Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:45-18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Hirvelä Sirkka jäsen Järvenpää Esko jäsen Koskinen Pentti jäsen Sahala Eila jäsen Perälä Risto varajäsen Mikkola Leena varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Rajala Sanna valtuuston I vpj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Lehtinen Annaliisa hallintojohtaja Nevalainen Tarja henkilöstön edustaja Poissa Alanen Tuomo jäsen Putkonen Aira jäsen Kayander Igor NuorJämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Annaliisa Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Sirkka Hirvelä Esko Järvenpää

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Annaliisa Lehtinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 251 Työjärjestyksen hyväksyminen Työohjelma III/ Peltotien palvelutalon myyntilupa /Jämsän Vanhaintuki ry Kiukkoilankatu 11:n rahoitus ja Käpyläntie 11 myynti/purkulupa/kiinteistö Oy Jämsänmäki 255 Asumisen ohjaajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Vammaispalvelujen asumispalveluihin Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen / aiesopimuksen hyväksyminen 260 Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta seuraavat asiat: - Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen - Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehit tä mi seen / aiesopimuksen hyväksyminen - Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Merkittiin, että ennen kokousta klo kaupunginhallitus piti ilta kou lun strategiasta ja vastaanotti Jämsän Terveys Oy:n sel vi tyksen haltuunoton statuksesta sekä otti vastaan Vesilaitoksen ti lan nekat sauk sen. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina tekninen johta ja Tarja Kuisma, talousjohtaja Ari Luostarinen ja kaa voi tus ark ki tehti Kari Stenlund.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Työohjelma III/ / /2013 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvioissa on vuodelle 2015 "Kiinteät rakenteet ja laitteet" määrärahat, joiden käytöstä päättää kaupunginhallitus kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa. Talousarvioissa erikseen nimettyjen hankkeiden määrärahat ovat sitovia sekä meno- että tulorahoituksen osalta siten, että niiden osalta muutoksia suunnitelmaan tekee vain kaupunginvaltuusto. Vuoden 2015 viimeisessä työohjelmassa uusina työkohteina ovat Manulankadun rakentaminen ja Vitikkalan alueella havaittujen lahojen katuvalopylväiden uusiminen. Aiemmin käynnistyneistä hankkeista jatkuvat Seppolankujan ja Sirkankadun rakentaminen. Sirkankadun rakentaminen on käynnissä omajohtoisena työnä ja sen päällystys- ja kivityöt tullaan tilaamaan syksyn aikana. Asessorintien saneeraus käynnistyy syyskuussa, samoin kuin Etelätien saneeraus. Kilpakorventien saneeraussuunnitelman laatiminen on kilpailutettu ja suunnittelu käynnistyy. Pääväylien ympäristön parantaminen määrärahalla vaihdetaan Kauhkialantien kevyen liikenteen väylän (puistossa) puiset, lahonneet valaisinpylväät metallisiksi. Vitikkalan sillan peruskorjaussuunnitelma valmistuu syksyn aikana ja peruskorjaus kilpailutetaan vuoden vaihteessa. Ylä-Himoksen alueella varaudutaan kunnallistekniikan suunnittelun käynnistymiseen. Lintuvuoren asemakaava-alueen 1- vaiheen kunnallistekniikan toteutus alkaa elo-syyskuun vaihteessa. Leikkikenttien ja puistojen perusparantaminen määrärahalla esitetään toteutettavaksi frisbee-golfrata. Lisäksi käynnistetään maauimalan alueen suunnittelu, suunnittelun pohjana käytetään Jämsäpuiston alueelle laadittua yleisuunnitelmaa. Suunnittelussa huomioidaan kevyen liikenteen yhteys maauimalan ja joen välille. Maauimalan alueen toteutukseen esitetään varattavaksi määrärahaa talousarvioon vuodelle 2016 ja toteutukseen haetaan lähiliikuntapaikkojen toteuttamiseen myönnettävää avustusta. Himoksen reitistöihin esitetyllä määrärahalla osallistutaan Himoksen latuosuuskunnan hankkeeseen; hankkeen tarkoituksena on hankkia latuosuuskunnalle latukone, tehdä pieniä kunnostuksia nykyisille reiteille ja toteuttaa vuoden 2015 ensilumenlatu lumettamalla.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää työohjelman III/2015 kaupunginahallituksen hyväksyttäväksi ja esittää, että kaupunginhallitus antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille. hyväksyttiin. Myllymäen alueen kaivu- ja seuluu-urakka kilpailutetaan. Lautakunta myönsi kaupungininsinöörille luvan urakoitsijan valintaan. Khall Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy työohjelman III/2015 ja antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille. hyväksyttiin. Liitteet 1 Työohjelma III/2015

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Peltotien palvelutalon myyntilupa /Jämsän Vanhaintuki ry 2337/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Jämsän Vanhaintuki ry on kokouksessaan keskustellut Jäm sän kaupungin vanhuspalveluiden tekemästä selvityksestä Pelto tien palvelutalon nykytilanteesta ja asukkaiden mahdollisuuksista si joit tua toisenlaisen asumismuotoon sekä Peltotien myymisestä. Jämsän Vanhaintuki ry hakee kaupunginhallitukselta lupaa myydä Pel to tien palvelutalon rakennus kuluvan vuoden aikana. Jämsän Vanhaintuki ry:llä on Jämsän kaupungilta (kv ) laina, jonka pääoma on tällä hetkellä euroa. Laina on myön net ty yhteisesti Saksalan, Säterintien ja Peltotien pal ve lu asumi sen tarpeisiin. Jämsän kaupunki (kv ) on takaajana Kuntarahoitus Oyj:n Vanhaintuelle antamissa kahdessa lainassa, joiden jäljellä oleva pääoma on euroa.lainoilla on järjestelty Vanhaintuen ai kai sem pia lainoja mm. Peltotien osalta. Kuntarahoitus Oyj:n takauk sen vastavakuutena on kaupungin hallussa panttikirjat yh teis ar vol taan euroa, joissa kiinnitys Peltotien vuok ra oi keuteen L1. Yhdistyksen myyntipäätös tuli tiedoksi vasta, kun talo oli jo tyh jennet ty. Kesän aikana on kartoitettu edelleen eri vaihtoehtoja tap pioiden pienentämiseksi. Neuvotteluissa Kiinteistö Oy Jämsänmäen toimi tus joh ta jan kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa taloa ei siirretä kiin teis tö yh tiöl le. Yhtiöllä on paljon asuntomassaa itselläänkin, jonka jär jes te lyt ovat kesken ja kaupunki joutuu yhtiötä tukemaan näis säkin toimenpiteissä. Kaupungin ei kannata ottaa taloa hoitaakseen, koska talo vaatisi inves toin te ja ja ko. toiminnot on muutoinkin ulkoistettu. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa Jämsän Vanhaintuelle luvan myydä Peltotie 37 talo joko purettavaksi tai peruskorjattavaksi. Taloon tehdyt ra kenteel li set tutkimukset on esitettävättä myyntitilanteessa. Myyntiluvan ehtona on, että yhdistys lyhentää kaupungin lainoja ja/tai kaupungin takaamia lainoja talosta saatavilla myyntituotoilla. hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kiukkoilankatu 11:n rahoitus ja Käpyläntie 11 myynti/purkulupa/kiinteistö Oy Jämsänmäki 2052/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen huoneistoissa osoitteessa Kiukkoilankatu 11 on viimevuosina ollut useita putkirikkoja. Suunnitelmat käyt tö vesi put kis ton remontille on laadittu jo vuonna Kustannusarvio mo lem pien talojen remonteille oli tuolloin (sis. alv), Remont ti on tarkoitus tehdä syksyllä Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on kokouksessaan päät tä nyt esittää Jämsän kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le joko euron konsernilainan tai sa man suu ruisen takauksen myöntämistä Kiukkoilankatu 11:n käyttövesiputkiston re mont tiin. Samalla rahoituksella kohennettaisiin Kiukkoilankatu 11:n pi ha-aluet ta viihtyisämmäksi. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on käsitellyt ko kouk sessaan myös Käpyläntie 11:n purkulupa-asiaa. Kohteessa Käpyläntie 11 on 50 % asunnoista tyhjänä. Koskenpää ei alu ee na houkuttele, koska työ- ym. matkat ovat pitkiä. Sähkölämmitteisenä kohde aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja tyh jänä. Rakennuksissa on asuntoja Toisen rakennuksen purkaminen voi si olla ratkaisu vajaakäyttöön. Käpyläntie 3 osoitteessa on myös yk si tyhjä asunto ja kysyntää Koskenpäälle ei juuri ole. Yksi asunto Käpyläntie 11:ssa on tällä hetkellä kalustettu hä tä ma joitus ti lak si yhteistyössä SPR:n ja seurakunnan kanssa esim. tu li palois sa asuntonsa menettäneille. Asiakas tulee asuntoon SPR:n tai pe las tus vi ran omai sen toimesta. Asunnossa on valmius yöpymiseen ja muutaman päivän asumiseen, jotta varsinainen väliaikaisasunto jär jes tyy. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on päättänyt, että Käpyläntie 11 toi sen taloa purkua aletaan valmistella hakemalla lupa Jämsän kaupun gin hal li tuk sel ta ja vapautus aravarajoitteista. Yhtiölle jäisi kuuden asun non purkamisen jälkeen 14 asuntoa Koskenpäälle. Kaupungin antaman ohjeistuksen mukaista on, että Kiinteistö Oy Jäm sän mä ki vähentää asuntomääräänsä ja siten parantaa käyt tö astet taan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mu-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus kaan asuntokantaa vähennetään hallitusti siten, että yhtiön käyt tö aste saadaan % tasolle. Koskenpään asunnot ovat olleet jo pitkään tyhjillään. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa Kiinteistö Oy Jämsänmäelle purkuluvan toiselle Käpyläntie 11:n taloista. Luvan ehtona on, että tarvittavat viranomaisluvat hae taan (ARA yms.) ja että asuntoja tarjotaan ensin myyntiin. 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiin teistö Oy Jämsänmäelle takauksen enintään 10 vuoden laina-ajalle otet ta val le euron lainalle Kiukkoilankadun asuntojen put ki re mont tiin. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan sisältöisen muu te tun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus 1. antaa ensisijaisesti myyntiluvan molemmille Käpyläntie 11:n talois ta, mutta purkuluvan vaan toiselle. Myynti- ja purkuluvan ehto na on, että tarvittavat viranomaisluvat haetaan (ARA ym.) 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiin teistö Oy Jämsänmäelle takauksen enintään 10 vuoden laina-ajalle otet ta val le euron lainalle Kiukkoilankadun asuntojen put ki re mont tiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ko koukses sa tekemän muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin, että Tuomo Alanen ja Tarja Kuisma esteellisinä eivät osallis tu neet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Kvalt hyväksyttiin. Merkittiin, että Tuomo Alanen, Leena Pärnäjärvi, Eija Aaltonen ja Tarja Kuisma esteellisinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiukkoilankatu 11 on rakennettu 1993 ja yhtiön hallitus on päättänyt put ki re mon tis ta kokouksessa ja takauspäätös kau pun gin-

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus val tuus tol ta on euron lainalle, josta euroa on arvioi tu putkiremontin osuus ja euroa osoitetaan pihan viih tyisyy den ja sadevesijärjestelmän parantamiseen. Käyttövesiputkistovuotoja esiintyy kohteessa koko ajan, joten vä hintään putkiremontti tulee käynnistää päätöksen mukaisesti. Tä män osuuden lainantakauspäätös kaupunginvaltuustolta on saanut lainvoiman Kohteen käyttöaste on nyt 61 % (14 asuntoa tyhjänä /36) ja vuok ratap pio kuukaudessa 6.350,00 /kk. Kohteessa on 36 asuntoa, mutta ei yhtään yksiötä. Pien ten asuntojen kasvava kysyntä on synnyttänyt ajatuksen, että Kiuk koi lan ka dun neljä suurta 3h+k (71 m2) tyhjää asuntoa voitaisiin ja kaa kahdeksaksi 33 m2 1h + tupakeittiö huoneistoiksi. Arkkitehti Han nu Ala-Kolu on laatinut tästä luonnoksen. Kiinteistö Oy Jäm sänmä en hallitus päätti kokouksessaan, että luonnosten pohjalta pyy de tään tavoitehinta-arvio ja tämän jälkeen hallitus päättää jat kotoi men pi teis tä. Asuntojen pienentämisen kustannusarvio on noin Toimitusjohtaja on esittänyt hallitukselle, että hallitus päättää pyytää Jäm sän kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta kon ser ni lainan tai lainan takauksen (kaup. valt ) summan korottamista enintään euroon. Lopullinen lai nannos to mää rä päätettäisiin tarjousten tultua. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to korottaa päätöksessään 36/2015 olevan takauksen enintään euroon. Korotetulla takauksella Kiinteistö Oy Jäm sänmä ki muuttaa asuntoja pienemmiksi asunnoiksi. hyväksyttiin.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Asumisen ohjaajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Vammaispalvelujen asumispalveluihin 2003/01.01/2014 Sote Valmistelija: asumisyksikön esimies Asumisyksikön esimies Leena Rauhamäen, puh , esitys: Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut, Tulosyksikkö: Asumispalvelut, Kus tannus paik ka: Lamminhovi Asumisen ohjaajan työsuhde tulee auki edellisen työntekijän ir ti sanou dut tua lähtien. Lamminhovissa on 13 asuinpaikkaa, henkilökuntatarve: aamu 1 ohjaa ja, iltavuorossa 2 ohjaajaa, yöhoitajaa ei tarvita. Vakituista hen kilö kun taa on 3 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista asumisen ohjaajaa, joten vähemmällä henkilökuntamäärällä ei voida taata asu kas tur val lisuut ta ja asukkaiden tarvitsemaa ohjausta sekä hoitoa. Lamminhovi muut taa uusiin tiloihin keväällä Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus n euroa /vuosi. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää Lamminhovin asumisen ohjaajan toimelle (vakanssi ) täyttöluvan. Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuh teis sa toi mi neil le kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Jyrki Kokko esitti, että päätöksestä poistetaan lause Vakanssien täytössä etu si ja annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kel poi suus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Eija Aaltonen kannatti Ko kon esitystä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 4 ääntä (Poti, Aho la, Koivula ja Suuronen) ja Kokon ehdotus 4 ääntä (Kokko, Sa lonen, Aaltonen ja Pitkäniemi). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten esit teli jän ehdotus tuli päätökseksi.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Khall Henkilöstöjohtajan lausunto: Täyttölupa myönnetään. Ensisijaisesti rekrytoidaan henkilö, jonka palvelussuhde on ketjuuntunut. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan Lamminhovin asumisen ohjaajan toimelle (vakanssi ). Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall Toimielinten pöytäkirjat: - Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja :t Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Khall Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehityskäytävän yhteistilaisuus päätettiin esittää järjestettäväksi marraskuussa. - Maakuntahallintokeskustelu esitetään pidettäväksi lokakuun jälkeen.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen 2349/ /2015 Tekla Valmistelija: tontti-insinööri p Myllymäki II-teollisuusalueen kortteleiden tontit ovat olleet varattavina alkaen. Kiinnostus tontteja kohtaan on ollut toistaiseksi vähäistä. Tällä hetkellä varattuina ovat tontit ja 2 sekä Myllymäki II tonttien varausehtoja on syytä tarkistaa, pois lukien jo tehdyt tonttivaraukset (tontit ja 2 sekä ). Alueen infraan on panostettu ja tavoitteena on luoda korkeatasoinen yrityspuisto, joten on syytä tarkistaa eräitä varaus- ja luovutusehtoja. Huomattavaa on, että kaupunki subventoi tonttien luovutushintoja ja tontteja luovuttamalla saadaan vain osa alueeseen kohdistuneista kustannuksista kiinteistökaupoin tai vuokratuottoina takaisin. Tonttien vuokrasopimukseen tai kauppakirjaan tulee sisällyttää rakentamisvelvoite ja aiemmasta poiketen edellyttää vähintään 20 %:n toteutumista tontin kokonaisrakennusoikeuden määrästä kolmen (3) vuoden aikana luovutuksesta. Käytännössä Myllymäki II alueella se tarkoittaa tonttitehokkuusluvulla ilmaistuna 12 %:n rakennusoikeutta tontin pinta-alasta tonttikohtaisen rakennusoikeuden ollessa e = 0,6. (Esim. tontin pinta-ala on 4000 m2:ä ja e=0,6 eli enimmäisrakennusoikeus on 2400 k-m2, josta 20 %:a on 480 k-m2). Myllymäen vanhemmalla teollisuusalueella on ollut käytössä sakko, mikäli tontin varaaja ei ole täyttänyt rakentamisvelvoitetta määräajassa. Järjestelmä ei ole tuonut toivottuja tuloksia, koska sakko on ollut kertaluontoinen. Parempaan tulokseen päästäisiinkin ottamalla vuokrasopimukseen / tontin myyntiin liittyen rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä sopimussakko, joka tulisi suorittaa vuosittain siihen saakka kunnes em. 20 %:n suuruinen rakentamisvelvoite katsotaan tulleen täytetyksi. Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset tarkistukset alueen sopimuksiin sekä tonttien rakentamisvelvoitteen täyttämättä jättämisestä aiheutuvan sopimussakon määrät. Uudet varausehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall Valmistelija: tontti-insinööri p Tonttien luovutusehdoista päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset uudet maanvuokra- ja kauppakirjasopimusmallit sekä uudet varausja luovutusehdot koskien Myllymäki II TY-tontteja. Uudet varausehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. Khall Kaupunginjohtaja veti ehdotuksensa pois ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Valmistelija: tontti-insinööri p Rakentamisvelvoitteeseen liittyvät lausekkeet kauppakirjassa ja maan vuok ra so pi muk ses sa on yhdenmukaistettu. Mikäli ra ken ta misvel voi te ei neljän vuoden kuluessa täyty, maanvuokrasopimus pu retaan ja kauppakirjassa asetettu sopimussakko astuu voimaan. Tavoit tee na on, että kaupungilla on tarjolla riittävä valikoima teol li suustont te ja ja tontit ohjautuvat rakennushankkeisiin ryhtyville yrityksille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset uu det maanvuokra- ja kauppakirjasopimusmallit sekä uudet varausja luovutusehdot koskien Myllymäki II TY-tontteja. Uudet va raus ehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen / aiesopimuksen hyväksyminen 2364/ /2015 Khall Valmistelijat: talousjohtaja, puh , kaavoitusarkkitehti, puh , hallintojohtaja, puh Himoksen alueen tulevista merkittävistä investoinneista on al le kir joitet tu aiesopimus Lemminkäinen Oyj:n, Holiday Club Resorts Oy:n ja HimosLomat-yhtiöiden kesken. Aiesopimuksessa on so vit tu kylpylän, hotellin ja vapaa-ajanasumisen rakentamisen valmis te lus ta Himos Areenan ja Centerin väliselle alueelle. Investointi jul kis tet tiin tiedotustilaisuudessa. Hankeen rakentamisen on arvioitu työllistävän yli 100 henkilöä muuta mak si vuodeksi suoraan ja välillisesti. Pysyviä uusia työpaikkoja on arvioitu syntyvän Jämsään suoraan henkilötyövuotta ja välil li ses ti vähintään saman verran. Himoksen kylpylähanke edellyttää myös Jämsän kaupungin mukana oloa. Aiesopimuksen osapuolet ovat lähestyneet Jämsän kaupunkia eh do tuk sel la tavoista, joilla kaupungin panostukset hankkeeseen voi tai siin heidän näkemyksensä mukaan toteuttaa. Osapuolten ja kau pun gin välisiä neuvotteluja on tarkoitus jatkaa viikolla 24. Asiaa esitellään kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen ja käy asias ta keskustelun. Kaupunginhallitus antaa jat ko val mis te lu lin jaukset asiassa. Kaupunginhallitukselle esiteltiin kirjaamoon saapunut ehdotus kaupungin rooliksi Himoksen alueen kehityshankkeessa. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja antoi neuvotteleville viranhaltijoille jatkovalmisteluohjeita kuluvalla viikolla käytäviin jatkoneuvotteluihin. Hankkeen osapuolet neuvottelevat kaupungin edustajien kanssa tiistaina 9.6 ja torstaina Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen ylimäärisessä kokouksessaan 16.6., jolloin asiassa kaupunginhallituksen osalta on

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Khall valmius tehdä linjaavia päätöksiä hankkeen osalta. Hanketta esitellään valtuutetuille kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen suljetussa tilaisuudessa. Valmistelijat: kaupunginjohtaja, puh , talousjohtaja, puh , kaavoitusarkkitehti, puh ja hal linto joh ta ja, Yleistä: Himos on eteläisen Suomen suurin, ympärivuotinen, kansainvälinen ja kasvava matkailukeskus. Himoksen myötä matkailuelinkeino on kas va nut merkittäväksi elinkeinoksi Jämsän seudulla ja matkailun tu lo- ja työllisyysselvityksen mukaan Himoksen ja Jämsän seudun vä li tön matkailutulo vuodelta 2013 on noin 59 Meur, välillinen noin 70 Meur. Himos ja siihen linkittyvä Jämsän seudun matkailuelinkeino työllistää noin 300 henkilöä. Vuonna 2014 rekisteröityneitä yöpymisiä kirjattiin Hi mok sel la noin , rekisteröimätön sekä päiväkävijät mukaan lu kien Himoksen kävijämäärä liikkuu reilun paikkeilla. Ul komai sia asiakkaita Himoksella on nyt noin 25 %. Aluetta voidaan ja sitä tulee kehittää edelleen. Alueen kehittämiseksi tehty aiesopimus: Syksyllä 2013 Lemminkäinen Oyj aloitti Himos Kylpylän han ke ke hitys työn yhdessä Jämsän kaupungin kanssa. Monien vaiheiden ja muun muassa ns kylpylätontin vaihtamisen jälkeenkin Lem min käinen on jatkanut alueen suunnittelemista ja kylpylähankkeen suun nitte lua. Kehitystyön tuloksena on syntynyt aiesopimus Holi day Club, Tobermore Oy sekä Lemminkäinen Oyj ovat sitoutuneet hank keen edistämiseen kukin oman, aiesopimuksessa sovitun roo lijaon mukaisesti. Alueelle on hankesuunnitelman mukaisesti kehittymässä hotelli- ja kyl py lä kes kus, jossa Holiday Club Resort toimii operaattorina kyl pylän ja hotellin osalta ja Lemminkäinen toimii alueen pääasiallisena ra ken ta ja na. Tobermore Oy toimii osakkaana kylpyläyhtiössä sekä tu lee yhdeksi erilliseksi toimijaksi alueelle. Liiketoimintakonseptia on esi tel ty kaupunginhallitukselle iltakoulussa

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hanketta, sen liiketaloudellisia yksityiskohtia ja tunnuslukuja on esitel ty valtuutetuille valtuustoseminaarissa Hanke to teutues saan merkitsee alueelle huomattavia muutoksia ja ke hi tys mahdol li suuk sia. Kylpylä-hotellihankkeen tunnusluvut ja vaikutusten arviointia: Hankkeen kokonaisinvestointi on 1. vaiheen osalta arvioitu olevan noin miljoonaa euroa, joka jakaantuu seuraavasti: - kylpylä oheistiloineen 8 Meur - hotelli 10 Meur - loma-asuntotuotanto n kpl Meur Alueelta halutaan ympärivuotista sekä pitkäaikaisempaan lomailuun so vel tu vaa konseptia, viikonloppukävijöiden lisäksi. Hanke osaltaan nos taa Himoksen pois viikonloppukohteiden katogoriasta Himoksen kylpylähanke toimii veturina muun liiketoiminnan syntyyn ja kasvuun sekä nostaa Himoksen Etelä-Suomen ykköseksi. Loma-asun to ra ken ta mi nen yleisesti vilkastuu. Alueen pal ve lu lii ke toimin nat ke hit ty vät. Hankkeen johdosta Himoksen alueen ak ti vi teettien elin voi mai suus paranee ja kasvaa. Myös Golf kentän elin kel poisuus pa ra nee. Ehdotettu Jämsän kaupungin rooli hankkeessa Osapuolten neuvotteluissa on päädytty esittämään Jämsän kau pungin val tuus tol le ehdotusta, jossa Jämsän kaupunki lähtee mukaan hank kee seen hankkimalla omistukseensa maata, toimimalla maanvuok raa ja na kylpylän toteuttajalle sekä panostamalla alueen infraan. Osa puo let laativat aiesopimuksen, jossa sovitaan tarvittavien maakaup po jen to teu tuk ses ta. Ennen aiesopimuksen laatimista han kit tavien maa-aluei den arvot tulee selvittää ulkopuolisen arvioitsijan toimes ta. Maa-alu eet täsmennetään laadittavassa aiesopimuksessa. Kau pun gin val tuus ton periaatepäätöksessä päätetään investointien enim mäis mää räs tä ja ajoituksesta sekä rajataan hankkeen in vestoin tien kohdistuminen sekä aiesopimuksen raamit. Kaupungin mukaan lähtö hankkeeseen on keskeistä ja tärkeää: lyhyen ja pitkän aikavälin ajanjaksolla Jämsän kaupungin pa nos tuksen uskotaan luovan positiivista signaalia investointien kasvulle Himok seen ja laajemminkin Jämsän seudulle. Himos on ollut myös laman aikana kiinnostava investointikohde (HimosPark, Ravintola Rinne, Golf-kenttä, loma-asuntoja on myös valmistunut).

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupungin roolin arviointia kuntalaissa säädellyn kunnan toimialan va los sa: Kunnan kuntalaissa säännelty toimialasäännös määrittelee edelleen sen, mitä toimintaa kunta voi harjoittaa. Elinkeinoelämän yleisten edel ly tys ten luominen on kunnan toiminnan ydinaluetta hy vin voin tipal ve lu jen turvaamisen ohella. Kunta voi rakentaa kun nal lis tek niikkaa sekä huolehtia energia- ja vesihuollon järjestämisestä. Toi mi alasään nök sen perusteella ratkaistaan myös se, milloin kunta voi itse har joit taa elinkeinotoimintaa tai tukea sitä. (Harjula-Prättälä, Kun tala ki tausta ja tulkinnat, s. 130) Himoksen kylpylähankkeessa kaupungin rooliksi esitetään maan han kin taa, sen edelleen vuokrausta sekä infran rakentamista alu eelle (kuten pysäköinti). Kyseiset tehtävät ovat tyypillisesti elin kei no elämää ja työllisyyttä yleisesti palvelevia kunnan perustehtäviä. Hankkeen työllisyysvaikutuksia on arvioitu ja hankkeen työl li syys vai ku tukset alueelle ovat merkittävät sekä käynnistämisvaiheessa että to teutuk sen jälkeen. Kaupungin tehtävät hankkeessa tulevat palvelemaan myös kuntalaisia ja vierailijoita yleisesti. Hankkeella voidaan todeta olevan alueelle myös erityistä mat kai lullis ta ja elinvoimaa (tunnettavuutta) lisäävää merkitystä. Kaupunki luo hank kees sa myös yleisiä edellytyksiä yrityselämälle ja alueen ke hittä mi sel le, kuitenkaan kilpailematta itse yritysten kanssa. Kaupungin toi met eivät myöskään vinouta kilpailua. Kylpylähankkeet ovat ko roste tus ti paikallisia keskuksia ja hankkeita. Hankkeeseen osallistuminen kaupungin kantokyvyn ja ris kien hal linnan näkökulmasta Hanke on toteutettavissa Himoksen taloussuunnitelmassa olevien mui den hankkeiden ohessa. Rahoituksen osalta hankkeeseen on va rau dut tu tietoisesti mm. velkamäärää vähentämällä. Pidemmällä ai ka jak sol la on odotettavissa, että hanke tuo siihen sijoitetut varat ta kai sin verotulojen ja kasvavan Himoksen toimeliaisuuden kautta. Li sään ty nyt toimeliaisuus vaikuttaa koko kaupungin yrityselämään. Talouden tunnuslukuja ja riskien arviointia täydennetään kau pun ginhal li tuk sen kokoukseen erillisellä selvityksellä. Kaupungin investointien markkinaehtoisuuden selvittäminen: Kaupungin investointien (maakauppojen) markkinaehtoisuus tulee sel vit tää, jotta maakaupoilla ei synnytetä kiellettyä tukea kaupan toisel le osapuolelle. Investointien suuruutta tähän mennessä on ar vioitu osapuolten käsitysten valossa. Osapuolten käsitys hankittavien

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus maa-aluei den arvosta perustuu toteutuneisiin lähialueiden maa kauppoi hin sekä kaupungin käyttämiin alueen hyväksyttyihin vyö hy ke hintoi hin. Ennen aiesopimuksen allekirjoittamista hankintaan maa kauppo jen kohteista vähintään yksi, ulkopuolisen auktorisoidun kiin teis töar vioit si jan arviokirja. Hankkeen alustava aikataulu: Aiesopimuksen hyväksyminen kaupunginhallitus Asemakaava vireille tekninen lautakunta Kaavan hyväksyntävaihe 1/2017 Rakennuslupa vaiheelle 1. 1/2017 Vaihe 1. valmis 2018 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) se päättää, että Jämsän kaupunki sitoutuu osaltaan myö tä vaikut ta maan Himoksen alueen kehittämishankkeeseen siten, että - kaupunki varaa kaupungilta edellytettyihin investointeihin enin tään 4,45 miljoonaa euroa, - investoinnit voivat kohdistua tilikausille ja in vestoin tien kohteena voivat olla maa-alueet sekä alueelle raken net ta va infra - kaupunginvaltuusto sitoutuu edistämään alueen kaavoitusta hank keen edellyttämällä tavalla. 2) kaupunginvaltuusto toteaa, että Jämsän kaupungin hank keeseen osallistuminen voidaan tarvittavilta osin toteuttaa myös kau pun gin konsernirakennetta hyödyntämällä, 3) päättää valtuuttaa kaupunginhallituksen laatimaan ja hy väk symään asiassa aiesopimuksen mennessä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tar kis te taan kokouksessa. hyväksyttiin. Kaupunginhallitus totesi, että asiaa käsitellään mahdollisesti vielä kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa klo 15, jolloin asia kohdan esittelytekstiä voidaan vielä täydentää.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kvalt Keskustelun kuluessa Arja Paakkanen esitti, että investoinnin panostuksista ja tuotoista esitetään lisää selvitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Arja Paakkasen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen kohdan 3) muutoksin, että päivämäärä on Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Himoksen kylpylähankkeen valmistelu on edennyt ja hankkeen aieso pi mus ta esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Aie so pimuk ses sa on otettu huomioon kaupunginhallituksen an tamat jatkovalmistelulinjaukset. Aiesopimus perustuu Jämsän kau pungin val tuus ton antamiin raameihin. Hankkeen aikana osapuolten välille tulee aiesopimuksen lisäksi laadit ta vak si kiinteistökauppakirja/-kirjoja sekä maan vuok ra so pimus/-so pi muk sia. Mikäli osapuolet katsovat tarpeelliseksi, voidaan en nen lopullista kiinteistökauppaa solmia määrämuotoinen esi so pimus kaupan osapuolten kesken. Aiesopimuksen tarkoitus on sitoa osa puo let virallisesti hankkeen osapuoliksi ja kirkastaa kunkin rooli ja taloudelliset sitoumukset hankkeessa. Aiesopimuksen hy väk symäl lä kaupunginhallitus ryhtyy valtuuston periaatepäätöksen toimeen pa noon. Aiesopimuksessa on kirkastettu osapuolten tehtävät hankkeen osalta sekä yksilöity niin tarkasti kuin ennen kaavan valmistumista on mah dol lis ta, kaupungin ostettavaksi ja edelleen vuokrattavaksi tu levat maa-alueet. Osapuolet ovat hankkineet ulkopuolisen, puo lu eetto man kiinteistöarvion ja selvittäneet näin ostettavaksi luonnostellun maa-alu een käypää arvoa. Myös toteutuneet maa-alueiden kaupat alu eel la on otettu huomioon sovittaessa aiesopimuksessa mää ri teltyä ostohintaa. Aiesopimuksella kaupunki kuitenkin sitoutuu hankkee seen maanostajana sekä edelleen vuokraajana. Myös vuok ra sopi muk sen raameista sovitaan jo tässä vaiheessa. Kaupungin tehtäväksi hankkeessa jää myös pysäköintialueiden ja hi das ka tu osuu den rakentaminen sekä ns. purkuputken ra ken ta minen. Näiden infrahankkeiden osalta on tarkoitus hyödyntää alueella jo olevaa kapasiteettia ja hankekalustoa ja toteuttaa infran ra ken tami nen näin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Aiesopimusta esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Aiesopimus tulee julkiseksi asiakirjaksi, kun kukin hankkeen osa puoli on sen hyväksynyt. Esityslistan liitteenä sopimus on vielä ei-jul kinen asian keskeneräisyyden vuoksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen liitteineen. Kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen ja valtuutti kaupunginjohtajan ja/tai hallintojohtajan tekemään asiallisesti vähäisiä lähinnä teknisiä muutoksia sopimukseen. Sopimusasiakirja tulee julkiseksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen 2462/ /2015 Khall Valmistelija: vapaa-aikapalvelupalvelupäällikkö, puh Jämsäläissuunnistaja Merja Rantasen urheilu-ura on ollut pitkä ja me nes tyk se käs. Rantanen saavutti elokuussa 2015 toisen hen ki lökoh tai sen mitalinsa suunnistuksen maailmanmestaruuskisoissa. Kotiin tuomisina Merjalla oli hopeinen suunnistuksen keskimatkan MM-mi ta li. Vuonna 2013 Merja oli pronssikorokkeella Sotkamon MM-kil pai luis sa. Henkilökohtaisen EM-hopeamitalin Merja suunnisti vuon na Merjalle on kertynyt myös runsaasti viestimenestyksiä Suo men naisten arvokisajoukkueessa: EM-hopea 2012, MM-kulta 2011, MM-kulta 2010, EM-hopea 2010, MM-pronssi 2009, MM-kulta 2008 sekä EM-pronssi Kilpailu- ja harjoitusmatkoillaan sekä mediassa Merja Rantanen tuo ko ti paik ka kun taan sa myönteisellä tavalla esille. Merjan pr-arvoa on hyö dyn net ty mm. Jämsä Jukolan 2013 markkinoinnissa. Merja on lupau tu nut myös esiintymään työn alla olevalla uudella Jämsän kaupun gin esittelyvideolla. Merja on ilmoittanut jatkavansa mää rä tie toista valmentautumista ja kilpailu-uraansa ainakin vielä ensi kauden ajan. Merja on kotipaikkakunnallaan monessa mukana ja henkilönä erittäin hyvin tunnettu ja pidetty. Merja valittiin Jämsän Ämmäksi vuonna Jämsän Ämmät tekevät paljon vapaaehtoistyötä mm. paikka kun nan vanhusten hyväksi ja Merja onkin lupautunut mukaan vanhus ten lukupiiritoimintaan. Määrätietoinen ja tavoitteita kohti pyrkivä, avoin ja sosiaalinen urheilija on vahvasti mukana kasvattiseuransa Jäm sän Retki-Veikot ry:n toiminnassa tuoden huippu-urheilijan polkun sa myös seuran junioreille malliksi ja motivaation lähteeksi. Kaupunginjohtaja: Jämsän kaupunki muistaa suunnistaja Merja Rantasta me nes tyksek kään kilpailu-uran ja vuoden 2015 maa il man mes ta ruushopea mita lin johdosta euron stipendillä. hyväksyttiin.

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 251,252,253,254,255,256,257,258 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 259,260 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 259,260 Jämsän kaupunginhallitus Seppolantie Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa lasket taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus, valitusaika xx päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää. Pykälät Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Lisätietoja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moitet tava posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arki päivänä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen

Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen Kaupunginhallitus 218 08.06.2015 Kaupunginhallitus 223 16.06.2015 Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen 2364/02.05.02/2015 Khall 08.06.2015 218 Valmistelijat: talousjohtaja,

Lisätiedot

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2010 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 15.12.2010 klo 18:00-19:20 Paikka Villa Hiidenmäki, Hiidenmäentie 8, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen Heinäkenkä

Lisätiedot

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 14.12.2011 klo 16:00-17:00 Paikka Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 23.09.2014 klo 16:15-18:10 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.09.2011 klo 17:00-18:00 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 Aika 21.10.2013 klo 16:15-19:15 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 05.03.2015 klo 16:15-18:28 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 16.6.2015 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 16.6.2015 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 08.06.2015 klo 17:00-18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.03.2014 klo 17:45-17:49 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 01.10.2015 klo 15:00-15:45 Paikka Kelhänkadun virastotalo (3.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Aika 16.06.2015 klo 16:15-17:40 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:00-16:23 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot