KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin"

Transkriptio

1 KOTISIVUTJASOSIAALINENMEDIA avuksikylienviestintäänjamarkkinointiin

2 Kotisivutkuntoon! Onnikutsuukylään hankejärjestisyksyllä2011varsinais-suomenkylätoimijoilleja muillepaikallisilleyhdistyksillekotisivukoulutuksiajaniidenjatkoksityöpajoja.iltojen aikanatutustuttiinkotisivujentekemiseen,sosiaalisenmedianhyödyntämiseenjakuvienkäsittelyynkäytännössä. OppainakotisivujenjasosiaalisenmedianmaailmaantoimivatJuhaHeikkiläVarsinais- SuomenkyläportaaliyhdistyksestäsekäAuliLepistöDigiteekkiOy:sta. Tähänoppaaseenonkoottunäidentilaisuuksienmateriaalitkotisivujenjasosiaalisen mediankäytöntueksi. EijaEloranta projektipäällikkö Onnikutsuukylään-hanke Onnikutsuukylään-hanketoteuttaaManner-Suomenmaaseudunkehittämisohjelmaa jasitärahoittavatVarsinais-SuomenjaSatakunnanELY-keskukset. 1

3 SISÄLTÖ 1. KOTISIVUT Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Tavoitteetjakohderyhmät Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu 1.4. Verkkotunnus Palvelintilajapäivitysjärjestelmät 2. KUVATJAKUVANKÄSITTELY Tekijänoikeus Digikuvajatiedostokoko Kuvanperuskäsittely Bannerikuvantekeminen SOSIAALINENMEDIA Mitäonsosiaalinenmedia? Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Facebook Facebook-tilinja sivunluominen EsimerkkinäMietoinen

4 1. KOTISIVUT teksti:aulilepistö,digiteekkioy 1.1. Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Kotisivujenmerkitysyhdistyksillejakylilleonerityisensuuritoiminnannäkyväksitekemisenjatiedottamisennäkökulmasta.Kotisivutmahdollistavatmyöstietojentallentamisenyhteenpaikkaa,jostaneovathelpostisaatavilla. Yhteisöllisyyttäjavuorovaikutustasaadaankeskustelualueidenkäytölläsekäsosiaalisenmediantyökaluilla(esim.blogijablogikirjoitustenkommentointimahdollisuus). Lisäksivoidaanperustaajäsenilletaihallitukselleomatsuljetutsivut,joihinpääseevain omillakäyttäjätunnuksilla. Kotisivujentavoitteenaonsaadanäkyvyyttä: omankylän/yhdistyksenväellejainnostaminentoimintaanmukaan muillekuntalaisillejayhdistyksille kunnan/kaupunginpäättäjille uusillemahdollisilleasukkaille matkailijoille kesäasukkaille Tiedottamiseenliittyvääsisältöäonmm: Ajankohtaisetasiat,tapahtumat,kokouksetym. YhteystiedotHallitusjohtokunta Kylänkartta Yhdistyksen/kyläntoiminnanesittely Kylänesittely Vuokrattavatkohteet(tilat,asunnotjne.) Myytävättuotteet(yhdistyksenomattaikokoalueellaesim.asunnot) Vapaanaolevattontit 3

5 Nähtävyydetjamatkailukohteet Palvelut Alueenyrityksetjamuutyhdistykset Facebook-linkki Kotisivuttoimivathyvinmyöstietojentallennuspaikkana: Mennettapahtumatjatoiminta Kuviakylänalueelta Yhdistyslehti,tiedotteet Kylähistoria,tarinat,laulut,haastattelut,reseptityms YouTubeyms.videot Yhteisöllisyyttälisäävinätyökaluinajasitenkyläläisiäyhdistävänätekijöinätoimivat mm: Blogijasenkommentointi Keskustelupalsta,jossakukatahansavoiosallistuakeskusteluunjaesittääkysymyksiä Jäsensivutintranet: Hallituksenpöytäkirjat,asiakirjatjotkaeivätolejulkisia Sivuillepääsyvaatiikirjautumisenomillakäyttäjätunnuksilla 1.2. Tavoitteetjakohderyhmä Ennenkotisivujentoteuttamistaonhyväselvittääsivujenkohderyhmiäjapohtiaoman kyläntarpeitanäkyvyydenjatiedottamisenosalta.myöskäytettävissänneolevatresurssitsivujenteon,päivittämisenjamainostamisenosaltaonhyväollamietittynäjo ennensivujentekoa. 4

6 Kohderyhmienselvitystävartenkannattaapohtiaaluksi: Kukakotisivuillannekäy? o kyläläiset o kylätoimijat(hallituksenjäsen,talkoolainen) o vapaa-ajanasukkaat o kunnanvirkamiestaimuukuntalainenkaupunkilainen o kyläänmuuttavaasukastaimuuttoasuunnitteleva o matkailija o muuallaasuvaentinenpaikkakuntalainen Mitätietoaheetsivätjuuriteidänsivuiltanne? Miksihetulevatsivuillejaminkälaisissatilanteissa(kotona,kokouksessajne.)? Yhdistyksenviestintätarpeidenosaltaonhyväpohtia Mitätietoayhdistysaktiiveinahaluaisittekävijöilletarjotajamiksi? Mitäryhmiähaluatteviestinnällännetavoittaa? Mikäviestintätapatavoittaakunkinkohderyhmänparhaiten? o Sosiaalinenmedia,nettisivut,kyläportaali,kyläkirje,paikallislehtijne. Mitätietoasisältöämillekinsivullelaitetaan? Mitätietoavoisilaittaasosiaaliseenmediaan? Mitentiedotesitettäisiinsivuillasosiaalisessamediassa(rakenne) Mikäonparastateidänkylällänne? Varmistakaa,ettäsenäkyymyössivuillanne! 5

7 Viestinnänjamarkkinoinninosaltamyösresurssitonhyväselvittää: Minkäverranrahaaolettevalmiitakäyttämäänkotisivujentoteuttamiseenjaylläpitämiseen? Löytyisikösivujentekemiseenyhteistyökumppaneitataisponsoreita esimerkiksikylänyrittäjistä? Ketkäovatvastuuhenkilöitä? Mitenmarkkinoitteuusiasivujajaohjaatteihmisetniille? (esim.tienvarsikyltit,mainokset,esitteetjne.) Vinkki! Hakukonelöydettävyys Tunnistaavainsanatelisanat,joillasivuatodennäköisestihaetaannetistä (Googleymhakukoneet) Sisällytäsivunotsikkoonyhdistyksennimisekä4-5tärkeintäavainsanaa.Sivunotsikkonäkyysisältösivullajaselaimenotsikkorivillä Lisäämyöstekstinjoukkoonavainsanoja Käytäkappaleotsikoita(koodissaotsikoiksimerkattuja) Käytälistoja(ranskalaisetviivat) Pyydämuitatekemäänlinkkiyhdistyksennesivuilleheidänsivuiltaan 6

8 1.3.Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu Sivujensisältömuodostuutavoitteidenmäärittelynjakohderyhmänpohdinnanjälkeen.Sivujensisältöonkintärkeinasiakotisivujenteossa,muttamyössivustonrakenteeseenpitääkiinnittäähuomiota,jottasivuillakävijälöytäätärkeänsisällönloogisesta paikastajahelposti.miellyttäväulkoasuantaamyöshyvänkuvanyhdistyksentoiminnasta. Sivustonrakennettajasivujensisältöä(tekstijakuvat)voihahmotellaensinpiirtämälläpaperillejokaisensivunluonnosjasivujenkeskinäinenjärjestys. Kotisivupäivitysjärjestelmänavullakaikkeavoihelpostimyöhemminvaihtaa,joten suunnittelemineneisido,muttaselkeyttääsivujentoteuttamista. Sivutkannattaamyösnimetähavainnollisesti.Pelkkäkuvagalleriaeikerropaljon,muttaesim.Tapahtumiakuvinonjohavainnollisempaa.Verkkokirjoittamisessaonhyvä ottaahuomioonse,ettäkovinpaljontekstiäeikannatayleensäyhdellesivullelaittaa. Kotisivuilletulevantekstinlukuahelpottaa: lyhyetlauseetjakappaleet selkeästitoisistaanerotetutkappaleet otsikotjäsentämässätekstiä tarpeeksiisofontti kuvatkeventämässäjahavainnollistamassatekstiä Sivustonulkoasunonhyväollahuoliteltujaomanyhdistyksennäköinen. Yläbannerikuvallasaasivuistayksilöllisenjakuvaavaihtamallasaasivuillehelpostiajantasallaolevanilmeen Erilaisillakuvillasaaulkoasuamielenkiintoiseksi Ihmisetluovatelävyyttäkuviin kannattaapanostaatapahtumienkuvaamiseen! pelkkäätekstiäonraskaslukea 7

9 1.4.Verkkotunnus Verkkotunnusonkotisivujenosoitejonkaavullakotisivutlöytyvätinternetistä. Kotisivupalveluatoimittavatyrityksetvoivattarjotamyössamaankotisivujenpäivitysjärjestelmänkuukausihintaanaliverkkotunnusta. Esim.Digiteekkitarjoaaosanakotisivupakettiaankylayhdistys.fitunnuksen,johonyhdistysvoilisätäomannimensä(http://pleissi.kylayhdistys.fi). VastaavastiesimerkiksiNettisivu.orgtarjoaapäätteennettisivu.org (http://karhusuo.nettisivu.org) Verkkotunnusvoiollamyösoma,esim.www.pyhajoenkylayhdistys.fi. Nämä fipäätteisettunnuksethaetaanviestintävirastolta(www.ficora.fi).kotisivujen toimittajahakeeverkkotunnuksenyhdistyksenpuolestajauusiisen.yhdistyssaatunnukseenvaltuutusavaimen,jokatoimitetaankotisivujentoimittajalle,jottahänvoiohjataverkkotunnuksenoikeaankotisivutilaan. Yhdistyksenonmahdollistaottaamyös net,-org,-comtai info-päätteinenverkkotunnus,esimerkkinäwww.lannenkylayhdistys.net. Hinnatkaikilleverkkotunnuksilleovatsuunnilleensamat.Verkkotunnusjasenylläpito onvuosimaksuperiaatteellajatämämaksusisältääviestintävirastollemenevänverkkotunnusmaksunsekäylläpitomaksunpalvelintilantarjoajalle(yhteensä30-50 /vuosi). Päivittäminen Kotisivujenpäivittäminenontärkeää.Sivuillaeisaisiollavanhentunuttatietoa,joten mm.yhteystietojenjatapahtumientulisiollaainaajantasalla. Kävijöidenmielenkiinnonherättämiseksijaylläpitämiseksisivuillaonhyväpitääsäännöllisestijotainuutta:tapahtumailmoitustai-kertomus,kuva,blogikirjoitus,kysely, kuukaudenvinkkijne.jolleitiedotkotisivuillaoleajantasalla,sivuillaeikäydä! Yhdistyksessäkannattaatehdäkotisivujenpäivityssuunnitelma,jossaonpohdittuna tavoitteetpäivityksellejasamakoskeemyössosiaalisenmediantyökaluja(facebook, Twitter). 8

10 Yhdessäonhyväsopiapäivittämisenpelisäännöt: Mitenuseinsivujapäivitetään? Mitäosioitamilloinkinpäivitetään? Mitätietoalaitetaanuutenajamitäpäivitetään? Kukatekeemateriaalia(tekstiä)? Kukavalokuvaa? Kukakäsitteleekuvia? Kukataiketkäpäivittävät? o Eriosistavastuuterihenkilöille Mitenseurataansivujenkuntoa? Päivittäjienraportithallitukselle Varmistakaaettäyhdistyksessäonuseampihenkilö,jokaosaapäivittääsivuja! 1.5.Palvelintilajapäivitysjärjestelmät Kotisivuillapitääollajokinpaikka,palvelintila,missänefyysisestisijaitsevat.Palvelintilanhankinnalleonkaksimahdollisuutta:hankitaanjokopelkkäpalvelintilataipalvelintilapäivitysjärjestelmällä. Pelkänpalvelintilanvuokraus Josvuorataanpelkkäpalvelintila,kotisivutrakennetaanomallakoneellahtmlkoodaamallajasivutlähetetääntiedostonsiirto-ohjelmalla(FTP-ohjelma)palvelimelle. Tämävaatiierityisosaamista. Uudentekniikankotisivutkotisivujenpäivitysjärjestelmä Tässävaihtoehdossapalvelintilanlisäksihankitaankotisivujenpäivitysjärjestelmä. Etuina: Kotisivutovathelpostiitsepäivitettävät Toteuttaminenjapäivitysonnistuvatilmankoodauksenerityisosaamisista Tekniikkaeioleesteenäkotisivujentoteuttamiselleeikäniidenpäivittämiselle: pienelläharjoittelullakukatahansaosaapäivittääsivuja! Useimmattarjollaolevistapäivitysjärjestelmistätoimivatsamallatavallajasisältävät samojaosioita: Kotisivujentarjoajalta/toimittajaltatuleevalmiskotisivupohjajärjestelmällä Päivitysjärjestelmässäonvalmiinaulkoasumalleja,joistavoivalitasopivan Lisäksiuseimmissaonmahdollisuusvaihtaayläbannerikuvaksiitsetehty,oman yhdistyksennäköinenyläbannerikuva 9

11 Yhdistysvoiitselisätäkotisivupohjaanuusiasivuja,poistaaniitäjavaihtaaniiden järjestystä Sivuillevoilisätätekstiä,kuviajalinkkejäjaniitävoimuokatajapoistaa. Lisäksisivustolleonmahdollisuuslisätäerilaisiaosioita: o Yhteydenottolomake,jonkaavullasivullakävijävoilähettääviestiäylläpitäjälle. o Ajankohtaistaosio(www.vahannannuorisoseura.fi) o Kuvagalleria(www.lannenkylayhdistys.netjasielläesim.Tapahtumiakuvinsivu) o Keskustelualue o Pikakyselyt,joillavoidaantiedustellasivuillakävijöiltämielipidettäjohonkin ajankohtaiseenasiaan. o Tapahtumakalenteri o Blogi o Mainosbannerit o RSS-syötteet,joillasaadaanhalututuutisetmuidensivuiltaomillesivuilleautomaattisesti,esim.Ylenuutisia. o Verkkokauppa o Intranetjäsensivut o Salasanallasuojattusivu Ylläkuvattuihin,maksullisiinkotisivujenpäivitysjärjestelmiin,saa neuvontaajokosähköpostillaja/taipuhelimella.näitäkotisivupakettejatarjoaajouseampiyritys,mm: 10

12 Päivitysjärjestelmienhintoja Avausmaksutriippuvatsivustonräätälöinnistäennenavausta.Hintaanvaikuttaamm: Ulkoasunjarakenteenyksilöllinentoteuttaminen Vanhojensisältöjentuontiuusillesivuille Päivitysjärjestelmänvuokrausperustuukuukausihinnoitteluun: Perussivustonhintayhdistyksilleonyleensä19,00 /kk Kuukausihinnatriippuvatmm.ominaisuuksistajalaskutuskaudenpituudesta Lisäosiasaaerihintaan Sähköpostinsaamyöskuukausihinnoittelulla 2. KUVATJAKUVIENKÄSITTELY teksti:aulilepistö,digiteekkioy 2.1. Tekijänoikeus Valokuvaajallaontekijänoikeudetottamiinsakuviin.Tämätarkoittaasitä,ettäkuviaei saakäyttää,myydäeteenpäineikämuunnellailmanvalokuvaajanlupaa.kuvaanonaina hyvälisätäkuvaajannimikuvaantaikuvatekstiin. Ennentoisenottamanvalokuvanjulkaisuakotisivuillaonhyväpyytääjulkaisuunlupa kirjallisenalisäksiluvassaonhyväollamaininta,ettäkuvaajaluovuttaayhdistykselle kaikkitekijänoikeudet.silloinsaajavoimuunnellakuvaaeliottaasiitävaikkavainosan käyttöön,julkaistasenkotisivuillauseaankertaanjavaikkaluovuttaaedelleen.yleensä luvatannetaansuullisenajatämätoimiiuseimmissatapauksissa. Netistäladattujenkuvinesuhteentuleeollatarkkanajavarmistaaovatkokuvattodella ilmaisiajamihinniitäsaakäyttää.varmintaonottaakuvatitse. Kotisivuillakäytetynkuvaneitarvitseollakovinhyvänlaatuinentekniikaltaan,joten aiheeltaanmielenkiintoinenkuvahiukankuvankäsittelyohjelmassakäsiteltynäonerinomainenkotisivuille. 11

13 Kuvanjulkaiseminenkotisivuilla Kuva,jossaonyleiselläpaikallaihmisiä,voiyleensäjulkaistakysymättäkuvissaolevilta lupaa.joskuvassaonvainmuutamahenkilöjaheovathyvintunnistettavissa,onhyvä kysyälupa.joskuvassaonlapsia,jotkaovattunnistettavissa,julkaisemiseenpitäisipyytäälastenvanhempienlupa Digikuvajatiedostokoko Kotisivuillajulkaistavatkuvatpitääkäsitelläennenjulkaisuajaerityisestikuvantiedostokokoapitääpienentää.Kotisivujenpäivitysjärjestelmätpienentävätkuviaomillatavoillaan,muttaparhaantuloksensaa,kunkäsitteleekuvatitse. Kuvantiedostokokoilmaistaankilotavuina(kt) Digikamerastatuotukuvaonuseinn kt(n.Mt-megatavua) Nettiinsopivatiedostokokoonnoin10100kt/kuva o kokoriippuukuvanleveydestäjakorkeudestasekäsiitä,onkosivullamuita kuvia,silläjossivullaonpaljonkuvia,kokosivunlatautuminennäytölle kestääkauan. Digikuvaperustuupikseleihin:kuvassaonsiispaljonpieniäpisteitä,jotkayhdessämuodostavatkuvan. o pikselitovaterivärisiäjaeritummuuksia. Jospikseleitäonpaljonkuvassa: o kuvaonterävä o kuvatiedostoonisokooltaan o kuvakestääkauanlatautuatietokoneennäytölle o käyttäjähermostuu Jospikseleitäonvähänkuvassa o Kuvaonepäselvempi(eikuitenkaanliike-epätarkka) o kuvatiedostoonkooltaanpienempi(vähemmänkilotavuja) o kuvalatautuunopeamminnäytölle(käyttäjäystävällisempi) 12

14 2.3. Kuvanperuskäsittely Kotisivuillelisättävätkuvatonhyväkäsitelläennensivuilleviemistä.Erityisestionotettavahuomioonkuvantiedostokoko. Hyväilmainenjamyössuomenkielisenäsaatavissaolevakuvankäsittelyohjelma ongimp2.ohjelmanvoiladatanetistäosoitteestahttp://www.gimp.org/downloads/ Napsauta LadattuGimp-tiedostotallennetaanomallekoneelleesimerkiksityöpöydälletai C/downloads/Gimp-kansioon Kuntiedostoontallennettu,avaaTietokone-ikkunastakansio,johonGimpintallensit. Napsautagimp-XXXX-setup.exetiedostoajavastaaasennuksenkysymyksiinOK. GIMP-ohjelmanavaaminen KunGIMPavataan,avautuutyöskentelyikkunajatyökaluvalikkosekätasovalikko. Työkaluikkunassa on työkaluja kuvan käsittelyyn. Ikkuna sisältää myös taustavärin, sekä edustavärin määritteet. Ikkunan alaosassa on valitun työkalun asetukset (tässä pensselin) 13

15 Kotisivuillakäytettävienkuvientyöstämiseensopiiseuraava-kohtainen käsittely. 1. Kuvanavaaminenkuvankäsittelyohjelmaan: Kuvankäsittelyssäkaikkeavoijakannattaakokeilla! Jolleioletyytyväinen,voivalita Muokkaa>Kumoa taipainaactrl+z yhdistelmää. Näinsaakumottuahuonoksiosoittautuneentoiminnon/muokkauksen. Rohkeastisiiskokeilemaan! Tiedosto/Avaa/valitseavattavakuva Kuvaavautuutyöskentely-kuvaikkunaan 14

16 Siirrätyökaluvalikkojakuvaikkunasopiviinpaikkoihinruudullavetämällähiirelläikkunoidenyläosansinisistäpalkeista. 2. Kuvantallentaminenerinimellä.Näinsiksi,etteivahingoitetaalkuperäistäkuvaajaalkuperäinenkuvajäätalteen. Valitse: Tiedosto/Tallennanimellä. varmistatallennusmuodoksijpg. GIMPtallentaakuvanoletuksenaxcf-muotoisena. Tämätallennusmuotosopiihyvinkuvantarkempaanmuokkaukseen. Nettiävartenkuvapitäätallentaajpg-png-taigif-muotoon. Avaa tiedostopääteluettelo ja valitse JPG Valitse avautuneesta ikkunasta Vie. Seuraavaksi voi valita kuvan laadun. Siirrä liukukytkin asentoon 100, koska nyt halutaan säilyttää vielä kaikki informaatio. 15

17 3. KuvankääntäminensuoraanJoskuvaonotettukamerapystyasennossa,onse käännettäväaluksioikeinpäin.valitsekuva/kääntö/käännä90astettavastapäivään. 4. KuvanrajaaminenRajataanturhatalueetkuvastapois,jolloinjäljellejäävainse osakuvasta,jokahalutaankotisivuillaesittää(pienentääjosamallakuvatiedostonkokoa) Valitserajaustyökalu taityökalut/kääntötyökalut/rajaa. Vedähiirelläkuvanpäälläalaspäinjaoikealle,kunneshaluamasialue onvalittu. Valinta-aluettavoisiirrellähiirellävetämälläkeskeltärajattuaaluetta jasenkokoavoimuuttaavetämällähiirellävalinnanreunasta. HyväksyvalintapainamallaEnter. 5. Kuvanfyysisenkoonpienentäminen. Digikamerastaotettukuvaonuseinn pikseliäleveä.Kotisivuilleja näytöllehyväkokoonn pikseliä,riippuenkäyttötarkoituksesta.muutenkuvastanäkyyvainosa. 16

18 Valitse KuvaSkaalaakuva Onhyvämuuttaakuvanleveyttä/korkeuttasiten, ettäsuhteetsäilyvätsamana,jotenpidäketjunkuva (ympyröitymustalla)yhtenäisenä, GIMPmuuttaaautomaattisestisuhteetoikeiksi. 6. KuvanterävöittäminenKunkuvanfyysistäkokoapienennetään,kuvasaattaa mennäsuttuisenjaepäterävänoloiseksi.liikaterävöintikuitenkintekeekuvasta helpostiepäluonnollisennäköisen. Varmistaensinkuvanoikeakokoruudulla. GIMP:issänäkyväkuvaeiolevälttämättäoikeassakoossa. Kuvankoonnäetkohdasta Näytä/Suurenna. Joskuvankokoon1:1eli100%, senäkyyalueperäisessäkoossaan, muussatapauksessaseonzoomattujokosuuremmaksi taipienemmäksi. Valitse Suotimet/Paranna/Terävöintijakokeile. 7. KuvanväritasapainonvarmistaminenDigikamerakuvatovatuseintummia,jotenvaalennetaankokokuva-alueenvärejähiukan. ValitseVäritSäätöarvot. Kokokuva-alueenvalaistustavoidaankorjata keskimmäiselläliukukytkimellä. Siirräkeskimmäistäliukukytkintävasemmalle, kunnesvalaistusnäyttääsopivalta. (yleensänoin1,101,30) 17

19 8. Kuvantallentaminennettiinsopivaksielikuvantiedostokoonpienentäminen Kuvantiedostokokoapienennetääntässävaiheessapakkaamallakuvaanettiä varten.kuvastahäviääsilloininformaatiotamm.tarkkuuttajavärisävyjä,mutta niitäeinetissähuomaa. ValitseTiedosto/Tallennanimelläjaannaerinimikuvalle. Valitsekuvanlaatu-valintaikkunassalaatuarvoksi8095. TarkistakuvankokoTietokoneikkunassa. Kuvatekstinluominen Valitse tekstityökalu Tekstityökalun säädöt. Fontin tyyli, koko, väri, tasaus jne... 18

20 Tekstinliikuttelukuvassasenjälkeen,kunsenonkirjoittanut Valitsetyökaluvalikosta"siirrätasojataivalintoja" Valitse"Siirränykyinentaso"-optio Vedätekstiähiirellä Tekstitaso Tarkistataso-valikosta,ettäuusitekstitasoonmuodostunut. Jostasot-valikkoonsuljettuna,sensaaauki:Ikkunat/Viimeisimmätsuljetut telakat/tasot Tekstinkirjoittaminentekeekuvaanuudentasonautomaattisesti. GIMPympäröi(kuvassa)valituntasonoletusarvoisestikeltaisellakatkoviivalla. Näintekstinympärillejäänelikulmiomainenvalintalaatikko,jokaeinäy tallennetussakuvassa. Tasoateksteineenvoinytliikuttaavapaastisiirtotyökalullajatasollaolevaa tekstiävoimuokatatekstityökalullailman,ettäpohjallaolevaankuvaantarvitsee koskea. Tekstistäsaaläpikuultavanmuuttamallatasoikkunanpeittosäädintätekstitaso valittuna. Kirjoita teksti Tekstieditori ikkunaan Rastita kohta: Käytä valittua kirjasinta Sulje tekstieditori hyväksyäksesi tekstin syötön. 19

21 2.4. Bannerikuvantekeminen Tekstin korjaus: -valitse taso, jossa työskentelet, eli nyt tekstitaso-anne egyptissä valitse tekstityökalu napsauta tekstiä kuvassa rastita: käytä valittua kirjasinta vaihda esim. tekstin väri työkaluikkunan säädöistä sulje- tekstin väri kuvassa muuttuu Tason piilotus/palautus näkyviin Napsauta silmä-ikonista Selvitäkäyttämäsisivustonulkoasuteemanleveysjabannerikuvankoko(sivustonleveysjabannerinkorkeus) Avaakuvankäsittelyohjelmaanhaluamasivalokuva,jostateetbannerikuvan Tallennakuvaerinimellä(näinsäästätalkuperäisen) ValitseRajaustyökalujarajaakuvasiten,ettäkäytätkokoleveyden,muttarajaat korkeuttapois.näinkuvastatuleejobannerikuvanmuotoinen Kuva/Skaalaakuvakohdastavalitaannytleveydeksihaluttubannerinleveys. Tässäteemassaonbannerikuvanleveys960pikseliä. Koskakorkeuttajäävieläliikaa,niinrajaa(rajaustyökalulla)sepois. Laitakuva-alaniin,ettänäetkokokuvanjakaikkikuvanreunat 20

22 Valitserajaustyökalujarajaaniin,ettäotatkokoleveydenkäyttöönjasittenseuraakuvankäsittelyikkunanalalaidassaolevaasuorakulmionkokoilmoittavaalukua. Rajatunalueeneitarvitseollavieläoikeallakohdallakuvanpäällä,vaanrajattua aluettavoihiirelläliikutellasenjälkeen,kunoikeakuvankokoonsaaturajattua KuvaavoinytterävöittääSuotimet/Paranna/Terävöinti jatehdävärisävykorjauksen:väritsäätöarvot Tallennakuvauudellanimellä Kuvankäsittelyohjelmien(mm.GIMP,Paint)lisäksikuvienperusmuokkausjabannerin tekoonnistuvatmyösesim.powerpointilla.bannerintekoonnistuuseuraavasti: 1. Teeuusipp-esitys 2. Sivunasetuksista banneri / viiri 3. Muotoiletekstit,lisääkuvat 4. TallennaJPG-muodossa 5. Lataabannerisivulle 21

23 3. SOSIAALINENMEDIAKYLIENVIESTINNÄNVÄLINEENÄ teksti:juhaheikkilä,varsinais-suomenkyläportaaliyhdistysry 3.1. Mitäonsosiaalinenmedia? Tyypillistäsosiaalisenmedianjärjestelmilleon,ettäosallistujatvoivattuottaasisältöjä, muokataniitä,kommentoida,keskustella,jakaaaineistojajaverkottuakeskenään (Rongas2008).Yhteisöllinensisällöntuotantoonollutosainternetiäalustalähtien (mm.keskustelupalstat).uusienohjelmienhelppokäyttöisyysjalaajakaistanyleistyminenonkuitenkinlisännytkäyttäjienmääräämerkittävästi. 22

24 3.2. Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset(kyläaktiivinsilminkatsottuna) ilmaista yhteisöllinensisällöntuotantosopiiyhdistystoimintaan helppopäästäalkuunjahelppokäyttää mahdollisuusyhdistääerilaisiasisältöjä sosiaalinenmediaaantaakylällemahdollisuudenerottua oikeussisältöönsaattaaosittainsiirtyäpalveluntarjoajalle osaohjelmistavaatiienglanninkielentaitoa ilmaisiaohjelmiarahoitetaanmyymällämainostilaa uusiutuunopeasti löytävätköihmisetkäyttämäniohjelmat? Teidänkinkylällenne? Sosiaalinenmediaonnopeinjaedullisintapasaadaomakyläesillenettiin.Senkautta tavoittaatehokkaastinuoretjanuoretaikuisetjaylipäätäännäkyvyyssosiaalisessamediassaantaakylästänuorekkaanjaraikkaankuvan. Sosiaalistamediaavoikäyttääkylänviestinnässäjokoyksinääntaivainesimerkiksikotisivujentaivaikkakampanjoidentukena.Tällöinsosiaalinenmediaohjaaihmisiävarsinaisillekotisivuille.Sosiaalinenmediaantaahyvänmahdollisuudenjakaaylläpitovastuutamonenihmisenkesken. 23

25 3.3. Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla Suosituimmatvaihtoehdotsosiaalisenmediankotisivuiksiovat: Googlesivusto(Googlesites) Facebook Blogialusta(esim.Blogger,Wordpress) Google-sivusto(englanniksiGooglesites)onGooglentarjoamailmainenjamelko helppokäyttöinenkotisivueditori.palvelullatehdytkotisivutpystyyyhdistämäänesimerkiksikyläyhdistyksenhankkimaanverkko-osoitteeseen. Facebooktarjoaamahdollisuudenomansivunperustamiseen.SivuonkiinteäosaFacebookiajasivunperustaminenedellyttääomanFacebook-tilinluomista.Sivullasioleva tietoleviäätehokkaastikaikillesivun Tykkää -painikettapainaneillejaheidänfacebook-kavereilleen. Nopeatapaomansivuntekemiseenonjonkinblogipalvelunkäyttö.Sivuillepystyylisäämäänkuviajatekstiäsekäainakinosittainupottamaanmyösmuutasosiaalisenmediansisältöä. Sosiaalinenmediatarjoaamyöskymmeniävaihtoehtojaomiensivujenelävöittämiseen riippumattasiitä,onkonetehtysosiaalisenmedianpalvelullavaiperinteisemmällätavalla.vaihtoehtojaovatsisällönupottaminen(englanniksiembed)mm.seuraavista palveluista:slideshare,youtube,picasa,twitterjagooglekyselyt 24

26 3.4. IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Googlesivustotlöytyvätosoitteestasites.google.com.Ohjelmatarjoaamahdollisuuden tehdäilmaisetjakuitenkinmonipuolisetnettisivut.ohjelmaonyksigooglenmonista palveluista,joitapääseekaikkiakäyttämäänluomallagoogle-tilinjonkingooglenohjelmankautta. Ohjelmaonhelppo,muttasiitälöytyysopivaasyvyyttämm.mahdollisuutenaupottaa sivuillesosiaalisenmediansisältöä.googlesivustot-ohjelmankauttatehdynnettisivustonvoilaittaamyösomanverkko-osoitteentaakse.huonopuolionse,ettäohjelmasta löytyvätohjeetovattoistaiseksiläheskokonaanenglanniksi. Google-tilinavaaminen Jossinulleeivieläolegoogle-tiliä(elietkäytämitäänmuutakaangooglenpalvelua,kutenvaikkapagmail-sähköpostia)meneosoitteeseensites.google.comKirjoitapyydetyttiedot. Sivustonluominen Meneosoitteeseensites.google.comjakirjaudusisään. Klikkaa Luo -painiketta Valitsetyhjämalli Annamuutpyydetyttiedotjaklikkaasivunyläreunasta Luosivusto,jolloin luomasisivustonetusivuilmestyymuokattavaksi.(huom.valittuteemamäärittää,miltäsivunäyttää.) 25

27 Ulkoasuavoimuokatakoskavaanelimyösjulkaisunjälkeen Oikeassaylänurkassaovatns.toimintopainikkeet: o Muokkaasivua o Uusisivu o Lisäätoimintoja(ylläpito) Julkisuusasetuksetjaniidenmuuttaminen Google-sivustottarjoaakolmevaihtoehtoa,jollapystyysäätämäänomansivustonjulkisuutta. 1. Julkinenverkossa.Kaikkiinternetinkäyttäjätvoivatlöytääjakäyttää.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenkotisivu-käyttöön. 2. Jokainenlinkinsaanut.Jokaisellalinkinsaaneellaonkäyttöoikeus.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenyleiseenkäyttöön. 3. Yksityinen.Käyttöoikeusonvainnimenomaisestikäyttöoikeudensaaneillahenkilöillä,mikäedellyttääkirjautumista.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenhallituksenintranet-käyttöön(mm.kokoustenpöytäkirjat). Oletuksenaon,ettäGoogle-sivustoonjulkinenverkossaelikaikkieninternetinkäyttäjienlöydettävissä.Joshaluatkäyttääsivuaintranetinä,klikkaa Jaa näytönoikeasta ylänurkasta.klikkaaavautuvastaikkunasta Muuta javalitsesopivinvaihtoehto. 26

28 Yksittäisensivunmuokkaaminen Klikkaa Muokkaasivua -painikettajapääsetmuokkaamaansivua.klikkaalopuksi Tallenna. Uudensivuntekeminen Klikkaa Uusisivu -painiketta.annasivullenimijavalitsesopivinsivumalli.valitsesivunsijaintijaklikkaalopuksi Luo -painiketta. 27

29 Kirjoitatämänjälkeenuudensivunsisältö.Huomaa,ettäsallittusisältöriippuuosittain valitsemastasisivumallista.klikkaalopuksi Tallenna. Googlesivustot-ohjelmansivumallit 1. Verkkosivu(tekstiä,gadgettejasekäliitetiedostot) 2. Ilmoitukset(miniblogi,viestitaikajärjestyksessä) 3. Tiedostoarkisto(helppotapajakaatiedostoja) 4. Luettelo(esim.tehtävälistanylläpitoavarten) Huom.Sivumallitjamahdollistavatilmoituksetmuutoksistaomaansähköpostiin. Sivukohtaisetasetukset Jokaiseltasivultalöytyvättavallisettekstieditorinmuokkaustoiminnot(mm.lihavointi, kursivointi).senlisäksiovatvalikot Lisää, Muoto ja Asettelu.Muoto-valikonkautta muokataantekstintyyliäjaasettelu-valikostakunkinsivunrakenne(esim.yksi,kaksi taikolmesaraketta). Lisää -valikonkauttalöytyyrunsaastierilaisiatoimintoja,joista tarkemminseuraavaksi. 28

30 Lisää-valikontoiminnotYleinen Voitlisätäsivullekuvan,linkintaisisällysluettelon(josoletkäyttänytmm.otsikkotekstinmuotoilua).Voitmyöstehdäluettelonalisivuistataiselventääsivunrakennetta viivalla. Lisää-valikontoiminnotGadgetit Gadgetitovatpieniäikkunoita,jotkanäyttävätsisältöäjoltaintoiseltasivulta.Sivuvoi ollatekemästäsisivustosta(listassaneljäensimmäistä)taijonkunulkopuolisentekemä ( Lisäägadgeteja -kohta) 29

31 Esimerkkiulkopuolisen(YLE)tekemästägadgetista: Googlenulkopuolisengadgetinupottaminen(esim.Slideshare) LäheskaikissasosiaalisenmedianpalveluissalukeejossakinkohtaaEmbedeliUpota. Käykopioimassahaluamasisisällönkoodi,jokauseimmissapalveluissailmestyypainettuasi Embed -painiketta.menetakaisintekemällesisivullejaklikkaa HTML.Liitä sosiaalisenmedianpalvelustakopioimasikoodisivusihtml:nkoodiinjapaina Tallenna. 30

32 Lisää-valikontoiminnotGoogle Tämänkauttavoitupottaa(englanniksiEmbed)Googlenmuitapalveluitatekemällesi sivulle.käyttökelpoisimpiaovatesimerkiksikartta,picasa-valokuva,esitysjavideo (youtube). Teemanmuuttaminen(värit,fontit) Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Klikkaaavautuvastavalikosta Teemat ja valitsesopivateema.klikkaatallenna. 31

33 Sivujenjärjestyksenmuuttaminen Klikkaa Muokkaasivupalkkia vasemmastareunasta.klikkaasivupalkki-kohdasta muokkaa Otaruksipoiskohdasta Järjestänavigointiautomaattisesti,jonkajälkeen pääsetjärjestämäänsivutuudestaanallaolevaanuolitoimintoakäyttäen.klikkaalopuksi Ok ja Tallenna. Bannerinvaihto Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Poistaruksikohdasta Näytäsivustonnimi sivujenyläreunassa.klikkaavasemmastavalikostakohtaa Sivunasettelu jaklikkaa muutalogoa.lataaomabannerisijaklikkaa ok. Taustakuvanvaihto Klikkaaylläpito-valikosta Väritjakirjasimet.Valitsevalikosta Sisällöntaustakuva ja lataaomakuvatiedostosi. 32

34 Omanverkko-osoitteenkäyttö Valitseylläpitovalikosta verkko-osoite jalisääomaverkko-osoitteesi(esimerkiksi Siirrononnistuminensaattaavaatiamuutoksiaverkko-osoitteenCNAME-tietueeseen, jotkatehdäännimipalvelimenhallinnointisivunkautta(dnsmanagementtms.).etsi CNAME-asetuksetjakirjoitaalidomain www kohtaan CNAMEarvotms..Aseta CNAMEjohtamaanosoitteeseen ghs.google.com.tallennamuutokset. Huom.OhjeetmyösGooglesivustossa( MappingyoursitetoyourownURL ).Josetusko itsekykeneväsiedellämainittuihintoimenpiteisiin,voitesimerkiksiottaayhteyttäpaikalliseenatk-yritykseen. 33

35 Googleanalytics-kävijälaskurinkäyttö Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Lisääruksikohtaan SalliGoogleAnalytics sivustossa. KäyluomassaGoogleAnalytics-ohjelmassaprofiiliosoitettasivarten.LiitäsaamasiUAkoodisilletarkoitettuuntekstikenttään.SeuraakävijätilastojaGoogleAnalytics palvelussa. 3.5Facebook Facebookonsuosituimpiasosiaalisenmedianohjelmia.Ilmainenverkonkauttakäytettäväpalvelumahdollistaayhteydenpidontuntemiisiihmisiin.Palveluonhelppokäyttöinen,muttakuitenkinominaisuuksiltaankattava.Facebookonpääasiassakäytettävissäsuomeksi.Facebookinkäyttöedellyttääomantilinluomista,jonkajälkeenensimmäinentehtäväonkavereiden,tuttavien,työkavereidenjasukulaistenetsiminenpalvelusta.Facebookinyksityisyysasetuksetovatkehittyneetnegatiivisenjulkisuudenmyötä jamyösihmistenjakaminen piireihin onaiempaahelpompaaelisinäpäätätkuka näkeejamitä. YhteydenpitoFacebookissavoiolla Viestienkirjoittamista(käytössäseinäjaviestitoiminto) Kuvienjavideoidenlataamistajaesittämistä Kyselyidentekemistä Tapahtumienilmoittamista Keskustelua Videopuheluita Sovellustenkäyttämistä(esim.pelit) Kavereita riittää Lokakuussa2011SuomessaoliylikaksimiljoonaaFacebookinkäyttäjääjakokomaailmassanoin800miljoonaa.Facebookissakaikkituntemasiihmisetovat kavereita riip- 34

36 pumattasiitä,ovatheesimerkiksisukulaisiataityötuttuja.kynnysryhtyäfacebookkaveriksionuseimmillamatalajakaverikutsujatuleevarsinkinalkuvaiheessapaljon. Kaikkiakaveripyyntöjäeikuitenkaantarvitsehyväksyäjavaikkahyväksyisitkin,Facebookissapystyyjakamaankaveritpiireihinsenmukaan,kuinkapaljonsisältöhaluaa heidänkanssajakaa.piirejävoivatollaesimerkiksityökaverit,tuttavatjaperhe. KäyttäjienikäjakaumaSuomessa EsimerkkejäFacebook-sivuista 1. Coca-Cola(35milj.tykkääjää) 2. Starbucks(25milj.tykkääjää) 3. Disney(29milj.tykkääjää) (TBM: top50facebookpages2009 ) Erittäinsuosittujaovatmyösmm.artistienjaurheilijoidensivut.Katsomyösmm.Mietoinen,RahkionkyläyhdistysjaYhteiskunnallistenyrittäjienyhdistys. 35

37 OminaisuudetFacebook-ryhmävs.-sivu Facebook-ryhmä: Kokoaaihmisetyhteenjonkunteemanympäriltä(esim.harrastusporukka,suku) Kukavaanvoiylläpitää Voiollasuljettutaijulkinen Kerääjäseniä Facebook-sivu: Sopiiesim.kyläyhdistykselle Tahon virallinen edustajaylläpitää Ainajulkinenelinäkyykaikille Kerääfaneja/tykkääjiä,jotkanäkevätpäivityksetomallaseinällään Tietosivustostaleviäänopeasti Kävijätilastosaatavilla Löytyygooglesta 3.6. Facebook-tilinjasivunluominen Facebook-tilinluominenelirekisteröityminenonhelppoa.Meneosoitteeseen 36

Tasojen perusteet. Takaisin sisällysluetteloon. Harjoitukset ADOBE PHOTOSHOP 5.0

Tasojen perusteet. Takaisin sisällysluetteloon. Harjoitukset ADOBE PHOTOSHOP 5.0 Takaisin sisällysluetteloon Harjoitukset ADOBE PHOTOSHOP 5.0 Tasojen perusteet Adobe Photoshop sallii kuvan eri osien eristämisen tasoilla. Tämän jälkeen jokaista tasoa voidaan muokata erillisenä kuvana,

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

Kuvakirja-opas II. Vinkkejä ja niksejä Ifolorkirjan tekijälle

Kuvakirja-opas II. Vinkkejä ja niksejä Ifolorkirjan tekijälle Kuvakirja-opas II Vinkkejä ja niksejä Ifolorkirjan tekijälle 08/2012 Saatteeksi Olet jo tehnyt yhden tai useamman Ifolorkirjan, joten kuvakirjan tekemisen perusteet ovat sinulle tuttu asia. Olet jo ladannut

Lisätiedot

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki Gimp perusteet Riitta, Jouko ja Heikki Jos haluat vaihtaa ohjelman kielen (asentaa oletuksena saman kuin käyttöjärjestelmä): käyttöjärjestelmän lisäasetuksista lisätään uusi ympäristömuuttuja:lang arvo:en

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje

Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje Kuvankäsittely GIMP 2.8 pikaohje Kuvankäsittely varaa runsaasti tilaa keskusmuistista, joten sulje kaikki ylimääräiset ikkunat (ohjelmat, nettiselain jne.). Lataa ilmainen GIMP osoitteesta http://www.gimp-suomi.org/ladattavaa.php.

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS Sisältö: 1. Alueen sijainnin tallennus 2. Alueen ominaisuustietojen tallentaminen 3. Alueen poistaminen 4. Olemassa olevan alueen tietojen muokkaus

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Tiedostomuodon valitseminen kuville

Tiedostomuodon valitseminen kuville Kuvan lisääminen sivulle Valitse työkaluriviltä Lisää Kuva tiedostosta painike 1. Ruudulle aukeaa sekä Kuva-ikkuna että Valitse tiedosto ikkuna 2. Selaa Valitse tiedosto ikkunassa esiin se kuva, jonka

Lisätiedot

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education Olen saanut opettajalta ihan oman sähköpostiosoitteen, jonka loppu on @eduouka.fi. Voin kirjautua O365 palveluun omalla tunnuksella myös kotona. Tunnus on sama, jolla kirjaudun koulun tietokoneelle. Minulla

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot