Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje Suositus L5A/1996

2 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN Viite: LLY-kansio 4b/8

3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen rakennustöitä. Ohjetta täydentää siihen liittyvä tarjouspyyntömalli yksikköhintalomakkeineen. Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, vaan sitä on sovellettava rakennuttajan erityisolosuhteet ja rakentamistapa huomioiden. Suosituksen tarkoitus on pyrkiä yhtenäistämään kaukolämpörakentamisessa käytössä olevat urakka- ja työohjeet sekä maksuperusteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-asiapapereita laadittaessa yksikköhintojen täsmälliseen määrittelyyn sekä rakennuttajan ja/tai urakoitsijan hankkimiin materiaaleihin ja niiden erittelyyn. Suositusta täydentävät muut Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisemat suositukset. Suositus on laadittu lämmönjakelutoimikunnan alaisessa erillistyöryhmässä, jonka jäseninä ovat olleet: Puheenjohtaja DI Rauli Saarela Turku Jäsenet Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri Tekn. Heimo Iivonen Tampere Suositukset L5A ja L5B/1996 korvaavat Suomen Kaukolämpö ry:n vastaavat suositukset L2A, L2B, L2C ja L2D/1986. Suositus astuu voimaan Lämmönjakelutoimikunta Puheenjohtaja DI Risto Vartia Helsinki Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Kauko V. Heikkinen Kuopio DI Rauli Saarela Turku Ins. Trygve Strandell Vantaa Ins. Pentti Valta Lahti Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri DI Veli-Pekka Sirola Sky

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT, URAKKA- JA TYÖOHJE SISÄLTÖ URAKKAOHJE: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRAYKSET 1. Määräysten soveltamisala 2. Kaukolämpöjohtotöiden urakoitsijat ja suoritusjärjestys 3. Urakkarajat 4. Kaukolämpöjohtotyöt ja materiaalit 5. Rakennuttajan luovuttaman materiaalin käyttö 6. Työn valvonta ja vastuu 7. Muutokset ja lisätyöt 8. Kaupalliset ehdot 9. Kirjallisuutta TYÖOHJE; KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. Kanavatyöt 2. Muut kanavatyöt 3. Kaivot 4. Betonityöt 5. Päällystetyöt ja istutukset 6. Rakennusten aukot 7. Erillistyöt 8. Alitukset 9. Aikatyö LUETTELOMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS MALLI: URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖISTÄ YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT PIIRUSTUSLUETTELOMALLI: URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET

6

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY URAKKAOHJE 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISALA Näitä määräyksiä sovelletaan tilaamissa kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa, mikäli urakoitsijasopimuksessa tai muissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu. 2. KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN URAKOITSIJAT JA SUORITUSJÄRJESTYS 3. URAKKARAJAT Kaukolämpöjohtotyö jakaantuu suorittajiensa mukaan seuraaviin erillisiin urakoihin: 1. Rakennusurakka (rakennusurakoitsija) 2. Putkiurakka (putkiurakoitsija) Rakennusurakoitsija on joko suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan ja/tai alistussuhteessa putkiurakoitsijaan. Töitä suoritettaessa noudatetaan liitteenä olevaa kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestystä. Rakennusurakoitsijaa nimitetään tässä urakkaohjeessa urakoitsijaksi. Urakkaan kuuluvat kaikki tarjousasiakirjoissa ja näissä määräyksissä esitetyt kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvät rakennus-, korjaus- ja perusparannustyöt sekä materiaalin hankinta liitteen mukaan. Lisäksi urakoitsija vastaa kustannuksellaan seuraavista toimenpiteistä ja maksuista: - urakoitsijan hankintaan kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukset, nostot, rahdit ja tullit yms. - rakennuttajan hankkiman materiaalin siirtäminen varastosta asennuspaikalle

8 2 - asennustyössä tarvittava valaistus ja voimavirta - työmaalla olevien tarvikkeiden varastointi ja suojaus niin, että ne eivät pääse pilaantumaan tai häviämään - kaikki työvoimansa kustannukset - urakkaan kuuluvista materiaaleista jääneiden jätteiden poistaminen työmaalta työn edistymisen mukaan välittömästi - tarvitsemiensa varasto-, läjitys- ja tukikohta-alueiden hankkiminen - järjestyksen ja siisteyden hoitaminen työmaalla siten, että urakoitsijan työkalut, tarvikkeet ym. eivät häiritse työmaan muuta toimintaa. Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki em. kustannukset työn saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakoitsijan tulee selvittää myös mahdolliset työtä vaikeuttavat tekijät, joiden vaikutus tulee sisältyä hintoihin. 4. KAUKOLÄMPÖJOHTOTYÖT JA MATERIAALIT Kaukolämpöjohtoja asennetaan yleensä maanalaisina tai sisäjohtoina. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle työtä aloitettaessa työhön liittyvät piirustukset. Putkistojen rakennepaine on 1,6 MPa (16 bar) ja -lämpötila 120 C. Urakoitsijan suorittaman työn ja siihen käytettyjen materiaalien tulee olla laadultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, viranomaisten määräykset ja Sky:n suositukset asettavat. Työtä suoritettaessa on noudatettava voimassa olevia palosuojelu- ja työturvallisuussäännöksiä sekä vakuutussopimusta ja sen ehtoja täydentäviä suojeluohjeita (esim. tulityöt). Jos urakka-asiakirjoissa ei ole mainintaa jollekin urakoitsijan työlle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, noudatetaan urakka-asiakirjoissa samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista annettuja määräyksiä. Mikäli soveltamiskelpoisia määräyksiä ei ole, noudatetaan vastaavanlaatuisissa töissä yleensä käytössä olevaa hyväksi tunnettua menettelyä hyvän ja kunnollisen työtuloksen aikaansaamiseksi.

9 Urakoitsijan tulee omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvän yhteistyöhengen syntymiseen työmaalla, viranomaisten, kiinteistöjen omistajien, isännöitsijöiden ja työmaalla olevien muiden urakoitsijoiden kesken. Työt on pyrittävä järjestämään ja suorittamaan siten, ettei tarpeetonta haittaa aiheudu. Rakennusurakoitsija huolehtii työmaa-alueiden liikennejärjestelyistä koko johtotyön lopulliseen valmistumiseen saakka ja on myös velvollinen pitämään kaikki kaivannot vapaana vedestä ja lumesta sekä rakentaa kaikki yleistä liikennettä varten tarpeelliset sillat ja huolehtii niiden kunnossapidosta ja purkamisesta työn päätyttyä. 5. RAKENNUTTAJAN LUOVUTTAMAN MATERIAALIN KÄYTTÖ Rakennuttaja luovuttaa hankkimaansa materiaalia urakoitsijan käyttöön kunkin työosuuden vaatiman määrän kerrallaan urakoitsijan kuittausta vastaan. Urakoitsija vastaa täysin vastaanottamastaan materiaalista, mutta se on edelleen rakennuttajan omaisuutta. Työosuuden päätyttyä urakoitsijan tulee palauttaa jäännösmateriaali rakennuttajan varastoon. Rakennuttaja ei kuitenkaan vastaanota käyttökelvotonta jäännösmateriaalia. Hylätty materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi. Materiaalin hukkaantuminen lasketaan urakoitsijalle luovutetun ja asennetun sekä palautuksessa hyväksytyn materiaalimäärän erotuksena. Hukkamateriaali laskutetaan urakoitsijalta. 6. TYÖN VALVONTA JA VASTUU Työlle tulee urakoitsijan puolelta olla rakennuttajan hyväksymä vastuuhenkilö, jonka puoleen rakennuttajan edustaja voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa. Työmaata koskevia asioita käsitellään työmaakokouksissa, joihin urakoitsijan edustajan on osallistuttava. Rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan erikseen nimeämä valvoja. Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai puuttuu kokonaan, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen ko. työn suorittamista. Urakoitsija on vastuuvelvollinen rakennuttajalle ja kolmannelle henkilölle kaikesta vahingosta, joka aiheutuu urakoitsijan tai hänen väkensä työstä, suorituksista, laiminlyönneistä tai muista urakoitsijasta johtuvista syistä. 3

10 4 Urakoitsijalla edellytetään olevan voimassaoleva vastuuvakuutus. 7. MUUTOKSET JA LISÄTYÖT Rakennuttajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä urakkasopimuksen määrittelemään urakkaan. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan ne muutosja lisätyöt, jotka voidaan tehdä soveltaen tarjouksessa annettuja yksikköhintoja ja jotka eivät muuta sovittua toimitusaikaa. Muista muutos- ja lisätöistä sekä niiden ehdoista on sovittava kirjallisesti erikseen. Jos suunnitelman muutoksesta aiheutuu jo tehdyn työn hukkaan menemistä, korvataan hukkaan mennyt työ. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä kuten muistakin urakkasopimuksen määrittelemistä töistä. 8. KAUPALLISET EHDOT 8.1 Hinnat Tarjouslomakkeessa ilmoitetaan sitovat yksikköhinnat vapaasti työmaalla ilman arvonlisäveroa. Hintoihin tulee sisällyttää kaikki työstä välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset siten, että työ annetuilla hinnoilla tulee sopimusasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa, ajassa ja tavalla täysin valmiiksi. Tarjouslomakkeessa annettujen arvioihin pohjautuvien määrien ja em. yksikköhintojen avulla on laskettava urakan arvioitu kokonaishinta, arvonlisävero sekä nämä yhteensä lomakkeen ao. sarakkeisiin. 8.2 Maksuehdot ja vakuudet Suoritetusta työstä maksetaan työn edistymisen mukaan. Kunkin mitatun ja tarkastetun osuuden hinta maksetaan mahdollinen myöhästymissakko huomioon otettuna tarkastus- ja mittauspöytäkirjaan perustuvaa laskua vastaan. Maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että urakoitsija on asettanut jäljempänä määritellyn työaikaisen vakuuden. Sopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi (työaikainen vakuus) urakoitsijan tulee asettaa kustannuksellaan yhden viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä luettuna vakuus, joka on 5 % urakan arvioidusta arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta ja jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta urakan valmistumisajan yli tai siihen asti, kunnes työ on kokonaisuudessaan vastaanotettu ja takuuajan vakuus asetettu. Takuuajan vakuudeksi urakoitsijan tulee asettaa 2 % vakuus toteutuneelle

11 arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen yli. Vakuudeksi hyväksytään rahavakuus, pankkitakaus tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Muunlaisille vakuuksille tulee hankkia rakennuttajan ennakkohyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että vakuudet ovat voimassa niille määrätyt ajat. Rakennuttaja palauttaa vakuudet niiden vapauduttua. 8.3 Toimitusaika ja myöhästymissakko Töiden suorittaminen sovitussa toimitusajassa on rakennuttajalle erittäin tärkeää. Tästä syystä urakoitsijan on erityisesti otettava huomioon jäljempänä esitetyt myöhästymissakkoa ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot. Toimitusaika määräytyy urakan aloittamispäivämäärän ja tarjouslomakkeessa mainittujen työnopeuksien mukaan. Toimitusaika katsotaan alkavaksi kaksi päivää sen jälkeen, kun rakennuttaja on ilmoittanut työn aloittamisen mahdolliseksi ja päättyväksi, kun hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakan lasketusta toimitusajasta vähennetään mahdollinen odotusaika, joka alkaa silloin, kun urakoitsija ei enää voi suorittaa mitään ao. urakkaan kuuluvia töitä siitä syystä, että työvaihetta edeltävät toisen urakoitsijan työt eivät ole vielä valmiit. Tällainen keskeytys on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ja rakennuttajan todettava, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Mikäli osuuden edellä sanotulla tavalla määräytyvä toimitusaika on ylittynyt urakoitsijan vastuulla olevasta syystä, on rakennuttajalla oikeus saada urakoitsijalta myöhästymissakkoa 1 % kultakin täydeltä myöhästymisviikolta kyseessä olevan urakkaosuuden kokonaishinnasta. Sakon enimmäismäärä on 5 % urakan arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta Takuu Takuuaika on yksi vuosi siitä kun kyseisen urakan hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakoitsijan on tänä aikana vastattava koko hankinnan sopimuksenmukaisuudesta joka suhteessa ja veloituksetta korjattava rakennuttajalle sopivana ajankohtana jokainen virhe tai puute, joka takuuaikana ilmenee hankintaan kuuluvassa työssä. Urakoitsija vastaa myös kaikista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat virheen tai puutteen korjaamisesta, paikallistamisesta yms. rakennuttajalle. Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa työn suorittamatta jättämisestä sekä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat johtuneet hänen törkeästä laiminlyönnistään ja joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa takuun piiriin kuuluva vika parhaaksi katsomallaan tavalla ja periä urakoitsijalta vian korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli vika on sen laatuinen, että se on viipymättä korjattava eikä urakoitsijaa tavoiteta, tai että urakoitsija ei voi heti ryhtyä korjaustyöhön siitä tiedon saatuaan.

12 6 8.5 Työn vastaanotto Takuuajaksi pidätettävästä vakuudesta määrätään kohdassa 8.2. Työt tarkastetaan ja mitataan sopivina johto-osuuksina, joiden rajat määräytyvät yleensä painekokeiden tarkoituksenmukaisen suorituksen mukaan. Mittaustuloksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat ja josta yksi kappale jää kummallekin osapuolelle. Urakan vastaanottotarkastus suoritetaan, kun kaikki kyseiseen urakkaan kuuluvat työt on hyväksytysti suoritettu. Tarkastus suoritetaan YSE 1983 mukaan. 8.6 Sopimuksen purkaminen Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus: 1. Jos työ on myöhästynyt tai ilmeisesti tulee myöhästymään vähintään kuukauden tarjouksessa mainitun minkä hyvänsä osatoimituksen valmistumispäivästä eikä myöhästyminen ole tapahtunut rakennuttajan vastuulla olevasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä. Mikäli myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, rakennuttajalla on sanottu purkuoikeus kolmen kuukauden pituisen ajan myöhästymisen jälkeen. 2. Jos urakoitsijan työ tai siihen käytetyt tarvikkeet eivät täytä sopimuksen mukaisia ehtoja. 3. Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan havaitaan muutoin olevan sellaisessa taloudellisessa asemassa, ettei hänen voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä hän aseta rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 4. Jos urakoitsija ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa. Ellei purkaminen ole johtunut ylivoimaisesta esteestä johtuneesta myöhästymisestä, urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle sopimuksen tarkoittamien töiden jatkamisesta ja loppuun saattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset samoin kuin muun mahdollisen vahingon.

13 7 8.7 Erimielisyydet 8.8 Yleiset sopimusehdot 9. KIRJALLISUUTTA Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisessa välimiesmenettelyssä tai, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii, rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Niiltä osin, kuin tässä urakkaohjeessa ei ole toisin mainittu, noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983 siten, että ne ovat 78 :ssä esitetystä pätevyysjärjestyksestä poiketen voimassa viimeisenä sopimusasiakirjana. Suomen Kaukolämpö Sky ry:n suositukset RT : YSE 1983 Rakennusalan kustantajat: - Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Suomen Kuntaliitto: - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90 - Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta katualueella - Ohjeet kunnalle katualueen kaivantotöiden järjestämisestä ja valvonnasta Kunnan yleiset rakentamismääräykset

14

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY TYÖOHJE 1 (10) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT YLEISTÄ Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on huolehdittava kaikista työn vaatimista ilmoituksista ja suoritettava mm. seuraavat toimenpiteet sekä esitettävä näistä selvitys rakennuttajan nimeämälle työnvalvojalle: 1. KANAVATYÖT - käytävä sopimassa kunnan vastuunalaisen viranomaisen kanssa töiden aloittamisesta, suorituksesta ja valvonnasta - hankittava selvitykset johtoreitillä jo ennestään olevista johdoista ja kaapeleista sekä tehtävä asianomaisille laitoksille ilmoitus työn aloittamisesta sekä työmaan vastuuhenkilöstä - hankittava työnaikaisen liikenteen järjestelyn edellyttämät luvat - pidettävä tarvittavat katselmukset johtoreitin varrella olevissa kiinteistöissä, pihoilla, katu- ja jalkakäytäväalueilla - hankittava tarvitsemansa varasto- ja työmaa-alueet ja - huolehdittava tarvittavien työmaakilpien pystytyksestä. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut, kaukolämpöjohtojen asemapiirrokset ja sisäjohtopiirustukset. Urakoitsija suorittaa johtojen sijaintimittaukset ja merkitsemiset piirustusten mukaisesti sekä huolehtii yhteistyössä putkiurakoitsijan kanssa väliseinä- ja kannatinreikäpaikkojen merkitsemisestä. Jokaisesta piirustuksesta on säilytettävä yksi kappale työmaalla ja niihin on merkittävä mm. suoritetut tarkastukset, tehdyt muutokset ja mahdolliset johtojen siirrot, tarkistusmittausten tulokset yms. seikat. Yleistä Työt on järjestettävä ja suoritettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Päällysteen poistaminen katsotaan kaivutyöhön kuuluvaksi ja se on, samoin kuin irrotettu maa ja kallio, kuljetettava välittömästi pois työpaikalta, ellei toisin

16 2 ole sovittu. Maa-, kivi- ja puuaines, joka irrotetaan rakennuspaikalta ja on rakentamiseen tarpeetonta, kuuluu poiskuljetuksineen urakoitsijalle ellei ole toisin sovittu. Kaivanto on pyrittävä pitämään mahdollisimman kapeana, asianmukaisesti puomitettuna ja tarvittaessa on sen seinät tuettava. Kaivutyön aikana paljastuvista johdoista tai kaapeleista yms. on urakoitsijan välittömästi ilmoitettava työnvalvojalle ja ao. laitoksille. Kaapelikourut ja suojalaatat on huolellisesti varastoitava työn ajaksi. Johtojen siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle suoriteta erillistä korvausta. Kaivannon pohja tasataan piirustusten mukaisesti. Täyttötyöt on suoritettava kerroksittain huolellisesti tiivistäen ja käytettävän johtorakenteen ja asennuspaikan asettamat vaatimukset huomioonottaen. Katualueilla kantavan kerroksen täyttötyön suoritus ja käytettävät materiaalit määräytyvät katurakennusohjeiden mukaan. 1.1 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavat 1.2 Louhekaivu 1.3 Kalliokanavat Rakennuttaja maksaa Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien tekemisestä, arinan teosta sekä täyttötyöstä tiivistyksineen tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien liitos-, tasain-, kulma- ja haaroituskohdissa on kaivanto tehtävä saumaustöiden takia niin, että elementin ulkopuolelle jää vähintään 200 mm vapaa tila. Urakoitsija on velvollinen saumaustöiden yhteydessä huolehtimaan em. vapaan tilan olemassaolosta. Erikoiskohdat esitäytetään hiekalla ja tiivistetään vettä käyttäen. Urakoitsijan on suoritettava johdon tarkistusmittaukset sekä korkeus- että sivusuunnassa ennen kantavien kerrosten tekoa. Kaivusta, joka suoritetaan louhetäyttöalueella, maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen kanavan poikkileikkaukseen perustuva hinta juoksumetriä kohti. Jos Mpuk- tai 2Mpuk-kanavaa tehtäessä joudutaan louhimaan, maksetaan louhittavalta osuudelta kalliokanavan hinta.

17 3 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä Jos kanavan pohjaa joudutaan tasaamaan kaivuuseen liittymättömänä työnä, maksetaan siitä hinta m³ kohti. 2.2 Kaivantoon asennettavat kaapeliputket Lisähinta kanavatyölle, jos rakennuttaja asentaa kaukolämpökaivantoon kaapeliputkia tai kaapeleita erillisohjeen mukaisesti Suodatinkangas asennettuna Kohteissa, joissa joudutaan käyttämään suodatinkangasta (300 g/m²), on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan kankaan lisäksi sen asennus. Suodatinkankaan käytöstä ja leveydestä sovitaan erikseen ja maksetaan sovitun leveyden mukainen neliömäärä/kanavametri Teräslevyarina asennettuna 2.4 Salaojaputken asennus Teräspoimulevyn pitää olla vähintään 0,7 mm paksuista ja kuumasinkittyä. Levy painetaan kaivannon pohjaan siten, että alapuoliset poimut täyttyvät. Arinalevyt asennetaan poikkisuunnassa vähintään 200 mm ja pituussuunnassa vähintään 500 mm limittäin. Muuten kuten kohta Salaojat asennetaan rakennuttajan osoittamissa kohdissa pohjakerrokseen. Erilliset salaojat, ks. kohta Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen 2.6 Tuuletusputket Erilliseen kaivantoon tehtävien salaojien ja viemäreiden kaivusta ja täytöstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Tuuletusputken asennuksen yksikköhintaan on sisällytettävä kaivu-, louhintaja täyttötyöt sekä kahden vaaka- ja pystyputken ja tukielementin asennus

18 4 materiaaleineen. 2.7 Sillat Urakoitsijan on rakennettava kaikki yleisen liikenteen vaatimat työnaikaiset sillat kaivannon yli. Ennen siltojen rakentamista on aina neuvoteltava viranomaisten ja työnvalvojan kanssa. Sillat on rakennettava niin, että eri työvaiheiden suorittaminen on mahdollista. Ne on varustettava kaiteilla ja pidettävä kunnossa kaivannon täyttämiseen asti. Siltojen hintoihin on sisällytettävä niiden asentaminen, kunnossapito ja poistaminen. Työkohteessa tilapäisten luiskien tekoon tarvittavasta kylmäbitumimassasta ja sen levittämisestä ei makseta erikseen. Liikenteen vaatimien suojaputkielementtien etukäteisasennukset tekee putkiurakoitsija. Putkiurakoitsija toimittaa myös tarvikkeet työpaikalle. Sillat, jotka leveydeltään poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti joko ekstra- tai interpoloimalla lähtemällä tarjouslistassa annetuista hinnoista. Sillat mitataan niiden hyötyleveyden mukaisesti. 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot 3.2 Maaventtiilikaivot Kaivojen betoni- ja valurautakannet korotusrenkaineen asentaa aina rakennusurakoitsija. Kaivot tehdään Sky:n suositusten tai oheistettujen piirustusten mukaan. Kaivojen asennus kuten myös betoni- ja valurautakansien asennukset maksetaan tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Kaivojen kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen sisältyy asennushintaan. Maaventtiilikaivo muodostuu kartiomaisesta tukielementistä ja tarvittavista korokerenkaista, jotka asennetaan betonisen umpi- tai valurautakannen alle. Valmistus ja asennus tehdään Sky:n suosituksen mukaan.

19 5 3.3 Rengaskaivot 3.4 Valukaivot 3.5 Korotusrenkaat Rengaskaivot tehdään teräsjäykistettyjä, vesitiiviistä betonista K 30-2 valmistettuja, betonirenkaita käyttäen. Renkaiden saumaus, kaivon ja kanavan väliin tulevien muoviputkien sekä kansiluukkujen kiinnitys suoritetaan liitepiirustuksien mukaisesti. Rengaskaivosta maksetaan renkaiden koon ja lukumäärän mukainen hinta, johon on sisällytettävä saumaus yms. työt. Kansiluukkujen kiinnitysvalut maksetaan kappalehinnoin. Työpaikalla valettavien kaivojen periaatteellinen rakenne selviää liitteenä olevista piirustuksista. Mitta- ja raudoituspiirustukset rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen työn aloittamista. Kaivot perustetaan 150 mm paksulle sepelikerrokselle. Mittapiirustuksiin merkityt teräsrakenteet yms. laitteet on ennen kaivon valua kiinnitettävä paikoilleen. Kansien valut suoritetaan putki- ja eristystöiden valmistuttua, putket laitteineen on suojattava roiskeilta esim. muovikelmua tai vastaava käyttäen. Kaivot, jotka kooltaan poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti interpoloimalla, lähtemällä tarjouksessa annetuista hinnoista ja pitämällä kaivon sisäseinien, pohjan ja kannen yhteenlaskettua pinta-alaa muuttujana. Pohjasyvennystä ja aukkoja ei tällöin oteta huomioon. Kaivojen hinnat maksetaan työn valmistuttua. Korotusrenkaat valmistetaan Sky:n suosituksen mukaisesti. Korotusrenkaat asentaa aina rakennusurakoitsija. Asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen. 3.6 Valurautakansiston asentaminen Valurautakansistot asentaa aina rakennusurakoitsija. Asentamisesta maksetaan yksikköhintaluettelon mukaan. Kansiston asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen.

20 6 4. BETONITYÖT Yleistä Betonitöissä noudatetaan voimassa olevien betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaalimääräyksiä teknillisine ohjeineen sekä työtä varten laadittuja piirustuksia. Urakoitsijan tulee nimetä betonitöitä johtamaan henkilö, jolla on näihin töihin tarvittava pätevyys. Kaikissa betonirakenteissa käytetään betonia K 30-2, joka on tiivistettävä sauvatärytintä käyttäen. Betonin jälkihoito on suoritettava betoninormien mukaan. Valutöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuttaja on tarkastanut ja hyväksynyt raudoitukset ja valujen suorittamisesta on sovittu valvojan kanssa. 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. 4.3 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien haaroitusvalut 4.4 Erillisvalukohdat Kun haarajohto otetaan betonikanavasta, avataan vanha kanava ja putkityön jälkeen avattu kohta valetaan kiinni. Yksikköhintaluettelon hintaan sisällytetään piikkaus-, puhdistus-, laudoitus-, raudoitus- ja betonointityöt. Erillisvalukohdat tehdään kutakin tapausta varten erikseen laadittujen piirustusten mukaan tai soveltaen yleispiirustuksia. Betonivalut kohdissa, joilla ei ole erillisiä yksikköhintoja, maksetaan laudoituksen, raudoituksen ja betonoinnin yksikköhintojen perusteella.

21 7 4.5 Teräsbetonin purkamistyöt Pienehköjä teräsbetonin purkamistöitä joudutaan tekemään mm. liitettäessä kanavia jo olemassa oleviin kaivoihin ja kanaviin. 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET Yleistä Rakennuttaja maksaa asfaltti-, laatta- yms. päällysteistä johto-osuuden putkikoon teoreettisen keskileveyden mukainen pinta-ala kerrottuna 1,5:llä. Nurmikoiden osalta lasketaan pinta kuten edellä ja käytetään kerrointa Kestopäällysteet 5.2 Kiviainespinnat Talvikautena avattavista kaivannoista ja kevääseen siirtyvistä päällystetöistä maksetaan niiden valmistuttua päällysteet käyttäen pinnan osalta kerrointa 2. Kaivojen, kiintopisteiden yms. kanavan normaalirakenteiden vaatimista pintatöiden levennyksistä ei makseta erikseen, vaan ne sisältyvät kertoimien mukaan laskettuihin pintoihin. Kestopäällystetyöhön kuuluu myös pohjatyöt ennen pinnoitusta. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kiviainespinnat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavia kiviaineslajikkeita. 5.3 Kivi- ja laattapäällysteet 5.4 Nurmikot ja istutukset Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on kivi- ja laattapäällysteet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Irrotustyössä vaurioituneet päällysteet on urakoitsija velvollinen korvaamaan vastaavilla päällysteillä asennustyön yhteydessä. Nurmikot istutuksineen on kunnostettava alkuperäiseen kuntoon alueen omistajan hyväksymällä tavalla.

22 8 5.5 Asfalttireunalista 5.6 Reunakivet Rakennuttaja pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tarvittaessa tilata puistojen ja vastaavien alueiden kunnostustyöt ulkopuoliselta urakoitsijalta. Asfalttireunalistat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavaa Ab-päällystettä. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on reunakivet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Kaivuprofiiliin sisältyvistä ja siitä enintään 500 mm etäisyydelle ulottuvista irrotettavista ja uudelleen paikalleen asetettavista reunakivistä maksetaan urakoitsijalle tarjouslistassa ilmoitettu hinta, johon on sisällytettävä reunakiven asennuksen vaatima jalkakäytävän puoleinen asfaltointi. 6. RAKENNUSTEN AUKOT 7. ERILLISTYÖT Perusmuuri- ja väliseinäreiät on tehtävä timanttiporausta käyttäen. Reikiä tehdään pääasiassa perusmuureihin sekä tiili-, betoni- tai luonnonkiviseiniin. Reikien koko määräytyy johdon DN-koon mukaan. Reikien paikat selviävät likimääräisesti johtopiirustuksista. Rei'istä maksettavaan yksikköhintaan sisältyy reiän paikkaus tarvittavine viimeistelyineen. Perusmuurien ja seinien paksuudet mitataan seinän tai sokkelin ulkopinnasta verhouksen sisäpintaan. 7.1 Ylimääräinen maankaivu 7.2 Lisälouhinta ja täyttö Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään, maksetaan kaivu täyttöineen ylimääräisen kaivun hinnoilla. Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään louhimalla,

23 9 maksetaan lisälouhinnasta tämän kohdan mukaan. 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat Siirtymäkiiloja ja muuta massan vaihtoa tehtäessä on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan tilalle toimitettujen massojen (kiviaineen raekoko mm) lisäksi massan vaihdon aiheuttaman kaivun lisäkustannukset. Massanvaihdosta maksetaan valvojan määräämän massanvaihtokerroksen paksuuden perusteella laskettujen kuutioiden mukaisesti. 7.4 Kaapelit, vesi- ja viemärijohdot, kaasuputket yms. Yleistä Kanavia kaivettaessa joudutaan esiintulevia johtoja tukemaan, suojaamaan tai siirtämään. Näiden töiden aiheuttamat kaivu- ja täyttötyöt maksetaan soveltaen yksikköhintaluettelon kohtaa 7.1. Sähkökaapelit Vahinkojen välttämiseksi on johtojen kohdalta kaivutyö suoritettava varoen ja johdon työaikaisesta suojauksesta ja tukemisesta on neuvoteltava ao. laitoksen kanssa. Mikäli kaivun yhteydessä paljastuu kaapeleita, on urakoitsijan otettava yhteys ao. yhtiön kaapelimestariin kaapeleiden tarkastamista sekä suojausmateriaalin asentamisen valvontaa varten. Kanavan ja kaapelien risteilystä sekä suojausmateriaalin asentamisesta sovitaan urakoitsijan ja kaapelimestarin kesken sen jälkeen, kun kaapelit on kaivettu esille. Kaapelien siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta kaivusta maksetaan tarjouslomakkeessa mainitun ylimääräisen maankaivun hinta. Tarjouslistassa ilmoitettavaan hintaan on sisällytettävä työaikainen suojaus ja suojausmateriaalin asentaminen sähköyhtiön kaapelimestarin valvonnan alaisena. Kaivun yhteydessä suoritettavasta suojausmateriaalin poistosta, säilytyksestä, täytön yhteydessä tapahtuvasta takaisinpanosta ja kaapelien työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erikseen. Työn aikana särkyneet suojalaatat, -kourut ja -putket korvaa urakoitsija. Kaapelien vaurioitumisesta laaditaan pöytäkirja. Mikäli kaapelivaurio joudutaan korjaamaan välittömästi, sähköyhtiö veloittaa vaurion aiheuttajalta kustannukset. Mikäli vaurio on niin vähäinen, että kaapelin voidaan olettaa pysyvän käyttökunnossa, jätetään se korjaamatta, mutta tässä tapauksessa asetetaan urakoitsijalle kahden vuoden pituinen vastuuaika. Jos vikapaikkaa joudutaan vastuuaikana korjaamaan, veloitetaan urakoitsijalta kustannukset.

24 10 Puhelin-, lennätin- yms. kaapelit Kaasuputket Vesi- ja viemärijohdot 8. ALITUKSET Aiheutuneista kaivuista maksetaan kuten edellä on mainittu. Kaapeleiden suojaus suoritetaan ao. laitoksen vaatimusten mukaisesti. Kaasuputkien muutostöistä vastaa rakennuttaja. Vesilaitos suorittaa vesijohtojen, -postien ja -sulkujen mahdollisesti tarvittavat siirrot rakennuttajan kustannuksella ja siirtojen vaatimasta kaivusta maksetaan urakoitsijalle kohtaa 7.1. soveltaen. Mahdolliset sadevesi- tai muiden viemäreiden ja viemärikaivojen siirrot suorittaa urakoitsija rakennuttajan kustannuksella. Yleistä Urakoitsijan on toteutettava alitukset omistajien vaatimalla tavalla ja tilattava tarvittava valvonta heiltä. 8.1 Rautateiden alitukset Rakennuttaja hankkii tarvittavat alitusluvat ja vastaa lupa- ja valvontakustannuksista. Rautateiden alituksissa noudatetaan VR:n ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. 8.2 Tielaitoksen pääteiden alitukset 9. AIKATYÖ Pääteiden alituksissa noudatetaan Tielaitoksen ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. Jos jotakin urakkaan liittyvää työtä ei voida tehdä yksikköluettelon mukaisilla hinnoilla, voidaan työ teettää aikatyönä. Tällaisesta työstä on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa ennen ko. työn aloittamista kirjallisesti.

25 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY LUETTELOMALLI 1 (2) KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS Malli koskee Mpuk- ja 2Mpuk-johtoja * = Työvaihe kuuluu urakoitsijalle Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija MAANALAISET JOHDOT 1. Johdon sijoitusmittaukset ja merkitsemiset maastoon * 2. Kestopäällysteen yms. poistaminen * 3. Kaivu ja louhinta * 4. Arinan teko oheistöineen (Suodatinkangas, salaojat yms.) * 5. Kaivojen teko ja/tai asennus * 6. Johtoelementtien ennakkoasennukset liikenteen vaatimissa kohteissa * * 7. Johtoelementtien asennus- ja hitsaustyöt * 8. Kiintopisteiden saumaus- ja valutyöt sekä esitäytöt * * 9. Putkien koeponnistus * 10. Johtoelementtien ohjaustäytöt * 11. Johdon käyttöönotto ja esilämmitys * 12. Johdon ja sen rakenteiden (salaojat, tuuletusputket yms.) sijaintimittaukset * 13. Johtoelementtien saumaus ja saumakohtien tarkastus *

26 2 Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija 14. Kaivojen kansivalut sekä kansien asennus * 15. Johdon täyttötyö kerroksineen * 16. Pinta- ja viimeistelytyöt * 17. Vastaanottotarkastus * * SISÄJOHDOT Rakennus- Putki- Eristysurakoitsija urakoitsija urakoitsija 1. Johdon sijainnin määrittely ja merkitseminen * * 2. Tarvittavien pölysuojien teko * 3. Väliseinä- ja kannatusreikien teko * * 4. Putkien ja varusteiden asennus ja hitsaus sekä seinien läpivientiholkkien laitto * 5. Putkien koeponnistus * 6. Läpivientiholkkien keskittäminen ja reikien paikkaus * 7. Putkien eristäminen * 8. Reikien viimeistely, maalaus yms. työt * 9. Loppusiivous * * * 10.Vastaanottotarkastus * * *

27 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY MALLI 1 (2) URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUS- TÖISTÄ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteinä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään oheisille yksikköhintalomakkeille. Valitun urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen tekoa tilaajalle työeläkekassan ilmoitus työeläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä veroviranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta (verojäämätodistus). Ilmoitukset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava kopio lääninveroviraston toimittamasta ennakkoperintärekisteriotteesta, jotta laskut voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava viikon kuluessa siitä, kun tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hyväksytyksi tullut urakoitsija. 1. RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA 2. URAKAN KOHDE JA URAKKATARJOUS Urakka käsittää johto-osuuksien kaukolämpöjohtojen rakennustyöt. Töiden aloitusten alustavat ajankohdat ja edistymisnopeus on ilmoitettu yksikköhintalomakkeissa. Työn on oltava valmis viimeistään Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut. Töiden suoritus, urakkarajat, kaupalliset ehdot yms. seikat käyvät ilmi oheisista urakka- ja työohjeista sekä liitteistä.

28 2 3. URAKKATARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous jätetään viimeistään Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa osoitteeseen: Kuoreen merkintä 4. LISÄTIETOJA Päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus LIITTEET Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt, urakka- ja työohje Yksikköhintalomakkeet Kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestys Piirustusluettelo Luettelon mukaiset piirustukset

29 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI 1 (8) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. KANAVATYÖT Maakanavat Tarjous kaukolämpöjohtojen rakennustöiden suorittamiseksi rakennuttajan toimialueella vuonna 19. Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan yllämainitut työt ja toimittamaan niissä tarvittavan materiaalin tarjouspyynnössä n:o ja siihen liittyvissä tarjousasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaan seuraavasti (Hinnat ilman alv:a) : 1.1 Päällysteen poistaminen ja maankaivu kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 1.2 Louhekaivu Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " Siirtosumma

30 2 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " Kalliokanavat 1.3 Päällysteen poistaminen, maankaivu ja louhinta kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä m³ mk/m³ 2.2 Lisähinta kanavatyölle, jos kaivannossa varataan tila - 1 kaapeliputkelle jm mk/jm. " ". " " - 6 kaapeliputkelle " " Suodatinkangas asennettuna m² mk/m² Teräslevyarina asennettuna m² mk/m² Siirtosumma

31 3 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2.4 Salaojaputken asennus, ø jm mk/jm 2.5 Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen, - muovi, ø jm mk/jm - valurauta, ø " " 2.6 Tuuletusputkien asennus jm mk/jm 2.7 Sillat Ajotiesillat - leveys 3 m kpl mk/kpl - " 6 " " " Kevyen liikenteen sillat - leveys 1 m kpl mk/kpl - " 2 " " " 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot Elementtikaivojen asennus kansineen - kaivo 0914 kpl mk/kpl - " 1218 " " - " 1521 " " - " 1824 " " - " 2127 " " - " 1533 " " 3.2 Maaventtiilikaivot Maaventtiilikaivon tukielementin asennus - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

32 Maaventtiilikaivon betonikannen asennus Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " 3.3 Rengaskaivot Rengaskaivon renkaan asennus - ø 600 kpl mk/kpl - ø 800 " " - ø 1000 " " 3.4 Valukaivot Haaroitus-, venttiili- yms. kaivojen betonityöt kansineen ja tikkaineen - sisäpinta-ala 25 m² kpl mk/kpl " 8 " " " 3.5 Korotusrenkaat Korotusrenkaan asennus - ø 640 / kpl mk/kpl - ø 640 / 50 " " - ø 640 / 100 " " - ø 640 / 200 " " - ø 800 / " " - ø 800 / 50 " " - ø 800 / 100 " " - ø 800 / 200 " " 3.6 Valurautakansiston asentaminen - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

33 5 4. BETONITYÖT Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 200 " " 4.2 2Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 600 " " 4.3 Haaroitusvalut E-, Y- ja T-kanavasta betonin purku mukaanluettuna E 10 kpl mk/kpl. " ". " " E 70 " " 4.4 Erillisvaluina tehtävät betonirakenteet ja muuraukset yms. työt - Laudoitus m² mk/m² - Raudoitus kg mk/kg - Betonointi m³ mk/m³ 4.5 Teräsbetonin purkaminen (kanavien ja kaivojen seinistä, tms.) m³ mk/m³ 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET 5.1 Kestopäällysteet - BS 30/240 m² mk/m² - BS 30/150 " " - Ab 20/120/IV " " - Ab 16-20/100/IV " " - Ab 16-20/120/IV " " - Ab 16/100/III " " - AB 12/120/IV " " - Ab 12/100/IV " " - Ab 8/100/III " " - Ab 8/90/III " " - Va 16/90 " " Siirtosumma

34 6 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 5.2 Kiviainespinnat - sora m² mk/m² - murske " " - sepeli " " - kivituhka " " 5.3 Kivi- ja laattapäällysteen purku, varastointi ja korjaus m² mk/m² 5.4 Nurmikoiden ja istutusten kunnostus m² mk/m² 5.5 Asvalttireunalista jm mk/jm 5.6 Reunakiven irrottaminen, varastointi ja paikalleen asennus - Soralla jm mk/jm - Betonilla " " - Liimakivi " " 6. RAKENNUSTEN AUKOT 6.1 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen perusmuuriin - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.2 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen tiiliseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " Siirtosumma

35 7 6.3 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen betoniseinään Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.4 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen luonnonkiviseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 7. ERILLISTYÖT 7.1 Ylimääräinen maankaivu täyttöineen m³ mk/m³ 7.2 Lisälouhinta ja täyttö m³ mk/m³ 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat m³ mk/m³ 8. ALITUKSET 8.1 Rautatiekiskojen alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl 8.2 Päätien/-kadun alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl Siirtosumma

36 8 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 9. AIKATYÖ 9.1 Kuorma-auto h mk/h 9.2 Kaivinkone " " 9.3 Traktorikaivuri " " 9.4 Traktorikompressori " " 9.5 Ammattimiestyö " " 9.6 Apumiestyö " " Urakkasumma yhteensä arviolta Arvonlisävero % Yhteensä mk mk mk Työhön kuluva aika Aliurakoitsijan laskutuslisäprosentti %. Paikkakuntakohtaisesti voidaan maksaa talvityölisää. Maksettavan lisän suuruus ja aika sovitaan erikseen. Edellä mainitut yksikköhinnat ovat kiinteät. Työvaiheiden tulee valmistua liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Pääkanavaan liittyvät talohaarat ja erilliset haarajohdot on tehtävä pääkanavan tekemisen yhteydessä samanaikaisesti. Vaadittu työnopeus on määrätty työkohdetta ja työryhmää kohti. Urakoitsija asettaa tarvittaessa työryhmää rakennuttajan käyttöön. / 19 Urakoitsijan allekirjoitus

37 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY PIIRUSTUSLUETTELOMALLI 1 (2) URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus 1. YLEISPIIRUSTUKSET - Mpuk-kanava 114 L1/94-2Mpuk-kanava 119 L1/94 - Kellarijohto Muut yleispiirustukset 2. ASEMAPIIRUSTUKSET - Asemapiirustukset - Pituusleikkaukset 3. KAIVOPIIRUSTUKSET JA BETONIRAKENTEET - Elementtikaivot ja L3/ Työpaikalla valetut kaivot - Haaroituskaivot - Tyhjennyskaivot - Ilmanpoistokaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Muut betonirakenteet 4. RAUDOITUSPIIRUSTUKSET - Elementtikaivot L3/95 - Työpaikalla valetut kaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Korotusrenkaat/kalte- 233 L3/95 vuuden säätörenkaat - Kaivon tukielementit 234 ja 235 L3/95

38 2 Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus - Maaventtiilikaivon umpikannet L3/95 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon kiintopisteet - Muut raudoituspiirustukset 5. ASENNUSPIIRUSTUKSET - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Valurautakannen asennus 191, 194, L3/ ja Tyhjennysventtiilin asennus - ilmanpoistoventtiilin asennus - Mittauskeskuksen asennus K13/94 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon tukirakenteet - Kellarijohdon tukirakenteet Mpuk- ja 2Mpuk-johdon L2/94 saumaus - Muut asennuspiirustukset 6. ERIKOISPIIRUSTUKSET - Rautatien alitukset L6/84 - Tien alitukset L6/88 - Paalutukset - Pohjan vahvistustoimenpiteet - Kannatus- ja tukirakenteet - Läpiviennit ja seinäpeitteet L13/92 - Kaapelisuojaukset - Muut erikoispiirustukset

39

40

41

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Suositus L6/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 9.10.2014 Tarjouspyyntö Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 Kuortaneen kunnan vastuulla on kaavateiden

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt

Hopeakivensataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden purkutyöt 30.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Hopeakiven sataman ratasuunnitelman muutokseen liittyvien uusien perustuksien, putkistojen ja teräsrakenteiden sekä vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot