ÍÑÐ ÓËÍÔËÑÒÒÑÍ ÔËÑÒÒÑÍóïðîîîï

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÍÑÐ ÓËÍÔËÑÒÒÑÍ ÔËÑÒÒÑÍóïðîîîï"

Transkriptio

1 ï ß ÕßÌßËÔËÔ ÌÛ ÍÑÐ ÓËÍÔËÑÒÒÑÍ ÔËÑÒÒÑÍóïðîîîï ÕÑØÜÛ ïð ÖÑÛÒÍËËóÐÑÔÊ Ö\ÎÊ óõßßê ÎÛ ÌÌ ÖÑÛÒÍËËóÍÑÌÕËÓßóØËØÓßÎ óõëñîûêßßîßóðñôê Ö\ÎÊ ðïòðéòîðïì ó õõõ µ³ ÕÑËÔÐ ï ÓóÐ ÓóÐ ð ÖÑÛÒÍËË Ô ÒÖßóßËÌÑßÍÛÓß ðéæìë ðéæìë ðéæìë ðéæìë ïîæíð ïîæíð ï ÖÑÛÒÍËË ÕÛÍÕËÍÌß ðéæìé ðéæìé ïîæíî î ÇÍÌ\ÊÇÇÜÛÒÐË ÍÌÑ ððæðð È È î ÖÑ ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Ð ðéæëð ðéæìç ïîæíë í ß ÕË ÍÑÐ ÍÌÑ ðéæëð ðéæìç ïîæíë ê ÒÑÔÖßÕÕß ðéæëë ðéæëì ïîæìð è ÌJÎÓ\ ððæðð È È ïð ÔÛÒÌÑÕÛÒÌ\Ò ÌØ Ô ÐÛÎ ððæðð È È ïê Êß Ê ÑÌØ ðéæëç ðéæëé ïîæìë ïç ØßÎ ÔßøÔ ÐÛÎ ðèæðí ðèæðî ïîæìë îç ÍÑÌÕËÓß ðèæïð ïîæëë íç ØËØÓßÎ øðñôê Ö\ÎÊ ðèæîð ðèæîð ïíæðë ìê ÕËÑÎÛÊßßÎß ðèæíð ðèæíð ïíæïë ëì ÐÑÔÊ Ö\ÎÊ ðèæìë ðèæìë ïíæîë øëð µ³ øëì µ³ øëì µ³ ÎÛ ÌÌ ÖÑÛÒÍËËóÍÑÌÕËÓßóÐÑÔÊ Ö\ÎÊ ðïòðéòîðïì ó õ õ µ³ ÓóÐ ÓóÐ ÓóÐ ð ÖÑÛÒÍËË Ô ÒÖßóßËÌÑßÍÛÓß ðêæëð ðêæëð ïëæîð ïëæîð ïêæîð ïêæîð ï ÖÑÛÒÍËË ÕÛÍÕËÍÌß ðêæëî ïëæîî ïêæîî î ÇÍÌ\ÊÇÇÜÛÒÐË ÍÌÑ È ððæðð È î ÖÑ ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Ð ðêæëì ïëæîë ïêæîë í ß ÕË ÍÑÐ ÍÌÑ ðêæëë ïëæîë ïêæîë ê ÒÑÔÖßÕÕß ðéæðð ïëæîè ïêæíð è ÌJÎÓ\ È È È ïð ÔÛÒÌÑÕÛÒÌ\Ò ÌØ Ô ÐÛÎ È È È ïê Êß Ê ÑÌØ ðéæïð ïëæíë ïêæìð ïè ØßÎ ÔßøÔ ÐÛÎ ðéæïï ïëæìð ïêæìð îè ÍÑÌÕËÓß ðéæîð ïëæëð ïêæëð ìë ØßßÊ ÕÑÒÌ Û øðñôê Ö\ÎÊ È È È ìë ÐÑÔÊ Ö\ÎÊ ðéæíë ïêæïð ïéæïð øìë µ³ øìë µ³ øìë µ³ õ µ³ ÓóÐ ÓóÐ ìë ÐÑÔÊ Ö\ÎÊ ïïæïð ïïæïð ïêæïë ïêæïë ìë ØßßÊ ÕÑÒÌ Û øðñôê Ö\ÎÊ È È îè ÍÑÌÕËÓß ïïæîë ïêæíð ïè ØßÎ ÔßøÔ ÐÛÎ ïïæíí ïêæíè ïê Êß Ê ÑÌØ ïïæíë ïêæìð ïð ÔÛÒÌÑÕÛÒÌ\Ò ÌØ Ô ÐÛÎ È È è ÌJÎÓ\ È È ê ÒÑÔÖßÕÕß ïïæìë ïêæëð í ß ÕË ÍÑÐ ÍÌÑ ïïæëð ïêæëí î ÖÑ ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Û ïïæëî ïêæëì ï ÖÑÛÒÍËË ÕÛÍÕËÍÌß ïïæëê ïêæëé ð ÖÑÛÒÍËË Ô ÒÖßóßËÌÑßÍÛÓß ïîæðð ïéæðð øìë µ³ øìë µ³ ÎÛ ÌÌ ÐÑÔÊ Ö\ÎÊ óíñìõëóßóöñûòíëëóðõõí ðïòðéòîðïì ó õ µ³ ÓóÐ ÓóÐ ÓóÐ ð ÐÑÔÊ Ö\ÎÊ ðêæìë ðêæìë ðéæëð ðéæëð ðèæëð ðèæëð ï ØßßÊ ÕÑÒÌ Û øðñôê Ö\ÎÊ È È

2 2 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS KUOREVAARA I I 09:00 16 HUHMARI (POLVIJÄRVI) I I 09:10 26 SOTKUMA 07:00 08:05 09:20 36 HARILA(LIPERI) 07:08 08:13 09:28 38 VAIVIOTH 07:10 08:15 09:30 48 NOLJAKKA 07:20 08:30 09:40 51 AIKUISOPISTO 07:25 08:32 09:43 52 JO YLIOPISTO E 07:27 08:34 09:45 53 JOENSUU KESKUSTA 07:31 08:37 09:47 54 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 07:35 08:40 09:50 55 SAIRAALA PKKS 07:40 08:55 09:55 (46 km) (46 km) (55 km) REITTI JOENSUU-HUHMARI-POLVIJÄRVI km L **) L **) 0 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 12:00 12:00 15:05 15:05 1 JOENSUU KESKUSTA 12:02 15:07 2 YSTÄVYYDENPUISTO X X 2 JO YLIOPISTO E 12:03 15:08 6 NOLJAKKA 12:05 15:11 8 LENTOKENTÄN TH LIPERI X X 16 VAIVIOTH 12:15 15:19 27 SOTKUMA 12:25 15:30 38 HUHMARI (POLVIJÄRVI) 12:40 15:40 46 KUOREVAARA 12:50 15:50 53 POLVIJÄRVI 13:00 16:00 (53 km) (53 km) km L **) L **) 53 POLVIJÄRVI 07:50 07:50 13:30 13:30 46 KUOREVAARA 08:00 13:40 38 HUHMARI (POLVIJÄRVI) 08:10 13:50 27 SOTKUMA 08:20 14:00 16 VAIVIOTH 08:30 14:10 8 LENTOKENTÄN TH LIPERI X X 6 NOLJAKKA 08:40 14:20 2 JO YLIOPISTO E 08:43 14:23 1 JOENSUU KESKUSTA 08:45 14:25 0 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 08:50 14:30 (53 km) (53 km) REITTI POLVIJÄRVI-KUOREVAARA-SOTKUMA-JOENSUU km M-P SS *) KOULP 0 POLVIJÄRVI 05:50 05:50 13:40 13:40 15:05 15:05 8 KUOREVAARA 06:00 13:50 15:15 17 SOTKUMA 06:10 14:00 I 30 VAIVIOTH 06:20 14:10 15:30 39 LENTOKENTÄN TH LIPERI X X X 41 NOLJAKKA 06:30 14:20 15:40 44 AIKUISOPISTO 06:33 14:23 15:43 44 JO YLIOPISTO E 06:35 14:24 15:45 45 JOENSUU KESKUSTA 06:37 14:27 15:47 46 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 06:40 14:30 15:50 (46 km) (46 km) (45 km)

3 3 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS km M-P M-P 0 POLVIJÄRVI 15:05 15:05 17:10 17:10 8 KUOREVAARA 15:15 17:20 17 SOTKUMA 15:20 17:25 30 VAIVIOTH 15:30 17:32 39 LENTOKENTÄN TH LIPERI X X 41 NOLJAKKA 15:40 17:40 44 AIKUISOPISTO 15:43 17:44 44 JO YLIOPISTO E 15:45 17:46 45 JOENSUU KESKUSTA 15:47 17:48 46 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 15:50 17:50 (46 km) (46 km) km M-P M-PSS *) 46 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 14:10 14:10 18:10 18:10 JOENSUU KESKUSTA 14:12 18:12 44 JO YLIOPISTO E 14:12 18:14 44 AIKUISOPISTO 14:15 18:15 41 NOLJAKKA 14:15 18:17 39 LENTOKENTÄN TH LIPERI X X 30 VAIVIOTH 14:25 18:25 17 SOTKUMA 14:35 18:40 8 KUOREVAARA 14:50 18:50 0 POLVIJÄRVI 15:05 19:00 (46 km) (45 km) REITTI JOENSUU-VAIVIO-KÄSÄMÄ-SOTKUMA-POLVIJÄRVI km KOULP 1) 0 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 07:10 07:10 1 JOENSUU KESKUSTA 07:12 2 YSTÄVYYDENPUISTO X 2 JO YLIOPISTO P 07:14 3 AIKUISOPISTO 07:15 6 NOLJAKKA 07:20 8 TÖRMÄ X 10 LENTOKENTÄN TH X 16 VAIVIOTH 07:25 24 VAIVIO 07:35 33 AMMATTIOPPILAITOS (KÄSÄMÄ) 07:50 35 KÄSÄMÄ KOULU X 48 SOTKUMA 08:05 49 MALANI X 55 SOLA 08:20 65 HAAVIKONTIE (POLVIJÄRVI) X 67 POLVIJÄRVI 08:45 (67 km) REITTI POLVIJÄRVI-SOTKUMA-KÄSÄMÄ-VAIVIO-JOENSUU km KOULP 1) 0 POLVIJÄRVI 15:05 15:05 1 HAAVIKONTIE (POLVIJÄRVI) X 11 SOLA 15:40 17 MALANI X 18 SOTKUMA 15:50 KÄSÄMÄ KOULU X 35 AMMATTIOPPILAITOS (KÄSÄMÄ) 16:00

4 4 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS VAIVIO 16:15 53 VAIVIOTH 16:20 59 LENTOKENTÄN TH LIPERI X 61 TÖRMÄ X 62 NOLJAKKA 16:30 66 AIKUISOPISTO 16:35 67 JO YLIOPISTO E 16:38 68 JOENSUU KESKUSTA 16:42 69 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 16:45 (69 km) REITTI KAAVI-UKONVAARA-POLVIJÄRVI km KOULP 1) 0 KAAVI 07:05 07:05 11 KORTTEINEN 07:15 20 SIVAKKAVAARA(KAAVI) 07:25 30 UKONVAARA 07:45 50 LEHTOVAARA (POLVIJÄRVI) 08:05 55 HUKKALA (POLVIJÄRVI) 08:15 61 SAARIVAARA (POLVIJÄRVI) 08:20 66 HUKKALA (POLVIJÄRVI) 08:25 78 HAAVIKONTIE (POLVIJÄRVI) X 79 POLVIJÄRVI 08:45 (79 km) REITTI POLVIJÄRVI-SAARIVAARA-KAAVI km KOULP 1) 0 POLVIJÄRVI 15:05 15:05 12 HUKKALA (POLVIJÄRVI) 15:15 18 SAARIVAARA (POLVIJÄRVI) 15:20 21 SYRJÄVAARA 15:25 29 MAARIANVAARA 15:35 44 LUIKONLAHTI 15:50 49 RETUNEN 15:55 58 KAAVI 16:05 (58 km) REITTI POLVIJÄRVI-KORTTEINEN-KAAVI km KOULP 2) 0 POLVIJÄRVI 07:15 07:15 12 HUKKALA (POLVIJÄRVI) 07:25 18 SAARIVAARA (POLVIJÄRVI) 07:35 28 ONTREI 07:45 38 ONNIVAARA 07:55 45 NIINIVAARA 08:00 53 SIVAKKAVAARA(KAAVI) 08:05 63 KORTTEINEN 08:15 77 KAAVI 08:40 (77 km) km KOULP 2) 77 KAAVI 15:20 15:20 63 KORTTEINEN 15:30 53 SIVAKKAVAARA(KAAVI) 15:40 45 NIINIVAARA 15:45 38 ONNIVAARA 15:50

5 5 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS ONTREI 16:00 18 SAARIVAARA (POLVIJÄRVI) 16:10 12 HUKKALA (POLVIJÄRVI) 16:20 0 POLVIJÄRVI 16:30 (77 km) Selitteet 1) = Ajetaan Polvijärven kunnan koulupäivinä 2) = Ajetaan Kaavin kunnan koulupäivinä **) = L-vuorot ajetaan aina jouluaattona, sekä juhannannusaattona, ei kuitenkaan sunnuntaisin *) = SS vuorot ajetaan aina Uudenvuodenpäivänä, Loppiaisena, Itsenäisyyspäivänä ja Tapaninapäivänä, ei kuitenkaan lauantaina T = tarvittaessa ++ = koulujen kesäloman aikana +++ = koulujen loma-aikoina + = kouluvuoden aikana

6 Karttasovellus Sivu 1/ Sopimus LUONNOS KOHDE 10 JOENSUU-POLVIJÄRVI KAAVI Reitit: JOENSUU-SOTKUMA-POLVIJÄRVI POLVIJÄRVI-SOTKUMA-JOENSUU-PKKS JOENSUU-HUHMARI-POLVIJÄRVI JOENSUU-SOTKUMA-HUHMARI- KUOREVAARA-POLVIJÄRVI POLVIJÄRVI-KUOREVAARA-SOTKUMA- JOENSUU JOENSUU-VAIVIO-KÄSÄMÄ-SOTKUMA- POLVIJÄRVI POLVIJÄRVI-SOTKUMA-KÄSÄMÄ-VAIVIO- JOENSUU KAAVI-UKONVAARA-POLVIJÄRVI POLVIJÄRVI-SAARIVAARA-KAAVI 0 20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

KOHDE 5: Joensuu-Savonlinna REITTI JOENSUU - KITEE - SAVONLINNA 01.07.2014 -

KOHDE 5: Joensuu-Savonlinna REITTI JOENSUU - KITEE - SAVONLINNA 01.07.2014 - 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-104097 KOHDE 5: Joensuu-Savonlinna REITTI JOENSUU - KITEE - SAVONLINNA 01.07.2014 - km M-P M-P L 0 JOENSUU LINJA-AUTOASEMA 06:20 06:20 13:30 13:30 13:30 13:30 1

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

KOHDE Kohde 2: 2017/2/2 REITTI FORSSA - JOKIOINEN - HUMPPILA RAS

KOHDE Kohde 2: 2017/2/2 REITTI FORSSA - JOKIOINEN - HUMPPILA RAS 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-187716 KOHDE Kohde 2: 2017/2/2 REITTI FORSSA - JOKIOINEN - HUMPPILA RAS 05.06.2017 - km DR ID M-P 0 500695 Forssa, linja-autoasema 06:05 1 202099 Turuntie 23 X 5

Lisätiedot

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Juhlapyhien aikainen liikennöinti... 4

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Juhlapyhien aikainen liikennöinti... 4 HAEMSO sivu ietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Juhlapyhien aikainen liikennöinti... 4 1a. Joensuu + (6.6.-14.8.11)... 5 1b. Joensuu (15.8.11-3.6.12)... 6-7 2a. Joensuu ihola

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös ÊÓñîïëëñððòðïòððòðïñîðïê Ö«µ ÝÌó± ± ïòíòîðïé Ö«µ ²»² JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Ê ±ª

Lisätiedot

JOENSUUN LÄHILIIKENNE

JOENSUUN LÄHILIIKENNE JOENSUUN LÄHLENNE Joensuu,, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi 4.6.2012-2.6.2013 Muutokset mahdollisia 1.1.2013 alkaen Pohjolan Matka uurnankatu 51, 80130 JOENSUU Puh. 0201 303 340 bussit.joensuu@pohjolanmatka.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kaukoliikenne 12.8. 31.12.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924

Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kaukoliikenne 12.8. 31.12.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 12.8. 31.12.2015 Aikataulut Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kaukoliikenne Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 1 Aikatauluosan merkkien selityksiä M S =

Lisätiedot

Aikataulut

Aikataulut Aikataulut 5.6.2017-4.6.2018 Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 78200 Varkaus Varkaus 020 741 1090 Mikkeli 020 741 1091 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 24 73 188462 Jyväskyläntie 2 E X 76 85192 Jyväskyläntie 1624 E X 79 85190 Jyväskyläntie 1312 E X 80 85188 Jyväskyläntie 1152 E X 81 85186 Jyväskyläntie 1096 E X 81 85184 Jyväskyläntie 1054 E X 83 85182

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT AIKATA ULUT 7.8. 31. 12. 2017 7.8. 311. 22. 017 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700

Lisätiedot

Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ : Æ Ê ÙÒ Ø Óº Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø ËÈ ( (Ò)) ÆËÈ ( (Ò)) ÑÖ Ø ÐÐÒ ÙÖ Ú Ø ËÈ ( (Ò)) ÓÒ Ò Ò ÐØ Ò Ä ÓÙ Ó ÓØ ÚÓ Ò ØÙÒÒ Ø Ø

Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ : Æ Ê ÙÒ Ø Óº Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø ËÈ ( (Ò)) ÆËÈ ( (Ò)) ÑÖ Ø ÐÐÒ ÙÖ Ú Ø ËÈ ( (Ò)) ÓÒ Ò Ò ÐØ Ò Ä ÓÙ Ó ÓØ ÚÓ Ò ØÙÒÒ Ø Ø Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ Å Ø ÖÑ Ò Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ó ÔÝ ØÝÝ ÐÐ Ý ØØ Ðк Å Ò Ø Ð Ú Ø ÚÙÙ ÓÒ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) ÓÒ Å Ò Ð Ñ Ò ÑÙ Ø Ô Ó Ò Ñ Ñ ÐÙ ÙÑÖ ÙÒ Ø Ö Ø ÐÐ Ò Ò Ò Ô ØÙ Ý ØØ Øº ÂÓ Å Ò Ø Ð Ú Ø ÑÙ ÓÒ

Lisätiedot

AIKATAULULIITE SOPIMUS SIIRTYMÄ LINJALIIKENNE KIVISTÖ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE SOPIMUS SIIRTYMÄ LINJALIIKENNE KIVISTÖ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 2 AIKATAULULIITE SOPIMUS SIIRTYMÄ-500161 LINJALIIKENNE KIVISTÖ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 930778 29.5.2017 KOHDE 20699 REITTI VIHTI - SELKI - HELSINKI (480) 03.12.2009-14.08.2018 09.03.2010 - km DR ID

Lisätiedot

KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI

KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-161481 KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI 06.06.2016-02.06.2018 km DR ID KOULP 0 200661 Rääkkylä keskusta 07:00 1 174970 Paksuniemi

Lisätiedot

À Ö Ö Ð Ù Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) = O(ÐÓ Ò) ÓÒ Ø Ð ÓÒ ØÖÙÓ ØÙÚ Ó ÐÐ Ò Ò ÙÒ Ø Ó Ó ÙÚ Ñ Ö ÓÒÓÒ ½ Ò (Ò) Ò ÒÖ ØÝ ÐÐ ÓÒ Ð ØØ Ú Ø Ð O( (Ò))º Ä Ù Å Ø Ø

À Ö Ö Ð Ù Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) = O(ÐÓ Ò) ÓÒ Ø Ð ÓÒ ØÖÙÓ ØÙÚ Ó ÐÐ Ò Ò ÙÒ Ø Ó Ó ÙÚ Ñ Ö ÓÒÓÒ ½ Ò (Ò) Ò ÒÖ ØÝ ÐÐ ÓÒ Ð ØØ Ú Ø Ð O( (Ò))º Ä Ù Å Ø Ø Ì ÔÙÑ ØØÓÑÙÙ Ì Ó Ø ÐÐÒ ÓÒ ÐÑ ÓØ ÓÚ Ø Ô Ö ØØ Ö Ø Ú ÑÙØØ Ó Ò Ö Ø Ù Ú Ø Ò Ò Ô Ð ÓÒ Ø Ø Ð ØØ Ö Ø Ù ÓÐ ÝØÒÒ ÐÚÓÐÐ Ò Òº Í ÑÑ Ø ÓÐ ØØ Ú Ø ØØ ÆȹØÝ ÐÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÙÑ ØØÓÑ ÒØÖ Ø Ð µ ÑÙØØ ØØ ÓÐ ØÓ Ø ØØÙº

Lisätiedot

tunnit NEULAMÄKI KESKUSTA KELLONIEMI tunnit KELLONIEMI KESKUSTA NEULAMÄKI

tunnit NEULAMÄKI KESKUSTA KELLONIEMI tunnit KELLONIEMI KESKUSTA NEULAMÄKI KUOPION LIIKENNE OY Kohde 2 Linja 4 Talviaikataulu NEULAMÄKI-KELLONIEMI Neulamäentie - Jaamantie - Leimaajantie - Juontie - Vesurikuja - Metsurintie - Neulamäentie - Savilahdentie - Niiralankatu - Tulliportinkatu

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI MÄNTÄN TILAUSLIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI MÄNTÄN TILAUSLIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI Mänttä - Korkeakoski - Tampere 01.04.2016-31.12.2018 0 300398 Mänttä linja-autoasema 09:15 09:15 1 89817 Satakunnantie 81 L X X 1 89815 Satakunnantie 121 L X X 2 89813 Satakunnantie 163 L X X

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI HELMIKKALAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI HELMIKKALAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 AIKATAULULIITE LUPA REITTI-599412 REITTI Taustiala - Pälkäne - Valkeakoski - VAAO 08.08.2016-03.06.2018 km DR ID KOULP 0 139585 Taustiala I 06:40 1 139587 Myttäälä th I X 1 139589 Harjutuuli I X 2 139591

Lisätiedot

KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI

KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-165718 KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI 10.08.2016-03.06.2017 + km DR ID M-P 0 300381 Mäntsälän linja-autoasema 06:05 0 76157 Peltolantie E X 1 76155 Mustamäentie

Lisätiedot

JOENSUUN LÄHILIIKENNE

JOENSUUN LÄHILIIKENNE JOENSUUN LÄHLKENNE Joensuu Liperi Outokumpu 3.6.2013-30.6.2014 Pohjolan Matka Kuurnankatu 51, 80130 JOENSUU Puh. 0201 303 340 bussit.joensuu@pohjolanmatka.fi 020 -alkuisiin yritysnumeroihin soitettaessa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA

JÄRVI-POHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA JÄRVIPOHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA Alajärvi Soini Vimpeli ß < ª»² Ë ³ «²»«ª ² < ª

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

AIKATAULULIITE SOPIMUS SIIRTYMÄ NORTH EUROPEAN BUS TOURS KY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE SOPIMUS SIIRTYMÄ NORTH EUROPEAN BUS TOURS KY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 KOHDE 21185 REITTI KEMI-TORNIO 08.08.2016-31.05.2019 km DR ID M-P M-P M-P 0 240640 Kemin linja-autoasema 08:05 07:05 10:05 5 205681 Amk I 08:16 07:16 10:16 29 203569 Pudas vaihtopysäkki E 08:35 07:35

Lisätiedot

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑ Ò Ö ÒÒ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ò Ø ÐРؽ ؾ Ø È Ð Ó ÐÑ Ò Ô ÖÙ Ö ÒÒ Ì ØÓ ÓÒ Ô Ð Ò ÝØ Ñ Ò ÓÒ Ñ ÐÐ Ó Ø Ò ÙÚ ØØ ÐÐ Ø Ñ ÐÑ Ø ÚÓ ÓÐÐ Ú Ò Ý Ò ÖØ Ò Ò Ð

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa

NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa Pakinaisen luovutettava lomarakennuspaikka . Kiinteistö 529-528-1-102 Piippumäki, Pakinainen NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka

Lisätiedot

Joensuun lähiliikenne 12.8.2015 5.6.2016. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924

Joensuun lähiliikenne 12.8.2015 5.6.2016. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 12.8.2015 5.6.2016 Aikataulut Joensuun lähiliikenne Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 1 HYVÄÄ JA TURVALLISTA MATKAA SAVONLINJA-YHTIÖIDEN KYYDISSÄ!

Lisätiedot

SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 03.06.2013-30.06.2014

SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 03.06.2013-30.06.2014 SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 03.06.2013-30.06.2014 1 REPOLANKAARI-ALTTARIKIVI- PÖLLÄNLAHTI KOULUPÄIVINÄ MAANANTAISTA PERJANTAIHIN Repolankaarelta Linja-autoasemalta Pöllänlahdesta Pöllänlahteen Repolankaarelle

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI - NOKIA 01.06.2015 - Pika km DR ID M-S 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 13:15 2 182131 Ooppera X 3 182179 Töölön tulli X 5 232383 Ruskeasuo X 6 232787 Metsäläntie X 7

Lisätiedot

p q = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 + (z 1 z 2 ) 2. x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2

p q = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 + (z 1 z 2 ) 2. x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2 º ÅÓÒ ÙÐÓØØ Ø Ö ÒØ Ð Ð ÒØ º½ Â Ø ÙÚÙÙ Ó ØØ Ö Ú Ø Ø Ù Ò ÑÙÙØØÙ Ò ÙÒ Ø Ó Ò Ö ÒØ Ð Ð ÒØ ÐÑÔ Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò ÙÒ Ø Ó T(x, y, z.t) ÄÑÔ Ø Ð Ö ÒØØ ÐÑÓ ØØ Ñ Ò ÙÙÒØ Ò ÐÑÔ Ø Ð Ú ÚÓ Ñ ÑÑ Ò Ù Ò Ð ÐÑÔ Ø Ð Ö ÒØØ ½½ ÃÓÓÖ

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU PIKAVUORO Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU HEL SINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU 1. 31.1.2016 5) 1) M P M S M PSS Hel sinki 8.30 14.00 Lentoasema/T2 (8.35) (14.05) Lentoasema/T1

Lisätiedot

Koska ovat negatiiviset. Keskihajontoja ei pystytä laskemaan mutta pätee ¾.

Koska ovat negatiiviset. Keskihajontoja ei pystytä laskemaan mutta pätee ¾. 24.11.2006 1. Oletetaan, että kaksiulotteinen satunnaismuuttuja µ noudattaa kaksiulotteista normaalijakaumaa. Oletetaan lisäksi, että satunnaismuuttujan regressiofunktio satunnaismuuttujan suhteen on ݵ

Lisätiedot

Koulupäivisin Reitti: perillä n. Liikennöitsijä (M-P) 6:55 (7:10) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 7:30 8:05 (8:20) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 8:40

Koulupäivisin Reitti: perillä n. Liikennöitsijä (M-P) 6:55 (7:10) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 7:30 8:05 (8:20) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 8:40 OSTOVUOROT KAUDELLA LV 2015-2016 ja 2016-2017 Koulupäivisin Reitti: perillä n. Liikennöitsijä (M-P) 6:55 (7:10) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 7:30 8:05 (8:20) Vihti-Pääkslahti-Irjala-Vihti 8:40 Vihdin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutuliikenne Huittisten seutuliikenne

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutuliikenne Huittisten seutuliikenne SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 1.1. 3.6.2018 AIKATAU LUT 1.1. 3.6.2018 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº Ó Ñ ÐÐ ÒÒ Ø Ò ½¼ Ü ½¼ Ñ ÐÙ ½¼ Ñ Ø Ö Ù

ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº Ó Ñ ÐÐ ÒÒ Ø Ò ½¼ Ü ½¼ Ñ ÐÙ ½¼ Ñ Ø Ö Ù ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI - HANKO PIKAVUORO 01.07.2014 - Pika 29.03.2016 - ++ 29.03.2016 - + km DR ID M-P M-P 0 162850 Hangon asematori 09:05 VAKIO 09:15 VAKIO 1 200839 Puistokatu I X X 2 200840 Puutarhurinkatu

Lisätiedot

KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI

KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-161481 KOHDE 12 RÄÄKKYLÄ - LIPERI, RÄÄKKYLÄ - HAMMASLAHTI REITTI RÄÄKKYLÄ-LIPERI 06.06.2016-02.06.2018 km DR ID KOULP 0 200661 Rääkkylä keskusta 07:00 1 174970 Paksuniemi

Lisätiedot

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven AIKATAULUT 31.5.2009 5.6.2010

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven AIKATAULUT 31.5.2009 5.6.2010 Joensuun, ontioahden, iperin, Outokummun ja Povijärven AATAUUT 31.5.2009 5.6.2010 POHJOAN MATA uurnankatu 51, 80130 JOENSUU Puh. (013) 225 791 bussit.joensuu@pohjoanmatka.fi Paveuksessanne myös muut toimipaikat

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) Esikunta HELSINKI MN

Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) Esikunta HELSINKI MN Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) HELSINKI 13.10.2017 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kaartin jääkärirykmentin osallistuminen UUSIMAA17 harjoitukseen 25.11 4.12.2017 (MN23289) KIINTEISTÖJEN

Lisätiedot

HIIHTOKALENTERI

HIIHTOKALENTERI HIIHTOKALENTERI 2016-2017 JOULUKUU VIII POLVIJÄRVEN KAIVOSHIIHDOT/Vauhti Aika Keskiviikko 28.12.2016 klo 19.00 8v, 10v, 12v./ 1km 14v.-70v./ 3km tapa Vapaa Tiedustelut Voitto Parikka puh. 045-6729746 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI PEKOLAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI PEKOLAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI Lahti-Hämeenlinna-Turku(satama) 11.08.2015 - km DR ID M-P M-P 0 29811 Lahti Linja-autoasema 04:20 16:45 3 85804 KÄRPÄSENMÄKI X X 6 85794 Pirttiharju X X 7 300149 Pullapojat L X X 9 300301 Salpakangas

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

KOHDE 2016/3/33 REITTI JÄRVENPÄÄ RAS - PORNAINEN (PORMESTARINTORI) (989)

KOHDE 2016/3/33 REITTI JÄRVENPÄÄ RAS - PORNAINEN (PORMESTARINTORI) (989) 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-165718 KOHDE 2016/3/33 REITTI JÄRVENPÄÄ RAS - PORNAINEN (PORMESTARINTORI) (989) 10.08.2016-03.06.2017 km DR ID KOULP U 0 189109 Rautatieasema 14:25 1 202418 Inva

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI PEKOLAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI PEKOLAN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI Lahti-Hämeenlinna-Turku(satama) 11.08.2015 - km DR ID M-P M-P 0 309619 Lahti Matkakeskus terminaali 04:20 16:40 3 85804 Kärpäsenmäki X X 6 85794 Pirttiharju X X 7 300149 Pullapojat L X X 9 300301

Lisätiedot

ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ ÔÙÙ ÓÒ Ó Ó ØÝ Ø ÓÐÑÙ Ó ÓÒ Ð Ó ÓÒ Ú Ò Ó Ð ÔÙÙ ÓÚ Ø ÑÝ ÒÖ ÔÙ Ø º Ë ÚÓ Ò Ö Ó ØØ ÙÓÖ Ò Ø Ò ÖÝÌÖ ÑÔØÝ Æ

ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ ÔÙÙ ÓÒ Ó Ó ØÝ Ø ÓÐÑÙ Ó ÓÒ Ð Ó ÓÒ Ú Ò Ó Ð ÔÙÙ ÓÚ Ø ÑÝ ÒÖ ÔÙ Ø º Ë ÚÓ Ò Ö Ó ØØ ÙÓÖ Ò Ø Ò ÖÝÌÖ ÑÔØÝ Æ ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º º ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø Ø ¹ÑÖ ØØ ÐÝ º¾µ ÚÓ Ú Ø Ø ÑÝ Ø Ò ÑÖ Ø ÐØÚ Æ Ñ ÒØÝ ÑÝ ³ ³¹Ñ Ö Ò Ó ÐÐ ÔÙÓÐ ÐÐ º Ë Ò ÓÐ ÐÐ ØØÝ ØÝÔ ¹ÐÝ ÒØ º½µº ¾ ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ

Lisätiedot

KOHDE 2016/3/3 REITTI MÄNTSÄLÄ -SOUKKIO - HYVINKÄÄ

KOHDE 2016/3/3 REITTI MÄNTSÄLÄ -SOUKKIO - HYVINKÄÄ 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-165718 KOHDE 2016/3/3 REITTI MÄNTSÄLÄ -SOUKKIO - HYVINKÄÄ 10.08.2016-03.06.2017 + km DR ID M-P 0 300381 Mäntsälän linja-autoasema 14:35 1 126236 Sälinkääntie P X

Lisätiedot

Kiitos ja hyvää matkaa! Tervetuloa kyytiin! AIKATAULUOSAN MERKKIEN SELITYKSIÄ

Kiitos ja hyvää matkaa! Tervetuloa kyytiin! AIKATAULUOSAN MERKKIEN SELITYKSIÄ n, ontioahden, iperin, Outokummun ja Povijärven AAAUU 3.6.2007 31.5.2008 1 POHJOA MAA uurnankatu 51, 80130 JOESUU Puh. (013) 225 791 Fax (013) 126 196 bussit.joensuu@pohjoanmatka.fi Paveuksessanne myös

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VUORISEN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VUORISEN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI LOIMAA - JOKIOINEN - FORSSA 11.08.2014 - + km DR ID M-P 0 162603 Loimaan linja-autoasema 07:00 0 202853 Loimaan tori L X 2 79746 Mäenpääntie E X 2 79744 Viljavarasto E X 2 79742 Kuusilnna I X

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI RAUTAVEDEN LIIKENNE KY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI RAUTAVEDEN LIIKENNE KY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 AIKATAULULIITE LUPA REITTI-594738 REITTI Huittinen - Sastamala 10.08.2016-09.08.2026 0 300359 Huittinen linja-autoasema 06:45 1 200893 Lukio P X 1 200886 Huhkolinna P X 2 200889 Huhkola P X 3 77823 Sampu

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI TÖYSÄN LINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI TÖYSÄN LINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI Tampere - Vilppula - Keuruu - Jyväskylä 01.07.2014-30.06.2024 km DR ID M-P 0 500215 Tampere linja-autoasema 06:05 1 163726 Rautatieasema P (Tampere) X 2 163716 Kalevan kirkko X 3 311301 Tays I

Lisätiedot

Aikataulut 7.6. 9.8.2010

Aikataulut 7.6. 9.8.2010 1 2 KESKUSTA KIRKONKYLÄ aikatauluyhdistelmä KESKUSTA KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄ KESKUSTA 7.10 2 8.10 1 9.10 2 7.25 Y 8.30 1 9.30 2 8.10 1 9.10 2 10.10 1 7.30 2 9.30 2 10.30 1 9.10 2 10.10 1 11.10 2 8.30 1 10.30

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 Merkkien selitykset: ma-pe = maanantaista perjantaihin ma-la = maanantaista lauantaihin la = lauantaisin su = sunnuntaisin ko = peruskoulun koulupäivinä I = ei aja kyseisen

Lisätiedot

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Reittikartta... 22

Tietoa Joensuun lähiliikenteestä... 2 Merkkien selitykset... 3 Reittikartta... 22 Joensuun ähiiikenne JOENSUU, ONTOAHT, PER, OUTOUMPU, POVJÄRV AATAUUT 6.6.2010-5.6.2011 Pohjoan Matka uurnankatu 51, 51, 80130 JOENSUU Puh. Puh. (013) 225 225791 791 Sähköposti: bussit.joensuu@pohjoanmatka.fi

Lisätiedot

el. konsentraatio p puolella : n p = N c e (E cp E F ) el. konsentraatio n puolella : n n = N c e (E cn E F ) n n n p = e (Ecp Ecn) V 0 = kt q ln (

el. konsentraatio p puolella : n p = N c e (E cp E F ) el. konsentraatio n puolella : n n = N c e (E cn E F ) n n n p = e (Ecp Ecn) V 0 = kt q ln ( ÈÙÓÐ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØØ Ò Ô ÖÙ Ø Ø À Ì Øº ½º È ÖÖ ÔÒ¹ÔÙÓÐ Ó Ð ØÓ Ò Ò Ö ÚÝ Ñ ÐÐ ÙÒ ÙÐ Ó Ò Ò ÒØØ ÓÒ ÒÓÐÐ º ÂÓ ÓÒØ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò V 0 Ý ØÐ µ ÃÙÚ Ò ÚÙÐÐ µ Ù ÓÚ ÖØ Ý ØÐ Ø Ô¹ Ò¹ØÝÝÔ Ø Ò Ñ Ø Ö Ð Ò Ò Ö Ø ÓØ Ô¹ÔÙÓÐ ÐÐ ÙÙÖ

Lisätiedot

Ð ØÖÓÒ Ø Ñ ÙÚÐ Ò Ø Ì ÑÙ Ê ÒØ ¹ Ó À Ð Ò ¾ º ÐÓ ÙÙØ ½ Ë Ò ÙÔ Ò ÝÒÒ Ò Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Å Ù Ö Ø ÐÑØ ¾ ¾º½ ÆÝ Ý Ø Ñ Ù Ö Ø ÐÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

(a,b)(c,d) = (ac bd,ad + bc).

(a,b)(c,d) = (ac bd,ad + bc). ÃÓÑÔÐ ÐÙÚÙ Ø ½ ½º ÂÓ ÒØÓ ØÐ ÐÐ x + 1 = 0 ÓÐ Ö Ø Ù Ö Ð ÐÙ Ù Ò ÓÙ Ó Ó Ó Ò Ö Ð ÐÙ¹ ÚÙÒ ØÓ Ò Ò ÔÓØ Ò ÓÒ ÔÓ Ø Ú Ò Òº ÂÓØØ ØÐÐ Ý ØÐ ÐÐ Ø Ò Ö Ø Ù Ñ Ò ØÝØÝÝ Ð ÒØ Ö Ð ÐÙ Ù Ò ÓÙ Ó Ð ÑÐÐ Ò ÙÙ Ð Ó Ñ Ö ØÒ Ø¹ Ø ØÓ Ø

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Pohjois-Savo 1.7.2014 31.5.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924

Pohjois-Karjala Pohjois-Savo 1.7.2014 31.5.2015. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 1.7.2014 31.5.2015 Aikataulut Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 Aikatauluosan merkkien selityksiä M S = joka päivä

Lisätiedot

KOHDE KAUHAJOKI-SEINÄJOKI REITTI KAUHAJOKI MH - SEINÄJOKI km DR ID M-PS y Kauhajoen Matkahuolto 14: Savikyläntie

KOHDE KAUHAJOKI-SEINÄJOKI REITTI KAUHAJOKI MH - SEINÄJOKI km DR ID M-PS y Kauhajoen Matkahuolto 14: Savikyläntie 1 AIKATAULULIITE KOHDE KAUHAJOKI-SEINÄJOKI REITTI KAUHAJOKI MH - SEINÄJOKI 01.06.2015 - ++ km DR ID M-PS y 0 115440 Kauhajoen Matkahuolto 14:45 1 144476 Savikyläntie th E X 2 144475 Tiililäntie P X 2 144473

Lisätiedot

Happosia Liperissä, Kiteellä ja Polvijärvellä

Happosia Liperissä, Kiteellä ja Polvijärvellä 1 Happosia Liperissä, Kiteellä ja Polvijärvellä Ruotsin ja Venäjän raja kulki vuoden 1595 rauhan jälkeen Ohtaansalmelta Pisalle Savon tienoilla. Rajamerkki sijaitsee Ohtaansalmen sillan kohdalla noin 12

Lisätiedot

4.2. Lipputuotteet, asiakashinnat ja liikenteenharjoittajalle maksettava lipputulokorvaus viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmässä

4.2. Lipputuotteet, asiakashinnat ja liikenteenharjoittajalle maksettava lipputulokorvaus viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmässä 4.2. Lipputuotteet, asiakashinnat ja liikenteenharjoittajalle maksettava lipputulokorvaus viranomaisten lippu- ja Lipputuotteet ja niiden asiakashinnat Pohjois-Savon ELY-keskuksen lipputuotteet: 1) Kertalippu

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

x = [ x 1 x 2 x n (x i K) x = K (n) = {(x 1, x 2,...,x n ) : x i K} e 1 = (1, 0,..., 0) Ø, e 2 = (0, 1,..., 0) Ø,..., e n = (0, 0,...

x = [ x 1 x 2 x n (x i K) x = K (n) = {(x 1, x 2,...,x n ) : x i K} e 1 = (1, 0,..., 0) Ø, e 2 = (0, 1,..., 0) Ø,..., e n = (0, 0,... ¼¼ Ë Å ØÖ Ø ÓÖ Ì ÖÓ Î Ò ÙÓ Ù ¾º ØÓÙ Ó ÙÙØ ¾¼¼ Ë ÐØ ½ Ä Ò Ö Ð Ö ½º½ Å Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ È ÖÙ ÓÑ Ò ÙÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Å

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 14.8.2007 Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 2,70 E lapsi (4-11v) 1,40 E Vaihtolippu aikuinen 1 E lapsi (4-11v) 0,50 E (Vaihtolippu on voimassa 45 minuuttia leimauksesta,

Lisätiedot

AIKATAULUT KUOPIO SIILINJÄRVI MAANINKA PIELAVESI KUOPIO KARTTULA TERVO VESANTO KUOPIO LEPPÄVIRTA VARKAUS JOROINEN VARKAUS

AIKATAULUT KUOPIO SIILINJÄRVI MAANINKA PIELAVESI KUOPIO KARTTULA TERVO VESANTO KUOPIO LEPPÄVIRTA VARKAUS JOROINEN VARKAUS KUOPION LIIKENNE R AIKATAULUT 10.8. 31.12.2017 KUOPIO SIILINJÄRVI MAANINKA PIELAVESI KUOPIO KARTTULA TERVO VESANTO KUOPIO LEPPÄVIRTA VARKAUS JOROINEN VARKAUS 30 PÄIVÄN KAUSILIPUT Varkaus - Kuopio 199 Leppävirta

Lisätiedot

KOHDE VOLTTI-ALAHÄRMÄ-LAPUA-SEINÄJOKI REITTI VOLTTI - SEINÄJOKI KS - TÖRNÄVÄ SR - SEINÄJOKI

KOHDE VOLTTI-ALAHÄRMÄ-LAPUA-SEINÄJOKI REITTI VOLTTI - SEINÄJOKI KS - TÖRNÄVÄ SR - SEINÄJOKI 1 AIKATAULULIITE KOHDE VOLTTI-ALAHÄRMÄ-LAPUA-SEINÄJOKI REITTI VOLTTI - SEINÄJOKI KS - TÖRNÄVÄ SR - SEINÄJOKI 01.06.2015 - km DR ID M-P 0 300524 Voltti (ex MH), Perkkiömäentie 73 05:20 1 300527 Voltin koulu,

Lisätiedot

AIKATAULUT

AIKATAULUT KUOPION LIIKENNE R AIKATAULUT 1.1. 3.6.2018 KUOPIO SIILINJÄRVI MAANINKA PIELAVESI KUOPIO KARTTULA TERVO VESANTO KUOPIO LEPPÄVIRTA VARKAUS JOROINEN VARKAUS MATKAAN-MOBIILISOVELLUKSEN LIPPUJA Varkaus - Kuopio

Lisätiedot

Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð Ø ½ ¾ Ñ Ö Ú Ø Ö Ò Ñ Ò ÓÒ Ò ÚÙÓÖÓÚ ÙØÙ Ø

Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð Ø ½ ¾ Ñ Ö Ú Ø Ö Ò Ñ Ò ÓÒ Ò ÚÙÓÖÓÚ ÙØÙ Ø ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑÓ ÒÒ Ò ØÓÖ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð

Lisätiedot

x 1 x 2 x n u 1 + v 1 u 2 + v 2 u n + v n λu 1 λu 2 λu n

x 1 x 2 x n u 1 + v 1 u 2 + v 2 u n + v n λu 1 λu 2 λu n ÇÈÌÁÅÇÁÆÆÁÆ È ÊÍËÌ Ì Ã Ó ÊÙÓØ Ð Ò Ò ¾ º ÝÝ ÙÙØ ¾¼¼ ¾ ÂÓ ÒØÓ ÃÙÖ Ò Ø ÚÓ ØØ Ò ÓÒ ØÙØÙ ØÙØØ Ø Ú ÐÐ ÑÔ Ò ÓÔØ ÑÓ ÒØ ¹ Ð ÓÖ ØÑ Ò Ò Ò ÝØØ Ò ÓÚ ÐÐÙØÙ º ÃÙÖ Ñ Ø Ö Ð ÒØÙÙ Ò Ð Ò Ö Ó Òº ÐÙ ÐÝ Ý Ø ÖÖ Ø Ò Ñ ØÖ Ð Ö Ø

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI MIKKELI - HELSINKI PIKA 01.07.2014 - Pika Pika 01.01.2017 - km DR ID L S 0 300340 Mikkeli matkakeskus 08:00 09:00 1 114257 Marskin aukio X X 1 57160 Kiiskinmäki(Mikkeli) X X 4 135539 Rantakylä

Lisätiedot

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5.

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5. Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet 1. HakijaRiikenteenharjoittaja P0SELYIJ4fO(.. yrnprisiökeskus Etinkeino, Iiikenne ja 28. 02. 2011 [ Viranomainen {s-svon ELYkokuø elyl On 1/3 Savonlinna-Parikkala,

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.1. 31.5.2015. Keski-Uusimaa. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924

AIKATAULUT 1.1. 31.5.2015. Keski-Uusimaa. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924 AIKATAULUT Keski-Uusimaa 1.1. 31.5.2015 Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinja-yhtiot.fi YHDESSÄ ETEENPÄIN JO VUODESTA 1924 Aikatauluosan merkkien selityksiä M S = joka päivä paitsi ei juhannuspäivänä

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI OY POHJOLAN LIIKENNE AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI OY POHJOLAN LIIKENNE AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI SIUNTIO - LOHJA 06.06.2015 - km DR ID KOULP Z 0 38239 Siuntion rautatieasema, kääntöpaikka 09:05 1 75628 Bollstadintie P X 1 75630 Säästöpankintie P X 2 75632 Fallintie P X 2 75634 Pellas P X

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö ÝÚ ÝÑ Ô Ú ÖÚÓ Ò ÖÚÓ Ø Ð Ä Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ã Ö Ì ÑÓÒ Ò À Ð Ò º º¾¼¼ Ç ÐÑ ØÓØÙÓØ ÒØÓ Ø ØÓ ÓÒ Ô Ð Ø ¹ Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI

Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI 31.3.2016 TILAAJA Invalidisäätiö Orton TILAAJAN EDUSTAJA Juha-Pekka Halmeenmäki, toimitusjohtaja OHJAUSRYHMÄ Teija Tiitinen,

Lisätiedot

M Pv + q = 0, M = EIκ = EIv, (EIv ) + Pv = q. v(x) = Asin kx + B cos kx + Cx + D + v p. P kr = π2 EI L n

M Pv + q = 0, M = EIκ = EIv, (EIv ) + Pv = q. v(x) = Asin kx + B cos kx + Cx + D + v p. P kr = π2 EI L n ÄÙ Ù ½ ËØ Ð Ù Ú Ó Ó ÐÑ ½º½ ÈÙÖ Ø ØØÙ Ø ÚÙØ ØØÙ ÙÚ Ì Ô ÒÓ ÓØ Q v + q =, M = Q, ½º½µ ÑÑÓ ÐÐ ÙÚ ÐÐ M v + q =, M = EIκ = EIv, (EIv ) + v = q. ½º¾µ ½º µ ½º µ EI = Ú Ó ÆÙÖ Ù ÚÓ Ñ v (4) + k v = q EI, k = EI,

Lisätiedot

Kera osayleiskaava, luonnos

Kera osayleiskaava, luonnos Kera osayleiskaava, luonnos LIITTEET Liite 1 Ortokuva v.2011 Liite 2 Opaskartta v.2013 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Espoon kaupungin maanomistus Rakennuskieltoalue Kiinteistörajat Liite 6 Pyöräilyn tavoiteverkko

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016

Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016 www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-omi www.joenu.fi/jojo Joenun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016 Hinta: 1 (sis. alv 24 %) Merkkien selitykset Jojo-aikatauluissa:

Lisätiedot

Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen. kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016

Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen. kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016 www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-omi www.joenu.fi/jojo Joenun seudun joukkoliikenteen ja ely-keskuksen sopimusliikenteen kesäaikataulut 6.6. 14.8.2016 Hinta: 1 (sis. alv 24 %) orjattu painos (1.6.2016)

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 UUSI VUORO! JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE M-P M-L* M-P 10.00 JYVÄSKYLÄ 9.00 14.20 X Säynätsalo th K X X Muurame vt 9 E X X Korpilahti, Petäjävesi

Lisätiedot

Ð Ù Ò Ø ÌÑ ÔÐÓÑ ØÝ ÓÒ Ø Ó Ì ÑÔ Ö Ò Ø Ò ÐÐ Ò ÝÐ ÓÔ ØÓÒ Å Ø Ñ Ø Ò Ð ØÓ Ò ÀÝÔ ÖÑ Ð ÓÖ ØÓÖ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø Ò ÓÔ ØÙ Ò ØØÑ ØÙع ÑÙ ÐÐ º ÌÝ Ý ØÝÚØ Ø Ò ÒÒÓ Ø Ú Ø Ø

Ð Ù Ò Ø ÌÑ ÔÐÓÑ ØÝ ÓÒ Ø Ó Ì ÑÔ Ö Ò Ø Ò ÐÐ Ò ÝÐ ÓÔ ØÓÒ Å Ø Ñ Ø Ò Ð ØÓ Ò ÀÝÔ ÖÑ Ð ÓÖ ØÓÖ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø Ò ÓÔ ØÙ Ò ØØÑ ØÙع ÑÙ ÐÐ º ÌÝ Ý ØÝÚØ Ø Ò ÒÒÓ Ø Ú Ø Ø Ä Æ Ä ÍÃÃÇÆ Æ Å Ø Ñ Ø Ò Ô ÖÙ Ø ØÓØ Ø Ò Ú Ö Ø Ö Ø ÐÙ ÓÔ ÒØÓ¹ Ñ Ò ØÝ Ò Ú ÙØØ Ú Ò Ø Ò Ò ÐÝ Ó ÒØ ÁÈÄÇÅÁÌ ÝÚ ÝØØÝ Ì Ò ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ó ØÓÒ ÙÚÓ ØÓÒ Ó ÓÙ º½½º¾¼¼ º Ì Ö Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ Ë ÔÔÓ ÈÓ ÓÐ Ò Ò ØÙØ Å ÀÙ ÓÐ

Lisätiedot

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 Paikallisliikenteen linjat 12 Linja Linja Linja Linja Linja 30 Linja 40 Linja Linja Linja Linja Raahen paikallisliikenteen reittiopas Raahelippu Raahelipulla voi matkustaa

Lisätiedot

3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä)

3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä) 3 Järvikierros (Kirkonkylä Suontaantie Kirkonkylä) Kirkonkylä Hongisoja Taipaleentie Suontaantie Kirkkotie Kirkonkylä 07.15 X X 07.30 X 07.50 + 08.15 X X 08.30 X 08.50 kp 09.05 X X 09.20 X 09.40 12.05

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. facebook.com/koivistonauto instagram.com/koivistonauto.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. facebook.com/koivistonauto instagram.com/koivistonauto. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAU LUT 1.1. 4.6.2017 SEUTULIIKENNE Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen KANKAANPÄÄ

Lisätiedot

È Ú Ö Ù ÆÈ ÁÁ Ë ÑÓ Ò Ó Ò Ý ÝÑÝ ÚÙØ ØØ Ò ØÝ Ø ÙÒ ËØ Ô Ò ÓÓ Ä ÓÒ Ä Ú Ò ØØ Ð ÚØ ÆȹØÝ ÐÐ ÝÝ Ò ØØ Òº µ º Ù Ø ÙÙØ ¾¼¼ ¾»

È Ú Ö Ù ÆÈ ÁÁ Ë ÑÓ Ò Ó Ò Ý ÝÑÝ ÚÙØ ØØ Ò ØÝ Ø ÙÒ ËØ Ô Ò ÓÓ Ä ÓÒ Ä Ú Ò ØØ Ð ÚØ ÆȹØÝ ÐÐ ÝÝ Ò ØØ Òº µ º Ù Ø ÙÙØ ¾¼¼ ¾» È Ú Ö Ù ÆÈ Á à РÐÙÓ Ø È ÆÈ ÒÝØØÚØ ØÝ Ò Ö Ð ÐØ Ë ÐÚ Ø È ÆȺ µ È ÓÒ Ð ÐÙÓ Ó Ð ÓÒ ÙÙÐÙÑ Ò Ò Ð Ò ÚÓ Ò Ö Ø Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÐÐ ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ ÐÐ º µ ÆÈ ÓÒ Ð ÐÙÓ Ó Ð ÓÒ ÙÙÐÙÑ Ò Ò Ð Ò ÚÓ Ò Ú Ö Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ð ÓÒ

Lisätiedot

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS P M-L P M-P SS 6.05 6.05 15.00yy 15.20 Tampere laituri 6 10.55 14.30

Lisätiedot

Linja auto vuorot lukuvuonna 2015 2016 Kaikki vuorot ovat avointa joukkoliikennettä

Linja auto vuorot lukuvuonna 2015 2016 Kaikki vuorot ovat avointa joukkoliikennettä Linja auto vuorot lukuvuonna 2015 2016 Kaikki vuorot ovat avointa joukkoliikennettä Kajaanin kaupunkiliikenne ML Charter Oy TIEDOTE 5.8.2015 Kirkkoaho Hannusranta Salmijärvi koulu alkaa: Ma Pe klo 8:00

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI LUOPIOISTEN LINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI LUOPIOISTEN LINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI Tampere - Sahalahti - Luopioinen 01.01.2016-31.12.2025 km DR ID KOULPM 0 500215 Tampere linja-autoasema 10:20 1 163572 Yliopisto X 1 163709 Tarkonpuisto X 2 163889 Takojankatu X 2 163886 Kalevantie

Lisätiedot

SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 01.01.2009-09.08.2009

SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 01.01.2009-09.08.2009 SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE 01.01.2009-09.08.2009 1 REPOLANKAARI-ALTTARIKIVI- PÖLLÄNLAHTI KOULUPÄIVINÄ MAANANTAISTA PERJANTAIHIN Repolankaarelta Linja-autoasemalta Pöllänlahdesta Pöllänlahteen Repolankaarelle

Lisätiedot

HUHMARI -KESÄRETKI LA 9.6 SU 10.6.2012 1

HUHMARI -KESÄRETKI LA 9.6 SU 10.6.2012 1 HUHMARI -KESÄRETKI LA 9.6 SU 10.6.2012 1 Tänä vuonna autismikirjon aikuisten kesäretki suuntautuu luonnonläheiseen Lomakeskus Huhmariin (Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi). Lomakeskus Huhmari sijaitsee

Lisätiedot

ÌÍÊÍÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Å Ø Ñ Ø Ò Ð ØÓ ÃÍÄ ÊÁÁÃà ÔÝ ØÐ Ø ÈÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ º ¾ Ð Ø º Å Ø Ñ Ø ÀÙ Ø ÙÙ ¾¼¼ ÌÙØ ÐÑ Ò Ò ÓÒ ÔÝ ØРغ Ì Ö Ó ØÙ Ò ÓÒ Ø Ö Ø ÐÐ Ö Ð ÔÝ ¹ Ø

ÌÍÊÍÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Å Ø Ñ Ø Ò Ð ØÓ ÃÍÄ ÊÁÁÃà ÔÝ ØÐ Ø ÈÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ º ¾ Ð Ø º Å Ø Ñ Ø ÀÙ Ø ÙÙ ¾¼¼ ÌÙØ ÐÑ Ò Ò ÓÒ ÔÝ ØРغ Ì Ö Ó ØÙ Ò ÓÒ Ø Ö Ø ÐÐ Ö Ð ÔÝ ¹ Ø È ÀÌ Ä Ì Ê ÙÐ ÈÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ ÀÙ Ø ÙÙ ¾¼¼ Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Ä ÁÌÇË ÌÍÊÍÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ ÌÍÊÍÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Å Ø Ñ Ø Ò Ð ØÓ ÃÍÄ ÊÁÁÃà ÔÝ ØÐ Ø ÈÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ º ¾ Ð Ø º Å Ø Ñ Ø ÀÙ Ø ÙÙ ¾¼¼ ÌÙØ ÐÑ Ò Ò ÓÒ ÔÝ ØРغ Ì Ö Ó ØÙ

Lisätiedot

Polvijärven kyläilta Vetävä Polvijärvi 7.10.

Polvijärven kyläilta Vetävä Polvijärvi 7.10. Kohteet ja paikat sivu 1. Sotkuma - kyläkauppa, kahvio, kampaamo kylätalo - pien(kone)korjaamo, huollot, yms. pienkoneet korjaus - vapautuvat kunnantilat - veneranta - uimaranta - fresbegolfradan kehittäminen

Lisätiedot