Ryhmäkanteet Yhdysvalloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäkanteet Yhdysvalloissa"

Transkriptio

1 Richard W. Stimson, Vice President, Legal Services, Nokia Inc. Ryhmäkanteet Yhdysvalloissa "Mikään oikeusjärjestelmän osa ei ole alttiimpi väärinkäytölle" 1 Aluksi haluan omasta puolestani kiittää siitä, että olen saanut tulla kertomaan teille näkemyksistäni, jotka koskevat Yhdysvalloissa vallitsevaa ryhmäkannekäytäntöä. Tiedän, että on hieman poikkeuksellista, että yhdysvaltalainen asianajaja voi osallistua näihin keskusteluihin. On kuitenkin tärkeää myös kuulla, missä mahdollisesti muualla on menty vikaan, jotta Suomessa vältyttäisiin vastaavanlaisilta ongelmilta. Minun onkin helppo kertoa oman kantani olevan, että riippumatta siitä, miten hyvin aikomuksin yksilöt tai ryhmä ovatkin liikkeellä, kaikkien ryhmäkannetyyppisten oikeudenkäynti- ja riitojenratkaisumenetelmien käyttöönottoa on syytä miettiä hyvin yksityiskohtaisesti ja huolellisesti, jotta vältyttäisiin sellaisilta epäoikeudenmukaisuuksilta, joita Yhdysvalloissa tällä hetkellä esiintyy. Taustastani voinen kertoa, että olen toiminut lakimiehenä Yhdysvalloissa lähes 30 vuotta. Olen työskennellyt asianajotoimistoissa, toiminut Yhdysvaltain keskushallinnon viroissa ja ollut yli 25 vuoden ajan lakimiehenä elinkeinoelämän palveluksessa. Toimin 12 vuotta GTE:n langatonta liiketoimintaa hoitaneen tytäryhtiön 1 Lainaus on Washington Postista. Lainausta käytettiin kuulemisessa, jonka Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunta piti ryhmäkanteen tasapuolisuutta koskeneen lakiehdotuksen johdosta (Class Action Fairness Act). 1

2 (Verizon Wirelessin edeltäjän) viranomaissuhteista vastaavana johtajana ja päälakimiehenä. Viimeiset neljä vuotta olen ollut Nokian Pohjois-Amerikan lakiasioista vastaavana johtajana, vastaten Nokian lakiasioista Pohjois-, Väli- ja Latinalaisessa Amerikassa. Kansainväliseen kokemukseeni kuuluu osallistumista mittaviin hankkeisiin Lähi-idässä (Israelissa ja Saudi-Arabiassa), Kaukoidässä (Koreassa, Taiwanilla ja Japanissa), Euroopassa (Saksassa, Ranskassa ja Englannissa) sekä Etelä- ja Latinalaisessa Amerikassa (Chilessä, Argentiinassa, Meksikossa ja Brasiliassa). Hoidan Nokian isoja oikeudenkäynti- ja riita-asioita. Yhdysvalloissa olen itse aktiivisesti ollut mukana yli sadan asian käsittelyssä osavaltioiden ja liittovaltion tuomioistuimissa. Lisäksi olen toiminut kantajan tai vastaajan asiamiehenä tai valvojana yli 30 isossa ryhmäkanneasiassa, joita on pantu vireille asiakkaitani vastaan tai heidän nimissään. Olen osallistunut kiistojen ratkaisemiseen myös useilla eri lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa. Olen kirjoittanut riita-asioista useita artikkeleita ja luennoinut lukuisissa lakimiesseminaareissa. Lainkäyttöä koskevat käsitykseni, joita esittelin tuoreimpiin kuuluvassa artikkelissani The Cell Phone Class Actions (Mealey s Litigation Report: Class Actions, August 2002), saivat mainittuja ryhmäkanteita käsitelleiltä liittovaltion tuomioistuimilta myönteisen vastaanoton. Uskoakseni minulla on taustani ansiosta arvokasta kokemusta, mitä tulee riitojen ratkaisumenettelyjen arvioimiseen, ja selvä käsitys Yhdysvalloissa vallitsevista ryhmäkannekäytännöistä. Yhdysvaltain oikeuslaitos Yhdysvaltain oikeuslaitos jakautuu liittovaltion tuomioistuimiin ja osavaltioiden tuomioistuimiin, ja näiden keskinäinen toimivalta määräytyy oikeustapauksen luonteen ja kanteen rahamääräisen arvon mukaan. Ryhmäkanteita on otettu käsittelyyn molemmissa 2

3 tuomioistuinjärjestelmissä. Liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuinten keskeisiä eroja on se, että liittovaltion tuomarit nimitetään eliniäksi kun taas osavaltioiden tuomarit valitaan vaaleilla. Ryhmäkanteita näyttää esiintyvän enemmän osavaltioiden tuomioistuimissa, missä poliittisilla paineilla on sijansa, kuin liittovaltion tuomioistuimissa, joiden päätöksiin politiikka ei vaikuta. Keskityn seuraavassa tarkastelemaan ryhmäkannetta yleensä syventymättä enemmälti liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuinjärjestelmissä esiintyviin eroihin. Ryhmäkannekäytännön muotoutuminen Yhdysvalloissa Yhdysvalloissa käytössä oleva ryhmäkanne on perua vuodelta 1849, jolloin useassa osavaltiossa annettiin nk. Field Code -laki, johon sisältyi perusmäärittely useita osapuolia koskevien riita-asioiden käsittelystä oikeudenkäynneissä. Ryhmäkanteen vireillepanon oleellisena edellytyksenä oli useita osapuolia koskettava yhteinen tuomioistuimen ratkaistavaksi esitetty kysymys tai asia. Liittovaltiotasolla tätä käsitettä käytettiin ensi kerran vasta vuonna 1938, jolloin nimellä Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) tunnettujen Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuinten prosessikäytäntöjä säätelevien sääntöjen 23 artiklaan sisällytettiin edellä mainitun kaltaiset tarkemmin määrittämättömät tunnusmerkit. Nämä varhaiset säädökset eivät olleet kovinkaan laajalti käytössä. FRCP:n 23 artiklan muutoksella vuonna 1966 sen sijaan oli erittäin suuri vaikutus julkisuuteen ja Yhdysvaltain oikeuslaitokseen. Säädösmuutoksella haluttiin tukea yhteiskunnallista uudistusta ja selventää ryhmäkannetta koskevia vaatimuksia 3

4 antamisajankohdasta eteenpäin. 2 FRCP 23:n artiklan mukaan asiamies voi edustaa riitaasiassa ryhmää, jos 1) kyseinen ryhmä (asianosaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden määrä) on niin suuri, että sen jokaista jäsentä ei voida kohdella asiassa erillisenä kantajana 2) ryhmällä on yhteisiä tuomioistuimen ratkaistavaksi vietäviä oikeus- tai asiakysymyksiä 3) ryhmän edustajan esittämät vaatimukset ja vastaukset ovat tyypillisiä ryhmän vaatimuksia ja vastauksia 4) ryhmän edustajan voidaan olettaa ajavan ryhmän jäsenten etua puolueettomasti ja tarpeellisessa määrin. FRCP:hen tukeutuen 36 osavaltiota otti käyttöön pääosin FRCP 23:n mukaisen ryhmäkannemenettelyn, ja vastaavanlaisia tunnusmerkkejä sisältäviä sääntöjä otettiin käyttöön 48:ssa yhteensä 50:stä osavaltiosta. 3 Ryhmäkanteen yhtensä 49 erilaista prosessikäytäntöä (yhtä liittovaltiotason ja 48 osavaltiotason) ryhtyivät nyt tulkitsemaan sadat eri tuomarit, joista eräät alkoivat soveltaa FRCP 23:a vapaasti lähes mihin tahansa kollektiiviseen oikeudenkäyntiin. Ryhmäkanteiden määrät ovat Yhdysvalloissa kasvaneet räjähdysmäisesti 1970-luvun lopulta nykyhetkeen. Esimerkiksi viime vuosikymmenen aikana ryhmäkanteiden määrä Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimissa kasvoi 340 % ja osavaltioiden tuomioistuimissa %. Ryhmäkanne alkaa yleensä sillä, että kantaja jättää haastehakemuksen ja haaste annetaan vastaajalle tiedoksi, minkä jälkeen vastaaja antaa vastauksensa tai 2 FRCP 23:a muutettiin, jotta vuoden 1964 kansalaisoikeuslakiin nojaten oikeuksiensa loukkaamisesta, erityisesti rotusyrjinnästä, kanteita vireille panneet henkilöt saattoivat viedä asiansa liittovaltion tuomioistuimiin. Ks. Hearings Before the Committee on the Judiciary on the Class Action Fairness Act of 2003, US House of Representatives, June 9, Virginia ja Mississippi hyväksyivät ryhmäkanteen osana common law -ennakkotapausoikeutta eivätkä siksi tarvinneet ryhmäkannetta erikseen koskevia prosessisäädöksiä. 4

5 esittää kannetta koskevan vastaväitteen. Seuraavassa vaiheessa selvitetään, 1) sisältyykö kanteeseen oikeusteitse ajettavissa oleva vaatimus ja 2) hyväksytäänkö kanne ajettavaksi ryhmäkanteena. Tämä vaatii usein kanteen taustalla vaikuttavien seikkojen tutkimista. Jos kanteeseen sisältyy tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä näkökohtia, saattaa lisäksi olla tarpeen järjestää kuuleminen sen selvittämiseksi, onko kanteen tueksi saatavissa riittävästi tutkimustietoa. Jos kanne katsotaan ryhmäkanteeksi, kanteen piiriin kuuluva ryhmä määritellään ja asia siirtyy pitkälliseen valmisteluvaiheeseen, jossa yleensä tutkitaan huomattava määrä aineistoja ja asiakirjoja ja hankitaan valaehtoisia lausuntoja osapuolilta ja todistajana kuultavilta henkilöiltä. Valmisteluvaiheen päätyttyä vastaajilla on vielä mahdollisuus jättää hakemus kanteen hylkäämiseksi. Ellei tähän suostuta, asia otetaan alioikeudessa pääkäsittelyyn ja siitä annetaan ratkaisu, minkä jälkeen ratkaisuun voidaan ilmoittaa tyytymättömyyttä ja hakea muutosta. Mahdollisen ratkaisun kohtuullisuus ja tasapuolisuus on todettava kuulemisessa, johon sitä vastustavat osapuolet usein osallistuvat. Ratkaisut, jotka eivät sisällä ryhmälle tulevaa hyötyä, voidaan torjua, ja silloin asia palautuu edeltävään vaiheeseen. Koko prosessin saattaminen päätökseen kestää yleensä vuosia. Vaikka FRCP 23:n perusvaatimukset vaikuttavat varsin yksiselitteisiltä, satoja miljoonia dollareita on käytetty ryhmäkannestatuksen asianmukaisuuden selvittelemiseen, ryhmän jäsenyysehtojen määrittelyyn, yhteisten oikeuskysymysten tai -asioiden olemassaolon arviointiin ja sen selvittämiseen, kykeneekö asiamies ajamaan ryhmän etua puolueettomasti ja tarpeellisessa määrin. Tällaiset käsitteet eivät ole yksiselitteisiä ja helposti sovellettavissa. Niistä on olemassa tuhansia tapauksia ja ratkaisuja, ja paljon aikaa ja vaivaa on käytetty ryhmäksi määrittämistä puoltavien ja sitä vastaan puhuvien seikkojen selvittelyyn. 5

6 Kun säännöksiä tulkitsemaan tuli entistä useampia tuomareita, lainkäytön tasapuolisuuteen liittyvät näkökohdat joutuivat syrjään, ne kun olisivat vaatineet FRCP 23:n säännösten perusteellista analysointia. Osavaltioiden tuomioistuimissa, missä tuomarit ovat vaaleilla valittuja, kantajat jättivät hakemuksia ystävällismielisten tuomareiden osastoille, ja ryhmiä vahvistettiin parissa päivässä tai muutamassa tunnissakin hakemusten jättämisestä, ilman että vastaajille olisi jätetty aikaa vastineen antamiseen. Valtakunnanlaajuisia ryhmiä muodostettiin yhden ainoan osavaltion tuomioistuimen päätöksillä, ja yhden osavaltion lakia yritettiin soveltaa osavaltion ulkopuolisiin ryhmän jäseniin. Asianajotoimistot alkoivat etsiä toimeksiantajia internetin välityksellä lupauksin, että tiettyyn ryhmään kuuluvat asianosaiset saisivat mahdollisesta korvauksesta suhteellisesti suuremman osuuden kuin ryhmän jäsenet yleensä. Asioissa tehtiin ratkaisuja tuottamuksesta riippumatta, ajatellen kuluja, joita oikeudenkäynnin jatkamisesta olisi aiheutunut, ja asianajajille maksettiin huomattavia palkkioita ratkaisuista, joista oli yleisölle varsin niukasti hyötyä. 4 Vastoin oikeusjärjestelmiä, joissa hävinnyt osapuoli velvoitetaan maksamaan voittajan oikeudenkäyntikulut, Yhdysvaltain järjestelmässä kanteensa hävinnyttä osapuolta ei velvoiteta suorittamaan voittajalle korvauksia. Kantaja voi näin ollen ilman pelkoa mahdollisesta kustannusvastuusta sälyttää vastaajapuolelle laajamittaisesta aineistojen ja lausuntojen tutkimisesta aiheutuneet huomattavat oikeudenkäyntikulut ja saada vastaajapuolen suostumaan ratkaisuihin, jollaisia kohtuullisemmissa olosuhteissa ei syntyisi. Ryhmäkannemenettelyn yhtenä tavoitteena on, että henkilöt, joilla on määrältään niin vähäisiä vaatimuksia, ettei niiden erikseen ajaminen olisi taloudellisesti mielekästä, voisivat yhdistää vaatimuksensa. Monissa tapauksissa näyttää kuitenkin siltä, että kuluttajat eivät tosiasiallisesti ole saaneet mitään merkittävää hyötyä. Huomattavan 4 Näitä väärinkäytöksiä on kirjattu edellä mainitusta kuulemisesta laaditun pöytäkirjan alaviitteeseen 2. 6

7 monessa tapauksessa kuluttajille on tarjottu korvaukseksi alennuskuponkeja, joilla saa prosenttimääräisiä alennuksia tuotteista, joiden on väitetty olevan väärin merkittyjä tai viallisia. Tällaiset alennuskupongit ja alennukset ovat kuitenkin usein vakiokäytäntö muillakin valmistajilla markkinoilla. Tällaisia korvaukseksi annettuja kuponkien käyttö on kuitenkin varsin vähäistä, mikä osoittaa, että ryhmäkanteen kantajapuoli hyötyy vain vähän tai ei lainkaan. Toisissa tapauksissa kantajat ovat saaneet pieniä ja merkityksettömiä rahamääriä. Valtaosassa tapauksia todellisia hyötyjiä ovat kantajien asianajajat, jotka usein jakavat keskenään miljoonien dollarien palkkiot. Taloudelliset näkökohdat ovat saaneet yhtiöt sopimaan sellaisiakin kannetapauksia, joissa ei ole ollut näyttöä kuluttajalle aiheutuneesta vahingosta. Elintarvikevalmistaja Cheeriosia vastaan pantiin vireille ryhmäkanne elintarvikkeen lisäaineesta. Kuluttajille aiheutuneeksi väitetystä vahingosta ei saatu mitään näyttöä. Lakimiehet nostivat kahden miljoonan dollarin palkkion, ja asianosaisina olleet kuluttajat saivat kupongin, jolla sai ilmaiseksi pikkupakkauksen Cheeriosin tuotetta. Toinen tapaus: Isoa Blockbuster Video -videovuokraamoa vastaan pantiin vireille kanne kohtuuttomista myöhästymissakoista. Yritys tarjosi korvaukseksi kuponkeja, joilla asiakkaat saivat yhden dollarin alennuksen seuraavasta vuokraamastaan videosta, ja maksoi asianajajille 9,25 miljoonaa dollaria. Asiantuntijoiden mukaan kuponkeja palautuu vain vähän tai ei ollenkaan, koska vastaavanlaisia tarjouksia on jatkuvasti yleisesti tarjolla kuluttajille. Kolmantena esimerkkinä voidaan mainita tapaus, jossa Poland Springs, yksi Amerikan suosituimpia lähdeveden pullottajia, sai vastaansa kanteen, jossa väitettiin, että heidän vetensä ei olisi peräisin lähteestä. Lopputuloksena oli alennuskuponki, jolla sai ostaa lisää kiistan kohteena ollutta vettä, ja 1,35 miljoonaa dollaria asianajajille. Ryhmäkanteita menestyksellisesti ajaneet asianajajat mainostavat Yhdysvalloissa internetissä ja ylläpitävät kokonaisia suihkukonelaivueita palvelemassa asiakkaitaan ja väittävät 7

8 tekevänsä erittäin suurta yhteiskunnallista hyvää, kun heidän asiakkailleen yleensä lopuksi jää käteen vain alennuskuponkeja, jollaisia voi leikellä sanomalehdistäkin. Ryhmäkanteista annettujen ratkaisujen saamasta julkisuudesta, ryhmäkannemenettelyn väärinkäytöstä ja ryhmäkanteisiin liittyvistä huimista asianajopalkkioista on Yhdysvalloissa tiedotettu laajasti. Tilanne on Yhdysvalloissa päässyt niin pahaksi, että FRCP 23:n sanotaan olevan asianajajien avustuslaki, The Lawyers Relief Act. Kiinnostavinta kaikessa on, että mitään näistä seikoista ei toivottu tai aavistettu, kun ryhmäkanteiden soveltamisalaa laajennettiin FRCP 23:n muutoksella vuonna Säädösmuutos oli välittömässä suhteessa vuoden 1964 kansalaisoikeuslakiin, joka oli tarkoitettu antamaan yksilöille lain suojaa Yhdysvalloissa tietyillä tahoilla esiintynyttä syrjintää ja erottelua vastaan. FRCP 23:n selventämisellä ja soveltamisalan laajentamisella haluttiin helpottaa tuomioistuimia niiden käsitellessä yksityishenkilöistä koostuvien ryhmien kannehakemuksia rotuerottelun johdosta. FRCP 23:n muuttamista valvomaan asetetussa työryhmässä pohdittiin säädösmuutoksen vaikutuksia, ja työryhmän pöytäkirjoista ilmenee, että lainlaatijat olettivat, ettei FRCP 23:a juurikaan sovellettaisi tuotteita koskeviin mittaviin oikeudenkäynteihin. 5 Vaikka kaikki tapahtui arvokkaan yhteiskunnallisen asian nimissä, FRCP 23:n muutos pani alulle ryhmäkanteiden määrän räjähdysmäisen kasvun, jota on kestänyt nyt jo neljä vuosikymmentä. Yhdysvaltain kokemukset puhuvat selvää kieltä siitä, että ryhmäkannetta koskeva lainsäädäntö, olivatpa sen tarkoitukset kuinka hyviä tahansa, voi odottamattomalla tavalla mullistaa minkä tahansa maan oikeudelliset olot. 5 Ks. John P. Frankin todistajanlausunto edustajainhuoneen oikeusvaliokunnalle

9 Yritykset ongelman korjaamiseksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä esiintyvät ryhmäkanteisiin liittyvät ongelmat tiedostetaan, ja tilannetta on useaan otteeseen yritetty korjata. Yhdysvaltain kongressi on järjestänyt aiheesta lukuisia kuulemisia, ja oikeudenkäyntien väärinkäytön hillitsemiseen pyrkiviä lakialoitteita on tehty useammalla istuntokaudella, viimeisimpänä The Class Action Fairness Act vuonna Lakiesityksellä isot ryhmäkanteet pyrittiin saamaan liittovaltion tuomioistuimiin, missä eliniäksi nimitettyihin tuomareihin voidaan olettaa kohdistuvan vähemmän poliittisia paineita ja missä heillä myös olisi aikaa ja resursseja paneutua jokaiseen tapaukseen ja esitettyihin korvausvaatimuksiin ilman että poliitikkojen kampanjoissaan antamilla lausunnoilla olisi vaikutusta asiaan. Lakialoitteeseen sisältyi myös säännösehdotuksia, jotka koskivat korvauksia ja asianajopalkkioita. Edustajainhuone hyväksyi lakiehdotuksen, mutta se ei mennyt läpi senaatissa, missä ryhmäkanteita oikeusistuimissa ajavien asianajajien tukemat lainsäätäjät pysäyttivät sen. FRCP 23:een vuonna 1966 tehdyillä muutoksilla oli hyvät yhteiskunnalliset tarkoitusperät, mutta valitettavasti ryhmäkanteista aiheutuneet kustannukset ja kuluttajille myönnetyt korvaukset eivät yleensä ole hyödyttäneet yhteiskuntaa. Ryhmäkanteisiin liittyvät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset johtavat tuotteiden ja palvelujen hintojen kohoamiseen, mikä viime kädessä jää kuluttajien kannettavaksi. Yhdysvaltain kauppakamarin arvion mukaan yhdysvaltalaisyritykset käyttävät asiattomia kanteita vastaan puolustautumiseen vuosittain kymmeniä miljoonia dollareita ja siviilioikeudenkäynteihin kuluu elinkeinoelämältä kaikkiaan yli 129 miljardia dollaria vuodessa. Ryhmäkanteiden aiheuttamia kokonaiskustannuksia ei ole erikseen arvioitu, 9

10 mutta vastaajana oleminen ryhmäkanteisiin perustuvissa oikeudenkäynneissä ja niissä tuomittujen korvausten maksaminen käy kaikkein kalleimmaksi, vaikka tuotevirhettä tai vahinkoa ei olisi sattunutkaan tai sellaista ei olisi pystytty näyttämään toteen. Nokialla on tästä omakohtaista kokemusta. Yhdysvalloissa on Nokiaa vastaan tällä hetkellä vireillä viisi tuotteita koskevaa ryhmäkannetta. Niistä ensimmäisessä, Feige vastaan Nokia, lakimies väitti edustavansa Nokian matkapuhelimia ostaneiden henkilöiden ryhmää ja puhelimissa väitettiin olevan yleinen suunnitteluvirhe. Käytettyään matkapuhelintaan yli 11 kuukautta Feige esitti valituksen Nokian asiakaspalveluun ja huoltoon. Nokia antoi 12 kuukauden takuuaikaan kuukauden lisää, jotta Feige ehtisi tarjota matkapuhelintaan Nokialle tutkittavaksi ja korjattavaksi. Hänen ryhmäkanneasianajajansa kertoi hänelle, että takuukorjauksen myötä Nokian velvoitteet täyttyisivät ja ryhmäkanteelta menisi peruste. Feige ei toimittanut matkapuhelintaan korjattavaksi vaan haastoi Nokian New Yorkin osavaltion tuomioistuimeen. Kun Feigeä pyydettiin luovuttamaan matkapuhelimensa tarkastettavaksi, hän väitti kadottaneensa sen. Nokia voitti asian ja ratkaisusta tehdyn valituksenkin, kustannuksin, jotka kyseisen matkapuhelinmallin myyntihintaan lisättynä tekisivät 0,50 dollaria puhelimelta. Vastaavanlaiset suotuisat lopputulokset on saatu jo kahdessa asiassa viidestä, vaikka oikeudenkäyntikuluja näistä viidestä asiasta on tähän mennessä kertynyt jo yli neljä miljoonaa dollaria (mikä ko. matkapuhelinmallin tukkumyyntihintaan lisättynä tekisi kaksi dollaria kappaleelta). Muutamien tarkkailijoiden mielestä ryhmäkannekäytäntöihin on Yhdysvalloissa paljolti vaikuttanut rangaistusluonteisten vahingonkorvausten (punitive damages) määrääminen, jollaisia ei muissa oikeusjärjestelmissä sallita: korvaus etenkin tahallaan aiheutetusta vahingosta voi olla paljon varsinaista vahinkoa suurempi, minkä tarkoituksena on rangaista vahingonaiheuttajaa moitittavasta toiminnasta. Asiasta saatavissa olevat tilastotiedot ovat ristiriitaisia, mutta Yhdysvaltain oikeusministeriön hiljattain julkistaman 10

11 selvityksen mukaan tällaisia vahingonkorvauksia olisi määrätty vain kolmessa prosentissa oikeustapauksia ja korvausten keskiarvo olisi ollut dollaria. 6 Toisessa tutkimuksessa todettiin, että 25-vuotiskaudella rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia olisi määrätty tuotteita koskeneissa oikeudenkäynneissä vain 355 kertaa. 7 Yhdysvalloissa toimivat asianajajat ovat tietoisia siitä, että tiedotusvälineiden raportoimista vahingonkorvausvaatimusten huimista määristä valtaosassa tapauksia ei mennä edes alioikeuteen tai ne hylätään viimeistään valitusasteessa. Osavaltiot säätelevät nykyään useiden eriperusteisten, mm. hoitovirheestä määrättyjen, rangaistusluonteisten vahingonkorvausten määriä, ja Yhdysvaltain korkein oikeus on useaan otteeseen kehottanut rajoittamaan tällaisten vahingonkorvausten käyttöä ja soveltamisalaa. 8 Asiasta voidaan olla eri mieltä, mutta rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset eivät kuitenkaan näyttäisi olevan ryhmäkanteiden pontimena Yhdysvalloissa. Tähänastisessa puheenvuorossani en ole pyrkinyt tuomaan julki Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen heikkouksia vaan osoittamaan, että hyvää tarkoittavia toimia, kuten Yhdysvalloissa yhteiskunnallisin perustein toteutettua ryhmäkanteen soveltamisalan laajentamista, usein myöhemmin tulkitaan ja käytetään tavoilla, jotka eivät vastaa alkuperäistä tarkoitusta. Vaikuttaisi siltä, että ryhmäkanteiden yleistyminen Yhdysvalloissa liittyy enemmänkin ryhmäkanteita ajaviin asianajajiin ja heidän odotuksiinsa suurista oikeudenkäyntikuluista kuin oikeudenkäyntien yksilöille tai yhteiskunnalle tuottamiin hyötyihin. FRCP 23:n muokkaajat olisivat luultavasti suhtautuneet toimeksiantoonsa toisin, jos olisivat kyenneet ennakoimaan, miten säädöstä 6 Yhdysvaltain oikeusministeriön tilastot: Tort Trials and Verdicts in Large Counties (August 2000). Muissa tutkimuksissa rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia on todettu määrätyn 4 5 prosentissa asioista. 7 Tutkimuksen tekijä on professori Michael Rustad, Suffolk University, Boston. 8 Tuoreimpana esimerkkinä State Farm vastaan Campbell, jossa Yhdysvaltain korkein oikeus poisti State Farm -vakuutusyhtiön maksettavaksi määrätyn 145 miljoonan dollarin rangaistusluonteisen vahingonkorvauksen. 11

12 tällä hetkellä käytetään. Tästä voidaan oppia se, että ryhmäkanneuudistuksiin ei pidä ryhtyä, ellei ole tunnistettu todellista ja vakavaa ongelmaa, johon tätä menettelyä tarvitaan, ei liioin, jos tarjolla on muitakin vaihtoehtoja. Tilanne Euroopassa Suomen ja Yhdysvaltojen yhteiskunnissa on ilmeisiä eroja, ja eräät käytännön seikat puhuvat vahvasti sitä vastaan, että Suomessa olisi säädettävä ryhmäkanteet mahdollistava laki. Ryhmäkanteen puolestapuhujat yleensä esittävät seuraavat kolme perustelua: 1) Ryhmäkanteista koituva yhteiskunnallinen kokonaisetu on suurempi kuin ryhmäkanteista aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. 2) Ryhmäkanne menettelynä tuo oikeusjärjestelmän niiden ulottuville, joilta nyt puuttuu mahdollisuus sen käyttämiseen, ja antaa lain suojaa niille, joilla ei ole varaa käydä oikeutta (oikeussuojan saatavuus). 3) Ryhmäkannemenettelyllä on deterenssivaikutus yrityksille ja mahdollisille väärintekijöille ja sitä kautta sillä voidaan hallita tai muuttaa yritysten käyttäytymistä (oikeudenkäyntien ennaltaehkäisevä merkitys). Ensimmäistä perustelua eli ryhmäkanteiden yhteiskunnalle tuottamaa kokonaishyötyä ei ole osoitettu todeksi. Ei ole näyttöä siitä, että ryhmäkanteiden johdosta käydyt oikeudenkäynnit olisivat yhteiskunnan kannalta kokonaisuutena ottaen jollain tavalla kustannustehokkaita: "Vahinkoja koskeneiden ryhmäkanteiden kustannuksista ja hyödyistä ei ole tehty kattavaa arviota, eikä sellaista ole parhaillaankaan tekeillä. Muutaman tapauksen empiirinen tutkiminen kuitenkin antaa viitteitä siitä, että eräät 12

13 ryhmäkanteet ovat ansioiltaan kyseenalaisia ja että eräiden ryhmäkanteiden lopputulokset ovat hyödyttäneet ryhmän ja vastaajan asiamiehiä enemmän kuin ryhmän jäseniä." 9 Tämä pitää paikkansa myös siellä, missä ryhmäkanteiden ajamiseen on käytetty yleistä oikeusapua. Kun tutkittiin ryhmäkannetapauksia Englannissa ja Walesissa, missä ryhmäkanteita on esiintynyt yksi toisensa jälkeen sitten 1980-luvun, osoittautui, että ryhmäkanteiden kantajista lähes kaikki olivat saaneet yleistä oikeusapua ja että asioista suhteellisen harva johti kantajalle suotuisaan lopputulokseen. "Aiemmasta järjestelmästä voidaan todeta, että Englannin yleinen oikeusapujärjestelmä käytti huomattavia määriä julkisia varoja tapauksiin, joissa yleinen huoli mahdollisista turvallisuusnäkökohdista luotiin lähinnä lakimiesten ja tiedotusvälineiden antaman julkisuuden toimesta. Näistä tapauksista lähes kaikkien tosiasiallinen arvo oli pieni ja ne hylättiin, valtaosin jo ennen niiden tuloa alioikeuden pääkäsittelyyn." 10 Samoin kuin Yhdysvalloissa Englannissakin oikeustapauksia ylläpitivät asianajajat, jotka onnistuivat saamaan eräissä tapauksissa merkittävää taloudellista hyötyä yleisten oikeusaputoimistojen heille osoittamista suorituksista täysin riippumatta siitä, voittivatko he ajamansa asian vai eivät. Ei ole selvää näyttöä siitä, että ryhmäkanteet tuottaisivat yhteiskunnalle hyötyä, joka olisi suurempi kuin niiden ajamisesta aiheutuvat kustannukset ja maksaisi niihin käytetyn ajan ja vaivan. Toisena mainitsemaani perusteluun, jonka mukaan siis ryhmäkanteet olisivat oikeussuojakeinona tarpeellisia, sisältyy olettama, että tällä hetkellä ei ole olemassa 9 It just ain t worth it: Alternative Strategies for Damage Class Action Reform, Deborah Hensler ja Thomas Rowe, 64 Law & Contemp. Probs. 137 (Spring/Summer 2001) 10 Multi-Party Actions: A European Approach, 11 Duke J. Comp. & Int l L. 321, 338 (2001). Englanti sittemmin tarkisti ryhmäkannemenettelyjään lakimiesten harjoittaman väärinkäytön hillitsemiseksi. 13

14 vaihtoehtoa, joka tarjoaisi kustannuksiltaan edullisen tai maksuttoman mahdollisuuden käydä oikeutta. Tämä ei pitäne paikkaansa Suomessa. Suomessa on jo annettu erityisiä kuluttajia suojelevia lakeja (kuluttajansuojalaki, tuotevastuulaki, tuoteturvallisuuslaki, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta, valmismatkalaki, lääkeainelaki, alkoholilaki, tupakkalaki ja monia muita markkinointia koskevia lakeja) ja perustettu näitä asioita käsittelemään erityistuomioistuimia (maaoikeus, markkinaoikeus, työtuomioistuin, ympäristölupavirastot jne.), mikä kaikki on omiaan tähdentämään elinkeinoelämälle liiketoiminnan vastuullisuutta. Suomessa on laaja ja kattava yleinen oikeusapujärjestelmä, joka mahdollistaa kustannuksiltaan edullisen tai maksuttoman oikeudenkäynnin kuluttajille, joilla mahdollisesti ei olisi varaa maksulliseen lainopilliseen apuun. Erään selvityksen mukaan kolmella neljäsosalla suomalaisista olisi mahdollisuus kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeudenkäyntiin ja yleisen oikeusavun käyttämiseen. 11 Suomessa on lisäksi kuluttaja-asiamies, kunnallisia kuluttajaneuvojia ja valtakunnallinen kuluttajavalituslautakunta, jotka tarjoavat kuluttajille kanavia kiistojen ratkaisemiseen muuten kuin oikeusteitse. Suomi on myös ottanut käyttöön ns. pilottioikeudenkäynnit, joissa useiden toisiaan vastaavien kanteiden joukosta valitaan tärkeimmät asiat, joista annettua ratkaisua sovelletaan muihin vastaaviin tapauksiin. Tällaiset prosessit ja menettelyt tarjoavat mahdollisuuden saada oikeutta helposti ja vähin kustannuksin tai kokonaan maksutta. Kolmannessa perustelussa, jonka mukaan ryhmäkanteita tarvitaan säätelemään elinkeinoelämän käyttäytymistä, oletetaan, että a) elinkeinoelämän käyttäytymisessä tällä hetkellä olisi korjaamista kaipaavia puutteita, että b) vaihtoehtoiset mekanismit elinkeinoelämän käyttäytymisen hallitsemiseksi toimisivat huonosti tai tyystin puuttuisivat, että c) ryhmäkanteet toimisivat tehokkaana pelotteena ja että d) 11 An Introduction to Finnish Law, toimittanut Juha Pöyhönen, Kauppakaari/Lakimiesliiton kustannus, 2002, s

15 ryhmäkanteiden johdosta käytävät oikeudenkäynnit olisivat yhteiskunnalle koituviin hyötyihin verrattuna jollakin tavalla kustannustehokkaita. Nämä neljä perustelua eivät kestä lähempää tarkastelua Suomen tai Euroopan unionin oloissa. 12 Suomessa elinkeinoelämän etiikka ei ensinnäkään ole sellaisessa huomattavassa kriisissä tai liiketoiminnan käytännöissä ei ole tunnistettavissa sellaisia puutteita, jotka vaatisivat ryhmäkanneuudistuksiin ryhtymistä. Elinkeinotoiminta on Suomessa ja EU:ssa lähestulkoon joka suhteessa täysin säädeltyä. Suomen lainsäädännössä on katsottu hyväksi säädellä elinkeinoelämän ja ympäristön, tuotteiden suunnittelun, tuotannon, markkinoinnin ja myynnin välisiä suhteita, samoin kuin kuluttajan ja myyjän välisiä kaupanteon jälkeisiä suhteita. Yrityksissä ei esiinny korruptiota, eikä elinkeinoelämän enempään sääntelyyn ole tällä hetkellä muutakaan todellista perustetta. Ryhmäkanteiden kautta tapahtuvalle sääntelylle ei siis ole tarvetta. Toiseksi, kuten edellä jo todettiin, suomalaiseen oikeuskulttuuriin kuuluu avoin oikeuslaitos ja mahdollisuus sen käyttämiseen edullisin kustannuksin, mahdollisuus maksuttomaan oikeudenkäyntiin ja maksuttomaan yleiseen oikeusapuun. Ei ole viitteitä siitä, etteivätkö nämä prosessit ja menettelyt tarjoaisi suomalaisille erittäin kohtuullisia mahdollisuuksia tuoda esiin heitä huolestuttavia asioita. Ei ole olemassa mitään todellista estettä, minkä vuoksi yksityishenkilö ei voisi ajaa kannetta suhteellisen huomattavaakin tahoa vastaan. Kuluttaja-asiamies, kunnalliset kuluttajaneuvojat ja kuluttajavalituslautakunta ovat luovia ja kiitettäviä keinoja, jotka ovat Suomessa käytettävissä valitusten ratkaisemiseksi ilman tuomioistuinten välitystä. Tässä suhteessa Suomi ei eroa muista EU-maista, joissa on vähäisiä kiistoja varten otettu käyttöön yksinkertaistettuja oikeudenkäyntimenettelyjä ja muuten kuin 12 Artikkelissaan Multi-Party Actions: A European Approach (11 Duke Journal of Comparative and International Law 321 (2001) Christopher Hodges on osoittanut nämä perustelut Euroopan oloissa kestämättömiksi. 15

16 oikeusteitse tapahtuvia kiistojen ratkaisemismenettelyjä (Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa kuluttaja-asioissa käytössä oleva välimiesmenettely). Monissa Euroopan maissa kollektiivisten etujen suojaaminen on siirretty riippumattomien hallintoviranomaisten tehtäväksi (Tanskassa kuluttaja-asiamiehelle ja Irlannissa Director of Consumer Affairs -nimiselle viranomaiselle). EU on ottanut käyttöön vakiomuotoisen kuluttajavalituslomakkeen, jossa kuluttaja voi antaa häntä askarruttavan seikan arvioimiseen tarvittavat tiedot tiiviissä muodossa, mikä osaltaan edistää valitusten nopeaa ja tehokasta käsittelyä. Useat EU:n piirissä toteutetut kokeilut ovat osoittaneet, että merkittävä osa kuluttajariidoista voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella, kunhan kuluttajille on tarjolla vaihtoehto oikeuteen menemiselle. 13 Kolmanneksi, kuten edellä todettiin, ryhmäkanteiden deterenssivaikutuksesta elinkeinoelämälle ei ole olemassa näyttöä, kun otetaan huomioon kaikki muut yritysten toimia säätelevät lait ja viranomaismääräykset. Elinkeinotoiminta on Suomessa muutenkin jo tiukasti säädeltyä, eivätkä ryhmäkanteista johtuviin oikeudenkäynteihin mahdollisesti liittyvät taloudelliset lisärasitteet toimisi virhearviointeja tai muita liiketoiminnan virheitä ehkäisevänä aineellisena pelotteena. Neljänneksi, kuten edellä myös jo mainittiin, ei ole mitään näyttöä siitä, että ryhmäkanteista johtuvien oikeudenkäyntien aiheuttamista lisäkustannuksista koituisi yhteiskunnalle jotain kokonaishyötyä. Kuten kansainvälisissä yhteyksissä on nähty, Nokian kaltaiselle monikansalliselle yhtiölle syntyvä kustannuslisä saattaisi olla suomalaisten kannalta kielteinen ilmiö, koska kustannuslisä siirrettäisiin korkeampina hintoina kuluttajien maksettavaksi. Elektroniikkalaitteiden valmistuksen äärimmilleen kilpaillussa ympäristössä pienikin lisäkustannus voi vaikuttaa kielteisesti myyntiin lisäkustannusten rasittamilla 13 Vihreä kirja kuluttajien oikeussuojakeinoista ja kuluttajariita-asioiden ratkaisemisesta sisämarkkinoilla KOM(93)

17 markkinoilla ja aiheuttaa kielteisiä työllisyysvaikutuksia, mistä aiheutuisi sosiaalisia seurauksia kaikille osapuolille. Päätelmät Ulkopuolisen näkökulmasta ja tuntien Yhdysvalloissa saadut kokemukset näyttäisi siltä, että vaikka eräät Euroopan maat ovat katsoneet hyväksi muuttaa ryhmäkannemenettelyjään, uudentasoisen oikeussuojakeinon luomiseen kuluttajille ei Suomessa olisi laajasti perusteltua tarvetta. Ei ole olemassa tutkimustietoa, joka millään tavoin osoittaisi, että ryhmäkannetta koskevan lain antamisella olisi mitään välitöntä ja merkittävää vaikutusta. Liioin ei ole tutkimustuloksia siitä, että tällainen toimi olisi yhteiskunnalle tuotantokustannusten kohoamisesta koituvien lisäkustannusten arvoinen. Oikeutta käymällä toteutuvalle säätelylle ei ole tarvetta. Erästä kommentaattoria lainatakseni, kuluttajilta ja tiedotusvälineistä tulevat paineet, itsesäätelyyn perustuvat toimintatapoja koskevat säännöt, viranomaissäätely ja viranomaisten harjoittama tarkastustoiminta sekä kiireellisissä tapauksissa tuomioistuinten asettamat kiellot ovat Euroopassa keskeisiä välineitä elinkeinoelämän ja yritysjohtajien käyttäytymisen muuttamiseksi. 14 Mikään ei viittaa siihen, että nämä instituutiot toimisivat tehottomasti. Ei ole olemassa mitään yhteiskunnallista tarvetta, että Suomessakin alettaisiin maksaa niitä kuluja ja kustannuksia, joita ryhmäkanneoikeudenkäynnit väistämättä aiheuttaisivat, varsinkin kun edunsaajina tapaavat olla asianajajat, eivät kansalaiset. Huolellinen tosiasioihin paneutuminen osoittaa, että nykykäytännön muuttamiselle ei ole perusteita. 14 Multi-Party Actions: A European Approach, alaviite 13, s

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle Aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta.

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja. PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokous Johtaja Jukka Ahtela Tampere 17.8.2007

Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja. PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokous Johtaja Jukka Ahtela Tampere 17.8.2007 Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokous Johtaja Jukka Ahtela Tampere 17.8.2007 SÄÄNTELYN KEHITYSPIIRTEITÄ SUOMESSA Voimassaolevia lakeja n. 2000 1169 uutta säädöstä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT- TAVARANTARKASTUS - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT-järjestelmä Tavarantarkastus on Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan (HTT) suorittama tavaran/palvelun tekninen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

1. Millainen henkilö on asiantuntija?

1. Millainen henkilö on asiantuntija? Asiantuntijat YS-asioissa - käytännöistä ja mahdollisuuksista Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen seminaari 24.- 25.5.2011 Asianajaja, varatuomari Juhani Viilo 1 1. Millainen henkilö on asiantuntija?

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

1 JOHDATUS RYHMÄKANNEJÄRJESTELMÄÄN. 1.1 Mikä ryhmäkanne on?

1 JOHDATUS RYHMÄKANNEJÄRJESTELMÄÄN. 1.1 Mikä ryhmäkanne on? 1 1 JOHDATUS RYHMÄKANNEJÄRJESTELMÄÄN 1.1 Mikä ryhmäkanne on? Ryhmäkanteella tarkoitetaan oikeudenkäyntiä, jossa kantaja käy oikeutta ryhmän eduksi ilman nimenomaista toimeksiantoa ryhmän jäseniltä siten,

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot