Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje"

Transkriptio

1 Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Suositus L5B/1996

2 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN Viite: LLY-kansio 4b/7

3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen putkitöitä. Ohjetta täydentää siihen liittyvä tarjouspyyntömalli yksikköhintalomakkeineen. Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, vaan sitä on sovellettava rakennuttajan erityisolosuhteet ja rakentamistapa huomioiden. Suosituksen tarkoitus on pyrkiä yhtenäistämään kaukolämpörakentamisessa käytössä olevat urakka- ja työohjeet sekä maksuperusteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-asiapapereita laadittaessa yksikköhintojen täsmälliseen määrittelyyn sekä rakennuttajan ja/tai urakoitsijan hankkimiin materiaaleihin ja niiden erittelyyn. Suositusta täydentävät muut Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisemat suositukset. Suositus on laadittu lämmönjakelutoimikunnan alaisessa erillistyöryhmässä, jonka jäseninä ovat olleet: Puheenjohtaja DI Rauli Saarela Turku Jäsenet Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri Tekn. Heimo Iivonen Tampere Suositukset L5A ja L5B/1996 korvaavat Suomen Kaukolämpö ry:n vastaavat suositukset L2A, L2B, L2C ja L2D/1986. Suositus astuu voimaan Lämmönjakelutoimikunta Puheenjohtaja DI Risto Vartia Helsinki Ins. Christer Allén Porvoo Ins. Kauko V. Heikkinen Kuopio DI Rauli Saarela Turku Ins. Trygve Strandell Vantaa Ins. Pentti Valta Lahti Ins. Pekka Viitanen Tampere Sihteeri DI Veli-Pekka Sirola Sky

4

5 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITYÖT, URAKKA- JA TYÖOHJE SISÄLTÖ URAKKAOHJE: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRAYKSET 1. Määräysten soveltamisala 2. Kaukolämpöjohtotöiden urakoitsijat ja suoritusjärjestys 3. Urakkarajat 4. Kaukolämpöjohtotyöt ja materiaalit 5. Rakennuttajan luovuttaman materiaalin käyttö 6. Työn valvonta ja vastuu 7. Muutokset ja lisätyöt 8. Kaupalliset ehdot 9. Kirjallisuutta TYÖOHJE; KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITYÖT 1. Mpuk-elementtien asennustyöt 2. 2Mpuk-elementtien asennustyöt 3. Sisäjohdot ja kaivot 4. Painekoe 5. Tuntiveloitus LUETTELOMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS MALLI: URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITÖISTÄ YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI: KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITYÖT PIIRUSTUSLUETTELOMALLI: URAKKAKYSELYN LIITEPIIRUSTUKSET

6

7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY URAKKAOHJE 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITÖITÄ KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISALA Näitä määräyksiä sovelletaan tilaamissa kaukolämpöjohtojen putkiurakoissa, mikäli urakoitsijasopimuksessa tai muissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu. 2. KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN URAKOITSIJAT JA SUORITUSJÄRJESTYS 3. URAKKARAJAT Kaukolämpöjohtotyö jakaantuu suorittajiensa mukaan seuraaviin erillisiin urakoihin: 1. Rakennusurakka (rakennusurakoitsija) 2. Putkiurakka (putkiurakoitsija) Putkiurakoitsija on joko suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan ja/tai alistussuhteessa rakennusurakoitsijaan. Töitä suoritettaessa noudatetaan liitteenä olevaa kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestystä. Putkiurakoitsijaa nimitetään tässä urakkaohjeessa urakoitsijaksi. Urakkaan kuuluvat kaikki tarjousasiakirjoissa ja näissä määräyksissä esitetyt kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvät putkityöt sekä materiaalin hankinta liitteen mukaan. Lisäksi urakoitsija vastaa kustannuksellaan seuraavista toimenpiteistä ja maksuista: - urakoitsijan hankintaan kuuluvien laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukset, nostot, rahdit ja tullit yms. - rakennuttajan hankkiman materiaalin siirtäminen varastosta asennuspaikalle

8 - asennustyössä tarvittavat hitsauskaasut ja -tarvikkeet sekä sähkö ja vesi - työmaalla olevien tarvikkeiden varastointi ja suojaus niin, että ne eivät pääse pilaantumaan tai häviämään - asennustyössä tarvittavat telineet ja suojaus (mm. palosuojat) - kaikki työvoimansa kustannukset - urakkaan kuuluvista materiaaleista jääneiden jätteiden poistaminen työmaalta työn edistymisen mukaan välittömästi - tarvitsemiensa varasto- ja tukikohta-alueiden hankkiminen - järjestyksen ja siisteyden hoitaminen työmaalla siten, että urakoitsijan työkalut, tarvikkeet ym. eivät häiritse työmaan muuta toimintaa. Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki em. kustannukset työn saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten. Urakoitsijan tulee selvittää myös mahdolliset työtä vaikeuttavat tekijät, joiden vaikutus tulee sisältyä hintoihin. 4. KAUKOLÄMPÖJOHTOTYÖT JA MATERIAALIT Kaukolämpöjohtoja asennetaan yleensä maanalaisina tai sisäjohtoina. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle työtä aloitettaessa työhön liittyvät piirustukset. Putkistojen rakennepaine on 1,6 MPa (16 bar) ja -lämpötila 120 C. Urakoitsijan suorittaman työn ja siihen käytettyjen materiaalien tulee olla laadultaan kaikin puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, viranomaisten määräykset ja Sky:n suositukset asettavat. Työtä suoritettaessa on noudatettava voimassa olevia palosuojelu- ja työturvallisuussäännöksiä sekä vakuutussopimusta ja sen ehtoja täydentäviä suojeluohjeita (esim. tulityöt). Jos urakka-asiakirjoissa ei ole mainintaa jollekin urakoitsijan työlle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, noudatetaan urakka-asiakirjoissa samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista annettuja määräyksiä.

9 Mikäli soveltamiskelpoisia määräyksiä ei ole, noudatetaan vastaavanlaatuisissa töissä yleensä käytössä olevaa hyväksi tunnettua menettelyä hyvän ja kunnollisen työtuloksen aikaansaamiseksi. Urakoitsijan tulee omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvän yhteistyöhengen syntymiseen työmaalla, viranomaisten, kiinteistöjen omistajien, isännöitsijöiden ja työmaalla olevien muiden urakoitsijoiden kesken. Työt on pyrittävä järjestämään ja suorittamaan siten, ettei tarpeetonta haittaa aiheudu. Rakennusurakoitsija huolehtii työmaa-alueiden liikennejärjestelyistä koko johtotyön lopulliseen valmistumiseen saakka ja on myös velvollinen pitämään kaikki kaivannot vapaana vedestä ja lumesta sekä rakentaa kaikki yleistä liikennettä varten tarpeelliset sillat ja huolehtii niiden kunnossapidosta ja purkamisesta työn päätyttyä. 5. RAKENNUTTAJAN LUOVUTTAMAN MATERIAALIN KÄYTTÖ Rakennuttaja luovuttaa hankkimaansa materiaalia urakoitsijan käyttöön kunkin työosuuden vaatiman määrän kerrallaan urakoitsijan kuittausta vastaan. Urakoitsija vastaa täysin vastaanottamastaan materiaalista, mutta se on edelleen rakennuttajan omaisuutta. Työosuuden päätyttyä urakoitsijan tulee palauttaa jäännösmateriaali rakennuttajan varastoon. Rakennuttaja ei kuitenkaan vastaanota käyttökelvotonta jäännösmateriaalia. Hylätty materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi. Materiaalin hukkaantuminen lasketaan urakoitsijalle luovutetun ja asennetun sekä palautuksessa hyväksytyn materiaalimäärän erotuksena. Hukkamateriaali laskutetaan urakoitsijalta. 6. TYÖN VALVONTA JA VASTUU Työlle tulee urakoitsijan puolelta olla rakennuttajan hyväksymä vastuuhenkilö, jonka puoleen rakennuttajan edustaja voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa. Työmaata koskevia asioita käsitellään työmaakokouksissa, joihin urakoitsijan edustajan on osallistuttava. Rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan erikseen nimeämä valvoja. Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai puuttuu kokonaan, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen ko. työn suorittamista.

10 Urakoitsija on vastuuvelvollinen rakennuttajalle ja kolmannelle henkilölle kaikesta vahingosta, joka aiheutuu urakoitsijan tai hänen väkensä työstä, suorituksista, laiminlyönneistä tai muista urakoitsijasta johtuvista syistä. Urakoitsijalla edellytetään olevan voimassaoleva vastuuvakuutus. 7. MUUTOKSET JA LISÄTYÖT Rakennuttajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä urakkasopimuksen määrittelemään urakkaan. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan ne muutosja lisätyöt, jotka voidaan tehdä soveltaen tarjouksessa annettuja yksikköhintoja ja jotka eivät muuta sovittua toimitusaikaa. Muista muutos- ja lisätöistä sekä niiden ehdoista on sovittava kirjallisesti erikseen. Jos suunnitelman muutoksesta aiheutuu jo tehdyn työn hukkaan menemistä, korvataan hukkaan mennyt työ. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä kuten muistakin urakkasopimuksen määrittelemistä töistä. 8. KAUPALLISET EHDOT 8.1 Hinnat Tarjouslomakkeessa ilmoitetaan sitovat yksikköhinnat vapaasti työmaalla ilman arvonlisäveroa. Hintoihin tulee sisällyttää kaikki työstä välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset siten, että työ annetuilla hinnoilla tulee sopimusasiakirjojen edellyttämässä laajuudessa, ajassa ja tavalla täysin valmiiksi. Tarjouslomakkeessa annettujen arvioihin pohjautuvien määrien ja em. yksikköhintojen avulla on laskettava urakan arvioitu kokonaishinta, arvonlisävero sekä nämä yhteensä lomakkeen ao. sarakkeisiin. 8.2 Maksuehdot ja vakuudet Suoritetusta työstä maksetaan työn edistymisen mukaan. Kunkin mitatun ja tarkastetun osuuden hinta maksetaan mahdollinen myöhästymissakko huomioon otettuna tarkastus- ja mittauspöytäkirjaan perustuvaa laskua vastaan. Maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että urakoitsija on asettanut jäljempänä määritellyn työaikaisen vakuuden. Sopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi (työaikainen vakuus) urakoitsijan tulee asettaa kustannuksellaan yhden viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä luettuna vakuus, joka on 5 % urakan arvioidusta arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta ja jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta urakan valmistumisajan yli tai siihen asti, kunnes työ on kokonaisuudessaan vastaanotettu ja takuuajan vakuus asetettu.

11 Takuuajan vakuudeksi urakoitsijan tulee asettaa 2 % vakuus toteutuneelle arvonlisäverolliselle urakkahinnalle. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen yli. Vakuudeksi hyväksytään rahavakuus, pankkitakaus, tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Muunlaisille vakuuksille tulee hankkia rakennuttajan ennakkohyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että vakuudet ovat voimassa niille määrätyt ajat. Rakennuttaja palauttaa vakuudet niiden vapauduttua. 8.3 Toimitusaika ja myöhästymissakko Töiden suorittaminen sovitussa toimitusajassa on rakennuttajalle erittäin tärkeää. Tästä syystä urakoitsijan on erityisesti otettava huomioon jäljempänä esitetyt myöhästymissakkoa ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot. Toimitusaika määräytyy urakan aloittamispäivämäärän ja tarjouslomakkeessa mainittujen työnopeuksien mukaan. Toimitusaika katsotaan alkavaksi kaksi päivää sen jälkeen, kun rakennuttaja on ilmoittanut työn aloittamisen mahdolliseksi ja päättyväksi, kun hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakan lasketusta toimitusajasta vähennetään mahdollinen odotusaika, joka alkaa silloin, kun urakoitsija ei enää voi suorittaa mitään ao. urakkaan kuuluvaa työtä siitä syystä, että työvaihetta edeltävät toisen urakoitsijan työt eivät ole vielä valmiit. Tällainen keskeytys on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ja rakennuttajan todettava, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Mikäli osuuden edellä sanotulla tavalla määräytyvä toimitusaika on ylittynyt urakoitsijan vastuulla olevasta syystä, on rakennuttajalla oikeus saada urakoitsijalta myöhästymissakkoa 1 % kultakin täydeltä myöhästymisviikolta kyseessä olevan urakkaosuuden kokonaishinnasta. Sakon enimmäismäärä on 5 % urakan arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta. 8.4 Takuu Takuuaika on yksi vuosi siitä, kun kyseisen urakan hyväksyvä vastaanottotarkastus on pidetty. Urakoitsijan on tänä aikana vastattava koko hankinnan sopimuksenmukaisuudesta joka suhteessa ja veloituksetta korjattava rakennuttajalle sopivana ajankohtana jokainen virhe tai puute, joka takuuaikana ilmenee hankintaan kuuluvassa työssä. Urakoitsija vastaa myös kaikista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat virheen tai puutteen korjaamisesta, paikallistamisesta yms. rakennuttajalle. Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa työn suorittamatta jättämisestä sekä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat johtuneet hänen törkeästä laiminlyönnistään ja joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

12 8.5 Työn vastaanotto Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa takuun piiriin kuuluva vika parhaaksi katsomallaan tavalla ja periä urakoitsijalta vian korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli vika on sen laatuinen, että se on viipymättä korjattava eikä urakoitsijaa tavoiteta, tai että urakoitsija ei voi heti ryhtyä korjaustyöhön siitä tiedon saatuaan. Takuuajaksi pidätettävästä vakuudesta määrätään kohdassa 8.2. Työt tarkastetaan ja mitataan sopivina johto-osuuksina, joiden rajat määräytyvät yleensä painekokeiden tarkoituksenmukaisen suorituksen mukaan. Mittaustuloksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat ja josta yksi kappale jää kummallekin osapuolelle. Urakan vastaanottotarkastus suoritetaan, kun kaikki kyseiseen urakkaan kuuluvat työt on hyväksytysti suoritettu. Tarkastus suoritetaan YSE 1983 mukaan. 8.6 Sopimuksen purkaminen Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus: 1. Jos työ on myöhästynyt tai ilmeisesti tulee myöhästymään vähintään kuukauden tarjouksessa mainitun minkä hyvänsä osatoimituksen valmistumispäivästä eikä myöhästyminen ole tapahtunut rakennuttajan vastuulla olevasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä. Mikäli myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, rakennuttajalla on sanottu purkuoikeus kolmen kuukauden pituisen ajan myöhästymisen jälkeen. 2. Jos urakoitsijan työ tai siihen käytetyt tarvikkeet eivät täytä sopimuksen mukaisia ehtoja. 3. Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan havaitaan muutoin olevan sellaisessa taloudellisessa asemassa, ettei hänen voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä hän aseta rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 4. Jos urakoitsija ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa. Ellei purkaminen ole johtunut ylivoimaisesta esteestä johtuneesta myöhästy-

13 8.7 Erimielisyydet 8.8 Yleiset sopimusehdot 9. KIRJALLISUUTTA misestä, urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle sopimuksen tarkoittamien töiden jatkamisesta ja loppuun saattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset samoin kuin muun mahdollisen vahingon. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisessa välimiesmenettelyssä tai, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii, rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Niiltä osin, kuin tässä urakkaohjeessa ei ole toisin mainittu, noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983 siten, että ne ovat 78 :ssä esitetystä pätevyysjärjestyksestä poiketen voimassa viimeisenä sopimusasiakirjana. Suomen Kaukolämpö ry:n suositukset RT : YSE 1983 Rakennusalan kustantajat: - Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Kunnan yleiset rakentamismääräykset

14

15 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY TYÖOHJE 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITYÖT YLEISTÄ Hitsaajat Putkityötarvikkeet ja materiaalit ovat Sky:n suositusten mukaisia. Putkien hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset ja rakennuttajan hyväksymät hitsaajat. Todistukset hitsaajien pätevyydestä on toimitettava rakennuttajalle ennen hitsaustyön aloittamista. Koehitsauksen tulee vastata vähintään standardin ISO 5817 hitsiluokkaa B, tai vaihtoehtoisesti röntgenluokkaa IIW 4. Hitsaukset Putket > DN 150 ja niihin tehtävät haaraliitokset hitsataan yleensä sähköllä ja putket DN DN 15 kaasulla. Ennen hitsausta on putken päät tarvittaessa oiottava ja pyöristettävä. Lisäksi on putket puhdistettava tarkoin kaikista epäpuhtauksista, kuten hiekasta, valssihilseestä, sovitepaloista, hitsauslangoista ym. Railot on puhdistettava ruosteesta ja kaasulla leikatuista putkien päistä on poistettava palamisjäte. Pituushitsaussaumat on sovitettava siten, että niiden väli poikkisuunnassa on vähintään 20 mm. Hitsaamisessa saa käyttää vain kaukolämpöputkiin soveltuvia hitsauslisäaineita. Putkiin liittyvät teräsrakenteet hitsataan piirustuksissa olevien hitsausmerkintöjen osoittamalla tavalla. Hitsaussaumojen tulee vastata vähintään standardin ISO 5817 hitsiluokkaa C, tai vaihtoehtoisesti röntgenluokkaa IIW 3. Rakennuttaja valvoo hitsaustyötä pistokokein. Ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen saumojen tutkimuskustannukset maksaa rakennuttaja. Hylättyjen saumojen korjaus ja uusi tutkimus tapahtuvat urakoitsijan kustannuksella. Jokaista hylättyä saumaa/kuvaa kohti laskutetaan urakoitsijalta kahden röntgensauman/kuvan hinta. 1. ja 2. Mpuk- JA 2Mpuk-ELEMENTTIEN ASENNUSTYÖT Yleistä Asennuksessa ja kuljetuksissa on noudatettava elementtivalmistajan antamia ohjeita.

16 Mpuk-elementtijohdossa yksikköhinta sisältää molempiin putkiin kohdistuvat työt. 1.1 ja 2.1 Mpuk- ja 2Mpuk-elementtijohto Elementtien ja valmisosien asennushintoihin on sisällytettävä elementtien asennus mukaanluettuna vaahdotusholkin pujottaminen, katkaisu, viistäminen sekä sovitus ilman hitsausta ja saumaustöitä. Putkien lämpöliike ja esijännitys on huomioitava asennuksessa ja sisällytettävä asennushintaan. 15 ja sitä suuremmat suunnanmuutokset tehdään valmisosia käyttäen. Elementin asennushinta sisältää valmisosan asennuksen sekä mahdollisesta leikkaamisesta, viistämisestä ja sovituksesta aiheutuvat kustannukset. Taivuttamalla tehtyjä pysyviä muodonmuutoksia ei sallita. 1.2 ja 2.2 Sauma Saumalla tarkoitetaan seuraavia elementtisaumoja: - liitettäessä elementtejä ja/tai osia toisiinsa maksetaan liitossaumat (myös käyrät, supistukset ym. osat) - liitettäessä elementit käytössä olevaan johtoon maksetaan liitoksesta aiheutuvat saumat - liitettäessä elementit etukäteen asennettuun johtoon maksetaan yksi sauma elementtiä kohden - tulpattaessa virtausputkia maksetaan tulppauksesta yksi sauma putkea kohden. 1.3 ja 1.4 Viistesauma 1.4 ja 2.4 Luukkusauma Alle 15 suunnanmuutokset tehdään viistesaumalla. Kaikki viistesaumalla tehdyt suunnanmuutokset elementeissä DN DN 25 katsotaan aina sisältyviksi elementtien saumahintaan (saumat kohdan 1.2 mukaan). Elementeissä DN DN 150 maksetaan viistesaumalla tehdyistä suunnanmuutoksista viistesauman hinta. Kun sauma joudutaan tekemään luukkusaumana maksetaan siitä luukkusauman hinta. Luukkusauma sisältää poikkisauman lisäksi luukunteon, sovituksen ja hitsauksen.

17 1.5.1 ja Haaroitus Haaroitus hinnoitellaan haarautuvan putkikoon mukaan. Yksikköhintaan on sisällytettävä eristeen poistaminen, reiän teko, haaraputken sovitus ja hitsaus ja Haaroitus porauskappaleella 1.6 ja 2.6 Elementtien liitokset ja Kouruilla eristys ja Vaahdotus holkkiin ja Vaahdotus peltimuottiin Poraamalla tehdyn haaroituksen hintaan sisältyy eristeen poistaminen, porauskappaleen hitsaus ja liitoskappaleen varmistushitsaukset. Varsinaisen porauksen suorittaa rakennuttaja. Liitostyötä saa tehdä vain Sky:n/SMTL:n laadunvalvontajärjestelmän mukaiset asennusoikeudet omaava urakoitsija. Elementtien liitosten tulee olla Sky:n suosituksen mukaisia. Liitostyö suoritetaan liitostuotetoimittajan antamien ohjeiden mukaan. Urakoitsija uusii kustannuksellaan materiaaleineen tarkastuksessa hylätyt liitokset. Jatkosauman vaahdottamisessa tulee noudattaa elementtitoimittajan ohjeita työsuorituksen ja materiaalin osalta. Liitosten tarkastus ja dokumentointi tehdään Sky:n suosituksen mukaisesti. Hintaan tulee sisältyä jatkoskourun asennus ja teippaus sekä muhvin kutistaminen. Hintaan tulee sisältyä holkin asennus, vaahdotus holkkiin sekä muhvin kutistaminen. Hintaan tulee sisältyä peltimuotin asennus, vaahdotus muottiin ja muhvin kutistaminen.

18 1.6.4 ja Pääteholkin asennus Hintaan tulee sisältyä pääteholkin asennus ja muhvin kutistaminen. 3. SISÄJOHDOT JA KAIVOT Yleistä Rakennuttajan valvoja selvittää urakoitsijan työnjohdolle tarkemmat yksityiskohdat putkien sijoituksesta, jonka jälkeen urakoitsijan edustaja yhteistyössä rakennusurakoitsijan kanssa merkitsee väliseinä- ja kannatinreikien tarkan sijainnin. 3.1 Putken asennus 3.2 Teräsrakenteet Putken asennushintaan on sisällytettävä asennus, katkaisu, viistäminen ja sovitus ilman hitsausta. Hitsaussaumat maksetaan kohtien 2.2, 2.3 ja 2.4 mukaan. Lisäksi asennushintaan on sisällytettävä tehdasvalmisteiset kannakkeet, kiilapultit tai lyöntiankkurit sekä holkkien asettaminen läpimenoreikiin. Putkien lämpöliike ja esijännitys on huomioitava asennuksessa ja sisällytettävä asennushintaan. Alle 15 suunnanmuutokset tehdään viistesaumalla. Putkien DN 15 suunnanmuutokset tehdään taivuttamalla. Sekalaiset teräsrakennetyöt tehdään tarjouslistan mukaisin kilohinnoin mk/kg. 3.3 Mittauskeskuksen asennus Hinnan tulee sisältää piirustuksen mukaisen mittauskeskuksen teon ja asennuksen tukipisteineen. Jos mittauskeskus tehdään paikan päällä, voidaan soveltaa yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja.

19 3.4 Sulkuventtiilien asennus Hitsattavat palloventtiilit Hitsattavien palloventtiilien asennus, virtausputken hitsaussaumat maksetaan kohdan 2.2 mukaan Hitsattavat läppäventtiilit Laipalliset venttiilit 3.5 Putkenkäyrän asennus Hitsattavien läppäventtiilien asennus, virtausputken hitsaussaumat maksetaan kohdan 2.2 mukaan. Laippojen väliin asennettavien pallo- ja läppäventtiilien asennushintoihin sisältyvät laippaliitokset tarvikkeineen. 15 ja sitä suuremmat suunnanmuutokset tehdään käyriä käyttäen. Käyrän asennushinta sisältää käyrän asennuksen sekä mahdollisesta leikkaamisesta, viistämisestä ja sovituksesta aiheutuvat kustannukset Haaroitus Haaroitus hinnoitellaan haarautuvan putkikoon mukaan. Yksikköhintaan on sisällytettävä reiän teko, haaraputken sovitus ja hitsaus Haaroitus porauskappaleella 3.7 Tyhjennykset Poraamalla tehdyn haaroituksen hintaan sisältyy porauskappaleen hitsaus ja liitoskappaleen varmistushitsaukset. Varsinaisen porauksen suorittaa rakennuttaja. Tyhjennyksen hintaan sisällytetään haaran otto kaukolämpöputkesta, tarvittavat putket ja putkikäyrät hitsauksineen sekä palloventtiilin asennus, hitsaus ja tulppaus.

20 3.8 Ilmanpoistot Ilmanpoiston hintaan sisällytetään haaran otto kaukolämpöputkesta, tarvittavat putket taivutuksineen sekä palloventtiilin asennus, hitsaus ja tulppaus. 3.9 Ohitukset Ohituksen hintaan sisällytetään haaran otot kaukolämpöputkesta sekä tarvittavien putkien, palloventtiilin ja putkikäyrien asennus hitsauksineen Kaivon eristys Sprayuretaanieristys Pääsääntöisesti eristetään kaikki kaivossa olevat eristämättömät putket ja - varusteet lukuunottamatta toimilaitteita. Eristys tehdään mieluiten kaivon ollessa ilman betonikantta. Jos tämä ei ole mahdollista, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta kaivossa. Eristystä tehtäessä on putkien oltava ehdottoman kuivia. Työhön kuuluu ympäristön suojaus ja työn jälkeinen siivous. Eristys tehdään ominaispainoltaan kg/m³ nopeareaktioisella (1-2 sek) sprayuretaanilla. Eristysvahvuus on n. 40 mm. Käytettävästä uretaanista on urakoitsijalla oltava asianmukaiset raaka-ainetodistukset ja urakoitsijan on oltava pätevöitynyt kaivovaahdotukseen. Toimilaitteet suojataan työn ajaksi esim. muovikalvolla. Laipallisten venttiilien laipat ja ruuviliitokset suojataan muovikalvolla ja eristetään normaalisti. Eristyksen jälkeen tehdään laippaliitoksen alimpaan kohtaan aukko mahdollisten vuotojen ilmi tulemiseksi. Kaivon eristyksestä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti Vuorivillakouru- tai -verkkomattoeristys Kaivon eristyksestä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti Polyuretaanikourueristys Kaivon eristyksestä maksetaan yksikköhintaluettelon mukaisesti.

21 4. PAINEKOE 5. TUNTIVELOITUS Yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki painekokeesta aiheutuvat kustannukset, kuten putkien tilapäisliitokset, johtojen tukemiset, kokeessa tarvittava vesi, paineennostopumppu, tarkistushanalla varustettu painemittari yms. laitteet samoin kuin veden poistaminen kokeen jälkeen. Hintaan sisältyy aina molemmat johtoon kuuluvat putket. Painekoe maksetaan sen putkikoon mukaan, johon painekokeessa sisältyy suurin vesimäärä. Painekokeeseen kuluva aika, putkien täyttö ja tyhjennys lasketaan putkiasennustyöhön kuuluvaksi ajaksi. Painekoe suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnäollessa. Painekokeen ajankohta on sovittava työnvalvojan kanssa. Putket koeponnistetaan rakennuttajan määrääminä osuuksina yleensä 21 barin kylmävesiylipaineella. Koepaine pidetään tutkittavassa osuudessa vähintään tunnin ajan. Mikäli vuotoja ilmenee urakoitsijan tekemissä saumoissa, rakennuttajalla on oikeus uusia koeponnistus urakoitsijan kustannuksella korjauksen jälkeen. Hitsattujen putkien pituussaumoissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen korjaaminen kuuluu myös urakoitsijalle lisätyönä. Sisäjohdot sisällytetään yleensä katujohtojen kanssa samaan painekokeeseen eikä siitä silloin makseta erikseen. Tuntiveloitusta käytetään maksuperusteena sellaisissa työsuorituksissa, joihin ei voida soveltaa tarjouslistan mukaisia yksikköhintoja.

22

23 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY LUETTELOMALLI 1 (2) KAUKOLÄMPÖJOHTOTÖIDEN SUORITUSJÄRJESTYS Malli koskee Mpuk- ja 2Mpuk-johtoja * = Työvaihe kuuluu urakoitsijalle Rakennusurakoitsija Putkiurakoitsija MAANALAISET JOHDOT 1. Johdon sijoitusmittaukset ja merkitsemiset maastoon * 2. Kestopäällysteen yms. poistaminen * 3. Kaivu ja louhinta * 4. Arinan teko oheistöineen (Suodatinkangas, salaojat yms.) * 5. Kaivojen teko ja/tai asennus * 6. Johtoelementtien ennakkoasennukset liikenteen vaatimissa kohteissa * * 7. Johtoelementtien asennus- ja hitsaustyöt * 8. Kiintopisteiden saumaus- ja valutyöt sekä esitäytöt * * 9. Putkien koeponnistus * 10. Johtoelementtien ohjaustäytöt * 11. Johdon käyttöönotto ja esilämmitys * 12. Johdon ja sen rakenteiden (salaojat, tuuletusputket yms.) sijaintimittaukset * 13. Johtoelementtien saumaus ja saumakohtien tarkastus *

24 14. Kaivojen kansivalut sekä kansien asennus * 15. Johdon täyttötyö kerroksineen * 16. Pinta- ja viimeistelytyöt * Rakennus- Putkiurakoitsija urakoitsija 17. Vastaanottotarkastus * * SISÄJOHDOT Rakennus- Putki- Eristysurakoitsija urakoitsija urakoitsija 1. Johdon sijainnin määrittely ja merkitseminen * * 2. Tarvittavien pölysuojien teko * 3. Väliseinä- ja kannatusreikien teko * * 4. Putkien ja varusteiden asennus ja hitsaus sekä seinien läpivientiholkkien laitto * 5. Putkien koeponnistus * 6. Läpivientiholkkien keskittäminen ja reikien paikkaus * 7. Putkien eristäminen * 8. Reikien viimeistely, maalaus yms. työt * 9. Loppusiivous * * * 10.Vastaanottotarkastus * * *

25 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY MALLI 1 (2) URAKKATARJOUSPYYNTÖ KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITÖISTÄ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteinä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään oheisille yksikköhintalomakkeille. Valitun urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen tekoa tilaajalle työeläkekassan ilmoitus työeläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä veroviranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta (verojäämätodistus). Ilmoitukset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava kopio lääninveroviraston toimittamasta ennakkoperintärekisteriotteesta, jotta laskut voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava viikon kuluessa siitä, kun tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hyväksytyksi tullut urakoitsija. 1. RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA 2. URAKAN KOHDE JA URAKKATARJOUS Urakka käsittää johto-osuuksien kaukolämpöjohtojen putkityöt. Töiden aloitusten alustavat ajankohdat ja edistymisnopeus on ilmoitettu yksikköhintalomakkeissa. Työn on oltava valmis viimeistään Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle ennen töiden aloittamista tarkennetut aikataulut. Töiden suoritus, urakkarajat, kaupalliset ehdot yms. seikat käyvät ilmi oheisista urakka- ja työohjeista ja sen liitteistä.

26 3. URAKKATARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous jätetään viimeistään Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous toimitetaan suljetussa kuoressa osoitteeseen: Kuoreen merkintä 4. LISÄTIETOJA Päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus LIITTEET Kaukolämpöjohtojen putkityöt, urakka- ja työohje Yksikköhintalomakkeet Kaukolämpöjohtotöiden suoritusjärjestys Piirustusluettelo Luettelon mukaiset piirustukset

27 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY YKSIKKÖHINTALOMAKEMALLI 1 (7) KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN PUTKITYÖT Tarjous kaukolämpöjohtojen putkitöiden suorittamiseksi rakennuttajan toimialueella vuonna 19. Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan yllämainitut työt ja toimittamaan niissä tarvittavan materiaalin tarjouspyynnössä n:o ja siihen liittyvissä tarjousasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaan seuraavasti (hinnat ilman alv:a): 1. Mpuk-ELEMENTTIEN ASENNUSTYÖT 1.1 Elementtijohdon ja valmisosien asennus Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk DN 200 m mk/m DN 25 " " 1.2 Sauma 1.3 Viistesauma 1.4 Luukkusauma DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " DN 200 kpl mk/kpl DN 150 " " DN 200 kpl mk/kpl DN 80 " " Siirtosumma

28 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 1.5 Haaroitukset Haaroitus DN 200 kpl mk/kpl DN 15 " " Haaroitus porausliitoskappaleella DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " 1.6 Liitokset Kouruilla eristys DN 100 kpl mk/kpl DN 25 " " Vaahdotus holkkiin DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " Vaahdotus peltimuottiin DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " Pääteholkin asennus DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " Siirtosumma

29 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2. 2Mpuk-ELEMENTTIEN ASENNUSTYÖT 2.1 Elementtijohtojen ja valmisosien asennus DN 600 m mk/m DN 25 " " 2.2 Sauma DN 600 kpl mk/kpl DN 25 " " 2.3 Viistesauma DN 600 kpl mk/kpl DN 150 " " 2.4 Luukkusauma DN 600 kpl mk/kpl DN 80 " " 2.5 Haaroitukset Haaroitus DN 500 kpl mk/kpl DN 15 " " Haaroitus porausliitoskappaleella DN 200 kpl mk/kpl DN 25 " " Siirtosumma

30 Määrä Sitova Kokonaishinta arviolta yksikköhinta arviolta mk 2.6 Liitokset Kouruilla eristys DN 100 kpl mk/kpl DN 25 " " Vaahdotus holkkiin DN 600 kpl mk/kpl DN 25 " " Vaahdotus peltimuottiin DN 600 kpl mk/kpl DN 25 " " Pääteholkin asennus DN 600 kpl mk/kpl DN 25 " " 3. SISÄJOHDOT JA KAIVOT 3.1 Putken asennus DN 600 m mk/m DN 25 " " 3.2 Teräsrakennetyöt kg mk/kg Siirtosumma

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot