TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ i. Viharikokset ii. Romanien syrjinnän vähentäminen b. Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta i. KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy ii. Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy c. Työriisto ja syrjintä työelämässä d. TSS-oikeudet e. Ihmisoikeuspuolustajat 3. TUTKIMUSTYÖ 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

2 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, edistää perusja ihmisoikeuksien tunnettavuutta, vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen Suomessa ja kansainvälisesti sekä ennaltaehkäistä valikoituja, konkreettisia ihmisoikeusloukkauksia yhteisö- ja asiakastyön kautta. Ihmisoikeusliitto seuraa ainoana yleisenä ihmisoikeusjärjestönä kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta sekä vaikuttaa siihen asiantuntijatyön, oman tutkimuksen ja siitä nousevan vaikuttamistyön, viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä ennaltaehkäisevän hanketyön kautta. Ihmisoikeusliiton vuosien strategian mukaisesti haluamme olla vaikuttava, asiantunteva ja näkyvä ihmisoikeusjärjestö. Ihmisoikeusliiton työn painopisteet perustuvat kartoitukseen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja eri ihmisoikeuskysymysten muista toimijoista. Painopisteet on valittu siten, että Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeusongelmiin, joissa Suomessa on vain vähän juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta työtä tekeviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Lisäksi ne ovat kysymyksiä, joissa on strategisesti juuri nyt tärkeää toimia. Painopisteteemojen lisäksi Ihmisoikeusliitto reagoi tarvittaessa myös mahdollisiin esiin nouseviin, ajankohtaisiin kysymyksiin viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto jatkaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja vähemmistöistä erityisesti romanien oikeuksien lisäämiseksi. Myös työ sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi jatkuu KokoNainen ja Kitke!-hankkeiden kautta. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vahvistaa hankkeiden integroimista muuhun työhön sekä järjestön asemaa asiantuntijatahona sukupuolittuneen väkivallan kysymyksissä ja maahanmuuttajatyön tekijänä. Ihmisoikeusliiton keskeiset arvot ja työn periaatteet eli oikeudenmukaisuus, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä erilaisuuden kunnioitus ohjaavat sekä työn tavoitteita että toimintaamme ja henkilöstön, luottamushenkilöiden ja jäsenistön suhteita. 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän poistaminen ovat keskeisiä teemoja myös vuonna Yhdenvertaisuuslain muutosta on valmisteltu vuodesta 2007, ja Ihmisoikeusliitto on ollut aktiivisesti mukana lainvalmistelussa koko tämän ajan. Hallituksen esitys annettaneen v alussa. Ihmisoikeusliiton mielestä syrjinnän kiellon on oltava yhtäläinen kaikkien syrjintäperusteiden osalta, ja yhdenvertaisuusvaltuutetun on voitava puuttua myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita on vahvistettava, ja lakiin on saatava säädökset moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä. Lisäksi muutoksen toteuttamiseksi on osoitettava riittävät resurssit ja varmistettava lakia valvovien tahojen itsenäisyys ja riippumattomuus. Ihmisoikeusliitto tekee aktiivista viestintä- ja vaikuttamistyötä heti esityksen valmistuttua. Yhdenvertaisuuden osalta Ihmisoikeusliitto jatkaa myös eri toimijoiden kouluttamista aiheesta, ja 2

3 nostamme syrjintäteemoja esiin viestinnässä. Vähemmistöjen oikeuksista erityisenä painopisteenä ovat romanien oikeudet. Lisäksi Ihmisoikeusliitto jatkossakin vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmaan kirjattu lupaus ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 169 ratifioinnista lunastetaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Uusi yhdenvertaisuuslaki vahvistaa syrjinnän uhrien oikeussuojaa ja edistämis- Vaikuttamistyö (oikeusministeriö) ja viestintä velvoitteita. Viharikokset Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että kansalaisjärjestöjen tietoisuus viharikoksista lisääntyisi ja viharikosten aliraportointi vähenisi. Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (kuten maahanmuuttajajärjestöt). Tähän työhön haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rasismin vastaisista rahoista erillistä avustusta, ja toiminnan toteutuminen edellyttää avustuksen myöntämistä. Toimimme myös Planin Älä vihaakampanjassa mm. asiantuntijatyöryhmässä. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet integroitaisiin systemaattisesti poliisien opetussuunnitelmiin ja poliisit saavat tietoa eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen paranee. Vaikuttamistyö sisältää säännöllistä yhteydenpitoa poliisijohtoon ja poliisiammattikorkeakouluun. Viharikosten vähentäminen Ihmisoikeustavoite Ihmisoikeudet on kattavasti integroitu poliisien opetussuunnitelmiin. Poliisit saavat tietoa mm. eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen parantunut. Toimenpiteet Vaikuttamistyö (poliisijohto, poliisiammattikorkeakoulu) Uhrien ja tietoisuus viharikoksista ja niihin puuttumisesta on lisääntynyt ja aliraportointi vähentyy. Tapaamiset ja koulutukset järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöt). 3

4 Romanien oikeudet ja romanien syrjinnän vähentäminen Romanihankkeen päätavoitteena v on romanien ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen sekä syrjinnän ennaltaehkäiseminen. Koulutus- ja keskustelutilaisuuksien kautta vaikutetaan siihen, että romanien tieto syrjinnästä lisääntyy, romanit valittavat syrjinnästä useammin viranomaisille ja romanijärjestöt pystyvät neuvomaan syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmin. Toimintavuonna järjestetään 5-10 koulutusta eri puolilla Suomea romanijärjestöille ja romaneille yhteistyössä romanijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Myös ohjauksen ja neuvonnan kautta Ihmisoikeusliitto pyrkii osaltaan vähentämään romanien syrjinnän aliraportointia. Neuvovan puhelimen kautta tuetaan romaneja työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa sekä sellaisissa asumisoikeuksiin ja liikkumisvapauteen liittyvissä tapauksissa, joissa viranomaisten valmiudet ja keinot puuttua syrjintään ovat heikot. Ihmisoikeusliitto kerää koulutusten, asiakastyön ja vapaamuotoisempien keskustelujen kautta tietoa romanien kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuudesta. Tutkimustiimi tukee tässä Romani-hanketta. Vaikuttamistyö viranomaisten ja erityisesti poliisin suuntaan jatkuu. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa mm. siihen, että poliisi suhtautuisi vakavammin romanien syrjintään ja että jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja. Tavoitteena on, että poliisi osaa puuttua rakentavasti ja nykyistä tehokkaammin romaneihin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin, ml. kaikkien romanien asumisoikeuksien ja liikkumisvapauden turvaamiseen. Romanien oikeuksien edistäminen ja syrjinnän poistaminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Romanien tieto syrjinnän kiellosta on lisääntynyt ja he valittavat syrjinnästä useammin. Ihmisoikeuskoulutukset ja keskustelutilaisuudet Romanijärjestöjen ihmisoikeus- ja syrjintätietoisuus on lisääntynyt. Järjestöt osaavat tukea ja kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuu- Ihmisoikeuskoulutukset, tiedonkeruu romanien neuvoa syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmindesta Poliisi suhtautuu vakavasti romanien sisäiseen ja ulkoiseen syrjintään. Vaikuttamistapaamiset (poliisiviranomaiset), kirjelmöinnit Jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja, jotka osaavat puuttua rakentavasti romanien oikeuksien loukkauksiin. Romanien syrjinnän aliraportointi vähentyy. Vaikuttamistapaamiset ja kirjelmöinnit (poliisiviranomaiset), tiedote + blogi Neuvonta- ja ohjaustyö, ihmisoikeuskoulutukset, keskustelutilaisuudet, tiedonkeruu B. TYTTÖJEN JA NAISTEN OIKEUDET SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliiton KokoNainen hankkeen kolme asiantuntijaa jatkaa työtä tyttöjen sukuelinten 4

5 silpomisen ennaltaehkäisyksi Suomessa. Yhteisötyö jatkuu erityisesti keskusteluryhmissä. Järjestetään naisten ja miesten omia ryhmiä ja sekaryhmiä, ml. eri etnisten ryhmien yhteisiä ryhmiä. Työskennellään sen eteen että ympärileikkauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen tietämys tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä lisääntyy. KokoNaisen työllä vaikutetaan siihen, että relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. Vuonna 2014 järjestetään kolme koulutusta päiväkotien henkilöstölle ja viisi keskustelutilaisuutta päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tyttöjen ympärileikkauksesta Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Turussa ja Vantaalla. Muu vaikuttamistyö keskittyy Suomen kansallisen Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman resursoinnin ja toimeenpanon vaatimiseen. KokoNaisen asiantuntijat osallistuvat THL:n kokoamaan ohjelman seurantaryhmään. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Yhteisöjen, jotka kuuluvat tyttöjen ympärileikkausten Keskusteluryhmät, koulutukset piiriin, tieto tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä on kasvanut. Relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti, koulutukset ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa ennaltaehkäisevästi Tyttöjen ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ihmisoikeuskysymyksenä lisääntyy maahanmuuttajayhteisöissä, joissa esiintyy kunniaan liittyviä konflikteja ja aiheesta käydään yhteisöissä avointa ja rakentavaa keskustelua. Yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän kautta kunniaan liittyvät kysymykset pyritään valtavirtaistamaan osaksi järjestöjen rutiinitoimintaa. Tavoitteena on lisätä toimintaa myös arabiankielisten yhteisöjen pariin ja uusilla paikkakunnilla. Yhteisöseminaarien lisäksi järjestetään pienimuotoisempia keskustelutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Kitke-hankkeen kautta Ihmisoikeusliitto tiedottaa ja antaa ohjausta ja neuvontaa, jotta relevantit viranomaiset osaavat puuttua kunniaan liittyvän väkivallan uhkaan. Hankkeen asiakastyön avulla tarjotaan neuvontaa ja tukea henkilöille, joita uhkaa kunniaan liittyvät konfliktit. Hankkeen neuvova puhelin tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös viranomaistahoille ja muille järjestöille, jotka kohtaavat työssään kunniaan liittyviä konflikteja. Vuoden 2014 tavoitteena on levittää tietoa päivystävästä puhelimesta, jotta kunniaan liittyviä konflikteja kohtaavat ihmiset ympäri Suomen 5

6 osaisivat ottaa yhteyttä Ihmisoikeusliittoon. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan uhreille on Suomessa riittävät palvelut ja turvakotien määrä on lisääntynyt vastaamaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeita. Ihmisoikeusliitto vaatii STM:n tekemän viranomaiskoulutusmateriaalin (vuodelta 2012) resursointia ja täytäntöönpanoa sekä sitä, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisylle löytyy selkeä vastuutaho, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman puuttumisen ja ennaltaehkäisytyön koordinoinnin. Vaikutetaan siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy tulee osaksi kotoutumis- ja maahanmuuttopalveluita. Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisilta kunniaan liittyvän väkivallan yleisyyden ja ilmenemismuotojen kartoittamista. Hankkeen parissa pyritään lisäämään tietoisuutta kunniaan liittyvistä konflikteista myös median ja ihmisoikeuskoulutuksen avulla. Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Ihmisoikeusliitolla on lisääntynyt yhteistyö eri yhteisöjen kanssa koskien kunniaan liittyviä konflikteja ja laajempi tieto eri maahanmuuttajayhteisöjen suhtautumisesta ilmiöön. Tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä on lisääntynyt valtakunnallisesti. Maahanmuuttajayhteisöjen jäsenet pystyvät tunnistamaan kunniaan liittyviä konflikteja ja ennaltaehkäisemään niiden eskaloitumista väkivallaksi. Viranomaisten rooli kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä on vahvistunut. Asiantuntijuus Suomessa vahvistunut koskien kunniaan liittyvää väkivaltaa. Yhteisöseminaarit, yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän tapaamiset, verkostoituminen arabienkielisten ryhmien parissa, keskustelutilaisuudet, ohjaus ja neuvonta, tiedonkeruu Tiedottaminen päivystävästä puhelimesta ja muu mediatyö, koulutukset, keskustelutilaisuudet ja muut tapaamiset eri puolella Suomea Yhteisöseminaarit, dialogityöpajat ja muu toiminta maahanmuuttajayhteisöjen parissa, yhteistyö kielikoulujen kanssa, asiakas- ja neuvontatyö Vaikuttamistapaamiset (STM, THL) ja kirjelmöinti Taustamateriaalin päivitys, viestintä, koulutukset, opintomatka Jordaniaan b. TYÖRIISTO JA SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto käynnistää aktiivisen vaikuttamisen työelämässä tapahtuviin valikoituihin ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Erityisesti vaikutetaan siihen, että syrjintää valvovien viranomaisten mandaatti ja valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät mm. yhdenvertaisuuslain uudistamisen myötä. Vuonna 2013 käynnistynyttä ulkomaalaisten työriistoa koskevaa tutkimusta FRAlle jatketaan ja lisäksi haetaan rahoitusta tutkimuksen jatkolle uhritutkimuksena. Verkostoitumista ammattiliittojen ja muiden työoikeuksien parissa työskentelevien tahojen kanssa tiivistetään. 6

7 Syrjintä työelämässä ja työriisto Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Tietoisuus työsyrjinnästä yleisesti ja ulkomaalaisten työriistosta erityisesti lisääntynyt käytöstä Tutkimus ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksi- työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten keskuudessa Vuoden 2015 työriistoa koskevan perus- ja ihmisoikeusfoorumin valmistelu Syrjintää valvovien viranomaisten keinot ja Yhdenvertaisuuslain uudistamiseen vaikuttaminen valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät Suomalaisten jaa EU-maiden yritysten tekemät ihmisoikeusloukkaukset vähenevät, lyhyellä aikavälillä tavoitteena lisääntynyt tietoisuus suomalaisten yritysten ja viranomaisten velvoitteista lisääntyy Verkostoidumme aiheen parissa työskentelevien suomalaisten toimijoiden kanssa, järjestöjen välinen yhteistyö tiivistynyt, työ- ja elinkeinoministeriön toiminta kehittynyt ihmisoikeuksien suuntaan Ihmisoikeusliitto asemoituu työoikeuksien ja erityisesti ulkomaalaisiin kohdistuvan työhyväksikäytön asiantuntijatahona ja olemme verkostoituneet työriiston kanssa toimivien tahojen kanssa. Mukaanmeno relevantteihin tapaamisiin ja verkostoihin. Työnjako IOL.n sisällä analysoidaan ja määritellään d. TSS-OIKEUDET Vaikutetaan paperittomien oikeuksiin erityisesti osallistumalla STM:n tukiryhmään, sekä viestimällä strategisesti STM:n paperittomien terveyspalveluita koskevan selvityksen pohjalta. Keväällä 2014 järjestetään seminaari oikeudesta mielenterveyspalveluihin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa sekä tiedotetaan aiheesta. Syksyllä 2014 järjestetään Ihmisoikeusfoorumi TSSoikeuksista tavoitteena mm. verkostoituminen keskeisten tahojen kanssa sekä tulevan vaikuttamisagendan luominen. Muun aktiivisen työn aloittaminen TSS-oikeuksien kysymyksissä riippuu rahoituksesta, sillä tarvitsemme työtä varten kokopäiväisen asiantuntijan. TSS-oikeuksien edistäminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 TSS-oikeuksien tuntemus Viranomaisten, median ja kansalaisyhteiskunnan ymmärrys TSS-oikeuksista lisäänty- Ihmisoikeusfoorumi syksyllä 2014 nyt Paperittomien oikeudet Paperittomien oikeus kv-säädösten velvoittaminen terveyspalveluihin toteutuu Viestintä ja vaikuttamistyö mm. osallistumalla STM:n mietintätyöryhmään Oikeus riittäviin ja laadukkaisiin mielenterveyspalveluihin 7

8 Oikeus mielenterveyspalveluihin ymmärretään oikeutena ja tietoisuus tästä lisääntynyt viranomaisten ja nk. suuren yleisön keskuudessa Seminaari aiheesta keväällä Suomen Mielenterveysseuran kanssa + viestintä e. IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT Jatketaan yhteistyössä KIOSin, Amnestyn ja KEPAn kanssa vaikuttamistyötä, jotta ulkoministeriön ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi toteutuu ja se implementoidaan. Lisäksi tehdään rajattua viestintä- ja vaikuttamistyötä 1-2 FIDH:n työssä keskeisen vaarassa tai vangittuna olevan ihmisoikeuspuolustajan hyväksi. Keväällä 2014 tiedotetaan Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen alla yleisesti Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta sekä erityisesti FIDH:n johtokunnan varapuheenjohtajan Ales Bialiatskin vapauttamisen puolesta. Ihmisoikeuspuolustajien suojelu Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Viranomaisten toiminta systematisoitunut ja Vaikuttamistyö ulko- ja sisäministeriön suuntaan vahvistunut yhteistyöjärjestöjen kanssa jatkuu Yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien oikeudet toteutuvat paremmin työmme kautta Viestintä yhteistyössä FIDH:n kanssa 1-2 ihmisoikeuspuolustajan asemaa (mm. Ales Bialiatski) Yhteistyöverkosto Suomessa suojelumekanismin kehittämiseksi perustettu Analyysi mekanismista yhteistyötahojen kanssa käynnistyy syksyllä 3. TUTKIMUSTYÖ Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen jatko varmistuu vasta kesäkuussa 2014, lähes puoli vuotta ennakkotietoja myöhemmin. Vuoden 2014 alussa käynnissä on kolme tutkimusta yhteistyössä FRAn kanssa. Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä / työriistoa koskevassa tutkimuksessa selvitetään työriiston ilmenemistä sekä sitä, miten uhrien oikeusturva toteutuu ja millaiset tekijät oikeusturvaan vaikuttavat. Tutkimuksen kenttätyö päättyy tammikuussa Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntökatsaus sekä vuosiraportti vuoden 2013 perusoikeustilanteesta valmistuvat tammikuussa Ensimmäiset Ihmisoikeusliiton FRAlle tekemät kenttätutkimukset julkaistaan vuonna 2014, ja niiden pohjalta tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää. Tutkimus- ja selvitystyön osalta vuonna 2014 erityisenä painopisteenä on tutkimustyön pohjalta tehtävän vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen: Tutkimustyön kehittäminen 8

9 Tavoite Toimenpiteet 2014 Vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen liiton strategisia painopisteitä ja ottaa huomi- Haetaan rahoitusta tutkimukselle, joka tukee oon aikaisemmat Ihmisoikeusliiton tekemät tutkimukset. Tutkimusten pohjalta tehdään systemaattisesti vaikuttamistyötä ja viestintää, jota suunnitellaan koko tutkimussyklin ajan. 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ Ihmisoikeuskoulutus Ihmisoikeusliitto osallistuu kouluttajana pyynnöstä eri tahojen koulutuksiin. Myös monenlaiset julkiset puhetilaisuudet toimivat osaltaan aina ihmisoikeuksien asennekasvatuksena. Ihmisoikeudet.net hankkeen kautta vahvistetaan opettajien osaamista ja vaikutetaan siihen, että ihmisoikeuskoulutus integroituu osaksi eri oppiasteiden opetusohjelmaa. Vuonna 2014 keskeistä on verkkoprojektin läpivienti ja oppilaitosten sitouttaminen sekä hankkeen jatkon pohdinta mukana olevien järjestöjen kanssa Keväällä toteutetaan arviointi tähänastisesta työstä. Tätä varten palkataan ulkopuolinen arvioija. Arviointi tukee hankkeen perustajajärjestöjen päätösprosessia hankkeen jatkosta. Viestintä Viestinnän kehittäminen ja Ihmisoikeusliiton näkyvyyden lisääminen on koko järjestön yhteinen tavoite vuonna Vahvistetaan mediaviestinnän lisäksi erityisesti jäsenviestintää. Tämän tueksi tehdään erillinen viestintästrategia. Vuonna 2014 luodaan pohja tunnettuuden kasvattamiselle keskittymällä toimivan verkkoviestinnän luomiseen. Suuri osa tätä on uusien verkkosivujen tekeminen. Valmiuksia parannetaan myös kouluttamalla henkilökuntaa median kohtaamiseen ja sosiaalisen median käyttämiseen. Mediaan luomme kontakteja taustatapaamisilla. Viestinnän kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Viestintä tehostuu ja tulee vaikuttavammakssuunnitelma ml. keskeisten vaikuttamisteemojen Tehdään pitkän aikavälin ja vuotuinen viestintä- viestintäsuunnitelmat Jäsenistö saa säännöllisesti tietoa työstä Jäsenviestintä rakennetaan ja lanseerataan yhdessä verkkosivujen kanssa. Henkilöstön viestintävalmiudet lisääntyvät Some-koulutus Yhteislehtikirjoitukset jne 9

10 Ihmisoikeusliiton tunnettuus ja näkyvyys lisääntyy Usea asiantuntija esiintyy mediassa Uudet verkkosivut Proaktiivinen viestintä www-sivujen ja somen kautta Kerran vuodessa ilmestyvän paperilehden suunnittelu ja mahdollinen toteutus (saattaa siirtyä vuodelle 2015) Toimiston ja tiimien koulutukset Proaktiivinen mediakontaktointi (pitchaus), mediaaamiainen, taustatapaamiset 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 Ihmisoikeusliittossa vahvistettiin johtamisrakenteita sekä kehitettiin rakenteita, joiden avulla työn vaikuttavuutta voidaan lisätä ja seurata systemaattisemmin. Aloitettiin muun muassa päälliköiden säännöllinen koordinaatiokokous, puolivuosiraportointi ja tutkimustyömme systemaattisempi linkittäminen muuhun vaikuttamistyöhön. Henkilöstö osallistui eri prosesseihin kuten strategiasuunnittelutyöhön. Näiden rakenteiden systemaatinen vahvistaminen jatkuu myös vuonna Viestinnän vahvistamisen ohella organisatorinen prioriteetti v on talouden kestävyyden vahvistaminen, johon käytetään voimavaroja. Organisaation kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Kartoitetaan kehityskeskusteluissa työntekijöiden koulutustarpeet ja tarjotaan sopivia koulutuksia ja kursseja Tehdään henkilöstön koulutuskalenteri Järjestetään 4 henkilöstön temaattista ihmisoikeusaiheista koulutusta Organisaatiorakenteen ja johtamisen vahvistaminen Taloustilanteen vahvistaminen ja varainhankinta Jatketaan suomen ja ruotsin kielikursseja henkilöstölle Tarkastellaan ja päivitetään organisaatiorakennetta Kirjataan uusi organisaatiorakenne, johtamiskäytännöt Työntekijöiden työnkuvat päivitetään syksyn kehityskeskustelujen yhteydessä Tavataan OKM ja RAY yleisavustuksen tiimoilta Tehdään säätiövarainhankinnan vuosikalenteri Tehdään 2-3 säätiöhakemusta IOL:n vaikuttamistyöhön Lähetetään tukijoille kaksi paperista lahjoittajakirjettä 10

11 Jäsenistön määrän ja osallistumisen lisääminen Perustetaan jäsenhankinnan ja jäsenten sitouttamisen työryhmä Käynnistetään uusi sähköinen uutiskirje jäsenistölle nettisivujen lanseerauksen yhteydessä Käynnistetään jäsentilaisuudet Uudistetaan jäsenrekisteri Vaikuttamistyön vahvistaminen Vaikuttamistyössä hyödynnetään enenevästi jäsenistöä Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Vaikuttamistyön koulutus asiantuntijatyötä tekeville ja vaikuttavuuden arvioinnin koulutus esimiehille Johtokunnan osaamisen ja toimintamahdollisuuksien vuotuinen kartoittaminen Jäsenistökysely vapaaehtoistyökiinnostuksesta Tavoite Toimenpiteet 2014 Ennaltaehkäisevä työ nähdään kokonaisuutena, jonka temaattiset osat ja tiimit tuke- suunta määräytyy strategiassa identifioitujen teemojen Ennaltaehkäisevä työ strukturoidaan ohjelmaksi, jonka vat toisiaan. pohjalta. Käytetään yhtenäistä koulutusmateriaalia. Asiantuntijat tekevät vielä tiiviimpää yhteistyötä ihmisoikeuskoulutuksesta vastaavan kanssa koulutusmateriaalin kehittämisessä. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUDELLINEN TYÖ Ihmisoikeusliittoon tulee usein yhteydenottoja, joissa soittaja tarvitsee neuvontaa sen hahmottamiseksi, mikä hänen ydinongelmansa oikeudellisesta näkökulmasta on, sekä oikean yhteydenottotahon määrittämiseksi. Suomessa on lukuisia temaattisia auttavia puhelimia, mutta ei yleistä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Siksi aloitetaan v kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen Ihmisoikeusliiton matalan kynnyksen oikeudellinen neuvontapalvelu, esimerkiksi osaavien vapaaehtoisten tuella. Syksyllä 2014 perustetaan mm. oikeudellisista asiantuntijoista työryhmän kartoitustyön tueksi. Mahdollinen päivystyksen käynnistäminen sijoittuisi aikaisintaan kevääseen 2015 ja se riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä henkilöresursseista. Vuonna 2014 kartoitetaan myös Ihmisoikeusliiton mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Myös tämän työmuodon käynnistäminen riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä asiantuntijaresursseista. Asiakaspalvelu ja oikeudellinen neuvonta Tavoite Toimenpiteet

12 Muodostetaan kanta sille, onko Ihmisoikeusliiton mielekästä käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Tehdään kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Asiakas- ja neuvontapalvelun suunnittelun mietintäryhmä (toimisto+jk) Rekrytoidaan juristi (ehdollinen) Ihmisoikeusliiton yleinen asiakaspalvelu keskitetään säännöllisiin puhelinaikoihin Ihmisoikeusliiton muut asiakastyöntekijät saavat oikeudellista tukea juristikollegoilta. Kartoitetaan mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Solmitaan yhteistyösopimus HY:n ja mahd. muiden yliopistojen kanssa Työryhmä miettii kokonaisuutta, viestintätyö ehdollinen ehdollinen 6. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talous Ihmisoikeusliiton taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ,76 euroa ja taseen oma pääoma ,26 euroa. Vuoden 2014 talousarvio noudattelee pitkälti vuoden 2013 lukuja, sillä valtion yleisavustuksen sekä RAY:n projekti- ja toiminta-avustuksien summat eivät ole muuttumassa. Merkittävin taloudellinen epävarmuus liittyy tutkimustiimin toimintaan, jonka työ rahoitetaan pitkälti Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tutkimussopimuksilla. Ihmisoikeusliitto toimii FRA:n kansallisena yhteystietokeskuksena yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Vuoden 2014 tutkimuksista ei ole vielä tietoa, sillä FRA on kilpailuttanut kaikki yhteystietokeskuksensa syksyllä Ihmisoikeusliitto osallistui tarjouskilpailuun yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. FRA ilmoittaa päätöksestä viimeistään kesäkuussa 2014, ja päätös vaikuttaa huomattavasti tutkimustiimin rahoitukseen ja toimintaan. Henkilöstö Vuoden 2014 alussa liitossa työskentelee 18 kokopäiväistä työntekijää. Ihmisoikeusliiton henkilöstö maaliskuussa 2014, vuoden aikana päättyvät määräaikaiset sopimukset suluissa merkittynä: Yleistoiminta, viestintä ja hallinto: Pääsihteeri Päivi Mattila Tiedottaja Niina Karling Visuaalisen viestinnän koordinaattori Heikki Pölönen 12

13 ( ) Talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral Toimistopäällikkö Helena Kaivo-oja Romanihanke: KokoNainen: Kitke: Tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen Asiantuntijat Rikhard Lumberg, Päivi Majaniemi( ) Asiantuntijat: Janneke Johansson, Saido Mohamed, Solomie Teshome. Hallinnon ja vaikuttamistyön koordinaattori Sini Maria Heikkilä ( ) Asiakastyön koordinaattori Christina Koivukoski ( ) Yhteisötyön koordinaattori Majid Allahyari ( ) Kitken ja KokoNaisen yhteisenä projektipäällikkönä toimii Johanna Latvala ( ) Ihmisoikeudet.net: Koordinaattori Nada Al Omair ( ) Tutkimukset, selvitykset: Tutkija Anni Sams ( ) Tutkija Anna-Maija Sorjanen ( ) Sopimukset Liitolla on yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Forum Capita Oy (toimitilat), Mehiläinen(työterveydenhuolto), Zimios Oy (verkko- ja IT-palvelut), Tilitoimisto Mansikka Oy (kirjanpito), Tuokko Tilintarkastus Oy (tilintarkastus), Helsingin Op Pankki Oyj (pankkipalvelut), Integral Oy (puhelinjärjestelmä), Helsingin toimistosiivous Oy (siivouspalvelut). Työterveyshuollon palveluja kilpailutetaan vuonna 2014, tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan keväällä 2014 ja kirjanpidon ja taloushallinnon palveluja tarkastellaan syksyllä 2014 jäsenrekisterin kilpailutuksen yhteydessä. 13

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO: NYKYTILA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. ARVOT 3. IHMISOIKEUSLIITTO 2017 VAIKUTTAVA, ASIANTUNTEVA, NÄKYVÄ 4. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä LIITE Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä 1. JOHDANTO - 2-2. IHMISOIKEUSKASVATUS JA -KOULUTUS - 4-3. OIKEUSTURVA

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 ISSN 0358-1489 (paino) ISSN 2341-8230 (pdf) ISBN 978-952-281-249-0 PDF ISBN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset Seta ry Vuosikertomus 2013 LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan toiminta muuttuvat yhdenvertaisemmiksi... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ TAKAA YHDENVERTAISUUDEN...

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty Väestöliitto ry:n hallituksen kokouksessa 24.9.2014 1 VÄESTÖLIITTO 2015 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja

Lisätiedot

Arjen turvaajat. Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014. Sisäinen turvallisuus

Arjen turvaajat. Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014. Sisäinen turvallisuus Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014 Sisäinen turvallisuus SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.10.2014 Tekijät Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet Seta ry Toimintakertomus 2012 LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan rakenteet ovat yhdenvertaisia 3 1.1 Suomen lainsäädäntö takaa yhdenvertaisuuden 3

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot