ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2010"

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2010

2 2 KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäytön suunnittelu edellyttää, että kaavahankkeista tiedotetaan jo niiden alkuvaiheessa. Näin osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun alusta lähtien koko suunnitteluprosessin ajan. Kaavaa laadittaessa on riittävän aikaisessa vaiheessa laadittava kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaikista kaavoista suunnittelua aloitettaessa. Maankäytön suunnittelua hoidetaan maankäyttöosastolla, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n tarkoittamana kaavoittajana Ulvilassa toimii kaavoituspäällikkö Pauli Kekki. Kaavoja laatii myös kaavoituspäällikön sijainen, kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf. Osaston maanmittausteknikot ovat Arto Ahokas ja Juha-Markku Erkkola. Ulla Kiviharju toimii suunnitteluavustajana ja Johanna Hirvelä teknisenä avustajana. Kartoittaja Tapio Tuominen vastaa maastomittauksista. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kaupungin maankäyttöosastolla ja kirjastoissa. Sen on luettavissa myös kaupungin kotisivuilla osoitteessa Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan Ulvilan Seudussa, kaupungin ilmoitustaululla sekä kotisivuilla. 1. SEUTUKAAVA, MAAKUNTASUUNNITELMA, -OHJELMA JA MAAKUNTAKAAVA Maakunnan suunnittelu on maakunnan liiton tehtävä. Maakunnan johtava suunnitteluasiakirja on maakuntasuunnitelma. Sitä tukevat maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sekä maakuntakaava. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys vuotta eteenpäin. Siinä luodaan maakuntastrategia, joka on maakunnan pitkän tähtäyksen päämäärien ja tavoitteiden määrittämistä sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavien strategisten toimenpiteiden valintaa, toteuttamista ja aikaansaadun toiminnan seurantaa. Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Karhun kämmen lyö luotaa tulevaisuutta. Siinä on määritelty seuraavat kehittämisen painopisteet: -Satakunta hyvinvoinnin kärkialueena -Ympäristö ja aluerakenne kehittämisen perustana -Elinvoimainen maaseutu hyvän aluekehityksen takaajana -Vireä yritystoiminta kilpailukyvyn ehtona -Innovaatio- ja osaamisjärjestelmä elinkeinoelämän kehittämisen tukena

3 3 Satakunnan maakuntaohjelma (A297) hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämisen perusasiakirja, johon kootaan yhteen: -kehittämistyön keskeiset tavoitteet -painopisteet -merkittävimmät toimenpide-esitykset -toteuttamisresurssit Ohjelma perustuu maakunnalliseen tahdonmuodostukseen ja laajaan viranomaisyhteistyöhön. Maakuntaohjelman keskeinen tehtävä on yhteen sovittaa maakuntaan kohdistuva muiden viranomaisten ja organisaatioiden laatima ohjelma- ja kehittämistyö niin, että ne osaltaan toteuttavat maakuntaohjelmaa. Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa , 20. Maakuntakaava on toimitettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vahvistus tapahtunee vuoden 2011 aikana. Tällöin Satakunnan seutukaava 5 ja muut maakunnan alueella olevat seutukaavojen osat kumoutuvat. Siihen asti kunnes maakuntakaava vahvistetaan ja määrätään noudatettavaksi, kuntakaavoitusta ohjaavana maakunnallisena kaavana on edelleen voimassa Satakunnan seutukaava 5, joka on saanut lainvoiman (KHO) ja joka on nyt voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana ja sillä on maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maakuntakaavoituksen seuraavat vaiheet tulevat olemaan vaihekaavojen laadinta sekä analyysi- ja toimintamallien kehittäminen tukemaan maakuntakaavan käytäntöön soveltamista. Satakunnan maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavassa ovat mukana kaikki maakunnan 26 kuntaa sekä kaikki asiakokonaisuudet eli toiminnot. 2. YLEISKAAVOITUS 2.1. Yleistä Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitellään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Ulvilan kaupungissa on koko kaupungin aluetta koskeva valtuuston vuonna 1975 hyväksymä ohjeellinen yleiskaava. Tällä yleiskaavalla ei ole juridista merkitystä. Lisäksi Keskustaajaman alueelle on yleiskaavaa täydentämään ja osin sitä tarkentamaan laadittu virkistysosayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt ohjeellisena vuonna 1980.

4 4 Ulvilan kaupungin yleiskaavojen uusiminen perustuu vuoden alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin, Satakunnan alueelle vuonna 2001 lainvoiman saaneeseen seutukaavaan, voimaan tulleisiin ja voimaan tulleisiin tarkistettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, alueella voimassa oleviin yleis- ja asemakaavoihin sekä lukuisiin kaupungissa tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin. Tarkoituksena on ajantasaistaa vanhat yleiskaavat. Lisäksi selvitetään uusien asunto- ja työpaikka-alueiden, maisemansuojelun ja muiden luontosuhteiden kannalta arvokkaiden alueiden sekä muiden alueiden mitoitus, aluevaraustarpeet, liikenneverkkoratkaisut ja muut keskeiset tekijät Ulvilan kaupungin mitoitustarkastelu ja Keskustaajaman osayleiskaava Koko kaupungin aluetta koskeva mitoitustarkastelu on tehty Keskustaajaman yleiskaavoituksen yhteydessä. Mitoitustarkastelu antaa pohjan muidenkin kunnan alueiden kehittämisratkaisuille. Koko kaupungin aluetta koskevan yleiskaavoitustyön ensimmäisenä vaiheena oli Keskustaajaman yleiskaava, jonka valtuusto hyväksyi oikeusvaikutteisena Yleiskaava on saanut lainvoiman Muiden alueiden yleiskaavoitus Keskustaajaman ulkopuolisten alueiden yleiskaavoituksen oli tarkoitus tapahtua vaiheittain, taajama kerrallaan Oikeusvaikutteiset yleiskaavat ovat voimassa Suosmeren alueella ja Leineperin taajamassa. Kaasmarkun yleiskaavoitus (karttaliite 1) on aloitettu vuonna 2007 laaditulla luontoinventoinnilla. Vuoden 2008 aikana suoritetaan rakennusinventointi ja aloitettiin varsinainen yleiskaavan laadinta. Yleiskaavoitus keskeytettiin määrärahojen karsinnan vuoksi. Työtä jatketaan ja se valmistuu vuonna Viivästystä työn loppuvaiheessa aiheutti laadittu, viranomaisten edellyttämä, arkeologinen selvitys. Harjunpään keskustan sekä muun kaupungin alueen yleiskaavoitus on keskeytetty määrärahojen puutteen vuoksi. 3. MAANHANKINTA Lähtökohtana on, että Ulvilan kaupunki kaavoittaa laajemmin vain omistamiaan maita. Tämän vuoksi maanhankinnalla on ratkaiseva ja välitön vaikutus kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Ulvilan kaupunki on hankkinut Keskustaajamasta, sekä Kokemäenjoen länsiettä itäpuolelta runsaasti raakamaata pientalorakentamiseen. Yritystoimintaan maata on hankittu runsaasti Pitkärannan ja Valtavainion kaupunginosista, ns.

5 5 Kettumetsän yrityspuiston alueelta. Vuodesta 2005 lähtien raakamaata on hankittu yli 220 ha. Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kaupungin kehittämisen edellytyksenä on, että kaavoitettavaa raakamaata on kaupungin omistuksessa aina vähintään 5-10 vuoden tarpeita varten. Kaupungin raakamaan omistus on tällä hetkellä määrällisesti riittävä, mutta kauppoja on edelleen tehtävä kaupungin kannalta strategisesti tärkeiltä alueilta. Yksityisten omistamia maita kaavoitetaan, kun kyse on vähäisestä asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta ja sen johdosta ei aiheudu kaupungille kustannuksia esim. katujen tai virkistysalueiden rakentamisen muodossa. Kaavanmuutos- ja sen käsittelykustannukset peritään maanomistajalta. Mikäli kaavassa osoitetaan uusia katuja tai virkistysalueista, niiden luovuttamisesta kaupungille ja rakentamisesta sovitaan maanomistajan kanssa kaavoitussopimuksella. 4. KAAVARUNKO/YLEISSUUNNITELMA Pitkärannan ja Valtavainion kaupunginosien kaavoitus aloitettiin yleissuunnitelman ja kaavarungon laatimisella. Sillä saatiin aikaan alueen yleispiirteinen perusratkaisu asemakaavojen pohjaksi ja ratkaistiin kokonaisvaltaisesti katujen, puistojen ja rakennettavien alueiden sijainti alueella sekä niiden yhteensovittaminen kaavataloudellisesti mahdollisimman edullisesti. Suunnitteluun yhdistettiin alueen alustava kunnallistekniikan suunnittelu. Kaavarunko valmistui ja sen nähtävilläpidosta ilmoitettiin Pitkärannan ja Valtavainion kaavarunko toimii alueen asteittain jatkuvan asemakaavoituksen pohjana. 5. ASEMAKAAVOITUS Asemakaavoituksella pyritään täydentämään ja tiivistämään olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavoitusta suoritetaan yleiskaavan mukaisesti vaiheittain kaupungin kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikissa asemakaavoissa laaditaan ensin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ilmoitetaan alueen asemakaavoituksen vireille tulosta. Alueelle laaditaan ensin asemakaavaluonnos tai -luonnoksia, joista kuullaan osallisia ja he voivat esittää luonnoksista kysymyksiä ja mielipiteitä joko suullisesti tai kirjallisesti. Saatujen mielipiteiden pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville MRL:n 65 :n edellyttämällä tavalla. Lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan laatimisen yhteydessä neuvotellaan tarpeellisessa määrin eri

6 6 viranomaisten ja kaupungin hallintokuntien kanssa sekä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. 5.1 Voimaan tulleet asemakaavat vuosina Valtavainion yritysalue I (korttelit sekä suojaviher- ja katualueet, kuulutus ) Mukulamäki (kortteli 44, kuulutus ) Suosmeren yleiskaava (loppuosa/ KHO, kuulutus ) Pitkäranta yritysalue II (korttelit 844, 845, 875, 876, 881, 882, 883 ja 885, kuulutus ) Hormisto (korttelit , osa kortteleita 713 ja 714 sekä puisto-, lähivirkistys-, maatalous- ja katualueita, kuulutus ) Palusjärven ranta-asemakaava, korttelit 1-29, (US ) Suurpään asemakaava, korttelit 132 ja 127 sekä virkistys- ja katualueet (US ) 5.2 Harjunpään asemakaavan muutos, kortteli 17, rivitaloalue (karttaliite 2, kohde 1) Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ideoida korttelin toteutus pienipiirteisinä rivitalotontteina ja muuttaa asemakaava ideoinnin mukaiseksi. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu ja tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Tämän jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos ja se asetetaan nähtäville. Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville ja asemakaava hyväksytyksi valtuustossa vuoden 2012 aikana. 5.3 Harjunpään asemakaavan muutos, korttelit 2, 11 ja 11a (karttaliite 2, kohde 2) Asemakaavan muutoksen päätarkoitus on lisätä korttelin 2 tontin 11 (kallioluolasto) käyttötarkoitusmahdollisuuksia. Luolastossa sallittaisiin aiemman käyttötarkoitusmerkinnän lisäksi myös varastointi ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakentaminen. Lisäksi asemakaavan muutoksella siirretään Vannekujan päästä Kivipellontielle johtavan kevyenliikenteen yhteyden sijainti turvallisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Tällöin Harjunpään asemakaava-alue laajenee vähän. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu Asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä välisenä aikana. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen vuoden 2011 aikana. 5.4 Palonpään asemakaavan muutos, osa korttelia 313 (karttaliite 2, kohde 3)

7 7 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa entinen kasvitarharakennusten korttelialue erillispientalojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu ja tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä välisenä aikana. Kaava on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden 2011 aikana. 5.5 Rantalan asemakaavan laajennus luoteeseen tiloille Töyräs RN:o 4:15 Friitalan kylässä ja Sivula RN:o 1:35 Rantalan kylässä (karttaliite 2, kohde 4) Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on laajentaa Rantalan asemakaavaaluetta luoteeseen oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisesti enintään kolmekerroksisten kerrostalojen alueena. Alueelle on laadittu Ulvilan kaavoituslautakunnan hyväksymä alueen toteuttamistapaa kuvaava havainnepiirros, jonka mukaan alueen asemakaavoitusta todennäköisesti jatketaan. On mahdollista, että kaavoitettava alue laajenee suunnitellusta luoteeseen. Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan vuoden 2010 aikana ja kaava on tarkoitus saada valtuustoon hyväksyttäväksi v Siltatien, Kiltatien ja Välskärintien risteysalueen asemakaavan muutos (karttaliite 2, kohde 5) Liikenneympyrän rakentamisen mahdollistavan asemakaavanmuutoksen laadinta Kiltatien ja Siltatien kohdalla Kellarimäen kaupunginosassa (20) on aloitettu. Siltatien liikenneympyrään liitetään myös Välskärintie Pappilanlammen kaupunginosassa (17). Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu Samalla on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Tämän jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos ja se asetetaan nähtäville. Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville ja asemakaava hyväksytyksi valtuustossa vuoden 2011 aikana. Ympyrän katusuunnitelma laaditaan vuonna 2012 ja ympyrä toteutetaan v Pitkärannan asuntoalueen II vaihe (tila Koskinen RN:o 2:315 Rantalan asemakaava-alueen kaakkoispuolella, karttaliite 2, kohde 6) Tarkoituksena on laatia alueelle rivitaloasemakaava. Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma vuoden 2011 aikana. Tämän jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville ja asemakaava hyväksytyksi valtuustossa viimeistään vuoden 2013 aikana, jolloin alueen kunnallistekniikan rakentamiseen aikaisintaan päästään. Vähäiset asemakaavan muutokset Yksityisten suunnittelemat rakennushankkeet edellyttävät usein asemakaavan muuttamista. Vuosittain tulee vireille muutamia yksityisten hakemia vähäisiä asemakaavan muutoksia. Niiden vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointi-

8 8 suunnitelmasta ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla kaupungin ilmoitustaululla, Ulvilan Seutu -nimisessä sanomalehdessä sekä Internetissä. Yksityisen hakemasta kaavanmuutoksesta kaupunki perii kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n perusteella. Asumiseen varattujen tonttien riittävyys Ulvilan keskustaajamassa on kaupungin omistamia, valmiiksi kaavoitettuja asemakaavatontteja kaikenlaisiin asumismuotoihin. Raakamaata on hankittu niin, että lisäkaavoituksella tontteja on kaavoitettavissa noin kymmenen vuoden tarpeisiin. Pientalotontteja on myös Leineperissä, Koskissa ja Molkkarinmäessä. Kaasmarkussa ja Harjunpäässä omakotitontit ovat loppumassa. Kaasmarkussa rakentamisalueita saadaan lisää parhaillaan käynnissä olevalla yleiskaavoituksella. Harjunpäässä seuraavana uutena erillispientaloalueena tullaan kaavoittamaan Kullaantien ja urheilukentän eteläpuolinen metsäalue. Työ on tarkoitus aloittaa vuonna Yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi suoritetut inventoinnit Keskustaajaman alueella, Kaasmarkussa ja Suosmeressä on tehty rakennusja luontoinventoinnit, Harjunpäässä rakennusinventointi. Inventoinnit toimivat sekä yleiskaavoituksen että asemakaavoituksen pohjana. KAAVOITUSOHJELMA Kaavoitusohjelman tavoitteena on, että kaiken aikaa on tarjolla tontteja yritystoimintaan Kettumetsän yrityspuiston alueella ja Kullaalla sekä asuintontteja erilaisiin asumismuotoihin Keskustaajamassa, molemmin puolin Kokemäenjokea sekä eri puolilla kaupunkia. (luettelossa on tällä hetkellä tiedossa olevat tärkeimmät työt ja lähtökohtana aikataulussa on nykyinen henkilöstö) Vuosi 2010 Suurpään kortteli 132 ja 127, asemakaava valmis Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos alkaa, Tuohiniemen alue Palonpään asemakaavan muutos alkaa, kortteli 313 Karvinen Kaasmarkun yleiskaava jatkuu

9 9 Harjunpään asemakaavan muutos, korttelit 2, 11 ja 11 a. Työ alkaa Rantalan asemakaavan laajennus, Aavasen alue. Työ alkaa. Vuosi 2011 Harjunpään asemakaavan muutos, korttelit 2, 11 ja 11 a. Työ valmis Kaasmarkun yleiskaava valmis Siltatien kiertoliittymän asemakaava jatkuu Palonpään asemakaavan muutos, kortteli 313 Karvinen, valmis Pitkärannan asemakaavoitus, II vaihe ( Kauko Koskisen alue ) asemakaavoitus alkaa Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos jatkuu, Tuohiniemen alue Rantalan asemakaavan laajennus, Aavasen alue. Työ valmis. Vuosi 2012 Kettumetsän asemakaavan muutos, Rimukankaantien poistaminen ja Mäntykankaantien jatkaminen Järvikyläntielle. Järvikyläntien puoleisen korttelinrajan siirto maanmittaustoimituksen mukaiseksi. Työ alkaa. Pitkärannan asemakaavoitus, II vaihe ( Kauko Koskisen alue ) asemakaavoitus jatkuu Siltatien kiertoliittymän asemakaava valmis Kaasmarkun asemakaava ( Prehtin-Simulan-Laineen alue ) alkaa Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos valmis, Tuohiniemen alue Harjunpään asemakaava, Ala-Tuorin alue, työ alkaa Vuosi 2013 Kettumetsän asemakaavan muutos, Rimukankaantien poistaminen ja Mäntykankaantien jatkaminen Järvikyläntielle. Järvikyläntien puoleisen korttelinrajan siirto maanmittaustoimituksen mukaiseksi. Työ valmis.

10 10 Pitkärannan asemakaavoitus, II vaihe ( Kauko Koskisen alue ) asemakaava valmis Kettumetsän yrityspuiston asemakaavoitus, II vaihe (korttelin 876 lounaispuoli), asemakaavoitus alkaa Harjunpään asemakaava, Ala-Tuorin alue, työ jatkuu Kirkkojuovan asemakaavoitus alkaa (Siltasen perikunnan maat). Kaasmarkun asemakaava ( Prehtin-Simulan-Laineen alue ) valmis Vuosi 2014 Kettumetsän yrityspuiston asemakaavoitus, II vaihe (korttelin 876 lounaispuoli), asemakaava valmis Kellarimäen alueen ideasuunnitelman laatiminen alkaa Harjunpään asemakaava, Ala-Tuorin alue, työ valmis Ravanin jatkoalueen yleiskaavan muutos ja kaavarunkotyö aloitetaan Palovainio, Kanervakujan ja Toivolantien vaikutuspiirin ja lähialueiden asemakaavoitus alkaa Kirkkojuovan asemakaavoitus (Siltasen perikunnan maat), valmis Vuosi 2015 Palovainio, Kanervakujan ja Toivolantien vaikutuspiirin ja lähialueiden asemakaavoitus jatkuu Keskustan asemakaava, Riipun alueen jatko kaakkoon. Työ alkaa Ravanin jatkoalueen yleiskaavan muutos ja kaavarunko jatkuu Kellarimäen ideasuunnitelma valmis Kettumetsän yrityspuiston asemakaavoitus, III vaihe, laajennus etelään alkaa (FK-radan suunta), aloitus Vuosi 2016 Ravanin jatkoalueen yleiskaavan muutos ja kaavarunko valmis Ravanin jatkoalueen asemakaavoitus, I vaihe alkaa

11 11 Vuosi Kellarimäen asemakaavoitus alkaa Pitkärannan asuinalueen III vaiheen asemakaava (laajennus etelään), aloitus Palovainio, Kanervakujan ja Toivolantien vaikutuspiirin ja lähialueiden asemakaava valmis Kettumetsän yrityspuiston asemakaavoitus, III vaihe, laajennus etelään (FK-radan suunta), valmis Keskustan asemakaava, Riipun alueen jatko kaakkoon. Työ jatkuu Ravanin jatkoalueen asemakaavoitus, I vaihe valmis Kettumetsän yrityspuiston asemakaavoitus, III vaihe, laajennus etelään, työ valmis Kettumetsän yrityspuiston IV vaihe, laajennus pohjoiseen Snällströmin ja Mika Koskisen alueille, aloitus Pitkärannan asuinalueen III vaiheen asemakaava (laajennus etelään), valmis Kellarimäen asemakaava valmis Ravanin jatkoalueen asemakaava, II vaihe, alkaa Keskustaajaman yleiskaavan tarkistus alkaa Keskustan asemakaava, Riipun alueen jatko kaakkoon. Työ valmis Lisätietoja antavat: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh tai Sähköposti: Kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf, p tai Sähköposti: Ulvilassa KAUPUNGINHALLITUS

12

13

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006-

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006- KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006- MAANKÄYTTÖOSASTO / SUUNNITTELUTOIMISTO 27.9.2005 1 Kankaanpään tori 1960-luvulla Asemakaava on työohjelma. Samoin kuin mitään inhimillistä

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 3.3.2014 Äänekosken kaupunki Kaavoitus Sisällysluettelo Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (2/62) 1

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Kaavoituskatsaus 2010 Ympa 15.3.2011 36 Ympa liite Ympa xx.xx.2010 xxx Ympa liite x KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kaavoitus on kunnan maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelun keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011-2013 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.09.2010 KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA 2011-2013 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 3 Maakuntakaavoitus 4 Yleiskaavoitus

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2015 Ilmakuvanäkymä keskustasta Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista ja vireille tulevista

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 Mäntyharjun kunta Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tekninen lautakunta 10.12.2013 68 Kunnanhallitus 13.01.2014 1 2 Kaavoituskatsaus 2013 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. KAAVOITUKSEEN VAIKUTTAMINEN...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin maankäyttöpalvelut on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISTÄ 3 3 KUNTALAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 4 4 KAAVAJÄRJESTELMÄ 5 5 RAKENNUSJÄRJESTYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 Maankäytön suunnittelu 2.2.2015 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 30 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 31 Kaavateiden asfaltointi vuonna 2013 TEKNLTK 32 Asemakaavoittamista koskevan

Lisätiedot

Petri Koivisto KAAVOITUSKATSAUS 2014 - KAAVOITUSOHJELMA

Petri Koivisto KAAVOITUSKATSAUS 2014 - KAAVOITUSOHJELMA a l o ni e H Petri Koivisto Tekninen lautakunta 30.9.2014 140 KAAVOITUSKATSAUS 2014 - KAAVOITUSOHJELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 3 TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET 3 KUINKA VOIN VAIKUTTAA KAAVOITUKSEEN 3 ASEMAKAAVOJEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE ooooooooooooooooo AIKATAULU osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen VALMISTELU kaavahankkeesta riippuen esimerkiksi kaavarunko

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA KAAVOITUSKATSAUS

SIUNTION KUNTA KAAVOITUSKATSAUS KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013. Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014

JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013. Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014 JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014 Tämän kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista

Lisätiedot

KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA?

KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA? KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA? Kaavoituskatsaus Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot