Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje Suositus L5A/1996

2 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN Viite: LLY-kansio 4b/8

3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen rakennustöitä. Ohjetta täydentää siihen liittyvä tarjouspyyntömalli yksikköhintalomakkeineen. Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, vaan sitä on sovellettava rakennuttajan erityisolosuhteet ja rakentamistapa huomioiden. Suosituksen tarkoitus on pyrkiä yhtenäistämään kaukolämpörakentamisessa käytössä olevat urakka- ja työohjeet sekä maksuperusteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-asiapapereita laadittaessa yksikköhintojen täsmälliseen määrittelyyn sekä rakennuttajan ja/tai urakoitsijan hankkimiin materiaaleihin ja niiden erittelyyn. Suositusta täydentävät muut Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisemat suositukset. Suositus on laadittu lämmönjakelutoimikunnan alaisessa erillistyöryhmässä, jonka jäseninä ovat olleet: Puheenjohtaja DI Rauli Saarela Turku Jäsenet Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri Tekn. Heimo Iivonen Tampere Suositukset L5A ja L5B/1996 korvaavat Suomen Kaukolämpö ry:n vastaavat suositukset L2A, L2B, L2C ja L2D/1986. Suositus astuu voimaan Lämmönjakelutoimikunta Puheenjohtaja DI Risto Vartia Helsinki Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Kauko V. Heikkinen Kuopio DI Rauli Saarela Turku Ins. Trygve Strandell Vantaa Ins. Pentti Valta Lahti Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri DI Veli-Pekka Sirola Sky

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT, URAKKA- JA TYÖOHJE SISÄLTÖ URAKKAOHJE: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRAYKSET 1. Määräysten soveltamisala 2. Kaukolämpöjohtotöiden urakoitsijat ja suoritusjärjestys 3. Urakkarajat 4. Kaukolämpöjohtotyöt ja materiaalit 5. Rakennuttajan luovuttaman materiaalin käyttö 6. Työn valvonta ja vastuu 7. Muutokset ja lisätyöt 8. Kaupalliset ehdot 9. Kirjallisuutta TYÖOHJE; KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. Kanavatyöt 2. Muut kanavatyöt 3. Kaivot 4. Betonityöt 5. Päällystetyöt ja istutukset 6. Rakennusten aukot 7. Erillistyöt 8. Alitukset 9. Aikatyö LUETTELOMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS MALLI: URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖISTÄ YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT PIIRUSTUSLUETTELOMALLI: URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET

6

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY URAKKAOHJE 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISALA Näitä määräyksiä sovelletaan tilaamissa kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa, mikäli urakoitsijasopimuksessa tai muissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu. 2. KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN URAKOITSIJAT JA SUORITUSJÄRJESTYS 3. URAKKARAJAT Kaukolämpöjohtotyö jakaantuu suorittajiensa mukaan seuraaviin erillisiin urakoihin: 1. Rakennusurakka (rakennusurakoitsija) 2. Putkiurakka (putkiurakoitsija) Rakennusurakoitsija on joko suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan ja/tai alistussuhteessa putkiurakoitsijaan. Töitä suoritettaessa noudatetaan liitteenä olevaa kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestystä. Rakennusurakoitsijaa nimitetään tässä urakkaohjeessa urakoitsijaksi. Urakkaan kuuluvat kaikki tarjousasiakirjoissa ja näissä määräyksissä esitetyt kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvät rakennus-, korjaus- ja perusparannustyöt sekä materiaalin hankinta liitteen mukaan. Lisäksi urakoitsija vastaa kustannuksellaan seuraavista toimenpiteistä ja maksuista: - urakoitsijan hankintaan kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukset, nostot, rahdit ja tullit yms. - rakennuttajan hankkiman materiaalin siirtäminen varastosta asennuspaikalle

8 2 - asennustyössä tarvittava valaistus ja voimavirta - työmaalla olevien tarvikkeiden varastointi ja suojaus niin, että ne eivät pääse pilaantumaan tai häviämään - kaikki työvoimansa kustannukset - urakkaan kuuluvista materiaaleista jääneiden jätteiden poistaminen työmaalta työn edistymisen mukaan välittömästi - tarvitsemiensa varasto-, läjitys- ja tukikohta-alueiden hankkiminen - järjestyksen ja siisteyden hoitaminen työmaalla siten, että urakoitsijan työkalut, tarvikkeet ym. eivät häiritse työmaan muuta toimintaa. Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki em. kustannukset työn saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakoitsijan tulee selvittää myös mahdolliset työtä vaikeuttavat tekijät, joiden vaikutus tulee sisältyä hintoihin. 4. KAUKOLÄMPÖJOHTOTYÖT JA MATERIAALIT Kaukolämpöjohtoja asennetaan yleensä maanalaisina tai sisäjohtoina. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle työtä aloitettaessa työhön liittyvät piirustukset. Putkistojen rakennepaine on 1,6 MPa (16 bar) ja -lämpötila 120 C. Urakoitsijan suorittaman työn ja siihen käytettyjen materiaalien tulee olla laadultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, viranomaisten määräykset ja Sky:n suositukset asettavat. Työtä suoritettaessa on noudatettava voimassa olevia palosuojelu- ja työturvallisuussäännöksiä sekä vakuutussopimusta ja sen ehtoja täydentäviä suojeluohjeita (esim. tulityöt). Jos urakka-asiakirjoissa ei ole mainintaa jollekin urakoitsijan työlle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, noudatetaan urakka-asiakirjoissa samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista annettuja määräyksiä. Mikäli soveltamiskelpoisia määräyksiä ei ole, noudatetaan vastaavanlaatuisissa töissä yleensä käytössä olevaa hyväksi tunnettua menettelyä hyvän ja kunnollisen työtuloksen aikaansaamiseksi.

9 Urakoitsijan tulee omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvän yhteistyöhengen syntymiseen työmaalla, viranomaisten, kiinteistöjen omistajien, isännöitsijöiden ja työmaalla olevien muiden urakoitsijoiden kesken. Työt on pyrittävä järjestämään ja suorittamaan siten, ettei tarpeetonta haittaa aiheudu. Rakennusurakoitsija huolehtii työmaa-alueiden liikennejärjestelyistä koko johtotyön lopulliseen valmistumiseen saakka ja on myös velvollinen pitämään kaikki kaivannot vapaana vedestä ja lumesta sekä rakentaa kaikki yleistä liikennettä varten tarpeelliset sillat ja huolehtii niiden kunnossapidosta ja purkamisesta työn päätyttyä. 5. RAKENNUTTAJAN LUOVUTTAMAN MATERIAALIN KÄYTTÖ Rakennuttaja luovuttaa hankkimaansa materiaalia urakoitsijan käyttöön kunkin työosuuden vaatiman määrän kerrallaan urakoitsijan kuittausta vastaan. Urakoitsija vastaa täysin vastaanottamastaan materiaalista, mutta se on edelleen rakennuttajan omaisuutta. Työosuuden päätyttyä urakoitsijan tulee palauttaa jäännösmateriaali rakennuttajan varastoon. Rakennuttaja ei kuitenkaan vastaanota käyttökelvotonta jäännösmateriaalia. Hylätty materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi. Materiaalin hukkaantuminen lasketaan urakoitsijalle luovutetun ja asennetun sekä palautuksessa hyväksytyn materiaalimäärän erotuksena. Hukkamateriaali laskutetaan urakoitsijalta. 6. TYÖN VALVONTA JA VASTUU Työlle tulee urakoitsijan puolelta olla rakennuttajan hyväksymä vastuuhenkilö, jonka puoleen rakennuttajan edustaja voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa. Työmaata koskevia asioita käsitellään työmaakokouksissa, joihin urakoitsijan edustajan on osallistuttava. Rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan erikseen nimeämä valvoja. Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai puuttuu kokonaan, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen ko. työn suorittamista. Urakoitsija on vastuuvelvollinen rakennuttajalle ja kolmannelle henkilölle kaikesta vahingosta, joka aiheutuu urakoitsijan tai hänen väkensä työstä, suorituksista, laiminlyönneistä tai muista urakoitsijasta johtuvista syistä. 3

10 4 Urakoitsijalla edellytetään olevan voimassaoleva vastuuvakuutus. 7. MUUTOKSET JA LISÄTYÖT Rakennuttajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä urakkasopimuksen määrittelemään urakkaan. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan ne muutosja lisätyöt, jotka voidaan tehdä soveltaen tarjouksessa annettuja yksikköhintoja ja jotka eivät muuta sovittua toimitusaikaa. Muista muutos- ja lisätöistä sekä niiden ehdoista on sovittava kirjallisesti erikseen. Jos suunnitelman muutoksesta aiheutuu jo tehdyn työn hukkaan menemistä, korvataan hukkaan mennyt työ. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä kuten muistakin urakkasopimuksen määrittelemistä töistä. 8. KAUPALLISET EHDOT 8.1 Hinnat Tarjouslomakkeessa ilmoitetaan sitovat yksikköhinnat vapaasti työmaalla ilman arvonlisäveroa. Hintoihin tulee sisällyttää kaikki työstä välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset siten, että työ annetuilla hinnoilla tulee sopimusasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa, ajassa ja tavalla täysin valmiiksi. Tarjouslomakkeessa annettujen arvioihin pohjautuvien määrien ja em. yksikköhintojen avulla on laskettava urakan arvioitu kokonaishinta, arvonlisävero sekä nämä yhteensä lomakkeen ao. sarakkeisiin. 8.2 Maksuehdot ja vakuudet Suoritetusta työstä maksetaan työn edistymisen mukaan. Kunkin mitatun ja tarkastetun osuuden hinta maksetaan mahdollinen myöhästymissakko huomioon otettuna tarkastus- ja mittauspöytäkirjaan perustuvaa laskua vastaan. Maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että urakoitsija on asettanut jäljempänä määritellyn työaikaisen vakuuden. Sopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi (työaikainen vakuus) urakoitsijan tulee asettaa kustannuksellaan yhden viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä luettuna vakuus, joka on 5 % urakan arvioidusta arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta ja jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta urakan valmistumisajan yli tai siihen asti, kunnes työ on kokonaisuudessaan vastaanotettu ja takuuajan vakuus asetettu. Takuuajan vakuudeksi urakoitsijan tulee asettaa 2 % vakuus toteutuneelle

11 arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen yli. Vakuudeksi hyväksytään rahavakuus, pankkitakaus tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Muunlaisille vakuuksille tulee hankkia rakennuttajan ennakkohyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että vakuudet ovat voimassa niille määrätyt ajat. Rakennuttaja palauttaa vakuudet niiden vapauduttua. 8.3 Toimitusaika ja myöhästymissakko Töiden suorittaminen sovitussa toimitusajassa on rakennuttajalle erittäin tärkeää. Tästä syystä urakoitsijan on erityisesti otettava huomioon jäljempänä esitetyt myöhästymissakkoa ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot. Toimitusaika määräytyy urakan aloittamispäivämäärän ja tarjouslomakkeessa mainittujen työnopeuksien mukaan. Toimitusaika katsotaan alkavaksi kaksi päivää sen jälkeen, kun rakennuttaja on ilmoittanut työn aloittamisen mahdolliseksi ja päättyväksi, kun hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakan lasketusta toimitusajasta vähennetään mahdollinen odotusaika, joka alkaa silloin, kun urakoitsija ei enää voi suorittaa mitään ao. urakkaan kuuluvia töitä siitä syystä, että työvaihetta edeltävät toisen urakoitsijan työt eivät ole vielä valmiit. Tällainen keskeytys on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ja rakennuttajan todettava, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Mikäli osuuden edellä sanotulla tavalla määräytyvä toimitusaika on ylittynyt urakoitsijan vastuulla olevasta syystä, on rakennuttajalla oikeus saada urakoitsijalta myöhästymissakkoa 1 % kultakin täydeltä myöhästymisviikolta kyseessä olevan urakkaosuuden kokonaishinnasta. Sakon enimmäismäärä on 5 % urakan arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta Takuu Takuuaika on yksi vuosi siitä kun kyseisen urakan hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakoitsijan on tänä aikana vastattava koko hankinnan sopimuksenmukaisuudesta joka suhteessa ja veloituksetta korjattava rakennuttajalle sopivana ajankohtana jokainen virhe tai puute, joka takuuaikana ilmenee hankintaan kuuluvassa työssä. Urakoitsija vastaa myös kaikista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat virheen tai puutteen korjaamisesta, paikallistamisesta yms. rakennuttajalle. Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa työn suorittamatta jättämisestä sekä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat johtuneet hänen törkeästä laiminlyönnistään ja joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa takuun piiriin kuuluva vika parhaaksi katsomallaan tavalla ja periä urakoitsijalta vian korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli vika on sen laatuinen, että se on viipymättä korjattava eikä urakoitsijaa tavoiteta, tai että urakoitsija ei voi heti ryhtyä korjaustyöhön siitä tiedon saatuaan.

12 6 8.5 Työn vastaanotto Takuuajaksi pidätettävästä vakuudesta määrätään kohdassa 8.2. Työt tarkastetaan ja mitataan sopivina johto-osuuksina, joiden rajat määräytyvät yleensä painekokeiden tarkoituksenmukaisen suorituksen mukaan. Mittaustuloksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat ja josta yksi kappale jää kummallekin osapuolelle. Urakan vastaanottotarkastus suoritetaan, kun kaikki kyseiseen urakkaan kuuluvat työt on hyväksytysti suoritettu. Tarkastus suoritetaan YSE 1983 mukaan. 8.6 Sopimuksen purkaminen Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus: 1. Jos työ on myöhästynyt tai ilmeisesti tulee myöhästymään vähintään kuukauden tarjouksessa mainitun minkä hyvänsä osatoimituksen valmistumispäivästä eikä myöhästyminen ole tapahtunut rakennuttajan vastuulla olevasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä. Mikäli myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, rakennuttajalla on sanottu purkuoikeus kolmen kuukauden pituisen ajan myöhästymisen jälkeen. 2. Jos urakoitsijan työ tai siihen käytetyt tarvikkeet eivät täytä sopimuksen mukaisia ehtoja. 3. Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan havaitaan muutoin olevan sellaisessa taloudellisessa asemassa, ettei hänen voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä hän aseta rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 4. Jos urakoitsija ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa. Ellei purkaminen ole johtunut ylivoimaisesta esteestä johtuneesta myöhästymisestä, urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle sopimuksen tarkoittamien töiden jatkamisesta ja loppuun saattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset samoin kuin muun mahdollisen vahingon.

13 7 8.7 Erimielisyydet 8.8 Yleiset sopimusehdot 9. KIRJALLISUUTTA Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisessa välimiesmenettelyssä tai, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii, rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Niiltä osin, kuin tässä urakkaohjeessa ei ole toisin mainittu, noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983 siten, että ne ovat 78 :ssä esitetystä pätevyysjärjestyksestä poiketen voimassa viimeisenä sopimusasiakirjana. Suomen Kaukolämpö Sky ry:n suositukset RT : YSE 1983 Rakennusalan kustantajat: - Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Suomen Kuntaliitto: - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90 - Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta katualueella - Ohjeet kunnalle katualueen kaivantotöiden järjestämisestä ja valvonnasta Kunnan yleiset rakentamismääräykset

14

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY TYÖOHJE 1 (10) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT YLEISTÄ Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on huolehdittava kaikista työn vaatimista ilmoituksista ja suoritettava mm. seuraavat toimenpiteet sekä esitettävä näistä selvitys rakennuttajan nimeämälle työnvalvojalle: 1. KANAVATYÖT - käytävä sopimassa kunnan vastuunalaisen viranomaisen kanssa töiden aloittamisesta, suorituksesta ja valvonnasta - hankittava selvitykset johtoreitillä jo ennestään olevista johdoista ja kaapeleista sekä tehtävä asianomaisille laitoksille ilmoitus työn aloittamisesta sekä työmaan vastuuhenkilöstä - hankittava työnaikaisen liikenteen järjestelyn edellyttämät luvat - pidettävä tarvittavat katselmukset johtoreitin varrella olevissa kiinteistöissä, pihoilla, katu- ja jalkakäytäväalueilla - hankittava tarvitsemansa varasto- ja työmaa-alueet ja - huolehdittava tarvittavien työmaakilpien pystytyksestä. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut, kaukolämpöjohtojen asemapiirrokset ja sisäjohtopiirustukset. Urakoitsija suorittaa johtojen sijaintimittaukset ja merkitsemiset piirustusten mukaisesti sekä huolehtii yhteistyössä putkiurakoitsijan kanssa väliseinä- ja kannatinreikäpaikkojen merkitsemisestä. Jokaisesta piirustuksesta on säilytettävä yksi kappale työmaalla ja niihin on merkittävä mm. suoritetut tarkastukset, tehdyt muutokset ja mahdolliset johtojen siirrot, tarkistusmittausten tulokset yms. seikat. Yleistä Työt on järjestettävä ja suoritettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Päällysteen poistaminen katsotaan kaivutyöhön kuuluvaksi ja se on, samoin kuin irrotettu maa ja kallio, kuljetettava välittömästi pois työpaikalta, ellei toisin

16 2 ole sovittu. Maa-, kivi- ja puuaines, joka irrotetaan rakennuspaikalta ja on rakentamiseen tarpeetonta, kuuluu poiskuljetuksineen urakoitsijalle ellei ole toisin sovittu. Kaivanto on pyrittävä pitämään mahdollisimman kapeana, asianmukaisesti puomitettuna ja tarvittaessa on sen seinät tuettava. Kaivutyön aikana paljastuvista johdoista tai kaapeleista yms. on urakoitsijan välittömästi ilmoitettava työnvalvojalle ja ao. laitoksille. Kaapelikourut ja suojalaatat on huolellisesti varastoitava työn ajaksi. Johtojen siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle suoriteta erillistä korvausta. Kaivannon pohja tasataan piirustusten mukaisesti. Täyttötyöt on suoritettava kerroksittain huolellisesti tiivistäen ja käytettävän johtorakenteen ja asennuspaikan asettamat vaatimukset huomioonottaen. Katualueilla kantavan kerroksen täyttötyön suoritus ja käytettävät materiaalit määräytyvät katurakennusohjeiden mukaan. 1.1 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavat 1.2 Louhekaivu 1.3 Kalliokanavat Rakennuttaja maksaa Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien tekemisestä, arinan teosta sekä täyttötyöstä tiivistyksineen tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien liitos-, tasain-, kulma- ja haaroituskohdissa on kaivanto tehtävä saumaustöiden takia niin, että elementin ulkopuolelle jää vähintään 200 mm vapaa tila. Urakoitsija on velvollinen saumaustöiden yhteydessä huolehtimaan em. vapaan tilan olemassaolosta. Erikoiskohdat esitäytetään hiekalla ja tiivistetään vettä käyttäen. Urakoitsijan on suoritettava johdon tarkistusmittaukset sekä korkeus- että sivusuunnassa ennen kantavien kerrosten tekoa. Kaivusta, joka suoritetaan louhetäyttöalueella, maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen kanavan poikkileikkaukseen perustuva hinta juoksumetriä kohti. Jos Mpuk- tai 2Mpuk-kanavaa tehtäessä joudutaan louhimaan, maksetaan louhittavalta osuudelta kalliokanavan hinta.

17 3 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä Jos kanavan pohjaa joudutaan tasaamaan kaivuuseen liittymättömänä työnä, maksetaan siitä hinta m³ kohti. 2.2 Kaivantoon asennettavat kaapeliputket Lisähinta kanavatyölle, jos rakennuttaja asentaa kaukolämpökaivantoon kaapeliputkia tai kaapeleita erillisohjeen mukaisesti Suodatinkangas asennettuna Kohteissa, joissa joudutaan käyttämään suodatinkangasta (300 g/m²), on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan kankaan lisäksi sen asennus. Suodatinkankaan käytöstä ja leveydestä sovitaan erikseen ja maksetaan sovitun leveyden mukainen neliömäärä/kanavametri Teräslevyarina asennettuna 2.4 Salaojaputken asennus Teräspoimulevyn pitää olla vähintään 0,7 mm paksuista ja kuumasinkittyä. Levy painetaan kaivannon pohjaan siten, että alapuoliset poimut täyttyvät. Arinalevyt asennetaan poikkisuunnassa vähintään 200 mm ja pituussuunnassa vähintään 500 mm limittäin. Muuten kuten kohta Salaojat asennetaan rakennuttajan osoittamissa kohdissa pohjakerrokseen. Erilliset salaojat, ks. kohta Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen 2.6 Tuuletusputket Erilliseen kaivantoon tehtävien salaojien ja viemäreiden kaivusta ja täytöstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Tuuletusputken asennuksen yksikköhintaan on sisällytettävä kaivu-, louhintaja täyttötyöt sekä kahden vaaka- ja pystyputken ja tukielementin asennus

18 4 materiaaleineen. 2.7 Sillat Urakoitsijan on rakennettava kaikki yleisen liikenteen vaatimat työnaikaiset sillat kaivannon yli. Ennen siltojen rakentamista on aina neuvoteltava viranomaisten ja työnvalvojan kanssa. Sillat on rakennettava niin, että eri työvaiheiden suorittaminen on mahdollista. Ne on varustettava kaiteilla ja pidettävä kunnossa kaivannon täyttämiseen asti. Siltojen hintoihin on sisällytettävä niiden asentaminen, kunnossapito ja poistaminen. Työkohteessa tilapäisten luiskien tekoon tarvittavasta kylmäbitumimassasta ja sen levittämisestä ei makseta erikseen. Liikenteen vaatimien suojaputkielementtien etukäteisasennukset tekee putkiurakoitsija. Putkiurakoitsija toimittaa myös tarvikkeet työpaikalle. Sillat, jotka leveydeltään poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti joko ekstra- tai interpoloimalla lähtemällä tarjouslistassa annetuista hinnoista. Sillat mitataan niiden hyötyleveyden mukaisesti. 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot 3.2 Maaventtiilikaivot Kaivojen betoni- ja valurautakannet korotusrenkaineen asentaa aina rakennusurakoitsija. Kaivot tehdään Sky:n suositusten tai oheistettujen piirustusten mukaan. Kaivojen asennus kuten myös betoni- ja valurautakansien asennukset maksetaan tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Kaivojen kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen sisältyy asennushintaan. Maaventtiilikaivo muodostuu kartiomaisesta tukielementistä ja tarvittavista korokerenkaista, jotka asennetaan betonisen umpi- tai valurautakannen alle. Valmistus ja asennus tehdään Sky:n suosituksen mukaan.

19 5 3.3 Rengaskaivot 3.4 Valukaivot 3.5 Korotusrenkaat Rengaskaivot tehdään teräsjäykistettyjä, vesitiiviistä betonista K 30-2 valmistettuja, betonirenkaita käyttäen. Renkaiden saumaus, kaivon ja kanavan väliin tulevien muoviputkien sekä kansiluukkujen kiinnitys suoritetaan liitepiirustuksien mukaisesti. Rengaskaivosta maksetaan renkaiden koon ja lukumäärän mukainen hinta, johon on sisällytettävä saumaus yms. työt. Kansiluukkujen kiinnitysvalut maksetaan kappalehinnoin. Työpaikalla valettavien kaivojen periaatteellinen rakenne selviää liitteenä olevista piirustuksista. Mitta- ja raudoituspiirustukset rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen työn aloittamista. Kaivot perustetaan 150 mm paksulle sepelikerrokselle. Mittapiirustuksiin merkityt teräsrakenteet yms. laitteet on ennen kaivon valua kiinnitettävä paikoilleen. Kansien valut suoritetaan putki- ja eristystöiden valmistuttua, putket laitteineen on suojattava roiskeilta esim. muovikelmua tai vastaava käyttäen. Kaivot, jotka kooltaan poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti interpoloimalla, lähtemällä tarjouksessa annetuista hinnoista ja pitämällä kaivon sisäseinien, pohjan ja kannen yhteenlaskettua pinta-alaa muuttujana. Pohjasyvennystä ja aukkoja ei tällöin oteta huomioon. Kaivojen hinnat maksetaan työn valmistuttua. Korotusrenkaat valmistetaan Sky:n suosituksen mukaisesti. Korotusrenkaat asentaa aina rakennusurakoitsija. Asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen. 3.6 Valurautakansiston asentaminen Valurautakansistot asentaa aina rakennusurakoitsija. Asentamisesta maksetaan yksikköhintaluettelon mukaan. Kansiston asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen.

20 6 4. BETONITYÖT Yleistä Betonitöissä noudatetaan voimassa olevien betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaalimääräyksiä teknillisine ohjeineen sekä työtä varten laadittuja piirustuksia. Urakoitsijan tulee nimetä betonitöitä johtamaan henkilö, jolla on näihin töihin tarvittava pätevyys. Kaikissa betonirakenteissa käytetään betonia K 30-2, joka on tiivistettävä sauvatärytintä käyttäen. Betonin jälkihoito on suoritettava betoninormien mukaan. Valutöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuttaja on tarkastanut ja hyväksynyt raudoitukset ja valujen suorittamisesta on sovittu valvojan kanssa. 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. 4.3 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien haaroitusvalut 4.4 Erillisvalukohdat Kun haarajohto otetaan betonikanavasta, avataan vanha kanava ja putkityön jälkeen avattu kohta valetaan kiinni. Yksikköhintaluettelon hintaan sisällytetään piikkaus-, puhdistus-, laudoitus-, raudoitus- ja betonointityöt. Erillisvalukohdat tehdään kutakin tapausta varten erikseen laadittujen piirustusten mukaan tai soveltaen yleispiirustuksia. Betonivalut kohdissa, joilla ei ole erillisiä yksikköhintoja, maksetaan laudoituksen, raudoituksen ja betonoinnin yksikköhintojen perusteella.

21 7 4.5 Teräsbetonin purkamistyöt Pienehköjä teräsbetonin purkamistöitä joudutaan tekemään mm. liitettäessä kanavia jo olemassa oleviin kaivoihin ja kanaviin. 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET Yleistä Rakennuttaja maksaa asfaltti-, laatta- yms. päällysteistä johto-osuuden putkikoon teoreettisen keskileveyden mukainen pinta-ala kerrottuna 1,5:llä. Nurmikoiden osalta lasketaan pinta kuten edellä ja käytetään kerrointa Kestopäällysteet 5.2 Kiviainespinnat Talvikautena avattavista kaivannoista ja kevääseen siirtyvistä päällystetöistä maksetaan niiden valmistuttua päällysteet käyttäen pinnan osalta kerrointa 2. Kaivojen, kiintopisteiden yms. kanavan normaalirakenteiden vaatimista pintatöiden levennyksistä ei makseta erikseen, vaan ne sisältyvät kertoimien mukaan laskettuihin pintoihin. Kestopäällystetyöhön kuuluu myös pohjatyöt ennen pinnoitusta. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kiviainespinnat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavia kiviaineslajikkeita. 5.3 Kivi- ja laattapäällysteet 5.4 Nurmikot ja istutukset Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on kivi- ja laattapäällysteet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Irrotustyössä vaurioituneet päällysteet on urakoitsija velvollinen korvaamaan vastaavilla päällysteillä asennustyön yhteydessä. Nurmikot istutuksineen on kunnostettava alkuperäiseen kuntoon alueen omistajan hyväksymällä tavalla.

22 8 5.5 Asfalttireunalista 5.6 Reunakivet Rakennuttaja pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tarvittaessa tilata puistojen ja vastaavien alueiden kunnostustyöt ulkopuoliselta urakoitsijalta. Asfalttireunalistat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavaa Ab-päällystettä. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on reunakivet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Kaivuprofiiliin sisältyvistä ja siitä enintään 500 mm etäisyydelle ulottuvista irrotettavista ja uudelleen paikalleen asetettavista reunakivistä maksetaan urakoitsijalle tarjouslistassa ilmoitettu hinta, johon on sisällytettävä reunakiven asennuksen vaatima jalkakäytävän puoleinen asfaltointi. 6. RAKENNUSTEN AUKOT 7. ERILLISTYÖT Perusmuuri- ja väliseinäreiät on tehtävä timanttiporausta käyttäen. Reikiä tehdään pääasiassa perusmuureihin sekä tiili-, betoni- tai luonnonkiviseiniin. Reikien koko määräytyy johdon DN-koon mukaan. Reikien paikat selviävät likimääräisesti johtopiirustuksista. Rei'istä maksettavaan yksikköhintaan sisältyy reiän paikkaus tarvittavine viimeistelyineen. Perusmuurien ja seinien paksuudet mitataan seinän tai sokkelin ulkopinnasta verhouksen sisäpintaan. 7.1 Ylimääräinen maankaivu 7.2 Lisälouhinta ja täyttö Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään, maksetaan kaivu täyttöineen ylimääräisen kaivun hinnoilla. Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään louhimalla,

23 9 maksetaan lisälouhinnasta tämän kohdan mukaan. 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat Siirtymäkiiloja ja muuta massan vaihtoa tehtäessä on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan tilalle toimitettujen massojen (kiviaineen raekoko mm) lisäksi massan vaihdon aiheuttaman kaivun lisäkustannukset. Massanvaihdosta maksetaan valvojan määräämän massanvaihtokerroksen paksuuden perusteella laskettujen kuutioiden mukaisesti. 7.4 Kaapelit, vesi- ja viemärijohdot, kaasuputket yms. Yleistä Kanavia kaivettaessa joudutaan esiintulevia johtoja tukemaan, suojaamaan tai siirtämään. Näiden töiden aiheuttamat kaivu- ja täyttötyöt maksetaan soveltaen yksikköhintaluettelon kohtaa 7.1. Sähkökaapelit Vahinkojen välttämiseksi on johtojen kohdalta kaivutyö suoritettava varoen ja johdon työaikaisesta suojauksesta ja tukemisesta on neuvoteltava ao. laitoksen kanssa. Mikäli kaivun yhteydessä paljastuu kaapeleita, on urakoitsijan otettava yhteys ao. yhtiön kaapelimestariin kaapeleiden tarkastamista sekä suojausmateriaalin asentamisen valvontaa varten. Kanavan ja kaapelien risteilystä sekä suojausmateriaalin asentamisesta sovitaan urakoitsijan ja kaapelimestarin kesken sen jälkeen, kun kaapelit on kaivettu esille. Kaapelien siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta kaivusta maksetaan tarjouslomakkeessa mainitun ylimääräisen maankaivun hinta. Tarjouslistassa ilmoitettavaan hintaan on sisällytettävä työaikainen suojaus ja suojausmateriaalin asentaminen sähköyhtiön kaapelimestarin valvonnan alaisena. Kaivun yhteydessä suoritettavasta suojausmateriaalin poistosta, säilytyksestä, täytön yhteydessä tapahtuvasta takaisinpanosta ja kaapelien työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erikseen. Työn aikana särkyneet suojalaatat, -kourut ja -putket korvaa urakoitsija. Kaapelien vaurioitumisesta laaditaan pöytäkirja. Mikäli kaapelivaurio joudutaan korjaamaan välittömästi, sähköyhtiö veloittaa vaurion aiheuttajalta kustannukset. Mikäli vaurio on niin vähäinen, että kaapelin voidaan olettaa pysyvän käyttökunnossa, jätetään se korjaamatta, mutta tässä tapauksessa asetetaan urakoitsijalle kahden vuoden pituinen vastuuaika. Jos vikapaikkaa joudutaan vastuuaikana korjaamaan, veloitetaan urakoitsijalta kustannukset.

24 10 Puhelin-, lennätin- yms. kaapelit Kaasuputket Vesi- ja viemärijohdot 8. ALITUKSET Aiheutuneista kaivuista maksetaan kuten edellä on mainittu. Kaapeleiden suojaus suoritetaan ao. laitoksen vaatimusten mukaisesti. Kaasuputkien muutostöistä vastaa rakennuttaja. Vesilaitos suorittaa vesijohtojen, -postien ja -sulkujen mahdollisesti tarvittavat siirrot rakennuttajan kustannuksella ja siirtojen vaatimasta kaivusta maksetaan urakoitsijalle kohtaa 7.1. soveltaen. Mahdolliset sadevesi- tai muiden viemäreiden ja viemärikaivojen siirrot suorittaa urakoitsija rakennuttajan kustannuksella. Yleistä Urakoitsijan on toteutettava alitukset omistajien vaatimalla tavalla ja tilattava tarvittava valvonta heiltä. 8.1 Rautateiden alitukset Rakennuttaja hankkii tarvittavat alitusluvat ja vastaa lupa- ja valvontakustannuksista. Rautateiden alituksissa noudatetaan VR:n ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. 8.2 Tielaitoksen pääteiden alitukset 9. AIKATYÖ Pääteiden alituksissa noudatetaan Tielaitoksen ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. Jos jotakin urakkaan liittyvää työtä ei voida tehdä yksikköluettelon mukaisilla hinnoilla, voidaan työ teettää aikatyönä. Tällaisesta työstä on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa ennen ko. työn aloittamista kirjallisesti.

25 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY LUETTELOMALLI 1 (2) KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS Malli koskee Mpuk- ja 2Mpuk-johtoja * = Työvaihe kuuluu urakoitsijalle Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija MAANALAISET JOHDOT 1. Johdon sijoitusmittaukset ja merkitsemiset maastoon * 2. Kestopäällysteen yms. poistaminen * 3. Kaivu ja louhinta * 4. Arinan teko oheistöineen (Suodatinkangas, salaojat yms.) * 5. Kaivojen teko ja/tai asennus * 6. Johtoelementtien ennakkoasennukset liikenteen vaatimissa kohteissa * * 7. Johtoelementtien asennus- ja hitsaustyöt * 8. Kiintopisteiden saumaus- ja valutyöt sekä esitäytöt * * 9. Putkien koeponnistus * 10. Johtoelementtien ohjaustäytöt * 11. Johdon käyttöönotto ja esilämmitys * 12. Johdon ja sen rakenteiden (salaojat, tuuletusputket yms.) sijaintimittaukset * 13. Johtoelementtien saumaus ja saumakohtien tarkastus *

26 2 Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija 14. Kaivojen kansivalut sekä kansien asennus * 15. Johdon täyttötyö kerroksineen * 16. Pinta- ja viimeistelytyöt * 17. Vastaanottotarkastus * * SISÄJOHDOT Rakennus- Putki- Eristysurakoitsija urakoitsija urakoitsija 1. Johdon sijainnin määrittely ja merkitseminen * * 2. Tarvittavien pölysuojien teko * 3. Väliseinä- ja kannatusreikien teko * * 4. Putkien ja varusteiden asennus ja hitsaus sekä seinien läpivientiholkkien laitto * 5. Putkien koeponnistus * 6. Läpivientiholkkien keskittäminen ja reikien paikkaus * 7. Putkien eristäminen * 8. Reikien viimeistely, maalaus yms. työt * 9. Loppusiivous * * * 10.Vastaanottotarkastus * * *

27 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY MALLI 1 (2) URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUS- TÖISTÄ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteinä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään oheisille yksikköhintalomakkeille. Valitun urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen tekoa tilaajalle työeläkekassan ilmoitus työeläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä veroviranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta (verojäämätodistus). Ilmoitukset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava kopio lääninveroviraston toimittamasta ennakkoperintärekisteriotteesta, jotta laskut voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava viikon kuluessa siitä, kun tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hyväksytyksi tullut urakoitsija. 1. RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA 2. URAKAN KOHDE JA URAKKATARJOUS Urakka käsittää johto-osuuksien kaukolämpöjohtojen rakennustyöt. Töiden aloitusten alustavat ajankohdat ja edistymisnopeus on ilmoitettu yksikköhintalomakkeissa. Työn on oltava valmis viimeistään Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut. Töiden suoritus, urakkarajat, kaupalliset ehdot yms. seikat käyvät ilmi oheisista urakka- ja työohjeista sekä liitteistä.

28 2 3. URAKKATARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous jätetään viimeistään Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa osoitteeseen: Kuoreen merkintä 4. LISÄTIETOJA Päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus LIITTEET Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt, urakka- ja työohje Yksikköhintalomakkeet Kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestys Piirustusluettelo Luettelon mukaiset piirustukset

29 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI 1 (8) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. KANAVATYÖT Maakanavat Tarjous kaukolämpöjohtojen rakennustöiden suorittamiseksi rakennuttajan toimialueella vuonna 19. Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan yllämainitut työt ja toimittamaan niissä tarvittavan materiaalin tarjouspyynnössä n:o ja siihen liittyvissä tarjousasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaan seuraavasti (Hinnat ilman alv:a) : 1.1 Päällysteen poistaminen ja maankaivu kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 1.2 Louhekaivu Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " Siirtosumma

30 2 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " Kalliokanavat 1.3 Päällysteen poistaminen, maankaivu ja louhinta kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä m³ mk/m³ 2.2 Lisähinta kanavatyölle, jos kaivannossa varataan tila - 1 kaapeliputkelle jm mk/jm. " ". " " - 6 kaapeliputkelle " " Suodatinkangas asennettuna m² mk/m² Teräslevyarina asennettuna m² mk/m² Siirtosumma

31 3 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2.4 Salaojaputken asennus, ø jm mk/jm 2.5 Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen, - muovi, ø jm mk/jm - valurauta, ø " " 2.6 Tuuletusputkien asennus jm mk/jm 2.7 Sillat Ajotiesillat - leveys 3 m kpl mk/kpl - " 6 " " " Kevyen liikenteen sillat - leveys 1 m kpl mk/kpl - " 2 " " " 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot Elementtikaivojen asennus kansineen - kaivo 0914 kpl mk/kpl - " 1218 " " - " 1521 " " - " 1824 " " - " 2127 " " - " 1533 " " 3.2 Maaventtiilikaivot Maaventtiilikaivon tukielementin asennus - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

32 Maaventtiilikaivon betonikannen asennus Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " 3.3 Rengaskaivot Rengaskaivon renkaan asennus - ø 600 kpl mk/kpl - ø 800 " " - ø 1000 " " 3.4 Valukaivot Haaroitus-, venttiili- yms. kaivojen betonityöt kansineen ja tikkaineen - sisäpinta-ala 25 m² kpl mk/kpl " 8 " " " 3.5 Korotusrenkaat Korotusrenkaan asennus - ø 640 / kpl mk/kpl - ø 640 / 50 " " - ø 640 / 100 " " - ø 640 / 200 " " - ø 800 / " " - ø 800 / 50 " " - ø 800 / 100 " " - ø 800 / 200 " " 3.6 Valurautakansiston asentaminen - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

33 5 4. BETONITYÖT Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 200 " " 4.2 2Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 600 " " 4.3 Haaroitusvalut E-, Y- ja T-kanavasta betonin purku mukaanluettuna E 10 kpl mk/kpl. " ". " " E 70 " " 4.4 Erillisvaluina tehtävät betonirakenteet ja muuraukset yms. työt - Laudoitus m² mk/m² - Raudoitus kg mk/kg - Betonointi m³ mk/m³ 4.5 Teräsbetonin purkaminen (kanavien ja kaivojen seinistä, tms.) m³ mk/m³ 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET 5.1 Kestopäällysteet - BS 30/240 m² mk/m² - BS 30/150 " " - Ab 20/120/IV " " - Ab 16-20/100/IV " " - Ab 16-20/120/IV " " - Ab 16/100/III " " - AB 12/120/IV " " - Ab 12/100/IV " " - Ab 8/100/III " " - Ab 8/90/III " " - Va 16/90 " " Siirtosumma

34 6 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 5.2 Kiviainespinnat - sora m² mk/m² - murske " " - sepeli " " - kivituhka " " 5.3 Kivi- ja laattapäällysteen purku, varastointi ja korjaus m² mk/m² 5.4 Nurmikoiden ja istutusten kunnostus m² mk/m² 5.5 Asvalttireunalista jm mk/jm 5.6 Reunakiven irrottaminen, varastointi ja paikalleen asennus - Soralla jm mk/jm - Betonilla " " - Liimakivi " " 6. RAKENNUSTEN AUKOT 6.1 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen perusmuuriin - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.2 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen tiiliseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " Siirtosumma

35 7 6.3 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen betoniseinään Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.4 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen luonnonkiviseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 7. ERILLISTYÖT 7.1 Ylimääräinen maankaivu täyttöineen m³ mk/m³ 7.2 Lisälouhinta ja täyttö m³ mk/m³ 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat m³ mk/m³ 8. ALITUKSET 8.1 Rautatiekiskojen alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl 8.2 Päätien/-kadun alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl Siirtosumma

36 8 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 9. AIKATYÖ 9.1 Kuorma-auto h mk/h 9.2 Kaivinkone " " 9.3 Traktorikaivuri " " 9.4 Traktorikompressori " " 9.5 Ammattimiestyö " " 9.6 Apumiestyö " " Urakkasumma yhteensä arviolta Arvonlisävero % Yhteensä mk mk mk Työhön kuluva aika Aliurakoitsijan laskutuslisäprosentti %. Paikkakuntakohtaisesti voidaan maksaa talvityölisää. Maksettavan lisän suuruus ja aika sovitaan erikseen. Edellä mainitut yksikköhinnat ovat kiinteät. Työvaiheiden tulee valmistua liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Pääkanavaan liittyvät talohaarat ja erilliset haarajohdot on tehtävä pääkanavan tekemisen yhteydessä samanaikaisesti. Vaadittu työnopeus on määrätty työkohdetta ja työryhmää kohti. Urakoitsija asettaa tarvittaessa työryhmää rakennuttajan käyttöön. / 19 Urakoitsijan allekirjoitus

37 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY PIIRUSTUSLUETTELOMALLI 1 (2) URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus 1. YLEISPIIRUSTUKSET - Mpuk-kanava 114 L1/94-2Mpuk-kanava 119 L1/94 - Kellarijohto Muut yleispiirustukset 2. ASEMAPIIRUSTUKSET - Asemapiirustukset - Pituusleikkaukset 3. KAIVOPIIRUSTUKSET JA BETONIRAKENTEET - Elementtikaivot ja L3/ Työpaikalla valetut kaivot - Haaroituskaivot - Tyhjennyskaivot - Ilmanpoistokaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Muut betonirakenteet 4. RAUDOITUSPIIRUSTUKSET - Elementtikaivot L3/95 - Työpaikalla valetut kaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Korotusrenkaat/kalte- 233 L3/95 vuuden säätörenkaat - Kaivon tukielementit 234 ja 235 L3/95

38 2 Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus - Maaventtiilikaivon umpikannet L3/95 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon kiintopisteet - Muut raudoituspiirustukset 5. ASENNUSPIIRUSTUKSET - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Valurautakannen asennus 191, 194, L3/ ja Tyhjennysventtiilin asennus - ilmanpoistoventtiilin asennus - Mittauskeskuksen asennus K13/94 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon tukirakenteet - Kellarijohdon tukirakenteet Mpuk- ja 2Mpuk-johdon L2/94 saumaus - Muut asennuspiirustukset 6. ERIKOISPIIRUSTUKSET - Rautatien alitukset L6/84 - Tien alitukset L6/88 - Paalutukset - Pohjan vahvistustoimenpiteet - Kannatus- ja tukirakenteet - Läpiviennit ja seinäpeitteet L13/92 - Kaapelisuojaukset - Muut erikoispiirustukset

39

40

41

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Suositus L5B/1996 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN 1238-9315 Viite: LLY-kansio 4b/7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Tarjousta pyydetään kohtiin A E seuraavasti:

Tarjousta pyydetään kohtiin A E seuraavasti: Ilmajoen kunta Tekninen osasto PL 20 60801 Ilmajoki TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde ja hankintamenettely Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne Terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

RT KVR-URAKKATARJOUS. Hanke Nro. Tilaaja. Rakennuttaja. Käyttäjä. KVR-suorituksen kohde. Tarjouksen antaja. Sovellettavat sopimusehdot

RT KVR-URAKKATARJOUS. Hanke Nro. Tilaaja. Rakennuttaja. Käyttäjä. KVR-suorituksen kohde. Tarjouksen antaja. Sovellettavat sopimusehdot KVR-URAKKATARJOUS elokuu 2001 korvaa RT 80232 1 (5) tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro pyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun KVRsuorituksen seuraavasti: Tilaaja

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot