Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:45-18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Hirvelä Sirkka jäsen Järvenpää Esko jäsen Koskinen Pentti jäsen Sahala Eila jäsen Perälä Risto varajäsen Mikkola Leena varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Rajala Sanna valtuuston I vpj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Lehtinen Annaliisa hallintojohtaja Nevalainen Tarja henkilöstön edustaja Poissa Alanen Tuomo jäsen Putkonen Aira jäsen Kayander Igor NuorJämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Annaliisa Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Sirkka Hirvelä Esko Järvenpää

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Annaliisa Lehtinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 251 Työjärjestyksen hyväksyminen Työohjelma III/ Peltotien palvelutalon myyntilupa /Jämsän Vanhaintuki ry Kiukkoilankatu 11:n rahoitus ja Käpyläntie 11 myynti/purkulupa/kiinteistö Oy Jämsänmäki 255 Asumisen ohjaajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Vammaispalvelujen asumispalveluihin Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen / aiesopimuksen hyväksyminen 260 Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta seuraavat asiat: - Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen - Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehit tä mi seen / aiesopimuksen hyväksyminen - Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Merkittiin, että ennen kokousta klo kaupunginhallitus piti ilta kou lun strategiasta ja vastaanotti Jämsän Terveys Oy:n sel vi tyksen haltuunoton statuksesta sekä otti vastaan Vesilaitoksen ti lan nekat sauk sen. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina tekninen johta ja Tarja Kuisma, talousjohtaja Ari Luostarinen ja kaa voi tus ark ki tehti Kari Stenlund.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Työohjelma III/ / /2013 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvioissa on vuodelle 2015 "Kiinteät rakenteet ja laitteet" määrärahat, joiden käytöstä päättää kaupunginhallitus kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa. Talousarvioissa erikseen nimettyjen hankkeiden määrärahat ovat sitovia sekä meno- että tulorahoituksen osalta siten, että niiden osalta muutoksia suunnitelmaan tekee vain kaupunginvaltuusto. Vuoden 2015 viimeisessä työohjelmassa uusina työkohteina ovat Manulankadun rakentaminen ja Vitikkalan alueella havaittujen lahojen katuvalopylväiden uusiminen. Aiemmin käynnistyneistä hankkeista jatkuvat Seppolankujan ja Sirkankadun rakentaminen. Sirkankadun rakentaminen on käynnissä omajohtoisena työnä ja sen päällystys- ja kivityöt tullaan tilaamaan syksyn aikana. Asessorintien saneeraus käynnistyy syyskuussa, samoin kuin Etelätien saneeraus. Kilpakorventien saneeraussuunnitelman laatiminen on kilpailutettu ja suunnittelu käynnistyy. Pääväylien ympäristön parantaminen määrärahalla vaihdetaan Kauhkialantien kevyen liikenteen väylän (puistossa) puiset, lahonneet valaisinpylväät metallisiksi. Vitikkalan sillan peruskorjaussuunnitelma valmistuu syksyn aikana ja peruskorjaus kilpailutetaan vuoden vaihteessa. Ylä-Himoksen alueella varaudutaan kunnallistekniikan suunnittelun käynnistymiseen. Lintuvuoren asemakaava-alueen 1- vaiheen kunnallistekniikan toteutus alkaa elo-syyskuun vaihteessa. Leikkikenttien ja puistojen perusparantaminen määrärahalla esitetään toteutettavaksi frisbee-golfrata. Lisäksi käynnistetään maauimalan alueen suunnittelu, suunnittelun pohjana käytetään Jämsäpuiston alueelle laadittua yleisuunnitelmaa. Suunnittelussa huomioidaan kevyen liikenteen yhteys maauimalan ja joen välille. Maauimalan alueen toteutukseen esitetään varattavaksi määrärahaa talousarvioon vuodelle 2016 ja toteutukseen haetaan lähiliikuntapaikkojen toteuttamiseen myönnettävää avustusta. Himoksen reitistöihin esitetyllä määrärahalla osallistutaan Himoksen latuosuuskunnan hankkeeseen; hankkeen tarkoituksena on hankkia latuosuuskunnalle latukone, tehdä pieniä kunnostuksia nykyisille reiteille ja toteuttaa vuoden 2015 ensilumenlatu lumettamalla.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää työohjelman III/2015 kaupunginahallituksen hyväksyttäväksi ja esittää, että kaupunginhallitus antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille. hyväksyttiin. Myllymäen alueen kaivu- ja seuluu-urakka kilpailutetaan. Lautakunta myönsi kaupungininsinöörille luvan urakoitsijan valintaan. Khall Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy työohjelman III/2015 ja antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille. hyväksyttiin. Liitteet 1 Työohjelma III/2015

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Peltotien palvelutalon myyntilupa /Jämsän Vanhaintuki ry 2337/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Jämsän Vanhaintuki ry on kokouksessaan keskustellut Jäm sän kaupungin vanhuspalveluiden tekemästä selvityksestä Pelto tien palvelutalon nykytilanteesta ja asukkaiden mahdollisuuksista si joit tua toisenlaisen asumismuotoon sekä Peltotien myymisestä. Jämsän Vanhaintuki ry hakee kaupunginhallitukselta lupaa myydä Pel to tien palvelutalon rakennus kuluvan vuoden aikana. Jämsän Vanhaintuki ry:llä on Jämsän kaupungilta (kv ) laina, jonka pääoma on tällä hetkellä euroa. Laina on myön net ty yhteisesti Saksalan, Säterintien ja Peltotien pal ve lu asumi sen tarpeisiin. Jämsän kaupunki (kv ) on takaajana Kuntarahoitus Oyj:n Vanhaintuelle antamissa kahdessa lainassa, joiden jäljellä oleva pääoma on euroa.lainoilla on järjestelty Vanhaintuen ai kai sem pia lainoja mm. Peltotien osalta. Kuntarahoitus Oyj:n takauk sen vastavakuutena on kaupungin hallussa panttikirjat yh teis ar vol taan euroa, joissa kiinnitys Peltotien vuok ra oi keuteen L1. Yhdistyksen myyntipäätös tuli tiedoksi vasta, kun talo oli jo tyh jennet ty. Kesän aikana on kartoitettu edelleen eri vaihtoehtoja tap pioiden pienentämiseksi. Neuvotteluissa Kiinteistö Oy Jämsänmäen toimi tus joh ta jan kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa taloa ei siirretä kiin teis tö yh tiöl le. Yhtiöllä on paljon asuntomassaa itselläänkin, jonka jär jes te lyt ovat kesken ja kaupunki joutuu yhtiötä tukemaan näis säkin toimenpiteissä. Kaupungin ei kannata ottaa taloa hoitaakseen, koska talo vaatisi inves toin te ja ja ko. toiminnot on muutoinkin ulkoistettu. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa Jämsän Vanhaintuelle luvan myydä Peltotie 37 talo joko purettavaksi tai peruskorjattavaksi. Taloon tehdyt ra kenteel li set tutkimukset on esitettävättä myyntitilanteessa. Myyntiluvan ehtona on, että yhdistys lyhentää kaupungin lainoja ja/tai kaupungin takaamia lainoja talosta saatavilla myyntituotoilla. hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kiukkoilankatu 11:n rahoitus ja Käpyläntie 11 myynti/purkulupa/kiinteistö Oy Jämsänmäki 2052/ /2015 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen huoneistoissa osoitteessa Kiukkoilankatu 11 on viimevuosina ollut useita putkirikkoja. Suunnitelmat käyt tö vesi put kis ton remontille on laadittu jo vuonna Kustannusarvio mo lem pien talojen remonteille oli tuolloin (sis. alv), Remont ti on tarkoitus tehdä syksyllä Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on kokouksessaan päät tä nyt esittää Jämsän kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le joko euron konsernilainan tai sa man suu ruisen takauksen myöntämistä Kiukkoilankatu 11:n käyttövesiputkiston re mont tiin. Samalla rahoituksella kohennettaisiin Kiukkoilankatu 11:n pi ha-aluet ta viihtyisämmäksi. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on käsitellyt ko kouk sessaan myös Käpyläntie 11:n purkulupa-asiaa. Kohteessa Käpyläntie 11 on 50 % asunnoista tyhjänä. Koskenpää ei alu ee na houkuttele, koska työ- ym. matkat ovat pitkiä. Sähkölämmitteisenä kohde aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja tyh jänä. Rakennuksissa on asuntoja Toisen rakennuksen purkaminen voi si olla ratkaisu vajaakäyttöön. Käpyläntie 3 osoitteessa on myös yk si tyhjä asunto ja kysyntää Koskenpäälle ei juuri ole. Yksi asunto Käpyläntie 11:ssa on tällä hetkellä kalustettu hä tä ma joitus ti lak si yhteistyössä SPR:n ja seurakunnan kanssa esim. tu li palois sa asuntonsa menettäneille. Asiakas tulee asuntoon SPR:n tai pe las tus vi ran omai sen toimesta. Asunnossa on valmius yöpymiseen ja muutaman päivän asumiseen, jotta varsinainen väliaikaisasunto jär jes tyy. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on päättänyt, että Käpyläntie 11 toi sen taloa purkua aletaan valmistella hakemalla lupa Jämsän kaupun gin hal li tuk sel ta ja vapautus aravarajoitteista. Yhtiölle jäisi kuuden asun non purkamisen jälkeen 14 asuntoa Koskenpäälle. Kaupungin antaman ohjeistuksen mukaista on, että Kiinteistö Oy Jäm sän mä ki vähentää asuntomääräänsä ja siten parantaa käyt tö astet taan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mu-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus kaan asuntokantaa vähennetään hallitusti siten, että yhtiön käyt tö aste saadaan % tasolle. Koskenpään asunnot ovat olleet jo pitkään tyhjillään. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa Kiinteistö Oy Jämsänmäelle purkuluvan toiselle Käpyläntie 11:n taloista. Luvan ehtona on, että tarvittavat viranomaisluvat hae taan (ARA yms.) ja että asuntoja tarjotaan ensin myyntiin. 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiin teistö Oy Jämsänmäelle takauksen enintään 10 vuoden laina-ajalle otet ta val le euron lainalle Kiukkoilankadun asuntojen put ki re mont tiin. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan sisältöisen muu te tun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus 1. antaa ensisijaisesti myyntiluvan molemmille Käpyläntie 11:n talois ta, mutta purkuluvan vaan toiselle. Myynti- ja purkuluvan ehto na on, että tarvittavat viranomaisluvat haetaan (ARA ym.) 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiin teistö Oy Jämsänmäelle takauksen enintään 10 vuoden laina-ajalle otet ta val le euron lainalle Kiukkoilankadun asuntojen put ki re mont tiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ko koukses sa tekemän muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin, että Tuomo Alanen ja Tarja Kuisma esteellisinä eivät osallis tu neet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Kvalt hyväksyttiin. Merkittiin, että Tuomo Alanen, Leena Pärnäjärvi, Eija Aaltonen ja Tarja Kuisma esteellisinä eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiukkoilankatu 11 on rakennettu 1993 ja yhtiön hallitus on päättänyt put ki re mon tis ta kokouksessa ja takauspäätös kau pun gin-

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus val tuus tol ta on euron lainalle, josta euroa on arvioi tu putkiremontin osuus ja euroa osoitetaan pihan viih tyisyy den ja sadevesijärjestelmän parantamiseen. Käyttövesiputkistovuotoja esiintyy kohteessa koko ajan, joten vä hintään putkiremontti tulee käynnistää päätöksen mukaisesti. Tä män osuuden lainantakauspäätös kaupunginvaltuustolta on saanut lainvoiman Kohteen käyttöaste on nyt 61 % (14 asuntoa tyhjänä /36) ja vuok ratap pio kuukaudessa 6.350,00 /kk. Kohteessa on 36 asuntoa, mutta ei yhtään yksiötä. Pien ten asuntojen kasvava kysyntä on synnyttänyt ajatuksen, että Kiuk koi lan ka dun neljä suurta 3h+k (71 m2) tyhjää asuntoa voitaisiin ja kaa kahdeksaksi 33 m2 1h + tupakeittiö huoneistoiksi. Arkkitehti Han nu Ala-Kolu on laatinut tästä luonnoksen. Kiinteistö Oy Jäm sänmä en hallitus päätti kokouksessaan, että luonnosten pohjalta pyy de tään tavoitehinta-arvio ja tämän jälkeen hallitus päättää jat kotoi men pi teis tä. Asuntojen pienentämisen kustannusarvio on noin Toimitusjohtaja on esittänyt hallitukselle, että hallitus päättää pyytää Jäm sän kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta kon ser ni lainan tai lainan takauksen (kaup. valt ) summan korottamista enintään euroon. Lopullinen lai nannos to mää rä päätettäisiin tarjousten tultua. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to korottaa päätöksessään 36/2015 olevan takauksen enintään euroon. Korotetulla takauksella Kiinteistö Oy Jäm sänmä ki muuttaa asuntoja pienemmiksi asunnoiksi. hyväksyttiin.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Asumisen ohjaajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Vammaispalvelujen asumispalveluihin 2003/01.01/2014 Sote Valmistelija: asumisyksikön esimies Asumisyksikön esimies Leena Rauhamäen, puh , esitys: Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut, Tulosyksikkö: Asumispalvelut, Kus tannus paik ka: Lamminhovi Asumisen ohjaajan työsuhde tulee auki edellisen työntekijän ir ti sanou dut tua lähtien. Lamminhovissa on 13 asuinpaikkaa, henkilökuntatarve: aamu 1 ohjaa ja, iltavuorossa 2 ohjaajaa, yöhoitajaa ei tarvita. Vakituista hen kilö kun taa on 3 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista asumisen ohjaajaa, joten vähemmällä henkilökuntamäärällä ei voida taata asu kas tur val lisuut ta ja asukkaiden tarvitsemaa ohjausta sekä hoitoa. Lamminhovi muut taa uusiin tiloihin keväällä Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus n euroa /vuosi. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää Lamminhovin asumisen ohjaajan toimelle (vakanssi ) täyttöluvan. Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuh teis sa toi mi neil le kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Jyrki Kokko esitti, että päätöksestä poistetaan lause Vakanssien täytössä etu si ja annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kel poi suus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Eija Aaltonen kannatti Ko kon esitystä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 4 ääntä (Poti, Aho la, Koivula ja Suuronen) ja Kokon ehdotus 4 ääntä (Kokko, Sa lonen, Aaltonen ja Pitkäniemi). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten esit teli jän ehdotus tuli päätökseksi.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Khall Henkilöstöjohtajan lausunto: Täyttölupa myönnetään. Ensisijaisesti rekrytoidaan henkilö, jonka palvelussuhde on ketjuuntunut. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan Lamminhovin asumisen ohjaajan toimelle (vakanssi ). Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall Toimielinten pöytäkirjat: - Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja :t Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Khall Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehityskäytävän yhteistilaisuus päätettiin esittää järjestettäväksi marraskuussa. - Maakuntahallintokeskustelu esitetään pidettäväksi lokakuun jälkeen.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Myllymäki II:n TY-tonttien varaaminen ja luovuttaminen 2349/ /2015 Tekla Valmistelija: tontti-insinööri p Myllymäki II-teollisuusalueen kortteleiden tontit ovat olleet varattavina alkaen. Kiinnostus tontteja kohtaan on ollut toistaiseksi vähäistä. Tällä hetkellä varattuina ovat tontit ja 2 sekä Myllymäki II tonttien varausehtoja on syytä tarkistaa, pois lukien jo tehdyt tonttivaraukset (tontit ja 2 sekä ). Alueen infraan on panostettu ja tavoitteena on luoda korkeatasoinen yrityspuisto, joten on syytä tarkistaa eräitä varaus- ja luovutusehtoja. Huomattavaa on, että kaupunki subventoi tonttien luovutushintoja ja tontteja luovuttamalla saadaan vain osa alueeseen kohdistuneista kustannuksista kiinteistökaupoin tai vuokratuottoina takaisin. Tonttien vuokrasopimukseen tai kauppakirjaan tulee sisällyttää rakentamisvelvoite ja aiemmasta poiketen edellyttää vähintään 20 %:n toteutumista tontin kokonaisrakennusoikeuden määrästä kolmen (3) vuoden aikana luovutuksesta. Käytännössä Myllymäki II alueella se tarkoittaa tonttitehokkuusluvulla ilmaistuna 12 %:n rakennusoikeutta tontin pinta-alasta tonttikohtaisen rakennusoikeuden ollessa e = 0,6. (Esim. tontin pinta-ala on 4000 m2:ä ja e=0,6 eli enimmäisrakennusoikeus on 2400 k-m2, josta 20 %:a on 480 k-m2). Myllymäen vanhemmalla teollisuusalueella on ollut käytössä sakko, mikäli tontin varaaja ei ole täyttänyt rakentamisvelvoitetta määräajassa. Järjestelmä ei ole tuonut toivottuja tuloksia, koska sakko on ollut kertaluontoinen. Parempaan tulokseen päästäisiinkin ottamalla vuokrasopimukseen / tontin myyntiin liittyen rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä sopimussakko, joka tulisi suorittaa vuosittain siihen saakka kunnes em. 20 %:n suuruinen rakentamisvelvoite katsotaan tulleen täytetyksi. Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset tarkistukset alueen sopimuksiin sekä tonttien rakentamisvelvoitteen täyttämättä jättämisestä aiheutuvan sopimussakon määrät. Uudet varausehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall Valmistelija: tontti-insinööri p Tonttien luovutusehdoista päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset uudet maanvuokra- ja kauppakirjasopimusmallit sekä uudet varausja luovutusehdot koskien Myllymäki II TY-tontteja. Uudet varausehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. Khall Kaupunginjohtaja veti ehdotuksensa pois ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Valmistelija: tontti-insinööri p Rakentamisvelvoitteeseen liittyvät lausekkeet kauppakirjassa ja maan vuok ra so pi muk ses sa on yhdenmukaistettu. Mikäli ra ken ta misvel voi te ei neljän vuoden kuluessa täyty, maanvuokrasopimus pu retaan ja kauppakirjassa asetettu sopimussakko astuu voimaan. Tavoit tee na on, että kaupungilla on tarjolla riittävä valikoima teol li suustont te ja ja tontit ohjautuvat rakennushankkeisiin ryhtyville yrityksille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset uu det maanvuokra- ja kauppakirjasopimusmallit sekä uudet varausja luovutusehdot koskien Myllymäki II TY-tontteja. Uudet va raus ehdot eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä varauksia tai sopimuksia. hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Himoksen kylpylähanke ja kaupungin osallistuminen alueen kehittämiseen / aiesopimuksen hyväksyminen 2364/ /2015 Khall Valmistelijat: talousjohtaja, puh , kaavoitusarkkitehti, puh , hallintojohtaja, puh Himoksen alueen tulevista merkittävistä investoinneista on al le kir joitet tu aiesopimus Lemminkäinen Oyj:n, Holiday Club Resorts Oy:n ja HimosLomat-yhtiöiden kesken. Aiesopimuksessa on so vit tu kylpylän, hotellin ja vapaa-ajanasumisen rakentamisen valmis te lus ta Himos Areenan ja Centerin väliselle alueelle. Investointi jul kis tet tiin tiedotustilaisuudessa. Hankeen rakentamisen on arvioitu työllistävän yli 100 henkilöä muuta mak si vuodeksi suoraan ja välillisesti. Pysyviä uusia työpaikkoja on arvioitu syntyvän Jämsään suoraan henkilötyövuotta ja välil li ses ti vähintään saman verran. Himoksen kylpylähanke edellyttää myös Jämsän kaupungin mukana oloa. Aiesopimuksen osapuolet ovat lähestyneet Jämsän kaupunkia eh do tuk sel la tavoista, joilla kaupungin panostukset hankkeeseen voi tai siin heidän näkemyksensä mukaan toteuttaa. Osapuolten ja kau pun gin välisiä neuvotteluja on tarkoitus jatkaa viikolla 24. Asiaa esitellään kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen ja käy asias ta keskustelun. Kaupunginhallitus antaa jat ko val mis te lu lin jaukset asiassa. Kaupunginhallitukselle esiteltiin kirjaamoon saapunut ehdotus kaupungin rooliksi Himoksen alueen kehityshankkeessa. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja antoi neuvotteleville viranhaltijoille jatkovalmisteluohjeita kuluvalla viikolla käytäviin jatkoneuvotteluihin. Hankkeen osapuolet neuvottelevat kaupungin edustajien kanssa tiistaina 9.6 ja torstaina Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen ylimäärisessä kokouksessaan 16.6., jolloin asiassa kaupunginhallituksen osalta on

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Khall valmius tehdä linjaavia päätöksiä hankkeen osalta. Hanketta esitellään valtuutetuille kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen suljetussa tilaisuudessa. Valmistelijat: kaupunginjohtaja, puh , talousjohtaja, puh , kaavoitusarkkitehti, puh ja hal linto joh ta ja, Yleistä: Himos on eteläisen Suomen suurin, ympärivuotinen, kansainvälinen ja kasvava matkailukeskus. Himoksen myötä matkailuelinkeino on kas va nut merkittäväksi elinkeinoksi Jämsän seudulla ja matkailun tu lo- ja työllisyysselvityksen mukaan Himoksen ja Jämsän seudun vä li tön matkailutulo vuodelta 2013 on noin 59 Meur, välillinen noin 70 Meur. Himos ja siihen linkittyvä Jämsän seudun matkailuelinkeino työllistää noin 300 henkilöä. Vuonna 2014 rekisteröityneitä yöpymisiä kirjattiin Hi mok sel la noin , rekisteröimätön sekä päiväkävijät mukaan lu kien Himoksen kävijämäärä liikkuu reilun paikkeilla. Ul komai sia asiakkaita Himoksella on nyt noin 25 %. Aluetta voidaan ja sitä tulee kehittää edelleen. Alueen kehittämiseksi tehty aiesopimus: Syksyllä 2013 Lemminkäinen Oyj aloitti Himos Kylpylän han ke ke hitys työn yhdessä Jämsän kaupungin kanssa. Monien vaiheiden ja muun muassa ns kylpylätontin vaihtamisen jälkeenkin Lem min käinen on jatkanut alueen suunnittelemista ja kylpylähankkeen suun nitte lua. Kehitystyön tuloksena on syntynyt aiesopimus Holi day Club, Tobermore Oy sekä Lemminkäinen Oyj ovat sitoutuneet hank keen edistämiseen kukin oman, aiesopimuksessa sovitun roo lijaon mukaisesti. Alueelle on hankesuunnitelman mukaisesti kehittymässä hotelli- ja kyl py lä kes kus, jossa Holiday Club Resort toimii operaattorina kyl pylän ja hotellin osalta ja Lemminkäinen toimii alueen pääasiallisena ra ken ta ja na. Tobermore Oy toimii osakkaana kylpyläyhtiössä sekä tu lee yhdeksi erilliseksi toimijaksi alueelle. Liiketoimintakonseptia on esi tel ty kaupunginhallitukselle iltakoulussa

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hanketta, sen liiketaloudellisia yksityiskohtia ja tunnuslukuja on esitel ty valtuutetuille valtuustoseminaarissa Hanke to teutues saan merkitsee alueelle huomattavia muutoksia ja ke hi tys mahdol li suuk sia. Kylpylä-hotellihankkeen tunnusluvut ja vaikutusten arviointia: Hankkeen kokonaisinvestointi on 1. vaiheen osalta arvioitu olevan noin miljoonaa euroa, joka jakaantuu seuraavasti: - kylpylä oheistiloineen 8 Meur - hotelli 10 Meur - loma-asuntotuotanto n kpl Meur Alueelta halutaan ympärivuotista sekä pitkäaikaisempaan lomailuun so vel tu vaa konseptia, viikonloppukävijöiden lisäksi. Hanke osaltaan nos taa Himoksen pois viikonloppukohteiden katogoriasta Himoksen kylpylähanke toimii veturina muun liiketoiminnan syntyyn ja kasvuun sekä nostaa Himoksen Etelä-Suomen ykköseksi. Loma-asun to ra ken ta mi nen yleisesti vilkastuu. Alueen pal ve lu lii ke toimin nat ke hit ty vät. Hankkeen johdosta Himoksen alueen ak ti vi teettien elin voi mai suus paranee ja kasvaa. Myös Golf kentän elin kel poisuus pa ra nee. Ehdotettu Jämsän kaupungin rooli hankkeessa Osapuolten neuvotteluissa on päädytty esittämään Jämsän kau pungin val tuus tol le ehdotusta, jossa Jämsän kaupunki lähtee mukaan hank kee seen hankkimalla omistukseensa maata, toimimalla maanvuok raa ja na kylpylän toteuttajalle sekä panostamalla alueen infraan. Osa puo let laativat aiesopimuksen, jossa sovitaan tarvittavien maakaup po jen to teu tuk ses ta. Ennen aiesopimuksen laatimista han kit tavien maa-aluei den arvot tulee selvittää ulkopuolisen arvioitsijan toimes ta. Maa-alu eet täsmennetään laadittavassa aiesopimuksessa. Kau pun gin val tuus ton periaatepäätöksessä päätetään investointien enim mäis mää räs tä ja ajoituksesta sekä rajataan hankkeen in vestoin tien kohdistuminen sekä aiesopimuksen raamit. Kaupungin mukaan lähtö hankkeeseen on keskeistä ja tärkeää: lyhyen ja pitkän aikavälin ajanjaksolla Jämsän kaupungin pa nos tuksen uskotaan luovan positiivista signaalia investointien kasvulle Himok seen ja laajemminkin Jämsän seudulle. Himos on ollut myös laman aikana kiinnostava investointikohde (HimosPark, Ravintola Rinne, Golf-kenttä, loma-asuntoja on myös valmistunut).

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupungin roolin arviointia kuntalaissa säädellyn kunnan toimialan va los sa: Kunnan kuntalaissa säännelty toimialasäännös määrittelee edelleen sen, mitä toimintaa kunta voi harjoittaa. Elinkeinoelämän yleisten edel ly tys ten luominen on kunnan toiminnan ydinaluetta hy vin voin tipal ve lu jen turvaamisen ohella. Kunta voi rakentaa kun nal lis tek niikkaa sekä huolehtia energia- ja vesihuollon järjestämisestä. Toi mi alasään nök sen perusteella ratkaistaan myös se, milloin kunta voi itse har joit taa elinkeinotoimintaa tai tukea sitä. (Harjula-Prättälä, Kun tala ki tausta ja tulkinnat, s. 130) Himoksen kylpylähankkeessa kaupungin rooliksi esitetään maan han kin taa, sen edelleen vuokrausta sekä infran rakentamista alu eelle (kuten pysäköinti). Kyseiset tehtävät ovat tyypillisesti elin kei no elämää ja työllisyyttä yleisesti palvelevia kunnan perustehtäviä. Hankkeen työllisyysvaikutuksia on arvioitu ja hankkeen työl li syys vai ku tukset alueelle ovat merkittävät sekä käynnistämisvaiheessa että to teutuk sen jälkeen. Kaupungin tehtävät hankkeessa tulevat palvelemaan myös kuntalaisia ja vierailijoita yleisesti. Hankkeella voidaan todeta olevan alueelle myös erityistä mat kai lullis ta ja elinvoimaa (tunnettavuutta) lisäävää merkitystä. Kaupunki luo hank kees sa myös yleisiä edellytyksiä yrityselämälle ja alueen ke hittä mi sel le, kuitenkaan kilpailematta itse yritysten kanssa. Kaupungin toi met eivät myöskään vinouta kilpailua. Kylpylähankkeet ovat ko roste tus ti paikallisia keskuksia ja hankkeita. Hankkeeseen osallistuminen kaupungin kantokyvyn ja ris kien hal linnan näkökulmasta Hanke on toteutettavissa Himoksen taloussuunnitelmassa olevien mui den hankkeiden ohessa. Rahoituksen osalta hankkeeseen on va rau dut tu tietoisesti mm. velkamäärää vähentämällä. Pidemmällä ai ka jak sol la on odotettavissa, että hanke tuo siihen sijoitetut varat ta kai sin verotulojen ja kasvavan Himoksen toimeliaisuuden kautta. Li sään ty nyt toimeliaisuus vaikuttaa koko kaupungin yrityselämään. Talouden tunnuslukuja ja riskien arviointia täydennetään kau pun ginhal li tuk sen kokoukseen erillisellä selvityksellä. Kaupungin investointien markkinaehtoisuuden selvittäminen: Kaupungin investointien (maakauppojen) markkinaehtoisuus tulee sel vit tää, jotta maakaupoilla ei synnytetä kiellettyä tukea kaupan toisel le osapuolelle. Investointien suuruutta tähän mennessä on ar vioitu osapuolten käsitysten valossa. Osapuolten käsitys hankittavien

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus maa-aluei den arvosta perustuu toteutuneisiin lähialueiden maa kauppoi hin sekä kaupungin käyttämiin alueen hyväksyttyihin vyö hy ke hintoi hin. Ennen aiesopimuksen allekirjoittamista hankintaan maa kauppo jen kohteista vähintään yksi, ulkopuolisen auktorisoidun kiin teis töar vioit si jan arviokirja. Hankkeen alustava aikataulu: Aiesopimuksen hyväksyminen kaupunginhallitus Asemakaava vireille tekninen lautakunta Kaavan hyväksyntävaihe 1/2017 Rakennuslupa vaiheelle 1. 1/2017 Vaihe 1. valmis 2018 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) se päättää, että Jämsän kaupunki sitoutuu osaltaan myö tä vaikut ta maan Himoksen alueen kehittämishankkeeseen siten, että - kaupunki varaa kaupungilta edellytettyihin investointeihin enin tään 4,45 miljoonaa euroa, - investoinnit voivat kohdistua tilikausille ja in vestoin tien kohteena voivat olla maa-alueet sekä alueelle raken net ta va infra - kaupunginvaltuusto sitoutuu edistämään alueen kaavoitusta hank keen edellyttämällä tavalla. 2) kaupunginvaltuusto toteaa, että Jämsän kaupungin hank keeseen osallistuminen voidaan tarvittavilta osin toteuttaa myös kau pun gin konsernirakennetta hyödyntämällä, 3) päättää valtuuttaa kaupunginhallituksen laatimaan ja hy väk symään asiassa aiesopimuksen mennessä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tar kis te taan kokouksessa. hyväksyttiin. Kaupunginhallitus totesi, että asiaa käsitellään mahdollisesti vielä kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa klo 15, jolloin asia kohdan esittelytekstiä voidaan vielä täydentää.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kvalt Keskustelun kuluessa Arja Paakkanen esitti, että investoinnin panostuksista ja tuotoista esitetään lisää selvitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Arja Paakkasen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen kohdan 3) muutoksin, että päivämäärä on Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Himoksen kylpylähankkeen valmistelu on edennyt ja hankkeen aieso pi mus ta esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Aie so pimuk ses sa on otettu huomioon kaupunginhallituksen an tamat jatkovalmistelulinjaukset. Aiesopimus perustuu Jämsän kau pungin val tuus ton antamiin raameihin. Hankkeen aikana osapuolten välille tulee aiesopimuksen lisäksi laadit ta vak si kiinteistökauppakirja/-kirjoja sekä maan vuok ra so pimus/-so pi muk sia. Mikäli osapuolet katsovat tarpeelliseksi, voidaan en nen lopullista kiinteistökauppaa solmia määrämuotoinen esi so pimus kaupan osapuolten kesken. Aiesopimuksen tarkoitus on sitoa osa puo let virallisesti hankkeen osapuoliksi ja kirkastaa kunkin rooli ja taloudelliset sitoumukset hankkeessa. Aiesopimuksen hy väk symäl lä kaupunginhallitus ryhtyy valtuuston periaatepäätöksen toimeen pa noon. Aiesopimuksessa on kirkastettu osapuolten tehtävät hankkeen osalta sekä yksilöity niin tarkasti kuin ennen kaavan valmistumista on mah dol lis ta, kaupungin ostettavaksi ja edelleen vuokrattavaksi tu levat maa-alueet. Osapuolet ovat hankkineet ulkopuolisen, puo lu eetto man kiinteistöarvion ja selvittäneet näin ostettavaksi luonnostellun maa-alu een käypää arvoa. Myös toteutuneet maa-alueiden kaupat alu eel la on otettu huomioon sovittaessa aiesopimuksessa mää ri teltyä ostohintaa. Aiesopimuksella kaupunki kuitenkin sitoutuu hankkee seen maanostajana sekä edelleen vuokraajana. Myös vuok ra sopi muk sen raameista sovitaan jo tässä vaiheessa. Kaupungin tehtäväksi hankkeessa jää myös pysäköintialueiden ja hi das ka tu osuu den rakentaminen sekä ns. purkuputken ra ken ta minen. Näiden infrahankkeiden osalta on tarkoitus hyödyntää alueella jo olevaa kapasiteettia ja hankekalustoa ja toteuttaa infran ra ken tami nen näin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Aiesopimusta esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Aiesopimus tulee julkiseksi asiakirjaksi, kun kukin hankkeen osa puoli on sen hyväksynyt. Esityslistan liitteenä sopimus on vielä ei-jul kinen asian keskeneräisyyden vuoksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen liitteineen. Kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen ja valtuutti kaupunginjohtajan ja/tai hallintojohtajan tekemään asiallisesti vähäisiä lähinnä teknisiä muutoksia sopimukseen. Sopimusasiakirja tulee julkiseksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Palkitseminen menestyksekkäästä urheilu-urasta ja vuoden 2015 maailmanmestaruushopeasta / Merja Rantanen 2462/ /2015 Khall Valmistelija: vapaa-aikapalvelupalvelupäällikkö, puh Jämsäläissuunnistaja Merja Rantasen urheilu-ura on ollut pitkä ja me nes tyk se käs. Rantanen saavutti elokuussa 2015 toisen hen ki lökoh tai sen mitalinsa suunnistuksen maailmanmestaruuskisoissa. Kotiin tuomisina Merjalla oli hopeinen suunnistuksen keskimatkan MM-mi ta li. Vuonna 2013 Merja oli pronssikorokkeella Sotkamon MM-kil pai luis sa. Henkilökohtaisen EM-hopeamitalin Merja suunnisti vuon na Merjalle on kertynyt myös runsaasti viestimenestyksiä Suo men naisten arvokisajoukkueessa: EM-hopea 2012, MM-kulta 2011, MM-kulta 2010, EM-hopea 2010, MM-pronssi 2009, MM-kulta 2008 sekä EM-pronssi Kilpailu- ja harjoitusmatkoillaan sekä mediassa Merja Rantanen tuo ko ti paik ka kun taan sa myönteisellä tavalla esille. Merjan pr-arvoa on hyö dyn net ty mm. Jämsä Jukolan 2013 markkinoinnissa. Merja on lupau tu nut myös esiintymään työn alla olevalla uudella Jämsän kaupun gin esittelyvideolla. Merja on ilmoittanut jatkavansa mää rä tie toista valmentautumista ja kilpailu-uraansa ainakin vielä ensi kauden ajan. Merja on kotipaikkakunnallaan monessa mukana ja henkilönä erittäin hyvin tunnettu ja pidetty. Merja valittiin Jämsän Ämmäksi vuonna Jämsän Ämmät tekevät paljon vapaaehtoistyötä mm. paikka kun nan vanhusten hyväksi ja Merja onkin lupautunut mukaan vanhus ten lukupiiritoimintaan. Määrätietoinen ja tavoitteita kohti pyrkivä, avoin ja sosiaalinen urheilija on vahvasti mukana kasvattiseuransa Jäm sän Retki-Veikot ry:n toiminnassa tuoden huippu-urheilijan polkun sa myös seuran junioreille malliksi ja motivaation lähteeksi. Kaupunginjohtaja: Jämsän kaupunki muistaa suunnistaja Merja Rantasta me nes tyksek kään kilpailu-uran ja vuoden 2015 maa il man mes ta ruushopea mita lin johdosta euron stipendillä. hyväksyttiin.

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 251,252,253,254,255,256,257,258 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 259,260 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 259,260 Jämsän kaupunginhallitus Seppolantie Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa lasket taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 17/ Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus, valitusaika xx päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää. Pykälät Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Lisätietoja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moitet tava posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arki päivänä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.03.2012 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Aika 13.05.2014 klo 16:15-18:50 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 17.06.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 13.01.2014 AIKA 13.01.2014 klo 18:00-20:40 PAIKKA Pöytyän kunnanviraasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot