KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA avuksi kylien viestintään ja markkinointiin"

Transkriptio

1 KOTISIVUTJASOSIAALINENMEDIA avuksikylienviestintäänjamarkkinointiin

2 Kotisivutkuntoon! Onnikutsuukylään hankejärjestisyksyllä2011varsinais-suomenkylätoimijoilleja muillepaikallisilleyhdistyksillekotisivukoulutuksiajaniidenjatkoksityöpajoja.iltojen aikanatutustuttiinkotisivujentekemiseen,sosiaalisenmedianhyödyntämiseenjakuvienkäsittelyynkäytännössä. OppainakotisivujenjasosiaalisenmedianmaailmaantoimivatJuhaHeikkiläVarsinais- SuomenkyläportaaliyhdistyksestäsekäAuliLepistöDigiteekkiOy:sta. Tähänoppaaseenonkoottunäidentilaisuuksienmateriaalitkotisivujenjasosiaalisen mediankäytöntueksi. EijaEloranta projektipäällikkö Onnikutsuukylään-hanke Onnikutsuukylään-hanketoteuttaaManner-Suomenmaaseudunkehittämisohjelmaa jasitärahoittavatVarsinais-SuomenjaSatakunnanELY-keskukset. 1

3 SISÄLTÖ 1. KOTISIVUT Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Tavoitteetjakohderyhmät Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu 1.4. Verkkotunnus Palvelintilajapäivitysjärjestelmät 2. KUVATJAKUVANKÄSITTELY Tekijänoikeus Digikuvajatiedostokoko Kuvanperuskäsittely Bannerikuvantekeminen SOSIAALINENMEDIA Mitäonsosiaalinenmedia? Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Facebook Facebook-tilinja sivunluominen EsimerkkinäMietoinen

4 1. KOTISIVUT teksti:aulilepistö,digiteekkioy 1.1. Kotisivutkylänviestinnänvälineenä Kotisivujenmerkitysyhdistyksillejakylilleonerityisensuuritoiminnannäkyväksitekemisenjatiedottamisennäkökulmasta.Kotisivutmahdollistavatmyöstietojentallentamisenyhteenpaikkaa,jostaneovathelpostisaatavilla. Yhteisöllisyyttäjavuorovaikutustasaadaankeskustelualueidenkäytölläsekäsosiaalisenmediantyökaluilla(esim.blogijablogikirjoitustenkommentointimahdollisuus). Lisäksivoidaanperustaajäsenilletaihallitukselleomatsuljetutsivut,joihinpääseevain omillakäyttäjätunnuksilla. Kotisivujentavoitteenaonsaadanäkyvyyttä: omankylän/yhdistyksenväellejainnostaminentoimintaanmukaan muillekuntalaisillejayhdistyksille kunnan/kaupunginpäättäjille uusillemahdollisilleasukkaille matkailijoille kesäasukkaille Tiedottamiseenliittyvääsisältöäonmm: Ajankohtaisetasiat,tapahtumat,kokouksetym. YhteystiedotHallitusjohtokunta Kylänkartta Yhdistyksen/kyläntoiminnanesittely Kylänesittely Vuokrattavatkohteet(tilat,asunnotjne.) Myytävättuotteet(yhdistyksenomattaikokoalueellaesim.asunnot) Vapaanaolevattontit 3

5 Nähtävyydetjamatkailukohteet Palvelut Alueenyrityksetjamuutyhdistykset Facebook-linkki Kotisivuttoimivathyvinmyöstietojentallennuspaikkana: Mennettapahtumatjatoiminta Kuviakylänalueelta Yhdistyslehti,tiedotteet Kylähistoria,tarinat,laulut,haastattelut,reseptityms YouTubeyms.videot Yhteisöllisyyttälisäävinätyökaluinajasitenkyläläisiäyhdistävänätekijöinätoimivat mm: Blogijasenkommentointi Keskustelupalsta,jossakukatahansavoiosallistuakeskusteluunjaesittääkysymyksiä Jäsensivutintranet: Hallituksenpöytäkirjat,asiakirjatjotkaeivätolejulkisia Sivuillepääsyvaatiikirjautumisenomillakäyttäjätunnuksilla 1.2. Tavoitteetjakohderyhmä Ennenkotisivujentoteuttamistaonhyväselvittääsivujenkohderyhmiäjapohtiaoman kyläntarpeitanäkyvyydenjatiedottamisenosalta.myöskäytettävissänneolevatresurssitsivujenteon,päivittämisenjamainostamisenosaltaonhyväollamietittynäjo ennensivujentekoa. 4

6 Kohderyhmienselvitystävartenkannattaapohtiaaluksi: Kukakotisivuillannekäy? o kyläläiset o kylätoimijat(hallituksenjäsen,talkoolainen) o vapaa-ajanasukkaat o kunnanvirkamiestaimuukuntalainenkaupunkilainen o kyläänmuuttavaasukastaimuuttoasuunnitteleva o matkailija o muuallaasuvaentinenpaikkakuntalainen Mitätietoaheetsivätjuuriteidänsivuiltanne? Miksihetulevatsivuillejaminkälaisissatilanteissa(kotona,kokouksessajne.)? Yhdistyksenviestintätarpeidenosaltaonhyväpohtia Mitätietoayhdistysaktiiveinahaluaisittekävijöilletarjotajamiksi? Mitäryhmiähaluatteviestinnällännetavoittaa? Mikäviestintätapatavoittaakunkinkohderyhmänparhaiten? o Sosiaalinenmedia,nettisivut,kyläportaali,kyläkirje,paikallislehtijne. Mitätietoasisältöämillekinsivullelaitetaan? Mitätietoavoisilaittaasosiaaliseenmediaan? Mitentiedotesitettäisiinsivuillasosiaalisessamediassa(rakenne) Mikäonparastateidänkylällänne? Varmistakaa,ettäsenäkyymyössivuillanne! 5

7 Viestinnänjamarkkinoinninosaltamyösresurssitonhyväselvittää: Minkäverranrahaaolettevalmiitakäyttämäänkotisivujentoteuttamiseenjaylläpitämiseen? Löytyisikösivujentekemiseenyhteistyökumppaneitataisponsoreita esimerkiksikylänyrittäjistä? Ketkäovatvastuuhenkilöitä? Mitenmarkkinoitteuusiasivujajaohjaatteihmisetniille? (esim.tienvarsikyltit,mainokset,esitteetjne.) Vinkki! Hakukonelöydettävyys Tunnistaavainsanatelisanat,joillasivuatodennäköisestihaetaannetistä (Googleymhakukoneet) Sisällytäsivunotsikkoonyhdistyksennimisekä4-5tärkeintäavainsanaa.Sivunotsikkonäkyysisältösivullajaselaimenotsikkorivillä Lisäämyöstekstinjoukkoonavainsanoja Käytäkappaleotsikoita(koodissaotsikoiksimerkattuja) Käytälistoja(ranskalaisetviivat) Pyydämuitatekemäänlinkkiyhdistyksennesivuilleheidänsivuiltaan 6

8 1.3.Sivustonsisältö,rakennejaulkoasu Sivujensisältömuodostuutavoitteidenmäärittelynjakohderyhmänpohdinnanjälkeen.Sivujensisältöonkintärkeinasiakotisivujenteossa,muttamyössivustonrakenteeseenpitääkiinnittäähuomiota,jottasivuillakävijälöytäätärkeänsisällönloogisesta paikastajahelposti.miellyttäväulkoasuantaamyöshyvänkuvanyhdistyksentoiminnasta. Sivustonrakennettajasivujensisältöä(tekstijakuvat)voihahmotellaensinpiirtämälläpaperillejokaisensivunluonnosjasivujenkeskinäinenjärjestys. Kotisivupäivitysjärjestelmänavullakaikkeavoihelpostimyöhemminvaihtaa,joten suunnittelemineneisido,muttaselkeyttääsivujentoteuttamista. Sivutkannattaamyösnimetähavainnollisesti.Pelkkäkuvagalleriaeikerropaljon,muttaesim.Tapahtumiakuvinonjohavainnollisempaa.Verkkokirjoittamisessaonhyvä ottaahuomioonse,ettäkovinpaljontekstiäeikannatayleensäyhdellesivullelaittaa. Kotisivuilletulevantekstinlukuahelpottaa: lyhyetlauseetjakappaleet selkeästitoisistaanerotetutkappaleet otsikotjäsentämässätekstiä tarpeeksiisofontti kuvatkeventämässäjahavainnollistamassatekstiä Sivustonulkoasunonhyväollahuoliteltujaomanyhdistyksennäköinen. Yläbannerikuvallasaasivuistayksilöllisenjakuvaavaihtamallasaasivuillehelpostiajantasallaolevanilmeen Erilaisillakuvillasaaulkoasuamielenkiintoiseksi Ihmisetluovatelävyyttäkuviin kannattaapanostaatapahtumienkuvaamiseen! pelkkäätekstiäonraskaslukea 7

9 1.4.Verkkotunnus Verkkotunnusonkotisivujenosoitejonkaavullakotisivutlöytyvätinternetistä. Kotisivupalveluatoimittavatyrityksetvoivattarjotamyössamaankotisivujenpäivitysjärjestelmänkuukausihintaanaliverkkotunnusta. Esim.Digiteekkitarjoaaosanakotisivupakettiaankylayhdistys.fitunnuksen,johonyhdistysvoilisätäomannimensä(http://pleissi.kylayhdistys.fi). VastaavastiesimerkiksiNettisivu.orgtarjoaapäätteennettisivu.org (http://karhusuo.nettisivu.org) Verkkotunnusvoiollamyösoma,esim.www.pyhajoenkylayhdistys.fi. Nämä fipäätteisettunnuksethaetaanviestintävirastolta(www.ficora.fi).kotisivujen toimittajahakeeverkkotunnuksenyhdistyksenpuolestajauusiisen.yhdistyssaatunnukseenvaltuutusavaimen,jokatoimitetaankotisivujentoimittajalle,jottahänvoiohjataverkkotunnuksenoikeaankotisivutilaan. Yhdistyksenonmahdollistaottaamyös net,-org,-comtai info-päätteinenverkkotunnus,esimerkkinäwww.lannenkylayhdistys.net. Hinnatkaikilleverkkotunnuksilleovatsuunnilleensamat.Verkkotunnusjasenylläpito onvuosimaksuperiaatteellajatämämaksusisältääviestintävirastollemenevänverkkotunnusmaksunsekäylläpitomaksunpalvelintilantarjoajalle(yhteensä30-50 /vuosi). Päivittäminen Kotisivujenpäivittäminenontärkeää.Sivuillaeisaisiollavanhentunuttatietoa,joten mm.yhteystietojenjatapahtumientulisiollaainaajantasalla. Kävijöidenmielenkiinnonherättämiseksijaylläpitämiseksisivuillaonhyväpitääsäännöllisestijotainuutta:tapahtumailmoitustai-kertomus,kuva,blogikirjoitus,kysely, kuukaudenvinkkijne.jolleitiedotkotisivuillaoleajantasalla,sivuillaeikäydä! Yhdistyksessäkannattaatehdäkotisivujenpäivityssuunnitelma,jossaonpohdittuna tavoitteetpäivityksellejasamakoskeemyössosiaalisenmediantyökaluja(facebook, Twitter). 8

10 Yhdessäonhyväsopiapäivittämisenpelisäännöt: Mitenuseinsivujapäivitetään? Mitäosioitamilloinkinpäivitetään? Mitätietoalaitetaanuutenajamitäpäivitetään? Kukatekeemateriaalia(tekstiä)? Kukavalokuvaa? Kukakäsitteleekuvia? Kukataiketkäpäivittävät? o Eriosistavastuuterihenkilöille Mitenseurataansivujenkuntoa? Päivittäjienraportithallitukselle Varmistakaaettäyhdistyksessäonuseampihenkilö,jokaosaapäivittääsivuja! 1.5.Palvelintilajapäivitysjärjestelmät Kotisivuillapitääollajokinpaikka,palvelintila,missänefyysisestisijaitsevat.Palvelintilanhankinnalleonkaksimahdollisuutta:hankitaanjokopelkkäpalvelintilataipalvelintilapäivitysjärjestelmällä. Pelkänpalvelintilanvuokraus Josvuorataanpelkkäpalvelintila,kotisivutrakennetaanomallakoneellahtmlkoodaamallajasivutlähetetääntiedostonsiirto-ohjelmalla(FTP-ohjelma)palvelimelle. Tämävaatiierityisosaamista. Uudentekniikankotisivutkotisivujenpäivitysjärjestelmä Tässävaihtoehdossapalvelintilanlisäksihankitaankotisivujenpäivitysjärjestelmä. Etuina: Kotisivutovathelpostiitsepäivitettävät Toteuttaminenjapäivitysonnistuvatilmankoodauksenerityisosaamisista Tekniikkaeioleesteenäkotisivujentoteuttamiselleeikäniidenpäivittämiselle: pienelläharjoittelullakukatahansaosaapäivittääsivuja! Useimmattarjollaolevistapäivitysjärjestelmistätoimivatsamallatavallajasisältävät samojaosioita: Kotisivujentarjoajalta/toimittajaltatuleevalmiskotisivupohjajärjestelmällä Päivitysjärjestelmässäonvalmiinaulkoasumalleja,joistavoivalitasopivan Lisäksiuseimmissaonmahdollisuusvaihtaayläbannerikuvaksiitsetehty,oman yhdistyksennäköinenyläbannerikuva 9

11 Yhdistysvoiitselisätäkotisivupohjaanuusiasivuja,poistaaniitäjavaihtaaniiden järjestystä Sivuillevoilisätätekstiä,kuviajalinkkejäjaniitävoimuokatajapoistaa. Lisäksisivustolleonmahdollisuuslisätäerilaisiaosioita: o Yhteydenottolomake,jonkaavullasivullakävijävoilähettääviestiäylläpitäjälle. o Ajankohtaistaosio(www.vahannannuorisoseura.fi) o Kuvagalleria(www.lannenkylayhdistys.netjasielläesim.Tapahtumiakuvinsivu) o Keskustelualue o Pikakyselyt,joillavoidaantiedustellasivuillakävijöiltämielipidettäjohonkin ajankohtaiseenasiaan. o Tapahtumakalenteri o Blogi o Mainosbannerit o RSS-syötteet,joillasaadaanhalututuutisetmuidensivuiltaomillesivuilleautomaattisesti,esim.Ylenuutisia. o Verkkokauppa o Intranetjäsensivut o Salasanallasuojattusivu Ylläkuvattuihin,maksullisiinkotisivujenpäivitysjärjestelmiin,saa neuvontaajokosähköpostillaja/taipuhelimella.näitäkotisivupakettejatarjoaajouseampiyritys,mm: 10

12 Päivitysjärjestelmienhintoja Avausmaksutriippuvatsivustonräätälöinnistäennenavausta.Hintaanvaikuttaamm: Ulkoasunjarakenteenyksilöllinentoteuttaminen Vanhojensisältöjentuontiuusillesivuille Päivitysjärjestelmänvuokrausperustuukuukausihinnoitteluun: Perussivustonhintayhdistyksilleonyleensä19,00 /kk Kuukausihinnatriippuvatmm.ominaisuuksistajalaskutuskaudenpituudesta Lisäosiasaaerihintaan Sähköpostinsaamyöskuukausihinnoittelulla 2. KUVATJAKUVIENKÄSITTELY teksti:aulilepistö,digiteekkioy 2.1. Tekijänoikeus Valokuvaajallaontekijänoikeudetottamiinsakuviin.Tämätarkoittaasitä,ettäkuviaei saakäyttää,myydäeteenpäineikämuunnellailmanvalokuvaajanlupaa.kuvaanonaina hyvälisätäkuvaajannimikuvaantaikuvatekstiin. Ennentoisenottamanvalokuvanjulkaisuakotisivuillaonhyväpyytääjulkaisuunlupa kirjallisenalisäksiluvassaonhyväollamaininta,ettäkuvaajaluovuttaayhdistykselle kaikkitekijänoikeudet.silloinsaajavoimuunnellakuvaaeliottaasiitävaikkavainosan käyttöön,julkaistasenkotisivuillauseaankertaanjavaikkaluovuttaaedelleen.yleensä luvatannetaansuullisenajatämätoimiiuseimmissatapauksissa. Netistäladattujenkuvinesuhteentuleeollatarkkanajavarmistaaovatkokuvattodella ilmaisiajamihinniitäsaakäyttää.varmintaonottaakuvatitse. Kotisivuillakäytetynkuvaneitarvitseollakovinhyvänlaatuinentekniikaltaan,joten aiheeltaanmielenkiintoinenkuvahiukankuvankäsittelyohjelmassakäsiteltynäonerinomainenkotisivuille. 11

13 Kuvanjulkaiseminenkotisivuilla Kuva,jossaonyleiselläpaikallaihmisiä,voiyleensäjulkaistakysymättäkuvissaolevilta lupaa.joskuvassaonvainmuutamahenkilöjaheovathyvintunnistettavissa,onhyvä kysyälupa.joskuvassaonlapsia,jotkaovattunnistettavissa,julkaisemiseenpitäisipyytäälastenvanhempienlupa Digikuvajatiedostokoko Kotisivuillajulkaistavatkuvatpitääkäsitelläennenjulkaisuajaerityisestikuvantiedostokokoapitääpienentää.Kotisivujenpäivitysjärjestelmätpienentävätkuviaomillatavoillaan,muttaparhaantuloksensaa,kunkäsitteleekuvatitse. Kuvantiedostokokoilmaistaankilotavuina(kt) Digikamerastatuotukuvaonuseinn kt(n.Mt-megatavua) Nettiinsopivatiedostokokoonnoin10100kt/kuva o kokoriippuukuvanleveydestäjakorkeudestasekäsiitä,onkosivullamuita kuvia,silläjossivullaonpaljonkuvia,kokosivunlatautuminennäytölle kestääkauan. Digikuvaperustuupikseleihin:kuvassaonsiispaljonpieniäpisteitä,jotkayhdessämuodostavatkuvan. o pikselitovaterivärisiäjaeritummuuksia. Jospikseleitäonpaljonkuvassa: o kuvaonterävä o kuvatiedostoonisokooltaan o kuvakestääkauanlatautuatietokoneennäytölle o käyttäjähermostuu Jospikseleitäonvähänkuvassa o Kuvaonepäselvempi(eikuitenkaanliike-epätarkka) o kuvatiedostoonkooltaanpienempi(vähemmänkilotavuja) o kuvalatautuunopeamminnäytölle(käyttäjäystävällisempi) 12

14 2.3. Kuvanperuskäsittely Kotisivuillelisättävätkuvatonhyväkäsitelläennensivuilleviemistä.Erityisestionotettavahuomioonkuvantiedostokoko. Hyväilmainenjamyössuomenkielisenäsaatavissaolevakuvankäsittelyohjelma ongimp2.ohjelmanvoiladatanetistäosoitteestahttp://www.gimp.org/downloads/ Napsauta LadattuGimp-tiedostotallennetaanomallekoneelleesimerkiksityöpöydälletai C/downloads/Gimp-kansioon Kuntiedostoontallennettu,avaaTietokone-ikkunastakansio,johonGimpintallensit. Napsautagimp-XXXX-setup.exetiedostoajavastaaasennuksenkysymyksiinOK. GIMP-ohjelmanavaaminen KunGIMPavataan,avautuutyöskentelyikkunajatyökaluvalikkosekätasovalikko. Työkaluikkunassa on työkaluja kuvan käsittelyyn. Ikkuna sisältää myös taustavärin, sekä edustavärin määritteet. Ikkunan alaosassa on valitun työkalun asetukset (tässä pensselin) 13

15 Kotisivuillakäytettävienkuvientyöstämiseensopiiseuraava-kohtainen käsittely. 1. Kuvanavaaminenkuvankäsittelyohjelmaan: Kuvankäsittelyssäkaikkeavoijakannattaakokeilla! Jolleioletyytyväinen,voivalita Muokkaa>Kumoa taipainaactrl+z yhdistelmää. Näinsaakumottuahuonoksiosoittautuneentoiminnon/muokkauksen. Rohkeastisiiskokeilemaan! Tiedosto/Avaa/valitseavattavakuva Kuvaavautuutyöskentely-kuvaikkunaan 14

16 Siirrätyökaluvalikkojakuvaikkunasopiviinpaikkoihinruudullavetämällähiirelläikkunoidenyläosansinisistäpalkeista. 2. Kuvantallentaminenerinimellä.Näinsiksi,etteivahingoitetaalkuperäistäkuvaajaalkuperäinenkuvajäätalteen. Valitse: Tiedosto/Tallennanimellä. varmistatallennusmuodoksijpg. GIMPtallentaakuvanoletuksenaxcf-muotoisena. Tämätallennusmuotosopiihyvinkuvantarkempaanmuokkaukseen. Nettiävartenkuvapitäätallentaajpg-png-taigif-muotoon. Avaa tiedostopääteluettelo ja valitse JPG Valitse avautuneesta ikkunasta Vie. Seuraavaksi voi valita kuvan laadun. Siirrä liukukytkin asentoon 100, koska nyt halutaan säilyttää vielä kaikki informaatio. 15

17 3. KuvankääntäminensuoraanJoskuvaonotettukamerapystyasennossa,onse käännettäväaluksioikeinpäin.valitsekuva/kääntö/käännä90astettavastapäivään. 4. KuvanrajaaminenRajataanturhatalueetkuvastapois,jolloinjäljellejäävainse osakuvasta,jokahalutaankotisivuillaesittää(pienentääjosamallakuvatiedostonkokoa) Valitserajaustyökalu taityökalut/kääntötyökalut/rajaa. Vedähiirelläkuvanpäälläalaspäinjaoikealle,kunneshaluamasialue onvalittu. Valinta-aluettavoisiirrellähiirellävetämälläkeskeltärajattuaaluetta jasenkokoavoimuuttaavetämällähiirellävalinnanreunasta. HyväksyvalintapainamallaEnter. 5. Kuvanfyysisenkoonpienentäminen. Digikamerastaotettukuvaonuseinn pikseliäleveä.Kotisivuilleja näytöllehyväkokoonn pikseliä,riippuenkäyttötarkoituksesta.muutenkuvastanäkyyvainosa. 16

18 Valitse KuvaSkaalaakuva Onhyvämuuttaakuvanleveyttä/korkeuttasiten, ettäsuhteetsäilyvätsamana,jotenpidäketjunkuva (ympyröitymustalla)yhtenäisenä, GIMPmuuttaaautomaattisestisuhteetoikeiksi. 6. KuvanterävöittäminenKunkuvanfyysistäkokoapienennetään,kuvasaattaa mennäsuttuisenjaepäterävänoloiseksi.liikaterävöintikuitenkintekeekuvasta helpostiepäluonnollisennäköisen. Varmistaensinkuvanoikeakokoruudulla. GIMP:issänäkyväkuvaeiolevälttämättäoikeassakoossa. Kuvankoonnäetkohdasta Näytä/Suurenna. Joskuvankokoon1:1eli100%, senäkyyalueperäisessäkoossaan, muussatapauksessaseonzoomattujokosuuremmaksi taipienemmäksi. Valitse Suotimet/Paranna/Terävöintijakokeile. 7. KuvanväritasapainonvarmistaminenDigikamerakuvatovatuseintummia,jotenvaalennetaankokokuva-alueenvärejähiukan. ValitseVäritSäätöarvot. Kokokuva-alueenvalaistustavoidaankorjata keskimmäiselläliukukytkimellä. Siirräkeskimmäistäliukukytkintävasemmalle, kunnesvalaistusnäyttääsopivalta. (yleensänoin1,101,30) 17

19 8. Kuvantallentaminennettiinsopivaksielikuvantiedostokoonpienentäminen Kuvantiedostokokoapienennetääntässävaiheessapakkaamallakuvaanettiä varten.kuvastahäviääsilloininformaatiotamm.tarkkuuttajavärisävyjä,mutta niitäeinetissähuomaa. ValitseTiedosto/Tallennanimelläjaannaerinimikuvalle. Valitsekuvanlaatu-valintaikkunassalaatuarvoksi8095. TarkistakuvankokoTietokoneikkunassa. Kuvatekstinluominen Valitse tekstityökalu Tekstityökalun säädöt. Fontin tyyli, koko, väri, tasaus jne... 18

20 Tekstinliikuttelukuvassasenjälkeen,kunsenonkirjoittanut Valitsetyökaluvalikosta"siirrätasojataivalintoja" Valitse"Siirränykyinentaso"-optio Vedätekstiähiirellä Tekstitaso Tarkistataso-valikosta,ettäuusitekstitasoonmuodostunut. Jostasot-valikkoonsuljettuna,sensaaauki:Ikkunat/Viimeisimmätsuljetut telakat/tasot Tekstinkirjoittaminentekeekuvaanuudentasonautomaattisesti. GIMPympäröi(kuvassa)valituntasonoletusarvoisestikeltaisellakatkoviivalla. Näintekstinympärillejäänelikulmiomainenvalintalaatikko,jokaeinäy tallennetussakuvassa. Tasoateksteineenvoinytliikuttaavapaastisiirtotyökalullajatasollaolevaa tekstiävoimuokatatekstityökalullailman,ettäpohjallaolevaankuvaantarvitsee koskea. Tekstistäsaaläpikuultavanmuuttamallatasoikkunanpeittosäädintätekstitaso valittuna. Kirjoita teksti Tekstieditori ikkunaan Rastita kohta: Käytä valittua kirjasinta Sulje tekstieditori hyväksyäksesi tekstin syötön. 19

21 2.4. Bannerikuvantekeminen Tekstin korjaus: -valitse taso, jossa työskentelet, eli nyt tekstitaso-anne egyptissä valitse tekstityökalu napsauta tekstiä kuvassa rastita: käytä valittua kirjasinta vaihda esim. tekstin väri työkaluikkunan säädöistä sulje- tekstin väri kuvassa muuttuu Tason piilotus/palautus näkyviin Napsauta silmä-ikonista Selvitäkäyttämäsisivustonulkoasuteemanleveysjabannerikuvankoko(sivustonleveysjabannerinkorkeus) Avaakuvankäsittelyohjelmaanhaluamasivalokuva,jostateetbannerikuvan Tallennakuvaerinimellä(näinsäästätalkuperäisen) ValitseRajaustyökalujarajaakuvasiten,ettäkäytätkokoleveyden,muttarajaat korkeuttapois.näinkuvastatuleejobannerikuvanmuotoinen Kuva/Skaalaakuvakohdastavalitaannytleveydeksihaluttubannerinleveys. Tässäteemassaonbannerikuvanleveys960pikseliä. Koskakorkeuttajäävieläliikaa,niinrajaa(rajaustyökalulla)sepois. Laitakuva-alaniin,ettänäetkokokuvanjakaikkikuvanreunat 20

22 Valitserajaustyökalujarajaaniin,ettäotatkokoleveydenkäyttöönjasittenseuraakuvankäsittelyikkunanalalaidassaolevaasuorakulmionkokoilmoittavaalukua. Rajatunalueeneitarvitseollavieläoikeallakohdallakuvanpäällä,vaanrajattua aluettavoihiirelläliikutellasenjälkeen,kunoikeakuvankokoonsaaturajattua KuvaavoinytterävöittääSuotimet/Paranna/Terävöinti jatehdävärisävykorjauksen:väritsäätöarvot Tallennakuvauudellanimellä Kuvankäsittelyohjelmien(mm.GIMP,Paint)lisäksikuvienperusmuokkausjabannerin tekoonnistuvatmyösesim.powerpointilla.bannerintekoonnistuuseuraavasti: 1. Teeuusipp-esitys 2. Sivunasetuksista banneri / viiri 3. Muotoiletekstit,lisääkuvat 4. TallennaJPG-muodossa 5. Lataabannerisivulle 21

23 3. SOSIAALINENMEDIAKYLIENVIESTINNÄNVÄLINEENÄ teksti:juhaheikkilä,varsinais-suomenkyläportaaliyhdistysry 3.1. Mitäonsosiaalinenmedia? Tyypillistäsosiaalisenmedianjärjestelmilleon,ettäosallistujatvoivattuottaasisältöjä, muokataniitä,kommentoida,keskustella,jakaaaineistojajaverkottuakeskenään (Rongas2008).Yhteisöllinensisällöntuotantoonollutosainternetiäalustalähtien (mm.keskustelupalstat).uusienohjelmienhelppokäyttöisyysjalaajakaistanyleistyminenonkuitenkinlisännytkäyttäjienmääräämerkittävästi. 22

24 3.2. Sosiaalisenmedianplussatjamiinukset(kyläaktiivinsilminkatsottuna) ilmaista yhteisöllinensisällöntuotantosopiiyhdistystoimintaan helppopäästäalkuunjahelppokäyttää mahdollisuusyhdistääerilaisiasisältöjä sosiaalinenmediaaantaakylällemahdollisuudenerottua oikeussisältöönsaattaaosittainsiirtyäpalveluntarjoajalle osaohjelmistavaatiienglanninkielentaitoa ilmaisiaohjelmiarahoitetaanmyymällämainostilaa uusiutuunopeasti löytävätköihmisetkäyttämäniohjelmat? Teidänkinkylällenne? Sosiaalinenmediaonnopeinjaedullisintapasaadaomakyläesillenettiin.Senkautta tavoittaatehokkaastinuoretjanuoretaikuisetjaylipäätäännäkyvyyssosiaalisessamediassaantaakylästänuorekkaanjaraikkaankuvan. Sosiaalistamediaavoikäyttääkylänviestinnässäjokoyksinääntaivainesimerkiksikotisivujentaivaikkakampanjoidentukena.Tällöinsosiaalinenmediaohjaaihmisiävarsinaisillekotisivuille.Sosiaalinenmediaantaahyvänmahdollisuudenjakaaylläpitovastuutamonenihmisenkesken. 23

25 3.3. Kotisivutsosiaalisenmediantyökaluilla Suosituimmatvaihtoehdotsosiaalisenmediankotisivuiksiovat: Googlesivusto(Googlesites) Facebook Blogialusta(esim.Blogger,Wordpress) Google-sivusto(englanniksiGooglesites)onGooglentarjoamailmainenjamelko helppokäyttöinenkotisivueditori.palvelullatehdytkotisivutpystyyyhdistämäänesimerkiksikyläyhdistyksenhankkimaanverkko-osoitteeseen. Facebooktarjoaamahdollisuudenomansivunperustamiseen.SivuonkiinteäosaFacebookiajasivunperustaminenedellyttääomanFacebook-tilinluomista.Sivullasioleva tietoleviäätehokkaastikaikillesivun Tykkää -painikettapainaneillejaheidänfacebook-kavereilleen. Nopeatapaomansivuntekemiseenonjonkinblogipalvelunkäyttö.Sivuillepystyylisäämäänkuviajatekstiäsekäainakinosittainupottamaanmyösmuutasosiaalisenmediansisältöä. Sosiaalinenmediatarjoaamyöskymmeniävaihtoehtojaomiensivujenelävöittämiseen riippumattasiitä,onkonetehtysosiaalisenmedianpalvelullavaiperinteisemmällätavalla.vaihtoehtojaovatsisällönupottaminen(englanniksiembed)mm.seuraavista palveluista:slideshare,youtube,picasa,twitterjagooglekyselyt 24

26 3.4. IlmaisetkotisivutGooglesivustolla Googlesivustotlöytyvätosoitteestasites.google.com.Ohjelmatarjoaamahdollisuuden tehdäilmaisetjakuitenkinmonipuolisetnettisivut.ohjelmaonyksigooglenmonista palveluista,joitapääseekaikkiakäyttämäänluomallagoogle-tilinjonkingooglenohjelmankautta. Ohjelmaonhelppo,muttasiitälöytyysopivaasyvyyttämm.mahdollisuutenaupottaa sivuillesosiaalisenmediansisältöä.googlesivustot-ohjelmankauttatehdynnettisivustonvoilaittaamyösomanverkko-osoitteentaakse.huonopuolionse,ettäohjelmasta löytyvätohjeetovattoistaiseksiläheskokonaanenglanniksi. Google-tilinavaaminen Jossinulleeivieläolegoogle-tiliä(elietkäytämitäänmuutakaangooglenpalvelua,kutenvaikkapagmail-sähköpostia)meneosoitteeseensites.google.comKirjoitapyydetyttiedot. Sivustonluominen Meneosoitteeseensites.google.comjakirjaudusisään. Klikkaa Luo -painiketta Valitsetyhjämalli Annamuutpyydetyttiedotjaklikkaasivunyläreunasta Luosivusto,jolloin luomasisivustonetusivuilmestyymuokattavaksi.(huom.valittuteemamäärittää,miltäsivunäyttää.) 25

27 Ulkoasuavoimuokatakoskavaanelimyösjulkaisunjälkeen Oikeassaylänurkassaovatns.toimintopainikkeet: o Muokkaasivua o Uusisivu o Lisäätoimintoja(ylläpito) Julkisuusasetuksetjaniidenmuuttaminen Google-sivustottarjoaakolmevaihtoehtoa,jollapystyysäätämäänomansivustonjulkisuutta. 1. Julkinenverkossa.Kaikkiinternetinkäyttäjätvoivatlöytääjakäyttää.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenkotisivu-käyttöön. 2. Jokainenlinkinsaanut.Jokaisellalinkinsaaneellaonkäyttöoikeus.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenyleiseenkäyttöön. 3. Yksityinen.Käyttöoikeusonvainnimenomaisestikäyttöoikeudensaaneillahenkilöillä,mikäedellyttääkirjautumista.Sopiiesimerkiksiyhdistyksenhallituksenintranet-käyttöön(mm.kokoustenpöytäkirjat). Oletuksenaon,ettäGoogle-sivustoonjulkinenverkossaelikaikkieninternetinkäyttäjienlöydettävissä.Joshaluatkäyttääsivuaintranetinä,klikkaa Jaa näytönoikeasta ylänurkasta.klikkaaavautuvastaikkunasta Muuta javalitsesopivinvaihtoehto. 26

28 Yksittäisensivunmuokkaaminen Klikkaa Muokkaasivua -painikettajapääsetmuokkaamaansivua.klikkaalopuksi Tallenna. Uudensivuntekeminen Klikkaa Uusisivu -painiketta.annasivullenimijavalitsesopivinsivumalli.valitsesivunsijaintijaklikkaalopuksi Luo -painiketta. 27

29 Kirjoitatämänjälkeenuudensivunsisältö.Huomaa,ettäsallittusisältöriippuuosittain valitsemastasisivumallista.klikkaalopuksi Tallenna. Googlesivustot-ohjelmansivumallit 1. Verkkosivu(tekstiä,gadgettejasekäliitetiedostot) 2. Ilmoitukset(miniblogi,viestitaikajärjestyksessä) 3. Tiedostoarkisto(helppotapajakaatiedostoja) 4. Luettelo(esim.tehtävälistanylläpitoavarten) Huom.Sivumallitjamahdollistavatilmoituksetmuutoksistaomaansähköpostiin. Sivukohtaisetasetukset Jokaiseltasivultalöytyvättavallisettekstieditorinmuokkaustoiminnot(mm.lihavointi, kursivointi).senlisäksiovatvalikot Lisää, Muoto ja Asettelu.Muoto-valikonkautta muokataantekstintyyliäjaasettelu-valikostakunkinsivunrakenne(esim.yksi,kaksi taikolmesaraketta). Lisää -valikonkauttalöytyyrunsaastierilaisiatoimintoja,joista tarkemminseuraavaksi. 28

30 Lisää-valikontoiminnotYleinen Voitlisätäsivullekuvan,linkintaisisällysluettelon(josoletkäyttänytmm.otsikkotekstinmuotoilua).Voitmyöstehdäluettelonalisivuistataiselventääsivunrakennetta viivalla. Lisää-valikontoiminnotGadgetit Gadgetitovatpieniäikkunoita,jotkanäyttävätsisältöäjoltaintoiseltasivulta.Sivuvoi ollatekemästäsisivustosta(listassaneljäensimmäistä)taijonkunulkopuolisentekemä ( Lisäägadgeteja -kohta) 29

31 Esimerkkiulkopuolisen(YLE)tekemästägadgetista: Googlenulkopuolisengadgetinupottaminen(esim.Slideshare) LäheskaikissasosiaalisenmedianpalveluissalukeejossakinkohtaaEmbedeliUpota. Käykopioimassahaluamasisisällönkoodi,jokauseimmissapalveluissailmestyypainettuasi Embed -painiketta.menetakaisintekemällesisivullejaklikkaa HTML.Liitä sosiaalisenmedianpalvelustakopioimasikoodisivusihtml:nkoodiinjapaina Tallenna. 30

32 Lisää-valikontoiminnotGoogle Tämänkauttavoitupottaa(englanniksiEmbed)Googlenmuitapalveluitatekemällesi sivulle.käyttökelpoisimpiaovatesimerkiksikartta,picasa-valokuva,esitysjavideo (youtube). Teemanmuuttaminen(värit,fontit) Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Klikkaaavautuvastavalikosta Teemat ja valitsesopivateema.klikkaatallenna. 31

33 Sivujenjärjestyksenmuuttaminen Klikkaa Muokkaasivupalkkia vasemmastareunasta.klikkaasivupalkki-kohdasta muokkaa Otaruksipoiskohdasta Järjestänavigointiautomaattisesti,jonkajälkeen pääsetjärjestämäänsivutuudestaanallaolevaanuolitoimintoakäyttäen.klikkaalopuksi Ok ja Tallenna. Bannerinvaihto Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Poistaruksikohdasta Näytäsivustonnimi sivujenyläreunassa.klikkaavasemmastavalikostakohtaa Sivunasettelu jaklikkaa muutalogoa.lataaomabannerisijaklikkaa ok. Taustakuvanvaihto Klikkaaylläpito-valikosta Väritjakirjasimet.Valitsevalikosta Sisällöntaustakuva ja lataaomakuvatiedostosi. 32

34 Omanverkko-osoitteenkäyttö Valitseylläpitovalikosta verkko-osoite jalisääomaverkko-osoitteesi(esimerkiksi Siirrononnistuminensaattaavaatiamuutoksiaverkko-osoitteenCNAME-tietueeseen, jotkatehdäännimipalvelimenhallinnointisivunkautta(dnsmanagementtms.).etsi CNAME-asetuksetjakirjoitaalidomain www kohtaan CNAMEarvotms..Aseta CNAMEjohtamaanosoitteeseen ghs.google.com.tallennamuutokset. Huom.OhjeetmyösGooglesivustossa( MappingyoursitetoyourownURL ).Josetusko itsekykeneväsiedellämainittuihintoimenpiteisiin,voitesimerkiksiottaayhteyttäpaikalliseenatk-yritykseen. 33

35 Googleanalytics-kävijälaskurinkäyttö Klikkaa Lisää javalitse Ylläpidäsivustoa.Lisääruksikohtaan SalliGoogleAnalytics sivustossa. KäyluomassaGoogleAnalytics-ohjelmassaprofiiliosoitettasivarten.LiitäsaamasiUAkoodisilletarkoitettuuntekstikenttään.SeuraakävijätilastojaGoogleAnalytics palvelussa. 3.5Facebook Facebookonsuosituimpiasosiaalisenmedianohjelmia.Ilmainenverkonkauttakäytettäväpalvelumahdollistaayhteydenpidontuntemiisiihmisiin.Palveluonhelppokäyttöinen,muttakuitenkinominaisuuksiltaankattava.Facebookonpääasiassakäytettävissäsuomeksi.Facebookinkäyttöedellyttääomantilinluomista,jonkajälkeenensimmäinentehtäväonkavereiden,tuttavien,työkavereidenjasukulaistenetsiminenpalvelusta.Facebookinyksityisyysasetuksetovatkehittyneetnegatiivisenjulkisuudenmyötä jamyösihmistenjakaminen piireihin onaiempaahelpompaaelisinäpäätätkuka näkeejamitä. YhteydenpitoFacebookissavoiolla Viestienkirjoittamista(käytössäseinäjaviestitoiminto) Kuvienjavideoidenlataamistajaesittämistä Kyselyidentekemistä Tapahtumienilmoittamista Keskustelua Videopuheluita Sovellustenkäyttämistä(esim.pelit) Kavereita riittää Lokakuussa2011SuomessaoliylikaksimiljoonaaFacebookinkäyttäjääjakokomaailmassanoin800miljoonaa.Facebookissakaikkituntemasiihmisetovat kavereita riip- 34

36 pumattasiitä,ovatheesimerkiksisukulaisiataityötuttuja.kynnysryhtyäfacebookkaveriksionuseimmillamatalajakaverikutsujatuleevarsinkinalkuvaiheessapaljon. Kaikkiakaveripyyntöjäeikuitenkaantarvitsehyväksyäjavaikkahyväksyisitkin,Facebookissapystyyjakamaankaveritpiireihinsenmukaan,kuinkapaljonsisältöhaluaa heidänkanssajakaa.piirejävoivatollaesimerkiksityökaverit,tuttavatjaperhe. KäyttäjienikäjakaumaSuomessa EsimerkkejäFacebook-sivuista 1. Coca-Cola(35milj.tykkääjää) 2. Starbucks(25milj.tykkääjää) 3. Disney(29milj.tykkääjää) (TBM: top50facebookpages2009 ) Erittäinsuosittujaovatmyösmm.artistienjaurheilijoidensivut.Katsomyösmm.Mietoinen,RahkionkyläyhdistysjaYhteiskunnallistenyrittäjienyhdistys. 35

37 OminaisuudetFacebook-ryhmävs.-sivu Facebook-ryhmä: Kokoaaihmisetyhteenjonkunteemanympäriltä(esim.harrastusporukka,suku) Kukavaanvoiylläpitää Voiollasuljettutaijulkinen Kerääjäseniä Facebook-sivu: Sopiiesim.kyläyhdistykselle Tahon virallinen edustajaylläpitää Ainajulkinenelinäkyykaikille Kerääfaneja/tykkääjiä,jotkanäkevätpäivityksetomallaseinällään Tietosivustostaleviäänopeasti Kävijätilastosaatavilla Löytyygooglesta 3.6. Facebook-tilinjasivunluominen Facebook-tilinluominenelirekisteröityminenonhelppoa.Meneosoitteeseen 36

Facebook. 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä

Facebook. 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä Facebook 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä Sosiaalisen median työkalu = ilmainen Mahdollistaa yhteydenpidon tuntemiisi ihmisiin Helppokäyttöinen (kuitenkin laaja) Pääasiassa

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

eportfolio ammatillisen kasvun ja oman osaamisen kuvaaminen

eportfolio ammatillisen kasvun ja oman osaamisen kuvaaminen eportfolio ammatillisen kasvun ja oman osaamisen kuvaaminen Esimerkkejä eportfolioista ja lisätietoa eportfolio /web-sivujen julkaisupalveluista Few examples of eportfolios / personal websites. (with permission

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Paperiton näyttösuunnitelma

Paperiton näyttösuunnitelma Paperiton näyttösuunnitelma Käyttöohje opettajalle ja työpaikkaohjaajalle Koonnut: Jarkko Lehmuskenttä Turun sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 18.10.2015 Versio 2.0 Ohje on koottu OPH:n

Lisätiedot

Ammattiosaston viestintä ja sähköinen asiointi. Miia Haanpää, Järjestöasiamies Tehy ry

Ammattiosaston viestintä ja sähköinen asiointi. Miia Haanpää, Järjestöasiamies Tehy ry Ammattiosaston viestintä ja sähköinen asiointi Miia Haanpää, Järjestöasiamies Tehy ry Luennon sisältö Ammattiosaston nettisivut Julkisivut, jäsen- ja työhuone Tekstin tuottaminen Sivupohjan päivittäminen

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä

Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen. HTML5-tehtävä Verkkojulkaiseminen Minna Väisänen HTML5-tehtävä Kirjoita Dreamweaverissa oheisen nettisivun koodi. Lisää xx-kohtiin omat tietosi. Kuvan nimi on joki.jpg. Ensin tehdään sivusto ja sitten yksittäinen sivu.

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2. OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4

SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2. OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4 SISÄLTÖ KIRJAUTUMINEN 2 OMA SIVUNI 3 Tekstien, kuvien ja videon lisääminen 4 ASETUKSET 6 Profiili 6 Osaava Opettaja -ympäristöstä eroaminen 7 Yksityisyys 7 Sähköposti 7 Oma sivuni 7 Yhteydet 7 KUTSU 8

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kuvankäsittelyohjelma GIMP

Kuvankäsittelyohjelma GIMP Kuvankäsittelyohjelma GIMP GIMP on ilmainen kuvankäsittelyohjelma, jonka voi ladata internetistä. Silti siitä löytyy toimintoja ihan tarpeeksi. Käynnistetään GIMP Gimp-ohjelman käynnistyttyä ilmestyy kolme

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Internetajanvaraus Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Kuinka Opus Internet ajanvaraus toimii? OpusOnlineClient Opus Online Client on ohjelmisto, joka huolehtii

Lisätiedot

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN POWERPOINT HARJOITUKSET 3.1-3.7 OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN Tässä harjoituksessa luomme oman perustyylin, teemme omat värit, oman fonttiteeman, mukautamme perustyyliä ja tallennamme luomuksemme. 1/5

Lisätiedot

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset 1(10) OHJEEN SISÄLTÖ Sivu Sähköpostitilin lisääminen 2 Oletussähköpostiosoitteen muuttaminen 7 Sähköpostiliikenteen käyttäminen suojatulla yhteydellä 9 (Viestintäviraston suositus) 2(10) Sähköpostitilin

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön Mobiilimarkkinointi Routa Ohjeet päivitystyökalun käyttöön 1 Kirjautuminen... 3 Sivujen päivitys... 3 Widgetit... 3 Muutosten julkaiseminen tai tallentaminen...4 Uuden sivun lisääminen... 5 Sivun poistaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Nettisivut. Sähköpostit. Nettisivut. avulla.

Nettisivut. Sähköpostit. Nettisivut. avulla. Nettisivut Voit hallinnoida omia nettisivujasi ja muuttaa sivu ujen ulkoasua helppokäyttöisen sivueditorin avulla. Valitse hallintaliittymässä Nettisivut. Sisällysluettelo l l Nettisivut Sivujen hallinta

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Adobe Photoshop. 12.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti/ Kuvakerho. Elements tutuksi

Adobe Photoshop. 12.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti/ Kuvakerho. Elements tutuksi Adobe Photoshop Elements tutuksi 1 Adobe Photoshop Elements tutuksi 1.Puhekuplan lisääminen 2.Kuvan koon muutos (Esimerkkinä Elements V6) 12.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti/ Kuvakerho 2 Photoshop Elements

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Posterin teko InDesignilla

Posterin teko InDesignilla Posterin teko InDesignilla Avatessasi InDesign CS5 -ohjelman, näyttöön aukeaa ikkuna, josta voit valita tarpeen mukaan aikaisemmin tallennetun dokumentin, uuden tai ohjelmassa valmiin mallin mukaisen inddtiedoston.

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

rere Maailman kätevin ideakuvasto!

rere Maailman kätevin ideakuvasto! Pinterest-työpaja rere Maailman kätevin ideakuvasto! Pinterest, monien mahdollisuuksien maailma. Pinterest tuo uudet ja vanhat ideat lähellesi, helposti saataville. Pinterestistä löydät paljon ideoita

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Savalanche käyttöohje

Savalanche käyttöohje Savalanche käyttöohje Ansaitse lisätuloja riskittömästi ja helposti 1. Savalancheen rekisteröityminen Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla voit ansaita rahaa riskittömästi ja helposti. Jos sinulla

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo-

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- 13.2.2017 Eija Eloranta puh. 044 972 6146 eija.eloranta@vskylat.fi Miksi? Kotisivut kuntoon: miksi? Suomessa esim. matkailun hauista jo yli kolmannes mobiililaitteilla Googlen

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Kuvankäsittely. DigiReWork Annamari Mäenhovi Kati Nieminen

Kuvankäsittely. DigiReWork Annamari Mäenhovi Kati Nieminen Kuvankäsittely DigiReWork 14.11.2017 Annamari Mäenhovi Kati Nieminen Työpajan sisältö Valokuvaamisen karkeat perusteet Kuvien ottamisen ja käyttämisen laillisuus Digitaalinen kuva Erityisvaatimukset alustoille

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016 Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta Lukuvuosi 2015-2016 Sisällysluettelo Oman oppikirjan tai -materiaalin tuottaminen..................... 3 Artikkelin lisääminen Zine julkaisuun..........................

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten "OK".

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten OK. Gimp alkeet III 8 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 Uuden kuvan luominen GIMP:illä yleisinfoa ----> LUE! Sen lisäksi, että GIMP on loistava valokuvankäsittelyohjelma, sillä saa piirrettyä myös omia kuvia

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

CAB Plan. Päivitys 4.5. Asiakas odottaa

CAB Plan. Päivitys 4.5. Asiakas odottaa Kent Isacsson 2014-01-20 1 1 of 6 Päivitys 4.5 CAB Plan Asiakas odottaa Jos perustieto ikkunassa laitat rastiin ruutuun asiakas odottaa, muuttuu rekisterinumero punaiseksi työvaiheessa mekaanikko välilehdellä,

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen

Lehden peittojakelun tilaaminen Lehden peittojakelun tilaaminen Postittamisen työpöytä Pikaohje 1 Sisältö Kirjaudu Extranet palveluun Aloita peittojakelun tilaaminen Valitse lehden numero johon peittojakelu kohdistuu Lisää lähetyserän

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen Web-linkin lisääminen Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson etusivulta yläoikealta. Kun muokkaustila

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Fontit ja tekstin selkeys

Fontit ja tekstin selkeys Fontit ja tekstin selkeys On olemassa useita erilaisia käsityksiä siitä, minkälaista helppolukuisen materiaalin on oltava. Esimerkiksi yleisesti suositellaan fontiksi Times New Roman, Arial tai Verdana

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla.

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla. 18.4.2017 KS2019-nettisivuston päivitysperiaatteet- ja pikaohjeet Nettisivujen www.ks2019.fi pääpäivitysvastuu: - maakuntauudistus-viestintä ja yleinen: Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto - sote-viestintä:

Lisätiedot

Tulospalvelun pikaohje

Tulospalvelun pikaohje Tulospalvelun pikaohje http://gameresultsonline.com Turnauksen kotisivut: http://www.gameresultsonline.com/jyki/kevatturnaus 2017/ Kirjaudu tulospalveluun saamillasi tunnuksilla, http://gameresultsonline.com/login

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot