SP 3300 Series. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SP 3300 Series. Käyttöopas"

Transkriptio

1 SP 3300 Series Käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käytön aloittamista. Pidä käyttöopas tallessa tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisen ja oikean käytön ohjeet tämän käyttöoppaan Turvallisuustiedot-osasta ennen laitteen käyttämistä.

2 Tämän käyttöoppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yritys ei ole missään tilanteessa vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta laitteen käsittelemisestä tai käyttämisestä. Copyright 2008 PCL ja PCL6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. PostScript 3 on Adobe System, Inc:n tavaramerkki. UFST ja MicroType ovat Monotype Imaging Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. TrueType, LaserWriter ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

3 Sisällys 1. Esittely Erityisominaisuudet Tulostimen yleiskuvaus Näkymä edestä Näkymä takaa Ohjauspaneelin yleiskuvaus Merkkivalojen merkitys Lisätietojen saaminen Laitteiston määrittäminen Korkeuden säätö Fonttiasetuksen muuttaminen Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen Värinsäästötilan käyttäminen Ohjelmiston esittely Toimitukseen kuuluva ohjelmisto Tulostinohjaimen ominaisuudet Järjestelmävaatimukset Verkkoasetukset (vain SP 3300DN) Esittely Tuetut käyttöjärjestelmät SetIP-ohjelman käyttäminen Tulostusmateriaalin lisääminen Tulostusmateriaalin valitseminen Tuetut paperikoot Tulostusmateriaali kaksipuoliseen tulostukseen Tulostusmateriaalin valinta- ja säilytysohjeita Paperin lisääminen Kasetin 1 tai lisäkasetin 2 käyttäminen Paperikasetin 1 paperin koon muuttaminen Käsisyöttötilan käyttäminen Tietoja tulostuslokerosta Perustulostaminen Asiakirjan tulostaminen Tulostustyön peruuttaminen Tarvikkeet ja lisävarusteet Väriainekasetti Lisävaruste

4 8. Ylläpito Tulostimen puhdistaminen Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen Väriainekasettien kunnossapito Kasetissa olevan väriaineen tasainen jakautuminen Väriainekasetin vaihtaminen Määrityssivun tulostaminen Varaosat Vianmääritys Paperitukosten selvittäminen Paperinsyöttöalueella Väriainekasetin ympärillä Paperinpoistoalueella Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi Vianmäärityksen tarkistusluettelo Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen Yleiset Windows-ongelmat Yleiset PostScript-ongelmat Yleiset Macintosh-ongelmat Lisävarusteiden asentaminen Lisävarusteiden turvallinen asentaminen Muistimoduulin asentaminen Lisätyn muistin aktivoiminen PS-tulostinominaisuuksissa Tekniset tiedot Tulostimen tekniset tiedot

5 Turvallisuustiedot Tätä laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimia. Turvallisuus käytön aikana Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: VAROITUS: Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan, jos ohjeita ei noudateta. VAARA: Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivakavaan vammautumiseen tai materiaalisiin menetyksiin, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS: Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jotta välttyisit sähköiskuilta tai altistumiselta lasersäteilylle, älä poista mitään sellaisia suojia tai ruuveja, joiden poistamista ei kuvata tässä käyttöoppaassa. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos tapahtuu jokin seuraavista: Läikytät laitteen päälle jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vaurioitunut. Älä hävitä käytettyä väriainetta tai väriainesäiliöitä polttamalla. Väriainepöly saattaa syttyä palamaan avotulen lähellä. Älä säilytä väriainetta, käytettyä väriainetta tai väriainesäiliöitä avotulen läheisyydessä. Väriaine saattaa syttyä ja aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Toimita väriaine hävitettäväksi valtuutetulle jälleenmyyjälle. Hävitä käytetyt väriainesäiliöt paikallisten säädösten mukaisesti. Pidä laite kaukana herkästi syttyvistä nesteistä, kaasuista ja aerosoleista. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Liitä laite virtalähteeseen, joka on kuvattu tämän käyttöoppaan etukannen sisäpuolella. Älä käytä muita virtalähteitä. Liitä virtajohto suoraan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa. Virtalähteet, joita ei ole kuvattu tämän käyttöoppaan etukannen sisäpuolella, ja jatkojohdot saattavat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä tee muutoksia tai osien vaihtoja, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa. Vahingoittuneet, rikkoutuneet, muutetut, raskaiden esineiden alle jääneet tai jyrkästi taipuneet virtajohdot sekä johdosta lujaa vetäminen voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos virtajohto on vioittunut (esimerkiksi jos sen suojakuori on vioittunut tai sisuksessa on katkeamia), ota yhteyttä palveluedustajaan tai vaihda johto. Jos laitetta käytetään viallisen virtajohdon kanssa, saattaa aiheutua sähköisku tai tulipalo. VAARA: Suojaa laite kosteudelta ja märiltä ilmasto-olosuhteilta, kuten vesisateelta ja lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät laitetta. Kun siirrät laitetta, varo, ettei laitteen alla oleva virtajohto vaurioidu. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (älä johdosta). Irrota virtajohto vetämällä sitä pistokkeesta. Älä vedä itse johdosta. Johdosta vetäminen saattaa vioittaa johtoa, mistä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Irrota turvallisuussyistä virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (kuten lomien aikana). Varo, ettei laitteen sisään joudu paperiliittimiä, niittejä tai muita pieniä metallisia esineitä. Säilytä väriainetta (käytettyä ja käyttämätöntä) ja väriainekasetteja lasten ulottumattomissa. Varo, ettet loukkaa itseäsi teräviin reunoihin, kun poistat laitteen sisältä väärin syötettyjä paperiarkkeja. Säästä ympäristöä äläkä hävitä laitetta tai laitteen osia toimittamalla niitä tavallisille jätteille tai kotitalousjätteille tarkoitettuihin jätteenkeräyspisteisiin. Toimita hävitettävä laite tai sen osat valtuutetulle jälleenmyyjälle. Laitteen sisäosat saattavat olla erittäin kuumia. Älä koske osiin, joissa on kuumasta pinnasta ilmoittava tarra. Muussa tapauksessa saatat loukata itsesi. Laitteen kiinnitysosa saattaa kuumentua erittäin paljon. Poista väärin syöttynyt paperi varovasti. Älä altista laitetta kosteudelle ja pölylle. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä sijoita laitetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kaatuva laite saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Älä käytä alumiinifoliota, hiilipaperia tai vastaavaa sähköä johtavaa paperia. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai laitevirhe. Varmista, että huone, jossa laitetta käytetään, on tehokkaasti ilmastoitu eikä liian ahdas. Hyvä ilmastointi on erityisen tärkeää, kun laitetta käytetään runsaasti. Älä avaa väriainesäiliöitä väkisin. Väriaine saattaa läikkyä, jolloin vaatteesi tai kätesi saattavat likaantua. Saatat vahingossa nielaista väriainetta. Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja siirry paikkaan, jossa ilma on puhdasta. Ota yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiisi, huuhtele silmät heti vedellä tai silmien huuhteluun tarkoitetulla nesteellä. Ota yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna sitä juomalla runsaasti vettä. Ota yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Vältä väriaineen joutumista vaatteisiisi tai ihollesi, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Jos väriainetta joutuu ihollesi, pese kyseinen alue huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta joutuu vaatteisiisi, pese se pois kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tekee tahran poistamisesta mahdotonta. Älä katso lamppuun, tai muutoin saatat vahingoittaa silmiäsi. Kun lataat paperia, varo, etteivät sormesi jää jumiin tai ettet loukkaa niitä. i

6 VAARA: Paperia siirtävät rullat pyörivät toiminnan aikana. Turvalaite asennetaan, jotta laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varo kuitenkin koskemasta rulliin toiminnan aikana. Saatat muutoin loukata itsesi. Jos laitteen sisään kertyy runsaasti pölyä, saattaa tapahtua tulipalo ja laitteen hajoaminen. Kysy lisätietoja huoltoedustajalta laitteen sisäpuolen puhdistamisesta ja sen kustannuksista. Jos sinun on siirrettävä laitetta, kun lisäpaperikasetti on liitettynä, älä työnnä laitteen pääyksikön yläosasta. Muutoin lisäpaperikasetti saattaa irrota, mistä saattaa aiheutua loukkaantuminen. Varmista ennen laitteen siirtämistä, että olet vetänyt kaikki neljä kahvaa kokonaan ulos. Jos et tee tätä, saatat loukata itsesi. Kun olet siirtänyt laitteen, palauta kaikki neljä kahvaa takaisin niiden alkuperäisiin asentoihin. Kiinnitä laite paikalleen kiinnitysosan avulla laitteen siirtämisen jälkeen. Muussa tapauksessa laite saattaa siirtyä tai pudota, mistä saattaa aiheutua loukkaantuminen. tarkoittaa, että VIRTA ON KYTKETTY. tarkoittaa, että VIRTA ON KATKAISTU. Virransäästötilan käyttäminen Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa, joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä. Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti. ENERGY STAR -ohjelma Huomautuksia käyttäjille Jos toistuvasti tulostetaan useita sivuja, luovutustasolle saattaa ilmaantua kosteutta tai höyryä. Sillä ei ole mitään vaikutusta laitteen toimintaan. Älä koske luovutustasoon, odota kunnes laite on viilentynyt ja pidä lapset loitolla laitteesta. Virtalähde Pistorasian tulee olla lähellä tuotetta ja helposti käytettävissä. Merkintöjen sijainnit ja VAROITUS- ja VAARAmerkintöjen tunnusmerkit Tässä laitteessa on VAROITUS- ja VAARA-merkintöjä seuraavassa kuvatuissa kohdissa. Noudata ohjeita ja käsittele laitetta oppaan ohjeiden mukaisesti turvallisuussyistä. ENERGY STAR -ohjelma kannustaa säästämään energiaa tukemalla vain vähän virtaa kuluttavia tietokoneita ja muita toimistolaitteita. Ohjelma tukee virransäästötoimintoja sisältävien tuotteiden kehittämistä ja leviämistä. Se on avoin ohjelma, johon valmistajat osallistuvat vapaaehtoisesti. Ohjelman kohdetuotteet ovat tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksilaitteet, kopiokoneet, skannerit ja monitoimilaitteet. Energy Star -standardit ja -logot ovat samat maailmanlaajuisesti. Uusiokäyttö Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai hävitä ne ympäristöä säästävällä tavalla. Sähköisten ja elektronisten laitteiden tietoja käyttäjille Käyttäjät EU:ssa, Sveitsissä ja Norjassa *Tämä tarra on kiinnitetty pintaan, joka on kuuma. Varo, että et koske näihin alueisiin. IEC määräyksen mukaisesti tässä laitteessa käytetään seuraavia päävirtakytkimen symboleita: Tuotteemme sisältävät erittäin laadukkaita osia, ja ne on suunniteltu uusiokäyttöä ajatellen. Tuotteemme ja niiden pakkaukset on merkitty alla olevalla symbolilla. Symboli ilmaisee, että tuotetta ei tule kohdella talousjätteenä. Se tulee hävittää erillään asianmukaisten palautus- ja keräysjärjestelmien mukaisesti. Näitä ohjeita noudattamalla varmistat, että tätä tuotetta käsitellään oikein, ja autat pienentämään tuotteen virheellisen käsittelyn mahdollista haitallista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Tuotteiden uusiokäyttö auttaa säästämään luonnon resursseja ja suojaamaan ympäristöä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen keräys- ja uusiokäyttöjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä kauppaan, josta ostit tuotteen, paikalliseen jälleenmyyjään tai myynti- tai huoltoedustajiin. ii

7 Kaikki muut käyttäjät Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kauppaan, josta ostit tuotteen, paikalliseen jälleenmyyjään tai myynti- tai huoltoedustajiin. Varoitus Järjestelmään tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita säädösten noudattamisesta vastuussa oleva taho ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen. Laserturvallisuus: Varoitus: Säätimien käyttämisestä tai toimintojen suorittamisesta tässä käyttöoppaassa kuvatuista tavoista poikkeavilla tavoilla voi seurata altistuminen vahingolliselle säteilylle. Euroopassa olevat käyttäjät Tämä laite on luokan 1 laserlaite. Se on turvallinen toimisto-/tietojenkäsittelykäytössä. Laite sisältää yhden 10 millimetrin ja nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Lasersäteen osuminen silmiin suoraan tai epäsuorasti heijastuksen kautta voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Varotoimet turvallisuuden parantamiseksi ja lukitusmenetelmät estävät käyttäjän altistumisen lasersäteilylle. Seuraava tarra on kiinnitetty tulostimen taakse. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käytöllä on kaksi ehtoa: 1. Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. 2. Laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan. Vastuussa oleva taho: Ricoh Americas Corporation Osoite: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Puhelinnumero: Tuotteen nimi: Lasertulostin Mallinumero: SP 3300DN/SP 3300D Huomautuksia käyttäjille TUOTTEEN SISÄLTÄMISSÄ LAMPUISSA ON ELOHOPEAA, JA NE ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, OSAVALTION TAI LIITTOVALTION LAKIEN MUKAISESTI. Yhdysvalloissa olevat käyttäjät CDRH-säännökset Tämä laite täyttää luokan 1 lasertuotteille asetetut 21 CRF -säännöksen alaluvussa J määritetyt vaatimukset. Laitteisto sisältää yhden 10 millimetrin ja nanometrin aallonpituudella toimivan AlGaAs-laserdiodin. Tämä laite ei tuota vahingollista säteilyä, koska säde on täysin laitteen sisäpuolella kaikissa normaalikäytön toiminnoissa ja peruskäyttäjien ylläpitotoimissa. Huomautus Yhdysvalloissa oleville käyttäjille Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti: Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia. Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. Liitä laite ja vastaanotin eri piireihin. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Huomautus Kanadassa oleville käyttäjille Huomautus: Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. iii

8 1 Esittely Onnittelut tulostimen hankinnasta. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Erityisominaisuudet Tulostimen yleiskuvaus Ohjauspaneelin yleiskuvaus Merkkivalojen merkitys Lisätietojen saaminen Laitteiston määrittäminen Korkeuden säätö Fonttiasetuksen muuttaminen Erityisominaisuudet Uudessa tulostimessasi on joitakin erikoisominaisuuksia, jotka parantavat tulostuslaatua. Voit tehdä seuraavaa: Tulosta huippulaatua nopeasti Voit tulostaa jopa x dpi:n tehokkaalla tarkkuudella. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. Tulostin tulostaa A4-kokoista paperia 28 sivun minuuttivauhdilla a ja Letter-kokoista paperia 30 sivun minuuttivauhdilla. Kaksipuolisessa tulostuksessa tulostin tulostaa A4-kokoista paperia 14 kuvan minuuttivauhdilla b ja Letter-kokoista paperia 14,5 kuvan minuuttivauhdilla. Käsittele paperia joustavasti Käsisyöttötaso tukee yhden arkin kirjelomakkeita, tarroja, kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja, postikortteja ja raskasta paperia. Tavallinen 250 arkin paperikasetti sopii tavalliselle paperille. 150 arkin tulostuslokero on helppokäyttöinen. Luo ammattimaisia asiakirjoja Tulosta vesileimoja. Voit mukauttaa asiakirjasi tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten Luottamuksellinen. Lisätietoja on Ohjelmistoosiossa. Tulosta vihkoja. Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa asiakirjoja helposti kirjan luomista varten. Kun sivut on tulostettu, sinun täytyy vain taittaa ja nitoa ne. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat voidaan suurentaa ja tulostaa useille arkeille, jotka teipataan yhteen julisteeksi. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. Säästä aikaa ja rahaa Tässä tulostimessa voit säästää väriä käyttämällä värinsäästötilaa. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. 1 2 Voit tulostaa paperin molemmille puolille paperin säästämiseksi. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. 3 4 Voit säästää paperia tulostamalla yksittäiselle arkille useita sivuja. Lisätietoja on Ohjelmistoosiossa. Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita tavallisen paperin kanssa. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. Tulostin säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus ei ole käynnissä. Laajenna tulostimen kapasiteettia Tulostimessasi on 32 megatavua muistia, mutta voit laajentaa muistin 160 megatavuun. Katso sivu Voit lisätä tulostimeen 250 arkin lisäkasetin 2. Käyttäessäsi tätä kasettia et joudu lisäämään paperia niin usein. * Zoran IPS -emulointi on PostScript 3 -yhteensopiva Copyright Zoran Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja OneImage ovat Zoran Corporationin tavaramerkkejä. * 136 PS3-fonttia Sisältää Monotype Imaging Inc:n UFST:n ja MicroTypen. Tulosta erilaisissa ympäristöissä Voit tulostaa Windows 2000/XP/Vista- ja Windows Server järjestelmissä. Tulostimesi on yhteensopiva Macintoshjärjestelmän kanssa. Tulostimessa on USB-liitännät. a. sivua minuutissa b. kuvaa minuutissa 1.1 <Esittely>

9 Laitteen ominaisuudet Seuraava taulukko sisältää yleiskatsauksen tulostimen tukemista ominaisuuksista. (A: asennettu, ES: ei saatavissa) Näkymä edestä Tulostimen yleiskuvaus Ominaisuudet SP 3300D SP 3300DN USB 2.0 (USB 2.0: Hi-Speed USB 2.0) Verkkoliitäntä (Ethernet 10/100 Base TX) A ES A A PCL-emulointi A A PostScript-emulointi A A Kaksipuolinen tulostus a a. Tulostus paperin molemmille puolille. A A * SP 3300DN näkyy yllä olevassa kuvassa. 1 tulostuslokero 6 paperikasetti 1 2 ohjauspaneeli 7 lisäpaperikasetti 2 3 ohjauskortin kansi 8 paperitason ilmaisin 4 etukansi 9 tulostetuki 5 käsisyöttötaso 10 käsisyöttötason paperiohjaimet 1.2 <Esittely>

10 Näkymä takaa Merkkivalojen merkitys Merkkivalo Tila Kuvaus 1 verkkoportti a a. Ainoastaan SP 3300DN. * SP 3300DN näkyy yllä olevassa kuvassa. 4 kaksipuolisen tulostuksen lisälaite 2 USB-portti 5 virtaliitin 3 lisäkasetin 2 kaapeliliitin 6 virtakytkin Ohjauspaneelin yleiskuvaus 1 Hälytys: Ilmaisee tulostimen tilan. Katso sivu 9.5. Hälytys Punainen Palaa Kansi on auki. Sulje kansi. Kasetissa ei ole paperia. Lisää paperia kasettiin. Tulostin on lopettanut tulostamisen vakavan virheen vuoksi. Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti. Järjestelmässä on ongelmia. Jos tämä ongelma esiintyy, ota yhteys huoltoedustajaan. Väriainekasetti on täysin tyhjä. Poista vanha väriainekasetti ja asenna uusi. Katso sivu 8.4. Vilkkuu Tulostuksessa on ilmennyt vähäinen häiriö, ja tulostin odottaa häiriön selvittämistä. Kun ongelma on korjattu, tulostin jatkaa tulostamista. Väriaine on vähissä tai loppunut. Tilaa uusi väriainekasetti. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakaantuu kasetissa tasaisesti. Katso sivu 8.3. Voit tarkistaa jäljellä olevan väriaineen määrän valitsemalla Web Image Monitor tai tulostamalla määrityssivun. Lisätietoa saat verkkotulostimen käyttöoppaan kohdasta 2.2 tai käyttöoppaan kohdasta 8.5. Oranssi Palaa Tulostimessa on paperitukos. Katso ongelman ratkaisuohjeita sivulta Online: Ilmaisee tulostimen tilan. Katso sivu Peruuta: Tulostaa esittelysivun tai määrityssivun. Peruuttaa tulostustyön. Tulostin poimii tulostusmateriaalin. 1.3 <Esittely>

11 Merkkivalo Tila Online Vihreä Palaa Tulostin on virransäästötilassa. Tulostin on online-tilassa ja pystyy ottamaan vastaan tietoja tietokoneelta. Vilkkuu Kuvaus Kun valo vilkkuu hitaasti, tulostin vastaanottaa tietoja tietokoneelta. Kun valo vilkkuu nopeasti, tulostin tulostaa tietoja. Laitteiston määrittäminen Tässä osassa kerrotaan, miten laite otetaan käyttöön. Tämä kerrotaan myös pika-asennusoppaassa. Lue siis myös pika-asennusopas ja tee seuraavat toimenpiteet. 1 Valitse vakaa paikka. Valitse tasainen ja vakaa paikka, jossa on tarpeeksi tilaa ilmanvaihtoa varten. Jätä tilaa kansien ja paperikasettien avaamista varten. Alueella on oltava hyvä ilmanvaihto, ja sen on oltava suojattu suoralta auringonvalolta sekä lämmön, kylmyyden ja kosteuden lähteiltä. Älä sijoita laitetta lähelle pöydän reunoja. Lisätietojen saaminen Lisätietoja tulostimen käyttöönotosta ja käytöstä on painetussa ja sähköisessä muodossa seuraavissa lähteissä. Pikaasennusopas Antaa tietoja tulostimen asennuksesta. Pikaasennusoppaan ohjeita noudattamalla saat tulostimen käyttökuntoon. Onlinekäyttöopas Tulostinohjaimen ohje Antaa vaiheittaisia ohjeita tulostimen kaikista ominaisuuksista ja sisältää tietoja tulostimen kunnossapidosta, vianmäärityksestä ja lisävarusteiden asentamisesta. Tämä käyttöopas sisältää lisäksi Ohjelmistoosion, josta saat tietoa asiakirjojen tulostamisesta eri käyttöjärjestelmistä sekä mukana toimitettujen apuohjelmien käytöstä. Huomautus Muunkieliset käyttöoppaat ovat laitteen mukana toimitetun CD-levyn Manuaalinen-kansiossa. Tässä ohjeessa on tietoja tulostinohjaimen ominaisuuksista sekä ohjeita, joiden avulla tulostusominaisuudet voidaan määrittää. Tulostinohjaimen ohjenäytön voi avata napsauttamalla tulostusominaisuuksien valintaikkunassa Ohje-painiketta. Tulostus onnistuu alle metrin korkeudessa. Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu määrittämällä tarvittavat korkeusasetukset. Katso sivua <Esittely>

12 Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle niin, ettei laite kallistu enempää kuin 2 mm. Jos laite kallistuu johonkin suuntaan yli kaksi millimetriä, tulostuslaatu saattaa heikentyä. Korkeuden säätö Ilmanpaine vaikuttaa tulostuslaatuun. Ilmanpaine vaihtelee sen mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Seuraavien tietojen avulla voit määrittää laitteesi niin, että saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Ennen kuin määrität korkeusasetuksen, ota selvää, miten korkealla merenpinnasta laitetta käytetään. Korkeusasetus 1 Korkeus 3 2 Pura laite pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana. 3 Irrota teippi, joka pitää laitetta tiukasti paikallaan. 4 Asenna väriainekasetti. 2 Korkeus 2 3 Korkeus 1 5 Lisää paperia. (Katso Paperin lisääminen sivulla 5.4.) 4 Normaali 6 Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty laitteeseen. 7 Kytke virta laitteeseen. Huomautuksia Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä äläkä käännä sitä ylösalaisin. Muuten väriaine voi levitä laitteen sisälle ja vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa huonon tulostusjäljen. Kun tulostinohjain suorittaa asennusprosessia, ohjain tunnistaa käyttöjärjestelmän alueasetuksen ja määrittää paperikoon laitteelle. Jos käytät jotakin muuta Windowsalueasetusta, sinun on muutettava laitteen paperin koko vastaamaan yleensä käyttämääsi paperikokoa. Muuta paperin kokoa avaamalla tulostimen asetukset. 1 Varmista, että olet asentanut tulostinohjaimen laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä. 2 Valitse Windows-järjestelmässä Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > SP 3300 Series > Tulostimen asetukset -apuohjelma. Avaa MAC OS X -järjestelmässä kansio Ohjelmat > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Valitse Asetus > Korkeuden säätö. Valitse sopiva arvo valikosta ja valitse sitten Käytä. Huomautus Jos laitteesi on yhteydessä verkkoon, Web Image Monitor SP 3300 Series -näyttö tulee näkyviin automaattisesti. Valitse Machine Settings > Setup (tai Machine Setup) > Altitude Adj. Valitse oikea korkeusasetus ja valitse sitten Käytä. 1.5 <Esittely>

13 Fonttiasetuksen muuttaminen Laitteesi on asettanut fontin alueesi tai maasi mukaiseksi. Jos haluat vaihtaa fonttia tai määrittää fontin erityistilanteisiin, kuten DOS-ympäristöä varten, voit muuttaa fonttiasetusta seuraavasti: 1 Varmista, että olet asentanut tulostinohjaimen laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä. 2 Valitse Windows-järjestelmässä Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > SP 3300 Series > Tulostimen asetukset -apuohjelma. Avaa MAC OS X -järjestelmässä kansio Ohjelmat > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Valitse Emulointi. 4 Varmista, että PCL on valittuna kohdassa Emulointiasetus. 5 Valitse Asetus. 6 Valitse haluamasi fontti Merkistö-luettelosta. 7 Valitse Käytä. Huomautus Seuraavassa on oikeiden fonttien luettelo kullekin kielelle. Venäjä: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Heprea: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (vain Israel) Kreikka: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabia ja farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, koodisivu 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Esittely>

14 2 Perusasetukset Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Esittelysivun tulostaminen Värinsäästötilan käyttäminen Esittelysivun tulostaminen Kun olet määrittänyt tulostimen asetukset, varmista tulostimen oikea toiminta tulostamalla esittelysivu. Paina Peruuta-painiketta noin 2 sekunnin ajan. Esittelysivu tulostuu. Värinsäästötilan käyttäminen Värinsäästötilassa tulostin käyttää tavallista vähemmän väriainetta kullekin sivulle. Tämän tilan käyttöönotto pidentää väriainekasetin käyttöikää ja pienentää sivun tulostuskustannuksia tavalliseen tilaan verrattuna, mutta se heikentää tulostuslaatua. Voit asettaa värinsäästötilan tulostinohjaimen tulostimen ominaisuusikkunasta. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. 2.1 <Perusasetukset>

15 3 Ohjelmiston esittely Tässä luvussa esitellään tulostimen mukana toimitettu ohjelmisto. Lisätietoja ohjelmiston asentamisesta ja käytöstä on Ohjelmistoosiossa. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Toimitukseen kuuluva ohjelmisto Tulostinohjaimen ominaisuudet Järjestelmävaatimukset Toimitukseen kuuluva ohjelmisto Tulostinohjelmisto on asennettava toimitetulta CD-levyltä sen jälkeen, kun tulostin on paikallaan ja liitetty tietokoneeseen. CD-levyllä on seuraavat ohjelmat: Windows Sisällys Tulostinohjain: Tämän ohjaimen avulla voit hyödyntää tulostimen ominaisuuksia täysin. Tilan tarkkailu: Tämän ohjelman avulla voit valvoa tulostimen tilaa. Ohjelma ilmoittaa, kun tulostuksen aikana tapahtuu virhe. Printer Settings Utility: Tämä ohjelma asennetaan automaattisesti Tilan tarkkailu -ohjelman asennuksen yhteydessä. PCL6-ohjain: Tämän ohjaimen avulla voit tulostaa asiakirjoja PCL6- ja PCL5e-tulostinkielellä. PostScript-tulostimen kuvaustiedosto (PPD): PostScript-ohjaimen avulla voit tulostaa monimutkaisia fontteja ja kuvia sisältäviä asiakirjoja PostScript-kielellä. Set IP: Tällä ohjelmalla voit määrittää tulostimen TCP/IP-osoitteet. Käyttöopas PDF-tiedostona. Tulostinohjaimen ominaisuudet Tulostinohjain tukee seuraavien vakiotoimintojen määrittämistä: Paperilähteen valitseminen Paperin koko, suunta ja tyyppi Kopioiden määrä Lisäksi voit käyttää erilaisia erikoistulostusominaisuuksia. Seuraavassa taulukossa on tulostinohjainten tukemien ominaisuuksien yleisesittely: Ominaisuus PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Värinsäästö O O O Tulostuslaatuasetus O O O Julisteiden tulostus O X X Useita sivuja arkille (N-up) O O O Sovita arkille -tulostus O O O Skaalaustulostus O O O Vesileima O X X Peite O X X Macintosh Tulostinohjain: Tällä ohjaimella voit käyttää tulostinta Macintosh-tietokoneesta ja tulostaa asiakirjoja. Printer Settings Utility: Tämän ohjelman avulla voit määrittää erilaisia tulostusasetuksia. Set IP: Tällä ohjelmalla voit määrittää tulostimen TCP/IP-osoitteet. 3.1 <Ohjelmiston esittely>

16 Järjestelmävaatimukset Varmista ennen aloittamista, että järjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset: Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Suoritin Laitevaatimus (suositellaan) RAM-muisti Vapaa kiintolevytila Kohde Vaatimukset Suositeltu Käyttöjärjestelmä Windows 2000/XP/Vista ja Windows Server 2003 Suoritin Windows 2000 Pentium II, vähintään 400 MHz Windows XP/ Vista ja Windows Server 2003 Pentium III, vähintään 933 MHz RAM-muisti Windows 2000 Vähintään 64 Mt Windows XP ja Windows Server 2003 Vähintään 128 Mt Pentium III, 933 MHz Pentium IV, 1GHz 128 Mt 256 Mt Mac OS X 10.4 tai vanhempi Mac OS X 10.5 PowerPC G4/G5 Intelsuorittimet Vähintään 867 MHz:n PowerPC G4/G5 Intelsuorittimet 128 Mt PowerPCpohjaisessa Macjärjestelmässä (512 Mt) 512 Mt Intelpohjaisessa Macjärjestelmässä (1 Gt) 1Gt 512 Mt (1 Gt) 1 Gt Windows Vista Vähintään 512 Mt 1 Gt Vapaa levytila Windows 2000 Vähintään 600 Mt 1Gt Windows XP ja Windows Server 2003 Vähintään 1 Gt 5 Gt Windows Vista 15 Gt Vähintään 15 Gt Internet Explorer Windows 2000/ XP ja Windows Server 2003 Windows Vista 5.0 tai uudempi 7.0 tai uudempi Huomautus Windows 2000/XP/Vista- ja Windows Server järjestelmissä ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet. 3.2 <Ohjelmiston esittely>

17 4 Verkkoasetukset (vain SP 3300DN) Tämä luku sisältää perustiedot tulostimen määrittämiseksi verkkoyhteyksiä varten. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Esittely Tuetut käyttöjärjestelmät SetIP-ohjelman käyttäminen Esittely Kun olet kytkenyt tulostimen verkkoon RJ-45-Ethernet-kaapelilla, voit jakaa tulostimen muiden verkon käyttäjien kanssa. Sinun on määritettävä verkkotulostimena käytettävän tulostimen verkkoprotokollat. Protokollat voidaan määrittää seuraavien ohjelmien avulla: Web Image Monitor SP 3300 Series: Verkkotulostuspalvelimen sisäinen Web-palvelin, jonka avulla voit määrittää verkkoparametreja tulostimen liittämiseksi erilaisiin verkkoympäristöihin. Set IP: Apuohjelma, jonka avulla voit valita verkkoliitännän ja määrittää TCP/IP-protokollan käyttämät osoitteet manuaalisesti. Tämä ohjelma on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä. Tuetut käyttöjärjestelmät Seuraavassa taulukossa ovat tulostimen tukemat verkkoympäristöt: Kohde Verkkoliitäntä Verkkokäyttöjärjestelmä 10/100 Base-TX Vaatimukset Windows 2000/XP (32/64-bittinen)/Vista ja Windows Server 2003 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5 SetIP-ohjelman käyttäminen Tämä ohjelma on tarkoitettu verkon IP-osoitteen asettamiseen käyttäen MAC-osoitetta, joka on verkkotulostinkortin tai -liitännän laitteistosarjanumero. Ohjelma on erityisesti tarkoitettu verkonvalvojalle useiden verkon IP-osoitteiden asettamiseen yhdellä kertaa. Huomautus Jos haluat tehdä DHCP-verkkoprotokollan määritykset, siirry osoitteeseen download/. Valitse sitten tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukainen Bonjour for Windows -ohjelma ja asenna se. Tämän ohjelman avulla voit säätää verkkoparametrin kohdalleen automaattisesti. Noudata asennusikkunan ohjeita. 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy asemaan. 2 Käynnistä Resurssienhallinta ja avaa X-asema. (X on CD-asemasi.) 3 Kaksoisnapsauta Application > Set IP -painiketta. 4 Avaa haluamasi kielikansio. 5 Asenna tämä ohjelma kaksoisnapsauttamalla Setup.exe. 6 Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat > SP 3300 Series > Set IP. 7 Valitse tulostimesi nimi ja valitse sitten. Huomautus Jos et löydä tulostimesi nimeä, päivitä luettelo valitsemalla. 8 Syötä verkkokortin MAC-osoite, IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä. Valitse sitten Käytä. Huomautus Jos et tiedä verkkokortin MAC-osoitetta, tulosta laitteen verkkotietoraportti. 9 Vahvista asetukset valitsemalla OK. 10 Sulje SetIP-ohjelma valitsemalla Lopeta. Verkkoprotokollat Dynaaminen osoitepalvelin TCP/IP EtherTalk HTTP 1.1 SNMP Bonjour DHCP ja BOOTP TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol 4.1 <Verkkoasetukset (vain SP 3300DN)>

18 5 Tulostusmateriaalin lisääminen Tässä luvussa on tietoja tulostimen kanssa käytettävistä paperityypeistä ja niiden oikeasta lataamisesta eri paperikasetteihin, jotta tulostuslaatu on paras mahdollinen. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Tulostusmateriaalin valitseminen Paperin lisääminen Tietoja tulostuslokerosta Tulostusmateriaalin valitseminen Voit tulostaa useille tulostusmateriaaleille, kuten tavalliselle paperille, kirjekuorille, tarroille ja kalvoille. Käytä aina tulostusmateriaalia, joka täyttää tulostimelle asetetut vaatimukset. Tulostusmateriaali, joka ei täytä tämän käyttöoppaan vaatimuksia, saattaa aiheuttaa seuraavia ongelmia: Tulostuslaatu on huono. Paperitukoksia esiintyy runsaasti. Laite kuluu ennenaikaisesti. Tulostusmateriaalin paino, rakenne, rakeisuus ja kosteus vaikuttavat merkittävästi laitteen toimintaan ja tulostuslaatuun. Kun valitset tulostusmateriaaleja, ota seuraavat asiat huomioon: Laitteessasi käytettävän tulostusmateriaalin tyypin, koon ja painon tiedot ovat jäljempänä tässä osassa. Haluttu tulos: Valitsemasi tulostusmateriaalin pitää soveltua tulostusprojektiin. Kirkkaus: Jotkin tulostusmateriaalit ovat muita valkoisempia, ja niille voi tulostaa teräviä sekä tarkkoja kuvia. Pinnan tasaisuus: Tulostusmateriaalin tasaisuus vaikuttaa siihen, miten selkeältä tuloste näyttää. Huomautuksia Jos laitteessa käytetään tulostusmateriaalia, joka ei täytä näitä vaatimuksia, tuloksena voi olla ongelmia, jotka edellyttävät laitteen korjaamista. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia. Jotkin tulostusmateriaalit saattavat täyttää kaikki tässä osassa mainitut vaatimukset, mutta tulostuslaadussa voi silti ilmetä ongelmia. Tämä voi johtua väärästä käsittelystä, epäsopivasta lämpötilasta ja kosteudesta tai muista syistä, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa. Ennen kuin ostat suuria määriä tulostusmateriaalia, varmista, että se täyttää tässä käyttöoppaassa kuvatut vaatimukset. 5.1 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

19 Tuetut paperikoot Tyyppi Koko Mitat Paino a Tavallinen paperi Letter 216 x 279 mm g/m 2 kasettiin Legal 216 x 356 mm g/m 2 käsisyöttöön Folio Oficio A4 JIS B5 ISO B5 Executive A5 A6 216 x 330,2 mm 216 x 343 mm 210 x 297 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm a. Jos paperi painaa yli 90 g/m 2, käytä käsisyöttöä. b. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. Kapasiteetti b 250 arkkia 75 g/m 2 :n paperia lokeroon 1 arkki käsisyöttötasolla Kirjekuori Kirjekuori B5 176 x 250 mm g/m 2 1 arkki käsisyöttötasolla Kirjekuori Monarch Kirjekuori COM-10 Kirjekuori DL Kirjekuori C5 Kirjekuori C6 98,4 x 190,5 mm 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Kalvo Letter, A4 Katso tavallista paperia käsittelevä osa g/m 2 1 arkki käsisyöttötasolla Tarrat Kortit Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 ja A6 Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 ja A6 Katso tavallista paperia käsittelevä osa g/m 2 1 arkki käsisyöttötasolla Katso tavallista paperia käsittelevä osa g/m 2 1 arkki käsisyöttötasolla Vähimmäiskoko (mukautettu) 76 x 127 mm g/m 2 1 arkki käsisyöttötasolla Enimmäiskoko (mukautettu) 215,9 x 356 mm Tulostusmateriaali kaksipuoliseen tulostukseen Tyyppi Koko Paino Tavallinen paperi, kierrätyspaperi A4, Letter, Oficio, Legal ja Folio 75 ~ 90 g/m <Tulostusmateriaalin lisääminen>

20 Tulostusmateriaalin valinta- ja säilytysohjeita Erikoistulostusmateriaaleihin liittyviä ohjeita Kun valitset tai lisäät paperia, kirjekuoria tai muita tulostusmateriaaleja, pidä seuraavat ohjeet mielessä: Käytä aina seuraavan palstan määritysten mukaista tulostusmateriaalia. Tulostamisen yrittäminen kostealle, käpertyneelle, rypistyneelle tai repeytyneelle paperille saattaa aiheuttaa paperitukoksia ja johtaa huonoon tulostuslaatuun. Paras tulostuslaatu saavutetaan käyttämällä erityisesti lasertulostimille tarkoitettua laadukasta kopiopaperia. Vältä seuraavia tulostusmateriaaleja: - Paperia, jossa on kohokirjaimia tai rei itys tai jonka pinta on liian sileä tai epätasainen - Pyyhittävää päällystettyä paperia - Monisivuista paperia - Synteettistä paperia ja lämpöön reagoivaa paperia - Hiiletöntä paperia ja kuultopaperia. Näiden paperityyppien käyttö voi aiheuttaa paperitukoksia ja kemiallisia hajuja sekä vahingoittaa tulostinta. Säilytä tulostusmateriaali pakkauksessaan ennen sen käyttöä. Sijoita paperipinot lavoille tai hyllyille. Älä säilytä niitä lattialla. Älä sijoita paketissa tai sen ulkopuolella olevan paperin päälle raskaita esineitä. Älä altista paperia kosteudelle tai muille tekijöille, jotka saattavat saada paperin rypistymään tai käyristymään. Säilytä käyttämätön tulostusmateriaali C:n lämpötilassa. Suhteellisen ilmankosteuden tulee olla %. Säilytä käyttämätön tulostusmateriaali kosteutta kestävässä kääreessä, kuten muovissa, joka suojaa paperia pölyn ja kosteuden aiheuttamalta vahingoittumiselta. Jotta välttyisit paperitukoksilta, lataa erikoiset tulostusmateriaalit arkki kerrallaan käsisyöttötason kautta. Estä erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarra-arkkeja, tarttumasta toisiinsa poistamalla ne tulostuslokerosta heti tulostuksen jälkeen. Huomautus Jos tulostat 20 kirjekuorta peräkkäin, yläkannen pinta voi kuumentua. Ole varovainen. Tyyppi Kirjekuoret Ohjeita Kirjekuorten tulostuksen onnistuminen riippuu kirjekuorten laadusta. Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin: - Paino: Kirjekuoripaperi ei saa painaa yli 90 g/m 2, sillä muutoin voi syntyä tukoksia. - Rakenne: Ennen tulostusta kirjekuorten tulisi olla vaakatasossa niin, että käpristymistä on alle 6 millimetriä, eivätkä kirjekuoret saa sisältää ilmaa. - Tila: Kirjekuoret eivät saa olla rypistyneitä, taittuneita tai muuten vahingoittuneita. - Lämpötila: Käytä kirjekuoria, jotka ovat yhteensopivia tulostimen käyttölämpötilan ja -paineen kanssa. Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet ovat terävät. Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki. Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita, päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia. Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria. Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu kirjekuoren kulmiin asti. Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä Kirjekuorien, joissa on kuorittava liimanauha tai useita sauman päälle taitettavia ulokkeita, on käytettävä liimoja, jotka kestävät tulostimen kiinnityslämpötilaa vähintään 0,1 sekunnin ajan. Tarkista laitteen kiinnityslämpötila laitteen tiedoista sivulta Lisäläpät ja -nauhat saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kiinnitysyksikköä. Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään 15 millimetrin päähän kirjekuoren reunoista. Vältä tulostusta alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat. 5.3 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

21 Tyyppi Ohjeita Tyyppi Ohjeita Kalvot Vältä tulostimen vahingoittuminen käyttämällä ainoastaan lasertulostimille tarkoitettuja kalvoja. Tulostimessa käytettävien kalvojen on kestettävä laitteen kiinnityslämpötilaa. Tarkista laitteen kiinnityslämpötila laitteen tiedoista sivulta Kun olet poistanut kalvot tulostimesta, aseta ne tasaiselle alustalle. Älä jätä kalvoja paperikasettiin pitkiksi ajoiksi. Niihin kertyvä pöly ja lika saattavat aiheuttaa epätasaisen tulostusjäljen. Käsittele kalvoja varoen, jotta niihin ei jää sormenjälkiä. Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi aikaa auringonvaloon, sillä ne saattavat haalistua. Varmista, etteivät kalvot ole rypyssä tai käpristyneitä eivätkä niiden reunat ole repeytyneet. Esipainettu paperi Kirjelomakkeet on tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka ei sula, höyrysty tai aiheuta vaarallisia päästöjä joutuessaan alttiiksi laitteen kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin ajaksi. Tarkista laitteen kiinnityslämpötila laitteen tiedoista sivulta Kirjelomakkeiden musteen on oltava syttymätöntä, eikä se saa vahingoittaa tulostimen rullia. Lomakkeet ja kirjelomakkeet on suljettava varastoinnin ajaksi kosteuden kestävään pakkaukseen muutosten estämiseksi. Ennen kuin lisäät esipainettua materiaalia, kuten lomakkeita ja kirjelomakkeita, varmista, että paperin muste on kuivaa. Märkä muste saattaa irrota esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä niin, että tulostuslaatu heikkenee. Tarrat Kortit tai mukautetut materiaalikoot Vältä tulostimen vahingoittuminen käyttämällä ainoastaan lasertulostimille tarkoitettuja tarroja. Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat: - Liimat: Liimamateriaalin on kestettävä laitteen kiinnityslämpö (180 C). - Rakenne: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä paljasta taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta, joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia paperitukoksia. - Käpristyminen: Ennen tulostusta tarrojen on oltava vaakatasossa niin, että käpristymistä ei ole mihinkään suuntaan yli 13 millimetriä. - Tila: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita irtoamisen merkkejä. Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia. Paljaat alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös vahingoittaa tulostimen osia. Syötä tarra-arkki tulostimeen vain kerran. Liimatausta on suunniteltu syötettäväksi tulostimen läpi vain kerran. Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai jotka ovat käpristyneet, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin tavalla. Älä tulosta tulostusmateriaalille, jonka leveys on alle 76 mm tai pituus alle 127 mm. Määritä sovelluksessa reunukseksi vähintään 6,4 mm materiaalin reunoista. Paperin lisääminen Lisää tulostustöissä useimmin käyttämääsi tulostusmateriaalia paperikasettiin 1. Paperikasettiin 1 mahtuu enintään 250 arkkia tavallista paperia, jonka paino on 75 g/m 2. Voit ostaa lisäkasetin (kasetti 2) ja liittää sen vakiokasetin alle. Tähänkin kasettiin voit lisätä 250 arkkia paperia. Paperitason ilmaisin, joka on kasetin 1 ja lisäkasetin 2 etuosassa, osoittaa kasetissa jäljellä olevan paperin määrän. Kun kasetti on tyhjä, palkissa näkyvä ilmaisin on sen alimmassa asennossa. Täynnä Tyhjä 5.4 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

22 Kasetin 1 tai lisäkasetin 2 käyttäminen Lisää tulostustöissä useimmin käyttämääsi tulostusmateriaalia paperikasettiin 1. Kasettiin mahtuu enintään 250 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m 2. Voit ostaa lisäkasetin (kasetti 2) ja liittää sen kasetin 1 alle. Tähänkin kasettiin voit lisätä 250 arkkia paperia. Voit lisätä paperia vetämällä kasetin auki ja lisäämällä siihen paperia tulostettava puoli alaspäin. 1 Paina ohjaimen lukkoa ja pidä se alaspainettuna. Siirrä paperipituuden ohjain oikeaan paperikoon koloon. Voit lisätä kirjelomakepaperia niin, että lomakepuoli on alaspäin. Arkin yläreuna, jossa on logo, tulee sijoittaa kasetin etureunaan. 2 Kun olet asettanut paperin kasettiin, siirrä tukiohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinon päätä. Huomautuksia Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, aseta käsisyöttötasoon yksi arkki kerrallaan. Tulostimeen voidaan lisätä esipainettuja arkkeja. Painetun puolen tulee olla ylöspäin ja suoran reunan etureunassa. Jos paperinsyötössä on ongelmia, käännä paperi ympäri. Huomaa, että tulostusjälki ei välttämättä ole laadukas. Paperikasetin 1 paperin koon muuttaminen Jos lisäät pitkiä paperikokoja, kuten Legal-kokoista paperia, paperikasettia on pidennettävä paperipituuden ohjainta säätämällä paperipituuden ohjain 2 tukiohjain 3 ohjaimen lukko 4 paperileveyden ohjaimet 5.5 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

23 3 Tartu paperileveyden ohjaimiin kuvan mukaisesti ja liu uta niitä paperipinoa kohti, kunnes ne osuvat kevyesti paperipinon reunaan. 2 Lisää paperi tulostettava puoli ylöspäin. 3 Säädä käsisyöttötason paperileveyden ohjaimet paperin leveyden mukaan. Älä käytä paljon voimaa, ettei paperi taivu, mistä voi seurata paperitukoksia tai vinoon tulostettuja papereita. Huomautuksia Älä työnnä paperin leveysohjainta niin pitkälle, että paperi taipuu. Jos et säädä paperileveyden ohjainta, saattaa ilmetä paperitukos. Käsisyöttötilan käyttäminen Voit lisätä tulostusmateriaaliarkin käsisyöttötasolle, jos valitset Käsisyöttö-asetuksen Lähde-valinnaksi Paperi-välilehdeltä, kun muutat asiakirjan tulostamisen tulostusasetuksia. Lisätietoja on Ohjelmistoosiossa. Paperin manuaalisesta lisäämisestä voi olla hyötyä silloin, kun haluat tarkistaa tulostuslaadun jokaisen sivun tulostamisen jälkeen. Lisää paperia käsisyöttötasolle arkki kerrallaan, lähetä ensimmäisen sivun tulostustiedot ja siirry seuraavan sivun tulostuksen painamalla ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. 1 Avaa käsisyöttötaso. 4 Kun tulostat asiakirjan, määritä paperilähteeksi Käsisyöttö ja valitse oikea paperikoko ja -tyyppi sovelluksessa. Lisätietoja on Ohjelmisto-osiossa. 5 Tulosta asiakirja. 6 Paina Peruuta. Tulostin poimii tulostusmateriaalin ja tulostaa. Huomautus Jos et paina Peruuta-painiketta, tulostin poimii tulostusmateriaalin automaattisesti tauon jälkeen. 5.6 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

24 7 Aseta seuraava arkki käsisyöttötasolle ja paina Peruuta-painiketta. Toista tämä jokaisen tulostettavan sivun kohdalla. Tietoja tulostuslokerosta Huomautus Jos kirjekuoriin tai paksuihin papereihin (163 g/m 2 ) tulee tulostettaessa ryppyjä, poimuja tai paksuja mustia viivoja, avaa takakansi ja vedä molempien sivujen ohjain alas. Pidä takakansi avattuna tulostuksen aikana. 1 1 tulostuslokero Paperit tulevat tulostuslokeroon tulostusjärjestyksessä tulostuspuoli alaspäin. Huomautuksia Jos tulostat useita sivuja peräkkäin, tulostuslokeron pinta saattaa kuumentua. Älä kosketa pintaa, äläkä varsinkaan päästä lapsia koskemaan siihen. Tulostuslokeroon mahtuu enintään 150 arkkia tavallista 75 g/m 2 :n painoista paperia. Poista sivut tulostuksen jälkeen, jotta tulostuslokero ei täyty liikaa. Jos tulostettua paperia ei ole pinottu oikein, käännä kasetissa oleva paperipino toisin päin. 5.7 <Tulostusmateriaalin lisääminen>

25 6 Perustulostaminen Tässä luvussa kuvataan tavalliset tulostustehtävät. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Asiakirjan tulostaminen Tulostustyön peruuttaminen Asiakirjan tulostaminen Tällä tulostimella voit tulostaa useista Windows- ja Macintoshsovelluksista. Tarkat asiakirjan tulostamisen vaiheet saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja tulostuksesta on Ohjelmisto-osiossa. Tulostustyön peruuttaminen Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, kuten Windowsin tulostinryhmässä, poista tulostustyö seuraavasti: 1 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta. 2 Valitse Windows järjestelmässä ensin Asetukset ja sitten Tulostimet. Valitse Windows XP (32/64-bittinen)- ja Windows Server järjestelmissä Tulostimet ja faksit. Valitse Windows Vista -järjestelmässä Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet. 3 Kaksoisnapsauta SP 3300 Series -kuvaketta. 4 Valitse Asiakirja-valikosta Peruuta. Huomautus Voit avata tämän valintaikkunan kaksoisnapsauttamalla Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tulostinkuvaketta. Voit myös keskeyttää nykyisen työn painamalla tulostimen ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. 6.1 <Perustulostaminen>

26 7 Tarvikkeet ja lisävarusteet Tässä luvussa on tietoja väriainekasettien ja tulostimeen saatavien lisävarusteiden hankinnasta. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Väriainekasetti Lisävaruste Väriainekasetti Kun väriaine loppuu, voit tilata tulostimeesi seuraavantyyppisen väriainekasetin: Väriaineen riittoisuus: Noin sivua 1. Lisävaruste Voit ostaa ja asentaa seuraavat lisävarusteet tulostimeen: Lisävaruste Lisäkasetti DIMMmuistimoduuli Kuvaus Jos paperinsyötössä on usein ongelmia, voit asentaa 250 arkin lisäkasetin. Voit tulostaa asiakirjoja erikokoisille ja -tyyppisille tulostusmateriaaleille. Muistilevy on asennettu laitteen sisään pääohjainlevylle. Lisämuistilevyn lisääminen parantaa tulostuksen suorituskykyä. Laitteeessa on vakiona 32 megatavua muistia, ja siinä on paikka valinnaiselle lisämuistille. Muistia voidaan laajentaa asentamalla valinnainen lisämuisti (128 Mt). 1 Ilmoitettu riittoisuusarvo säädöksen ISO/IEC mukaisesti. 7.1 <Tarvikkeet ja lisävarusteet>

27 8 Ylläpito Tässä luvussa on tietoja tulostimen ja väriainekasetin ylläpidosta ja huollosta. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: Tulostimen puhdistaminen Väriainekasettien kunnossapito Määrityssivun tulostaminen Varaosat Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Odota, kunnes tulostin on jäähtynyt. 2 Avaa etukansi ja poista väriainekasetti. Aseta se puhtaalle ja tasaiselle pinnalle. Tulostimen puhdistaminen Tulostuksen aikana tulostimen sisään voi kerääntyä paperi-, väriaine- ja pölyhiukkasia. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä tai värin leviämistä. Huomautuksia Tulostimen kuoren puhdistaminen runsaasti alkoholia sisältävillä puhdistusaineilla, liuottimilla tai muilla vahvoilla aineilla saattaa muuttaa kuoren väriä tai vahingoittaa kuorta. Jos laitteessasi tai sen ympärillä on väriainetta, suosittelemme, että pyyhit väriaineen pois kostealla liinalla. Jos käytät imuria, väriainetta saattaa levitä ilman mukana joka puolelle. Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen Puhdista tulostimen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei tulostimen päälle tai sisään tipu vettä. Huomautuksia Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi paperinpalalla. Älä koske väriainekasetin vihreään alaosaan. Käytä kasetissa olevaa kädensijaa välttääksesi tämän kohdan koskettamista. 3 Poista pöly ja väriainekasettipaikan lähelle tippunut väriaine kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla. Huomautus Kun puhdistat tulostimen sisäpuolta, varo kurkottamasta liian pitkälle tulostimeen. Kiinnitysalue voi olla kuuma. 8.1 <Ylläpito>

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista muutoksista,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SCX-6345N http://fi.yourpdfguides.com/dref/786495

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SCX-6345N http://fi.yourpdfguides.com/dref/786495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG SCX-6345N. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG SCX-6345N käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas SISÄLLYS Vaihe 1. Pakkauksen purkaminen... 3 Vaihe 2. Tietoja tulostimesta... 5 Vaihe 3. Kuvayksikön, siirtohihnan ja väriainekasettien asentaminen... 7 Vaihe 4. Paperin lataaminen...

Lisätiedot

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas Phaser 3300MFP Monitoimilaite Phaser 3300MFP Käyttöopas 2008 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 Käyttöohje

HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3300MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683295

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3300MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683295 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX PHASER 3300MFP. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX PHASER 3300MFP käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337

Käyttöoppaasi. XEROX PHASER 3200MFP http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683337 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX PHASER 3200MFP. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX PHASER 3200MFP käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

HP LaserJet 1100 Käyttöopas

HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 -kirjoitin Käyttöopas Copyright Hewlett- Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman aiempaa kirjallista

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Käyttöohje

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Käyttöohje HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Käyttöohje Tulostinmallit HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Käyttöopas Toukokuu 2008 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3409-00

Käyttöopas NPD3409-00 NPD3409-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3374-00

Käyttöopas NPD3374-00 NPD3374-00 Sisältö Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmän versiot Turvallisuusohjeet Turvallisuus...................................................................... 11 Varoitukset, muistutukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET F375. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET F375 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DP-9010N Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DP-9010N Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot