PYHÄ TUNTURIMARATON PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄ TUNTURIMARATON PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PYHÄ TUNTURIMARATON PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Pyhä Tunturimaraton 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pyhätunturi Oy Kultakeronkatu Pyhätunturi Puh. 1.3 Järjestämispaikka Pyhä- Luoston kansallispuisto Kilpailukeskus Hotelli Pyhätunturi Kultakeronkatu Pyhätunturi 1.4 Ajankohta ja aukioloajat Lauantai Kilpailun lähtö klo 9.00, maali sulkeutuu klo Selvitys tilaisuudesta Juoksukilpailu Pyhä- Luoston kansallispuiston retkeilyreiteillä. Matkat 10km/21km/43km. 43km:n lähtö klo 9.00, 10km ja 21km lähtö klo Reitillä kolme juoma- ja EA- pistettä, joilla pisimmän matkan juoksijat käyvät yhteensä viidesti. Reitti merkitään huolellisesti, jotta eksymisen vaaraa ei ole. 1.6 Arvioitu yleisömäärä Osanottajia noin 300, toimitsijoita noin 30, yleisöä (lähinnä osanot- tajien ystäviä/huoltajia) TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 2.1 Tulipalo Tapahtumassa ei tehdä avotulta Alkusammutuskalusto Hotelli Pyhätunturilla. Vakavassa tilanteessa Liikenne Reitillä ei liikuta yleisillä teillä. Lii- kenneonnettomuuksien vaaraa ei ole. Muutamissa kohdissa reitti kulkee yleisillä retkeilyreiteillä. Suosituim- pien retkeilyreittien risteyksiin asetetaan reittitoimitsijoita opas- tamaan sekä juoksijoita että muita ulkoilijoita kaikkien sopuisan liik- kumisen varmistamiseksi.

2 2.3 Sairaskohtaus, tapa- turma, uupuminen, nes- tehukka, hypotermia Kilpailijoiden ohjeistus ennakolta varautumaan mahdollisiin ongel- miin kuten kaatuminen, väsymys, kylmä, allergiakohtaus. Pakollisiin varusteisiin kuuluu juo- mapullo/juomareppu, tuulenpitävä takki, puhelin avun hälyttämistä ja osanottajan tavoittamista varten, ensiside. Kilpailijat ohjeistetaan ja velvoite- taan auttamaan muita osanottajia tarpeen vaatiessa. 1. Osanottajat velvoitettu auttamaan apua tarvitsevaa kilpakumppania. 2. Lievissä tapauksissa siirtyminen itse miehi- tettyyn EA- pisteeseen, joissa laaja EA- varustus. (Kolme pistettä reitillä, Karhunjuomalampi, Huttuloma, Latvavaara + yksi kilpailukeskuk- sessa Hotelli Pyhätunturilla), jossa lisähoito ja/tai kuljetus pois maastosta. EA- pisteiden lisäksi reittitoimitsijoilla on kevyt EA- varustus, jossa välineet haavojen, pienten ruhjeiden ja nyrjähdysten hoitoon. EA- pisteillä on myös juoma- ja energiatäydennystä uupuneille juok- sijoille. Kilpailukeskuksessa valmius suonen- sisäiseen nesteytykseen. 3. Mikäli loukkaantunut kilpailija ei pysty itse liikkumaan, huoltopisteiden EA- henkilöt, reitti- toimitsijat tai toiset kilpailijat avustavat tämän ajokelpoisen retkeilyreitin varteen, josta louk- kaantunut noudetaan mönkijällä tai autolla lisäensiapuun. Tarvittaessa loukkaantunut kannetaan paareilla ajo- reitin varteen, jossa lisäensiapu ja siirto jatkohoitoon. Jatkohoito tarvittaessa Kemijärven tai Rovaniemen sairaa- lassa, jonne kuljetus henkilöautol- la/ambulanssilla. Huoltopisteiden EA- henkilöstö mitoitetaan niin, että EA- valmius säilyy, vaikka osa toimitsijoista joutuisi evaku- ointitehtäviin. Mikäli ambulanssia tarvitaan loukkaantuneen kuljetukseen, hälytetään pe- lastuslaitos. 4. Kiireellisissä vakavissa / henkeä uhkaavissa tapauksissa hälytys hätänumeroon 112. Mikäli reittitoimitsija tai osanottaja hälyttää apua 112:sta, on aina ilmoitettava myös kilpai- lun EA- vastaavalle, joka organisoi nopean en- siavun ja avun tarvitsijan noudon ajoreitin varteen. Maastotoimitsijat ja kilpailukeskuksen toimitsi- jat ovat pelastusvalmiudessa. Alueen ajoreitti- en puomit ovat auki tapahtuman ajan. 2.4 Eksyminen maastoon Reitti on huolellisesti merkitty, ja osassa risteyksistä toimitsijat opas- tamassa. GPS- laitteen omistaville osanottajille mahdollisuus siirtää kilpailureitti laitteeseen. Reitin kulku selostetaan osanottajille tapahtumainfossa kilpailua edeltä- vänä iltana. Osanottajilla on mukana matkapu- helin, jolla voi kysyä apua, mikäli kuitenkin onnistuu poistumaan reitiltä. Viimeisten osanottajien jäljessä kulkee jälkipartio, joka varmistaa, ettei kukaan jää reitille. Reitillä yksi väliaikapiste Huttulomassa, jossa rekisteröidään kaikkien osanottajien ohittami- nen. 43km:n juoksijat ohittavat pisteen kah- desti, 21km:n juoksijat kerran. 43km:n juoksijat kirjataan myös Latvavaaran huoltopisteellä. 10km:n juoksijat kirjataan Karhunjuomalam- mella. Lisäksi maastotoimitsijoita, joiden avulla mahdollisen eksymisen kohta voidaan haaru- koida. Etsintä kuten kohdassa 5.5

3

4 3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro 3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta) Jusu Toivonen Turvallisuudesta vastaava Terho Lahtinen Rakenteista vastaava Jukka Pinola Liikenne ja pysäköintivastaava Jusu Toivonen Onnettomuustiedottamisesta vastaava Terho Lahtinen Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Huoltopisteissä EA- henkilöä. Lisäk- si reittitoimitsijat (8-10) EA- taitoisia. EA- järjestelyistä vastaavat Pelkosennie- men ja Kemijärven VPK EA- tiimin vetäjän nimi & puhelin Pasi Soininen, Pekka Arvola, Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Kuten yllä + kilpailukeskuksessa 3 henki- löä valmiudessa muiden tehtävien ohella tarvittaessa pelastustoimiin Jarmo Timlim, (Kisaorganisaation pelastusryhmä) 4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) Kilpailukeskuksessa Hotelli Pyhätunturin käytännön mukaan.

5 4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu- paikka Kilpailukeskus Hotelli Pyhätunturi, Kultakeronkatu 29, Pyhätunturi 2 EA- henkilöä + laaja EA- varustus, tiputusvalmius. EA- piste 1 Karhunjuomalampi päivätupa/nuotiopaikka GPS WGS , EA-henkilöä + laaja EA-varustus + henkilöauto tai mönkijä kuljettamis- ta varten. EA- piste 2. Huttuloman autiotupa/nuotiopaikka Huttujärventie 315, Pyhätunturi, GPS WGS , EA- henkilöä + henkilöauto kuljettamista varten + henkilönkuljettamiseen soveltuva mönkijä maastoevakuointia varten + paarit evakuintiin juoksurei- tin ajokelvottomilta osuuksilta. EA- piste 3 Latvavaara ladun risteys GPS WGS , Ajo kohdasta Luostontie 1034, Pyhätunturi metsätietä länteen. 2 EA-henkilöä + laaja EA-varustus + henkilöauto kuljettamista varten + henkilönkuljettamiseen soveltuva mönkijä maastoevakuointia varten + paarit evakuintiin juoksureitin ajokelvottomilta osuuksilta. 4.3 Kokoontumis- / evakuointi- paikka 4.4 Poistumistiet tapahtuma- alu- eelta (reitit joita pitkin osanottaja noudetaan ajoneuvolla onnetto- muustilanteessa) Ensisijaisesti karttaan merkityt EA- pisteet (kohta 4.2). Hätätapauksissa evakuointi selvitetty kohdassa 4.4. Mikäli loukkaantunut kilpailija joudutaan evakuoimaan maastosta, on ajo- neuvoilla käytettävissä liitteeseen pyhä- kartta- ensiapu.jpg merkatut reittivaihtoehdot. Maastossa voidaan liikkua mönkijällä maaston sallimien mahdollisuuksien mukaan. Loukkaantuneen kuljetus metsästä ajoreittien varteen toisen kilpailijan avustuksella, toimitsijoiden tai jälkipartion avustuksella, tai vakavissa tapa- uksissa noudetaan paareilla/helikopterilla. EA- ryhmällä on käytettävissä maasto- oloihin soveltuvat paarit ja välineistöä loukkaantuneen tukemi- seen. 4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) 4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät koh- teeseen) Kuulutus kilpailukeskuksessa, toimitsijoiden kokoaminen tarvittaessa puhe- limitse. EA/maastotoimitsijoilla käytössä Virve. Liitteeseen pyhä- kartta- ensiapu.jpg merkatut reitit ovat auki kilpailupäi- vänä. Maastossa voidaan liikkua mönkijällä maaston sallimien mahdolli- suuksien mukaan. 5. MUUTA HUOMIOITAVAA Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 5.1 Pysäköintijärjestelyt Käytetään Hotelli Pyhätunturin pysäköintialueita

6 5.2 Ensiapukoulutus EA- ryhmä ja maastotoimitsijat ovat Kemijärven VPK:n jäseniä, ja kaikkien EA- taidot ovat ajan tasalla. Ei erillistä koulutusta. 5.3 Alkusammutuskoulutus Ei erillistä koulutusta, hotellin työntekijät ovat tietoisia. 5.4 Suunnitelman ja turvallisuus- järjestelmän saattaminen henki- löstön tietoon Toimitsijoiden koulutus ennen kilpailua: VPK:n oma kertaus mukaan tuleville toimitsijoille. - Lievä EA- tarve (maastotoimitsijoiden EA- paketin sisältö + käyttö) - Kilpailijan avustaminen pois maastosta - Kilpailijan pelastaminen hätätilanteessa - Pelastushenkilöstön opastaminen onnettomuuspaikalle Turvaohjeiden kertaaminen osanottajille ennen lähtöä - Toiminta mikäli itse tarvitsee apua - Muiden auttaminen - Avun hälyttäminen reitille 5.5 Kadonneen etsintä Mikäli osanottaja ei saavu väliaikapisteeseen tai maaliin ennen jälkipartio- ta, soitetaan osanottajalle. (Osanottajat ovat ilmoittaneet numeron, josta kisapäivänä saa kiinni.) Mikäli kadonnut ei vastaa puhelimeen, selvitetään muilta osanottajilta onko hänestä havaintoja. Tämän jälkeen järjestetään tarvittaessa etsintä oletetulta suunnalta. Osanottajaa pyritään tavoitta- maan puhelimitse riittävän usein. Mikäli kadonnutta ei löydy, ilmoitetaan 112. Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta en- nen yleisötilaisuutta. Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. Allekirjoitukset ja nimen selvennykset Aika ja paikka: Pyhätunturi Jusu Toivonen Tapahtuman johtaja Terho Lahtinen Tapahtuman turvallisuudesta vastaava Pelastusviranomainen LIITTEET 1. Kilpailukartta, josta selviää kilpailureitti, EA/huoltopisteiden sijainti paikat ja ajoreitit kisa- alueelle

7

8

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Uusimaa-rastit Keinukalliossa 21.5.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry; Metsolantie 4; 04200 KERAVA; keu@keravanurheilijat.fi;

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPkoordinaatit) Mäntsälän Urheilijat

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA 8-9.9.2007. Kyrös-Rasti ry

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA 8-9.9.2007. Kyrös-Rasti ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA 8-9.9.2007 Kyrös-Rasti ry SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. YLEISTIEDOT... 3 3. TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012 PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012 20.10.2012 PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn egames ja suunnistuksen Huippuliigan 3. osakilpailu Pelastuslaissa on vaatimus laatia

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

Pyhä Tunturimaraton 9.8.2014 Kilpailuohjeet

Pyhä Tunturimaraton 9.8.2014 Kilpailuohjeet Pyhä Tunturimaraton 9.8.2014 Kilpailuohjeet Ennen kilpailua Majoitus Vakuutus Kilpailukeskus on Hotelli Pyhätunturi. Hotellin lisäksi voi majoittua joko huoneistoissa tai mökeissä. Kilpailijat kilpailevat

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA V0.1 (asetus 787/2003 9 )

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA V0.1 (asetus 787/2003 9 ) TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA V0.1 (asetus 787/2003 9 ) Järjestäjä: Peräkylän Ponnistys r.y. Tilaisuus Mammuttimarssi 2014 Tapahtuma-aika 31.10 1.11.2014 Laatija / Yhteystiedot Mikael

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Nuuksio Classic Trail Maraton 1.9.2012 Kilpailuohjeet

Nuuksio Classic Trail Maraton 1.9.2012 Kilpailuohjeet Nuuksio Classic Trail Maraton 1.9.2012 Kilpailuohjeet Ennen kilpailua Majoitus Vakuutus Hotelli Siikaranta tarjoaa osanottajille majoitusta edulliseen kisahintaan. Varaukset suoraan hotellista, puh. 09

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Opas yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadintaan Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/7/TAa 15.9.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 1.1 Tapahtuman yleistiedot...

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Lauantaina 27.6.2015 http://vierumakitrail.fi http://ltrc.fi

Lauantaina 27.6.2015 http://vierumakitrail.fi http://ltrc.fi Lauantaina 27.6.2015 OHJEITA OSALLISTUJALLE Majoitus Vierumäen Urheiluopisto tarjoaa majoitusta osallistujille sekä huoltojoukoille kisahintaan. Kannattaa tulla jo perjantaina paikan päälle, nukkua hyvin,

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 )

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) Järjestäjä: Suunnistusseura Pihkaniskat ry. Tilaisuus Suunnistavan Uudenmaan aluemestaruussprinttisuunnistus Tapahtuma-aika Tiistai

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Nuuksio Classic Trail Maraton 6.9.2014 Kilpailuohjeet!

Nuuksio Classic Trail Maraton 6.9.2014 Kilpailuohjeet! Majoitus Vakuutus Nuuksio Classic Trail Maraton 6.9.2014 Kilpailuohjeet Ennen kilpailua Kilpailukeskus Hotelli Siikaranta tarjoaa osanottajille majoitusta edulliseen kisahintaan. Varaukset suoraan hotellista,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SUURTEN YLEISÖTILAISUUKSIEN TURVALLISUUSOPAS Jari Vuoripuro 2 Arvoisa lukija Opasta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Palautetta ja mahdollisia muutosehdotuksia voit

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma Haapajärven Pesä-Kiilat ry Turvallisuussuunnitelma Päivitetty 9.2.2013 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n (HP-K) toiminnan. Suunnitelman

Lisätiedot

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO... 1... 1... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 Tietoja laitoksesta... 3 1.2 Palolaitoksen toimintavalmiusaika...

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS 2012 Toni Hyytinen 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

T U RVA L L I S U U S - o h j e e t

T U RVA L L I S U U S - o h j e e t TURVALLISUUSo h j e e t Turvallisuusohjeet Hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. 1. painos 2007 Turvallisuusohjeet Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Toimittajat: Anu Niilo-Rämä, Tuija

Lisätiedot

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön Tuomari osuuden lähdeteos Käännös ja kirjoitus Toimitus ja lisäykset UCI International Commissair Course materiaali Mika Niskanen Markku Nieminen Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009 Julkaisun saa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2014 valtioneuvoston pelastusasetuksen (407/2011) 2 ja 3 :ään. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA...3 2. PERUSTIEDOT TAPAHTUMASTA...6 3. TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Lisätiedot