KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin"

Transkriptio

1 KOTISIVUTJASOSIAALINENMEDIA avuksikylienviestintäänjamarkkinointiin

2 Kotisivutkuntoon! Onnikutsuukylään hankejärjestisyksyllä2011varsinais-suomenkylätoimijoilleja muillepaikallisilleyhdistyksillekotisivukoulutuksiajaniidenjatkoksityöpajoja.iltojen aikanatutustuttiinkotisivujentekemiseen,sosiaalisenmedianhyödyntämiseenjakuvienkäsittelyynkäytännössä. OppainakotisivujenjasosiaalisenmedianmaailmaantoimivatJuhaHeikkiläVarsinais- SuomenkyläportaaliyhdistyksestäsekäAuliLepistöDigiteekkiOy:sta. Tähänoppaaseenonkoottunäidentilaisuuksienmateriaalitkotisivujenjasosiaalisen mediankäytöntueksi. EijaEloranta projektipäällikkö Onnikutsuukylään-hanke Onnikutsuukylään-hanketoteuttaaManner-Suomenmaaseudunkehittämisohjelmaa jasitärahoittavatVarsinais-SuomenjaSatakunnanELY-keskukset. 1

3 SISÄLTÖ 1. KOTISIVUT Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Tavoitteetjakohderyhmät Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu 1.4. Verkkotunnus Palvelintilajapäivitysjärjestelmät 2. KUVATJAKUVANKÄSITTELY Tekijänoikeus Digikuvajatiedostokoko Kuvanperuskäsittely Bannerikuvantekeminen SOSIAALINENMEDIA Mitäonsosiaalinenmedia? Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Facebook Facebook-tilinja sivunluominen EsimerkkinäMietoinen

4 1. KOTISIVUT teksti:aulilepistö,digiteekkioy 1.1. Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Kotisivujenmerkitysyhdistyksillejakylilleonerityisensuuritoiminnannäkyväksitekemisenjatiedottamisennäkökulmasta.Kotisivutmahdollistavatmyöstietojentallentamisenyhteenpaikkaa,jostaneovathelpostisaatavilla. Yhteisöllisyyttäjavuorovaikutustasaadaankeskustelualueidenkäytölläsekäsosiaalisenmediantyökaluilla(esim.blogijablogikirjoitustenkommentointimahdollisuus). Lisäksivoidaanperustaajäsenilletaihallitukselleomatsuljetutsivut,joihinpääseevain omillakäyttäjätunnuksilla. Kotisivujentavoitteenaonsaadanäkyvyyttä: omankylän/yhdistyksenväellejainnostaminentoimintaanmukaan muillekuntalaisillejayhdistyksille kunnan/kaupunginpäättäjille uusillemahdollisilleasukkaille matkailijoille kesäasukkaille Tiedottamiseenliittyvääsisältöäonmm: Ajankohtaisetasiat,tapahtumat,kokouksetym. YhteystiedotHallitusjohtokunta Kylänkartta Yhdistyksen/kyläntoiminnanesittely Kylänesittely Vuokrattavatkohteet(tilat,asunnotjne.) Myytävättuotteet(yhdistyksenomattaikokoalueellaesim.asunnot) Vapaanaolevattontit 3

5 Nähtävyydetjamatkailukohteet Palvelut Alueenyrityksetjamuutyhdistykset Facebook-linkki Kotisivuttoimivathyvinmyöstietojentallennuspaikkana: Mennettapahtumatjatoiminta Kuviakylänalueelta Yhdistyslehti,tiedotteet Kylähistoria,tarinat,laulut,haastattelut,reseptityms YouTubeyms.videot Yhteisöllisyyttälisäävinätyökaluinajasitenkyläläisiäyhdistävänätekijöinätoimivat mm: Blogijasenkommentointi Keskustelupalsta,jossakukatahansavoiosallistuakeskusteluunjaesittääkysymyksiä Jäsensivutintranet: Hallituksenpöytäkirjat,asiakirjatjotkaeivätolejulkisia Sivuillepääsyvaatiikirjautumisenomillakäyttäjätunnuksilla 1.2. Tavoitteetjakohderyhmä Ennenkotisivujentoteuttamistaonhyväselvittääsivujenkohderyhmiäjapohtiaoman kyläntarpeitanäkyvyydenjatiedottamisenosalta.myöskäytettävissänneolevatresurssitsivujenteon,päivittämisenjamainostamisenosaltaonhyväollamietittynäjo ennensivujentekoa. 4

6 Kohderyhmienselvitystävartenkannattaapohtiaaluksi: Kukakotisivuillannekäy? o kyläläiset o kylätoimijat(hallituksenjäsen,talkoolainen) o vapaa-ajanasukkaat o kunnanvirkamiestaimuukuntalainenkaupunkilainen o kyläänmuuttavaasukastaimuuttoasuunnitteleva o matkailija o muuallaasuvaentinenpaikkakuntalainen Mitätietoaheetsivätjuuriteidänsivuiltanne? Miksihetulevatsivuillejaminkälaisissatilanteissa(kotona,kokouksessajne.)? Yhdistyksenviestintätarpeidenosaltaonhyväpohtia Mitätietoayhdistysaktiiveinahaluaisittekävijöilletarjotajamiksi? Mitäryhmiähaluatteviestinnällännetavoittaa? Mikäviestintätapatavoittaakunkinkohderyhmänparhaiten? o Sosiaalinenmedia,nettisivut,kyläportaali,kyläkirje,paikallislehtijne. Mitätietoasisältöämillekinsivullelaitetaan? Mitätietoavoisilaittaasosiaaliseenmediaan? Mitentiedotesitettäisiinsivuillasosiaalisessamediassa(rakenne) Mikäonparastateidänkylällänne? Varmistakaa,ettäsenäkyymyössivuillanne! 5

7 Viestinnänjamarkkinoinninosaltamyösresurssitonhyväselvittää: Minkäverranrahaaolettevalmiitakäyttämäänkotisivujentoteuttamiseenjaylläpitämiseen? Löytyisikösivujentekemiseenyhteistyökumppaneitataisponsoreita esimerkiksikylänyrittäjistä? Ketkäovatvastuuhenkilöitä? Mitenmarkkinoitteuusiasivujajaohjaatteihmisetniille? (esim.tienvarsikyltit,mainokset,esitteetjne.) Vinkki! Hakukonelöydettävyys Tunnistaavainsanatelisanat,joillasivuatodennäköisestihaetaannetistä (Googleymhakukoneet) Sisällytäsivunotsikkoonyhdistyksennimisekä4-5tärkeintäavainsanaa.Sivunotsikkonäkyysisältösivullajaselaimenotsikkorivillä Lisäämyöstekstinjoukkoonavainsanoja Käytäkappaleotsikoita(koodissaotsikoiksimerkattuja) Käytälistoja(ranskalaisetviivat) Pyydämuitatekemäänlinkkiyhdistyksennesivuilleheidänsivuiltaan 6

8 1.3.Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu Sivujensisältömuodostuutavoitteidenmäärittelynjakohderyhmänpohdinnanjälkeen.Sivujensisältöonkintärkeinasiakotisivujenteossa,muttamyössivustonrakenteeseenpitääkiinnittäähuomiota,jottasivuillakävijälöytäätärkeänsisällönloogisesta paikastajahelposti.miellyttäväulkoasuantaamyöshyvänkuvanyhdistyksentoiminnasta. Sivustonrakennettajasivujensisältöä(tekstijakuvat)voihahmotellaensinpiirtämälläpaperillejokaisensivunluonnosjasivujenkeskinäinenjärjestys. Kotisivupäivitysjärjestelmänavullakaikkeavoihelpostimyöhemminvaihtaa,joten suunnittelemineneisido,muttaselkeyttääsivujentoteuttamista. Sivutkannattaamyösnimetähavainnollisesti.Pelkkäkuvagalleriaeikerropaljon,muttaesim.Tapahtumiakuvinonjohavainnollisempaa.Verkkokirjoittamisessaonhyvä ottaahuomioonse,ettäkovinpaljontekstiäeikannatayleensäyhdellesivullelaittaa. Kotisivuilletulevantekstinlukuahelpottaa: lyhyetlauseetjakappaleet selkeästitoisistaanerotetutkappaleet otsikotjäsentämässätekstiä tarpeeksiisofontti kuvatkeventämässäjahavainnollistamassatekstiä Sivustonulkoasunonhyväollahuoliteltujaomanyhdistyksennäköinen. Yläbannerikuvallasaasivuistayksilöllisenjakuvaavaihtamallasaasivuillehelpostiajantasallaolevanilmeen Erilaisillakuvillasaaulkoasuamielenkiintoiseksi Ihmisetluovatelävyyttäkuviin kannattaapanostaatapahtumienkuvaamiseen! pelkkäätekstiäonraskaslukea 7

9 1.4.Verkkotunnus Verkkotunnusonkotisivujenosoitejonkaavullakotisivutlöytyvätinternetistä. Kotisivupalveluatoimittavatyrityksetvoivattarjotamyössamaankotisivujenpäivitysjärjestelmänkuukausihintaanaliverkkotunnusta. Esim.Digiteekkitarjoaaosanakotisivupakettiaankylayhdistys.fitunnuksen,johonyhdistysvoilisätäomannimensä(http://pleissi.kylayhdistys.fi). VastaavastiesimerkiksiNettisivu.orgtarjoaapäätteennettisivu.org (http://karhusuo.nettisivu.org) Verkkotunnusvoiollamyösoma,esim.www.pyhajoenkylayhdistys.fi. Nämä fipäätteisettunnuksethaetaanviestintävirastolta(www.ficora.fi).kotisivujen toimittajahakeeverkkotunnuksenyhdistyksenpuolestajauusiisen.yhdistyssaatunnukseenvaltuutusavaimen,jokatoimitetaankotisivujentoimittajalle,jottahänvoiohjataverkkotunnuksenoikeaankotisivutilaan. Yhdistyksenonmahdollistaottaamyös net,-org,-comtai info-päätteinenverkkotunnus,esimerkkinäwww.lannenkylayhdistys.net. Hinnatkaikilleverkkotunnuksilleovatsuunnilleensamat.Verkkotunnusjasenylläpito onvuosimaksuperiaatteellajatämämaksusisältääviestintävirastollemenevänverkkotunnusmaksunsekäylläpitomaksunpalvelintilantarjoajalle(yhteensä30-50 /vuosi). Päivittäminen Kotisivujenpäivittäminenontärkeää.Sivuillaeisaisiollavanhentunuttatietoa,joten mm.yhteystietojenjatapahtumientulisiollaainaajantasalla. Kävijöidenmielenkiinnonherättämiseksijaylläpitämiseksisivuillaonhyväpitääsäännöllisestijotainuutta:tapahtumailmoitustai-kertomus,kuva,blogikirjoitus,kysely, kuukaudenvinkkijne.jolleitiedotkotisivuillaoleajantasalla,sivuillaeikäydä! Yhdistyksessäkannattaatehdäkotisivujenpäivityssuunnitelma,jossaonpohdittuna tavoitteetpäivityksellejasamakoskeemyössosiaalisenmediantyökaluja(facebook, Twitter). 8

10 Yhdessäonhyväsopiapäivittämisenpelisäännöt: Mitenuseinsivujapäivitetään? Mitäosioitamilloinkinpäivitetään? Mitätietoalaitetaanuutenajamitäpäivitetään? Kukatekeemateriaalia(tekstiä)? Kukavalokuvaa? Kukakäsitteleekuvia? Kukataiketkäpäivittävät? o Eriosistavastuuterihenkilöille Mitenseurataansivujenkuntoa? Päivittäjienraportithallitukselle Varmistakaaettäyhdistyksessäonuseampihenkilö,jokaosaapäivittääsivuja! 1.5.Palvelintilajapäivitysjärjestelmät Kotisivuillapitääollajokinpaikka,palvelintila,missänefyysisestisijaitsevat.Palvelintilanhankinnalleonkaksimahdollisuutta:hankitaanjokopelkkäpalvelintilataipalvelintilapäivitysjärjestelmällä. Pelkänpalvelintilanvuokraus Josvuorataanpelkkäpalvelintila,kotisivutrakennetaanomallakoneellahtmlkoodaamallajasivutlähetetääntiedostonsiirto-ohjelmalla(FTP-ohjelma)palvelimelle. Tämävaatiierityisosaamista. Uudentekniikankotisivutkotisivujenpäivitysjärjestelmä Tässävaihtoehdossapalvelintilanlisäksihankitaankotisivujenpäivitysjärjestelmä. Etuina: Kotisivutovathelpostiitsepäivitettävät Toteuttaminenjapäivitysonnistuvatilmankoodauksenerityisosaamisista Tekniikkaeioleesteenäkotisivujentoteuttamiselleeikäniidenpäivittämiselle: pienelläharjoittelullakukatahansaosaapäivittääsivuja! Useimmattarjollaolevistapäivitysjärjestelmistätoimivatsamallatavallajasisältävät samojaosioita: Kotisivujentarjoajalta/toimittajaltatuleevalmiskotisivupohjajärjestelmällä Päivitysjärjestelmässäonvalmiinaulkoasumalleja,joistavoivalitasopivan Lisäksiuseimmissaonmahdollisuusvaihtaayläbannerikuvaksiitsetehty,oman yhdistyksennäköinenyläbannerikuva 9

11 Yhdistysvoiitselisätäkotisivupohjaanuusiasivuja,poistaaniitäjavaihtaaniiden järjestystä Sivuillevoilisätätekstiä,kuviajalinkkejäjaniitävoimuokatajapoistaa. Lisäksisivustolleonmahdollisuuslisätäerilaisiaosioita: o Yhteydenottolomake,jonkaavullasivullakävijävoilähettääviestiäylläpitäjälle. o Ajankohtaistaosio(www.vahannannuorisoseura.fi) o Kuvagalleria(www.lannenkylayhdistys.netjasielläesim.Tapahtumiakuvinsivu) o Keskustelualue o Pikakyselyt,joillavoidaantiedustellasivuillakävijöiltämielipidettäjohonkin ajankohtaiseenasiaan. o Tapahtumakalenteri o Blogi o Mainosbannerit o RSS-syötteet,joillasaadaanhalututuutisetmuidensivuiltaomillesivuilleautomaattisesti,esim.Ylenuutisia. o Verkkokauppa o Intranetjäsensivut o Salasanallasuojattusivu Ylläkuvattuihin,maksullisiinkotisivujenpäivitysjärjestelmiin,saa neuvontaajokosähköpostillaja/taipuhelimella.näitäkotisivupakettejatarjoaajouseampiyritys,mm: 10

12 Päivitysjärjestelmienhintoja Avausmaksutriippuvatsivustonräätälöinnistäennenavausta.Hintaanvaikuttaamm: Ulkoasunjarakenteenyksilöllinentoteuttaminen Vanhojensisältöjentuontiuusillesivuille Päivitysjärjestelmänvuokrausperustuukuukausihinnoitteluun: Perussivustonhintayhdistyksilleonyleensä19,00 /kk Kuukausihinnatriippuvatmm.ominaisuuksistajalaskutuskaudenpituudesta Lisäosiasaaerihintaan Sähköpostinsaamyöskuukausihinnoittelulla 2. KUVATJAKUVIENKÄSITTELY teksti:aulilepistö,digiteekkioy 2.1. Tekijänoikeus Valokuvaajallaontekijänoikeudetottamiinsakuviin.Tämätarkoittaasitä,ettäkuviaei saakäyttää,myydäeteenpäineikämuunnellailmanvalokuvaajanlupaa.kuvaanonaina hyvälisätäkuvaajannimikuvaantaikuvatekstiin. Ennentoisenottamanvalokuvanjulkaisuakotisivuillaonhyväpyytääjulkaisuunlupa kirjallisenalisäksiluvassaonhyväollamaininta,ettäkuvaajaluovuttaayhdistykselle kaikkitekijänoikeudet.silloinsaajavoimuunnellakuvaaeliottaasiitävaikkavainosan käyttöön,julkaistasenkotisivuillauseaankertaanjavaikkaluovuttaaedelleen.yleensä luvatannetaansuullisenajatämätoimiiuseimmissatapauksissa. Netistäladattujenkuvinesuhteentuleeollatarkkanajavarmistaaovatkokuvattodella ilmaisiajamihinniitäsaakäyttää.varmintaonottaakuvatitse. Kotisivuillakäytetynkuvaneitarvitseollakovinhyvänlaatuinentekniikaltaan,joten aiheeltaanmielenkiintoinenkuvahiukankuvankäsittelyohjelmassakäsiteltynäonerinomainenkotisivuille. 11

13 Kuvanjulkaiseminenkotisivuilla Kuva,jossaonyleiselläpaikallaihmisiä,voiyleensäjulkaistakysymättäkuvissaolevilta lupaa.joskuvassaonvainmuutamahenkilöjaheovathyvintunnistettavissa,onhyvä kysyälupa.joskuvassaonlapsia,jotkaovattunnistettavissa,julkaisemiseenpitäisipyytäälastenvanhempienlupa Digikuvajatiedostokoko Kotisivuillajulkaistavatkuvatpitääkäsitelläennenjulkaisuajaerityisestikuvantiedostokokoapitääpienentää.Kotisivujenpäivitysjärjestelmätpienentävätkuviaomillatavoillaan,muttaparhaantuloksensaa,kunkäsitteleekuvatitse. Kuvantiedostokokoilmaistaankilotavuina(kt) Digikamerastatuotukuvaonuseinn kt(n.Mt-megatavua) Nettiinsopivatiedostokokoonnoin10100kt/kuva o kokoriippuukuvanleveydestäjakorkeudestasekäsiitä,onkosivullamuita kuvia,silläjossivullaonpaljonkuvia,kokosivunlatautuminennäytölle kestääkauan. Digikuvaperustuupikseleihin:kuvassaonsiispaljonpieniäpisteitä,jotkayhdessämuodostavatkuvan. o pikselitovaterivärisiäjaeritummuuksia. Jospikseleitäonpaljonkuvassa: o kuvaonterävä o kuvatiedostoonisokooltaan o kuvakestääkauanlatautuatietokoneennäytölle o käyttäjähermostuu Jospikseleitäonvähänkuvassa o Kuvaonepäselvempi(eikuitenkaanliike-epätarkka) o kuvatiedostoonkooltaanpienempi(vähemmänkilotavuja) o kuvalatautuunopeamminnäytölle(käyttäjäystävällisempi) 12

14 2.3. Kuvanperuskäsittely Kotisivuillelisättävätkuvatonhyväkäsitelläennensivuilleviemistä.Erityisestionotettavahuomioonkuvantiedostokoko. Hyväilmainenjamyössuomenkielisenäsaatavissaolevakuvankäsittelyohjelma ongimp2.ohjelmanvoiladatanetistäosoitteestahttp://www.gimp.org/downloads/ Napsauta LadattuGimp-tiedostotallennetaanomallekoneelleesimerkiksityöpöydälletai C/downloads/Gimp-kansioon Kuntiedostoontallennettu,avaaTietokone-ikkunastakansio,johonGimpintallensit. Napsautagimp-XXXX-setup.exetiedostoajavastaaasennuksenkysymyksiinOK. GIMP-ohjelmanavaaminen KunGIMPavataan,avautuutyöskentelyikkunajatyökaluvalikkosekätasovalikko. Työkaluikkunassa on työkaluja kuvan käsittelyyn. Ikkuna sisältää myös taustavärin, sekä edustavärin määritteet. Ikkunan alaosassa on valitun työkalun asetukset (tässä pensselin) 13

15 Kotisivuillakäytettävienkuvientyöstämiseensopiiseuraava-kohtainen käsittely. 1. Kuvanavaaminenkuvankäsittelyohjelmaan: Kuvankäsittelyssäkaikkeavoijakannattaakokeilla! Jolleioletyytyväinen,voivalita Muokkaa>Kumoa taipainaactrl+z yhdistelmää. Näinsaakumottuahuonoksiosoittautuneentoiminnon/muokkauksen. Rohkeastisiiskokeilemaan! Tiedosto/Avaa/valitseavattavakuva Kuvaavautuutyöskentely-kuvaikkunaan 14

16 Siirrätyökaluvalikkojakuvaikkunasopiviinpaikkoihinruudullavetämällähiirelläikkunoidenyläosansinisistäpalkeista. 2. Kuvantallentaminenerinimellä.Näinsiksi,etteivahingoitetaalkuperäistäkuvaajaalkuperäinenkuvajäätalteen. Valitse: Tiedosto/Tallennanimellä. varmistatallennusmuodoksijpg. GIMPtallentaakuvanoletuksenaxcf-muotoisena. Tämätallennusmuotosopiihyvinkuvantarkempaanmuokkaukseen. Nettiävartenkuvapitäätallentaajpg-png-taigif-muotoon. Avaa tiedostopääteluettelo ja valitse JPG Valitse avautuneesta ikkunasta Vie. Seuraavaksi voi valita kuvan laadun. Siirrä liukukytkin asentoon 100, koska nyt halutaan säilyttää vielä kaikki informaatio. 15

17 3. KuvankääntäminensuoraanJoskuvaonotettukamerapystyasennossa,onse käännettäväaluksioikeinpäin.valitsekuva/kääntö/käännä90astettavastapäivään. 4. KuvanrajaaminenRajataanturhatalueetkuvastapois,jolloinjäljellejäävainse osakuvasta,jokahalutaankotisivuillaesittää(pienentääjosamallakuvatiedostonkokoa) Valitserajaustyökalu taityökalut/kääntötyökalut/rajaa. Vedähiirelläkuvanpäälläalaspäinjaoikealle,kunneshaluamasialue onvalittu. Valinta-aluettavoisiirrellähiirellävetämälläkeskeltärajattuaaluetta jasenkokoavoimuuttaavetämällähiirellävalinnanreunasta. HyväksyvalintapainamallaEnter. 5. Kuvanfyysisenkoonpienentäminen. Digikamerastaotettukuvaonuseinn pikseliäleveä.Kotisivuilleja näytöllehyväkokoonn pikseliä,riippuenkäyttötarkoituksesta.muutenkuvastanäkyyvainosa. 16

18 Valitse KuvaSkaalaakuva Onhyvämuuttaakuvanleveyttä/korkeuttasiten, ettäsuhteetsäilyvätsamana,jotenpidäketjunkuva (ympyröitymustalla)yhtenäisenä, GIMPmuuttaaautomaattisestisuhteetoikeiksi. 6. KuvanterävöittäminenKunkuvanfyysistäkokoapienennetään,kuvasaattaa mennäsuttuisenjaepäterävänoloiseksi.liikaterävöintikuitenkintekeekuvasta helpostiepäluonnollisennäköisen. Varmistaensinkuvanoikeakokoruudulla. GIMP:issänäkyväkuvaeiolevälttämättäoikeassakoossa. Kuvankoonnäetkohdasta Näytä/Suurenna. Joskuvankokoon1:1eli100%, senäkyyalueperäisessäkoossaan, muussatapauksessaseonzoomattujokosuuremmaksi taipienemmäksi. Valitse Suotimet/Paranna/Terävöintijakokeile. 7. KuvanväritasapainonvarmistaminenDigikamerakuvatovatuseintummia,jotenvaalennetaankokokuva-alueenvärejähiukan. ValitseVäritSäätöarvot. Kokokuva-alueenvalaistustavoidaankorjata keskimmäiselläliukukytkimellä. Siirräkeskimmäistäliukukytkintävasemmalle, kunnesvalaistusnäyttääsopivalta. (yleensänoin1,101,30) 17

19 8. Kuvantallentaminennettiinsopivaksielikuvantiedostokoonpienentäminen Kuvantiedostokokoapienennetääntässävaiheessapakkaamallakuvaanettiä varten.kuvastahäviääsilloininformaatiotamm.tarkkuuttajavärisävyjä,mutta niitäeinetissähuomaa. ValitseTiedosto/Tallennanimelläjaannaerinimikuvalle. Valitsekuvanlaatu-valintaikkunassalaatuarvoksi8095. TarkistakuvankokoTietokoneikkunassa. Kuvatekstinluominen Valitse tekstityökalu Tekstityökalun säädöt. Fontin tyyli, koko, väri, tasaus jne... 18

20 Tekstinliikuttelukuvassasenjälkeen,kunsenonkirjoittanut Valitsetyökaluvalikosta"siirrätasojataivalintoja" Valitse"Siirränykyinentaso"-optio Vedätekstiähiirellä Tekstitaso Tarkistataso-valikosta,ettäuusitekstitasoonmuodostunut. Jostasot-valikkoonsuljettuna,sensaaauki:Ikkunat/Viimeisimmätsuljetut telakat/tasot Tekstinkirjoittaminentekeekuvaanuudentasonautomaattisesti. GIMPympäröi(kuvassa)valituntasonoletusarvoisestikeltaisellakatkoviivalla. Näintekstinympärillejäänelikulmiomainenvalintalaatikko,jokaeinäy tallennetussakuvassa. Tasoateksteineenvoinytliikuttaavapaastisiirtotyökalullajatasollaolevaa tekstiävoimuokatatekstityökalullailman,ettäpohjallaolevaankuvaantarvitsee koskea. Tekstistäsaaläpikuultavanmuuttamallatasoikkunanpeittosäädintätekstitaso valittuna. Kirjoita teksti Tekstieditori ikkunaan Rastita kohta: Käytä valittua kirjasinta Sulje tekstieditori hyväksyäksesi tekstin syötön. 19

21 2.4. Bannerikuvantekeminen Tekstin korjaus: -valitse taso, jossa työskentelet, eli nyt tekstitaso-anne egyptissä valitse tekstityökalu napsauta tekstiä kuvassa rastita: käytä valittua kirjasinta vaihda esim. tekstin väri työkaluikkunan säädöistä sulje- tekstin väri kuvassa muuttuu Tason piilotus/palautus näkyviin Napsauta silmä-ikonista Selvitäkäyttämäsisivustonulkoasuteemanleveysjabannerikuvankoko(sivustonleveysjabannerinkorkeus) Avaakuvankäsittelyohjelmaanhaluamasivalokuva,jostateetbannerikuvan Tallennakuvaerinimellä(näinsäästätalkuperäisen) ValitseRajaustyökalujarajaakuvasiten,ettäkäytätkokoleveyden,muttarajaat korkeuttapois.näinkuvastatuleejobannerikuvanmuotoinen Kuva/Skaalaakuvakohdastavalitaannytleveydeksihaluttubannerinleveys. Tässäteemassaonbannerikuvanleveys960pikseliä. Koskakorkeuttajäävieläliikaa,niinrajaa(rajaustyökalulla)sepois. Laitakuva-alaniin,ettänäetkokokuvanjakaikkikuvanreunat 20

22 Valitserajaustyökalujarajaaniin,ettäotatkokoleveydenkäyttöönjasittenseuraakuvankäsittelyikkunanalalaidassaolevaasuorakulmionkokoilmoittavaalukua. Rajatunalueeneitarvitseollavieläoikeallakohdallakuvanpäällä,vaanrajattua aluettavoihiirelläliikutellasenjälkeen,kunoikeakuvankokoonsaaturajattua KuvaavoinytterävöittääSuotimet/Paranna/Terävöinti jatehdävärisävykorjauksen:väritsäätöarvot Tallennakuvauudellanimellä Kuvankäsittelyohjelmien(mm.GIMP,Paint)lisäksikuvienperusmuokkausjabannerin tekoonnistuvatmyösesim.powerpointilla.bannerintekoonnistuuseuraavasti: 1. Teeuusipp-esitys 2. Sivunasetuksista banneri / viiri 3. Muotoiletekstit,lisääkuvat 4. TallennaJPG-muodossa 5. Lataabannerisivulle 21

23 3. SOSIAALINENMEDIAKYLIENVIESTINNÄNVÄLINEENÄ teksti:juhaheikkilä,varsinais-suomenkyläportaaliyhdistysry 3.1. Mitäonsosiaalinenmedia? Tyypillistäsosiaalisenmedianjärjestelmilleon,ettäosallistujatvoivattuottaasisältöjä, muokataniitä,kommentoida,keskustella,jakaaaineistojajaverkottuakeskenään (Rongas2008).Yhteisöllinensisällöntuotantoonollutosainternetiäalustalähtien (mm.keskustelupalstat).uusienohjelmienhelppokäyttöisyysjalaajakaistanyleistyminenonkuitenkinlisännytkäyttäjienmääräämerkittävästi. 22

24 3.2. Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset(kyläaktiivinsilminkatsottuna) ilmaista yhteisöllinensisällöntuotantosopiiyhdistystoimintaan helppopäästäalkuunjahelppokäyttää mahdollisuusyhdistääerilaisiasisältöjä sosiaalinenmediaaantaakylällemahdollisuudenerottua oikeussisältöönsaattaaosittainsiirtyäpalveluntarjoajalle osaohjelmistavaatiienglanninkielentaitoa ilmaisiaohjelmiarahoitetaanmyymällämainostilaa uusiutuunopeasti löytävätköihmisetkäyttämäniohjelmat? Teidänkinkylällenne? Sosiaalinenmediaonnopeinjaedullisintapasaadaomakyläesillenettiin.Senkautta tavoittaatehokkaastinuoretjanuoretaikuisetjaylipäätäännäkyvyyssosiaalisessamediassaantaakylästänuorekkaanjaraikkaankuvan. Sosiaalistamediaavoikäyttääkylänviestinnässäjokoyksinääntaivainesimerkiksikotisivujentaivaikkakampanjoidentukena.Tällöinsosiaalinenmediaohjaaihmisiävarsinaisillekotisivuille.Sosiaalinenmediaantaahyvänmahdollisuudenjakaaylläpitovastuutamonenihmisenkesken. 23

25 3.3. Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla Suosituimmatvaihtoehdotsosiaalisenmediankotisivuiksiovat: Googlesivusto(Googlesites) Facebook Blogialusta(esim.Blogger,Wordpress) Google-sivusto(englanniksiGooglesites)onGooglentarjoamailmainenjamelko helppokäyttöinenkotisivueditori.palvelullatehdytkotisivutpystyyyhdistämäänesimerkiksikyläyhdistyksenhankkimaanverkko-osoitteeseen. Facebooktarjoaamahdollisuudenomansivunperustamiseen.SivuonkiinteäosaFacebookiajasivunperustaminenedellyttääomanFacebook-tilinluomista.Sivullasioleva tietoleviäätehokkaastikaikillesivun Tykkää -painikettapainaneillejaheidänfacebook-kavereilleen. Nopeatapaomansivuntekemiseenonjonkinblogipalvelunkäyttö.Sivuillepystyylisäämäänkuviajatekstiäsekäainakinosittainupottamaanmyösmuutasosiaalisenmediansisältöä. Sosiaalinenmediatarjoaamyöskymmeniävaihtoehtojaomiensivujenelävöittämiseen riippumattasiitä,onkonetehtysosiaalisenmedianpalvelullavaiperinteisemmällätavalla.vaihtoehtojaovatsisällönupottaminen(englanniksiembed)mm.seuraavista palveluista:slideshare,youtube,picasa,twitterjagooglekyselyt 24

26 3.4. IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Googlesivustotlöytyvätosoitteestasites.google.com.Ohjelmatarjoaamahdollisuuden tehdäilmaisetjakuitenkinmonipuolisetnettisivut.ohjelmaonyksigooglenmonista palveluista,joitapääseekaikkiakäyttämäänluomallagoogle-tilinjonkingooglenohjelmankautta. Ohjelmaonhelppo,muttasiitälöytyysopivaasyvyyttämm.mahdollisuutenaupottaa sivuillesosiaalisenmediansisältöä.googlesivustot-ohjelmankauttatehdynnettisivustonvoilaittaamyösomanverkko-osoitteentaakse.huonopuolionse,ettäohjelmasta löytyvätohjeetovattoistaiseksiläheskokonaanenglanniksi. Google-tilinavaaminen Jossinulleeivieläolegoogle-tiliä(elietkäytämitäänmuutakaangooglenpalvelua,kutenvaikkapagmail-sähköpostia)meneosoitteeseensites.google.comKirjoitapyydetyttiedot. Sivustonluominen Meneosoitteeseensites.google.comjakirjaudusisään. Klikkaa Luo -painiketta Valitsetyhjämalli Annamuutpyydetyttiedotjaklikkaasivunyläreunasta Luosivusto,jolloin luomasisivustonetusivuilmestyymuokattavaksi.(huom.valittuteemamäärittää,miltäsivunäyttää.) 25

27 Ulkoasuavoimuokatakoskavaanelimyösjulkaisunjälkeen Oikeassaylänurkassaovatns.toimintopainikkeet: o Muokkaasivua o Uusisivu o Lisäätoimintoja(ylläpito) Julkisuusasetuksetjaniidenmuuttaminen Google-sivustottarjoaakolmevaihtoehtoa,jollapystyysäätämäänomansivustonjulkisuutta. 1. Julkinenverkossa.Kaikkiinternetinkäyttäjätvoivatlöytääjakäyttää.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenkotisivu-käyttöön. 2. Jokainenlinkinsaanut.Jokaisellalinkinsaaneellaonkäyttöoikeus.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenyleiseenkäyttöön. 3. Yksityinen.Käyttöoikeusonvainnimenomaisestikäyttöoikeudensaaneillahenkilöillä,mikäedellyttääkirjautumista.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenhallituksenintranet-käyttöön(mm.kokoustenpöytäkirjat). Oletuksenaon,ettäGoogle-sivustoonjulkinenverkossaelikaikkieninternetinkäyttäjienlöydettävissä.Joshaluatkäyttääsivuaintranetinä,klikkaa Jaa näytönoikeasta ylänurkasta.klikkaaavautuvastaikkunasta Muuta javalitsesopivinvaihtoehto. 26

28 Yksittäisensivunmuokkaaminen Klikkaa Muokkaasivua -painikettajapääsetmuokkaamaansivua.klikkaalopuksi Tallenna. Uudensivuntekeminen Klikkaa Uusisivu -painiketta.annasivullenimijavalitsesopivinsivumalli.valitsesivunsijaintijaklikkaalopuksi Luo -painiketta. 27

29 Kirjoitatämänjälkeenuudensivunsisältö.Huomaa,ettäsallittusisältöriippuuosittain valitsemastasisivumallista.klikkaalopuksi Tallenna. Googlesivustot-ohjelmansivumallit 1. Verkkosivu(tekstiä,gadgettejasekäliitetiedostot) 2. Ilmoitukset(miniblogi,viestitaikajärjestyksessä) 3. Tiedostoarkisto(helppotapajakaatiedostoja) 4. Luettelo(esim.tehtävälistanylläpitoavarten) Huom.Sivumallitjamahdollistavatilmoituksetmuutoksistaomaansähköpostiin. Sivukohtaisetasetukset Jokaiseltasivultalöytyvättavallisettekstieditorinmuokkaustoiminnot(mm.lihavointi, kursivointi).senlisäksiovatvalikot Lisää, Muoto ja Asettelu.Muoto-valikonkautta muokataantekstintyyliäjaasettelu-valikostakunkinsivunrakenne(esim.yksi,kaksi taikolmesaraketta). Lisää -valikonkauttalöytyyrunsaastierilaisiatoimintoja,joista tarkemminseuraavaksi. 28

30 Lisää-valikontoiminnotYleinen Voitlisätäsivullekuvan,linkintaisisällysluettelon(josoletkäyttänytmm.otsikkotekstinmuotoilua).Voitmyöstehdäluettelonalisivuistataiselventääsivunrakennetta viivalla. Lisää-valikontoiminnotGadgetit Gadgetitovatpieniäikkunoita,jotkanäyttävätsisältöäjoltaintoiseltasivulta.Sivuvoi ollatekemästäsisivustosta(listassaneljäensimmäistä)taijonkunulkopuolisentekemä ( Lisäägadgeteja -kohta) 29

31 Esimerkkiulkopuolisen(YLE)tekemästägadgetista: Googlenulkopuolisengadgetinupottaminen(esim.Slideshare) LäheskaikissasosiaalisenmedianpalveluissalukeejossakinkohtaaEmbedeliUpota. Käykopioimassahaluamasisisällönkoodi,jokauseimmissapalveluissailmestyypainettuasi Embed -painiketta.menetakaisintekemällesisivullejaklikkaa HTML.Liitä sosiaalisenmedianpalvelustakopioimasikoodisivusihtml:nkoodiinjapaina Tallenna. 30

32 Lisää-valikontoiminnotGoogle Tämänkauttavoitupottaa(englanniksiEmbed)Googlenmuitapalveluitatekemällesi sivulle.käyttökelpoisimpiaovatesimerkiksikartta,picasa-valokuva,esitysjavideo (youtube). Teemanmuuttaminen(värit,fontit) Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Klikkaaavautuvastavalikosta Teemat ja valitsesopivateema.klikkaatallenna. 31

33 Sivujenjärjestyksenmuuttaminen Klikkaa Muokkaasivupalkkia vasemmastareunasta.klikkaasivupalkki-kohdasta muokkaa Otaruksipoiskohdasta Järjestänavigointiautomaattisesti,jonkajälkeen pääsetjärjestämäänsivutuudestaanallaolevaanuolitoimintoakäyttäen.klikkaalopuksi Ok ja Tallenna. Bannerinvaihto Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Poistaruksikohdasta Näytäsivustonnimi sivujenyläreunassa.klikkaavasemmastavalikostakohtaa Sivunasettelu jaklikkaa muutalogoa.lataaomabannerisijaklikkaa ok. Taustakuvanvaihto Klikkaaylläpito-valikosta Väritjakirjasimet.Valitsevalikosta Sisällöntaustakuva ja lataaomakuvatiedostosi. 32

34 Omanverkko-osoitteenkäyttö Valitseylläpitovalikosta verkko-osoite jalisääomaverkko-osoitteesi(esimerkiksi Siirrononnistuminensaattaavaatiamuutoksiaverkko-osoitteenCNAME-tietueeseen, jotkatehdäännimipalvelimenhallinnointisivunkautta(dnsmanagementtms.).etsi CNAME-asetuksetjakirjoitaalidomain www kohtaan CNAMEarvotms..Aseta CNAMEjohtamaanosoitteeseen ghs.google.com.tallennamuutokset. Huom.OhjeetmyösGooglesivustossa( MappingyoursitetoyourownURL ).Josetusko itsekykeneväsiedellämainittuihintoimenpiteisiin,voitesimerkiksiottaayhteyttäpaikalliseenatk-yritykseen. 33

35 Googleanalytics-kävijälaskurinkäyttö Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Lisääruksikohtaan SalliGoogleAnalytics sivustossa. KäyluomassaGoogleAnalytics-ohjelmassaprofiiliosoitettasivarten.LiitäsaamasiUAkoodisilletarkoitettuuntekstikenttään.SeuraakävijätilastojaGoogleAnalytics palvelussa. 3.5Facebook Facebookonsuosituimpiasosiaalisenmedianohjelmia.Ilmainenverkonkauttakäytettäväpalvelumahdollistaayhteydenpidontuntemiisiihmisiin.Palveluonhelppokäyttöinen,muttakuitenkinominaisuuksiltaankattava.Facebookonpääasiassakäytettävissäsuomeksi.Facebookinkäyttöedellyttääomantilinluomista,jonkajälkeenensimmäinentehtäväonkavereiden,tuttavien,työkavereidenjasukulaistenetsiminenpalvelusta.Facebookinyksityisyysasetuksetovatkehittyneetnegatiivisenjulkisuudenmyötä jamyösihmistenjakaminen piireihin onaiempaahelpompaaelisinäpäätätkuka näkeejamitä. YhteydenpitoFacebookissavoiolla Viestienkirjoittamista(käytössäseinäjaviestitoiminto) Kuvienjavideoidenlataamistajaesittämistä Kyselyidentekemistä Tapahtumienilmoittamista Keskustelua Videopuheluita Sovellustenkäyttämistä(esim.pelit) Kavereita riittää Lokakuussa2011SuomessaoliylikaksimiljoonaaFacebookinkäyttäjääjakokomaailmassanoin800miljoonaa.Facebookissakaikkituntemasiihmisetovat kavereita riip- 34

36 pumattasiitä,ovatheesimerkiksisukulaisiataityötuttuja.kynnysryhtyäfacebookkaveriksionuseimmillamatalajakaverikutsujatuleevarsinkinalkuvaiheessapaljon. Kaikkiakaveripyyntöjäeikuitenkaantarvitsehyväksyäjavaikkahyväksyisitkin,Facebookissapystyyjakamaankaveritpiireihinsenmukaan,kuinkapaljonsisältöhaluaa heidänkanssajakaa.piirejävoivatollaesimerkiksityökaverit,tuttavatjaperhe. KäyttäjienikäjakaumaSuomessa EsimerkkejäFacebook-sivuista 1. Coca-Cola(35milj.tykkääjää) 2. Starbucks(25milj.tykkääjää) 3. Disney(29milj.tykkääjää) (TBM: top50facebookpages2009 ) Erittäinsuosittujaovatmyösmm.artistienjaurheilijoidensivut.Katsomyösmm.Mietoinen,RahkionkyläyhdistysjaYhteiskunnallistenyrittäjienyhdistys. 35

37 OminaisuudetFacebook-ryhmävs.-sivu Facebook-ryhmä: Kokoaaihmisetyhteenjonkunteemanympäriltä(esim.harrastusporukka,suku) Kukavaanvoiylläpitää Voiollasuljettutaijulkinen Kerääjäseniä Facebook-sivu: Sopiiesim.kyläyhdistykselle Tahon virallinen edustajaylläpitää Ainajulkinenelinäkyykaikille Kerääfaneja/tykkääjiä,jotkanäkevätpäivityksetomallaseinällään Tietosivustostaleviäänopeasti Kävijätilastosaatavilla Löytyygooglesta 3.6. Facebook-tilinjasivunluominen Facebook-tilinluominenelirekisteröityminenonhelppoa.Meneosoitteeseen 36

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön Mobiilimarkkinointi Routa Ohjeet päivitystyökalun käyttöön 1 Kirjautuminen... 3 Sivujen päivitys... 3 Widgetit... 3 Muutosten julkaiseminen tai tallentaminen...4 Uuden sivun lisääminen... 5 Sivun poistaminen...

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Nettisivut. Sähköpostit. Nettisivut. avulla.

Nettisivut. Sähköpostit. Nettisivut. avulla. Nettisivut Voit hallinnoida omia nettisivujasi ja muuttaa sivu ujen ulkoasua helppokäyttöisen sivueditorin avulla. Valitse hallintaliittymässä Nettisivut. Sisällysluettelo l l Nettisivut Sivujen hallinta

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen

Lehden peittojakelun tilaaminen Lehden peittojakelun tilaaminen Postittamisen työpöytä Pikaohje 1 Sisältö Kirjaudu Extranet palveluun Aloita peittojakelun tilaaminen Valitse lehden numero johon peittojakelu kohdistuu Lisää lähetyserän

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten "OK".

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten OK. Gimp alkeet III 8 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 Uuden kuvan luominen GIMP:illä yleisinfoa ----> LUE! Sen lisäksi, että GIMP on loistava valokuvankäsittelyohjelma, sillä saa piirrettyä myös omia kuvia

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Oman painonappi komponentin luonti 6 versiossa Flowcode 6 versio mahdollistaa omien Flowcode komponenttien tekemisen. Komponentit on mahdollista piirtää

Lisätiedot

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016 Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta Lukuvuosi 2015-2016 Sisällysluettelo Oman oppikirjan tai -materiaalin tuottaminen..................... 3 Artikkelin lisääminen Zine julkaisuun..........................

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE

Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE Fronter- kotiohje 2 Mitä teen, jos Fronter ei toimi kunnolla kotikoneellani? Seuraavissa ohjeissa käydään läpi tavallisimmat kotikoneiden

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTIN KUVAUS INTRAN LOPPUKÄYTTÄJILLE ABAKO MEDIA OY 8.12.2009 Dokumentin tiedot Tekijä: Minna Laine Päiväys: 8.12.2009 Jakelu: Kouvolan kaupunki Abako projektityöryhmä

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO SPL Vaasa- LIVE otteluseuranta Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Vaasan piirin niissä sarjoissa, joissa tehdään live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013. 8.4.2013 päivitetty Tea Hellakoski/ SP

StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013. 8.4.2013 päivitetty Tea Hellakoski/ SP StudentaPlus opiskelijan web-liittymä Pikaopas 8.4.2013 Kirjautuminen https://omnia-plus.solenovo.fi/student User ID = opiskelijanumero Password = sama käyttämäsi salasana kuin Omnian verkossa Aloitussivu

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Vuosipäivitys 19.3.2010

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Vuosipäivitys 19.3.2010 ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA Vuosipäivitys 19.3.2010 - sisältäen alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

OHJE HENKILÖTIETOJEN MUOKKAUKSEEN

OHJE HENKILÖTIETOJEN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE HENKILÖTIETOJEN MUOKKAUKSEEN Henkilötietoihin pääset klikkaamalla päävalikon Henkilötiedot kuvaketta. Henkilötietojen asettaminen ja muokkaaminen vaiheittain 1. Pääset asettamaan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE

YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE YOUSPORT.FI PALVELUN ESITTELY OHJELMA YouSport.fi palvelun esittely ja sivuston sisältö Hanna Heikkilä, Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry Sivuston mahdollisuudet

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

1 (7) OHJE Jos. Tulikivi pisteet ja. on erilainen. ryhmiin.

1 (7) OHJE Jos. Tulikivi pisteet ja. on erilainen. ryhmiin. 1 (7) Oma räätäli käyttöohje Tulikivi pisteet ja uunimestarit Uuniräätäli ja extranet tunnukset ovat kauppakohtaisia tunnuksia Molempiin järjestelmiin kirjaudutaan samalla tunnuksella Jos jälleenmyyjällä

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2010 -ohjelmalla Ohje on tarkoitettu PLT-tiedostojen tekemiseen. PDF-tiedostoja varten on ohjeet erikseen. Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Lukujärjestyspalvelun osoite: http://lukujarjestys.ucpori.fi Lukujärjestyslistalla näkyy sekä opintokokonaisuuksia, että yksittäisten kurssien lukujärjestyksiä.

Lisätiedot

Mene Kokeile ensin näitä!

Mene  Kokeile ensin näitä! Mene http://quizlet.com Kokeile ensin näitä! 1 MIKÄ ON QUIZLET? Quizlet on sana- tai vastinpareihin perustuva pelialusta. Se luo valmiista sanaparisetistä kädenkäänteessä erilaisia harjoituspelejä ja jopa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot