TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ i. Viharikokset ii. Romanien syrjinnän vähentäminen b. Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta i. KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy ii. Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy c. Työriisto ja syrjintä työelämässä d. TSS-oikeudet e. Ihmisoikeuspuolustajat 3. TUTKIMUSTYÖ 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

2 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, edistää perusja ihmisoikeuksien tunnettavuutta, vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen Suomessa ja kansainvälisesti sekä ennaltaehkäistä valikoituja, konkreettisia ihmisoikeusloukkauksia yhteisö- ja asiakastyön kautta. Ihmisoikeusliitto seuraa ainoana yleisenä ihmisoikeusjärjestönä kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta sekä vaikuttaa siihen asiantuntijatyön, oman tutkimuksen ja siitä nousevan vaikuttamistyön, viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä ennaltaehkäisevän hanketyön kautta. Ihmisoikeusliiton vuosien strategian mukaisesti haluamme olla vaikuttava, asiantunteva ja näkyvä ihmisoikeusjärjestö. Ihmisoikeusliiton työn painopisteet perustuvat kartoitukseen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja eri ihmisoikeuskysymysten muista toimijoista. Painopisteet on valittu siten, että Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeusongelmiin, joissa Suomessa on vain vähän juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta työtä tekeviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Lisäksi ne ovat kysymyksiä, joissa on strategisesti juuri nyt tärkeää toimia. Painopisteteemojen lisäksi Ihmisoikeusliitto reagoi tarvittaessa myös mahdollisiin esiin nouseviin, ajankohtaisiin kysymyksiin viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto jatkaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja vähemmistöistä erityisesti romanien oikeuksien lisäämiseksi. Myös työ sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi jatkuu KokoNainen ja Kitke!-hankkeiden kautta. Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vahvistaa hankkeiden integroimista muuhun työhön sekä järjestön asemaa asiantuntijatahona sukupuolittuneen väkivallan kysymyksissä ja maahanmuuttajatyön tekijänä. Ihmisoikeusliiton keskeiset arvot ja työn periaatteet eli oikeudenmukaisuus, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä erilaisuuden kunnioitus ohjaavat sekä työn tavoitteita että toimintaamme ja henkilöstön, luottamushenkilöiden ja jäsenistön suhteita. 2. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET a. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastainen työ Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän poistaminen ovat keskeisiä teemoja myös vuonna Yhdenvertaisuuslain muutosta on valmisteltu vuodesta 2007, ja Ihmisoikeusliitto on ollut aktiivisesti mukana lainvalmistelussa koko tämän ajan. Hallituksen esitys annettaneen v alussa. Ihmisoikeusliiton mielestä syrjinnän kiellon on oltava yhtäläinen kaikkien syrjintäperusteiden osalta, ja yhdenvertaisuusvaltuutetun on voitava puuttua myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita on vahvistettava, ja lakiin on saatava säädökset moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä. Lisäksi muutoksen toteuttamiseksi on osoitettava riittävät resurssit ja varmistettava lakia valvovien tahojen itsenäisyys ja riippumattomuus. Ihmisoikeusliitto tekee aktiivista viestintä- ja vaikuttamistyötä heti esityksen valmistuttua. Yhdenvertaisuuden osalta Ihmisoikeusliitto jatkaa myös eri toimijoiden kouluttamista aiheesta, ja 2

3 nostamme syrjintäteemoja esiin viestinnässä. Vähemmistöjen oikeuksista erityisenä painopisteenä ovat romanien oikeudet. Lisäksi Ihmisoikeusliitto jatkossakin vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmaan kirjattu lupaus ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen 169 ratifioinnista lunastetaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Uusi yhdenvertaisuuslaki vahvistaa syrjinnän uhrien oikeussuojaa ja edistämis- Vaikuttamistyö (oikeusministeriö) ja viestintä velvoitteita. Viharikokset Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että kansalaisjärjestöjen tietoisuus viharikoksista lisääntyisi ja viharikosten aliraportointi vähenisi. Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (kuten maahanmuuttajajärjestöt). Tähän työhön haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rasismin vastaisista rahoista erillistä avustusta, ja toiminnan toteutuminen edellyttää avustuksen myöntämistä. Toimimme myös Planin Älä vihaakampanjassa mm. asiantuntijatyöryhmässä. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet integroitaisiin systemaattisesti poliisien opetussuunnitelmiin ja poliisit saavat tietoa eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen paranee. Vaikuttamistyö sisältää säännöllistä yhteydenpitoa poliisijohtoon ja poliisiammattikorkeakouluun. Viharikosten vähentäminen Ihmisoikeustavoite Ihmisoikeudet on kattavasti integroitu poliisien opetussuunnitelmiin. Poliisit saavat tietoa mm. eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten tunnistaminen parantunut. Toimenpiteet Vaikuttamistyö (poliisijohto, poliisiammattikorkeakoulu) Uhrien ja tietoisuus viharikoksista ja niihin puuttumisesta on lisääntynyt ja aliraportointi vähentyy. Tapaamiset ja koulutukset järjestöille, jotka toimivat viharikosten potentiaalisten uhrien parissa (esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöt). 3

4 Romanien oikeudet ja romanien syrjinnän vähentäminen Romanihankkeen päätavoitteena v on romanien ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen sekä syrjinnän ennaltaehkäiseminen. Koulutus- ja keskustelutilaisuuksien kautta vaikutetaan siihen, että romanien tieto syrjinnästä lisääntyy, romanit valittavat syrjinnästä useammin viranomaisille ja romanijärjestöt pystyvät neuvomaan syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmin. Toimintavuonna järjestetään 5-10 koulutusta eri puolilla Suomea romanijärjestöille ja romaneille yhteistyössä romanijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Myös ohjauksen ja neuvonnan kautta Ihmisoikeusliitto pyrkii osaltaan vähentämään romanien syrjinnän aliraportointia. Neuvovan puhelimen kautta tuetaan romaneja työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa sekä sellaisissa asumisoikeuksiin ja liikkumisvapauteen liittyvissä tapauksissa, joissa viranomaisten valmiudet ja keinot puuttua syrjintään ovat heikot. Ihmisoikeusliitto kerää koulutusten, asiakastyön ja vapaamuotoisempien keskustelujen kautta tietoa romanien kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuudesta. Tutkimustiimi tukee tässä Romani-hanketta. Vaikuttamistyö viranomaisten ja erityisesti poliisin suuntaan jatkuu. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa mm. siihen, että poliisi suhtautuisi vakavammin romanien syrjintään ja että jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja. Tavoitteena on, että poliisi osaa puuttua rakentavasti ja nykyistä tehokkaammin romaneihin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin, ml. kaikkien romanien asumisoikeuksien ja liikkumisvapauden turvaamiseen. Romanien oikeuksien edistäminen ja syrjinnän poistaminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet Romanien tieto syrjinnän kiellosta on lisääntynyt ja he valittavat syrjinnästä useammin. Ihmisoikeuskoulutukset ja keskustelutilaisuudet Romanijärjestöjen ihmisoikeus- ja syrjintätietoisuus on lisääntynyt. Järjestöt osaavat tukea ja kokemasta syrjinnästä ja ihmisoikeustietoisuu- Ihmisoikeuskoulutukset, tiedonkeruu romanien neuvoa syrjintää kokeneita romaneja aktiivisemmindesta Poliisi suhtautuu vakavasti romanien sisäiseen ja ulkoiseen syrjintään. Vaikuttamistapaamiset (poliisiviranomaiset), kirjelmöinnit Jokaisessa poliisipiirissä on ihmisoikeuksia ja romanien kulttuuria tuntevia poliiseja, jotka osaavat puuttua rakentavasti romanien oikeuksien loukkauksiin. Romanien syrjinnän aliraportointi vähentyy. Vaikuttamistapaamiset ja kirjelmöinnit (poliisiviranomaiset), tiedote + blogi Neuvonta- ja ohjaustyö, ihmisoikeuskoulutukset, keskustelutilaisuudet, tiedonkeruu B. TYTTÖJEN JA NAISTEN OIKEUDET SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliiton KokoNainen hankkeen kolme asiantuntijaa jatkaa työtä tyttöjen sukuelinten 4

5 silpomisen ennaltaehkäisyksi Suomessa. Yhteisötyö jatkuu erityisesti keskusteluryhmissä. Järjestetään naisten ja miesten omia ryhmiä ja sekaryhmiä, ml. eri etnisten ryhmien yhteisiä ryhmiä. Työskennellään sen eteen että ympärileikkauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen tietämys tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä lisääntyy. KokoNaisen työllä vaikutetaan siihen, että relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. Vuonna 2014 järjestetään kolme koulutusta päiväkotien henkilöstölle ja viisi keskustelutilaisuutta päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tyttöjen ympärileikkauksesta Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Turussa ja Vantaalla. Muu vaikuttamistyö keskittyy Suomen kansallisen Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman resursoinnin ja toimeenpanon vaatimiseen. KokoNaisen asiantuntijat osallistuvat THL:n kokoamaan ohjelman seurantaryhmään. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Yhteisöjen, jotka kuuluvat tyttöjen ympärileikkausten Keskusteluryhmät, koulutukset piiriin, tieto tyttöjen ja naisten oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeudesta ja terveydestä on kasvanut. Relevantit viranomaiset osaavat ottaa tyttöjen Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti, koulutukset ympärileikkauksen puheeksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa ennaltaehkäisevästi Tyttöjen ympärileikkauksen uhka huomioidaan turvapaikkaperusteissa. Vaikuttamistapaamiset (STM, THL), kirjelmöinti Kitke! - Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ihmisoikeuskysymyksenä lisääntyy maahanmuuttajayhteisöissä, joissa esiintyy kunniaan liittyviä konflikteja ja aiheesta käydään yhteisöissä avointa ja rakentavaa keskustelua. Yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän kautta kunniaan liittyvät kysymykset pyritään valtavirtaistamaan osaksi järjestöjen rutiinitoimintaa. Tavoitteena on lisätä toimintaa myös arabiankielisten yhteisöjen pariin ja uusilla paikkakunnilla. Yhteisöseminaarien lisäksi järjestetään pienimuotoisempia keskustelutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Kitke-hankkeen kautta Ihmisoikeusliitto tiedottaa ja antaa ohjausta ja neuvontaa, jotta relevantit viranomaiset osaavat puuttua kunniaan liittyvän väkivallan uhkaan. Hankkeen asiakastyön avulla tarjotaan neuvontaa ja tukea henkilöille, joita uhkaa kunniaan liittyvät konfliktit. Hankkeen neuvova puhelin tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös viranomaistahoille ja muille järjestöille, jotka kohtaavat työssään kunniaan liittyviä konflikteja. Vuoden 2014 tavoitteena on levittää tietoa päivystävästä puhelimesta, jotta kunniaan liittyviä konflikteja kohtaavat ihmiset ympäri Suomen 5

6 osaisivat ottaa yhteyttä Ihmisoikeusliittoon. Ihmisoikeusliitto vaikuttaa myös siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan uhreille on Suomessa riittävät palvelut ja turvakotien määrä on lisääntynyt vastaamaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeita. Ihmisoikeusliitto vaatii STM:n tekemän viranomaiskoulutusmateriaalin (vuodelta 2012) resursointia ja täytäntöönpanoa sekä sitä, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisylle löytyy selkeä vastuutaho, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman puuttumisen ja ennaltaehkäisytyön koordinoinnin. Vaikutetaan siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy tulee osaksi kotoutumis- ja maahanmuuttopalveluita. Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisilta kunniaan liittyvän väkivallan yleisyyden ja ilmenemismuotojen kartoittamista. Hankkeen parissa pyritään lisäämään tietoisuutta kunniaan liittyvistä konflikteista myös median ja ihmisoikeuskoulutuksen avulla. Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Ihmisoikeusliitolla on lisääntynyt yhteistyö eri yhteisöjen kanssa koskien kunniaan liittyviä konflikteja ja laajempi tieto eri maahanmuuttajayhteisöjen suhtautumisesta ilmiöön. Tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä on lisääntynyt valtakunnallisesti. Maahanmuuttajayhteisöjen jäsenet pystyvät tunnistamaan kunniaan liittyviä konflikteja ja ennaltaehkäisemään niiden eskaloitumista väkivallaksi. Viranomaisten rooli kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemisessä on vahvistunut. Asiantuntijuus Suomessa vahvistunut koskien kunniaan liittyvää väkivaltaa. Yhteisöseminaarit, yhteisöjen asiantuntijatyöryhmän tapaamiset, verkostoituminen arabienkielisten ryhmien parissa, keskustelutilaisuudet, ohjaus ja neuvonta, tiedonkeruu Tiedottaminen päivystävästä puhelimesta ja muu mediatyö, koulutukset, keskustelutilaisuudet ja muut tapaamiset eri puolella Suomea Yhteisöseminaarit, dialogityöpajat ja muu toiminta maahanmuuttajayhteisöjen parissa, yhteistyö kielikoulujen kanssa, asiakas- ja neuvontatyö Vaikuttamistapaamiset (STM, THL) ja kirjelmöinti Taustamateriaalin päivitys, viestintä, koulutukset, opintomatka Jordaniaan b. TYÖRIISTO JA SYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna 2014 Ihmisoikeusliitto käynnistää aktiivisen vaikuttamisen työelämässä tapahtuviin valikoituihin ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Erityisesti vaikutetaan siihen, että syrjintää valvovien viranomaisten mandaatti ja valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät mm. yhdenvertaisuuslain uudistamisen myötä. Vuonna 2013 käynnistynyttä ulkomaalaisten työriistoa koskevaa tutkimusta FRAlle jatketaan ja lisäksi haetaan rahoitusta tutkimuksen jatkolle uhritutkimuksena. Verkostoitumista ammattiliittojen ja muiden työoikeuksien parissa työskentelevien tahojen kanssa tiivistetään. 6

7 Syrjintä työelämässä ja työriisto Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Tietoisuus työsyrjinnästä yleisesti ja ulkomaalaisten työriistosta erityisesti lisääntynyt käytöstä Tutkimus ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksi- työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten keskuudessa Vuoden 2015 työriistoa koskevan perus- ja ihmisoikeusfoorumin valmistelu Syrjintää valvovien viranomaisten keinot ja Yhdenvertaisuuslain uudistamiseen vaikuttaminen valmiudet puuttua syrjintään lisääntyvät Suomalaisten jaa EU-maiden yritysten tekemät ihmisoikeusloukkaukset vähenevät, lyhyellä aikavälillä tavoitteena lisääntynyt tietoisuus suomalaisten yritysten ja viranomaisten velvoitteista lisääntyy Verkostoidumme aiheen parissa työskentelevien suomalaisten toimijoiden kanssa, järjestöjen välinen yhteistyö tiivistynyt, työ- ja elinkeinoministeriön toiminta kehittynyt ihmisoikeuksien suuntaan Ihmisoikeusliitto asemoituu työoikeuksien ja erityisesti ulkomaalaisiin kohdistuvan työhyväksikäytön asiantuntijatahona ja olemme verkostoituneet työriiston kanssa toimivien tahojen kanssa. Mukaanmeno relevantteihin tapaamisiin ja verkostoihin. Työnjako IOL.n sisällä analysoidaan ja määritellään d. TSS-OIKEUDET Vaikutetaan paperittomien oikeuksiin erityisesti osallistumalla STM:n tukiryhmään, sekä viestimällä strategisesti STM:n paperittomien terveyspalveluita koskevan selvityksen pohjalta. Keväällä 2014 järjestetään seminaari oikeudesta mielenterveyspalveluihin yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa sekä tiedotetaan aiheesta. Syksyllä 2014 järjestetään Ihmisoikeusfoorumi TSSoikeuksista tavoitteena mm. verkostoituminen keskeisten tahojen kanssa sekä tulevan vaikuttamisagendan luominen. Muun aktiivisen työn aloittaminen TSS-oikeuksien kysymyksissä riippuu rahoituksesta, sillä tarvitsemme työtä varten kokopäiväisen asiantuntijan. TSS-oikeuksien edistäminen Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 TSS-oikeuksien tuntemus Viranomaisten, median ja kansalaisyhteiskunnan ymmärrys TSS-oikeuksista lisäänty- Ihmisoikeusfoorumi syksyllä 2014 nyt Paperittomien oikeudet Paperittomien oikeus kv-säädösten velvoittaminen terveyspalveluihin toteutuu Viestintä ja vaikuttamistyö mm. osallistumalla STM:n mietintätyöryhmään Oikeus riittäviin ja laadukkaisiin mielenterveyspalveluihin 7

8 Oikeus mielenterveyspalveluihin ymmärretään oikeutena ja tietoisuus tästä lisääntynyt viranomaisten ja nk. suuren yleisön keskuudessa Seminaari aiheesta keväällä Suomen Mielenterveysseuran kanssa + viestintä e. IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT Jatketaan yhteistyössä KIOSin, Amnestyn ja KEPAn kanssa vaikuttamistyötä, jotta ulkoministeriön ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi toteutuu ja se implementoidaan. Lisäksi tehdään rajattua viestintä- ja vaikuttamistyötä 1-2 FIDH:n työssä keskeisen vaarassa tai vangittuna olevan ihmisoikeuspuolustajan hyväksi. Keväällä 2014 tiedotetaan Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen alla yleisesti Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta sekä erityisesti FIDH:n johtokunnan varapuheenjohtajan Ales Bialiatskin vapauttamisen puolesta. Ihmisoikeuspuolustajien suojelu Ihmisoikeustavoite Toimenpiteet 2014 Viranomaisten toiminta systematisoitunut ja Vaikuttamistyö ulko- ja sisäministeriön suuntaan vahvistunut yhteistyöjärjestöjen kanssa jatkuu Yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien oikeudet toteutuvat paremmin työmme kautta Viestintä yhteistyössä FIDH:n kanssa 1-2 ihmisoikeuspuolustajan asemaa (mm. Ales Bialiatski) Yhteistyöverkosto Suomessa suojelumekanismin kehittämiseksi perustettu Analyysi mekanismista yhteistyötahojen kanssa käynnistyy syksyllä 3. TUTKIMUSTYÖ Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen jatko varmistuu vasta kesäkuussa 2014, lähes puoli vuotta ennakkotietoja myöhemmin. Vuoden 2014 alussa käynnissä on kolme tutkimusta yhteistyössä FRAn kanssa. Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä / työriistoa koskevassa tutkimuksessa selvitetään työriiston ilmenemistä sekä sitä, miten uhrien oikeusturva toteutuu ja millaiset tekijät oikeusturvaan vaikuttavat. Tutkimuksen kenttätyö päättyy tammikuussa Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntökatsaus sekä vuosiraportti vuoden 2013 perusoikeustilanteesta valmistuvat tammikuussa Ensimmäiset Ihmisoikeusliiton FRAlle tekemät kenttätutkimukset julkaistaan vuonna 2014, ja niiden pohjalta tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää. Tutkimus- ja selvitystyön osalta vuonna 2014 erityisenä painopisteenä on tutkimustyön pohjalta tehtävän vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen: Tutkimustyön kehittäminen 8

9 Tavoite Toimenpiteet 2014 Vaikuttamistyön kehittäminen sekä tutkimuksellisten jatkumoiden luominen liiton strategisia painopisteitä ja ottaa huomi- Haetaan rahoitusta tutkimukselle, joka tukee oon aikaisemmat Ihmisoikeusliiton tekemät tutkimukset. Tutkimusten pohjalta tehdään systemaattisesti vaikuttamistyötä ja viestintää, jota suunnitellaan koko tutkimussyklin ajan. 4. IHMISOIKEUSKOULUTUS JA VIESTINTÄ Ihmisoikeuskoulutus Ihmisoikeusliitto osallistuu kouluttajana pyynnöstä eri tahojen koulutuksiin. Myös monenlaiset julkiset puhetilaisuudet toimivat osaltaan aina ihmisoikeuksien asennekasvatuksena. Ihmisoikeudet.net hankkeen kautta vahvistetaan opettajien osaamista ja vaikutetaan siihen, että ihmisoikeuskoulutus integroituu osaksi eri oppiasteiden opetusohjelmaa. Vuonna 2014 keskeistä on verkkoprojektin läpivienti ja oppilaitosten sitouttaminen sekä hankkeen jatkon pohdinta mukana olevien järjestöjen kanssa Keväällä toteutetaan arviointi tähänastisesta työstä. Tätä varten palkataan ulkopuolinen arvioija. Arviointi tukee hankkeen perustajajärjestöjen päätösprosessia hankkeen jatkosta. Viestintä Viestinnän kehittäminen ja Ihmisoikeusliiton näkyvyyden lisääminen on koko järjestön yhteinen tavoite vuonna Vahvistetaan mediaviestinnän lisäksi erityisesti jäsenviestintää. Tämän tueksi tehdään erillinen viestintästrategia. Vuonna 2014 luodaan pohja tunnettuuden kasvattamiselle keskittymällä toimivan verkkoviestinnän luomiseen. Suuri osa tätä on uusien verkkosivujen tekeminen. Valmiuksia parannetaan myös kouluttamalla henkilökuntaa median kohtaamiseen ja sosiaalisen median käyttämiseen. Mediaan luomme kontakteja taustatapaamisilla. Viestinnän kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Viestintä tehostuu ja tulee vaikuttavammakssuunnitelma ml. keskeisten vaikuttamisteemojen Tehdään pitkän aikavälin ja vuotuinen viestintä- viestintäsuunnitelmat Jäsenistö saa säännöllisesti tietoa työstä Jäsenviestintä rakennetaan ja lanseerataan yhdessä verkkosivujen kanssa. Henkilöstön viestintävalmiudet lisääntyvät Some-koulutus Yhteislehtikirjoitukset jne 9

10 Ihmisoikeusliiton tunnettuus ja näkyvyys lisääntyy Usea asiantuntija esiintyy mediassa Uudet verkkosivut Proaktiivinen viestintä www-sivujen ja somen kautta Kerran vuodessa ilmestyvän paperilehden suunnittelu ja mahdollinen toteutus (saattaa siirtyä vuodelle 2015) Toimiston ja tiimien koulutukset Proaktiivinen mediakontaktointi (pitchaus), mediaaamiainen, taustatapaamiset 5. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 Ihmisoikeusliittossa vahvistettiin johtamisrakenteita sekä kehitettiin rakenteita, joiden avulla työn vaikuttavuutta voidaan lisätä ja seurata systemaattisemmin. Aloitettiin muun muassa päälliköiden säännöllinen koordinaatiokokous, puolivuosiraportointi ja tutkimustyömme systemaattisempi linkittäminen muuhun vaikuttamistyöhön. Henkilöstö osallistui eri prosesseihin kuten strategiasuunnittelutyöhön. Näiden rakenteiden systemaatinen vahvistaminen jatkuu myös vuonna Viestinnän vahvistamisen ohella organisatorinen prioriteetti v on talouden kestävyyden vahvistaminen, johon käytetään voimavaroja. Organisaation kehittäminen Tavoite Toimenpiteet 2014 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Kartoitetaan kehityskeskusteluissa työntekijöiden koulutustarpeet ja tarjotaan sopivia koulutuksia ja kursseja Tehdään henkilöstön koulutuskalenteri Järjestetään 4 henkilöstön temaattista ihmisoikeusaiheista koulutusta Organisaatiorakenteen ja johtamisen vahvistaminen Taloustilanteen vahvistaminen ja varainhankinta Jatketaan suomen ja ruotsin kielikursseja henkilöstölle Tarkastellaan ja päivitetään organisaatiorakennetta Kirjataan uusi organisaatiorakenne, johtamiskäytännöt Työntekijöiden työnkuvat päivitetään syksyn kehityskeskustelujen yhteydessä Tavataan OKM ja RAY yleisavustuksen tiimoilta Tehdään säätiövarainhankinnan vuosikalenteri Tehdään 2-3 säätiöhakemusta IOL:n vaikuttamistyöhön Lähetetään tukijoille kaksi paperista lahjoittajakirjettä 10

11 Jäsenistön määrän ja osallistumisen lisääminen Perustetaan jäsenhankinnan ja jäsenten sitouttamisen työryhmä Käynnistetään uusi sähköinen uutiskirje jäsenistölle nettisivujen lanseerauksen yhteydessä Käynnistetään jäsentilaisuudet Uudistetaan jäsenrekisteri Vaikuttamistyön vahvistaminen Vaikuttamistyössä hyödynnetään enenevästi jäsenistöä Tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Vaikuttamistyön koulutus asiantuntijatyötä tekeville ja vaikuttavuuden arvioinnin koulutus esimiehille Johtokunnan osaamisen ja toimintamahdollisuuksien vuotuinen kartoittaminen Jäsenistökysely vapaaehtoistyökiinnostuksesta Tavoite Toimenpiteet 2014 Ennaltaehkäisevä työ nähdään kokonaisuutena, jonka temaattiset osat ja tiimit tuke- suunta määräytyy strategiassa identifioitujen teemojen Ennaltaehkäisevä työ strukturoidaan ohjelmaksi, jonka vat toisiaan. pohjalta. Käytetään yhtenäistä koulutusmateriaalia. Asiantuntijat tekevät vielä tiiviimpää yhteistyötä ihmisoikeuskoulutuksesta vastaavan kanssa koulutusmateriaalin kehittämisessä. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUDELLINEN TYÖ Ihmisoikeusliittoon tulee usein yhteydenottoja, joissa soittaja tarvitsee neuvontaa sen hahmottamiseksi, mikä hänen ydinongelmansa oikeudellisesta näkökulmasta on, sekä oikean yhteydenottotahon määrittämiseksi. Suomessa on lukuisia temaattisia auttavia puhelimia, mutta ei yleistä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Siksi aloitetaan v kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen Ihmisoikeusliiton matalan kynnyksen oikeudellinen neuvontapalvelu, esimerkiksi osaavien vapaaehtoisten tuella. Syksyllä 2014 perustetaan mm. oikeudellisista asiantuntijoista työryhmän kartoitustyön tueksi. Mahdollinen päivystyksen käynnistäminen sijoittuisi aikaisintaan kevääseen 2015 ja se riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä henkilöresursseista. Vuonna 2014 kartoitetaan myös Ihmisoikeusliiton mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Myös tämän työmuodon käynnistäminen riippuu pitkälti Ihmisoikeusliiton pysyvistä asiantuntijaresursseista. Asiakaspalvelu ja oikeudellinen neuvonta Tavoite Toimenpiteet

12 Muodostetaan kanta sille, onko Ihmisoikeusliiton mielekästä käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Tehdään kartoitus mahdollisuudesta käynnistää uudelleen oikeudellinen asiakas- ja neuvontapalvelu. Asiakas- ja neuvontapalvelun suunnittelun mietintäryhmä (toimisto+jk) Rekrytoidaan juristi (ehdollinen) Ihmisoikeusliiton yleinen asiakaspalvelu keskitetään säännöllisiin puhelinaikoihin Ihmisoikeusliiton muut asiakastyöntekijät saavat oikeudellista tukea juristikollegoilta. Kartoitetaan mahdollisuutta osallistua valikoituihin oikeudellisiin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti. Solmitaan yhteistyösopimus HY:n ja mahd. muiden yliopistojen kanssa Työryhmä miettii kokonaisuutta, viestintätyö ehdollinen ehdollinen 6. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talous Ihmisoikeusliiton taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ,76 euroa ja taseen oma pääoma ,26 euroa. Vuoden 2014 talousarvio noudattelee pitkälti vuoden 2013 lukuja, sillä valtion yleisavustuksen sekä RAY:n projekti- ja toiminta-avustuksien summat eivät ole muuttumassa. Merkittävin taloudellinen epävarmuus liittyy tutkimustiimin toimintaan, jonka työ rahoitetaan pitkälti Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tutkimussopimuksilla. Ihmisoikeusliitto toimii FRA:n kansallisena yhteystietokeskuksena yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Vuoden 2014 tutkimuksista ei ole vielä tietoa, sillä FRA on kilpailuttanut kaikki yhteystietokeskuksensa syksyllä Ihmisoikeusliitto osallistui tarjouskilpailuun yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. FRA ilmoittaa päätöksestä viimeistään kesäkuussa 2014, ja päätös vaikuttaa huomattavasti tutkimustiimin rahoitukseen ja toimintaan. Henkilöstö Vuoden 2014 alussa liitossa työskentelee 18 kokopäiväistä työntekijää. Ihmisoikeusliiton henkilöstö maaliskuussa 2014, vuoden aikana päättyvät määräaikaiset sopimukset suluissa merkittynä: Yleistoiminta, viestintä ja hallinto: Pääsihteeri Päivi Mattila Tiedottaja Niina Karling Visuaalisen viestinnän koordinaattori Heikki Pölönen 12

13 ( ) Talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral Toimistopäällikkö Helena Kaivo-oja Romanihanke: KokoNainen: Kitke: Tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen Asiantuntijat Rikhard Lumberg, Päivi Majaniemi( ) Asiantuntijat: Janneke Johansson, Saido Mohamed, Solomie Teshome. Hallinnon ja vaikuttamistyön koordinaattori Sini Maria Heikkilä ( ) Asiakastyön koordinaattori Christina Koivukoski ( ) Yhteisötyön koordinaattori Majid Allahyari ( ) Kitken ja KokoNaisen yhteisenä projektipäällikkönä toimii Johanna Latvala ( ) Ihmisoikeudet.net: Koordinaattori Nada Al Omair ( ) Tutkimukset, selvitykset: Tutkija Anni Sams ( ) Tutkija Anna-Maija Sorjanen ( ) Sopimukset Liitolla on yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Forum Capita Oy (toimitilat), Mehiläinen(työterveydenhuolto), Zimios Oy (verkko- ja IT-palvelut), Tilitoimisto Mansikka Oy (kirjanpito), Tuokko Tilintarkastus Oy (tilintarkastus), Helsingin Op Pankki Oyj (pankkipalvelut), Integral Oy (puhelinjärjestelmä), Helsingin toimistosiivous Oy (siivouspalvelut). Työterveyshuollon palveluja kilpailutetaan vuonna 2014, tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan keväällä 2014 ja kirjanpidon ja taloushallinnon palveluja tarkastellaan syksyllä 2014 jäsenrekisterin kilpailutuksen yhteydessä. 13

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017

IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 IHMISOIKEUSLIITON STRATEGIA 2014-2017 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO: NYKYTILA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. ARVOT 3. IHMISOIKEUSLIITTO 2017 VAIKUTTAVA, ASIANTUNTEVA, NÄKYVÄ 4. IHMISOIKEUSTAVOITTEET JA VAIKUTTAMISEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Sisältö

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Sisältö TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 IHMISOIKEUSTYÖN PAINOPISTEET... 3 2.1 Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ... 3 2.2 Tyttöjen ja naisten oikeudet sukupuolittunut väkivalta...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1 2 IHMISOIKEUSTYÖN PAINOPISTEET... 4 Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ... 5 Sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ... 5 Siirtolaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma käytäntöön Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Suvi Nipuli, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö

Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö Lahti 13.6.2013 18.6.2013 Helena Ewalds 1 Kansainväliset sopimukset ja suositukset YK laillisesti sitovia sopimuksia (CEDAW komitea)

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 31.5.2017 Martta October 1 Työpaja 8: Väkivallan ehkäisy Klo 11 12 työpajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 11.9.2013 Reetta Siukola 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 47/2016 00.01.01 15 Päätöksiä ja kirjelmiä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta -messut Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliitto ry 6.9.2017 #nuoretjaraha Mikä ihmeen Sementtiliitto?

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015. Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp)

Hallintovaliokunnalle 27.1.2015. Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp) Hallintovaliokunnalle 27.1.2015 Suomen Punaisen Ristin lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta (VNS 6/2014 vp) Yleisiä huomioita Suomen Punainen Risti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtainen apu Etelä-Karjalassa Lappeenranta 21.10.2015 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.1.2014 Lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilöiden toimenkuvan kehittäminen kunnissa

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Oulu 10.2.2016 Seija Parekh, Vieraileva tutkija, THL Suomen perinteiset kulttuuriset vähemmistöt Romanit, arviolta 10 000-12 000

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (5) 339 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet HEL 2016-013322 T 00 01 01 Päätös päätti kaupungin palvelutoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot