TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ i. Viharikokset ii. Romanien syrjinnän vähentäminen b. Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta i. KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy ii. Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy c. Työriisto ja syrjintä työelämässä d. TSS-oikeudet e. Ihmisoikeuspuolustajat 3. TUTKIMUSTYÖ 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

2 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, edistää perusja ihmisoikeuksien tunnettavuutta, vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen Suomessa ja kansainvälisesti sekä ennaltaehkäistä valikoituja, konkreettisia ihmisoikeusloukkauksia yhteisö- ja asiakastyön kautta. Ihmisoikeusliitto seuraa ainoana yleisenä ihmisoikeusjärjestönä kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta sekä vaikuttaa siihen asiantuntijatyön, oman tutkimuksen ja siitä nousevan vaikuttamistyön, viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä ennaltaehkäisevän hanketyön kautta. Ihmisoikeusliiton vuosien strategian mukaisesti haluamme olla vaikuttava, asiantunteva ja näkyvä ihmisoikeusjärjestö. Ihmisoikeusliiton työn painopisteet perustuvat kartoitukseen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja eri ihmisoikeuskysymysten muista toimijoista. Painopisteet on valittu siten, että Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeusongelmiin, joissa Suomessa on vain vähän juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta työtä tekeviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Lisäksi ne ovat kysymyksiä, joissa on strategisesti juuri nyt tärkeää toimia. Painopisteteemojen lisäksi Ihmisoikeusliitto reagoi tarvittaessa myös mahdollisiin esiin nouseviin, ajankohtaisiin kysymyksiin viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto jatkaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja vähemmistöistä erityisesti romanien oikeuksien lisäämiseksi. Myös työ sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi jatkuu KokoNainen ja Kitke!-hankkeiden kautta. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vahvistaa hankkeiden integroimista muuhun työhön sekä järjestön asemaa asiantuntijatahona sukupuolittuneen väkivallan kysymyksissä ja maahanmuuttajatyön tekijänä. Ihmisoikeusliiton keskeiset arvot ja työn periaatteet eli oikeudenmukaisuus, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä erilaisuuden kunnioitus ohjaavat sekä työn tavoitteita että toimintaamme ja henkilöstön, luottamushenkilöiden ja jäsenistön suhteita. 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän poistaminen ovat keskeisiä teemoja myös vuonna Yhdenvertaisuuslain muutosta on valmisteltu vuodesta 2007, ja Ihmisoikeusliitto on ollut aktiivisesti mukana lainvalmistelussa koko tämän ajan. Hallituksen esitys annettaneen v alussa. Ihmisoikeusliiton mielestä syrjinnän kiellon on oltava yhtäläinen kaikkien syrjintäperusteiden osalta, ja yhdenvertaisuusvaltuutetun on voitava puuttua myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita on vahvistettava, ja lakiin on saatava säädökset moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä. Lisäksi muutoksen toteuttamiseksi on osoitettava riittävät resurssit ja varmistettava lakia valvovien tahojen itsenäisyys ja riippumattomuus. Ihmisoikeusliitto tekee aktiivista viestintä- ja vaikuttamistyötä heti esityksen valmistuttua. Yhdenvertaisuuden osalta Ihmisoikeusliitto jatkaa myös eri toimijoiden kouluttamista aiheesta, ja 2

3 nostamme syrjintäteemoja esiin viestinnässä. Vähemmistöjen oikeuksista erityisenä painopisteenä ovat romanien oikeudet. Lisäksi Ihmisoikeusliitto jatkossakin vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmaan kirjattu lupaus ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 169 ratifioinnista lunastetaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Uusi yhdenvertaisuuslaki vahvistaa syrjinnän uhrien oikeussuojaa ja edistämis- Vaikuttamistyö (oikeusministeriö) ja viestintä velvoitteita. Viharikokset Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että kansalaisjärjestöjen tietoisuus viharikoksista lisääntyisi ja viharikosten aliraportointi vähenisi. Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (kuten maahanmuuttajajärjestöt). Tähän työhön haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rasismin vastaisista rahoista erillistä avustusta, ja toiminnan toteutuminen edellyttää avustuksen myöntämistä. Toimimme myös Planin Älä vihaakampanjassa mm. asiantuntijatyöryhmässä. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet integroitaisiin systemaattisesti poliisien opetussuunnitelmiin ja poliisit saavat tietoa eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen paranee. Vaikuttamistyö sisältää säännöllistä yhteydenpitoa poliisijohtoon ja poliisiammattikorkeakouluun. Viharikosten vähentäminen Ihmisoikeustavoite Ihmisoikeudet on kattavasti integroitu poliisien opetussuunnitelmiin. Poliisit saavat tietoa mm. eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen parantunut. Toimenpiteet Vaikuttamistyö (poliisijohto, poliisiammattikorkeakoulu) Uhrien ja tietoisuus viharikoksista ja niihin puuttumisesta on lisääntynyt ja aliraportointi vähentyy. Tapaamiset ja koulutukset järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöt). 3

4 Romanien oikeudet ja romanien syrjinnän vähentäminen Romanihankkeen päätavoitteena v on romanien ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen sekä syrjinnän ennaltaehkäiseminen. Koulutus- ja keskustelutilaisuuksien kautta vaikutetaan siihen, että romanien tieto syrjinnästä lisääntyy, romanit valittavat syrjinnästä useammin viranomaisille ja romanijärjestöt pystyvät neuvomaan syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmin. Toimintavuonna järjestetään 5-10 koulutusta eri puolilla Suomea romanijärjestöille ja romaneille yhteistyössä romanijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Myös ohjauksen ja neuvonnan kautta Ihmisoikeusliitto pyrkii osaltaan vähentämään romanien syrjinnän aliraportointia. Neuvovan puhelimen kautta tuetaan romaneja työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa sekä sellaisissa asumisoikeuksiin ja liikkumisvapauteen liittyvissä tapauksissa, joissa viranomaisten valmiudet ja keinot puuttua syrjintään ovat heikot. Ihmisoikeusliitto kerää koulutusten, asiakastyön ja vapaamuotoisempien keskustelujen kautta tietoa romanien kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuudesta. Tutkimustiimi tukee tässä Romani-hanketta. Vaikuttamistyö viranomaisten ja erityisesti poliisin suuntaan jatkuu. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa mm. siihen, että poliisi suhtautuisi vakavammin romanien syrjintään ja että jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja. Tavoitteena on, että poliisi osaa puuttua rakentavasti ja nykyistä tehokkaammin romaneihin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin, ml. kaikkien romanien asumisoikeuksien ja liikkumisvapauden turvaamiseen. Romanien oikeuksien edistäminen ja syrjinnän poistaminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Romanien tieto syrjinnän kiellosta on lisääntynyt ja he valittavat syrjinnästä useammin. Ihmisoikeuskoulutukset ja keskustelutilaisuudet Romanijärjestöjen ihmisoikeus- ja syrjintätietoisuus on lisääntynyt. Järjestöt osaavat tukea ja kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuu- Ihmisoikeuskoulutukset, tiedonkeruu romanien neuvoa syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmindesta Poliisi suhtautuu vakavasti romanien sisäiseen ja ulkoiseen syrjintään. Vaikuttamistapaamiset (poliisiviranomaiset), kirjelmöinnit Jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja, jotka osaavat puuttua rakentavasti romanien oikeuksien loukkauksiin. Romanien syrjinnän aliraportointi vähentyy. Vaikuttamistapaamiset ja kirjelmöinnit (poliisiviranomaiset), tiedote + blogi Neuvonta- ja ohjaustyö, ihmisoikeuskoulutukset, keskustelutilaisuudet, tiedonkeruu B. TYTTÖJEN JA NAISTEN OIKEUDET SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliiton KokoNainen hankkeen kolme asiantuntijaa jatkaa työtä tyttöjen sukuelinten 4

5 silpomisen ennaltaehkäisyksi Suomessa. Yhteisötyö jatkuu erityisesti keskusteluryhmissä. Järjestetään naisten ja miesten omia ryhmiä ja sekaryhmiä, ml. eri etnisten ryhmien yhteisiä ryhmiä. Työskennellään sen eteen että ympärileikkauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen tietämys tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä lisääntyy. KokoNaisen työllä vaikutetaan siihen, että relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. Vuonna 2014 järjestetään kolme koulutusta päiväkotien henkilöstölle ja viisi keskustelutilaisuutta päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tyttöjen ympärileikkauksesta Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Turussa ja Vantaalla. Muu vaikuttamistyö keskittyy Suomen kansallisen Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman resursoinnin ja toimeenpanon vaatimiseen. KokoNaisen asiantuntijat osallistuvat THL:n kokoamaan ohjelman seurantaryhmään. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Yhteisöjen, jotka kuuluvat tyttöjen ympärileikkausten Keskusteluryhmät, koulutukset piiriin, tieto tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä on kasvanut. Relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti, koulutukset ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa ennaltaehkäisevästi Tyttöjen ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ihmisoikeuskysymyksenä lisääntyy maahanmuuttajayhteisöissä, joissa esiintyy kunniaan liittyviä konflikteja ja aiheesta käydään yhteisöissä avointa ja rakentavaa keskustelua. Yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän kautta kunniaan liittyvät kysymykset pyritään valtavirtaistamaan osaksi järjestöjen rutiinitoimintaa. Tavoitteena on lisätä toimintaa myös arabiankielisten yhteisöjen pariin ja uusilla paikkakunnilla. Yhteisöseminaarien lisäksi järjestetään pienimuotoisempia keskustelutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Kitke-hankkeen kautta Ihmisoikeusliitto tiedottaa ja antaa ohjausta ja neuvontaa, jotta relevantit viranomaiset osaavat puuttua kunniaan liittyvän väkivallan uhkaan. Hankkeen asiakastyön avulla tarjotaan neuvontaa ja tukea henkilöille, joita uhkaa kunniaan liittyvät konfliktit. Hankkeen neuvova puhelin tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös viranomaistahoille ja muille järjestöille, jotka kohtaavat työssään kunniaan liittyviä konflikteja. Vuoden 2014 tavoitteena on levittää tietoa päivystävästä puhelimesta, jotta kunniaan liittyviä konflikteja kohtaavat ihmiset ympäri Suomen 5

6 osaisivat ottaa yhteyttä Ihmisoikeusliittoon. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan uhreille on Suomessa riittävät palvelut ja turvakotien määrä on lisääntynyt vastaamaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeita. Ihmisoikeusliitto vaatii STM:n tekemän viranomaiskoulutusmateriaalin (vuodelta 2012) resursointia ja täytäntöönpanoa sekä sitä, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisylle löytyy selkeä vastuutaho, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman puuttumisen ja ennaltaehkäisytyön koordinoinnin. Vaikutetaan siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy tulee osaksi kotoutumis- ja maahanmuuttopalveluita. Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisilta kunniaan liittyvän väkivallan yleisyyden ja ilmenemismuotojen kartoittamista. Hankkeen parissa pyritään lisäämään tietoisuutta kunniaan liittyvistä konflikteista myös median ja ihmisoikeuskoulutuksen avulla. Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Ihmisoikeusliitolla on lisääntynyt yhteistyö eri yhteisöjen kanssa koskien kunniaan liittyviä konflikteja ja laajempi tieto eri maahanmuuttajayhteisöjen suhtautumisesta ilmiöön. Tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä on lisääntynyt valtakunnallisesti. Maahanmuuttajayhteisöjen jäsenet pystyvät tunnistamaan kunniaan liittyviä konflikteja ja ennaltaehkäisemään niiden eskaloitumista väkivallaksi. Viranomaisten rooli kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä on vahvistunut. Asiantuntijuus Suomessa vahvistunut koskien kunniaan liittyvää väkivaltaa. Yhteisöseminaarit, yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän tapaamiset, verkostoituminen arabienkielisten ryhmien parissa, keskustelutilaisuudet, ohjaus ja neuvonta, tiedonkeruu Tiedottaminen päivystävästä puhelimesta ja muu mediatyö, koulutukset, keskustelutilaisuudet ja muut tapaamiset eri puolella Suomea Yhteisöseminaarit, dialogityöpajat ja muu toiminta maahanmuuttajayhteisöjen parissa, yhteistyö kielikoulujen kanssa, asiakas- ja neuvontatyö Vaikuttamistapaamiset (STM, THL) ja kirjelmöinti Taustamateriaalin päivitys, viestintä, koulutukset, opintomatka Jordaniaan b. TYÖRIISTO JA SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto käynnistää aktiivisen vaikuttamisen työelämässä tapahtuviin valikoituihin ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Erityisesti vaikutetaan siihen, että syrjintää valvovien viranomaisten mandaatti ja valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät mm. yhdenvertaisuuslain uudistamisen myötä. Vuonna 2013 käynnistynyttä ulkomaalaisten työriistoa koskevaa tutkimusta FRAlle jatketaan ja lisäksi haetaan rahoitusta tutkimuksen jatkolle uhritutkimuksena. Verkostoitumista ammattiliittojen ja muiden työoikeuksien parissa työskentelevien tahojen kanssa tiivistetään. 6

7 Syrjintä työelämässä ja työriisto Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Tietoisuus työsyrjinnästä yleisesti ja ulkomaalaisten työriistosta erityisesti lisääntynyt käytöstä Tutkimus ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksi- työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten keskuudessa Vuoden 2015 työriistoa koskevan perus- ja ihmisoikeusfoorumin valmistelu Syrjintää valvovien viranomaisten keinot ja Yhdenvertaisuuslain uudistamiseen vaikuttaminen valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät Suomalaisten jaa EU-maiden yritysten tekemät ihmisoikeusloukkaukset vähenevät, lyhyellä aikavälillä tavoitteena lisääntynyt tietoisuus suomalaisten yritysten ja viranomaisten velvoitteista lisääntyy Verkostoidumme aiheen parissa työskentelevien suomalaisten toimijoiden kanssa, järjestöjen välinen yhteistyö tiivistynyt, työ- ja elinkeinoministeriön toiminta kehittynyt ihmisoikeuksien suuntaan Ihmisoikeusliitto asemoituu työoikeuksien ja erityisesti ulkomaalaisiin kohdistuvan työhyväksikäytön asiantuntijatahona ja olemme verkostoituneet työriiston kanssa toimivien tahojen kanssa. Mukaanmeno relevantteihin tapaamisiin ja verkostoihin. Työnjako IOL.n sisällä analysoidaan ja määritellään d. TSS-OIKEUDET Vaikutetaan paperittomien oikeuksiin erityisesti osallistumalla STM:n tukiryhmään, sekä viestimällä strategisesti STM:n paperittomien terveyspalveluita koskevan selvityksen pohjalta. Keväällä 2014 järjestetään seminaari oikeudesta mielenterveyspalveluihin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa sekä tiedotetaan aiheesta. Syksyllä 2014 järjestetään Ihmisoikeusfoorumi TSSoikeuksista tavoitteena mm. verkostoituminen keskeisten tahojen kanssa sekä tulevan vaikuttamisagendan luominen. Muun aktiivisen työn aloittaminen TSS-oikeuksien kysymyksissä riippuu rahoituksesta, sillä tarvitsemme työtä varten kokopäiväisen asiantuntijan. TSS-oikeuksien edistäminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 TSS-oikeuksien tuntemus Viranomaisten, median ja kansalaisyhteiskunnan ymmärrys TSS-oikeuksista lisäänty- Ihmisoikeusfoorumi syksyllä 2014 nyt Paperittomien oikeudet Paperittomien oikeus kv-säädösten velvoittaminen terveyspalveluihin toteutuu Viestintä ja vaikuttamistyö mm. osallistumalla STM:n mietintätyöryhmään Oikeus riittäviin ja laadukkaisiin mielenterveyspalveluihin 7

8 Oikeus mielenterveyspalveluihin ymmärretään oikeutena ja tietoisuus tästä lisääntynyt viranomaisten ja nk. suuren yleisön keskuudessa Seminaari aiheesta keväällä Suomen Mielenterveysseuran kanssa + viestintä e. IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT Jatketaan yhteistyössä KIOSin, Amnestyn ja KEPAn kanssa vaikuttamistyötä, jotta ulkoministeriön ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi toteutuu ja se implementoidaan. Lisäksi tehdään rajattua viestintä- ja vaikuttamistyötä 1-2 FIDH:n työssä keskeisen vaarassa tai vangittuna olevan ihmisoikeuspuolustajan hyväksi. Keväällä 2014 tiedotetaan Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen alla yleisesti Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta sekä erityisesti FIDH:n johtokunnan varapuheenjohtajan Ales Bialiatskin vapauttamisen puolesta. Ihmisoikeuspuolustajien suojelu Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Viranomaisten toiminta systematisoitunut ja Vaikuttamistyö ulko- ja sisäministeriön suuntaan vahvistunut yhteistyöjärjestöjen kanssa jatkuu Yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien oikeudet toteutuvat paremmin työmme kautta Viestintä yhteistyössä FIDH:n kanssa 1-2 ihmisoikeuspuolustajan asemaa (mm. Ales Bialiatski) Yhteistyöverkosto Suomessa suojelumekanismin kehittämiseksi perustettu Analyysi mekanismista yhteistyötahojen kanssa käynnistyy syksyllä 3. TUTKIMUSTYÖ Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen jatko varmistuu vasta kesäkuussa 2014, lähes puoli vuotta ennakkotietoja myöhemmin. Vuoden 2014 alussa käynnissä on kolme tutkimusta yhteistyössä FRAn kanssa. Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä / työriistoa koskevassa tutkimuksessa selvitetään työriiston ilmenemistä sekä sitä, miten uhrien oikeusturva toteutuu ja millaiset tekijät oikeusturvaan vaikuttavat. Tutkimuksen kenttätyö päättyy tammikuussa Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntökatsaus sekä vuosiraportti vuoden 2013 perusoikeustilanteesta valmistuvat tammikuussa Ensimmäiset Ihmisoikeusliiton FRAlle tekemät kenttätutkimukset julkaistaan vuonna 2014, ja niiden pohjalta tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää. Tutkimus- ja selvitystyön osalta vuonna 2014 erityisenä painopisteenä on tutkimustyön pohjalta tehtävän vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen: Tutkimustyön kehittäminen 8

9 Tavoite Toimenpiteet 2014 Vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen liiton strategisia painopisteitä ja ottaa huomi- Haetaan rahoitusta tutkimukselle, joka tukee oon aikaisemmat Ihmisoikeusliiton tekemät tutkimukset. Tutkimusten pohjalta tehdään systemaattisesti vaikuttamistyötä ja viestintää, jota suunnitellaan koko tutkimussyklin ajan. 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ Ihmisoikeuskoulutus Ihmisoikeusliitto osallistuu kouluttajana pyynnöstä eri tahojen koulutuksiin. Myös monenlaiset julkiset puhetilaisuudet toimivat osaltaan aina ihmisoikeuksien asennekasvatuksena. Ihmisoikeudet.net hankkeen kautta vahvistetaan opettajien osaamista ja vaikutetaan siihen, että ihmisoikeuskoulutus integroituu osaksi eri oppiasteiden opetusohjelmaa. Vuonna 2014 keskeistä on verkkoprojektin läpivienti ja oppilaitosten sitouttaminen sekä hankkeen jatkon pohdinta mukana olevien järjestöjen kanssa Keväällä toteutetaan arviointi tähänastisesta työstä. Tätä varten palkataan ulkopuolinen arvioija. Arviointi tukee hankkeen perustajajärjestöjen päätösprosessia hankkeen jatkosta. Viestintä Viestinnän kehittäminen ja Ihmisoikeusliiton näkyvyyden lisääminen on koko järjestön yhteinen tavoite vuonna Vahvistetaan mediaviestinnän lisäksi erityisesti jäsenviestintää. Tämän tueksi tehdään erillinen viestintästrategia. Vuonna 2014 luodaan pohja tunnettuuden kasvattamiselle keskittymällä toimivan verkkoviestinnän luomiseen. Suuri osa tätä on uusien verkkosivujen tekeminen. Valmiuksia parannetaan myös kouluttamalla henkilökuntaa median kohtaamiseen ja sosiaalisen median käyttämiseen. Mediaan luomme kontakteja taustatapaamisilla. Viestinnän kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Viestintä tehostuu ja tulee vaikuttavammakssuunnitelma ml. keskeisten vaikuttamisteemojen Tehdään pitkän aikavälin ja vuotuinen viestintä- viestintäsuunnitelmat Jäsenistö saa säännöllisesti tietoa työstä Jäsenviestintä rakennetaan ja lanseerataan yhdessä verkkosivujen kanssa. Henkilöstön viestintävalmiudet lisääntyvät Some-koulutus Yhteislehtikirjoitukset jne 9

10 Ihmisoikeusliiton tunnettuus ja näkyvyys lisääntyy Usea asiantuntija esiintyy mediassa Uudet verkkosivut Proaktiivinen viestintä www-sivujen ja somen kautta Kerran vuodessa ilmestyvän paperilehden suunnittelu ja mahdollinen toteutus (saattaa siirtyä vuodelle 2015) Toimiston ja tiimien koulutukset Proaktiivinen mediakontaktointi (pitchaus), mediaaamiainen, taustatapaamiset 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 Ihmisoikeusliittossa vahvistettiin johtamisrakenteita sekä kehitettiin rakenteita, joiden avulla työn vaikuttavuutta voidaan lisätä ja seurata systemaattisemmin. Aloitettiin muun muassa päälliköiden säännöllinen koordinaatiokokous, puolivuosiraportointi ja tutkimustyömme systemaattisempi linkittäminen muuhun vaikuttamistyöhön. Henkilöstö osallistui eri prosesseihin kuten strategiasuunnittelutyöhön. Näiden rakenteiden systemaatinen vahvistaminen jatkuu myös vuonna Viestinnän vahvistamisen ohella organisatorinen prioriteetti v on talouden kestävyyden vahvistaminen, johon käytetään voimavaroja. Organisaation kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Kartoitetaan kehityskeskusteluissa työntekijöiden koulutustarpeet ja tarjotaan sopivia koulutuksia ja kursseja Tehdään henkilöstön koulutuskalenteri Järjestetään 4 henkilöstön temaattista ihmisoikeusaiheista koulutusta Organisaatiorakenteen ja johtamisen vahvistaminen Taloustilanteen vahvistaminen ja varainhankinta Jatketaan suomen ja ruotsin kielikursseja henkilöstölle Tarkastellaan ja päivitetään organisaatiorakennetta Kirjataan uusi organisaatiorakenne, johtamiskäytännöt Työntekijöiden työnkuvat päivitetään syksyn kehityskeskustelujen yhteydessä Tavataan OKM ja RAY yleisavustuksen tiimoilta Tehdään säätiövarainhankinnan vuosikalenteri Tehdään 2-3 säätiöhakemusta IOL:n vaikuttamistyöhön Lähetetään tukijoille kaksi paperista lahjoittajakirjettä 10

11 Jäsenistön määrän ja osallistumisen lisääminen Perustetaan jäsenhankinnan ja jäsenten sitouttamisen työryhmä Käynnistetään uusi sähköinen uutiskirje jäsenistölle nettisivujen lanseerauksen yhteydessä Käynnistetään jäsentilaisuudet Uudistetaan jäsenrekisteri Vaikuttamistyön vahvistaminen Vaikuttamistyössä hyödynnetään enenevästi jäsenistöä Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Vaikuttamistyön koulutus asiantuntijatyötä tekeville ja vaikuttavuuden arvioinnin koulutus esimiehille Johtokunnan osaamisen ja toimintamahdollisuuksien vuotuinen kartoittaminen Jäsenistökysely vapaaehtoistyökiinnostuksesta Tavoite Toimenpiteet 2014 Ennaltaehkäisevä työ nähdään kokonaisuutena, jonka temaattiset osat ja tiimit tuke- suunta määräytyy strategiassa identifioitujen teemojen Ennaltaehkäisevä työ strukturoidaan ohjelmaksi, jonka vat toisiaan. pohjalta. Käytetään yhtenäistä koulutusmateriaalia. Asiantuntijat tekevät vielä tiiviimpää yhteistyötä ihmisoikeuskoulutuksesta vastaavan kanssa koulutusmateriaalin kehittämisessä. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUDELLINEN TYÖ Ihmisoikeusliittoon tulee usein yhteydenottoja, joissa soittaja tarvitsee neuvontaa sen hahmottamiseksi, mikä hänen ydinongelmansa oikeudellisesta näkökulmasta on, sekä oikean yhteydenottotahon määrittämiseksi. Suomessa on lukuisia temaattisia auttavia puhelimia, mutta ei yleistä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Siksi aloitetaan v kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen Ihmisoikeusliiton matalan kynnyksen oikeudellinen neuvontapalvelu, esimerkiksi osaavien vapaaehtoisten tuella. Syksyllä 2014 perustetaan mm. oikeudellisista asiantuntijoista työryhmän kartoitustyön tueksi. Mahdollinen päivystyksen käynnistäminen sijoittuisi aikaisintaan kevääseen 2015 ja se riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä henkilöresursseista. Vuonna 2014 kartoitetaan myös Ihmisoikeusliiton mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Myös tämän työmuodon käynnistäminen riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä asiantuntijaresursseista. Asiakaspalvelu ja oikeudellinen neuvonta Tavoite Toimenpiteet

12 Muodostetaan kanta sille, onko Ihmisoikeusliiton mielekästä käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Tehdään kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Asiakas- ja neuvontapalvelun suunnittelun mietintäryhmä (toimisto+jk) Rekrytoidaan juristi (ehdollinen) Ihmisoikeusliiton yleinen asiakaspalvelu keskitetään säännöllisiin puhelinaikoihin Ihmisoikeusliiton muut asiakastyöntekijät saavat oikeudellista tukea juristikollegoilta. Kartoitetaan mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Solmitaan yhteistyösopimus HY:n ja mahd. muiden yliopistojen kanssa Työryhmä miettii kokonaisuutta, viestintätyö ehdollinen ehdollinen 6. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talous Ihmisoikeusliiton taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ,76 euroa ja taseen oma pääoma ,26 euroa. Vuoden 2014 talousarvio noudattelee pitkälti vuoden 2013 lukuja, sillä valtion yleisavustuksen sekä RAY:n projekti- ja toiminta-avustuksien summat eivät ole muuttumassa. Merkittävin taloudellinen epävarmuus liittyy tutkimustiimin toimintaan, jonka työ rahoitetaan pitkälti Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tutkimussopimuksilla. Ihmisoikeusliitto toimii FRA:n kansallisena yhteystietokeskuksena yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Vuoden 2014 tutkimuksista ei ole vielä tietoa, sillä FRA on kilpailuttanut kaikki yhteystietokeskuksensa syksyllä Ihmisoikeusliitto osallistui tarjouskilpailuun yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. FRA ilmoittaa päätöksestä viimeistään kesäkuussa 2014, ja päätös vaikuttaa huomattavasti tutkimustiimin rahoitukseen ja toimintaan. Henkilöstö Vuoden 2014 alussa liitossa työskentelee 18 kokopäiväistä työntekijää. Ihmisoikeusliiton henkilöstö maaliskuussa 2014, vuoden aikana päättyvät määräaikaiset sopimukset suluissa merkittynä: Yleistoiminta, viestintä ja hallinto: Pääsihteeri Päivi Mattila Tiedottaja Niina Karling Visuaalisen viestinnän koordinaattori Heikki Pölönen 12

13 ( ) Talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral Toimistopäällikkö Helena Kaivo-oja Romanihanke: KokoNainen: Kitke: Tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen Asiantuntijat Rikhard Lumberg, Päivi Majaniemi( ) Asiantuntijat: Janneke Johansson, Saido Mohamed, Solomie Teshome. Hallinnon ja vaikuttamistyön koordinaattori Sini Maria Heikkilä ( ) Asiakastyön koordinaattori Christina Koivukoski ( ) Yhteisötyön koordinaattori Majid Allahyari ( ) Kitken ja KokoNaisen yhteisenä projektipäällikkönä toimii Johanna Latvala ( ) Ihmisoikeudet.net: Koordinaattori Nada Al Omair ( ) Tutkimukset, selvitykset: Tutkija Anni Sams ( ) Tutkija Anna-Maija Sorjanen ( ) Sopimukset Liitolla on yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Forum Capita Oy (toimitilat), Mehiläinen(työterveydenhuolto), Zimios Oy (verkko- ja IT-palvelut), Tilitoimisto Mansikka Oy (kirjanpito), Tuokko Tilintarkastus Oy (tilintarkastus), Helsingin Op Pankki Oyj (pankkipalvelut), Integral Oy (puhelinjärjestelmä), Helsingin toimistosiivous Oy (siivouspalvelut). Työterveyshuollon palveluja kilpailutetaan vuonna 2014, tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan keväällä 2014 ja kirjanpidon ja taloushallinnon palveluja tarkastellaan syksyllä 2014 jäsenrekisterin kilpailutuksen yhteydessä. 13

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO: NYKYTILA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. ARVOT 3. IHMISOIKEUSLIITTO 2017 VAIKUTTAVA, ASIANTUNTEVA, NÄKYVÄ 4. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Sisältö

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Sisältö TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 IHMISOIKEUSTYÖN PAINOPISTEET... 3 2.1 Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ... 3 2.2 Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö

Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö Lahti 13.6.2013 18.6.2013 Helena Ewalds 1 Kansainväliset sopimukset ja suositukset YK laillisesti sitovia sopimuksia (CEDAW komitea)

Lisätiedot

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 n näkökulma Maahanmuuttajien järjestötoimintaan Matti Forsberg järjestökonsultti n toiminnot Avoimia koulutuksia yhdistystoiminnasta Henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015. Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp)

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015. Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp) Hallintovaliokunnalle 27.1.2015 Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp) Yleisiä huomioita Suomen Punainen Risti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Diaarinumero. Ihmisoikeuskeskuksen lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014 HE VNS 6/2014 vp

Diaarinumero. Ihmisoikeuskeskuksen lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014 HE VNS 6/2014 vp Eduskunnan hallintovaliokunta Diaarinumero Päiväys 246/9B/15 21.1.2015 Ihmisoikeuskeskuksen lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014 HE VNS 6/2014 vp Viite Hallintovaliokunnan Ihmisoikeuskeskukselle

Lisätiedot

MONIKA-NAISET liitto ry

MONIKA-NAISET liitto ry MONIKA-NAISET liitto ry Moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Hermannin Rantatie 12 A sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, 1998 > tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA SEN MERKITYS LAINDÄÄDÄNTÖTYÖSSÄ ESITYKSEN RAKENNE 1) Lapsen oikeudellinen asema 2) Lapsen oikeuksien sopimus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointija työhön osallistumisen erojen kaventaminen -ohjelma (NUORA) NUORA Nuorten aikuisten ohjelmassa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

25.11.2014. Eduskunnan suuri valiokunta. Viite: VNS 6/2014 vp Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

25.11.2014. Eduskunnan suuri valiokunta. Viite: VNS 6/2014 vp Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 25.11.2014 Eduskunnan suuri valiokunta Viite: VNS 6/2014 vp Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 Asia: Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 Yleiset huomiot: Ihmisoikeusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 5.9.2013 28.5.2013 Systemaattinen kartoitus / Ewalds 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma Poikkihallinnollinen ohjelma vuosille 2010-2015 15.3.2011 Vammainen nainen ja väkivalta/minna Piispa 1 Ohjelman tausta Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa

Lisätiedot

Neuvolan rooli tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisyssä. Seija Parekh, Erityisasiantuntija, THL

Neuvolan rooli tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisyssä. Seija Parekh, Erityisasiantuntija, THL Neuvolan rooli tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisyssä Seija Parekh, Erityisasiantuntija, THL Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmä (2008) Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

LAUSUNTO SUOMEN IHMISOIKEUSPOLITIIKASTA JA SEN SEURANNASTA SEKÄ VALTIONEUVOSTON PERUS- JA IHMISOIKEUSTOIMINTAOHJELMASTA

LAUSUNTO SUOMEN IHMISOIKEUSPOLITIIKASTA JA SEN SEURANNASTA SEKÄ VALTIONEUVOSTON PERUS- JA IHMISOIKEUSTOIMINTAOHJELMASTA 22.1.2014 PERUS- JA IHMISOIKEUSTOIMIJOIDEN PANEELI LAUSUNTO SUOMEN IHMISOIKEUSPOLITIIKASTA JA SEN SEURANNASTA SEKÄ VALTIONEUVOSTON PERUS- JA IHMISOIKEUSTOIMINTAOHJELMASTA Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot