Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016

2

3 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA Lukiokoulutuksen tehtävä Hatanpään lukion toiminta-ajatus Arvoperusta Hatanpään lukion arvoperusta OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Opiskeluympäristöt ja -menetelmät Toimintakulttuuri Hatanpään lukion toimintakulttuuri Opintojen rakenne OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Ohjaus Oppimisen ja opiskelun tuki Opiskeluhuolto Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet Opiskeluhuollon suunnitelmat ja niiden laatiminen Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT Opetuksen yleiset tavoitteet Aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärä Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärä Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä Suomi saamenkielisille -oppimäärä Ruotsi saamenkielisille -oppimäärä Suomi viittomakielisille -oppimäärä Ruotsi viittomakielisille -oppimäärä...111

4 Muu opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärä Toinen kotimainen kieli Ruotsi Ruotsi, A-oppimäärä Ruotsi, B1-oppimäärä Ruotsi, B3-oppimäärä Ruotsi, äidinkielenomainen oppimäärä Suomi (Finska) Suomi, A-oppimäärä Suomi, B1-oppimäärä Suomi, B3-oppimäärä Suomi, äidinkielenomainen oppimäärä Vieraat kielet Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä Vieraat kielet, A-oppimäärä Vieraat kielet, B1-oppimäärä Vieraat kielet, B2-oppimäärä Vieraat kielet, B3-oppimäärä Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Vieraat kielet, saame, A-oppimäärä Vieraat kielet, saame, B2-oppimäärä Vieraat kielet, saame, B3-oppimäärä Vieraat kielet, latina, B2-oppimäärä Vieraat kielet, latina, B3-oppimäärä Matematiikka Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan lyhyt oppimäärä Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Katolinen uskonto Islam Juutalainen uskonto Muut uskonnot Elämänkatsomustieto Terveystieto Liikunta Musiikki Musiikkiteatteri Kuvataide Opinto-ohjaus...339

5 5.22 Teemaopinnot Lukiodiplomit Taiteiden väliset kurssit Tieto-ja viestintätekniikka OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI Arvioinnin tavoitteet Kurssisuorituksen arviointi Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät Itsenäisesti suoritettu kurssi Suullisen kielitaidon kurssien arviointi Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen Oppiaineen oppimäärän arviointi Lukion oppimäärän suoritus Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Liite 1 Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko Liite 2 Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Liite 3 Lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja opiskelijan oppimisen arviointi Liite 4 Lukiokoulutusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja opiskelijan oppimisen arviointi Liite 5 Lukiokoulutusta täydentävän opiskelijan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja opiskelijan oppimisen arviointi Liite 6 Tampereen kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma Liite 7 Tampereen seudun lukiokoulutuksen ohjauksen käytänteet Liite 8 Hatanpään lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Liite 9 Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä Liite 10 Toisen asteen koulutus tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma Liite 11 Järjestyssäännöt Liite 12 Hatanpään lukion tuntijako ja kieliohjelma...479

6 6 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998) valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma lukioasetuksen (810/1998) 3 :n mukainen vuosittainen suunnitelma. Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan, jollei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä järjestämisluvasta muuta johdu. Jos lukiokoulutuksen järjestämislupaan liittyy erityinen koulutustehtävä, siihen liittyvät määräykset otetaan huomioon opetussuunnitelmaa laadittaessa. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä. Koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman pohjalta lukuvuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon muiden oppilaitosten opetustarjonta sekä lukion toimintaympäristö, paikalliset osaamisvahvuudet ja erityisresurssit. Lukiopaikkakunnan tai -alueen luonto ja ympäristö, historia, kieliolosuhteet sekä elinkeino- ja kulttuurielämä tuovat opetussuunnitelmaan paikallisuutta. Käytännön yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä. Opetussuunnitelmaa laadittaessa myös ajankohtaistetaan opetussuunnitelman perusteissa määrättyjä asioita. Koulutuksen järjestäjä hyväksyy lukion opetussuunnitelman ennen sen käyttöönottoa erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten. Opiskelijan mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa on turvattava järjestämällä opintojen eteneminen joustavasti ja tarjoamalla tarvittava oppimisen ja opiskelun tuki. Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Koulutuksen järjestäjä päättää, miten opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lukion opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lukion henkilöstön, opiskelijoiden, opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien sekä säännösten edellyttämiltä osin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä opetussuunnitelman laatimisessa voidaan tehdä myös muiden koulutuksen järjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Kaikilla opiskelijoiden vanhemmilla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan. Ennen opetussuunnitelman

7 hyväksymistä koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ja lukion henkilöstöä sekä varata lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä. Yhteistyöllä eri tahojen kanssa pyritään varmistamaan lukiokoulutuksen korkeatasoisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä koko yhteisön sitoutuminen yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Opetussuunnitelmaa laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät lukion toimintakulttuuria, tukevat opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta, rohkaisevat resurssien joustavaan ja tehokkaaseen käyttöön sekä monipuolistavat vuorovaikusta lukion sisällä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 7 Opetushallitus antoi nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (Dnro 60/011/2015). Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetusta varten lukion opetussuunnitelma noudattaen, mitä perusteissa on määrätty. Tampereen seutukunnassa opetussuunnitelma on laadittu seudullisesti ja täydentäen lukiokohtaisena. Seudullisen ja oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Lukiokoulutuksen seudullinen opetussuunnitelma on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen kaupungin lukioiden, Tampereen yksityisten lukioiden ja Ylöjärven koulutuksenjärjestäjien yhteinen. Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma täydentää ja täsmentää perusteiden ja seudullisen opetussuunnitelman sisältöjä niissä kohdin, jotka ohjautuvat oppilaitoksessa oman toimintakulttuurin mukaisesti. Tarkempi erittely seudullisen ja oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman suhteesta on esitetty luvussa 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. Opetussuunnitelma on laadittu seudullisissa työryhmissä, ja kaikissa työryhmissä on ollut edustus kaikilta koulutuksenjärjestäjiltä. Seudullinen osuus on erotettu Tampereen kaupunkiseudun logolla ja kursivoidulla tekstillä. Oppilaitosten osuudet on merkitty erottuvasti perusteiden ja seudullisen opetussuunnitelman yhteyteen.

8 8 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma on tehty yhteisesti koskien opiskeluympäristöä ja opiskelumenetelmiä, opintojen rakennetta, opiskelijoiden ohjausta, kurinpitotoimien käyttämistä, oppimistavoitteita sekä opetuksen keskeisiä sisältöjä ja oppimisen arviointia. Tarkempi erittely seudullisen ja oppilaistokohtaisen opetussuunnitelman kesken on seuraava: toiminta-ajatus ja arvopainotukset oppilaitoskohtainen koulutuksen järjestäjän hyväksymä lukion tuntijako oppilaitoskohtainen kieliohjelma opetussuunnitelmassa oppilaitoskohtainen ja Tampereen kaupungin lukioissa yhteisesti sovittu kieliohjelma. toimintakulttuurin pääpiirteet

9 oppilaitoskohtainen. Oppilaitokset kirjanneet oman toimintakulttuurinsa pääpiirteet ja esim. toimintakulttuuria kehittävät ja rakentavat työryhmät opiskeluympäristöt ja menetelmät laadittu seudullisesti itsenäisen opiskelun periaatteet laadittu seudullisesti lukiot ohjeistavat omat käytänteensä esim. opinto-oppaassa aihekokonaisuudet seudullisesti ja oppilaitoskohtaisesti oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi laadittu seudullisesti oppiainetyöryhmissä tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain koulukohtaisten kurssien yleiset tavoitteet ja arviointi määritelty oppilaitoskohtaisesti ja ne on sijoitettu oppiaineiden yhteyteen, valtakunnallisten kurssien perään. vastaavuustaulukot eri oppiaineissa vanhan ja uuden opetussuunnitelman kurssivastaavuuksista on opetussuunnitelman liitteenä. lukio järjestämät lukiodiplomit, taiteiden välisten opintojen kurssit ja teemaopinnot on määritelty oppilaitosten omissa opetussuunnitelmissa. Lukiodiplomeista on tehty seudullinen kartoitus opetussuunnitelmaan. kodin ja oppilaitoksen yhteistyö kirjattuna oppilaitoskohtaiseen lukion opiskeluhuoltosuunnitelmiin yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa seudullisesti yhteinen opiskeluympäristö-osuus, jota lukiot täydentäneet yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa seudullisesti yhteinen opiskeluympäristö-osuus jota lukiot täydentäneet tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma koulutuksenjärjestäjä- ja oppilaitoskohtainen ohjaussuunnitelma seudullisesti ja oppilaitoskohtaisesti oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus seudullisesti ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti kieli- ja kulttuuriryhmien opetus koulutuksenjärjestäjäkohtainen opiskeluhuolto seudullisesti laadittu opiskeluhuoltosuunnitelma jota oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmat tarkentavat opiskelijan oppimisen arviointi seudullinen toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi. seudullisesti ja oppilaitoskohtaisesti 9

10 10 Lukion opetussuunnitelmassa tulee kuvata kaikkien siihen sisältyvien kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mikäli lukio järjestää vieraskielistä opetusta, etäopetusta tai mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita tai taideopintokursseja, se tulee määritellä opetussuunnitelmassa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 :n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Lukiolain 21 :n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Kyseinen suunnitelma on kirjattava oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13 ]. Lukiolain 21 :n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 :n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lukion opetussuunnitelman muutokset alkaen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lukion opetussuunnitelman muutokset alkaen Kaupunginhallitus 207 07.06.2016 Kaupunginhallitus 123 11.04.2017 Lukion opetussuunnitelman muutokset 1.8.2017 alkaen KH 07.06.2016 207 Opetushallitus on päättänyt Lukion opetussuunnitelman perusteista

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7

1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 Pälkäneen lukion ja Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7 Pälkäneen lukion ja Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7 Pälkäneen lukion ja Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016

Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Hyväksytty Tampereen kaupungin toisen asteen johtokunnassa 24.5.2016 Hyväksytty Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Määräykset ja ohjeet 2015:48

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Määräykset ja ohjeet 2015:48 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Määräykset ja ohjeet 2015:48 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:48 ISBN 978-952-13-6198-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6199-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Määräykset ja ohjeet 2015:48

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Määräykset ja ohjeet 2015:48 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Määräykset ja ohjeet 2015:48 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:48 ISBN 978-952-13-6198-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6199-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelma 2016 (korjattu 14.6.2016) Lukion opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet 2016

Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelma 2016 (korjattu 14.6.2016) Lukion opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet 2016 Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelma 2016 (korjattu 14.6.2016) Lukion opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet 2016 Sisällys 1 Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

AULIS PITKÄLÄ JORMA KAUPPINEN

AULIS PITKÄLÄ JORMA KAUPPINEN MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 8 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma Sammon keskuslukio

Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma Sammon keskuslukio Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sammon keskuslukio Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7

1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 7 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 7 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Lahden kaupungin lukioiden opetussuunnitelma

Lahden kaupungin lukioiden opetussuunnitelma Lahden kaupungin lukioiden opetussuunnitelma Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 2 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1

Lisätiedot

ELISENVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ELISENVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA ELISENVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Pöytyän koulutuslautakunta 18.5.2016 47 OPETUSHALLITUKSEN 27.10.2015 HYVÄKSYMIEN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUKAINEN Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

KANGASALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KANGASALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA KANGASALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PERNIÖN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PERNIÖN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 2 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Puolangan lukion. opetussuunnitelma

Puolangan lukion. opetussuunnitelma Puolangan lukion opetussuunnitelma 1.8.2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 2 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

IMATRAN YHTEISLUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016

IMATRAN YHTEISLUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 1 IMATRAN YHTEISLUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus (Imatran yhteislukio) ja Aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus (Imatran yhteislukion aikuislinja) 1 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

JANAKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016

JANAKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 JANAKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 1 Janakkalan lukion opetussuunnitelma pohjautuu lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2015. Opetushallitus on päättänyt lukion opetussuunnitelman perusteista nuorten

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Kotkan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016

Kotkan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 Kotkan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 Kopio: Henriksson, Juha 1/394 Sisällysluettelo Kotkan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 Kotkan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman rakenne 1 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

versio TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016

versio TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016 1 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 11 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä...

Lisätiedot

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

LUKION OPETUS- SUUNNITELMA 2016

LUKION OPETUS- SUUNNITELMA 2016 0 LUKION OPETUS- SUUNNITELMA 2016 SALLAN KUNTA Sallan lukio 1 Sisällys 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 6 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS LUONNOS 22.9.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 / LUONNOSTEKSTIÄ 22.9.2015

OPETUSHALLITUS LUONNOS 22.9.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 / LUONNOSTEKSTIÄ 22.9.2015 OPETUSHALLITUS LUONNOS 22.9.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 / LUONNOSTEKSTIÄ 22.9.2015 LUONNOS 22.9.2015 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 ALKAEN Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 6 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma punaisella tekstillä on merkitty Kajaanin lukion päivittämät osuudet valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjaan

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

MÄÄRÄYS. LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO VALTAKUNNALLINEN JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAJOEN LUKIO VALTAKUNNALLINEN JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 Sisällys Paikallinen esipuhe... 6 1 OPETUSSUUNNITELMA... 9 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 9 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 10 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS LUONNOS 14.4.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015/ LUONNOSTEKSTIÄ 14.4.2015

OPETUSHALLITUS LUONNOS 14.4.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015/ LUONNOSTEKSTIÄ 14.4.2015 OPETUSHALLITUS LUONNOS 14.4.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015/ LUONNOSTEKSTIÄ 14.4.2015 LUONNOS 14.4.2015 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO. Nuorille annettava lukiokoulutus. Aikuisille annettava koulutus

OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO. Nuorille annettava lukiokoulutus. Aikuisille annettava koulutus OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO Nuorille annettava lukiokoulutus Aikuisille annettava koulutus 2.5.2017 VN:n asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

LIITE Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Myllyharjun lukion opetussuunnitelma

Myllyharjun lukion opetussuunnitelma Myllyharjun lukion opetussuunnitelma Nimi Kunta Koulu Hyväksymispäivämäärä Myllyharjun lukion opetussuunnitelma Loviisa Myllyharjun lukio SISÄLTÖ 1. Lukion opetussuunnitelma................................

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016. Luottamus Elämä Liikunta Unelmat. Loyal Exercise Life Unique

LEPPÄVAARAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016. Luottamus Elämä Liikunta Unelmat. Loyal Exercise Life Unique LEPPÄVAARAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luottamus Elämä Liikunta Unelmat Loyal Exercise Life Unique OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016

LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 0 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen................................................... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö......................................................

Lisätiedot

Muhoksen lukion opetussuunnitelma (perusteet )

Muhoksen lukion opetussuunnitelma (perusteet ) Muhoksen lukion opetussuunnitelma (perusteet 27.10.2015) Kopio: Kemppainen, Minna 1/314 Sisällysluettelo Muhoksen lukion opetussuunnitelma (perusteet 27.10.2015) Jokainen opiskelija toteuttaa luokattomassa

Lisätiedot

Padasjoen lukion LOPS

Padasjoen lukion LOPS Padasjoen lukion LOPS Nimi Padasjoen lukion LOPS Kunta Padasjoki Koulu Padasjoen lukio Hyväksymispäivämäärä 24.5.2016 SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelman laatiminen............................. 1 2. Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Säkylän seudun lukion opetussuunnitelman

Säkylän seudun lukion opetussuunnitelman Säkylän sivistyslautakunta Säkylän seudun lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma KAJAANIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma punaisella tekstillä ovat merkittyinä Kajaanin lukion päivittämät osuudet valtakunnallisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020 Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Maailman osaavin kansakunta 2020 1/2 - Poliittinen tavoite mitä tarkoittaa? Millä

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti.

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. KUHMON YHTEISLUKIO OPETUSSUUNNITELMA 2016 Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Opetussuunnitelma on hyväksytty

Lisätiedot

Siikajoen lukion opetussuunnitelma

Siikajoen lukion opetussuunnitelma Siikajoen lukion opetussuunnitelma Nimi Kunta Koulu Hyväksymispäivämäärä Siikajoen lukion opetussuunnitelma Siikajoki Siikajoen lukio SISÄLTÖ 1. Lukion opetussuunnitelma................................

Lisätiedot

Siikajoen lukion opetussuunnitelma

Siikajoen lukion opetussuunnitelma Siikajoen lukion opetussuunnitelma Nimi Kunta Koulu Hyväksymispäivämäärä Siikajoen lukion opetussuunnitelma Siikajoki Siikajoen lukio SISÄLTÖ 1. Lukion opetussuunnitelma................................

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS /011/2015. toistaiseksi. Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot

MÄÄRÄYS /011/2015. toistaiseksi. Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Voimassaoloaika Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot 1.8.2016 alkaen Dnro 981/12.00.01.00/2016 toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

MÄÄRÄYS. LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet MÄÄRÄYS 27.10.2015 60/011/2015 Lukiokoulutuksen järjestäjät Lukiot Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2016 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 mom.

Lisätiedot

KITEEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KITEEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2016 alkaen..2016 Hyväksytty Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 2 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN. Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

NOKIAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN. Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 NOKIAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 ALKAEN Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

RANTASALMEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

RANTASALMEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA RANTASALMEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016- Kuva: Aino Laukka (Rantasalmen lukion ylioppilas -14) Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma

Lukion opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2016 alkaen Lukion opetussuunnitelma Nuorten lukiokoulutus Hyväksytty 28.6.2016 VARKAUDEN LUKIO Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Sivltk 14.6.2016 37 oheismateriaali Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Tulostettu: 8.6.2016 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Kopio: Sammallahti, Juhani 1/336 Sisällysluettelo Lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS2016 - Lukiokoulutus

OPS2016 - Lukiokoulutus OPS2016 - Lukiokoulutus Nimi Kunta Koulu Hyväksymispäivämäärä OPS2016 - Lukiokoulutus Naantali Naantalin lukio SISÄLTÖ 1. Lukion opetussuunnitelma................................ 1 1.1. Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkonummen suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (valmis)

Kirkkonummen suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (valmis) Kirkkonummen suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (valmis) Kopio: Autero, Matti 1/338 Sisällysluettelo Kirkkonummen suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 (valmis) Suomenkielisen

Lisätiedot

Kittilän lukion opetussuunnitelma 2016 (luonnos)

Kittilän lukion opetussuunnitelma 2016 (luonnos) Kittilän lukion opetussuunnitelma 2016 (luonnos) Nimi Kunta Koulu Hyväksymispäivämäärä Kittilän lukion opetussuunnitelma 2016 (luonnos) Kittilä Kittilän lukio SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelman laatiminen.............................

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Tampereen teknillisen lukion opetussuunnitelma 2016 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 6 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä... 9 2.2

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2015 Määräykset ja ohjeet 2015:54 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:54 ISBN 978-952-13-6202-6 (nid.) ISBN 978-952-13-6203-3 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

RAUTAVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA RAUTAVAARAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Laadittu opetushallituksen 2015 antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan Koulukohtaiset osat on painettu punaisella värillä. 2 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5

Lisätiedot

TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 ALKAEN Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 6 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Akaan lukion. opetussuunnitelma 2016

Akaan lukion. opetussuunnitelma 2016 Akaan lukion opetussuunnitelma 2016 Opiskeluhuoltoryhmä 12.5.2016 Opiskelijakunnan kuuleminen 16.5.2016 Opettajankokous 19.05.2016 Koulutuslautakunta 02.06.2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Opetussuunnitelman

Lisätiedot