Siipyyn tuulivoimapuiston osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siipyyn tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 Siipyyn tuulivoimapuiston osayleiskaava Hanketiivistelmä

2 1. Hankkeen ja kaavan vaiheet Suomen Merituuli Oy käynnisti Siipyyn edustan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) keväällä YVA menettely päättyi Etelä-Pohjanmaan ELY keskuksen yhteysviranomaisen lausuntoon Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan Siipyyn tuulivoimala-alueet sijoittuvat pääosin Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoimaloille varatulle alueelle (tv). Kristiinankaupungin kaupunginhallitus teki päätöksen merituulivoimapuiston kaavoittamisesta Osayleiskaavan valmisteluaineiston kaupunki asetti nähtäville ja kaavaehdotuksen Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella kaavakartan merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu sekä laadittu lisäselvityksiä. Kesien 2012 ja 2013 aikana on tehty merialueen kasvillisuus- ja pohjaeläintutkimukset, linnustoselvitys - ruokailu, lepäilijät ja muuttolinnut, kalojen lisääntymisalueselvitys ja vaelluskalaselvitys, Natura-arviointi merikaapelin linjausvaihtoehtojen osalta Kristiinankaupungin saariston Natura alueella sekä merenpohjan geotekniset tutkimukset laserkeilaus ja monikeilaus. Kaavakartta. 2

3 2. Hankkeen taloudelliset vaikutukset Hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia tuulipuiston toteutuslaajuudesta ja meriperustamistavasta sekä valitusta turbiinikoosta. Yhden voimalaitoksen investointikustannukset perustuksineen ovat 5 10 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus on %. Näin ollen kokonaisuutena hankkeen investointikustannukset ovat satoja miljoonia euroja. Betonia- ja kivimursketta hankkeenkasuuniperustuksiin tarvittaisiin m3 ja betonia m3. Rakennus- ja asennusvaiheen työllistävä vaikutus oli henkilötyövuotta eli noin 8 henkilötyövuotta voimalaa kohden. Siipyyn hankkeen työllistävä vaikutus on rakentamisvaiheessa yli 1000 henkilötyövuotta, josta paikalliseen työllistävään vaikutukseen vaikuttaa palvelutoimittajien kilpailukyky. Merituulivoimahanke on vaativampi kuin maalle rakennettava tuulivoimapuisto, joten myös työllistävä vaikutus on näin ollen suurempi. Kaupungille maksettava kiinteistövero on useita tuhansia euroja vuodessa voimalaa kohden. Siten hankkeen toteuttaminen toisi Kristiinankaupungille yli sadan tuhannen euron kiinteistöverotulot vuodessa. Voimaloiden käytön aikana hanke luo noin 10 uutta työpaikkaa, joista yli 5 huolto- ja valvontatöiden parissa. Hallinnon työpaikat sijoittuvat yhtiön paikallistoimistoon. Huoltotöiden osalta työpaikat syntyvät lähialueella. Miten huoltotyöt järjestyvät riippuvat yhtiöstä, mutta yleinen käytäntö on, että tuulivoimayhtiö solmii sopimuksen alan huoltoyrityksen kanssa ja kustannusten takia järkevintä, että työntekijät tulevat läheltä tuulivoimapuistoa läntisestä Suomesta. 3. Tuulivoimalla päästötöntä sähköntuotantoa Siipyyn merituulivoimapuisto käsittää alustavien suunnitelmien mukaan enintään 80 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yksikkötehot ovat arviolta noin 3 6 megawattia (MW). Tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu teho olisi maksimissaan noin MW. Yksi tuulivoimalaitos tuottaa sähköä noin 1800 kotitalouden tarpeisiin. Suurimmillaan Siipyyn tuulivoimapuiston energiantuotanto voi olla yli 20 % Suomen tuulivoimakapasiteetin kansallisesta tavoitteesta vuodelle 2020, joka on 6 terawattituntia (TWh), jolloin tuulivoiman osuus kasvaisi noin 6 7 prosenttiin Suomen sähkön kokonaishankinnasta. Lisäksi Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu tuulivoimatavoitteeksi 9 TWh vuonna Hankkeella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia ilmastoon kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen kautta. Hankkeen avulla pystytään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, minkä avulla voidaan osaltaan vähentää energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Tornion Röyttään rakennetun Puuska I tuulivoimahankkeen osat tuotiin meriteitse Röyttän satamaan. Havainnekuva Norrhamngrundetista tuulivoimala-alueen keskiosan suuntaan. 3

4 4. Voimaloiden rakentaminen Tuulivoimalat perustetaan joko betoniselle tai teräksiselle kasuunille tai teräksiselle monopilelle (teräsputkelle). Lisäksi Euroopassa on käytetty kolmatta vaihtoehtoa, joka on teräksinen tripod perustus, mutta sitä ei ole kokeiltu pohjoisissa jääolosuhteissa. Perustamisvaihtoehdot aiheuttavat rakennusvaiheessa veteen tilapäistä samentumaa sekä tilapäistä vedenalaista ääntä. Vedenpäällinen melu on vähäistä. Samentuman määrää minimoidaan ja se ajoitetaan vähemmän haittaa aiheuttavaan ajankohtaan. Ylijäämämassat läjitetään erikseen selvitetyille ja hyväksyttäville syville merenpohjapaikoille. Kasuuniperustukset Kasuuniperustukset ovat elementtejä, jotka tuodaan paikalle laivalla tai uittamalla. Perustusten päälle nostetaan tornit ja voimala nostokalustolla. Perustuspaikat on valittu siten, että ko. paikassa on riittävä syväys asennuskalustolle. Ennen perustuksen asentamista merenpohjaan tehdään asennusalusta louheesta. Perustuspaikalla poistetaan meren pohjasta hienoaines imuruoppauksella ja löyhäkarkea maa-aines kaivuruoppauksella. Louheesta tehty asennusalusta tiivistetään syvätiivistyksellä. Merikaapeliyhteyden sijainti. Kasuuniperustus. Monopile -perustukset Monopile perustus on teräsinen putki (halkaisija 6-10 m), joka upotetaan meren pohjaan pystysuorassa. Putken toinen pää lasketaan merenpohjaan ja sisältä poistetaan maa-aines imuruoppaamalla, jolloin putki alkaa painua maaperään. Karkeampi aines, isot kivet ja kallio pienennetään pienemmäksi porauskalustolla. Sähkökaapelit Tuulivoimapuisto kytketään valtakunnalliseen sähköverkkoon merikaapelin avulla, joka rantautuu Kristiinankaupungin Karhusaaren satama-alueelle. Ranta-alueiden ulkopuolella liityntämerikaapeli lasketaan pohjaan vesipuhallustekniikalla ja ranta-alueella Karhusaaren edustalla muutaman sadan metrin matkalla kaapeli peitetään noin metrin syvään kaapeliojaan kaivamalla tai tarvittaessa louhimalla. Lopuksi kaapeli peitetään merihiekalla tai betonilaatoilla ahtojäiden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Väylävarauksen kohdalla kaapelit upotetaan Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Merikaapeli Estlink 2 laskua laivasta Porvoon edustalla (kuva: Fingrid) Rakentamisen aikataulu Tuulivoimahankkeen rakentaminen toteutetaan vaiheittain alue kerrallaan. Koko tuulivoimahankkeen rakentaminen voi kestää noin 3-5 vuotta. 1. vuosi, elo-marraskuu, ruoppaukset, paalutukset, täytöt perustustavasta riippuen 2. vuosi, touko-marraskuu, perustusten asennus, sähkökaapelien asennus 3. vuosi, touko-marraskuu, voimaloiden pystytys ja asennus Käytännössä vesiä samentavat työt limitetään siten, että tehdään yhtenä työjaksona. 4

5 5. Vaikutus kalastoon ja kalastukseen Tuulivoimalat on sijoitettu kalojen lisääntymisen kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Kalaston ja vesieliöstön kannalta arvokkaat alueet on merkitty luo alueiksi eikä niille sijoitu voimaloita. Tuulivoimapuiston sähkönsiirtokaapeleiden aiheuttama haitta alueen kalastolle on vähäinen, sillä edes huomattavasti tehokkaampien Uudenkaupungin edustalla sijaitsevien Suomen ja Ruotsin välisten Fenno Skan merikaapeleiden ei ole havaittu aiheuttaneen merkittäviä vaikutuksia vaelluskaloihin tai sikäläiseen ammattikalastuksen saaliiseen. Kristiinankaupungin edustalla kulkee meritaimenen ja lohien vaellusreittejä, mutta pääosin ne vaeltavat rannikolla tuulivoimaloiden alueen ulkopuolella. Virkistyskalastus ja ammattimainen rannikkokalastus painottuvat suhteellisen lähelle mannerta, troolikalastus painottuu puolestaan tuulivoimaloiden alueen ulkopuolelle. Hankealueen eteläosan matalikkoa on käytetty aikaisemmin silakan ammattikalastuksessa, nykyään kaavoitettavalla alueella kalastus on satunnaista. Tuulivoimayksiköiden perustusten rakentamisen ja sähkökaapeleiden asentamisen aikaisia vaikutuksia voidaan verrata tyypillisen ruoppaushankkeen vaikutuksiin. Rakentamisvaihe saattaa haitata kalastusta väliaikaisesti ruoppaus- ja kaivutöistä johtuvasta veden samentumasta sekä melusta johtuen. Ammattikalastajien ilmoittamat meritaimenien vaellusreitit Kristiinankaupungin edustan merialueella ja ilmoitettuja pyyntipaikkoja. 5

6 6. Vaikutukset maisemaan Tuulivoimapuiston hankealueelta on matkaa mantereelle 7 10 km. Tuulivoimalan koko ei ole samassa mittakaavassa luonnonmaiseman elementtien kanssa, mutta Siipyyn hankkeen sijoittuessa avomerelle suurmittakaavaiseen ympäristöön näkyvät tuulivoimalat ikään kuin kutistavat ympärillä olevaa maisemaa. Kristiinankaupungin merialueen maisema on avointa, toisin sanoen suuripiirteistä maisemaa, minkä katsotaan kestävän pienipiirteistä maisemaa, kuten saaristomaisemaa paremmin muutoksia. Suurimittakaavaisessa ympäristössä on vähän näkymiä katkaisevia elementtejä ja myös maiseman muut elementit ovat usein suurikokoisia ja selkeitä antaen mittakaavallista tukea tuulivoimalalle. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman kokonaisluonne on, sen helpommin maisema voi ottaa vastaan uusia elementtejä. Avoimessa maisemassa, kuten laajoilla peltoalueilla ja avoimella merellä, tuulivoimala voi vertikaalisena elementtinä tuoda maisemakuvaan positiivista vaihtelua. Tuulivoimala-alueen on suunniteltu jakautuvan kahteen osaan. Maisemalliset vaikutukset lieventyvät merkittävästi, kun tuulivoimaloiden väliin avattiin tuulivoimavapaa sektori. Ero on nähtävissä erityisesti Siipyyn edustan ranta-alueilta (mm. Kiilin alueelta). Tuulivoimaloiden sijoittuminen jäsennellymmin selkeisiin ryhmiin tekee lisäksi voimala-alueesta harmonisemman. Tuulivoimaloiden valaistus voi näkyä laajalle kirkkaana yönä. 7. Vaikutukset linnustoon Meri pakkaa monien maalintujen muuton rannikon läheisyyteen ja vastaavasti manner vesilintujen muuton rantaviivan läheisyyteen. Muuttolintuvirtojen tiheys on suurimmillaan avoimilla rannikkoosuuksilla lähempänä rannikkoa kuin mitä tuulivoimahanke sijaitsee. Kristiinankaupungin rannikon kautta kulkee erityisesti keväisin huomattava lintujen muuttoreitti. Siipyyn tuulivoima-alueen pohjois-eteläsuuntainen, muuton suuntainen muoto on hyvä rannikon suuntaisesti muuttaville lajeille. Selkämeren kautta muuttavien lajien kantojen koot ovat niin suuria, että törmäysten aiheuttama lisäkuolleisuus on hyvin pieni. Suurin riski törmäyksille ei kohdistu muuttolinnustoon, vaan lintujen ruokailulennoista rannikon saaristosta matalikoille aiheutuvat törmäykset ovat todennäköisimpiä, joskin tuulivoimalat sijoittuvat matalikon avomeren puolelle. Todennäköisesti häiriövaikutus on suurin kuikkalinnuille sekä mustalinnuille ja pilkkasiiville, jotka Siipyyssä havaituista lajeista kerääntyvät keskimäärin muita lajeja ulommalle vyöhykkeelle merellä. Törmäysvaikutuksen on arvioitu kuitenkin jäävän pieneksi. Natura alueella esiintyviin muuttolintuihin ei kohdistu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Havainnekuva Kiilin satamasta kesällä. 6

7 Siipyyn merituulivoima-alue ruokailulennot ja lepäilijät 2012 Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä Lapintiirat ruokailevat aktiivisesti Siipyyn edustan merialueen matalikoilla (yläkuva). Siipyyn edustalle kerääntyy suuria vesilintumääriä keväästä syksyyn (alakuva). Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen Kuvat: Kari Korhonen Teksti: Ismo Nousiainen, Kari Korhonen, Joulukuu Laadittuja linnustoselvityksiä ovat Siipyyn merituulivoima-alueen ruokailijat ja lepäilijat 2012 (I. Nousiainen, K. Korhonen), Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä(i. Nousiainen, H. Tikkanen) sekä Siipyyn merituulivoimaloiden linnustovaikutukset 2014 (H. Tikkanen). Kuikkalintujen, haahkan ja arktisten vesilintujen muuttoreittien todettu sijoittuminen Kristiinankaupungin edustalla tuulipuiston ja mantereen välille. 8. Vaikutukset merialueen luontoon Siipyyn tuulivoimaloiden alueella merenpohjat ovat kovia ja pehmeää sedimenttiä on melko vähän. Vesirakennustöistä pohjakasvillisuudelle mahdollisesti aiheutuva haitta jää paikalliseksi ja kokonaisuutena vähäiseksi. Rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaeläimille kohdentuvat pohjien muokkaamisesta voimaloiden perustusten sekä merikaapelien kohdalle. Perustusten kohdalla vaikutus on pysyvä, mutta voimaloiden läheiset pohjaeläinyhteisöt palautuvat vähitellen rakentamista edeltävään tilaan. Sinisimpukoihin vaikutukset ovat paikallisia ja rajoittuvat rakentamisaikaan. Rakentamistöiden häiriövaikutus voi tilapäisesti karkottaa norppia ja halleja alueelta. Vaikutusten ovat kuitenkin lyhytaikaisia. Rakennustyöt ajoitetaan lisääntymisen kannalta keskeisen talvikauden ulkopuolelle, joten hankkeella ei arvioida olevan sanottavia vaikutuksia alueen norppakantaan. Kalaston ja vesieliöstön kannalta arvokkaat alueet on merkitty luo alueiksi eikä niille sijoitu voimaloita. 7

8 9. Merikaapelin vaikutukset Natura-alueeseen Tuulivoimapuisto kytketään valtakunnalliseen sähköverkkoon merikaapelin avulla, joka rantautuu Kristiinankaupungin Karhusaaressa. Merikaapelin kokonaispituus on noin 28 kilometriä, josta Kristiinankaupungin saariston Natura-alueelle sijoittuva osuus on noin 1,5 kilometriä. Merikaapelista on laadittu Natura-arviointi, jossa tutkittiin kolmea vaihtoehtoista reittiä (A, B ja C, ks. oheinen kuva). Natura-arviointia varten merikaapelireitillä tehtiin sukellustutkimuksia vuonna 2012 ja Merikaapelireitti sijoittuu laivaväylän läheisyyteen, eikä sukellustutkimuksissa havaittu merkkejä Naturaalueen suojeluperusteena mainittujen vedenalaisten luontotyyppien esiintymisestä suunnitellulla kaapelireitillä. Merikaapeliin liittyvät kaivuutyöt voivat aiheuttaa linnustolle vähäistä työnaikaista häiriötä, jonka vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla kaapelin laskuun tai pohjan kaivamiseen liittyvät rakennustyöt saarten läheisyydessä lintujen pesimäkauden ulkopuolelle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa laaditusta Natura-arvioinnista. ELY-keskus yhtyy arvioon, että merikaapelin rakentaminen ei heikennä alueen Natura-arvoja. Sijoitusvaihtoehdot A ja B ovat luontoarvojen turvaamisen kannalta parempia kuin vaihtoehto C. 10. Melu- ja välkevaikutukset Tuulivoimaloiden aluetta lähimmät vakituiset ja loma-asunnot sijaitsevat Kilgrundissa noin 7-8km tuulivoimalaitoksista, joten asutus ei sijoitu melun vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden varjostusalue on myös merialuetta eikä sille sijoitu yhtään asuntoa. Siipyyn merituulivoimapuisto Merikaapelin rantautumiskohta Karhusaaressa /DS VE A B C Natura 2000-område Natura alue 0 Merikaapelin arvioidut reittivaihtoehdot Natura-alueella. Lisätietoja: Ramboll Finland Oy Johtava asiantuntija Matti Kautto puh sähköposti: Suunnittelumaantieteilijä Dennis Söderholm (ruotsin kielellä) puh sähköposti: 8 0,5 1 2 km

Ajoksen merituulivoimapuiston laajennus. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ajoksen merituulivoimapuiston laajennus. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ajoksen merituulivoimapuiston laajennus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: PVO-Innopower Oy Postiosoite: PL 40, 00101 Helsinki Yhteyshenkilöt: Lauri Luopajärvi, puh

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma

RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO. ympäristövaikutusten arviointiohjelma RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Merituuli Oy 82122960 11.5.2009 RAASEPORIN-INKOON EDUSTAN MERITUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus maalahden sidlandetin TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle sijoittuvaksi suunnitellun

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT

POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT POHJANMAAN LIITTO POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA- ALUEIDEN VAIKUTUKSET NATURA 2000 ALUEISIIN Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa ja Harri Hölttä 2013 27.7.2013 Päivämäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002

Sisällysluettelo POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 15700 POHJOLAN VOIMA OY KOKKOLAN EDUSTAN MERI- TUULIVOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 6.11.2002 Sisällysluettelo LIITEAINEISTO... 4 ESIPUHE... 5 1 JOHDANTO... 6 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta LIITTEET Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Liite 2 Inkoo-Raasepori Linnustoselvitys 2009 Liite 3 Asukaskyselyn tulosraportti Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA

TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA TUULIVOIMATUOTANNOLLE SOVELTUVAT ALUEET MERENKURKUN-PERÄMEREN RAN- NIKKO- JA MERIALUEELLA 02.06.2003 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ LAPIN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO KESKI-POHJANMAAN LIITTO POHJANMAAN LIITTO

Lisätiedot

Kristiinankaupungin edustan merituulipuisto, ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Kristiinankaupungin edustan merituulipuisto, ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Paikka/Plats Vaasa Päiväys Datum Dnro Dnr 1.10.2008 LSU 2008 R 20(531) PVO Innopower Oy (Pohjolan Voima) Töölönkatu 4 PL 40 00101 HELSINKI Viite Hänvisning Kristiinankaupungin edustan merituulipuisto,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA TOUKOKUU 2010 Fortum Power and Heat Oy Bergön tuulivoimapuisto I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaava EPV Tuulivoima Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

SUURHIEKAN MERITUULIPUISTO

SUURHIEKAN MERITUULIPUISTO SUURHIEKAN MERITUULIPUISTO Suurhiekan linnusto ja arvio suunnitellun tuulipuiston linnustovaikutuksista Osaraportti Suurhiekan YVA-selostusta varten WPD Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015 WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Tarkastus 27.2.2015 Päivämäärä 27.2.2015 Laatija Marja-Leena Heikkinen, Erika

Lisätiedot

Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista

Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista Pohjois-Pohjanmaa 13.3.2012 POPELY/82/07.04/2010 Metsähallitus Laatumaa, Tuulivoima Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari PL81 90101 Oulu Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Joulukuu 2013 PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot