1. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi valtuuston kokouksessa laaditun strategiapäivityksen 2. hyväksyä asettamansa toimialatyöryhmän antaman mie tinnön ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 3. hyväksyä strategian vuoden 2010 toimenpideohjelman ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan antaman päätösehdotuksen liitteessä mainituin muutoksin. KVALT 42 Liite. Keskustelun aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnu nen totesi, että kaupungin hallituksen esityksestä poikkeavat esitykset on asian käsittelyn aikana toimitettava kirjallisena puheenjohtajalle.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Valtuutettu Veikko Tikkanen esitti, että toimenpideohjelmaan koh taan lisätään uusi kappale seuraavasti: Perusopetuspalvelu määri tel lään Kuhmon kaupungin toteuttamaksi lähipalveluksi sekä määrite tään miten perusopetuspalvelut lähipalveluna parhaiten turvataan. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupun gin halli tuk sen esityksen valtuutettu Veikko Tikkasen esittämällä lisäyksellä.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KOULUVERKKOTOIMIKUNNAN LAATIMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA SYYSLUKUKAU DESTA /9/91/2010 KHALL 310 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan Kuhmon perusopetuksen kouluverkkoa haja-asutus alueella. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunta on jättänyt kaupunginhallitukselle päivätyn selvityksen ja sii hen sisältyvän esityksen koulutoiminnan jär jestämiseksi haja-asutusalu eella syyslukukaudesta Kouluverkkotoimikunta on päätynyt suunnitelmassa esittämään useita vaihtoehtoja koulutoi minnan järjestämiseksi Kuhmon haja-asutusalu eella. Kouluverkkotoi mikunta on kouluverkon lisäksi ottanut suunni telmassa kantaa haja-asutusalueen jäljelle jäävien koulujen aamupäivä- ja iltapäivätoimin nan järjestämiseen sekä koululaisten kuljetuksiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh ja perusopetuksen rehtori Onni Heikkinen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuusto käy keskustelun kouluverkkosuunnitelmaan kirjatuista esi tyksis tä ja merkitsee tiedoksi koulu verkkotoimikunnan laatiman kou lu verkkosuunnitelman syyslukukau desta Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupun ginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa. KVALT 43 Liite. Kaupunginvaltuusto yksi mieli sesti hyväksyi kaupun gin hallituksen esi tyk sen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto IIVANTIIRAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN 51/9/91/2010 KHALL 311 Hallintojohtaja Iivantiiran koulu sijaitsee Kuhmossa noin 45 kilometrin päässä kau pungin keskustasta. Koulu on otettu käyttöön Tällä hetkellä op pilaita on 1-6 luokilla yhteensä 15. Koululla työskentelee kaksi opetta jaa sekä yksi henkilö keittäjä-siivooja-talonmiehenä. Kouluverkkotoimikunnan kouluverkkosuunnitelmasta sivulla 9 ilme nevän oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä (1-6 luokat, ei esioppi laat) Iivantiiran koululla vuoteen 2017 saakka on seuraava: : : : : : : : 19 Tilasto on laadittu sen tilanteen mukaisena, että jatkettaisiin nykyisillä kouluilla ja nykyisillä op pilaaksiottoalueilla. Kuhmon kaupungin kouluverkon karsinta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua oppilasmäärän vähäisyyden ja kuntatalouden tilanteen ta kia. Kuhmon kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella noin 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan velvollisuus perusopetuksen järjestämisestä alueen oppilaille kyetään järjestämään perus opetuslain mukaisesti muussakin koulussa. Kaupunginvaltuusto on :n 90 kohdalla hyväksynyt talou den tasapainottamisen toi menpideohjelman vuosille ja siihen suunnitelmakaudelle liittyvät talouden tasapainot tamistoimenpiteet. Yhtenä tasapainottamistoimena on mainittu kylä koulujen lakkauttaminen. Kau punginvaltuusto on kokouksessaan vuoden 2010 ta lousarviota hyväksyessään todennut ta lousarviokirjan kohdassa sivistys-

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ lautakunta/perusopetus että "Kyläkou lujen oppilasmäärien pienentyes sä joudutaan tarkistamaan kyläkoulu verkkoa ja kyläkoulujen opettaja määriä". Sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön 3. pykälän 1. kohdan mu kaan muualla lautakunnan päätettäväksi säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi sivistyslauta kunta päättää varhaiskasvatuksen, perus opetuksen, musiikki-instituu tin ja kansalaisopiston opetussuunnitel mista ja niihin liittyvistä vuosi suunnitelmista sekä opetuksen järjestä mispaikoista sekä aamu- ja ilta päivätoiminnan järjestämistavasta, toi mintasuunnitelmasta ja järjestämispaikoista talousarviossa ja talous suunnitelmassa hyväksyttyjen pe rusteiden mukaisesti. Koska em. sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön pykälällä kau punginvaltuusto ei ole dele goinut sivistyslautakunnalle päätösvaltaa koulun lakkauttamisessa, kuuluu ratkaisuvalta koulun lakkauttamisessa kaupunginvaltuustolle. Valtuusto on aikanaan päättänyt koulun perus tamisesta, jolloin pää tösvalta lakkauttamisessa kuuluu valtuustolle. Liite. Koulujen lakkauttaminen on kunnan päätösvaltaan kuuluva asia. Lak kauttamispäätöstä valmis teltaessa on huomioitu perusopetuslain 6 :n 1 momentti, jonka mu kaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. KOULUN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAT SELVITYKSET Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riit tävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemi seksi tarpeelliset tiedot se kä selvitykset. Koulun lakkauttamista koske vassa päätöksenteossa kun ta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvi tyksiä se päätöksen valmiste lemiseksi tarvitsee. Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan kouluverkkosuunnitelmaa, jonka lähtökohtana tuli ol la, että Kuhmon haja-asutusalueella toimii vuoden 2011 syyslukukaudesta eteenpäin kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua ja et tä kouluverkko on alueellisesti kattava. Kaupunginhallituksen nimittämä kouluverkkotoimikunta on luovutta nut päivätyn kouluverkkosuunnitelman kaupunginhalli tukselle. Kouluverkkotoimikunnan selvitys liitteenä pykälän 310 koh dalla. ASIAN VIREILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN JA VAIKUTUS- MAHDOLLISUUKSIEN VARAAMINEN (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 :n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vai kuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityk sen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttami sessa on kyse hallintolain 41 :ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huo mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, vi ranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt sekä kaikil le kuntalaisille avoimet tie dotus- ja keskustelutilaisuudet Kuhmon ha ja-asutusalueen kouluverkosta syyslukukaudesta 2011 eteenpäin. Kaupunginhallituksen ( 235)tekemän päätöksen mukai sesti Iivantiiran koulun lak kauttamisen osalta vaikutusmahdollisuuk sien käyttämisestä ilmoitettu julkisesti Siitä on ilmoitettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehti Kuhmolaisessa se kä kunnan kotisivuilla. Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi kaupunki järjesti kaikille niil le, joiden etua tai oikeutta Iivantiiran ja Seilosen koulujen lakkautta minen saattaa koskea, erilli sen keskusteluja tiedostustilaisuuden , jossa kuntalaiset ovat saaneet tietoja asian käsittelyn lähtö kohdista ja tavoitteista sekä ovat voineet lausua mielipiteensä asiasta. Tiedotus- ja kuulemistilai suuden järjestämisestä on ilmoitettu julkises ti. Hallintolain 42 :n mu kaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuk sista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kir jattava tai muulla tavoin re kisteröitävä. Hallintolain mukaisesti kuule mistilaisuudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilai suudessa esille tuodut asiat. Liite.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Asiasta on ollut mahdollisuus jättää myös kirjallinen kannanotto kau pungille. Kirjallisten kan nanottojen määräaika on ollut klo 15:00 mennessä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi järjestettävän tilaisuuden ajan kohta on ollut sellainen, että kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vai kuttaa asian käsittelyyn. ASIANOSAISTEN KUULEMINEN (HallintoL 34 ) Hallintolain 34 :n mukaisesti asianosaiselle on ennen asian ratkaise mista varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityk sensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt asianosaisille keskustelu- ja kuulemistilaisuudet Iivantii ran koululla sekä Oppilaiden kuuleminen on toteutettu kaikilla kyläkouluilla viikon 17/2010 aikana. Oppilaiden vanhemmat ja kyläläiset ovat jättäneet kirjallisia kannanottoja ja muis tutuksia. Liite. Kaupunginhallituksen ( 235)tekemän päätöksen mukai sesti Iivantiiran koululla on järjestetty asianomaisten kuulemistilaisuus oppilaiden huoltajille Kuulemistilaisuudesta on ilmoitettu julkisesti Liite. Lisäksi oppilaiden huoltajille ja mah dol lis ten tulevien oppilaiden huoltajille on lähetetty erikseen kutsu kuule mistilaisuuteen. Liite. Hallintolain 42 :n mukaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saat tavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava tai muulla tavoin rekiste röitävä. Hallintolain mukaisesti kuulemistilai suudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilaisuudes sa esille tuodut asiat. Liite. Oppilaiden huoltajilla (asianosaisilla) on ollut mahdollisuus jättää myös kirjallinen kannanotto kaupungille koulun lakkauttamissuunni telmasta. Kirjallisten kannan ottojen määräaika on ollut Iivantiiran koulun osalta klo 15:00 mennessä. Liitteet. Hallintolain 36 :n mukaisesti asianosaiselle on ilmoitettu kuulemisen tarkoitus ja selityksen an tamiselle varattu määräaika. Kuulemista kos kevassa pyynnössä on yksi löity, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle on varattu mahdollisuus tutustua kuulemisen kohteena oleviin asiakirjoihin alku peräisinä. Koulun lakkauttamisen

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ valmistelus sa on kuultu koulun hen kilökuntaa, oppilaita, oppilaiden huoltajia ja kuntalaisia. Kuulemistilaisuuden ajankohta on ollut sellainen, että asianosaisilla on ollut mahdollisuus vai kuttaa asian käsittelyyn. Iivantiiran koulun henkilöstölle järjestettiin erillinen kuulemistilaisuus Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen ja asianosaisten kuuleminen ovat olleet erillisiä tilaisuuk sia. MUUTOKSENHAKU PÄÄTÖKSEEN Koulun lakkauttamisesta tehdystä päätöksestä voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle. Kuntalain 90 :n mu kaisesti valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä: 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen Muutosta voidaan hakea vain laillisuusperusteilla, tarkoituksenmukai suusperusteella muutosta ei voida hakea. Muutoksenhakuohjeet liite tään tämän kokouksen kokouspöytäkirjaan. Kuhmon haja-asutusalueen kouluverkon supistamiseen liittyvä aineisto on nähtävillä Kuhmon kaupungin arkistonhoitajan työhuoneessa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Ii van tii ran kou lu lak kau te taan alkaen oppilasmäärän vähäi syyden se kä kau pungin ta lousti lanteen ta kia. Oppilaiden lähikoulusta pääte tään myö hemmin johto säännön määräämällä tavalla. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Keskustelun aikana Martti Malinen Mikko Kanniaisen, Eira Piippo sen ja Mauri Piiraisen kannattamana esitti, ett ei Ii van tiiran kou lua lak kau teta, vaan sen toi min ta jat kuu jälkeen. Esi tyk sensä pe ruste luina Ma li nen esitti alueellisen kattavuuden ja Poh jois-kuh mon op pilai den koh tuul listen koulu matko jen tur vaami sen. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänes tyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää nestyksessä Martti Ma li sen esi tys tä kan nat tivat seuraa vat neljä kaupun ginhalli tuksen jäsentä: Mik ko Kanniai nen, Martti Malinen, Eira Piip po nen ja Mau ri Pii rai nen. Kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavar kuusi kau punginhallituksen jäsentä: Pekka Heikkinen, Heikki Hy vö nen, He lena Kamp man, Jari Ka ner va, Kaija Ko mu lainen ja Maa rit Rau hala, Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen äänin 6-4 kau punginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään Martti Malisen, Mikko Kanniaisen, Eira Piipposen ja Mau ri Piiraisen eriävä mielipide, jonka he jättivät kirjallisena. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa. KVALT 44 Liitteet. Keskustelun aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnu nen totesi, että kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset on asian käsittelyn aikana toimitettava kirjallisena puheenjohtajalle. Keskustelun aikana Väinö Huotari Asko Kähkösen, Heikki Heikkisen, Mikko Kanniaisen, Mart ti Malisen, Jouni Kilpeläisen, Mauri Piiraisen kannattamana esitti, että Iivantiiran koulun toimintaa jatketaan alkaen eteenpäin. Eero Pöllänen, Jaakko Kyllönen, Jouko Miettinen, Matti Pääkkönen ilmoittivat kannattavansa kaupunginhallituksen esitystä.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja julisti keskustelun päätty neeksi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin yksi kan natettu kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esitys. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi, että suorite taan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupungin hallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Väinö Huo tarin esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimieli sesti. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 18 valtuutettua: Miia Ainasoja, Pekka Heikki nen, Päivi Hoffrén, Heikki Huotari, Heikki Hyvönen, Helena Kamp man, Jari Kanerva, Anneli Kinnunen, Jorma Karjalainen, Kaija Komulainen, Jaakko Kyllönen, Eero Pöllä nen, Jouko Miettinen, Jaakko Mikkola, Jorma Piipponen, Matti Pääk könen, Maarit Rauhala ja Teu vo Seppänen. Ei äänestivät seuraavat 17 valtuutettua: Heikki Heikkinen, Väinö Huotari, Maija Inget, Antti Jokela, Mikko Kanniainen, Jouni Kilpeläi nen, Asko Kähkönen, Martti Malinen, Erkki Mäntymäki, Ensio Pik karainen, Kauko Huotari, Eira Piipponen, Mauri Piirainen, Vesa Ran tanen, Seija Kyllönen, Veikko Tikkanen ja Kirsi Virtanen. Puheenjohtaja totesi Väinö Huotarin esityksen tulleen rauenneeksi. Puheenjohtaja totesi kau punginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhal lituksen esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SEILOSEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN 51/9/91/2010 KHALL 312 Hallintojohtaja Seilosen koulupiiri on perustettu 1948 ja Seilosen koulun kouluraken nus on valmistunut vuonna Seilosen koulu sijaitsee Kuhmossa noin 13 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tällä hetkellä oppi laita on 1-6 luokilla yhteen sä 17. Koululla työskentelee kaksi opettajaa sekä yksi henkilö keittä jä-siivooja-talonmiehenä. Kouluverkkotoimikunnan kouluverkkosuunnitelmasta sivulla 9 ilme nevän oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä (1-6 luokat, ei esioppi laat) Seilosen koululla vuoteen 2017 saakka on seuraava: : : : : : : : 15 Tilasto on laadittu sen tilanteen mukaisena, että jatkettaisiin nykyisillä kouluilla ja nykyisillä op pilaaksiottoalueilla. Kuhmon kaupungin kouluverkon karsinta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua oppilasmäärän vähäisyyden ja kuntatalouden tilanteen ta kia. Kuhmon kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella noin 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan velvollisuus perusopetuksen järjestämisestä alueen oppilaille kyetään järjestämään perus opetuslain mukaisesti muussakin koulussa. Kaupunginvaltuusto on :n 90 kohdalla hyväksynyt talou den tasapainottamisen toi menpideohjelman vuosille ja siihen suunnitelmakaudelle liittyvät talouden tasapainot tamistoimenpiteet. Yhtenä tasapainottamistoimena on mainittu kylä koulujen lakkauttaminen. Kau punginvaltuusto on kokouksessaan vuoden 2010 ta lousarviota hyväksyessään

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ todennut ta lousarviokirjan kohdassa sivistyslautakunta/perusopetus että "Kyläkou lujen oppilasmäärien pienentyes sä joudutaan tarkistamaan kyläkoulu verkkoa ja kyläkoulujen opettaja määriä". Sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön 3. pykälän 1. kohdan mu kaan muualla lautakunnan päätettäväksi säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi sivistyslauta kunta päättää varhaiskasvatuksen, perus opetuksen, musiikki-instituu tin ja kansalaisopiston opetussuunnitel mista ja niihin liittyvistä vuosi suunnitelmista sekä opetuksen järjestä mispaikoista sekä aamu- ja ilta päivätoiminnan järjestämistavasta, toi mintasuunnitelmasta ja järjestämispaikoista talousarviossa ja talous suunnitelmassa hyväksyttyjen pe rusteiden mukaisesti. Koska em. sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön pykälällä kau punginvaltuusto ei ole dele goinut sivistyslautakunnalle päätösvaltaa koulun lakkauttamisessa, kuuluu ratkaisuvalta koulun lakkauttamisessa kaupunginvaltuustolle. Valtuusto on aikanaan päättänyt koulun perus tamisesta, jolloin pää tösvalta lakkauttamisessa kuuluu valtuustolle. Liite. Koulujen lakkauttaminen on kunnan päätösvaltaan kuuluva asia. Lak kauttamispäätöstä valmis teltaessa on huomioitu perusopetuslain 6 :n 1 momentti, jonka mu kaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. KOULUN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAT SELVITYKSET Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riit tävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemi seksi tarpeelliset tiedot se kä selvitykset. Koulun lakkauttamista koske vassa päätöksenteossa kun ta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvi tyksiä se päätöksen valmiste lemiseksi tarvitsee. Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan kouluverkkosuunnitelmaa, jonka lähtökohtana tuli ol la, että Kuhmon haja-asutusalueella toimii vuoden 2011 syyslukukaudesta eteenpäin kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua ja et tä kouluverkko on alueellisesti kattava. Kaupunginhallituksen nimittämä kouluverkkotoimikunta on luovutta nut päivätyn kouluverkkosuunnitelman kaupunginhalli tukselle. Kouluverkkotoimikunnan selvitys liitteenä pykälän 310 koh dalla. ASIAN VIREILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN JA VAIKUTUS- MAHDOLLISUUKSIEN VARAAMINEN (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 :n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vai kuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityk sen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttami sessa on kyse hallintolain 41 :ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huo mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, vi ranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt sekä kaikil le kuntalaisille avoimet tie dotus- ja keskustelutilaisuudet Kuhmon ha ja-asutusalueen kouluverkosta syyslukukaudesta 2011 eteenpäin. Kaupunginhallituksen ( 235) tekemän päätöksen mukai sesti Seilosen koulun lak kauttamisen osalta vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä ilmoitettu julkisesti Siitä on ilmoitettu kau pungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehti Kuhmolaisessa sekä kunnan kotisivuilla. Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi kaupunki järjesti kaikille niil le, joiden etua tai oikeutta Iivantiiran ja Seilosen koulujen lakkautta minen saattaa koskea, erilli sen keskusteluja tiedostustilaisuuden , jossa kuntalaiset ovat saaneet tietoja asian käsittelyn lähtö kohdista ja tavoitteista sekä ovat voineet lausua mielipiteensä asiasta. Tiedotus- ja kuulemistilai suuden järjestämisestä on ilmoitettu julkises ti. Hallintolain 42 :n mu kaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuk sista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kir jattava tai muulla tavoin re kisteröitävä. Hallintolain mukaisesti kuule mistilaisuudesta on laadittu

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot