Pidättäydytään lannoittamasta korkean ravinnetilan omaavia peltoja. Edistetään suojavyöhykkeiden toteuttamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidättäydytään lannoittamasta korkean ravinnetilan omaavia peltoja. Edistetään suojavyöhykkeiden toteuttamista"

Transkriptio

1 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Pidättäydytään lannoittamasta korkean ravinnetilan omaavia peltoja Edistetään suojavyöhykkeiden toteuttamista pikaisesti suojavyöhykekartoituksessa tarpeellisiksi katsotuille paikoille mm. em. neuvontapalvelun kautta Edistetään kosteikkojen, laskeutusaltaiden säätösalaojituksen ja muiden tehokkaiden, valumavesien viipymään ja ravinteiden pidättymiseen vaikuttavien vesiensuojelutoimien toteuttamista mm. neuvontahankkeen ja kosteikkojen mitoitusta selvittävien hankkeiden kautta Tehostetaan lannan ja jätevesilietteen hyötykäyttöä Käynnistetään esiselvityshanke Aurajoen lumo -hankkeesta, jonka sisältönä muodostaa luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua palvelevia puustoisia suojavyöhykkeita Käynnistetään Aurajoen vesistöalueen osa-alueilla toteutettavia hydrologisia kunnostustoimia, kuten patoja, pienten patoaltaiden ketjuja sekä kosteikkoja, joilla pyritään lisäämään veden viipymää ja siten tehostamaan ravinteiden pidättymistä. Lisäksi selvitetään mallinnuksen avulla kustannustehokkaita vesiensuojelumenetelmiä sekä kosteikkojen ja laskeutusaltaiden mitoitukseen ja sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Huolehditaan rakennettujen patoaltaiden huollosta ja altaan pohjalle saostuvan lietteen keräyksestä Tehostetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä Käynnistetään Agenda 21 -kestävän kehityksen toiminta kunnissa, joissa toimintaa ei vielä ole Tehostetaan jäteveden puhdistamoiden toimintaa ja valvontaa Käynnistetään tarkempi suunnittelu yläjuoksun kuntien jätevesien johtamisesta Turkuun Kartoitetaan veden laadun riskikohteet koko vesistöalueella Vaikka yleisellä tasolla asenteet ovat vesiensuojelulle myönteisiä, tarkempaa tietoa jokivarren asukkaiden ja viljelijäväestön suhtautumisesta eri vesiensuojeluratkaisuihin, joen virkistyskäyttöön, kulttuuriin, luontoon ja joen yleiseen merkitykseen ei ole tehty. Asennemittauksella pyritään kartoittamaan eri ryhmien asenteet ja seuraamaan mahdollisia asennemuutoksia. Maatalouden ympäristötuen perusosaan sitoutuminen on Aurajoen vesistöalueella kuten muuallakin Suomessa korkealla tasolla. Paikoitelleen Varsinais-Suomen peltojen fosforiarvot ovat korkeita. Korkean P-arvon omaavilla pelloilla tulisi pidättyä lannoituksesta kunnes P-luku on alentunut riittävästi. Vesiensuojelullisesti tehokkaita erityistukitoimenpiteitä on toteutettu varsin vähän. Näiden toteutusta voidaan edistää tilakohtaisen neuvonnan kautta tehokkaasti, kuten v toteutettu jokivarren viljelijöille maksuton neuvontapalvelu osoitti. Hyvän pohjan suojavyöhykkeiden perustamista edistävään työhön muodostaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen laatima suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Aurajoen vesistöalueella. Lisäksi ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia rahoittaa vesiensuojelutoimia rahastotoiminnan kautta, käyttäen hyväksi mm. Pyhäjärven suojelurahaston kokemuksia. Aurajoen Haagan koekentällä suoritetut pitkäkestoiset tutkimukset ovat osoittaneet kevennettyjen pellon muokkausmenetelmien vähentävän merkittävästi peltoeroosiota ja typen huuhtoutumista syyskyntöön tai tavanomaiseen syysviljaviljelyyn nähden. Neuvonnalla ja tutkimustuloksista tiedottamalla 40

2 pyritään herättämään kiinnostusta kevennettyyn muokkaukseen, johon on v alkaneella uudella tukikaudella saatavissa myös ympäristötukea perustuen lisätoimenpiteenä. Lannan ja jätevesilietteiden hyötykäytön tehostaminen vähentää karjatalouden päästöjä ja vähentää lannoitustarvetta. Nitraattidirektiivin myötä karjatiloilla tulee vuoden 2002 alusta lukien huolehtia lannan varastoinnista tiiviissä säiliöissä. Paitsi lantaloista, myös maatilojen öljysäiliöistä on aiheutunut ajoittain päästöjä Aurajokeen. Säiliöiden kuntokartoituksella pyritään ehkäisemään säiliövuodot. Suojavyöhykkeet oikein toteutettuna voivat palvella vesiensuojelun lisäksi maisemanhoitoa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Ohjelman puitteissa käynnistetään esiselvityshanke, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käynnistää laaja, monivuotinen hanke, jonka sisältönä olisi puustoisten suojavyöhykkeiden suunnittelu ja pilottiluonteinen perustaminen sekä jokiluonnon monimuotoisuuden lisääminen. Hankkeessa muodostettaisiin jokivarteen saarekkeita, joilla olisi maisemaa elävöittävä vaikutus sekä myönteisiä vaikutuksia myös veden laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen. Suojavyöhykkeiden puusto ja pensaisto vähentää eroosiota, sitoo ravinteita, jäsentää maisemaa ja parantaa myös joen pohjaeläinten ja kalojen elinoloja. Muutoinkin kaikissa vesiensuojelua koskevissa suunnitelmissa tulee jatkossa ottaa entistä painokkaammin huomioon myös maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvät tavoitteet. Viljelyalueiden valumavesien hallintamallin (VIHTA) mukaan (Äijö ja Tattari, 2000) hyvin toimivat kosteikot ovat kustannustehokkuudeltaan laskeutusaltaita ja suojavyöhykkeitä tehokkaampia vesiensuojelukeinoja. Ohjelman puitteissa käynnistetään selvitystyö Aurajoen vesistöalueen hydrologian ja ominaispiirteet parhaiten huomioivien vesiensuojelumenetelmien mitoituksesta ja sijoittamisesta. Erityisesti selvitetään kosteikkojen mitoitukseen ja sijoitukseen liittyviä kysymyksiä käyttäen VIHTA-mallia ja hyödyntäen muiden Suomessa tehtyjen kosteikkojen suunnitteluun liittyvien kokeiluhankkeiden tuloksia. Laskeutusaltaat tai etenkin pienten patoaltaiden ketju voi tehokkaasti pidättää kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. Pienten patoaltaiden ketjuttamisesta on saatu hyviä kokemuksia mm. Pyhäjärven suojeluprojektissa (Mattila ja muut, 2001). Patoaltaiden kunnolla on merkitystä joen kiintoainekuormitukseen ja kiintoainekseen sitoutuneiden ravinteiden aiheuttamaan kuormitukseen. Altaat sakkauttavat pohjalle kiintoainesta, joka altaan täyttyessä karkaa jokeen. Patoaltaiden säännöllinen hoito ja kiintoaineksen poisto ovat tärkeitä vesiensuojelutoimia. Asumajätevedet aiheuttavat jokeen kuormitusta, jonka merkitys vuositasolla on vähäinen, mutta joka ajallisesti ja paikallisesti etenkin joen yläjuoksulla aiheuttaa huomattavaa haittaa mm. joen virkistyskäytölle. Jäteveden puhdistamoiden toimintaa tulee tehostaa ja etenkin tulva-aikaisiin toimintahäiriöihin tulee puuttua. Tämän vuoksi tulisi käynnistää yksityiskohtainen suunnittelu yläjuoksun taajamajätevesien johtamisesta siirtoviemäriä pitkin Turkuun. Vähäisessä määrin kuormitusta tulee Aurajokeen myös satunnaispäästöistä. Viime vuo- urajoen kehittämisohjelma

3 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA 9.2 Aurajoen kulttuurimaisema kunniaan Nykytila Peltoviljely ja elävä maaseutu ovat jatkossakin kulttuurimaiseman säilymisen elinehto. JK sina päästöjä on tullut mm. öljysäiliöistä, lantaloista ja säiliöiden pesuvesistä. Ohjelman puitteissa tehdään yksityiskohtainen kartoitus riskikohteista ja toimenpide-ehdotukset riskien minimoimiseksi. Agenda 21 -toiminta tähtää kestävän kehityksen huomioimiseen kaikessa yksittäisten asukkaiden ja kuntien toiminnassa. Jokivarren kunnista Agenda-ohjelmaan kuuluvat Turku ja Lieto. Paikallisagendatoiminta pyritään aloittamaan jatkossa myös muissa kunnissa. Ohjelmaa toteuttavat hankkeet Aurajoen lumo -esiselvityshanke Aurajoen kosteikot -hanke Vesiensuojelurahaston perustamista koskeva selvitys Erityistukineuvojan palkkaaminen AHA 21 - haja-asutusalueiden jätevesihanke Savijoen MYTVAS-hanke Savijoen MICROHARP-hanke Ihmisille on tärkeää kotipaikkatunne, identiteetti. Identiteetin yksi perusta on asuinympäristö rakennuksineen. Historiallisesti kerroksinen asuinympäristö, jossa hahmottuu eri aikoina eläneiden ihmisten jäljet on rikas ja paikallisidentiteettiä vahvistava. Aurajoen kulttuuriympäristö ja siihen liittyvät perinteet ovat merkittävä osa kansallista kulttuuriperintöä, jokivarren kuntien identiteetin keskeinen teema, osa viihtyisää asuinympäristöä ja kestävää kehitystä. Aurajoen kulttuuri- ja kansallismaiseman suojelu ja hoito on myös kansallinen velvollisuus. Aurajokilaakson kulttuuriympäristön eri osasista, kulttuurimaisemasta, rakennusperinnöstä ja muinaisjäännöksistä on olemassa melko hyvä tietämys. Keskeisiä inventointeja ovat muinaisjäännösinventoinnit, rakennetun ympäristön inventoinnit sekä maisema-alueen luontokohteiden kartoitus. Muinaisjäännösten osalta Liedon inventointi on vielä kesken. Oripäästä ei ole tuoreita inventointitietoja. Lisäksi v aloitettiin Liedossa ja Pöytyällä kuntatason kulttuuriympäristöohjelmien laatiminen. Hankkeiden tuottamat julkaisut on koottu taulukkoon 12. Inventoinneissa on kartoitettu arvokkaat luontokohteet, harvalukuisten kasvilajien esiintyminen, esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset, arvokkaat rakennetun ympäristön kokonaisuudet sekä arvotettu kohteita eri arvoluokkiin (paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti arvokas). Vastuu kulttuuriperinnöstä ja ympäristöstä kuuluu jo hallitusmuodonkin perusteella kaikille. Valtakunnallisesti on asetettu alueellis- 42

4 uutta ja paikallisuutta korostavia painotuksia kulttuuriympäristön hoidossa. Kunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat välittävät paikallisille asukkaille tietoa alueen kulttuuriarvoista ja pyrkivät sitomaan asukkaat osaksi ympäristöään koskevaa suunnittelua. Aurajokilaaksossa kulttuuriympäristöohjelmien laadinta on aloitettu Liedossa ja Pöytyällä. Muissa kunnissa ei ole toistaiseksi vireillä vastaavia suunnitelmia. Myös joitakin paikallisia maisemanhoitosuunnitelmia ja -projekteja on toteutettu. Pöytyän Pöylijoen alueella on toteutettu paikallisvoimin maisemanhoitosuunnitelma ja maisematien kunnostustoimia. Lisäksi Auran kunnassa toteutettiin keskustaajamaan kohdistunut maisemanhoitohanke EU:n Leader II -ohjelman rahoituksella. Taulukko 12. Aurajokilaakson kulttuuriympäristöä koskevat inventoinnit. Aurajokilaaksossa on eräitä valtakunnallisestikin arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia, joiden säilymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ympäristöministeriön ja Museoviraston julkaisemassa selvityksessä (Museovirasto, 1993) mainitut kohteet on lueteltu luvussa 7.1. Lisäksi alueella on runsaasti paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia (Lehtonen, 2000b; Lehtonen, 1997). Koska vanhaa, ennen vuotta 1921 rakennettua rakennuskantaa on Suomessa jäljellä enää n. 5 % (Ympäristöministeriö, 2001), on kaikkien vanhojen rakennusten säilyttämiseen suhtauduttava vakavasti. Yleisesti vanhaa rakennuskantaa uhkaa monin paikoin rapistuminen ja talojen autioituminen. Merkittävä osa rakennettua ympäristöä ovat myös erilaiset maaseudun tuotantomaisemaan liittyvät rakenteet, kuten aidat, portit, vajat ja ladot. Näiden kunnosta huolehtiminen on osa kulttuuriympäristön hoitoa. Taulukko 13. Vuonna 2001 puolletut perinnebiotooppi-, luonnon monimuotoisuus- ja maisemanhoitosopimukset hehtaareina Aurajoen pääuoman kunnissa. Aurajoen kulttuurimaiseman keskeinen ydin ovat viljelykäytössä olevat pellot. Peltoviljely, maaseudun yleisistä tuotantoedellytyksistä huolehtiminen ja elävä maaseutu ylipäätään ovat jatkossakin kulttuurimaiseman säilymisen elinehto (Ks. myös Sepänmaa, 1997). urajoen kehittämisohjelma

5 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Monen mielestä kulttuurimaiseman arvokkainta osaa edustavat perinteisen maatalouden ylläpitämät luontotyypit. JK Taulukko 14. Hoidetut muinaisjännökset Aurajoen pääuoman kuntien alueella *. Kunta Lieto Lieto Lieto Lieto Lieto Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Kohde Kotokallio, pronssikautinen hautaröykkiö Kukkarkoski, kivikautinen asuinpaikka ja kalmisto Merola, rautakautinen kalmisto Ristinpelto, varhaiskristillinen kalmisto Vanhalinna, linnavuori ja rautakautinen kalmisto Halinen, asuinpaikka 1, rautakautinen asuinpaikka ja uhrikallio Komonen, kaksi rautakautista kumpua Koroinen, keskiaikaisen piispanlinnan ja -kirkon perustat Halinen, Kotirinteen kivikautinen asuinpaikka Kuralan Kylämäki, rautakautinen kalmisto Pähkinämäki, rautakautinen hautaröykkiö Virnamäki, rautakautinen kalmistoalue * Turun osalta mainittu vain Aurajoen lähellä sijaitsevat kohteet ympäristötukien avulla. Eniten perinnebiotooppien hoitosopimuksia on tehty Liedossa ja Pöytyällä. Vuoden 2000 alussa voimassaolevien erityistukisopimusten määrät on esitetty luvussa Vuoden 2001 puolletut perinnebiotooppi-, luonnon monimuotoisuusja maisemanhoitosopimukset hehtaareina on esitetty taulukossa 13. Perinnemaisemia on hoidettu jonkin verran myös talkoovoimin ja erilaisten projektien kautta. Vuonna 2000 alkaneessa työllistettyjen voimin toteutetussa niittoprojektissa on hoidettu yhteensä 7 pienialaista niittykohdetta Turussa, Liedossa, Aurassa ja Pöytyällä käsin niittämällä. Puhtaasti maisemallisista lähtökohdista tehtyä Aurajokilaakson maisemaselvitystä ja maisemanhoito-ohjelmaa ei ole toistaiseksi tehty. Varsinais-Suomen maisemaselvityksessä (Rautamäki, 1990) todetaan jokilaaksojen ongelmaksi paikoitellen vesiuoman huono erottuminen tasaisella peltotasangolla. Myös Aurajoella vesi-uoman sijaintia osoittava rantavyöhyke on hyvin kapea ja monin paikoin ilman rantapuustoa tai pensaita. Rantapuusto ei saa kuitenkaan sulkea kokonaan maisemaa, kuten on käynyt eräissä jokivarren kohteissa. Paikoitellen Aurajokimaisemaa vaivaavat myös maisemaan sopimattomat yhtenäiset istutuskuusikot. Kulttuurimaiseman monien mielestä arvokkainta osaa edustavat perinteisen maatalouden, lähinnä laidunkulttuurin synnyttämät ja ylläpitämät luontotyypit, perinnemaisemat. Yleisesti ottaen perinnemaisemien tila niin Aurajokilaaksossa kuin koko Suomessa on huono. Entiset laidunniityt ovat umpeutumassa. Yksittäisiä, yleensä suhteellisen pienialaisia kohteita hoidetaan maatalouden erityis- Muinaisjäännökset tuovat kulttuurimaisemaan lisää merkitystä ja sisältöä. Osaa kohteista hoitaa Museoviraston Varsinais-Suomen hoitoyksikkö. Hoitokohteet on lueteltu taulukossa 14. Merkittävä osa Aurajokilaakson kulttuuriperintöä ovat jokeen liittyvät perinteet, tapahtumat, muistot ja mielikuvat. Suullista peri- 44

6 mätietoa liittyy joen hyötykäyttöön, kuten myllyihin, sahoihin, jäännostoon sekä vapaaajan toimintoihin, kuten uimiseen, kalastukseen ja jokijäällä järjestettyihin hevoskilpailuihin. Jokeen liittyvää suullista perimätietoa ja perinteitä ei ole tallennettu kuin satunnaisesti Tavoitteet Tavoitteena on hoidettu kulttuurimaisema, jossa näkyy historiallinen kerroksisuus ja ympäristön monimuotoisuus niin luonnonympäristön kuin rakennetun ympäristönkin osalta. Tavoitteena on säilyttää kulttuurimaiseman olennaiset piirteet, kuten avoimuus. Tähän liittyy maiseman pitkälti luoneen viljelyn säilyminen elinvoimaisena jatkossakin. Kulttuuriympäristön hoitoa pyritään edistämään suunnitemallisella hoitotyöllä ja neuvonnalla, joka kohdistetaan viljelijöihin ja jokivarren muihin asukkaisiin. Kulttuuriympäristön osana vanha rakennuskanta pyritään pitämään kunnossa ja asuttuna. Perinteisen maatalouden synnyttämiä perinnemaisemia pyritään säilyttämään suunnitelmallisella hoito- ja ennallistamistyöllä. Jokiuoman erottumista maisemassa pyritään parantamaan kiinnittämällä huomiota rantavyöhykkeiden kasvillisuuteen. Neuvontaa ja ohjausta pyritään myös kohdistamaan kulttuurimaiseman kannalta tärkeisiin selänteiden metsiköihin, peltojen ja metsien reunavyöhykkeisiin, puuryhmiin ja maisemapuihin Toimenpiteet Laaditaan maisemanhoidon yleissuunnitelma valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Lisätään kulttuuriympäristöä koskevaa tiedotusta jokivarren asukkaille Tehdään selvitys maisemamuutoksista historiallisen kartta-aineiston pohjalta Laaditaan kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat kuntiin, joista se puuttuu Edistetään kyläkohtaisten kulttuuriympäristösuunnitelmien tekemistä Edistetään asukasosallistumista Aurajoen kulttuurimaisemaa koskevassa suunnittelussa ja hoitotoiminnassa Edistetään perinnemaisemakohteiden hoitoa suunnitelmallisella hoito- ja ennallistamistyöllä Edistetään maisemaa elävöittävien suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustamista ohjaamalla neuvontaa ja tukipalveluja viljelijöille tukihakemuksiin liittyen Käynnistetään jokiluonnon ennallistamishanke Aurajoen lumo aluksi esiselvityksellä, jossa laaditaan tarkempi hankesuunnitelma ja toteuttavuusselvitys. Ennallistamishankkeessa pyritään palauttamaan jokivarsille lehtosaarekkeita, joilla on vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden lisäksi vesiensuojeluun ja maisemaan. Edistetään vanhan rakennuskannan suojelua ja kunnostusta Edistetään vanhojen teiden, kuten Vanhan Tampereentien maisemanhoitoa Muodostetaan Vanhasta Tampereentiestä maisematie opasteineen ja opaskarttoineen Pidättäydytään laajoista hakkuista ja peltojen metsityksistä maisemaalueella, etenkin maisemaa reunustavilla selännealueilla ja lakimetsissä urajoen kehittämisohjelma

7 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Kiinnitetään huomiota maisemaa elävöittävien reunavyöhykkeiden, puuryhmien ja yksittäisten maisemapuiden hoitoon Tehdään aloite Turun Aurajokivarsimaiseman nimeämisestä kansalliseksi kaupunkipuistoksi Lisätään jokivarren asukkaiden tietoisuutta kulttuuriympäristöstä mm. toteuttamalla Aurajoen kulttuurimaisemaa esittelevä kiertonäyttely sekä edistämällä kulttuuriympäristökasvatusta Edistetään asukasosallistumista Aurajoen kulttuurimaiseman hoitoa koskevassa suunnittelussa Aloitetaan joen hyötykäyttöön, kuten myllyihin sekä muuhun joen äärellä tapahtuneeseen toimintaan liittyvän suullisen perimätiedon kerääminen Tehdään aloite luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Kulttuurimaisemaa koskevia yleissuunnitelmia tarvitaan kuntien kaavoituksen ja maankäytön pohjaksi. Aurajokilaakson maisemaaluetta sivuavalle Hämeen Härkätielle on laadittu maisemanhoidon suunnitelma. Aurajoen osalta sellainen on laatimatta. Jokilaakson maisemanhoidon yleissuunnitelma olisi eräänlainen jokivarsiyleiskaava, jossa osoitettaisiin eri alueiden ominaispiirteet ja maankäytön ohjeisto. Suunnitelmassa tulee eritellä maiseman rakenteita, maisemallisia solmukohtia ja arvokohteita ja muutoinkin tehdä tarkka maisema-analyysi sekä antaa konkreettisia hoitosuosituksia. Osana maisemanhoitosuunnitelmaa tehdään myös selvitys maisemamuutoksista historiallisen kartta-aineiston pohjalta. Tämän lisäksi kartoitetaan myös muut vesistöalueen paikallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet esim. sivujokien varsilla sekä laaditaan hoito-ohjeet näille. Kulttuurimaiseman vaalimiseen pyritään sitouttamaan laajasti jokivarren asukkaat ja kyläyhteisöt mm. edistämällä kunta- ja kyläkohtaisten kulttuuriympäristöohjelmien laatimista ja toteuttamista. Keskeistä on saada asukkaat mukaan Aurajoen kulttuurimaisemaa koskevaan suunnitteluun. Maaseudun elävänä pysyminen ja aktiiviviljely ovat Aurajoen kulttuurimaiseman keskeinen ydin jatkossakin. Tiedotustoiminnassa tulee korostaa tätä. Kulttuurimaisema kunniaan - eräänä toimenpiteenä aloitetaan joen hyötykäyttöön, mm. myllyihin liittyvän suullisen perimätiedon kerääminen. LS Kulttuurimaiseman ja viljelyluonnon helmiä ovat perinteisen maatalouden, lähinnä laidunkulttuurin ja niiton synnyttämät ja ylläpitämät luontotyypit, perinnebiotoopit. Perinnebiotooppien hoitoon pyritään kannustamaan viljelijöitä palkkaamalla erityistukineuvoja, joka maksutta konsultoi tukiasioissa ja tarvittaessa laatii hoitosuunnitelmia kohteisiin. Neuvontaa annetaan myös muista maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tuki- 46

8 muodoista, kuten maisemanhoitosopimuksista ja luonnon monimuotoisuus-sopimuksista, joita koskevien hakemusten läpimenoa edesauttaa Aurajoen lukeutuminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon. Neuvonnalla ja tukipalveluilla pyritään kannustamaan viljelijöitä myös maisemaa elävöittävien kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamiseen. Henkilökohtaisen neuvonnan on havaittu useissa selvityksissä olevan keskeistä erityistukien haun edistämisessä. Jokiuoman erottumista maisemassa pyritään parantamaan kiinnittämällä huomiota rantavyöhykkeen kasvillisuuteen. Rantavyöhykkeen monipuolinen kasvillisuus sekä puu- ja pensasryhmät tuovat elävyyttä viljelymaisemaan, ovat tehokas ravinteiden pidättäjä ja tärkeä muutoin avoimen maisematilan jäsentäjä (ks. myös Rautamäki, 1997). Ohjelman puitteissa käynnistetään esiselvityshanke Aurajoen lumo -projektista, jonka sisältönä on lisätä jokiluonnon monimuotoisuutta luomalla sekapuustoisia ja pensaikkoisia saarekkeita maisemallisesti luonteviin kohteisiin jokivarsille. Saarekkeet toimivat suojavyöhykkeinä, luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ja maisemallista elävyyttä tuovina tekijöinä. Maisemaa koskevan yleissuunnittelun yhteydessä tulee kartoittaa maiseman kriittiset pisteet, jotka ovat esim. arvorakennuksia ja maisemaa reunustavia selännemetsiä. Selänteiden lakimetsissä erityisesti laajojen hakkuiden aiheuttamat maisemavauriot ovat näkyviä ja hallitsevia ja sellaisina niistä tulee pidättäytyä. Rakennusperinnön hoitoon on saatavilla hyvin niukasti yhteiskunnan rahoitustukea. Jokilaakson vanhaa rakennuskantaa voitaisiin hoitaa työllistämisvaroin - malli, jota on käytetty mm. perinnemaisemien hoidossa. Myös rahastotyyppisen toiminnan mahdollisuuksia kannattaa selvittää. Turun jokivarsimaiseman nimeäminen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi kansalliseksi kaupunkipuistoksi on ollut ideana esillä muutaman vuoden ajan. Päätökset kansallisista kaupunkipuistoista tekee ympäristöministeriö kunnan hakemuksesta tai kunnan ollessa hakemuksen puoltajana. Puiston tulee nimeämiskriteerien mukaan heijastella kansallista tai paikallista historiaa, olla viherrakenteeltaan yhtenäinen ja lisäksi sen tulee olla keskeinen osa kaupunkirakennetta. Ohjelman puitteissa käynnistetään prosessi Turun Aurajokivarsimaiseman nimeämiseksi kansalliseksi kaupunkipuistoksi. Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa maisema-alueiden perustamisen luonnon- tai kulttuurimaiseman tai historiallisten ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Maisema-alueiden perustamisen yhteydessä voidaan antaa maisemanhoitoa koskevia määräyksiä. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista päätöksen tekee ympäristöministeriö ja muista maisema-alueista paikallinen ympäristökeskus maakuntaliiton aloitteesta. Ohjelman puitteissa käynnistetään myös selvitystyö luonnonsuojelulain 32 mukaisten maisema-alueiden perustamisesta. Aurajokeen liittyy paljon jokivarren asukkaiden muistoja ja mielikuvia mm. myllytoiminnasta. Ohjelman puitteissa ryhdytään keräämään tätä jokeen liittyvää suullista perimätietoa osana kulttuuriperinnön vaalimista. urajoen kehittämisohjelma

9 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA 9.3 Monimuotoisesta jokiluonnosta viihtyvyyttä Nykytila Monimuotoinen jokiluonto on arvo sinänsä ja toimii myös puskurina ulkoisille muutostekijöille. Lisäksi monimuotoinen luonto luo edellytykset viihtyisälle asuinympäristölle, virkistystoiminnalle ja matkailulle. Muinaisjäännökset tuovat kulttuurimaisemaan lisää merkitystä ja sisältöä. Kuvassa Koroisten aluetta. TMM Työn tuloksia voidaan jalostaa kirjoiksi, näytelmiksi ja tapahtumiksi, jotka ylläpitävät osaltaan juuria sekä edistävät sosiaalista kestävyyttä ja kotiseudun arvostusta. Muinaisjäännökset, joita on Aurajokilaaksossa varsin runsaasti, ovat osa kulttuuriympäristön merkityssisältöä. Tiedotuksella ja kohteiden entistä laajemmalla hoitotyöllä pyritään nostamaan jokivarren asukkaiden tietoisuutta muinaisjäännöksistä, jokilaakson pitkästä asutushistoriasta ja vahvistamaan näin asukkaiden sidettä kotiseutuunsa. Ohjelmaa toteuttavat hankkeet Verkkomuseohanke Aurajoen lumo Muistojen myllyt Aurajokilaakson maisemanhoidon yleissuunnitelma Maisemamuutokset käyttäen venäläistä topografikartta-aineistoa Erityistukineuvojan palkkaaminen Niittoprojekti Vahvasti kulttuurivaikutteisen Aurajokilaakson arvokkaimmat luontotyypit ovat jokivarsilehdot ja perinteisen maanviljelyn muokkaamat perinneympäristöt, kuten hakamaat ja kedot. Jonkin verran jokilaaksossa on myös luontaisesti muodostuneita ketoja paahteisilla kallioilla, kuten Turun Virnamäessä ja Liedon Vanhalinnassa. Arvokkaita luontokohteita on inventoitu viimeksi vv , jolloin toteutettiin koko jokilaakson kattava luontokartoitus (Komulainen ja muut, 2000). Kartoituksessa löydettiin lähinnä pääuoman tuntumasta 16 arvokasta luontokohdetta, joista lehtokasvillisuutta oli 11 kohteessa ja ketokasvillisuutta 10 kohteessa sekä arvokasta rantakasvillisuutta 2 kohteessa. Lisäksi eräitä em. selvitykseen kuulumattomia perinneluontokohteita on inventoitu Varsinais-Suomen perinnemaisemainventoinnin yhteydessä (Lehtomaa, 2000). Lisäksi Aurajoen alueelta on olemassa muutamia kunta- ja paikkakohtaisia luontoselvityksiä. Parhaiten inventoituja kohteita on Liedon Nautelankoski, josta on kartoitettu kasvillisuuden lisäksi myös linnusto, perhoset ja maakotilolajisto. Aurajoen sivu-uomien luontokartoitustilanne on sen sijaan huonompi. Myös rantaja vesikasvillisuus on Aurajoen osalta huo- 48

10 nosti tunnettu. Viimeisin laajempi selvitys on vuodelta 1960 (Tuominen, 1960). Arvokkaista luontokohteista jyrkimmillä rinteillä säästyneitä muutamia pienialaisia jokivarsilehtoja uhkaavat lähinnä hakkuut. Perinneympäristöjä uhkaa niin Aurajokilaaksossa kuin muuallakin Suomessa entisten laidunkarjan ja niittokulttuurin avoimena ja lajirikkaana pitämien niittyjen umpeenkasvu ja rehevöityminen. Perinneympäristöjen hoitotoimintaan voi saada EU:n erityisympäristötukea. Arvokkaita pienialaisia luontokohteita voi sisältyä myös Aurajokilaakson maisema-aluetta reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Jyrkänteiden alusmetsät ovat uudessa metsälaissa luetelluista arvokkaista elinympäristöistä yksi tyyppi. Metsälain arvokkaiden elinympäristöjen kartoitus on koko Varsinais-Suomessa vielä kesken. Itse selänteiden karut metsät ovat lajistollisesti köyhiä, mutta maisemallisesti sitäkin tärkeämpiä. Selänteillä ei tulisikaan suorittaa laajoja, maisemavaurioita aiheuttavia hakkuita. Aurajoen rantavyöhyke on pääosin kapea ja lajiköyhä. Rikkaampaa lajistoa tapaa lähinnä muutamilla koskialueilla esim. Nautelankoskella ja Auran pappilan koskialueella Jär- Perinnebiotooppeja koskevia hoitosopimuksia oli vuoden 2000 tilastojen mukaan tehty vain Liedossa (26 ha) ja Pöytyällä (15,5 ha). Muita, luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä erityistukitoimenpiteitä ovat suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen, maiseman kehittäminen ja hoito sekä alkuperäisrotujen kasvattaminen. Voimassaolevien erityistukisopimusten määrät on esitelty luvussa 7.4. Uudella, v alkaneella tukikaudella luonnon monimuotoisuuden hoitoon voi saada tukea myös perustuen lisätoimenpiteenä. Auran pappilan koskialueella Järvijoen varrella on rikas kasvilajisto. JM Luontokohteista suojeltuja on Aurajokilaaksossa vain Nautelankosken alue, jossa suojeluperusteena on ollut jokivarsilehdon luontoarvot sekä niittyalueen hoito. Nautelankosken lisäksi suojelunarvoisia lehtokohteita olisi etenkin joen yläjuoksulla. Virnamäen arvokasta kallioketoa koskevia suojelusuunnitelmia on myös vireillä. Lohikalojen nousuesteistä hankalin on Nautelankosken pato Liedossa. JK urajoen kehittämisohjelma

11 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA vijoen varrella. Rantakasvillisuudella ja - puustolla on merkitystä myös pohjaeläimille ja kaloille suojana ja ravinnonlähteenä. Tuoreiden tutkimusten (Haapala, 2001) mukaan jokien rantametsiköiden tulisi olla pohjaeläimistön kannalta myös monilajisia, sillä eri puuja pensaslajeilla on erilainen merkitys eri vuodenaikoina. Kasvillisuuden ohella Aurajoen pohjaeläimistö ja kalasto tunnetaan kohtuullisella tarkkuudella. Pohjaeläimistä on muutamilta koskialueilta usean vuoden aineisto, jota tosin ei ole vielä julkaistu. Kalastoa on selvitetty viimeksi laajemmin 1990-luvun alussa (Kääriä ja muut, 1992). Tämän jälkeen on tehty satunnaisia koekalastuksia lähes vuosittain. Kalalajisto on varsin monipuolinen. Halistenkosken kalaportaan valmistuttua v lohikalojen luontaiselle lisääntymiselle muodostui edellytykset. Ensimmäiset merkit taimenen ja merilohen luontaisesta lisääntymisestä kalaportaan valmistumisen jälkeen saatiin v Laajemmin poikastuotantoalueita ei ole kuitenkaan kartoitettu. Edelleen nousuesteitä on patoalueilla, joista hankalin on Nautelankoski. Halisten- ja Liedon Nautelankoskella on toteutettu Lounais-Suomen Kalastusalueen toimesta kalataloudellisia koskikunnostuksia, joissa on rakennettu suojapaikkoja ja kutusoraikkoja. Myös nahkiainen nousee myös Halistenkosken alaosaan, mutta sen lisääntymisestä Aurajoessa ei ole tarkkaa tietoa. Nahkiainen on eräs UHEKS-laji. JK Aurajoen kalakantoja hoidetaan suunnitelmallisesti mm. istuttamalla vuosittain taimenen ja lohenpoikasia. Istutuksia tehdään lähinnä Halisten- ja Nautelankoskeen. Pääosa taimenistutuksista on velvoiteistutuksia, jotka kuuluvat Turun jätevesiluvan ehtoihin. Istutuksissa käytetään taimenen osalta 2-vuotiasta, Aurajoen omista emokaloista tuotettua poikaskantaa. Jokialueen kalakantojen käytöstä ja hoidosta julkaistaan tietyn väliajoin erillinen suunnitelma. Viimeisin Lounais-Suomen Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma ilmestyi v (Walls ja muut,1994). Tietoisuutta Aurajoen luontoarvoista pyritään nostamaan mm. ympäristökasvatustyön avulla. MK Asukkaiden tietoisuus Aurajoen luontoarvoista on varsin vähäistä. Osasyynä tähän on 50

12 se, että kohteisiin tutustumista palvelevia luontopolkuja on ainoastaan Nautelankoskella. Muilta osin luontokohteisiin ei ole opastusta, viitoitusta eikä opaskarttoja Tavoitteet Tavoitteena on turvata harvalukuisten lajien elinympäristöjen ja arvokkaiden luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen sekä lisätä jokilaakson luonnon monimuotoisuutta suunnitelmallisella neuvonta-, ennallistamis- ja hoitotyöllä. Neuvontaa kohdistetaan etenkin viljelijöille maatalouden ympäristötukiin liittyen. Hoito- ja ennallistamistoimia kohdistetaan perinteisen maatalouden synnyttämiin perinneympäristöihin, rantavyöhykkeeseen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin pellon ja metsän reunavyöhykkeisiin. Vesiympäristön osalta tavoitteena on pohjaeläimistön ja kalaston elinmahdollisuuksien turvaaminen mm. kiinnittämällä huomiota suojaa ja ravintoa tarjoavaan rantakasvillisuuteen ja puustoon, kalojen nousuesteisiin ja kutualueisiin. Asukkaiden tietoisuutta Aurajoen luontoarvoista pyritään nostamaan tiedotus- ja ympäristökasvatustyön kautta ja luomalla jokivarren kuntiin jokiluonnon esittelykohteita Toimenpiteet Laaditaan Aurajoen alueelle luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Kannustetaan maanviljelijöitä maatalouden ympäristötuen toimenpiteinä toteuttaviin perinnebiotooppien hoitotoimiin sekä solmimaan luonnon monimuotoisuus -hoitosopimuksia Edistetään yleisiä, maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta kohottavia toimia, kuten torjunta-aineiden käytön vähentämistä, siirtymistä luonnonmukaiseen tuotantoon, lannoitteiden käytön tehostamista, kevennettyä maanmuokkausta ja viljelykasvilajiston monipuolistamista Aloitetaan perinnebiotooppien hoidon seurantaa ja hoidon vaikutusten tutkimusta Edistetään suojavyöhykkeiden toteuttamista siten, että niissä otetaan huomioon myös luonnon monimuotoisuus Edistetään kosteikkojen toteuttamista Edistetään muiden maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tukimuotojen toteuttamista Käynnistetään jokiluonnon ennallistamishanke Aurajoen lumo aluksi esiselvityksellä, jossa laaditaan tarkempi hankesuunnitelma ja toteuttavuusselvitys. Ennallistamishankkeessa pyritään palauttamaan jokivarsille lehtosaarekkeita, joilla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden lisäksi vesiensuojeluun ja maisemaan. Palkataan maatalouden erityistukineuvoja maaseutuympäristöjen hoitosuunnitelmien laadintaan Edistetään luonnon monimuotoisuuden vaalimisen tulemista osaksi maatilojen normaalia viljelytoimintaa esim. erillisten LUMO-suunnitelmien kautta Edistetään perinnemaisemanhoitoa kartoittamalla viljelijöiden halukkuus laidunmaitten vuokraamiseen tai luovuttamiseen laidunkäyttöön tiloilla, joilla omaa karjaa ei ole. Edistetään muulla tavoin, esim. kyläyhdistysten talkoilla toteutettavia perinneympäristöjen hoitotoimia Kiinnitetään huomiota peltojen ja metsien reunavyöhykkeisiin, ojiin, pientareisiin ja metsäsaarekkeisiin monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina viljely-ympäristössä urajoen kehittämisohjelma

13 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Järjestetään monimuotoisuutta koskevaa tiedotustoimintaa viljelijöille Kartoitetaan tärkeimpien sivujokien arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoisten eliölajien esiintyminen Kartoitetaan liito-oravan esiintymispaikat Jatketaan harvinaisten lajien, kuten ketunsaran, esiintymispaikkojen seurantaa ja hoitoa Laaditaan harvalukuisten lajien esiintymispaikkojen hoitosuunnitelmat Kartoitetaan Aurajoen vesi- ja rantakasvillisuus Kartoitetaan metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laaditaan suunnitelma kalatien toteuttamisesta Nautelankosken padon yhteyteen. Kiinnitetään huomiota rantapuuston säilyttämiseen kalojen ja pohjaeläinten kannalta tärkeänä suojan antajana ja ravinnonlähteenä. Selvitetään uhanalaisten vimman ja nahkiaisen kantojen suuruus ja lisääntymisalueet Vaikutetaan jokiveden laatua parantaviin toimiin Laaditaan julkaisu Aurajoen pohjaeläimistöstä Lisätään jokivarren asukkaiden tietoisuutta Aurajoen luontoarvoista luomalla kuntiin lähiluontokohteita luontopolkuineen Toteutetaan perinnemaisemia ja niiden hoitoa käsittelevä kiertonäyttely Viljelyalueiden luonto on merkittävä osa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Uhanalaisista lajeista noin viidesosa on riippuvaisia kulttuuriympäristöistä, etenkin perinteisen maatalouden tuottamista ja ylläpitämistä perinneympäristöistä. Tehostuneen maatalouden vallitessa perinneympäristöjen säilyminen edellyttää erillisiä hoitotoimia, joihin on saatavilla tukirahoitusta. Aurajokilaaksossa perinnemaisemien yleistila on huono. Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmalla pyritään hakemaan uusia viljely-ympäristön monimuotoisuuskohteita ympäristötukien piiriin sekä kartoittamaan myös muut monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet jokilaaksossa. Osana hanketta tehdään myös kohteiden hoitosuunnitelmia. Myös tavanomaisilla viljelykäytäntöjen muutoksilla voidaan kohottaa maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Tällaisia toimia ovat mm. maaperäeliöstön elinoloja parantavat kevyemmät maanmuokkausmenetelmät, torjuntaaineiden käytön vähentäminen sekä viljelykasvilajiston monipuolistaminen. Useissa selvityksissä myös luonnonmukaisen tuotannon on todettu lisäävän luonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppien hoitoon pyritään kannustamaan viljelijöitä palkkaamalla erityistukineuvoja, joka maksutta konsultoi tukiasioissa ja tarvittaessa laatii hoitosuunnitelmia kohteisiin. Neuvontaa annetaan myös muista maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tukimuodoista, kuten maisemanhoitosopimuksista ja luonnon monimuotoisuus-sopimuksista, joita koskevien hakemusten läpimenoa edesauttaa Aurajoen lukeutuminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon. Henkilökohtaisen neuvonnan on havaittu olevan keskeistä erityistukien haun edistämisessä. Myös hoitotyön seurannasta tulee huolehtia ja hoidon vaikutuksia selvittävää tutkimusta tulee lisätä (Heikkilä, 2001; Perinnemaisemien hoitotyöryhmä, 2000). Tietoa perinnemaisemista ja niiden hoidosta le- 52

14 vitetään toteuttamalla perinnemaisemia käsittelevä kiertonäyttely. Maatalouden ympäristötukineuvonnan tulee olla kokonaisvaltaista niin, että myös lähinnä vesiensuojeluun kohdentuvissa ratkaisuissa, kuten suojavyöhykkeissä otetaan luonnon monimuotoisuus huomioon. Ohjelman puitteissa käynnistetään esiselvityshanke Aurajoen lumo -projektista, jonka sisältönä on ennallistaa jokiluontoa ja lisätä jokiluonnon monimuotoisuutta luomalla sekapuustoisia lehtosaarekkeita jokivarsille. Lehtosaarekkeet toimivat suojavyöhykkeinä, luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ja maisemallista elävyyttä tuovina tekijöinä. Kosteikot ovat paitsi vesiensuojelun kannalta tehokkaita lisäämällä veden viipymää ja sitomalla ravinteita, myös maisemaa elävöittävä ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä tekijä viljelymaisemassa. Kosteikoilla viihtyvät monet lajit, mm. sorsalinnut ja kahlaajat. Aurajoella kosteikkoja on erityisympäristötukitoimenpiteenä rakennettu hyvin vähän. Viljelijöitä kannustetaan kosteikkojen toteuttamiseen em. neuvontaprojektin kautta palkkaamalla keväisin erityistukineuvoja jokialueelle. Perinneympäristöjen ja reunavyöhykkeiden lisäksi monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ovat suojavyöhykkeet, kesantoalueet, ojien pientareet ja pensaikot, joilla viihtyvät mm. monet peltolinnut. Ojanvarsien viljelemättömät vyöhykkeet ovat tärkeitä ekologisia käytäviä monille lajeille. Yleisen tiedotusja valistustyön kautta pyritään saamaan luonnon monimuotoisuuden vaaliminen osaksi normaalia viljelytoimintaa ja kestävää maataloutta, koska erityistuella voidaan hoitaa vain pientä osaa viljelyalueen luonnosta. Tähän pyritään myös tilakohtaisten LUMO-suunnitelmien kautta, joiden laadintaan erikseen Aurajokialueelle palkattu neuvoja voi antaa neuvontaa ympäristötukineuvonnan yhteydessä. Monimuotoisuutta lisääviin ja ylläpitäviin toimiin voi saada myös maatalouden ympäristötukea perustuen lisätoimenpiteenä. Perinnemaisemia voidaan elvyttää myös kyläläisten yhteisvoimin. Varsinkin pienialaisissa kohteissa, joita on Aurajokivarressa useita, usein ainoa keino hoitaa perinneympäristöjä on talkootoiminta. Laiduneläimien käytön tehostamiseksi tulisi kartoittaa halukkuus laidunten vuokraamiseen tai luovuttamiseen laidunkäyttöön tiloilla, joilla omaa karjaa ei ole. Lehtosaarekkeet toimivat suojavyöhykkeinä, luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ja maisemallista elävyyttä tuovina tekijöinä Myös talkoovoimin voidaan hoitaa perinneympäristöjä. MK urajoen kehittämisohjelma

15 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Peltojen ja metsien reunavyöhykkeet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ympäristötukineuvonnan yhteydessä ja muulla tiedotustoiminnalla tulee kiinnittää asukkaiden huomio reunavyöhykkeiden hoitamiseen. Inventointitilanne luontoarvojen suhteen on vielä huono eräiden alueiden ja eliöryhmien osalta. Erityisesti tärkeimpien sivujokien, kuten Savijoen, Jalkalanjoen, Järvijoen ja Paattistenjoen arvokkaat luontokohteet ja harvalukuisten lajien esiintyminen tulee kartoittaa pikaisesti. Koko Aurajoen osalta tulee kartoittaa aiempaa tarkemmin liito-oravan esiintymispaikat sekä metsälain arvokkaat elinympäristöt. Aurajokilaaksossa tavataan eräitä muualla Varsinais-Suomessa harvalukuisia lajeja, kuten ketunsara, hetesara ja metsälitukka. Näiden osalta tulee tarkastaa esiintymispaikat säännöllisesti ja turvata niiden elinympäristöjen säilyminen. Myös muiden, Aurajokilaaksossa harvalukuisten kasvilajien esiintymispaikkojen turvaamiseksi tulee laatia lajeille hoitosuunnitelmat. Vesiluonto on maaympäristöä huonommin tunnettua valtakunnallisestikin. Aurajoen ranta- ja vesikasvillisuus kartoitetaan ja saadaan pohjatietoa muutosten seurantaan. Veden laadun koheneminen luo edellytykset myös vesieliöstön monipuolistumiselle. Meriaimenen ja -lohen luontaisesta lisääntymisestä on havaittu ensimmäiset merkit Aurajoella kalaportaan valmistumisen jälkeisenä aikana v Poikastuotantoalueet ja luontaisen lisääntymisen laajuus tulisi kartoittaa ja käynnistää niiden säännöllinen seuranta tarkemmin nyt, kun Halistenkosken kalatie on ollut toiminnassa 6 vuotta. Vieläkin joessa on nousuesteitä, jotka estävät taimenen ja muiden nousukalojen kutuvaelluksen yläjuoksulle. Merkittävin nousueste on Nautelankoski, johon tulee suunnitella alueen kulttuuriympäristöön ja vanhoihin patorakenteisiin hyvin sopiva kalatie. Myös muut nousuesteet tulee kartoittaa. Viime vuosina tutkimuksissa on vahvistunut käsitys rantakasvillisuuden ja -puuston merkityksestä pohjaelämille ja kaloille. Alueen maanomistajille suunnataan rantametsiköiden merkitystä korostavaa tiedotusta. Nahkiaiskannan koosta ja lisääntymisestä Aurajoessa ei ole tarkkaa käsitystä. Meneillään olevassa hankkeessa kartoitetaan nahkiaisen toukka-asteiden esiintymistä joessa. Samassa yhteydessä tulisi tutkia nahkiaisen siirtomahdollisuuksia yläjuoksulle. Omakohtaiset kokemukset ja elämykset ovat tehokkainta ympäristövalistusta. Jokivarren asukkaiden tietoisuutta Aurajoen luontoarvoista pyritään nostamaan luomalla kaikkiin jokivarren kuntiin jokiluonnon esittelykohteita opasteineen ja luontopolkuineen. Ohjelmaa toteuttavat hankkeet Aurajoen lumo -esiselvityshanke Aurajoen luonnon monimuotoisuus -yleissuunnitelma Erityistukineuvojan palkkaaminen Nahkiais-projekti Niitto-projekti Aurajoen lähiluontokohteet 54

16 9.4 Aurajoesta virkistystä Nykytila Yläjuoksun järvettömillä alueilla Aurajoki sivujokineen on lähes ainoa veteen liittyvä virkistyskohde. Mielenkiinto jokeen liittyvään virkistystoimintaan on riippuvainen veden laadun kehityksestä. Omakohtaiset, joen eri virkistyskäyttömuotojen kautta välittyvät kokemukset lisäävät yleistä viihtyvyyttä alueella, vahvistavat paikallisidentiteettiä ja mielenkiintoa joen suojelua kohtaan. Aurajoen virkistyskäyttöedellytykset ovat parantuneet merkittävästi joen yleisen tilan kohennuttua lähinnä karjatalouden päästöjen vähennyttyä ja kunnallisten jäteveden puhdistamoiden aloitettua toimintansa luvuilla. Nykyisin joen yläjuoksun hygieeniset haitat vähävirtaamaisina aikoina, leväkukinnat kuivina jaksoina etenkin alajuoksulla sekä ajoittaiset päästöpiikit mm. Halisten alueella haittaavat tuntuvasti joen virkistyskäyttöä. Virkistyskäytön turvaamiseksi on jatkossakin turvattava veden laadun suotuisa kehitys. vuosina huomattavasti. Ainakin osin lasku on näennäistä ja johtuu lääninkohtaisen vieheluvan voimaantulosta. Läänikohtaisella luvalla saa kalastaa nykyisin Aurajoessa lukuunottamatta alajuoksun koskialueita, joihin siis edelleenkin tarvitaan erityinen erikseen lunastettava kalastuslupa. Nautelankoskeen myydään vuosittain n. 500 kalastuslupaa. Liedon ja Turun lisäksi perustettiin v Auran Hypöistenkoskeen Kallen kalastuskunnan hallinnoima kalastusalue. Nautelankosken ja Halistenkosken kalastuspaikat ovat vakiinnuttaneet asemansa varsinais-suomalaisten perhokalastajien keskuudessa. Halistenkosken suosio on ehkä jonkin verran ollut laskussa viime vuosina. Huolimatta vakiintuneesta asemastaan, molemmissa kohteissa olisi paljon parannettavaa opasteiden ja muun infrastruktuurin osalta. Kalastajien suunnalta on tullut toiveita mm. perkuupaikoista ja yleisesti nähtävillä olevasta saaliskirjanpidosta. Myös perhokalastuskursseja on kysytty. Halistenkoskelle on valmistunut erillinen virkistyskäytön kehittämissuun- Joen virkistyskäyttöä on kasvattanut myös projektitoiminta, josta merkittävä osa on kohdistunut Aurajoen virkistyskäytön edistämiseen tiedostustoiminnan, kalastuskohteiden perustamisen ja melontaedellytysten parantamisen kautta. Projektitoimintaa on kuvattu luvussa 5. Ensimmäiset virkistyskalastuskohteet perustettiin v Turun Halistenkoskelle ja v Liedon Nautelankoskelle. Molempiin kohteisiin myydään koskikalastuslupia, jotka oikeuttavat perho- ja viehekalastukseen. Halistenkosken lupamyynti on laskenut viime Nautelankosken ja Halistenkosken kalastuspaikat ovat vakiinnuttaneet asemansa varsinais-suomalaisten perhokalastajien keskuudessa. AK urajoen kehittämisohjelma

17 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA nitelma, jossa on suunniteltu parannustoimia myös kalastuksen osalta. Suunnitelmaa on osittain jo lähdetty toteuttamaan osana EU:n Tavoite 2 - ohjelman tuella toteutettavaa hanketta Elävä ja viihtyisä Halistenkoski. Nykyisin voimassaolevan kalastuslupajärjestelmän mukaan onginta ja pilkintä ovat jokamiehenoikeuksia ja mahdollistavat vapaan kalastuksen lohi- ja siikapitoisten jokien koskialueita lukuunottamatta. Suosittuja onkipaikkoja ovat Aurajoella mm. Halistenkosken alajuoksu jossa järjestetään säännöllisesti onkikilpailuja. Viimeisimmät suuret kilpailut, kilpaonginnan SM-kilpailut v. 2001, keräsivät yli 1000 kilpaonkijaa eri puolilta Suomea. Halistenkosken lisäksi onkikilpailuja on järjestetty myös Auran Kuuskoskella. Muualla Aurajoella tapahtuvasta kalastuksesta ei ole tilastotietoa. Melonnan suosio on aivan viime vuosina ollut selvästi kasvussa. Merkittävin yksittäinen tekijä tässä on ollut kanoottien vuokraustoiminnan käynnistyminen Aurajoen opastuskeskuksessa Halistenkoskella. Hyvin merkittävä rooli melontaa kohtaan tunnetun mielenkiinnon kasvussa ja yleisesti Aurajoen tunnetuksi tekemisessä on ollut jo vuodesta 1992 järjestetty Aurajoki-melonta, joka viime vuosina on kerännyt n. 130 melojaa. Taimen- ja lohikannan kalastettavuus pysyy hyvällä tasolla säännöllisten istutusten johdosta. JK Aurajoen melontamahdollisuuksia on myös suunnitelmallisesti parannettu EU:n Leader II -ohjelman tuella toteutetussa Aurajoen melontareitin kehittämishankkeessa, jossa kunnostettiin ohituspolut koskialueille sekä laadittiin opaskartta. Aurajoen melontareitti on mukana myös valtakunnallisessa melontareittioppaassa yhtenä harvoista varsinais-suomalaisista reiteistä. Monilta osin reitissä on vieläkin parannettavaa. Rantautumisolot ovat paikoin hankalat ja edellyttäisivät laitureiden rakentamista. Myös majoituskohteita on kysytty. Koskimelontaa ajatelleen Aurajoki ei tarjoa erityisen hyvää harjoittelumaastoa. Satunnaisesti kevättulvien aikaan koskimelojia on käynyt harjoittelemassa suurimmilla koskilla, Liedon Nautelankoskella ja Turun Halistenkoskella. Aurajoki-melonta ajoittuu perinteisesti heinäkuun alkuun. AK Turusta Liedon Nautelankoskelle ulottuva Aurajoen pyöräilyreitti toteutettiin Aurajokisäätiön, kuntien ja maakuntaliiton voimin 56

18 v Reitti kulkee jokivarressa ja noudattelee olemassa olleita vanhoja kyläteitä. Reitti on merkitty valtakunnallisella retkipyöräreittitunnuksella. Reitin markkinoimiseksi on järjestetty useana vuonna Aurajoki-pyöräilytapahtuma, joka on kerännyt toistuvasti yli sata pyöräilijää. Myös yläjuoksulla kulkee vanhaa Tampereentietä valtakunnalliseen reitistöön kuuluva osuus, joka ei kuitenkaan ole sisällytetty Aurajoen pyöräilyreittiin. Aurajoen pyöräilyreitistä on laadittu myös opaskartta, johon on merkitty reitin varteen sijoittuvat tutustumiskohteet esittelyineen. Jokivarressa harjoitetaan myös muuta ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Tätä palvelevia patikointireittejä ei kuitenkaan ole juurikaan rakennettu. Paikoin jokirannassa kulkee myös muita vakiintuneita polkuja, joita kunnostamalla, viitoittamalla ja luontoon tutustumista palvelevia opastauluja lisäämällä voitaisiin oleellisesti edistää Aurajoen kehittymistä suosituksi ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Virkistystoiminta Aurajoella on nykyisin pitkälti omaehtoiseen aktiivisuuteen pohjautuvaa. Jokivarressa toimii muutamia yrittäjiä, jotka tarjoavat majoitusta ja ruokailua sekä opaspalveluita. Myös joen virkistystoimintaa palvelemaan perustettiin v Halistenkoskelle vanhaan myllykiinteistöön Aurajoen opastuskeskus, joka toimii kanoottien vuokrauspisteenä ja yleisenä Aurajokeen, kalastukseen ja melontaan liittyvänä neuvontapisteenä Tavoitteet Tavoitteena on edistää Aurajoen tulemista osaksi jokivarren asukkaiden viihtyisää asuinympäristöä kohottamalla joen yleisiä virkistyskäyttöedellytyksiä. Tavoitteeseen pyritään parantamalla puitteita virkistyskalastukselle, melonnalle ja muulle ulkoilulle. Tavoitteena on perustaa lisää virkistyskalastuskohteita joen yläjuoksulle ja parantaa olemassaolevien kohteiden opasteita ja palveluja. Melontamahdollisuuksia pyritään kohentamaan lisäämällä kanoottien vuokrauspisteitä joen yläjuoksulle sekä parantamalla melontareitin rantautumispaikkoja ja kehittämällä reitin oheispalveluja, kuten leiriytymis- ja levähdyspaikkoja. Muun ulkoilun osalta tavoitteena on perustaa jokivarteen luontoon tutustumista palvelevia luontopolkuja ja muita patikointireittejä Toimenpiteet Turvataan veden laadun myönteinen kehitys Vähennetään kuivien jaksojen hygieenisiä haittoja jätevesikuormitusta ja karjatalouden päästöjä vähentämällä Vähennetään Turun vesilaitoksen piikkimäisiä päästöjä Halisten alueella Perustetaan kanoottien vuokrauspisteitä joen yläjuoksulle Parannetaan Aurajoen melontareitin rantautumispaikkoja mm. rakentamalla laitureita koskipaikoille Helpotetaan koskialueiden ohitusta järjestämällä kanoottien siirtokärryjen lainausmahdollisuus urajoen kehittämisohjelma

19 AURAJOEN KEHITTÄMISOHJELMA Kehitetään melontareitin oheispalveluja perustamalla leirintä- ja levähdyspaikkoja jäteastioineen ja kuivakäymälöineen Markkinoidaan melontareittiä järjestämällä tapahtumia ja melontakursseja Perustetaan uusia kalastuskohteita joen yläjuoksulle Parannetaan olemassaolevien kalastuspaikkojen opasteita ja muita palveluja Rakennetaan Halistenkoskelle kalastusmahdollisuus myös liikuntaesteisille Järjestetään kalastuskursseja ja -tapahtumia Toteutetaan kaikkiin jokivarren kuntiin jokiluontoon tutustumista varten lähiluontokohteita luontopolkuineen ja opasteineen Edistetään patikointireittien toteuttamista jokivarteen Veden laadun kehittyminen parempaan suuntaan on ehdoton edellytys myös Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksien kohentumiselle. Pyritään luvussa 9.1 tarkemmin esitellyillä keinoilla turvaamaan veden laadun suotuisa kehitys. Retkimelonta on selvästi kasvusuunnassa ja siitä onkin muodostumassa yksi merkittävä Aurajoen vetovoimatekijä, jatkossa mahdollisesti ajatellen myös matkailua. Aurajoella on monia edellytyksiä kasvaa nykyisestä huomattavasti suositummaksi retkimelontakohteeksi. Aurajoen vahvuutena on hyvä sijainti lähellä Turun seutua ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä rikas historia, jota voidaan hyödyntää matkailussa. Melonnan oheen voidaan matkailupaketeissa yhdistää kulttuurikohteiden tarjonnan lisäksi mm. kalastusta. Melontaedellytysten edelleen parantamiseksi tulisi kuntayhteistyöllä kohentaa rantautumispaikkoja. Paikoin rannat ovat jyrkkiä ja hankalia etenkin niukan veden aikoina. Rantautumista helpottaisi monin paikoin kelluvien, joen pinnan vaihteluita myötäilevien laitureiden sijoittaminen koskialueille. Melonnan kasvaessa eteen tulevat myös melontaretkien leiriytymisja levähdyspaikat. Kuntayhteistyöllä ja mahdollisesti muulla erillisrahoituksella tulisi rakentaa melontaretkeä ajatellen sopiviin kohteisiin leiriytymis- ja levähdyspaikkoja jäteastioineen ja kuivakäymälöineen. Tällöin on olennaista sopia myös reitin huoltovastuusta, joka voitaisiin ohjata kunnille, yrittäjälle tai liikuntaseuroille erillistä korvausta vastaan. Koskikalastus on vakiinnuttanut asemansa kohteissa, joihin on myyty jo vuosikaudet erillisiä kalastuslupia. Aurajoen kalastuskohteiden etuna on helppo saavutettavuus ja etenkin Halistenkoskella melko hyvä saalistodennäköisyys. Taimen- ja lohikannan kalastettavuus pysyy hyvällä tasolla säännöllisten istutusten johdosta. Myös onkikalastajille joki tarjoaa monipuolista kalastettavaa. Kalastuskohteita on kuitenkin niukalti joen yläjuoksulla, jossa kuitenkin on runsaasti hyvin luonnonkauniita koskialueita. Ohjelman puitteissa käynnistetään selvitys uusien kalastuskohteiden perustamisesta joen yläjuoksulle. Uusien kalastuskohteiden perustaminen edellyttäisi kalastettavan kannan turvaamista, kalastusohjeistoa, lupamyynnin järjestämistä sekä mahdollisesti myös nousuesteiden tutkimista ja poistamista, jotta ainakin imagomielessä tärkeä lohikalojen nousu yläjuoksulle mm. ohi Nautelankosken padon olisi turvattu. Olemassaolevien kalastuskohteiden tarjonnassakin on paljon parannettavaa. Tehokkaalla lupavalvonnalla tulee puuttua luvanvastaisiin kalastustapoihin, joista on tullut ongelma etenkin 58

20 Halistenkoskella. Tämä on omiaan puhdistamaan ilmaa ja parantamaan kohteiden mainetta. Kohteiden opasteet ja saaliskirjanpito tulee olla myös kunnossa ja myös yleisesti nähtävillä, jotta kohde houkuttelee jatkossakin ja jotta saadaan tarkkaa tietoa mm. kalaistutusten tuloksellisuudesta. Kalastusedellytyksiä voidaan parantaa myös rakentamalla kalastuslaitureita ja taukopaikkoja. Myös erityisryhmiä, kuten liikuntarajoitteisia, tulisi ainakin Halistenkoskella huomioida. Tämä edellyttää laajempaa suunnittelua kulkuramppien ja kalastuslaitureiden osalta ja myös erillistä rahoitusta hankkeeseen. Halistenkosken puitteiden parantamista kalastukselle ja muulle virkistystoiminnalle ollaan parhaillaan siinnittelemassa ja osin myös toteuttamassa osana EU:n Tavoite 2 -hanketta Elävä ja viihtyisä Halistenkoski. Sekä kalastuksen että melonnan markkinointia jokivarren asukkaille tulee tehostaa. Parhain kanava on järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja, joissa asukkaat pääsevät oppaan johdolla kokeilemaan ohjatusti melontaa ja vaikkapa perhokalastusta. Tätä on jo usean vuoden ajan toteutettu menestyksellisesti jokivarren koulujen piirissä Aurajoen opastuskeskuksessa Halistenkoskella. Toimintaa tulisi laajentaa myös yläjuoksun kuntiin. Yläjuoksun kunnissa tarvitaan myös uusien kalastuskohteiden lisäksi kanoottien vuokrauspisteitä, jotta melonta voisi yleistyä myös siellä. Myös soutuveneiden vuokraamista harkitaan. Uusia melontatapahtumiakin voitaisiin ajatella nykyisen Aurajoki-melonnan lisäksi, joka ajoittuu perinteisesti heinäkuun alkuun, tavallisesti hyvin kuivaan jaksoon kesästä. Etenkin luonnonkaunista joen yläjuoksua Pöytyän Koskelankoskelta alkaen voisi hyvin markkinoida järjestettyjen retkien kautta etenkin aikoina, jolloin on riittävästi vettä yläjuoksun pienten koskien laskemiseen. Jokirannat ovat myös muussa ulkoilukäytössä, ainakin satunnaisesti. Liikkuminen on paikoin hankalaa, koska erillisiä polkuverkostoja ei ole rakennettu. Valmisteilla on hankkeita, joissa on tarkoitus toteuttaa kaikkiin jokivarren kuntiin lähiluontokohteita, joihin rakennettaisiin polut, viitoitukset ja opastetaulut luontoon tutustumista varten. Luontopolut voivat sisältää aineksia myös historiasta. Aurajoen merkittävimmässä luontokohteessa, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetulla Nautelankosken alueella on ollut toiminnassa luontopolku jo pitkään. Polku on kuitenkin rapistunut, umpeutunut ja kaipaa kunnostusta. Luontopolun uusimisen yhteydessä lisätään kulkua helpottavia pitkospuita, levähdyspaikkoja penkkeineen sekä uusitaan kaikki opasteet. Alueen yleistä profiilia nostetaan myös tehokkaammalla tiedotuksella. Koskialueet ovat kaikkialla Aurajoella suosittuja käyntikohteita. Varsinkin yläjuoksulla on erittäin kauniita, lähes luonnontilaisia koskia rantametsiköineen. Luontevaa olisi toteuttaa luontopolkuja nimenomaan koskialueille. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua, maanomistajakeskusteluja ja tarkempia luontokartoituksia. Laajapohjainen yhteistyö mm. museoviranomaisten kanssa on tärkeää, jotta opasteisiin saadaan sisällön monipuolisuutta esim. historian kautta. Virkistystoiminta jokivarressa voi olla omaehtoista tai palveluihin perustuvaa. Jälkim- urajoen kehittämisohjelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot