Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt Urakka- ja työohje Suositus L5A/1996

2 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN Viite: LLY-kansio 4b/8

3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen rakennustöitä. Ohjetta täydentää siihen liittyvä tarjouspyyntömalli yksikköhintalomakkeineen. Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, vaan sitä on sovellettava rakennuttajan erityisolosuhteet ja rakentamistapa huomioiden. Suosituksen tarkoitus on pyrkiä yhtenäistämään kaukolämpörakentamisessa käytössä olevat urakka- ja työohjeet sekä maksuperusteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-asiapapereita laadittaessa yksikköhintojen täsmälliseen määrittelyyn sekä rakennuttajan ja/tai urakoitsijan hankkimiin materiaaleihin ja niiden erittelyyn. Suositusta täydentävät muut Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisemat suositukset. Suositus on laadittu lämmönjakelutoimikunnan alaisessa erillistyöryhmässä, jonka jäseninä ovat olleet: Puheenjohtaja DI Rauli Saarela Turku Jäsenet Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri Tekn. Heimo Iivonen Tampere Suositukset L5A ja L5B/1996 korvaavat Suomen Kaukolämpö ry:n vastaavat suositukset L2A, L2B, L2C ja L2D/1986. Suositus astuu voimaan Lämmönjakelutoimikunta Puheenjohtaja DI Risto Vartia Helsinki Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Kauko V. Heikkinen Kuopio DI Rauli Saarela Turku Ins. Trygve Strandell Vantaa Ins. Pentti Valta Lahti Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri DI Veli-Pekka Sirola Sky

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5A/1996 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT, URAKKA- JA TYÖOHJE SISÄLTÖ URAKKAOHJE: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRAYKSET 1. Määräysten soveltamisala 2. Kaukolämpöjohtotöiden urakoitsijat ja suoritusjärjestys 3. Urakkarajat 4. Kaukolämpöjohtotyöt ja materiaalit 5. Rakennuttajan luovuttaman materiaalin käyttö 6. Työn valvonta ja vastuu 7. Muutokset ja lisätyöt 8. Kaupalliset ehdot 9. Kirjallisuutta TYÖOHJE; KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. Kanavatyöt 2. Muut kanavatyöt 3. Kaivot 4. Betonityöt 5. Päällystetyöt ja istutukset 6. Rakennusten aukot 7. Erillistyöt 8. Alitukset 9. Aikatyö LUETTELOMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS MALLI: URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖISTÄ YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT PIIRUSTUSLUETTELOMALLI: URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET

6

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY URAKKAOHJE 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISALA Näitä määräyksiä sovelletaan tilaamissa kaukolämpöjohtojen rakennusurakoissa, mikäli urakoitsijasopimuksessa tai muissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu. 2. KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN URAKOITSIJAT JA SUORITUSJÄRJESTYS 3. URAKKARAJAT Kaukolämpöjohtotyö jakaantuu suorittajiensa mukaan seuraaviin erillisiin urakoihin: 1. Rakennusurakka (rakennusurakoitsija) 2. Putkiurakka (putkiurakoitsija) Rakennusurakoitsija on joko suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan ja/tai alistussuhteessa putkiurakoitsijaan. Töitä suoritettaessa noudatetaan liitteenä olevaa kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestystä. Rakennusurakoitsijaa nimitetään tässä urakkaohjeessa urakoitsijaksi. Urakkaan kuuluvat kaikki tarjousasiakirjoissa ja näissä määräyksissä esitetyt kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvät rakennus-, korjaus- ja perusparannustyöt sekä materiaalin hankinta liitteen mukaan. Lisäksi urakoitsija vastaa kustannuksellaan seuraavista toimenpiteistä ja maksuista: - urakoitsijan hankintaan kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukset, nostot, rahdit ja tullit yms. - rakennuttajan hankkiman materiaalin siirtäminen varastosta asennuspaikalle

8 2 - asennustyössä tarvittava valaistus ja voimavirta - työmaalla olevien tarvikkeiden varastointi ja suojaus niin, että ne eivät pääse pilaantumaan tai häviämään - kaikki työvoimansa kustannukset - urakkaan kuuluvista materiaaleista jääneiden jätteiden poistaminen työmaalta työn edistymisen mukaan välittömästi - tarvitsemiensa varasto-, läjitys- ja tukikohta-alueiden hankkiminen - järjestyksen ja siisteyden hoitaminen työmaalla siten, että urakoitsijan työkalut, tarvikkeet ym. eivät häiritse työmaan muuta toimintaa. Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki em. kustannukset työn saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakoitsijan tulee selvittää myös mahdolliset työtä vaikeuttavat tekijät, joiden vaikutus tulee sisältyä hintoihin. 4. KAUKOLÄMPÖJOHTOTYÖT JA MATERIAALIT Kaukolämpöjohtoja asennetaan yleensä maanalaisina tai sisäjohtoina. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle työtä aloitettaessa työhön liittyvät piirustukset. Putkistojen rakennepaine on 1,6 MPa (16 bar) ja -lämpötila 120 C. Urakoitsijan suorittaman työn ja siihen käytettyjen materiaalien tulee olla laadultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, viranomaisten määräykset ja Sky:n suositukset asettavat. Työtä suoritettaessa on noudatettava voimassa olevia palosuojelu- ja työturvallisuussäännöksiä sekä vakuutussopimusta ja sen ehtoja täydentäviä suojeluohjeita (esim. tulityöt). Jos urakka-asiakirjoissa ei ole mainintaa jollekin urakoitsijan työlle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, noudatetaan urakka-asiakirjoissa samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista annettuja määräyksiä. Mikäli soveltamiskelpoisia määräyksiä ei ole, noudatetaan vastaavanlaatuisissa töissä yleensä käytössä olevaa hyväksi tunnettua menettelyä hyvän ja kunnollisen työtuloksen aikaansaamiseksi.

9 Urakoitsijan tulee omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvän yhteistyöhengen syntymiseen työmaalla, viranomaisten, kiinteistöjen omistajien, isännöitsijöiden ja työmaalla olevien muiden urakoitsijoiden kesken. Työt on pyrittävä järjestämään ja suorittamaan siten, ettei tarpeetonta haittaa aiheudu. Rakennusurakoitsija huolehtii työmaa-alueiden liikennejärjestelyistä koko johtotyön lopulliseen valmistumiseen saakka ja on myös velvollinen pitämään kaikki kaivannot vapaana vedestä ja lumesta sekä rakentaa kaikki yleistä liikennettä varten tarpeelliset sillat ja huolehtii niiden kunnossapidosta ja purkamisesta työn päätyttyä. 5. RAKENNUTTAJAN LUOVUTTAMAN MATERIAALIN KÄYTTÖ Rakennuttaja luovuttaa hankkimaansa materiaalia urakoitsijan käyttöön kunkin työosuuden vaatiman määrän kerrallaan urakoitsijan kuittausta vastaan. Urakoitsija vastaa täysin vastaanottamastaan materiaalista, mutta se on edelleen rakennuttajan omaisuutta. Työosuuden päätyttyä urakoitsijan tulee palauttaa jäännösmateriaali rakennuttajan varastoon. Rakennuttaja ei kuitenkaan vastaanota käyttökelvotonta jäännösmateriaalia. Hylätty materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi. Materiaalin hukkaantuminen lasketaan urakoitsijalle luovutetun ja asennetun sekä palautuksessa hyväksytyn materiaalimäärän erotuksena. Hukkamateriaali laskutetaan urakoitsijalta. 6. TYÖN VALVONTA JA VASTUU Työlle tulee urakoitsijan puolelta olla rakennuttajan hyväksymä vastuuhenkilö, jonka puoleen rakennuttajan edustaja voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa. Työmaata koskevia asioita käsitellään työmaakokouksissa, joihin urakoitsijan edustajan on osallistuttava. Rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan erikseen nimeämä valvoja. Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai puuttuu kokonaan, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen ko. työn suorittamista. Urakoitsija on vastuuvelvollinen rakennuttajalle ja kolmannelle henkilölle kaikesta vahingosta, joka aiheutuu urakoitsijan tai hänen väkensä työstä, suorituksista, laiminlyönneistä tai muista urakoitsijasta johtuvista syistä. 3

10 4 Urakoitsijalla edellytetään olevan voimassaoleva vastuuvakuutus. 7. MUUTOKSET JA LISÄTYÖT Rakennuttajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä urakkasopimuksen määrittelemään urakkaan. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan ne muutosja lisätyöt, jotka voidaan tehdä soveltaen tarjouksessa annettuja yksikköhintoja ja jotka eivät muuta sovittua toimitusaikaa. Muista muutos- ja lisätöistä sekä niiden ehdoista on sovittava kirjallisesti erikseen. Jos suunnitelman muutoksesta aiheutuu jo tehdyn työn hukkaan menemistä, korvataan hukkaan mennyt työ. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä kuten muistakin urakkasopimuksen määrittelemistä töistä. 8. KAUPALLISET EHDOT 8.1 Hinnat Tarjouslomakkeessa ilmoitetaan sitovat yksikköhinnat vapaasti työmaalla ilman arvonlisäveroa. Hintoihin tulee sisällyttää kaikki työstä välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset siten, että työ annetuilla hinnoilla tulee sopimusasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa, ajassa ja tavalla täysin valmiiksi. Tarjouslomakkeessa annettujen arvioihin pohjautuvien määrien ja em. yksikköhintojen avulla on laskettava urakan arvioitu kokonaishinta, arvonlisävero sekä nämä yhteensä lomakkeen ao. sarakkeisiin. 8.2 Maksuehdot ja vakuudet Suoritetusta työstä maksetaan työn edistymisen mukaan. Kunkin mitatun ja tarkastetun osuuden hinta maksetaan mahdollinen myöhästymissakko huomioon otettuna tarkastus- ja mittauspöytäkirjaan perustuvaa laskua vastaan. Maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että urakoitsija on asettanut jäljempänä määritellyn työaikaisen vakuuden. Sopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi (työaikainen vakuus) urakoitsijan tulee asettaa kustannuksellaan yhden viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä luettuna vakuus, joka on 5 % urakan arvioidusta arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta ja jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta urakan valmistumisajan yli tai siihen asti, kunnes työ on kokonaisuudessaan vastaanotettu ja takuuajan vakuus asetettu. Takuuajan vakuudeksi urakoitsijan tulee asettaa 2 % vakuus toteutuneelle

11 arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen yli. Vakuudeksi hyväksytään rahavakuus, pankkitakaus tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Muunlaisille vakuuksille tulee hankkia rakennuttajan ennakkohyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että vakuudet ovat voimassa niille määrätyt ajat. Rakennuttaja palauttaa vakuudet niiden vapauduttua. 8.3 Toimitusaika ja myöhästymissakko Töiden suorittaminen sovitussa toimitusajassa on rakennuttajalle erittäin tärkeää. Tästä syystä urakoitsijan on erityisesti otettava huomioon jäljempänä esitetyt myöhästymissakkoa ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot. Toimitusaika määräytyy urakan aloittamispäivämäärän ja tarjouslomakkeessa mainittujen työnopeuksien mukaan. Toimitusaika katsotaan alkavaksi kaksi päivää sen jälkeen, kun rakennuttaja on ilmoittanut työn aloittamisen mahdolliseksi ja päättyväksi, kun hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakan lasketusta toimitusajasta vähennetään mahdollinen odotusaika, joka alkaa silloin, kun urakoitsija ei enää voi suorittaa mitään ao. urakkaan kuuluvia töitä siitä syystä, että työvaihetta edeltävät toisen urakoitsijan työt eivät ole vielä valmiit. Tällainen keskeytys on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ja rakennuttajan todettava, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Mikäli osuuden edellä sanotulla tavalla määräytyvä toimitusaika on ylittynyt urakoitsijan vastuulla olevasta syystä, on rakennuttajalla oikeus saada urakoitsijalta myöhästymissakkoa 1 % kultakin täydeltä myöhästymisviikolta kyseessä olevan urakkaosuuden kokonaishinnasta. Sakon enimmäismäärä on 5 % urakan arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta Takuu Takuuaika on yksi vuosi siitä kun kyseisen urakan hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakoitsijan on tänä aikana vastattava koko hankinnan sopimuksenmukaisuudesta joka suhteessa ja veloituksetta korjattava rakennuttajalle sopivana ajankohtana jokainen virhe tai puute, joka takuuaikana ilmenee hankintaan kuuluvassa työssä. Urakoitsija vastaa myös kaikista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat virheen tai puutteen korjaamisesta, paikallistamisesta yms. rakennuttajalle. Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa työn suorittamatta jättämisestä sekä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat johtuneet hänen törkeästä laiminlyönnistään ja joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa takuun piiriin kuuluva vika parhaaksi katsomallaan tavalla ja periä urakoitsijalta vian korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli vika on sen laatuinen, että se on viipymättä korjattava eikä urakoitsijaa tavoiteta, tai että urakoitsija ei voi heti ryhtyä korjaustyöhön siitä tiedon saatuaan.

12 6 8.5 Työn vastaanotto Takuuajaksi pidätettävästä vakuudesta määrätään kohdassa 8.2. Työt tarkastetaan ja mitataan sopivina johto-osuuksina, joiden rajat määräytyvät yleensä painekokeiden tarkoituksenmukaisen suorituksen mukaan. Mittaustuloksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat ja josta yksi kappale jää kummallekin osapuolelle. Urakan vastaanottotarkastus suoritetaan, kun kaikki kyseiseen urakkaan kuuluvat työt on hyväksytysti suoritettu. Tarkastus suoritetaan YSE 1983 mukaan. 8.6 Sopimuksen purkaminen Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus: 1. Jos työ on myöhästynyt tai ilmeisesti tulee myöhästymään vähintään kuukauden tarjouksessa mainitun minkä hyvänsä osatoimituksen valmistumispäivästä eikä myöhästyminen ole tapahtunut rakennuttajan vastuulla olevasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä. Mikäli myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, rakennuttajalla on sanottu purkuoikeus kolmen kuukauden pituisen ajan myöhästymisen jälkeen. 2. Jos urakoitsijan työ tai siihen käytetyt tarvikkeet eivät täytä sopimuksen mukaisia ehtoja. 3. Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan havaitaan muutoin olevan sellaisessa taloudellisessa asemassa, ettei hänen voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä hän aseta rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 4. Jos urakoitsija ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa. Ellei purkaminen ole johtunut ylivoimaisesta esteestä johtuneesta myöhästymisestä, urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle sopimuksen tarkoittamien töiden jatkamisesta ja loppuun saattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset samoin kuin muun mahdollisen vahingon.

13 7 8.7 Erimielisyydet 8.8 Yleiset sopimusehdot 9. KIRJALLISUUTTA Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisessa välimiesmenettelyssä tai, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii, rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Niiltä osin, kuin tässä urakkaohjeessa ei ole toisin mainittu, noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983 siten, että ne ovat 78 :ssä esitetystä pätevyysjärjestyksestä poiketen voimassa viimeisenä sopimusasiakirjana. Suomen Kaukolämpö Sky ry:n suositukset RT : YSE 1983 Rakennusalan kustantajat: - Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Suomen Kuntaliitto: - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 90 - Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta katualueella - Ohjeet kunnalle katualueen kaivantotöiden järjestämisestä ja valvonnasta Kunnan yleiset rakentamismääräykset

14

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY TYÖOHJE 1 (10) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT YLEISTÄ Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on huolehdittava kaikista työn vaatimista ilmoituksista ja suoritettava mm. seuraavat toimenpiteet sekä esitettävä näistä selvitys rakennuttajan nimeämälle työnvalvojalle: 1. KANAVATYÖT - käytävä sopimassa kunnan vastuunalaisen viranomaisen kanssa töiden aloittamisesta, suorituksesta ja valvonnasta - hankittava selvitykset johtoreitillä jo ennestään olevista johdoista ja kaapeleista sekä tehtävä asianomaisille laitoksille ilmoitus työn aloittamisesta sekä työmaan vastuuhenkilöstä - hankittava työnaikaisen liikenteen järjestelyn edellyttämät luvat - pidettävä tarvittavat katselmukset johtoreitin varrella olevissa kiinteistöissä, pihoilla, katu- ja jalkakäytäväalueilla - hankittava tarvitsemansa varasto- ja työmaa-alueet ja - huolehdittava tarvittavien työmaakilpien pystytyksestä. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut, kaukolämpöjohtojen asemapiirrokset ja sisäjohtopiirustukset. Urakoitsija suorittaa johtojen sijaintimittaukset ja merkitsemiset piirustusten mukaisesti sekä huolehtii yhteistyössä putkiurakoitsijan kanssa väliseinä- ja kannatinreikäpaikkojen merkitsemisestä. Jokaisesta piirustuksesta on säilytettävä yksi kappale työmaalla ja niihin on merkittävä mm. suoritetut tarkastukset, tehdyt muutokset ja mahdolliset johtojen siirrot, tarkistusmittausten tulokset yms. seikat. Yleistä Työt on järjestettävä ja suoritettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Päällysteen poistaminen katsotaan kaivutyöhön kuuluvaksi ja se on, samoin kuin irrotettu maa ja kallio, kuljetettava välittömästi pois työpaikalta, ellei toisin

16 2 ole sovittu. Maa-, kivi- ja puuaines, joka irrotetaan rakennuspaikalta ja on rakentamiseen tarpeetonta, kuuluu poiskuljetuksineen urakoitsijalle ellei ole toisin sovittu. Kaivanto on pyrittävä pitämään mahdollisimman kapeana, asianmukaisesti puomitettuna ja tarvittaessa on sen seinät tuettava. Kaivutyön aikana paljastuvista johdoista tai kaapeleista yms. on urakoitsijan välittömästi ilmoitettava työnvalvojalle ja ao. laitoksille. Kaapelikourut ja suojalaatat on huolellisesti varastoitava työn ajaksi. Johtojen siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle suoriteta erillistä korvausta. Kaivannon pohja tasataan piirustusten mukaisesti. Täyttötyöt on suoritettava kerroksittain huolellisesti tiivistäen ja käytettävän johtorakenteen ja asennuspaikan asettamat vaatimukset huomioonottaen. Katualueilla kantavan kerroksen täyttötyön suoritus ja käytettävät materiaalit määräytyvät katurakennusohjeiden mukaan. 1.1 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavat 1.2 Louhekaivu 1.3 Kalliokanavat Rakennuttaja maksaa Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien tekemisestä, arinan teosta sekä täyttötyöstä tiivistyksineen tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien liitos-, tasain-, kulma- ja haaroituskohdissa on kaivanto tehtävä saumaustöiden takia niin, että elementin ulkopuolelle jää vähintään 200 mm vapaa tila. Urakoitsija on velvollinen saumaustöiden yhteydessä huolehtimaan em. vapaan tilan olemassaolosta. Erikoiskohdat esitäytetään hiekalla ja tiivistetään vettä käyttäen. Urakoitsijan on suoritettava johdon tarkistusmittaukset sekä korkeus- että sivusuunnassa ennen kantavien kerrosten tekoa. Kaivusta, joka suoritetaan louhetäyttöalueella, maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen kanavan poikkileikkaukseen perustuva hinta juoksumetriä kohti. Jos Mpuk- tai 2Mpuk-kanavaa tehtäessä joudutaan louhimaan, maksetaan louhittavalta osuudelta kalliokanavan hinta.

17 3 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä Jos kanavan pohjaa joudutaan tasaamaan kaivuuseen liittymättömänä työnä, maksetaan siitä hinta m³ kohti. 2.2 Kaivantoon asennettavat kaapeliputket Lisähinta kanavatyölle, jos rakennuttaja asentaa kaukolämpökaivantoon kaapeliputkia tai kaapeleita erillisohjeen mukaisesti Suodatinkangas asennettuna Kohteissa, joissa joudutaan käyttämään suodatinkangasta (300 g/m²), on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan kankaan lisäksi sen asennus. Suodatinkankaan käytöstä ja leveydestä sovitaan erikseen ja maksetaan sovitun leveyden mukainen neliömäärä/kanavametri Teräslevyarina asennettuna 2.4 Salaojaputken asennus Teräspoimulevyn pitää olla vähintään 0,7 mm paksuista ja kuumasinkittyä. Levy painetaan kaivannon pohjaan siten, että alapuoliset poimut täyttyvät. Arinalevyt asennetaan poikkisuunnassa vähintään 200 mm ja pituussuunnassa vähintään 500 mm limittäin. Muuten kuten kohta Salaojat asennetaan rakennuttajan osoittamissa kohdissa pohjakerrokseen. Erilliset salaojat, ks. kohta Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen 2.6 Tuuletusputket Erilliseen kaivantoon tehtävien salaojien ja viemäreiden kaivusta ja täytöstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Tuuletusputken asennuksen yksikköhintaan on sisällytettävä kaivu-, louhintaja täyttötyöt sekä kahden vaaka- ja pystyputken ja tukielementin asennus

18 4 materiaaleineen. 2.7 Sillat Urakoitsijan on rakennettava kaikki yleisen liikenteen vaatimat työnaikaiset sillat kaivannon yli. Ennen siltojen rakentamista on aina neuvoteltava viranomaisten ja työnvalvojan kanssa. Sillat on rakennettava niin, että eri työvaiheiden suorittaminen on mahdollista. Ne on varustettava kaiteilla ja pidettävä kunnossa kaivannon täyttämiseen asti. Siltojen hintoihin on sisällytettävä niiden asentaminen, kunnossapito ja poistaminen. Työkohteessa tilapäisten luiskien tekoon tarvittavasta kylmäbitumimassasta ja sen levittämisestä ei makseta erikseen. Liikenteen vaatimien suojaputkielementtien etukäteisasennukset tekee putkiurakoitsija. Putkiurakoitsija toimittaa myös tarvikkeet työpaikalle. Sillat, jotka leveydeltään poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti joko ekstra- tai interpoloimalla lähtemällä tarjouslistassa annetuista hinnoista. Sillat mitataan niiden hyötyleveyden mukaisesti. 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot 3.2 Maaventtiilikaivot Kaivojen betoni- ja valurautakannet korotusrenkaineen asentaa aina rakennusurakoitsija. Kaivot tehdään Sky:n suositusten tai oheistettujen piirustusten mukaan. Kaivojen asennus kuten myös betoni- ja valurautakansien asennukset maksetaan tarjouslistan yksikköhintojen mukaisesti. Kaivojen kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen sisältyy asennushintaan. Maaventtiilikaivo muodostuu kartiomaisesta tukielementistä ja tarvittavista korokerenkaista, jotka asennetaan betonisen umpi- tai valurautakannen alle. Valmistus ja asennus tehdään Sky:n suosituksen mukaan.

19 5 3.3 Rengaskaivot 3.4 Valukaivot 3.5 Korotusrenkaat Rengaskaivot tehdään teräsjäykistettyjä, vesitiiviistä betonista K 30-2 valmistettuja, betonirenkaita käyttäen. Renkaiden saumaus, kaivon ja kanavan väliin tulevien muoviputkien sekä kansiluukkujen kiinnitys suoritetaan liitepiirustuksien mukaisesti. Rengaskaivosta maksetaan renkaiden koon ja lukumäärän mukainen hinta, johon on sisällytettävä saumaus yms. työt. Kansiluukkujen kiinnitysvalut maksetaan kappalehinnoin. Työpaikalla valettavien kaivojen periaatteellinen rakenne selviää liitteenä olevista piirustuksista. Mitta- ja raudoituspiirustukset rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen työn aloittamista. Kaivot perustetaan 150 mm paksulle sepelikerrokselle. Mittapiirustuksiin merkityt teräsrakenteet yms. laitteet on ennen kaivon valua kiinnitettävä paikoilleen. Kansien valut suoritetaan putki- ja eristystöiden valmistuttua, putket laitteineen on suojattava roiskeilta esim. muovikelmua tai vastaava käyttäen. Kaivot, jotka kooltaan poikkeavat tarjouslistassa mainituista, hinnoitellaan suoraviivaisesti interpoloimalla, lähtemällä tarjouksessa annetuista hinnoista ja pitämällä kaivon sisäseinien, pohjan ja kannen yhteenlaskettua pinta-alaa muuttujana. Pohjasyvennystä ja aukkoja ei tällöin oteta huomioon. Kaivojen hinnat maksetaan työn valmistuttua. Korotusrenkaat valmistetaan Sky:n suosituksen mukaisesti. Korotusrenkaat asentaa aina rakennusurakoitsija. Asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen. 3.6 Valurautakansiston asentaminen Valurautakansistot asentaa aina rakennusurakoitsija. Asentamisesta maksetaan yksikköhintaluettelon mukaan. Kansiston asennushintaan sisältyy kuljetus rakennuttajan varastosta työkohteeseen.

20 6 4. BETONITYÖT Yleistä Betonitöissä noudatetaan voimassa olevien betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaalimääräyksiä teknillisine ohjeineen sekä työtä varten laadittuja piirustuksia. Urakoitsijan tulee nimetä betonitöitä johtamaan henkilö, jolla on näihin töihin tarvittava pätevyys. Kaikissa betonirakenteissa käytetään betonia K 30-2, joka on tiivistettävä sauvatärytintä käyttäen. Betonin jälkihoito on suoritettava betoninormien mukaan. Valutöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuttaja on tarkastanut ja hyväksynyt raudoitukset ja valujen suorittamisesta on sovittu valvojan kanssa. 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt Työ tehdään tyyppi- tai kohdepiirustuksen mukaan ja maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. 4.3 Mpuk- ja 2Mpuk-kanavien haaroitusvalut 4.4 Erillisvalukohdat Kun haarajohto otetaan betonikanavasta, avataan vanha kanava ja putkityön jälkeen avattu kohta valetaan kiinni. Yksikköhintaluettelon hintaan sisällytetään piikkaus-, puhdistus-, laudoitus-, raudoitus- ja betonointityöt. Erillisvalukohdat tehdään kutakin tapausta varten erikseen laadittujen piirustusten mukaan tai soveltaen yleispiirustuksia. Betonivalut kohdissa, joilla ei ole erillisiä yksikköhintoja, maksetaan laudoituksen, raudoituksen ja betonoinnin yksikköhintojen perusteella.

21 7 4.5 Teräsbetonin purkamistyöt Pienehköjä teräsbetonin purkamistöitä joudutaan tekemään mm. liitettäessä kanavia jo olemassa oleviin kaivoihin ja kanaviin. 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET Yleistä Rakennuttaja maksaa asfaltti-, laatta- yms. päällysteistä johto-osuuden putkikoon teoreettisen keskileveyden mukainen pinta-ala kerrottuna 1,5:llä. Nurmikoiden osalta lasketaan pinta kuten edellä ja käytetään kerrointa Kestopäällysteet 5.2 Kiviainespinnat Talvikautena avattavista kaivannoista ja kevääseen siirtyvistä päällystetöistä maksetaan niiden valmistuttua päällysteet käyttäen pinnan osalta kerrointa 2. Kaivojen, kiintopisteiden yms. kanavan normaalirakenteiden vaatimista pintatöiden levennyksistä ei makseta erikseen, vaan ne sisältyvät kertoimien mukaan laskettuihin pintoihin. Kestopäällystetyöhön kuuluu myös pohjatyöt ennen pinnoitusta. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kiviainespinnat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavia kiviaineslajikkeita. 5.3 Kivi- ja laattapäällysteet 5.4 Nurmikot ja istutukset Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on kivi- ja laattapäällysteet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Irrotustyössä vaurioituneet päällysteet on urakoitsija velvollinen korvaamaan vastaavilla päällysteillä asennustyön yhteydessä. Nurmikot istutuksineen on kunnostettava alkuperäiseen kuntoon alueen omistajan hyväksymällä tavalla.

22 8 5.5 Asfalttireunalista 5.6 Reunakivet Rakennuttaja pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tarvittaessa tilata puistojen ja vastaavien alueiden kunnostustyöt ulkopuoliselta urakoitsijalta. Asfalttireunalistat on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Työssä on käytettävä alkuperäistä vastaavaa Ab-päällystettä. Työstä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Ennen varsinaista kaivutyötä on reunakivet huolellisesti irrotettava ja varastoitava työn ajaksi. Kaivuprofiiliin sisältyvistä ja siitä enintään 500 mm etäisyydelle ulottuvista irrotettavista ja uudelleen paikalleen asetettavista reunakivistä maksetaan urakoitsijalle tarjouslistassa ilmoitettu hinta, johon on sisällytettävä reunakiven asennuksen vaatima jalkakäytävän puoleinen asfaltointi. 6. RAKENNUSTEN AUKOT 7. ERILLISTYÖT Perusmuuri- ja väliseinäreiät on tehtävä timanttiporausta käyttäen. Reikiä tehdään pääasiassa perusmuureihin sekä tiili-, betoni- tai luonnonkiviseiniin. Reikien koko määräytyy johdon DN-koon mukaan. Reikien paikat selviävät likimääräisesti johtopiirustuksista. Rei'istä maksettavaan yksikköhintaan sisältyy reiän paikkaus tarvittavine viimeistelyineen. Perusmuurien ja seinien paksuudet mitataan seinän tai sokkelin ulkopinnasta verhouksen sisäpintaan. 7.1 Ylimääräinen maankaivu 7.2 Lisälouhinta ja täyttö Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään, maksetaan kaivu täyttöineen ylimääräisen kaivun hinnoilla. Jos kaivantoa joudutaan jälkikäteen syventämään tai leventämään louhimalla,

23 9 maksetaan lisälouhinnasta tämän kohdan mukaan. 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat Siirtymäkiiloja ja muuta massan vaihtoa tehtäessä on urakoitsijan sisällytettävä yksikköhintaan tilalle toimitettujen massojen (kiviaineen raekoko mm) lisäksi massan vaihdon aiheuttaman kaivun lisäkustannukset. Massanvaihdosta maksetaan valvojan määräämän massanvaihtokerroksen paksuuden perusteella laskettujen kuutioiden mukaisesti. 7.4 Kaapelit, vesi- ja viemärijohdot, kaasuputket yms. Yleistä Kanavia kaivettaessa joudutaan esiintulevia johtoja tukemaan, suojaamaan tai siirtämään. Näiden töiden aiheuttamat kaivu- ja täyttötyöt maksetaan soveltaen yksikköhintaluettelon kohtaa 7.1. Sähkökaapelit Vahinkojen välttämiseksi on johtojen kohdalta kaivutyö suoritettava varoen ja johdon työaikaisesta suojauksesta ja tukemisesta on neuvoteltava ao. laitoksen kanssa. Mikäli kaivun yhteydessä paljastuu kaapeleita, on urakoitsijan otettava yhteys ao. yhtiön kaapelimestariin kaapeleiden tarkastamista sekä suojausmateriaalin asentamisen valvontaa varten. Kanavan ja kaapelien risteilystä sekä suojausmateriaalin asentamisesta sovitaan urakoitsijan ja kaapelimestarin kesken sen jälkeen, kun kaapelit on kaivettu esille. Kaapelien siirrosta mahdollisesti aiheutuvasta kaivusta maksetaan tarjouslomakkeessa mainitun ylimääräisen maankaivun hinta. Tarjouslistassa ilmoitettavaan hintaan on sisällytettävä työaikainen suojaus ja suojausmateriaalin asentaminen sähköyhtiön kaapelimestarin valvonnan alaisena. Kaivun yhteydessä suoritettavasta suojausmateriaalin poistosta, säilytyksestä, täytön yhteydessä tapahtuvasta takaisinpanosta ja kaapelien työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erikseen. Työn aikana särkyneet suojalaatat, -kourut ja -putket korvaa urakoitsija. Kaapelien vaurioitumisesta laaditaan pöytäkirja. Mikäli kaapelivaurio joudutaan korjaamaan välittömästi, sähköyhtiö veloittaa vaurion aiheuttajalta kustannukset. Mikäli vaurio on niin vähäinen, että kaapelin voidaan olettaa pysyvän käyttökunnossa, jätetään se korjaamatta, mutta tässä tapauksessa asetetaan urakoitsijalle kahden vuoden pituinen vastuuaika. Jos vikapaikkaa joudutaan vastuuaikana korjaamaan, veloitetaan urakoitsijalta kustannukset.

24 10 Puhelin-, lennätin- yms. kaapelit Kaasuputket Vesi- ja viemärijohdot 8. ALITUKSET Aiheutuneista kaivuista maksetaan kuten edellä on mainittu. Kaapeleiden suojaus suoritetaan ao. laitoksen vaatimusten mukaisesti. Kaasuputkien muutostöistä vastaa rakennuttaja. Vesilaitos suorittaa vesijohtojen, -postien ja -sulkujen mahdollisesti tarvittavat siirrot rakennuttajan kustannuksella ja siirtojen vaatimasta kaivusta maksetaan urakoitsijalle kohtaa 7.1. soveltaen. Mahdolliset sadevesi- tai muiden viemäreiden ja viemärikaivojen siirrot suorittaa urakoitsija rakennuttajan kustannuksella. Yleistä Urakoitsijan on toteutettava alitukset omistajien vaatimalla tavalla ja tilattava tarvittava valvonta heiltä. 8.1 Rautateiden alitukset Rakennuttaja hankkii tarvittavat alitusluvat ja vastaa lupa- ja valvontakustannuksista. Rautateiden alituksissa noudatetaan VR:n ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. 8.2 Tielaitoksen pääteiden alitukset 9. AIKATYÖ Pääteiden alituksissa noudatetaan Tielaitoksen ohjeita sekä Sky:n ko. työtä koskevaa suositusta. Jos jotakin urakkaan liittyvää työtä ei voida tehdä yksikköluettelon mukaisilla hinnoilla, voidaan työ teettää aikatyönä. Tällaisesta työstä on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa ennen ko. työn aloittamista kirjallisesti.

25 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY LUETTELOMALLI 1 (2) KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS Malli koskee Mpuk- ja 2Mpuk-johtoja * = Työvaihe kuuluu urakoitsijalle Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija MAANALAISET JOHDOT 1. Johdon sijoitusmittaukset ja merkitsemiset maastoon * 2. Kestopäällysteen yms. poistaminen * 3. Kaivu ja louhinta * 4. Arinan teko oheistöineen (Suodatinkangas, salaojat yms.) * 5. Kaivojen teko ja/tai asennus * 6. Johtoelementtien ennakkoasennukset liikenteen vaatimissa kohteissa * * 7. Johtoelementtien asennus- ja hitsaustyöt * 8. Kiintopisteiden saumaus- ja valutyöt sekä esitäytöt * * 9. Putkien koeponnistus * 10. Johtoelementtien ohjaustäytöt * 11. Johdon käyttöönotto ja esilämmitys * 12. Johdon ja sen rakenteiden (salaojat, tuuletusputket yms.) sijaintimittaukset * 13. Johtoelementtien saumaus ja saumakohtien tarkastus *

26 2 Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija 14. Kaivojen kansivalut sekä kansien asennus * 15. Johdon täyttötyö kerroksineen * 16. Pinta- ja viimeistelytyöt * 17. Vastaanottotarkastus * * SISÄJOHDOT Rakennus- Putki- Eristysurakoitsija urakoitsija urakoitsija 1. Johdon sijainnin määrittely ja merkitseminen * * 2. Tarvittavien pölysuojien teko * 3. Väliseinä- ja kannatusreikien teko * * 4. Putkien ja varusteiden asennus ja hitsaus sekä seinien läpivientiholkkien laitto * 5. Putkien koeponnistus * 6. Läpivientiholkkien keskittäminen ja reikien paikkaus * 7. Putkien eristäminen * 8. Reikien viimeistely, maalaus yms. työt * 9. Loppusiivous * * * 10.Vastaanottotarkastus * * *

27 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY MALLI 1 (2) URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUS- TÖISTÄ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteinä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään oheisille yksikköhintalomakkeille. Valitun urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen tekoa tilaajalle työeläkekassan ilmoitus työeläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä veroviranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta (verojäämätodistus). Ilmoitukset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava kopio lääninveroviraston toimittamasta ennakkoperintärekisteriotteesta, jotta laskut voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava viikon kuluessa siitä, kun tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hyväksytyksi tullut urakoitsija. 1. RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA 2. URAKAN KOHDE JA URAKKATARJOUS Urakka käsittää johto-osuuksien kaukolämpöjohtojen rakennustyöt. Töiden aloitusten alustavat ajankohdat ja edistymisnopeus on ilmoitettu yksikköhintalomakkeissa. Työn on oltava valmis viimeistään Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut. Töiden suoritus, urakkarajat, kaupalliset ehdot yms. seikat käyvät ilmi oheisista urakka- ja työohjeista sekä liitteistä.

28 2 3. URAKKATARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous jätetään viimeistään Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa osoitteeseen: Kuoreen merkintä 4. LISÄTIETOJA Päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus LIITTEET Kaukolämpöjohtojen rakennustyöt, urakka- ja työohje Yksikköhintalomakkeet Kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestys Piirustusluettelo Luettelon mukaiset piirustukset

29 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI 1 (8) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN RAKENNUSTYÖT 1. KANAVATYÖT Maakanavat Tarjous kaukolämpöjohtojen rakennustöiden suorittamiseksi rakennuttajan toimialueella vuonna 19. Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan yllämainitut työt ja toimittamaan niissä tarvittavan materiaalin tarjouspyynnössä n:o ja siihen liittyvissä tarjousasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaan seuraavasti (Hinnat ilman alv:a) : 1.1 Päällysteen poistaminen ja maankaivu kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 1.2 Louhekaivu Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " Siirtosumma

30 2 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " Kalliokanavat 1.3 Päällysteen poistaminen, maankaivu ja louhinta kuljetuksineen sekä arinan teko ja kaivannon täyttö tiivistyksineen (piirustus Sky/LLY) Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " DN 200 " " 2Mpuk-kanavat DN jm mk/jm " " " " 200 " ". " ". " " DN 600 " " 2. MUUT KANAVATYÖT 2.1 Lisäsepelöinti tiivistettynä m³ mk/m³ 2.2 Lisähinta kanavatyölle, jos kaivannossa varataan tila - 1 kaapeliputkelle jm mk/jm. " ". " " - 6 kaapeliputkelle " " Suodatinkangas asennettuna m² mk/m² Teräslevyarina asennettuna m² mk/m² Siirtosumma

31 3 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2.4 Salaojaputken asennus, ø jm mk/jm 2.5 Viemärin kaivu ja asennus täyttöineen, - muovi, ø jm mk/jm - valurauta, ø " " 2.6 Tuuletusputkien asennus jm mk/jm 2.7 Sillat Ajotiesillat - leveys 3 m kpl mk/kpl - " 6 " " " Kevyen liikenteen sillat - leveys 1 m kpl mk/kpl - " 2 " " " 3. KAIVOT 3.1 Elementtikaivot Elementtikaivojen asennus kansineen - kaivo 0914 kpl mk/kpl - " 1218 " " - " 1521 " " - " 1824 " " - " 2127 " " - " 1533 " " 3.2 Maaventtiilikaivot Maaventtiilikaivon tukielementin asennus - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

32 Maaventtiilikaivon betonikannen asennus Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " 3.3 Rengaskaivot Rengaskaivon renkaan asennus - ø 600 kpl mk/kpl - ø 800 " " - ø 1000 " " 3.4 Valukaivot Haaroitus-, venttiili- yms. kaivojen betonityöt kansineen ja tikkaineen - sisäpinta-ala 25 m² kpl mk/kpl " 8 " " " 3.5 Korotusrenkaat Korotusrenkaan asennus - ø 640 / kpl mk/kpl - ø 640 / 50 " " - ø 640 / 100 " " - ø 640 / 200 " " - ø 800 / " " - ø 800 / 50 " " - ø 800 / 100 " " - ø 800 / 200 " " 3.6 Valurautakansiston asentaminen - ø 640 kpl mk/kpl - ø 800 " " Siirtosumma

33 5 4. BETONITYÖT Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 4.1 Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 200 " " 4.2 2Mpuk-kanavan kiintopisteen betonityöt DN 25 kpl mk/kpl. " ". " " DN 600 " " 4.3 Haaroitusvalut E-, Y- ja T-kanavasta betonin purku mukaanluettuna E 10 kpl mk/kpl. " ". " " E 70 " " 4.4 Erillisvaluina tehtävät betonirakenteet ja muuraukset yms. työt - Laudoitus m² mk/m² - Raudoitus kg mk/kg - Betonointi m³ mk/m³ 4.5 Teräsbetonin purkaminen (kanavien ja kaivojen seinistä, tms.) m³ mk/m³ 5. PÄÄLLYSTETYÖT JA ISTUTUKSET 5.1 Kestopäällysteet - BS 30/240 m² mk/m² - BS 30/150 " " - Ab 20/120/IV " " - Ab 16-20/100/IV " " - Ab 16-20/120/IV " " - Ab 16/100/III " " - AB 12/120/IV " " - Ab 12/100/IV " " - Ab 8/100/III " " - Ab 8/90/III " " - Va 16/90 " " Siirtosumma

34 6 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 5.2 Kiviainespinnat - sora m² mk/m² - murske " " - sepeli " " - kivituhka " " 5.3 Kivi- ja laattapäällysteen purku, varastointi ja korjaus m² mk/m² 5.4 Nurmikoiden ja istutusten kunnostus m² mk/m² 5.5 Asvalttireunalista jm mk/jm 5.6 Reunakiven irrottaminen, varastointi ja paikalleen asennus - Soralla jm mk/jm - Betonilla " " - Liimakivi " " 6. RAKENNUSTEN AUKOT 6.1 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen perusmuuriin - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.2 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen tiiliseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " Siirtosumma

35 7 6.3 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen betoniseinään Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 6.4 Reiän teko timanttiporauksella viimeistelyineen luonnonkiviseinään - ø 125 cm mk/cm - ø 140 " " - ø 160 " " - ø 180 " " - ø 200 " " - ø 250 " " - ø 280 " " - ø 315 " " 7. ERILLISTYÖT 7.1 Ylimääräinen maankaivu täyttöineen m³ mk/m³ 7.2 Lisälouhinta ja täyttö m³ mk/m³ 7.3 Massan vaihto ja siirtymäkiilat m³ mk/m³ 8. ALITUKSET 8.1 Rautatiekiskojen alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl 8.2 Päätien/-kadun alitus tarvittavine lisätöineen erillisen piirustuksen mukaan kpl mk/kpl Siirtosumma

36 8 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 9. AIKATYÖ 9.1 Kuorma-auto h mk/h 9.2 Kaivinkone " " 9.3 Traktorikaivuri " " 9.4 Traktorikompressori " " 9.5 Ammattimiestyö " " 9.6 Apumiestyö " " Urakkasumma yhteensä arviolta Arvonlisävero % Yhteensä mk mk mk Työhön kuluva aika Aliurakoitsijan laskutuslisäprosentti %. Paikkakuntakohtaisesti voidaan maksaa talvityölisää. Maksettavan lisän suuruus ja aika sovitaan erikseen. Edellä mainitut yksikköhinnat ovat kiinteät. Työvaiheiden tulee valmistua liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Pääkanavaan liittyvät talohaarat ja erilliset haarajohdot on tehtävä pääkanavan tekemisen yhteydessä samanaikaisesti. Vaadittu työnopeus on määrätty työkohdetta ja työryhmää kohti. Urakoitsija asettaa tarvittaessa työryhmää rakennuttajan käyttöön. / 19 Urakoitsijan allekirjoitus

37 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY PIIRUSTUSLUETTELOMALLI 1 (2) URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus 1. YLEISPIIRUSTUKSET - Mpuk-kanava 114 L1/94-2Mpuk-kanava 119 L1/94 - Kellarijohto Muut yleispiirustukset 2. ASEMAPIIRUSTUKSET - Asemapiirustukset - Pituusleikkaukset 3. KAIVOPIIRUSTUKSET JA BETONIRAKENTEET - Elementtikaivot ja L3/ Työpaikalla valetut kaivot - Haaroituskaivot - Tyhjennyskaivot - Ilmanpoistokaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Muut betonirakenteet 4. RAUDOITUSPIIRUSTUKSET - Elementtikaivot L3/95 - Työpaikalla valetut kaivot - Tuuletusputkien tukielementit 230 L3/95 - Korotusrenkaat/kalte- 233 L3/95 vuuden säätörenkaat - Kaivon tukielementit 234 ja 235 L3/95

38 2 Sky:n (LLY:n) piirustusn:o Sky:n suositus - Maaventtiilikaivon umpikannet L3/95 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon kiintopisteet - Muut raudoituspiirustukset 5. ASENNUSPIIRUSTUKSET - Kaivon ilmastointi 229 L3/95 - Valurautakannen asennus 191, 194, L3/ ja Tyhjennysventtiilin asennus - ilmanpoistoventtiilin asennus - Mittauskeskuksen asennus K13/94 - Mpuk- ja 2Mpuk-johdon tukirakenteet - Kellarijohdon tukirakenteet Mpuk- ja 2Mpuk-johdon L2/94 saumaus - Muut asennuspiirustukset 6. ERIKOISPIIRUSTUKSET - Rautatien alitukset L6/84 - Tien alitukset L6/88 - Paalutukset - Pohjan vahvistustoimenpiteet - Kannatus- ja tukirakenteet - Läpiviennit ja seinäpeitteet L13/92 - Kaapelisuojaukset - Muut erikoispiirustukset

39

40

41

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Suositus L5B/1996 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN 1238-9315 Viite: LLY-kansio 4b/7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ 19651 Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: 0400 646 848 0.2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 SWECO YMPÄRISTÖ OY TOIMISTO ESIM. TURKU Muutoslista A ARY HPR SMÄK MUUTOS A 3.2.2015 KAS KAS SMÄK VALMIS

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma Koulukeskuksen pysäköintialue Urakkaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE... 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 2(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO,

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI TULKKILANPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Työ: E23428 Turku 5.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi Työ: E24139 Turku 21.4.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot