TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ i. Viharikokset ii. Romanien syrjinnän vähentäminen b. Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta i. KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy ii. Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy c. Työriisto ja syrjintä työelämässä d. TSS-oikeudet e. Ihmisoikeuspuolustajat 3. TUTKIMUSTYÖ 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

2 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, edistää perusja ihmisoikeuksien tunnettavuutta, vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen Suomessa ja kansainvälisesti sekä ennaltaehkäistä valikoituja, konkreettisia ihmisoikeusloukkauksia yhteisö- ja asiakastyön kautta. Ihmisoikeusliitto seuraa ainoana yleisenä ihmisoikeusjärjestönä kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta sekä vaikuttaa siihen asiantuntijatyön, oman tutkimuksen ja siitä nousevan vaikuttamistyön, viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä ennaltaehkäisevän hanketyön kautta. Ihmisoikeusliiton vuosien strategian mukaisesti haluamme olla vaikuttava, asiantunteva ja näkyvä ihmisoikeusjärjestö. Ihmisoikeusliiton työn painopisteet perustuvat kartoitukseen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja eri ihmisoikeuskysymysten muista toimijoista. Painopisteet on valittu siten, että Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeusongelmiin, joissa Suomessa on vain vähän juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta työtä tekeviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Lisäksi ne ovat kysymyksiä, joissa on strategisesti juuri nyt tärkeää toimia. Painopisteteemojen lisäksi Ihmisoikeusliitto reagoi tarvittaessa myös mahdollisiin esiin nouseviin, ajankohtaisiin kysymyksiin viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto jatkaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja vähemmistöistä erityisesti romanien oikeuksien lisäämiseksi. Myös työ sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi jatkuu KokoNainen ja Kitke!-hankkeiden kautta. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vahvistaa hankkeiden integroimista muuhun työhön sekä järjestön asemaa asiantuntijatahona sukupuolittuneen väkivallan kysymyksissä ja maahanmuuttajatyön tekijänä. Ihmisoikeusliiton keskeiset arvot ja työn periaatteet eli oikeudenmukaisuus, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä erilaisuuden kunnioitus ohjaavat sekä työn tavoitteita että toimintaamme ja henkilöstön, luottamushenkilöiden ja jäsenistön suhteita. 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän poistaminen ovat keskeisiä teemoja myös vuonna Yhdenvertaisuuslain muutosta on valmisteltu vuodesta 2007, ja Ihmisoikeusliitto on ollut aktiivisesti mukana lainvalmistelussa koko tämän ajan. Hallituksen esitys annettaneen v alussa. Ihmisoikeusliiton mielestä syrjinnän kiellon on oltava yhtäläinen kaikkien syrjintäperusteiden osalta, ja yhdenvertaisuusvaltuutetun on voitava puuttua myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita on vahvistettava, ja lakiin on saatava säädökset moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä. Lisäksi muutoksen toteuttamiseksi on osoitettava riittävät resurssit ja varmistettava lakia valvovien tahojen itsenäisyys ja riippumattomuus. Ihmisoikeusliitto tekee aktiivista viestintä- ja vaikuttamistyötä heti esityksen valmistuttua. Yhdenvertaisuuden osalta Ihmisoikeusliitto jatkaa myös eri toimijoiden kouluttamista aiheesta, ja 2

3 nostamme syrjintäteemoja esiin viestinnässä. Vähemmistöjen oikeuksista erityisenä painopisteenä ovat romanien oikeudet. Lisäksi Ihmisoikeusliitto jatkossakin vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmaan kirjattu lupaus ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 169 ratifioinnista lunastetaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Uusi yhdenvertaisuuslaki vahvistaa syrjinnän uhrien oikeussuojaa ja edistämis- Vaikuttamistyö (oikeusministeriö) ja viestintä velvoitteita. Viharikokset Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että kansalaisjärjestöjen tietoisuus viharikoksista lisääntyisi ja viharikosten aliraportointi vähenisi. Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (kuten maahanmuuttajajärjestöt). Tähän työhön haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rasismin vastaisista rahoista erillistä avustusta, ja toiminnan toteutuminen edellyttää avustuksen myöntämistä. Toimimme myös Planin Älä vihaakampanjassa mm. asiantuntijatyöryhmässä. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet integroitaisiin systemaattisesti poliisien opetussuunnitelmiin ja poliisit saavat tietoa eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen paranee. Vaikuttamistyö sisältää säännöllistä yhteydenpitoa poliisijohtoon ja poliisiammattikorkeakouluun. Viharikosten vähentäminen Ihmisoikeustavoite Ihmisoikeudet on kattavasti integroitu poliisien opetussuunnitelmiin. Poliisit saavat tietoa mm. eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen parantunut. Toimenpiteet Vaikuttamistyö (poliisijohto, poliisiammattikorkeakoulu) Uhrien ja tietoisuus viharikoksista ja niihin puuttumisesta on lisääntynyt ja aliraportointi vähentyy. Tapaamiset ja koulutukset järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöt). 3

4 Romanien oikeudet ja romanien syrjinnän vähentäminen Romanihankkeen päätavoitteena v on romanien ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen sekä syrjinnän ennaltaehkäiseminen. Koulutus- ja keskustelutilaisuuksien kautta vaikutetaan siihen, että romanien tieto syrjinnästä lisääntyy, romanit valittavat syrjinnästä useammin viranomaisille ja romanijärjestöt pystyvät neuvomaan syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmin. Toimintavuonna järjestetään 5-10 koulutusta eri puolilla Suomea romanijärjestöille ja romaneille yhteistyössä romanijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Myös ohjauksen ja neuvonnan kautta Ihmisoikeusliitto pyrkii osaltaan vähentämään romanien syrjinnän aliraportointia. Neuvovan puhelimen kautta tuetaan romaneja työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa sekä sellaisissa asumisoikeuksiin ja liikkumisvapauteen liittyvissä tapauksissa, joissa viranomaisten valmiudet ja keinot puuttua syrjintään ovat heikot. Ihmisoikeusliitto kerää koulutusten, asiakastyön ja vapaamuotoisempien keskustelujen kautta tietoa romanien kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuudesta. Tutkimustiimi tukee tässä Romani-hanketta. Vaikuttamistyö viranomaisten ja erityisesti poliisin suuntaan jatkuu. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa mm. siihen, että poliisi suhtautuisi vakavammin romanien syrjintään ja että jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja. Tavoitteena on, että poliisi osaa puuttua rakentavasti ja nykyistä tehokkaammin romaneihin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin, ml. kaikkien romanien asumisoikeuksien ja liikkumisvapauden turvaamiseen. Romanien oikeuksien edistäminen ja syrjinnän poistaminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Romanien tieto syrjinnän kiellosta on lisääntynyt ja he valittavat syrjinnästä useammin. Ihmisoikeuskoulutukset ja keskustelutilaisuudet Romanijärjestöjen ihmisoikeus- ja syrjintätietoisuus on lisääntynyt. Järjestöt osaavat tukea ja kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuu- Ihmisoikeuskoulutukset, tiedonkeruu romanien neuvoa syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmindesta Poliisi suhtautuu vakavasti romanien sisäiseen ja ulkoiseen syrjintään. Vaikuttamistapaamiset (poliisiviranomaiset), kirjelmöinnit Jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja, jotka osaavat puuttua rakentavasti romanien oikeuksien loukkauksiin. Romanien syrjinnän aliraportointi vähentyy. Vaikuttamistapaamiset ja kirjelmöinnit (poliisiviranomaiset), tiedote + blogi Neuvonta- ja ohjaustyö, ihmisoikeuskoulutukset, keskustelutilaisuudet, tiedonkeruu B. TYTTÖJEN JA NAISTEN OIKEUDET SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliiton KokoNainen hankkeen kolme asiantuntijaa jatkaa työtä tyttöjen sukuelinten 4

5 silpomisen ennaltaehkäisyksi Suomessa. Yhteisötyö jatkuu erityisesti keskusteluryhmissä. Järjestetään naisten ja miesten omia ryhmiä ja sekaryhmiä, ml. eri etnisten ryhmien yhteisiä ryhmiä. Työskennellään sen eteen että ympärileikkauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen tietämys tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä lisääntyy. KokoNaisen työllä vaikutetaan siihen, että relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. Vuonna 2014 järjestetään kolme koulutusta päiväkotien henkilöstölle ja viisi keskustelutilaisuutta päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tyttöjen ympärileikkauksesta Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Turussa ja Vantaalla. Muu vaikuttamistyö keskittyy Suomen kansallisen Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman resursoinnin ja toimeenpanon vaatimiseen. KokoNaisen asiantuntijat osallistuvat THL:n kokoamaan ohjelman seurantaryhmään. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Yhteisöjen, jotka kuuluvat tyttöjen ympärileikkausten Keskusteluryhmät, koulutukset piiriin, tieto tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä on kasvanut. Relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti, koulutukset ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa ennaltaehkäisevästi Tyttöjen ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ihmisoikeuskysymyksenä lisääntyy maahanmuuttajayhteisöissä, joissa esiintyy kunniaan liittyviä konflikteja ja aiheesta käydään yhteisöissä avointa ja rakentavaa keskustelua. Yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän kautta kunniaan liittyvät kysymykset pyritään valtavirtaistamaan osaksi järjestöjen rutiinitoimintaa. Tavoitteena on lisätä toimintaa myös arabiankielisten yhteisöjen pariin ja uusilla paikkakunnilla. Yhteisöseminaarien lisäksi järjestetään pienimuotoisempia keskustelutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Kitke-hankkeen kautta Ihmisoikeusliitto tiedottaa ja antaa ohjausta ja neuvontaa, jotta relevantit viranomaiset osaavat puuttua kunniaan liittyvän väkivallan uhkaan. Hankkeen asiakastyön avulla tarjotaan neuvontaa ja tukea henkilöille, joita uhkaa kunniaan liittyvät konfliktit. Hankkeen neuvova puhelin tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös viranomaistahoille ja muille järjestöille, jotka kohtaavat työssään kunniaan liittyviä konflikteja. Vuoden 2014 tavoitteena on levittää tietoa päivystävästä puhelimesta, jotta kunniaan liittyviä konflikteja kohtaavat ihmiset ympäri Suomen 5

6 osaisivat ottaa yhteyttä Ihmisoikeusliittoon. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan uhreille on Suomessa riittävät palvelut ja turvakotien määrä on lisääntynyt vastaamaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeita. Ihmisoikeusliitto vaatii STM:n tekemän viranomaiskoulutusmateriaalin (vuodelta 2012) resursointia ja täytäntöönpanoa sekä sitä, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisylle löytyy selkeä vastuutaho, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman puuttumisen ja ennaltaehkäisytyön koordinoinnin. Vaikutetaan siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy tulee osaksi kotoutumis- ja maahanmuuttopalveluita. Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisilta kunniaan liittyvän väkivallan yleisyyden ja ilmenemismuotojen kartoittamista. Hankkeen parissa pyritään lisäämään tietoisuutta kunniaan liittyvistä konflikteista myös median ja ihmisoikeuskoulutuksen avulla. Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Ihmisoikeusliitolla on lisääntynyt yhteistyö eri yhteisöjen kanssa koskien kunniaan liittyviä konflikteja ja laajempi tieto eri maahanmuuttajayhteisöjen suhtautumisesta ilmiöön. Tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä on lisääntynyt valtakunnallisesti. Maahanmuuttajayhteisöjen jäsenet pystyvät tunnistamaan kunniaan liittyviä konflikteja ja ennaltaehkäisemään niiden eskaloitumista väkivallaksi. Viranomaisten rooli kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä on vahvistunut. Asiantuntijuus Suomessa vahvistunut koskien kunniaan liittyvää väkivaltaa. Yhteisöseminaarit, yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän tapaamiset, verkostoituminen arabienkielisten ryhmien parissa, keskustelutilaisuudet, ohjaus ja neuvonta, tiedonkeruu Tiedottaminen päivystävästä puhelimesta ja muu mediatyö, koulutukset, keskustelutilaisuudet ja muut tapaamiset eri puolella Suomea Yhteisöseminaarit, dialogityöpajat ja muu toiminta maahanmuuttajayhteisöjen parissa, yhteistyö kielikoulujen kanssa, asiakas- ja neuvontatyö Vaikuttamistapaamiset (STM, THL) ja kirjelmöinti Taustamateriaalin päivitys, viestintä, koulutukset, opintomatka Jordaniaan b. TYÖRIISTO JA SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto käynnistää aktiivisen vaikuttamisen työelämässä tapahtuviin valikoituihin ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Erityisesti vaikutetaan siihen, että syrjintää valvovien viranomaisten mandaatti ja valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät mm. yhdenvertaisuuslain uudistamisen myötä. Vuonna 2013 käynnistynyttä ulkomaalaisten työriistoa koskevaa tutkimusta FRAlle jatketaan ja lisäksi haetaan rahoitusta tutkimuksen jatkolle uhritutkimuksena. Verkostoitumista ammattiliittojen ja muiden työoikeuksien parissa työskentelevien tahojen kanssa tiivistetään. 6

7 Syrjintä työelämässä ja työriisto Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Tietoisuus työsyrjinnästä yleisesti ja ulkomaalaisten työriistosta erityisesti lisääntynyt käytöstä Tutkimus ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksi- työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten keskuudessa Vuoden 2015 työriistoa koskevan perus- ja ihmisoikeusfoorumin valmistelu Syrjintää valvovien viranomaisten keinot ja Yhdenvertaisuuslain uudistamiseen vaikuttaminen valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät Suomalaisten jaa EU-maiden yritysten tekemät ihmisoikeusloukkaukset vähenevät, lyhyellä aikavälillä tavoitteena lisääntynyt tietoisuus suomalaisten yritysten ja viranomaisten velvoitteista lisääntyy Verkostoidumme aiheen parissa työskentelevien suomalaisten toimijoiden kanssa, järjestöjen välinen yhteistyö tiivistynyt, työ- ja elinkeinoministeriön toiminta kehittynyt ihmisoikeuksien suuntaan Ihmisoikeusliitto asemoituu työoikeuksien ja erityisesti ulkomaalaisiin kohdistuvan työhyväksikäytön asiantuntijatahona ja olemme verkostoituneet työriiston kanssa toimivien tahojen kanssa. Mukaanmeno relevantteihin tapaamisiin ja verkostoihin. Työnjako IOL.n sisällä analysoidaan ja määritellään d. TSS-OIKEUDET Vaikutetaan paperittomien oikeuksiin erityisesti osallistumalla STM:n tukiryhmään, sekä viestimällä strategisesti STM:n paperittomien terveyspalveluita koskevan selvityksen pohjalta. Keväällä 2014 järjestetään seminaari oikeudesta mielenterveyspalveluihin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa sekä tiedotetaan aiheesta. Syksyllä 2014 järjestetään Ihmisoikeusfoorumi TSSoikeuksista tavoitteena mm. verkostoituminen keskeisten tahojen kanssa sekä tulevan vaikuttamisagendan luominen. Muun aktiivisen työn aloittaminen TSS-oikeuksien kysymyksissä riippuu rahoituksesta, sillä tarvitsemme työtä varten kokopäiväisen asiantuntijan. TSS-oikeuksien edistäminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 TSS-oikeuksien tuntemus Viranomaisten, median ja kansalaisyhteiskunnan ymmärrys TSS-oikeuksista lisäänty- Ihmisoikeusfoorumi syksyllä 2014 nyt Paperittomien oikeudet Paperittomien oikeus kv-säädösten velvoittaminen terveyspalveluihin toteutuu Viestintä ja vaikuttamistyö mm. osallistumalla STM:n mietintätyöryhmään Oikeus riittäviin ja laadukkaisiin mielenterveyspalveluihin 7

8 Oikeus mielenterveyspalveluihin ymmärretään oikeutena ja tietoisuus tästä lisääntynyt viranomaisten ja nk. suuren yleisön keskuudessa Seminaari aiheesta keväällä Suomen Mielenterveysseuran kanssa + viestintä e. IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT Jatketaan yhteistyössä KIOSin, Amnestyn ja KEPAn kanssa vaikuttamistyötä, jotta ulkoministeriön ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi toteutuu ja se implementoidaan. Lisäksi tehdään rajattua viestintä- ja vaikuttamistyötä 1-2 FIDH:n työssä keskeisen vaarassa tai vangittuna olevan ihmisoikeuspuolustajan hyväksi. Keväällä 2014 tiedotetaan Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen alla yleisesti Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta sekä erityisesti FIDH:n johtokunnan varapuheenjohtajan Ales Bialiatskin vapauttamisen puolesta. Ihmisoikeuspuolustajien suojelu Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Viranomaisten toiminta systematisoitunut ja Vaikuttamistyö ulko- ja sisäministeriön suuntaan vahvistunut yhteistyöjärjestöjen kanssa jatkuu Yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien oikeudet toteutuvat paremmin työmme kautta Viestintä yhteistyössä FIDH:n kanssa 1-2 ihmisoikeuspuolustajan asemaa (mm. Ales Bialiatski) Yhteistyöverkosto Suomessa suojelumekanismin kehittämiseksi perustettu Analyysi mekanismista yhteistyötahojen kanssa käynnistyy syksyllä 3. TUTKIMUSTYÖ Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen jatko varmistuu vasta kesäkuussa 2014, lähes puoli vuotta ennakkotietoja myöhemmin. Vuoden 2014 alussa käynnissä on kolme tutkimusta yhteistyössä FRAn kanssa. Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä / työriistoa koskevassa tutkimuksessa selvitetään työriiston ilmenemistä sekä sitä, miten uhrien oikeusturva toteutuu ja millaiset tekijät oikeusturvaan vaikuttavat. Tutkimuksen kenttätyö päättyy tammikuussa Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntökatsaus sekä vuosiraportti vuoden 2013 perusoikeustilanteesta valmistuvat tammikuussa Ensimmäiset Ihmisoikeusliiton FRAlle tekemät kenttätutkimukset julkaistaan vuonna 2014, ja niiden pohjalta tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää. Tutkimus- ja selvitystyön osalta vuonna 2014 erityisenä painopisteenä on tutkimustyön pohjalta tehtävän vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen: Tutkimustyön kehittäminen 8

9 Tavoite Toimenpiteet 2014 Vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen liiton strategisia painopisteitä ja ottaa huomi- Haetaan rahoitusta tutkimukselle, joka tukee oon aikaisemmat Ihmisoikeusliiton tekemät tutkimukset. Tutkimusten pohjalta tehdään systemaattisesti vaikuttamistyötä ja viestintää, jota suunnitellaan koko tutkimussyklin ajan. 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ Ihmisoikeuskoulutus Ihmisoikeusliitto osallistuu kouluttajana pyynnöstä eri tahojen koulutuksiin. Myös monenlaiset julkiset puhetilaisuudet toimivat osaltaan aina ihmisoikeuksien asennekasvatuksena. Ihmisoikeudet.net hankkeen kautta vahvistetaan opettajien osaamista ja vaikutetaan siihen, että ihmisoikeuskoulutus integroituu osaksi eri oppiasteiden opetusohjelmaa. Vuonna 2014 keskeistä on verkkoprojektin läpivienti ja oppilaitosten sitouttaminen sekä hankkeen jatkon pohdinta mukana olevien järjestöjen kanssa Keväällä toteutetaan arviointi tähänastisesta työstä. Tätä varten palkataan ulkopuolinen arvioija. Arviointi tukee hankkeen perustajajärjestöjen päätösprosessia hankkeen jatkosta. Viestintä Viestinnän kehittäminen ja Ihmisoikeusliiton näkyvyyden lisääminen on koko järjestön yhteinen tavoite vuonna Vahvistetaan mediaviestinnän lisäksi erityisesti jäsenviestintää. Tämän tueksi tehdään erillinen viestintästrategia. Vuonna 2014 luodaan pohja tunnettuuden kasvattamiselle keskittymällä toimivan verkkoviestinnän luomiseen. Suuri osa tätä on uusien verkkosivujen tekeminen. Valmiuksia parannetaan myös kouluttamalla henkilökuntaa median kohtaamiseen ja sosiaalisen median käyttämiseen. Mediaan luomme kontakteja taustatapaamisilla. Viestinnän kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Viestintä tehostuu ja tulee vaikuttavammakssuunnitelma ml. keskeisten vaikuttamisteemojen Tehdään pitkän aikavälin ja vuotuinen viestintä- viestintäsuunnitelmat Jäsenistö saa säännöllisesti tietoa työstä Jäsenviestintä rakennetaan ja lanseerataan yhdessä verkkosivujen kanssa. Henkilöstön viestintävalmiudet lisääntyvät Some-koulutus Yhteislehtikirjoitukset jne 9

10 Ihmisoikeusliiton tunnettuus ja näkyvyys lisääntyy Usea asiantuntija esiintyy mediassa Uudet verkkosivut Proaktiivinen viestintä www-sivujen ja somen kautta Kerran vuodessa ilmestyvän paperilehden suunnittelu ja mahdollinen toteutus (saattaa siirtyä vuodelle 2015) Toimiston ja tiimien koulutukset Proaktiivinen mediakontaktointi (pitchaus), mediaaamiainen, taustatapaamiset 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 Ihmisoikeusliittossa vahvistettiin johtamisrakenteita sekä kehitettiin rakenteita, joiden avulla työn vaikuttavuutta voidaan lisätä ja seurata systemaattisemmin. Aloitettiin muun muassa päälliköiden säännöllinen koordinaatiokokous, puolivuosiraportointi ja tutkimustyömme systemaattisempi linkittäminen muuhun vaikuttamistyöhön. Henkilöstö osallistui eri prosesseihin kuten strategiasuunnittelutyöhön. Näiden rakenteiden systemaatinen vahvistaminen jatkuu myös vuonna Viestinnän vahvistamisen ohella organisatorinen prioriteetti v on talouden kestävyyden vahvistaminen, johon käytetään voimavaroja. Organisaation kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Kartoitetaan kehityskeskusteluissa työntekijöiden koulutustarpeet ja tarjotaan sopivia koulutuksia ja kursseja Tehdään henkilöstön koulutuskalenteri Järjestetään 4 henkilöstön temaattista ihmisoikeusaiheista koulutusta Organisaatiorakenteen ja johtamisen vahvistaminen Taloustilanteen vahvistaminen ja varainhankinta Jatketaan suomen ja ruotsin kielikursseja henkilöstölle Tarkastellaan ja päivitetään organisaatiorakennetta Kirjataan uusi organisaatiorakenne, johtamiskäytännöt Työntekijöiden työnkuvat päivitetään syksyn kehityskeskustelujen yhteydessä Tavataan OKM ja RAY yleisavustuksen tiimoilta Tehdään säätiövarainhankinnan vuosikalenteri Tehdään 2-3 säätiöhakemusta IOL:n vaikuttamistyöhön Lähetetään tukijoille kaksi paperista lahjoittajakirjettä 10

11 Jäsenistön määrän ja osallistumisen lisääminen Perustetaan jäsenhankinnan ja jäsenten sitouttamisen työryhmä Käynnistetään uusi sähköinen uutiskirje jäsenistölle nettisivujen lanseerauksen yhteydessä Käynnistetään jäsentilaisuudet Uudistetaan jäsenrekisteri Vaikuttamistyön vahvistaminen Vaikuttamistyössä hyödynnetään enenevästi jäsenistöä Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Vaikuttamistyön koulutus asiantuntijatyötä tekeville ja vaikuttavuuden arvioinnin koulutus esimiehille Johtokunnan osaamisen ja toimintamahdollisuuksien vuotuinen kartoittaminen Jäsenistökysely vapaaehtoistyökiinnostuksesta Tavoite Toimenpiteet 2014 Ennaltaehkäisevä työ nähdään kokonaisuutena, jonka temaattiset osat ja tiimit tuke- suunta määräytyy strategiassa identifioitujen teemojen Ennaltaehkäisevä työ strukturoidaan ohjelmaksi, jonka vat toisiaan. pohjalta. Käytetään yhtenäistä koulutusmateriaalia. Asiantuntijat tekevät vielä tiiviimpää yhteistyötä ihmisoikeuskoulutuksesta vastaavan kanssa koulutusmateriaalin kehittämisessä. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUDELLINEN TYÖ Ihmisoikeusliittoon tulee usein yhteydenottoja, joissa soittaja tarvitsee neuvontaa sen hahmottamiseksi, mikä hänen ydinongelmansa oikeudellisesta näkökulmasta on, sekä oikean yhteydenottotahon määrittämiseksi. Suomessa on lukuisia temaattisia auttavia puhelimia, mutta ei yleistä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Siksi aloitetaan v kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen Ihmisoikeusliiton matalan kynnyksen oikeudellinen neuvontapalvelu, esimerkiksi osaavien vapaaehtoisten tuella. Syksyllä 2014 perustetaan mm. oikeudellisista asiantuntijoista työryhmän kartoitustyön tueksi. Mahdollinen päivystyksen käynnistäminen sijoittuisi aikaisintaan kevääseen 2015 ja se riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä henkilöresursseista. Vuonna 2014 kartoitetaan myös Ihmisoikeusliiton mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Myös tämän työmuodon käynnistäminen riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä asiantuntijaresursseista. Asiakaspalvelu ja oikeudellinen neuvonta Tavoite Toimenpiteet

12 Muodostetaan kanta sille, onko Ihmisoikeusliiton mielekästä käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Tehdään kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Asiakas- ja neuvontapalvelun suunnittelun mietintäryhmä (toimisto+jk) Rekrytoidaan juristi (ehdollinen) Ihmisoikeusliiton yleinen asiakaspalvelu keskitetään säännöllisiin puhelinaikoihin Ihmisoikeusliiton muut asiakastyöntekijät saavat oikeudellista tukea juristikollegoilta. Kartoitetaan mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Solmitaan yhteistyösopimus HY:n ja mahd. muiden yliopistojen kanssa Työryhmä miettii kokonaisuutta, viestintätyö ehdollinen ehdollinen 6. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talous Ihmisoikeusliiton taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ,76 euroa ja taseen oma pääoma ,26 euroa. Vuoden 2014 talousarvio noudattelee pitkälti vuoden 2013 lukuja, sillä valtion yleisavustuksen sekä RAY:n projekti- ja toiminta-avustuksien summat eivät ole muuttumassa. Merkittävin taloudellinen epävarmuus liittyy tutkimustiimin toimintaan, jonka työ rahoitetaan pitkälti Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tutkimussopimuksilla. Ihmisoikeusliitto toimii FRA:n kansallisena yhteystietokeskuksena yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Vuoden 2014 tutkimuksista ei ole vielä tietoa, sillä FRA on kilpailuttanut kaikki yhteystietokeskuksensa syksyllä Ihmisoikeusliitto osallistui tarjouskilpailuun yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. FRA ilmoittaa päätöksestä viimeistään kesäkuussa 2014, ja päätös vaikuttaa huomattavasti tutkimustiimin rahoitukseen ja toimintaan. Henkilöstö Vuoden 2014 alussa liitossa työskentelee 18 kokopäiväistä työntekijää. Ihmisoikeusliiton henkilöstö maaliskuussa 2014, vuoden aikana päättyvät määräaikaiset sopimukset suluissa merkittynä: Yleistoiminta, viestintä ja hallinto: Pääsihteeri Päivi Mattila Tiedottaja Niina Karling Visuaalisen viestinnän koordinaattori Heikki Pölönen 12

13 ( ) Talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral Toimistopäällikkö Helena Kaivo-oja Romanihanke: KokoNainen: Kitke: Tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen Asiantuntijat Rikhard Lumberg, Päivi Majaniemi( ) Asiantuntijat: Janneke Johansson, Saido Mohamed, Solomie Teshome. Hallinnon ja vaikuttamistyön koordinaattori Sini Maria Heikkilä ( ) Asiakastyön koordinaattori Christina Koivukoski ( ) Yhteisötyön koordinaattori Majid Allahyari ( ) Kitken ja KokoNaisen yhteisenä projektipäällikkönä toimii Johanna Latvala ( ) Ihmisoikeudet.net: Koordinaattori Nada Al Omair ( ) Tutkimukset, selvitykset: Tutkija Anni Sams ( ) Tutkija Anna-Maija Sorjanen ( ) Sopimukset Liitolla on yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Forum Capita Oy (toimitilat), Mehiläinen(työterveydenhuolto), Zimios Oy (verkko- ja IT-palvelut), Tilitoimisto Mansikka Oy (kirjanpito), Tuokko Tilintarkastus Oy (tilintarkastus), Helsingin Op Pankki Oyj (pankkipalvelut), Integral Oy (puhelinjärjestelmä), Helsingin toimistosiivous Oy (siivouspalvelut). Työterveyshuollon palveluja kilpailutetaan vuonna 2014, tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan keväällä 2014 ja kirjanpidon ja taloushallinnon palveluja tarkastellaan syksyllä 2014 jäsenrekisterin kilpailutuksen yhteydessä. 13

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1 2 IHMISOIKEUSTYÖN PAINOPISTEET... 4 Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ... 5 Sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ... 5 Siirtolaisten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset Tiedosta hyvinvointia 1 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen Julkaisuja

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.1.2014 Lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilöiden toimenkuvan kehittäminen kunnissa

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta - hoitoketjun rakentaminen. Katriina Bildjuschkin, Suvi Nipuli

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta - hoitoketjun rakentaminen. Katriina Bildjuschkin, Suvi Nipuli Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta - hoitoketjun rakentaminen Katriina Bildjuschkin, Suvi Nipuli Hankkeen tausta Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma Kehitetään seksuaalisen väkivallan

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Oulu 10.2.2016 Seija Parekh, Vieraileva tutkija, THL Suomen perinteiset kulttuuriset vähemmistöt Romanit, arviolta 10 000-12 000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Isyyslain koulutuskierros. Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Isyyslain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2015 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere Ihmisoikeuskeskus YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa Vammaisneuvostopäivä 1.12.2016 Tampere 1 Kenellä on oikeus, kenellä velvollisuus? Rights holders - Duty bearers Perus-

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 18.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämistyön suuntaviivat Suomessa On seurannut Euroopan

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Missio, visio, arvot ja strategia. Hallituksen kehittämispäivä

Missio, visio, arvot ja strategia. Hallituksen kehittämispäivä Missio, visio, arvot ja strategia Hallituksen kehittämispäivä 16.6.2012 MISSIO = OLEMASSAOLON PERUSTARKOITUS/ OIKEUTUS Säännöt 2 Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot