Kansainvälisten säädösten voimaantulon tiukan aikataulun johdosta tutkinnon peruste otetaan käyttöön alkaen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisten säädösten voimaantulon tiukan aikataulun johdosta tutkinnon peruste otetaan käyttöön alkaen."

Transkriptio

1 LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Perustetyön tarkoitus ja tutkinnon sisältö sekä osaamisvaatimukset Kansainvälisen merenkulkujärjestön sopimuspuolina olevat valtiot tekivät kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen (STCW-yleissopimus) vuonna STCWyleissopimuksessa määrätään merenkulkijoiden koulutusvaatimuksista ja pätevyyskirjoista. Manilan konferenssissa 2010 sovitut STCW-yleissopimuksen muutokset tulivat voimaan 1. tammikuuta Kyseisestä päivämäärästä alkaen merenkulkualan koulutuksen on täytettävä uudet vaatimukset. Koska myös EU:n jäsenvaltiot ovat STCW-yleissopimuksen sopimuspuolia eikä yksikään niistä ole vastustanut Manilan konferenssissa sovittuja muutoksia, niiden on mukautettava lainsäädäntönsä STCW-yleissopimuksen uuden tekstin mukaiseksi. Myös EU:n lainsäädäntöä olisi linjattava kansainvälisten sääntöjen kanssa kuten tähänkin saakka, jotta voidaan välttää ristiriidat jäsenvaltioiden kansainvälisten ja EU:n puitteissa tekemien velvoitteiden välillä. Yhdenmukaistaminen kansainvälisten sääntöjen kanssa onkin tämän ehdotuksen perimmäinen tavoite. Lisäksi tällä ehdotuksella pyritään hieman yksinkertaistamaan STCW-direktiiviä. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädösvalmistelun, jossa implementoidaan yleissopimuksen muutokset laivaväestä ja turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) sekä aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1797/2009). Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman aikaisin vuonna Opetushallitus nimesi työryhmän väliselle ajalle tekemään laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnon perusteet kansainvälisten säädösten edellyttämällä tavalla. Muutosehdotus on käynyt läpi keskeisten asiantuntijatahojen lausuntokierroksen. Lausuntokierroksella ovat lausunnon antaneet (viimeiset lausunnot tulleet Opetushallitukseen ): Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suomen Varustamot ry Suomen Konepäällystöliitto Trafi Kuntaliitto Lausunnoissa on otettu kantaa säädösten voimaantulon vuoksi tehtyjen muutosten tarpeellisuuteen. Lausuntojen perusteella tehdään tarvittavia tarkennuksia tutkinnon perusteen sanamuotoihin. Kansainvälisten säädösten voimaantulon tiukan aikataulun johdosta tutkinnon peruste otetaan käyttöön alkaen. Timo Repo, yli-insinööri

2 TIMO REPO LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, LAUSUNNOT TUTKINNON PERUSTEESTA tutkinnon perusteesta lausunnon ovat antaneet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suomen Varustamot ry Suomen Konepäällystöliitto Trafi Kuntaliitto Lausunnoissa on otettu kantaa säädösten voimaantulon vuoksi tehtyjen muutosten tarpeellisuuteen. Lausuntojen perusteella tehdään tarkennuksia sanamuotoihin. Lisäksi on lausuttu opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintojärjestelmän kehittämisperiaatteisiin liittyen ainoastaan tarpeellisten muutosten tekemisestä tutkinnon perusteisiin. Opetushallituksen nimeämän tutkinnon perustetyöryhmän jäsenet muokkaavat tarpeellisin osin tutkinnon perustetta kahden viikon kuluessa.

3 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/xxx/xxxx

4 SISÄLTÖ LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO SISÄLTÖ NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnossa osoitettu osaaminen Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnon rakenne, osat ja tutkinnon muodostuminen LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Laivan järjestelmien toiminta ja valvonta... 5 Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja johtaminen... 7 Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Laivasähköasennukset... 9 Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Sähköturvallisuus ja riskien hallinta Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Laivan sähköjärjestelmien huolto ja kunnossapito Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Sähkölaitteistojen käyttöönottotyöt Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Kylmäaineiden käsittely Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Kiinteistöjen sähköasennukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Projektityöskentely ja johtaminen Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit... 20

5 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

6 2 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Arvioijat Arvioinnin oikaisu Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Tutkinnon suorittaja voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

7 3 1.6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2 LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnossa osoitettu osaaminen Tutkinnon tarkoituksena on osoittaa STCW:n vaatima osaaminen ja koulutus laivasähkömestarin pätevyyskirjan saamiseksi. Tutkinnon suorittaneiden tulee hallita laivojen huolto ja kunnossapitotöiden käytännön järjestämiseen ja asennustyön laadunhallintaan liittyvät tehtävät. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on kokemusta toiminnasta laivasähkömiehenä aluksella tai siihen rinnastettavaa muuten hankittua osaamista. Tutkinnon suorittanut toimii aluksilla tai meriteollisuuden yrityksissä laivasähköalan tehtävissä ja vastaa työn toteutuksesta sekä mahdollisesti muiden työryhmän jäsenten ohjaamisesta. Tutkinnon suorittanut kykenee myös vastaamaan asennustyön läpiviennistä asetettujen aikataulu- ja kustannus-tavoitteiden sekä laatuvaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän kykenee suunnittelemaan ja johtamaan sähköalan töitä aluksen meriturvallisuuden ylläpitämiseksi. Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut omaa laaja-alaiset laivasähköalan tiedot ja taidot, jotka osoitetaan alusten sähköjärjestelmien asennus sekä ylläpito tehtävissä Tutkinnon suorittajan on kyettävä ratkaisemaan laivojen sähköjärjestelmien huollossa ja ylläpidossa esiin tulevat ennakoimattomat ongelmatilanteet.

8 4 2.2 Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnon rakenne, osat ja tutkinnon muodostuminen Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto muodostuu viidestä pakollisesta tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten tutkinnon osien suorittamista sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voidaan hyväksyä myös muun kuin merenkulkualan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osa. Tutkinnon osat ovat Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto Pakolliset osat 3.1 Laivan järjestelmien toiminta ja valvonta 3.2 Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja johtaminen 3.3 Laivasähköasennukset 3.4 Sähköturvallisuus ja riskien hallinta 3.5 Laivan sähköjärjestelmien huolto ja kunnossapito Valinnaiset osat 3.6 Sähkölaitteistojen käyttöönottotyöt 3.7 Kylmäaineiden käsittely 3.8 Kiinteistöjen sähköasennukset 3.9 Projektityöskentely ja projektin johtaminen

9 5 3 LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on laajat tiedot ja taidot laivojen sähköjärjestelmien asennuksesta, ylläpidosta ja huollosta. 3.1 Laivan järjestelmien toiminta ja valvonta Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa käyttää ja valvoa laivan koneistoon liittyviä järjestelmiä. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Laivan järjestelmien käyttö ja valvonta Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon laivan koneistoon liittyvien laitteiden toiminnan ja käytön perusteet Käyttää laitteita ja valvoo laitteiden käyttöä, jotka toimivat termo-. ja hydromekaniikan sekä mekaniikan periaatteiden mukaisesti. Ottaa toiminnassaan huomioon laivojen sähkökäyttöjen toimintatavat ja niiden ohjauksen perusteet Käyttää laitteita ja valvoo laitteiden käyttöä, jotka toimivat sähköisen propulsiojärjestelmän toimintaperiaatteen mukaisesti Ottaa toiminnassaan huomioon laivojen automaatiojärjestelmien rakenteen ja siihen liittyvien laitteiden toiminnan. käyttää ja valvoo laitteita ja laitteistoja siten että varmistaa niiden normaalin ja turvallisen toiminnan valmistelee pää- ja apukoneiden ohjausjärjestelmät käyttöä varten siten että varmistaa niiden normaalin ja turvallisen toiminnan käyttää ja valvoo laivan sähköntuotantojärjestelmää kytkee ja erottaa generaattorit sekä sähkökeskukset aluksen sähköverkosta ohjeiden ja turvamääräysten mukaisesti. käyttää ja huoltaa aluksen suurjännitelaitteistoa ohjeiden ja turvamääräysten mukaisesti. ylläpitää ja tarkastaa ATK- laitteiden ja verkon normaalin toiminnan. käyttää laivan sisäisiä viestintäjärjestelmiä Suoriutuu työtehtävistään englannin kielellä ylläpitää ja kehittää osaamistaan

10 6 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan tekemällä arvioinnin kohteisiin liittyviä työsuorituksia työpaikalla tai muussa vastaavassa, mahdollisimman luonnollisessa työympäristössä ja olosuhteissa siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään.

11 7 3.2 Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja johtaminen Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittajalla on oltava tämä osuuden suorittamiseksi voimassa olevat sertifikaatit seuraavista kursseista. - Hätätilanteiden peruskoulutus A-VI/1.2 - Pelastuslautta- ja pelastusvenemieskoulutus Table A-VI/2-1 - Palonsammutuksen jatkokoulutus A-VI/3 - Ensiapukoulutus II A-VI/4-1 Arvioinnin kohteet Ympäristönsuojelu Arvioinnin kriteerit Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon öljyntorjuntamenetelmät ja öljyntorjuntavälineiden käytön Ottaa toiminnassaan huomioon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkityksen meriympäristön suojelemisessa valvoo aluksella tapahtuvia toimintoja, sekä varmistaa, että niille asetetut vaatimukset saastumisen ehkäisemiseksi täytetään. Palontorjunta Ottaa toiminnassaan huomioon kemikaalien ja öljyjen vaikutuksen paloturvallisuuteen Tuntee erilaisten palontorjuntajärjestelmien toiminnan johtaa palontorjuntaryhmää suorittaa evakuointijärjestelyt aluksen ohjeiden mukaisesti Osaa erottaa ja irtikytkeä laitteita ja järjestelmiä hätätilanteessa Pelastautuminen Tuntee aluksen pelastautumiseen liittyvät laitteet ja niiden käytön. johtaa aluksen pelastautumistoimenpiteitä Ensiapu suorittaa ensiaputoimenpiteitä aluksella Johtaminen suunnittelee ja ohjaa aluksen henkilökunnan työskentelyä ottaen huomioon työtehtävien laadun sekä käytössä olevat resurssit. sovittaa työtehtävät käytettävissä olevaan aikaan ja työntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen nähden huomioi työkuorman vaikutuksen henkilöiden toimintaan. priorisoida työtehtäviä aluksen turvallisuus ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen. kommunikoi selkeästi ja tehokkaasti aluksen henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien kanssa. arvioi aluksella vallitsevia olosuhteita ja tekee nopeita päätöksiä yllättävästi muuttuvissa tilanteissa. ohjaa aluksen henkilökunnan toimintaa tilanteiden vaatimalla tavalla. arvioi päätöksiensä vaikutuksia ja kehittää omaa toimintaansa. ottaa toiminnassaan huomioon aluksen kunnon, toimintaympäristön ja ulkoiset olosuhteet.

12 8 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suorittamalla ammattitaitovaatimusten mukaiset kurssit. Voimassa olevat todistukset em. koulutuksista ja tutkinnosta toimitetaan tutkinnon järjestäjälle. Ammattitaito muiden vaatimusten osalta osoitetaan tutkinnon muiden osien tutkintosuoritusten yhteydessä. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja määräysten hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä.

13 9 3.3 Laivasähköasennukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suorittaa laivasähköasennuksia sekä valvoa, että suoritettu asennustyö ja sen lopputulos on asennusmääräysten ja hyvän asennustavan mukainen. Arvioinnin kohteet Asennusmääräysten noudattaminen Arvioinnin kriteerit Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon määräysten, ohjeiden ja suositusten sisällöt koskien laivojen sähköasennuksia. ottaa työssään huomioon voimassa olevat, laivojen sähköjärjestelmiä koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset selvittää tarvittaessa asennustyön suorittamista ja sen lopputulosta koskevat tiedot määräyksistä ja ohjeista varmistaa, että työt suoritetaan työturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti hankkii ja ylläpitää ajanmukaiset asiakirjat ja antaa tarvittavat ohjeet työryhmille. Määräysten ja työohjeiden soveltaminen Tutkinnon suorittaja toteuttaa asennustyön määräysten ja suunnitelmien sekä hyvän asennustavan mukaisesti Arvioi suunnitelmia ja niiden järkevyyttä sekä raportoi esimiehelleen havaitsemistaan epäkohdista Noudattaa hänelle annettuja työohjeita ja tarvittaessa soveltaa niitä järjestelmän toimivuuden parantamiseksi Huolehtii että asennustyössä käytetään määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisia asennusmenetelmiä ja -tapoja Huolehtii että asennustyössä käytetään määräysten mukaisia materiaaleja ja liitosmenetelmiä piirtää suunnittelijalle työmaalla tehdyistä muutoksista luonnoskuvat. Hallitsee asennustyön itselle luovutukseen liittyvät toimenpiteet

14 10 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan tekemällä arvioinnin kohteisiin liittyviä työsuorituksia työpaikalla tai muussa vastaavassa, mahdollisimman luonnollisessa työympäristössä ja olosuhteissa siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään.

15 Sähköturvallisuus ja riskien hallinta Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittajalla on oltava tämä osuuden suorittamiseksi voimassa olevat sertifikaatit seuraavista kursseista. - Sähköturvallisuustutkinto ST1 - SFS 6002, sähkötyöturvallisuus - Jännitetyökoulutus - Työturvallisuuskoulutus - Tulityökoulutus - Hygienia- passi Arvioinnin kohteet Sähkö- ja työturvallisuuden hallinta Arvioinnin kriteerit Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon sähkö- ja sähkötyöturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset laivoilla. Tuntee henkilökohtaiset suojavälineet sekä niiden käyttötarpeet ja -vaatimukset ja käyttää niitä työssä esiintyvien työturvallisuusriskien eliminoimiseksi Tuntee henkilöhissien pelastustoimenpiteet ja niihin liittyvät vaarat laivoilla Tuntee elintarvikelaitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät vaarat hygienian ja tuotteiden säilyvyyden kannalta suorittaa tulityöt turvallisuusohjeiden mukaisesti tekee sähköasennuksiin ja korjauksiin liittyvät työt sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti ja niin, että asennukset ovat loppukäyttäjälle turvallisia käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii osaltaan, että suojavälineiden säännöllinen käyttö muodostuu osaksi yrityksen toimintakulttuuria ottaa työssään huomioon työturvallisuuslain asettamat vaatimukset töiden turvallisesta suorittamisesta suorittaa jännitetyöt aluksen ja henkilökunnan turvallisuutta vaarantamatta Ammattitaidon osoittamistavat

16 Ammattitaito osoitetaan suorittamalla ammattitaitovaatimusten mukaiset kurssit. Voimassa olevat todistukset em. koulutuksista ja tutkinnosta toimitetaan tutkinnon järjestäjälle. Ammattitaito muiden vaatimusten osalta osoitetaan tutkinnon muiden osien tutkintosuoritusten yhteydessä. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään. 12

17 Laivan sähköjärjestelmien huolto ja kunnossapito Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa huoltaa ja ylläpitää laivan sähkö ja automaatiolaitteita sekä järjestelmiä. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Sähkölaitteiden huolto ja korjaus Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon räjähdysvaarallisten tilojen asettamat vaatimukset sähköasennuksille Tuntee laivan navigointijärjestelmien toimintaperiaatteet Huomioi huolloissa, korjauksissa ja asennuksissaan sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen aluksen toimintaan (EMC). Työskentelee aluksen sähköjärjestelmien ja -laitteiden kanssa turvallisesti, ottaen huomioon laivan liikennöintiolosuhteet, valmistajien ohjeet sekä varustamon omat turvaohjeet. Työskentelee aluksen automaatiojärjestelmien ja -laitteiden kanssa turvallisesti, ottaen huomioon laivan liikennöintiolosuhteet, valmistajien ohjeet sekä varustamon omat turvaohjeet. etsii järjestelmällisesti vikoja laivan sähkölaitteista ja järjestelmistä käyttää jotain sähköistä kunnossapitojärjestelmää töiden suunnittelussa ja raportoinnissa. käyttää sähköisiä testi ja mittausvälineitä sekä tulkita niiden antamia tuloksia huolto- tarkastus- ja korjaustöissä. huoltaa ja korjata vikoja laivan sähköjärjestelmistä, kuten sähkötaulut, sähkömoottorit, generaattorit sekä DCjärjestelmät. koestaa ja tarkastaa laivan automaatiojärjestelmät niihin liittyvine antureineen ja toimilaitteineen. koestaa ja tarkastaa sähköisten turvalaitteiden ja turvajärjestelmien toiminnan tulkitsee ja ylläpitää erilaisia sähkökaavioita koestaa ja tarkastaa laivan pää- ja apukoneiden ohjausjärjestelmän toiminnan suorittaa yleisimpiä huolto ja ylläpitotöitä navigointilaitteille ja järjestelmille. huoltaa, korjaa ja ylläpitää aluksen kansilaitteiden toiminnan huoltaa, korjaa ja ylläpitää aluksen LVI- järjestelmiä huoltaa, korjaa ja ylläpitää aluksen keittiölaitteistoa ja kylmäteknisiä järjestelmiä.

18 14 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan tekemällä arvioinnin kohteisiin liittyviä työsuorituksia työpaikalla tai muussa vastaavassa, mahdollisimman luonnollisessa työympäristössä ja olosuhteissa siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään..

19 Sähkölaitteistojen käyttöönottotyöt Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa valvoa kustannustehokkuutta. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Käyttöönottoon liittyvät toiminnot Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon alusten käyttöä ja rakentamista säätelevien sääntöjen ja määräyksien keskeisen sisällön. laatii järjestelmien ja laitteistojen ylläpito- ja käyttöönottosuunnitelmat. määrittelee ja arvioi milloin järjestelmä tai laite on käyttöönottovalmiudessa esittää laivaerittelyyn ja systeemikuvauksiin perustuen järjestelmien ja laitteistojen toimivuuden erilaisissa kokeissa ja katsastuksissa vastaanotto-osapuolille. kutsuu, ohjeistaa ja koordinoi järjestelmien ja laitteistojen asiantuntijoita ja heidän toimintaansa. johtaa ja ohjaa ammattiryhmiä käyttöönottotilanteissa sekä ratkaista ristiriitoja. ohjeistaa ja valvoo käyttöönottotöihin osallistuvien henkilöiden sähköturvallisuusmääräysten noudattamista. arvioi käyttöönotoissa syntyneiden huomautuksien merkityksen työn kannalta sekä suunnitella ja organisoida korjaavat toimenpiteet vaatimuksien täyttämiseksi. opastaa aluksen miehistöä sähkölaitteiden käytössä. Hallitsee ainakin yhden varaosien hankintaan liittyvän atkjärjestelmän käytön. arvioi laitteiden ja laitteistojen määritelmien ja vaatimusten mukaisuuden valmistajan tehdastestin aikana sekä neuvotella tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. arvioi laitteiden asennettavuutta ja käytettävyyttä valmistajan tehdastestin aikana sekä neuvotella tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan tekemällä arvioinnin kohteisiin liittyviä työsuorituksia työpaikalla tai muussa vastaavassa, mahdollisimman luonnollisessa työympäristössä ja olosuhteissa siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä

20 suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. 16 Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään.

21 Kylmäaineiden käsittely Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa käsitellä kylmäaineita ja kylmäkoneöljyjä. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Kylmätekniikan hyödyntäminen työssä Tutkinnon suorittaja hyödyntää työssään kylmätekniikkaan liittyvää termodynamiikkaa ja kylmäprosessiosaamista. Kylmäaineosaaminen Tutkinnon suorittaja käsittelee CFC-, HCFC- ja HFCkylmäaineita oikein ja turvallisesti neuvoo asiakkaita kylmäaineiden ominaisuuksista ja käyttöturvallisuudesta antaa tarvittaessa ensiapua kylmäainetapaturmissa ja on suorittanut vähintään hätäensiapukoulutuksen. Kylmäkoneöljyosaaminen Tutkinnon suorittaja käsittelee kylmäkoneöljyjä oikein ja turvallisesti. Lainsäädäntöosaaminen Tutkinnon suorittaja työskentelee kotimaisen ja EU:n kylmäainelainsäädännön mukaisesti työskentelee painelaitelainsäädännön mukaisesti. Ympäristöosaaminen Tutkinnon suorittaja selittää asiakkaalle kylmäaineiden ympäristövaikutukset, kuten ODP- ja GWP-arvot selittää asiakkaalle kylmälaitteiden välilliset ympäristövaikutukset. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito ja sen taustalla olevien tietojen, oikeiden ammattikäytäntöjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky soveltaa niitä oikein osoitetaan todellisessa työympäristössä. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevan lainsäädännön (pätevyysluokka 1) mukaisista sisällöistä on osoitettava termodynamiikan perusteet kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäännökset järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana. Tutkintosuoritusta täydennetään erilaisten selvitysten, tuotosten, tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnon suorittajan itsearvioinnin avulla, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuiksi.

22 Kiinteistöjen sähköasennukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa toimia laivojen käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Sähkönjakelujärjestelmien tuntemus Tutkinnon suorittaja Ottaa toiminnassaan huomioon rakennuksissa käytettävät sähkönjakelujärjestelmät TN-C-, TN-C-S, TNS-, TT- ja IT-järjestelmät ja osaa tehdä niiden mukaiset asennukset voimassa olevien standardien mukaisesti ottaa huomioon eri aikakausina käytetyt sähkönjakelujärjestelmät ja johdinvärit saneerausasennuksissa tekee korjauksia, muutoksia ja laajennuksia olemassa oleviin asennuksiin Kiinteistöjen sähköasennuksien dokumentointi Maadoitukset ja ylijännitesuojaus Johtotiet Tutkinnon suorittaja selvittää sähköselostusta hyväksi käyttäen kohdetta koskevat tarkentavat vaatimukset lukee kiinteistöasennuksissa käytettäviä sähkökaavioita ja sähköpiirustuksia lukee rakennuspiirustuksia ja talotekniikan muiden laitteistojen piirustuksia Tutkinnon suorittaja tuntee rakennusten maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmän, erilaiset maadoituselektrodirakenteet sekä maadoitus- ja potentiaalintasausjohtimet ja osaa asentaa ja merkitä ne. asentaa pää- ja lisäpotentiaalintasausjärjestelmät ja ymmärtää potentiaalintasauksen merkityksen sähköturvallisuuden ja sähkön häiriöttömän käytön kannalta tuntee sähköverkon ylijännitesuojauksen ja ylijänniteluokat sekä asentaa ylijännitesuojauksen ottaa huomioon häiriöttömän maan asettamat lisävaatimukset asennuksiin asentaa rakennuksen ukkossuojauksen Tutkinnon suorittaja määrittelee kaapelien mekaanisen suojauksen huomioiden muut maahan asennettavat kaapelit ja putkistot ja osaa valvoa kaapeliojan kaivuun ja täyttötyön sekä osaa tehdä maakaapelien suojauksen asentaa lattiakanavan ja valvoa sen asentamisen osaa tehdä sekä valvoa kaapelihylly-, johtokouru-, johtokanava-, sähkölista ja valaisinripustuskiskoasennukset huomioiden EMC-suojauksen neuvottelee tarvittaessa johtoteiden sijainnista pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kanssa tekee sähköputkitukset ja valvoo reikien tekemisen rakenteisiin niitä heikentämättä ottaa huomioon rakenteiden tiiveyden ja asentaa putkitukset ja johdotukset sitä heikentämättä.

23 19 Jakokeskusasennukset ja mittarointi valitsee jakokeskusten kotelointiluokan tilaluokitusta vastaavaksi ja asentaa keskukset niiden hoitokäytäviä ja huoltotiloja koskevan standardin mukaisesti asentaa erilaiset keskukset erilaisille alustoille standardien ja asennusohjeiden mukaisesti osaa asentaa ja tarkastaa keskukset tilausasiakirjojen mukaisesti Kalustus ja koejasennukset tekee kalusteiden ja kojeiden asennukset niiden sijoitusta koskevien ohjeiden mukaisesti asentaa pinta- ja uppoasennuskalusteet kuten kytkinlaitteet, säätimet ja pistorasiat huomioiden erilaisten rakennusmateriaalien asettamat vaatimukset asentaa erilaiset sähkölaitteet kiinteästi tai puolikiinteästi standardien ja valmistajan ohjeiden mukaan valitsee, kaapeloida ja asentaa laitteiden asennus- ja käyttöohjeiden perusteella niiden tarvitsemat anturit sekä toimi- ja säätölaitteet tekee LVIK -järjestelmään liittyvät sähköasennukset ja testata toiminnan yhdessä kyseisen urakoitsijan kanssa asentaa keskitetyn tai laitekohtaisen kompensoinnin osaa valita ja asentaa tarvittavat turvalaitteet esim. Turvakytkimen ja hätäseis- painikkeet. Sähkölämmitysasennukset hallitsee eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja sähkölämmitysasennuksia koskevat kohdat standardeista valitsee kohteeseen soveltuvan sähkölämmitysjärjestelmän ja asentaa sen valmistajien asennusohjeiden mukaan esim. patterilämmityksen, lattialämmityksen, säteilylämmityksen, saattolämmityksen, sulanapitolämmityksen, sähkökattilan ja sähkövastuksilla lämmitettävän vesivaraajan oheislaitteineen mitoittaa pienimuotoisen sähkölämmityskohteen tehontarpeen taulukoita ja asennusohjeita käyttäen ja valita kohteeseen sopivan lämmityslaiteratkaisun asentaa eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät. Valaistustekniikka Ottaa toiminnassaan huomioon valaistustekniikan perusteista valovirran, valaistusvoimakkuuden, valonjakokäyrät, valotehokkuuden, värilämpötilan, värintoistoindeksin ja häikäisyyn sekä sen estämiseen liittyvät käsitteet valitsee tilaan sopivat valaisimet ja asentaa ne valaisinvalmistajan ohjeiden mukaisesti huomioiden mahdollisen kosteus-, palo-, räjähdys- tai muun vaaran asentaa valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit, kuten erilaiset kytkimet, painikkeet ja säätimet toimivaksi kokonaisuudeksi asentaa jonkin langattoman ohjaus- ja säätöjärjestelmän ja siihen kuuluvat komponentit sekä ohjelmoida järjestelmän käyttökuntoon valmistajan asennusohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti Tarkastus testaus ja dokumentointi Tutkinnon osan suorittaja tekee tarvittavat muutokset ja lisäykset piirustuksiin tekee käyttöönottotarkastuksen ja osaa arvioida mittaustuloksia ymmärtää asennuksen vaatimuksenmukaisuuden, tilaajan asettamat vaatimukset ja turvallisuustason täyttymisen täyttää käyttöönottotarkastuspöytäkirjan

24 20 antaa asentamiensa sähkölaitteiden ja laitteistojen käytönopastuksen taltioi asentamiensa sähkölaitteiden asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet sekä luovuttaa ne asiakkaalle Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan tekemällä arvioinnin kohteisiin liittyviä työsuorituksia työpaikalla tai muussa vastaavassa, mahdollisimman luonnollisessa työympäristössä ja olosuhteissa siinä laajuudessa, että osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten taitojen ja standardien hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Tutkintosuoritus voidaan jakaa ajallisesti sekä suorituksellisesti sopiviin osiin kuitenkin niin, että osaaminen tulee arvioiduksi ammattitaitovaatimusten edellyttävässä laajuudessa. Tutkinnon osan suoritus joko hyväksytään tai hylätään. 3.9 Projektityöskentely ja projektin johtaminen Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja johtaa projektitoimintaa sekä vastata oman alansa tarvike ja varaosa hankinnoista.

25 21 Arvioinnin kohteet Projektitoiminnan hallitseminen Arvioinnin kriteerit Tutkinnon suorittaja huolehtii käyttää joitain projektin hallintaan ja suunnitteluun liittyviä ohjelmistoja sekä työkaluja. laatii toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman aikatauluineen, tavoitteineen, resursseineen ja kustannusarvioineen seuraa projektisuunnitelman ja siihen liittyvien aikataulujen, tavoitteiden, resurssien ja kustannusarvioiden toteutumista projektin aikana ymmärtää projektin menestymiseen vaikuttavat sidosryhmätekijät ja osaa tämän mukaan johtaa projektitoimintaa osaa tarvittaessa tehdä muutoksia käynnissä olevan projektin aikatauluun, resursseihin ja kustannusarvioihin projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. johtaa projektiryhmän toimintaa ja mukauttaa henkilöiden ja sidosryhmien toimintaa projektin aikana mahdollisten muutostarpeiden ilmetessä arvio projektin toteutumista kriittisesti mutta rakentavasti Hankinta osaaminen Ottaa toiminnassaan huomioon tilaus-toimitusketjun keskeisten vaiheiden merkityksen tuotteiden hankinnalle Ottaa toiminnassaan huomioon logistiikkakustannusten syntymisen ja hallinnan periaatteet tekee vastuualueellaan tarkoituksenmukaisia hankintoja tuntee erilaisten varastohallintajärjestelmien merkityksen yrityksen kannattavuuden näkökulmasta Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan suorittamalla projektityö jonka toteutusta seuraamalla osaamisen voidaan luotettavasti todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia sekä käytännön että alalla tarvittavan teoreettisen tietämyksen osalta. Työn taustalla olevien keskeisten tietojen ja taitojen hallinta voidaan tarkistaa myös erikseen siltä osin kuin se ei selviä itse työstä. Edellytetyn ammattitaidon selvittämiseksi voidaan käyttää myös haastattelua tai muuta menettelyä, jolla tutkinnon suorittajan osaamisen taso voi täsmentyä. Arvioinnissa huomioidaan myös tutkinnon suorittajan omaa arviointia työn suorituksesta. Ammatillisen kehittymisen edistämiseksi myös hyväksyttäväksi esitettävästä suorituksesta on hyvä antaa palaute. Suoritus hyväksytään, jos tutkinnon osan suorittaja osaa, mitä ammattitaitovaatimuksissa edellytetään.

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 Lp 8.5.2012 nro 17/421/2012 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 SISÄLTÖ LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 19/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 20/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja organisoida putkiasennusurakan työt osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta Yrittäjän ammattitutkinto 3.10 Tuotannon hallinta Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotannon hallinta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014

Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Määräys xx/xxx/2014 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen... 3 1.3

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan rakenteen, siihen kuuluvat toimijat ja sidosryhmät. Hän on innostunut ja motivoitunut

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.4 Tuotteistaminen Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotteistaminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. kirvesmiehet,

Lisätiedot

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 14/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 14/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3642 3 (nid.) ISBN 978 952 13 3643 0 (pdf) 1 Dno 14/011/2008

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 47/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 MÄÄRÄYS 47/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 Opetushallitus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot