KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllönen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu nimikirjai millamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 18:00-21:33 KOKOUS PAIK KA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 40 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KAUPUNKISTRATEGIAN 2010 PÄIVITTÄMINEN KOULUVERKKOTOIMIKUNNAN LAATIMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA 91 2 SYYS LUKUKAUDESTA IIVANTIIRAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN SEILOSEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2011 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KUHMON 108 KULT TUURITALON LAINALLE 49 KAIJA KINNUSEN VARAVALTUUTETUN TOIMEN PÄÄTTYMISEN 109 TOTEAMINEN 50 VARAJÄSENEN VALINTA SIVISTYSLAUTAKUNTAAN VARAJÄSENEN VALINTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTOON ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI VIRTASELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 117 JÄSENYY DESTÄ SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJUUDESTA 55 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN 119 VALINTA 56 KAUPUNGINVALTUUTETTU VEIKKO TIKKASEN ALOITTEESSA TARKOITETTUA MIKAEL SOINISEN MUISTAMISTA KOSKEVAT KAUPUNGIN TOIMENPITEET 121 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai seksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 41 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Jouni Kilpeläinen ja Helena Komulainen. Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Komu lai sen ja Jaak ko Kyllösen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNKISTRATEGIAN 2010 PÄIVITTÄMINEN KHALL 221 Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja Kaupunginvaltuusto käynnisti kaupunkistrategian päivittämisen val tuustoseminaarissa Rokualla Seminaarin tavoitteena oli linjata kuhmolaisten valtuu tettujen näkemyksiä hallintokokeilun jäl keisen ajan kuntapalvelujen järjestämisestä. Toinen tehtävä oli päivit tää kaupunkikonsernin perus asiakirja. Työtä tehtiin ryhmissä, joiden jäsenyydet arvottiin. Kaupun gin henkilöstö teki päivitysesityksiä Strategian päivitys saatetaan valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaupunkistrategia on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä ( 55), jossa kaupun ginvaltuusto kävi keskustelun strate gias ta. Kau punginvaltuusto päätti myös, että strategiasta päätetään kau pun gin hallituksen esityksen mukaisesti ennen syksyn 2009 talous ar viopro sessia. Kaupunkistrategiasta pyydettiin lausuntoja naapurikunnilta, ja lisäksi kansalaiset saivat kom mentoida luonnosta kaupungin verkkosivujen ja henkilöstöintranetin kautta. Palautteita kertyi kuitenkin hyvin vähän, ja niiden sisällön voi kiteyttää kiittävään palautteeseen strategian sel keydestä. Kaupunginhallitus päätöksellään ( 4) päätti aikatauluttaa uudelleen kaupunginval tuuston aiemmin määrittämää strategian päi vittämisen aikataulua. Yleinen taloudellinen taantuma ja vireillä olevat kehittämistoimet Kuhmon kaupungissa johtivat siihen, että katsottiin strategian perus teellisempi läpikäynti tarpeelliseksi. Myöhennetty aikataulu on mah dollistanut myös kaupungin henkilöstön paremman osal listamisen strategian päi vittämiseen mm. 14 toteutetun ideariihen kaut ta. Strate gian päivitystä on käsitelty toimialojen johtoryhmissä, toimis to palave reissa sekä YT-neuvotteluryhmässä. Strategian uudelleen aika tauluttamista voi daan pitää perusteltuna edellä mainittu huomioi den. Vaikka kaupungilla on edelleen kattamatonta alijäämää, tilanne on va kaa kaupungin henkilöstön kannalta. Tätä näkemystä tukee kaupun gin vuodelle 2013 ulottuva henkilöstösuunnitelma, jonka mukaan henkilöstömäärä vähenee halli tusti.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Puheenjohtajatyöryhmä asetti työn päämäärät kokouksessaan Työn päämäärät olivat seuraavat: o tehtävien priorisointi o yhteistyön lisääminen hallintokuntien kesken, kaupunkiyhtiöitä unoh tamatta o rakenteiden kehittäminen o tulojen lisääminen (yritysten määrän lisäys, valtionosuus, taksat) o luontaisen poistuman hyödyntäminen o töiden mitoituksen kehittäminen o ulkopuolista selvitysmiestä käytetään, jos tarpeen Puheenjohtajatyöryhmä on seurannut työn etenemistä vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 4) perustaa stra tegian päivittämistä varten kaksi työryhmää, hallitustyöryhmän ja toi mialatyöryhmän. Toimiala työryhmän tuli nimetä tavoitteiden mukai set muutosesitykset mennessä. Työryhmien työ on edennyt suunnitellun aikataulun edel lyttämällä tavalla. Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana käytiin läpi kaupunkikonsernin palvelu rakenne. Kuhmon kaupunkikonsernin stra tegia 2012 on lyhyt listaus päätavoitteista, vahvuuksista ja keskeisim mistä kehitettävistä paino aloista. Sen toteutusta on tuettu laatimalla elinkeino- ja palvelupolitii kat ja -ohjelmat sekä henkilöstöohjelma ja -suunnitelma. Palveluorga nisaation tarkistusta tukivat ateriaja puh taanapitopalvelujen ja koulu verkon kehittämishanke. Työ on tehty kaupungin johtamisjärjestel män mukaan. Henkilöstö ja sidosryhmäyh teistyökumppanit ovat osallistuneet yhteensä 14 ideariihen avulla. Kaupunginhallitus linjasi seminaarissaan niin, että se käsitte lee seminaarissa loppuun työstetyn toimenpideluettelon kokouksessaan ja vie toimenpiteet valtuuston päätettäväksi. Näin muutok set voidaan ottaa huomi oon seuraavan vuoden talousarvion laadinnas sa. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää tarkistaa liitteenä strategian päivityk sen toi men pi deohjelman ja esittää kau pun gin val tuustol le, et tä se hy väksyy toimenpideohjelman.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. KHALL 282 Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsitte lyn seuraa vaan kau punginhalli tuk sen ko koukseen. Toimenpideohjelman tekstiluonnoksen käsittelyyn tarvittiin lisäaikaa. Sivistys- ja tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteisen toimialatyöryh män työn tulos ohjeistettiin otettavaksi huomioon talousarvion laadin nassa. Toimenpideohjelmaluonnosta on kä si tel ty kun nal lis jär jes tö jen ja val tuus to ryh mien pu heen johta jien pa lave rissa ja tek niik ka- ja ympä ris tö pal ve lu jen esi mies ten kanssa, jotka ovat voineet sen jäl keen vielä kom men toida luon nosta. Tehdyt kor jaukset ovat täs men nyk siä, jot ka kos kevat esimerkiksi aikataulua. Toimen pi de luet te lossa ni me tään asioi ta, jot ka käynnistävät valmistelun yh dessä henki lös tön kans sa. Toi men pi de oh jelma tulee käsitellä vielä yhteistoiminta neu vottelu kun nas sa. Valtuuston käsittelemä, pienin korjauksin täydennetty stra te gia päi vi tys seu raa liit tee nä. Siihen ei saatu 2009 tai 2010 mer kittä viä muu tos esi tyk siä, jo ten valtuusto voinee hyväksyä sen oman kä sitte lyn sä pe rus teella. Seuraavan valtuustokauden alussa strategia uu diste taan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee toimenpideohjelman ja päättää 1. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi valtuuston kokouksessa laaditun strategiapäivityksen 2. hyväksyä asettamansa toimialatyöryhmän antaman mie tinnön ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 3. hyväksyä strategian vuoden 2010 toimenpideohjelman ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan antaman päätösehdotuksen liitteessä mainituin muutoksin. KVALT 42 Liite. Keskustelun aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnu nen totesi, että kaupungin hallituksen esityksestä poikkeavat esitykset on asian käsittelyn aikana toimitettava kirjallisena puheenjohtajalle.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Valtuutettu Veikko Tikkanen esitti, että toimenpideohjelmaan koh taan lisätään uusi kappale seuraavasti: Perusopetuspalvelu määri tel lään Kuhmon kaupungin toteuttamaksi lähipalveluksi sekä määrite tään miten perusopetuspalvelut lähipalveluna parhaiten turvataan. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupun gin halli tuk sen esityksen valtuutettu Veikko Tikkasen esittämällä lisäyksellä.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KOULUVERKKOTOIMIKUNNAN LAATIMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA SYYSLUKUKAU DESTA /9/91/2010 KHALL 310 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan Kuhmon perusopetuksen kouluverkkoa haja-asutus alueella. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunta on jättänyt kaupunginhallitukselle päivätyn selvityksen ja sii hen sisältyvän esityksen koulutoiminnan jär jestämiseksi haja-asutusalu eella syyslukukaudesta Kouluverkkotoimikunta on päätynyt suunnitelmassa esittämään useita vaihtoehtoja koulutoi minnan järjestämiseksi Kuhmon haja-asutusalu eella. Kouluverkkotoi mikunta on kouluverkon lisäksi ottanut suunni telmassa kantaa haja-asutusalueen jäljelle jäävien koulujen aamupäivä- ja iltapäivätoimin nan järjestämiseen sekä koululaisten kuljetuksiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh ja perusopetuksen rehtori Onni Heikkinen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun gin val tuusto käy keskustelun kouluverkkosuunnitelmaan kirjatuista esi tyksis tä ja merkitsee tiedoksi koulu verkkotoimikunnan laatiman kou lu verkkosuunnitelman syyslukukau desta Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupun ginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa. KVALT 43 Liite. Kaupunginvaltuusto yksi mieli sesti hyväksyi kaupun gin hallituksen esi tyk sen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto IIVANTIIRAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN 51/9/91/2010 KHALL 311 Hallintojohtaja Iivantiiran koulu sijaitsee Kuhmossa noin 45 kilometrin päässä kau pungin keskustasta. Koulu on otettu käyttöön Tällä hetkellä op pilaita on 1-6 luokilla yhteensä 15. Koululla työskentelee kaksi opetta jaa sekä yksi henkilö keittäjä-siivooja-talonmiehenä. Kouluverkkotoimikunnan kouluverkkosuunnitelmasta sivulla 9 ilme nevän oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä (1-6 luokat, ei esioppi laat) Iivantiiran koululla vuoteen 2017 saakka on seuraava: : : : : : : : 19 Tilasto on laadittu sen tilanteen mukaisena, että jatkettaisiin nykyisillä kouluilla ja nykyisillä op pilaaksiottoalueilla. Kuhmon kaupungin kouluverkon karsinta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua oppilasmäärän vähäisyyden ja kuntatalouden tilanteen ta kia. Kuhmon kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella noin 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan velvollisuus perusopetuksen järjestämisestä alueen oppilaille kyetään järjestämään perus opetuslain mukaisesti muussakin koulussa. Kaupunginvaltuusto on :n 90 kohdalla hyväksynyt talou den tasapainottamisen toi menpideohjelman vuosille ja siihen suunnitelmakaudelle liittyvät talouden tasapainot tamistoimenpiteet. Yhtenä tasapainottamistoimena on mainittu kylä koulujen lakkauttaminen. Kau punginvaltuusto on kokouksessaan vuoden 2010 ta lousarviota hyväksyessään todennut ta lousarviokirjan kohdassa sivistys-

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ lautakunta/perusopetus että "Kyläkou lujen oppilasmäärien pienentyes sä joudutaan tarkistamaan kyläkoulu verkkoa ja kyläkoulujen opettaja määriä". Sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön 3. pykälän 1. kohdan mu kaan muualla lautakunnan päätettäväksi säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi sivistyslauta kunta päättää varhaiskasvatuksen, perus opetuksen, musiikki-instituu tin ja kansalaisopiston opetussuunnitel mista ja niihin liittyvistä vuosi suunnitelmista sekä opetuksen järjestä mispaikoista sekä aamu- ja ilta päivätoiminnan järjestämistavasta, toi mintasuunnitelmasta ja järjestämispaikoista talousarviossa ja talous suunnitelmassa hyväksyttyjen pe rusteiden mukaisesti. Koska em. sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön pykälällä kau punginvaltuusto ei ole dele goinut sivistyslautakunnalle päätösvaltaa koulun lakkauttamisessa, kuuluu ratkaisuvalta koulun lakkauttamisessa kaupunginvaltuustolle. Valtuusto on aikanaan päättänyt koulun perus tamisesta, jolloin pää tösvalta lakkauttamisessa kuuluu valtuustolle. Liite. Koulujen lakkauttaminen on kunnan päätösvaltaan kuuluva asia. Lak kauttamispäätöstä valmis teltaessa on huomioitu perusopetuslain 6 :n 1 momentti, jonka mu kaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. KOULUN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAT SELVITYKSET Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riit tävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemi seksi tarpeelliset tiedot se kä selvitykset. Koulun lakkauttamista koske vassa päätöksenteossa kun ta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvi tyksiä se päätöksen valmiste lemiseksi tarvitsee. Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan kouluverkkosuunnitelmaa, jonka lähtökohtana tuli ol la, että Kuhmon haja-asutusalueella toimii vuoden 2011 syyslukukaudesta eteenpäin kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua ja et tä kouluverkko on alueellisesti kattava. Kaupunginhallituksen nimittämä kouluverkkotoimikunta on luovutta nut päivätyn kouluverkkosuunnitelman kaupunginhalli tukselle. Kouluverkkotoimikunnan selvitys liitteenä pykälän 310 koh dalla. ASIAN VIREILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN JA VAIKUTUS- MAHDOLLISUUKSIEN VARAAMINEN (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 :n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vai kuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityk sen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttami sessa on kyse hallintolain 41 :ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huo mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, vi ranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt sekä kaikil le kuntalaisille avoimet tie dotus- ja keskustelutilaisuudet Kuhmon ha ja-asutusalueen kouluverkosta syyslukukaudesta 2011 eteenpäin. Kaupunginhallituksen ( 235)tekemän päätöksen mukai sesti Iivantiiran koulun lak kauttamisen osalta vaikutusmahdollisuuk sien käyttämisestä ilmoitettu julkisesti Siitä on ilmoitettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehti Kuhmolaisessa se kä kunnan kotisivuilla. Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi kaupunki järjesti kaikille niil le, joiden etua tai oikeutta Iivantiiran ja Seilosen koulujen lakkautta minen saattaa koskea, erilli sen keskusteluja tiedostustilaisuuden , jossa kuntalaiset ovat saaneet tietoja asian käsittelyn lähtö kohdista ja tavoitteista sekä ovat voineet lausua mielipiteensä asiasta. Tiedotus- ja kuulemistilai suuden järjestämisestä on ilmoitettu julkises ti. Hallintolain 42 :n mu kaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuk sista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kir jattava tai muulla tavoin re kisteröitävä. Hallintolain mukaisesti kuule mistilaisuudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilai suudessa esille tuodut asiat. Liite.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Asiasta on ollut mahdollisuus jättää myös kirjallinen kannanotto kau pungille. Kirjallisten kan nanottojen määräaika on ollut klo 15:00 mennessä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi järjestettävän tilaisuuden ajan kohta on ollut sellainen, että kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vai kuttaa asian käsittelyyn. ASIANOSAISTEN KUULEMINEN (HallintoL 34 ) Hallintolain 34 :n mukaisesti asianosaiselle on ennen asian ratkaise mista varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityk sensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt asianosaisille keskustelu- ja kuulemistilaisuudet Iivantii ran koululla sekä Oppilaiden kuuleminen on toteutettu kaikilla kyläkouluilla viikon 17/2010 aikana. Oppilaiden vanhemmat ja kyläläiset ovat jättäneet kirjallisia kannanottoja ja muis tutuksia. Liite. Kaupunginhallituksen ( 235)tekemän päätöksen mukai sesti Iivantiiran koululla on järjestetty asianomaisten kuulemistilaisuus oppilaiden huoltajille Kuulemistilaisuudesta on ilmoitettu julkisesti Liite. Lisäksi oppilaiden huoltajille ja mah dol lis ten tulevien oppilaiden huoltajille on lähetetty erikseen kutsu kuule mistilaisuuteen. Liite. Hallintolain 42 :n mukaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saat tavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava tai muulla tavoin rekiste röitävä. Hallintolain mukaisesti kuulemistilai suudesta on laadittu erillinen pöytäkirja, johon on kirjattu tilaisuudes sa esille tuodut asiat. Liite. Oppilaiden huoltajilla (asianosaisilla) on ollut mahdollisuus jättää myös kirjallinen kannanotto kaupungille koulun lakkauttamissuunni telmasta. Kirjallisten kannan ottojen määräaika on ollut Iivantiiran koulun osalta klo 15:00 mennessä. Liitteet. Hallintolain 36 :n mukaisesti asianosaiselle on ilmoitettu kuulemisen tarkoitus ja selityksen an tamiselle varattu määräaika. Kuulemista kos kevassa pyynnössä on yksi löity, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle on varattu mahdollisuus tutustua kuulemisen kohteena oleviin asiakirjoihin alku peräisinä. Koulun lakkauttamisen

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ valmistelus sa on kuultu koulun hen kilökuntaa, oppilaita, oppilaiden huoltajia ja kuntalaisia. Kuulemistilaisuuden ajankohta on ollut sellainen, että asianosaisilla on ollut mahdollisuus vai kuttaa asian käsittelyyn. Iivantiiran koulun henkilöstölle järjestettiin erillinen kuulemistilaisuus Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen ja asianosaisten kuuleminen ovat olleet erillisiä tilaisuuk sia. MUUTOKSENHAKU PÄÄTÖKSEEN Koulun lakkauttamisesta tehdystä päätöksestä voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle. Kuntalain 90 :n mu kaisesti valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä: 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen Muutosta voidaan hakea vain laillisuusperusteilla, tarkoituksenmukai suusperusteella muutosta ei voida hakea. Muutoksenhakuohjeet liite tään tämän kokouksen kokouspöytäkirjaan. Kuhmon haja-asutusalueen kouluverkon supistamiseen liittyvä aineisto on nähtävillä Kuhmon kaupungin arkistonhoitajan työhuoneessa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Ii van tii ran kou lu lak kau te taan alkaen oppilasmäärän vähäi syyden se kä kau pungin ta lousti lanteen ta kia. Oppilaiden lähikoulusta pääte tään myö hemmin johto säännön määräämällä tavalla. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Keskustelun aikana Martti Malinen Mikko Kanniaisen, Eira Piippo sen ja Mauri Piiraisen kannattamana esitti, ett ei Ii van tiiran kou lua lak kau teta, vaan sen toi min ta jat kuu jälkeen. Esi tyk sensä pe ruste luina Ma li nen esitti alueellisen kattavuuden ja Poh jois-kuh mon op pilai den koh tuul listen koulu matko jen tur vaami sen. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänes tyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää nestyksessä Martti Ma li sen esi tys tä kan nat tivat seuraa vat neljä kaupun ginhalli tuksen jäsentä: Mik ko Kanniai nen, Martti Malinen, Eira Piip po nen ja Mau ri Pii rai nen. Kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavar kuusi kau punginhallituksen jäsentä: Pekka Heikkinen, Heikki Hy vö nen, He lena Kamp man, Jari Ka ner va, Kaija Ko mu lainen ja Maa rit Rau hala, Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen äänin 6-4 kau punginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään Martti Malisen, Mikko Kanniaisen, Eira Piipposen ja Mau ri Piiraisen eriävä mielipide, jonka he jättivät kirjallisena. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa. KVALT 44 Liitteet. Keskustelun aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnu nen totesi, että kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset on asian käsittelyn aikana toimitettava kirjallisena puheenjohtajalle. Keskustelun aikana Väinö Huotari Asko Kähkösen, Heikki Heikkisen, Mikko Kanniaisen, Mart ti Malisen, Jouni Kilpeläisen, Mauri Piiraisen kannattamana esitti, että Iivantiiran koulun toimintaa jatketaan alkaen eteenpäin. Eero Pöllänen, Jaakko Kyllönen, Jouko Miettinen, Matti Pääkkönen ilmoittivat kannattavansa kaupunginhallituksen esitystä.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja julisti keskustelun päätty neeksi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin yksi kan natettu kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esitys. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi, että suorite taan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupungin hallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Väinö Huo tarin esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimieli sesti. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 18 valtuutettua: Miia Ainasoja, Pekka Heikki nen, Päivi Hoffrén, Heikki Huotari, Heikki Hyvönen, Helena Kamp man, Jari Kanerva, Anneli Kinnunen, Jorma Karjalainen, Kaija Komulainen, Jaakko Kyllönen, Eero Pöllä nen, Jouko Miettinen, Jaakko Mikkola, Jorma Piipponen, Matti Pääk könen, Maarit Rauhala ja Teu vo Seppänen. Ei äänestivät seuraavat 17 valtuutettua: Heikki Heikkinen, Väinö Huotari, Maija Inget, Antti Jokela, Mikko Kanniainen, Jouni Kilpeläi nen, Asko Kähkönen, Martti Malinen, Erkki Mäntymäki, Ensio Pik karainen, Kauko Huotari, Eira Piipponen, Mauri Piirainen, Vesa Ran tanen, Seija Kyllönen, Veikko Tikkanen ja Kirsi Virtanen. Puheenjohtaja totesi Väinö Huotarin esityksen tulleen rauenneeksi. Puheenjohtaja totesi kau punginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhal lituksen esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SEILOSEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN 51/9/91/2010 KHALL 312 Hallintojohtaja Seilosen koulupiiri on perustettu 1948 ja Seilosen koulun kouluraken nus on valmistunut vuonna Seilosen koulu sijaitsee Kuhmossa noin 13 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tällä hetkellä oppi laita on 1-6 luokilla yhteen sä 17. Koululla työskentelee kaksi opettajaa sekä yksi henkilö keittä jä-siivooja-talonmiehenä. Kouluverkkotoimikunnan kouluverkkosuunnitelmasta sivulla 9 ilme nevän oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä (1-6 luokat, ei esioppi laat) Seilosen koululla vuoteen 2017 saakka on seuraava: : : : : : : : 15 Tilasto on laadittu sen tilanteen mukaisena, että jatkettaisiin nykyisillä kouluilla ja nykyisillä op pilaaksiottoalueilla. Kuhmon kaupungin kouluverkon karsinta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua oppilasmäärän vähäisyyden ja kuntatalouden tilanteen ta kia. Kuhmon kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella noin 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan velvollisuus perusopetuksen järjestämisestä alueen oppilaille kyetään järjestämään perus opetuslain mukaisesti muussakin koulussa. Kaupunginvaltuusto on :n 90 kohdalla hyväksynyt talou den tasapainottamisen toi menpideohjelman vuosille ja siihen suunnitelmakaudelle liittyvät talouden tasapainot tamistoimenpiteet. Yhtenä tasapainottamistoimena on mainittu kylä koulujen lakkauttaminen. Kau punginvaltuusto on kokouksessaan vuoden 2010 ta lousarviota hyväksyessään

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ todennut ta lousarviokirjan kohdassa sivistyslautakunta/perusopetus että "Kyläkou lujen oppilasmäärien pienentyes sä joudutaan tarkistamaan kyläkoulu verkkoa ja kyläkoulujen opettaja määriä". Sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön 3. pykälän 1. kohdan mu kaan muualla lautakunnan päätettäväksi säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi sivistyslauta kunta päättää varhaiskasvatuksen, perus opetuksen, musiikki-instituu tin ja kansalaisopiston opetussuunnitel mista ja niihin liittyvistä vuosi suunnitelmista sekä opetuksen järjestä mispaikoista sekä aamu- ja ilta päivätoiminnan järjestämistavasta, toi mintasuunnitelmasta ja järjestämispaikoista talousarviossa ja talous suunnitelmassa hyväksyttyjen pe rusteiden mukaisesti. Koska em. sivistyspalvelujen toimialan johtosäännön pykälällä kau punginvaltuusto ei ole dele goinut sivistyslautakunnalle päätösvaltaa koulun lakkauttamisessa, kuuluu ratkaisuvalta koulun lakkauttamisessa kaupunginvaltuustolle. Valtuusto on aikanaan päättänyt koulun perus tamisesta, jolloin pää tösvalta lakkauttamisessa kuuluu valtuustolle. Liite. Koulujen lakkauttaminen on kunnan päätösvaltaan kuuluva asia. Lak kauttamispäätöstä valmis teltaessa on huomioitu perusopetuslain 6 :n 1 momentti, jonka mu kaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. KOULUN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAT SELVITYKSET Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riit tävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemi seksi tarpeelliset tiedot se kä selvitykset. Koulun lakkauttamista koske vassa päätöksenteossa kun ta opetuksen järjestäjänä arvioi, mitä selvi tyksiä se päätöksen valmiste lemiseksi tarvitsee. Kaupunginhallitus päätti perustaa kokouksessaan ( 346) kouluverkkotoimikunnan valmistelemaan kouluverkkosuunnitelmaa, jonka lähtökohtana tuli ol la, että Kuhmon haja-asutusalueella toimii vuoden 2011 syyslukukaudesta eteenpäin kolme kyläkoulua. Kouluverkkotoimikunnan tehtäväksi tuli laatia

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/ kouluverkkosuunnitel ma, mikä turvaa laaduk kaan opetuksen haja-asutusalueella ja missä huomioidaan heikkenevä kuntatalous sekä pienenevät oppilasmäärät. Kouluverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut se, että vuoden 2011 syyslukukaudel la Kuhmon haja-asutusalueella toimii enintään kolme kyläkoulua ja et tä kouluverkko on alueellisesti kattava. Kaupunginhallituksen nimittämä kouluverkkotoimikunta on luovutta nut päivätyn kouluverkkosuunnitelman kaupunginhalli tukselle. Kouluverkkotoimikunnan selvitys liitteenä pykälän 310 koh dalla. ASIAN VIREILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN JA VAIKUTUS- MAHDOLLISUUKSIEN VARAAMINEN (HallintoL 41 ) Hallintolain 41 :n 2 momentin mukaisesti asian vireilläolosta ja vai kuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettu asian merkityk sen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Koska koulun lakkauttami sessa on kyse hallintolain 41 :ssä tarkoitetusta asiasta, jolla on huo mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, vi ranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kouluverkkotoimikunta on järjestänyt sekä kaikil le kuntalaisille avoimet tie dotus- ja keskustelutilaisuudet Kuhmon ha ja-asutusalueen kouluverkosta syyslukukaudesta 2011 eteenpäin. Kaupunginhallituksen ( 235) tekemän päätöksen mukai sesti Seilosen koulun lak kauttamisen osalta vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä ilmoitettu julkisesti Siitä on ilmoitettu kau pungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehti Kuhmolaisessa sekä kunnan kotisivuilla. Liite. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi kaupunki järjesti kaikille niil le, joiden etua tai oikeutta Iivantiiran ja Seilosen koulujen lakkautta minen saattaa koskea, erilli sen keskusteluja tiedostustilaisuuden , jossa kuntalaiset ovat saaneet tietoja asian käsittelyn lähtö kohdista ja tavoitteista sekä ovat voineet lausua mielipiteensä asiasta. Tiedotus- ja kuulemistilai suuden järjestämisestä on ilmoitettu julkises ti. Hallintolain 42 :n mu kaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuk sista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kir jattava tai muulla tavoin re kisteröitävä. Hallintolain mukaisesti kuule mistilaisuudesta on laadittu

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 28.04.2009 klo 18:00-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 15.05.2014 klo 16:00-17:55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki Kahvitauko klo 17.00-17.20 OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Eron myöntäminen luottamustoimista Antti Kinnuselle ja täydennysvaalit

Eron myöntäminen luottamustoimista Antti Kinnuselle ja täydennysvaalit Kunnanhallitus 98 09.02.2015 Eron myöntäminen luottamustoimista Antti Kinnuselle ja täydennysvaalit 564/00.01.00/2015 KHALL 98 9.2.2015 Antti Kinnunen on kirjeellään 22.1.2015 pyytänyt eroa kaikista luotta

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot