Tutkimus ympäristöystävällisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus ympäristöystävällisestä"

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 1/2008 Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta Tomi Ronkainen

2

3 Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta Tomi Ronkainen, TNS Gallup Oy Ajoneuvohallintokeskus AKE Fordonsförvaltningscentralen Helsinki Helsingfors 2008

4 ISBN ISSN Edita Prima Oy Helsinki 2008 Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 1/2008

5 ALKUSANAT Tämä tutkimus on seurantatutkimus vuosi sitten tehdylle tutkimukselle, jonka tavoitteena oli selvittää autoilevien suomalaisten autoiluun ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä asenteita ja mielipiteitä. Tutkimus on tehty Ajoneuvohallintokeskus AKEn toimeksiannosta TNS Gallupilla ja sen toteutti tutkimuspäällikkö Tomi Ronkainen. Tutkimus kuuluu AKEn vuoden 2008 tutkimussuunnitelman mukaisiin tutkimuksiin. Helsingissä, 15. syyskuuta 2008 Juhani Intosalmi tutkimusjohtaja Ajoneuvohallintokeskus AKE

6

7 FÖRORD Denna undersökning är en uppföljning till en undersökning som gjordes för ett år sedan med målet att ta reda på bilkörande finländares attityder och åsikter gällande bilkörning och miljövänlighet. Undersökningen har utförts av TNS Gallup på uppdrag av Fordonsförvaltningscentralen AKE och har verkställts av undersökningschef Tomi Ronkainen. Undersökningen ingick i AKEs forskningsplan för Helsingfors, den 15 september 2008 Juhani Intosalmi forskningschef Fordonsförvaltningscentralen AKE

8

9 FOREWORD This study is a follow-up survey of a study conducted a year ago, which focussed on the Finns attitudes to and opinions on driving and environmental friendliness. The study was commissioned by the Finnish Vehicle Administration, AKE, and carried out by Tomi Ronkainen, Research Manager at TNS Gallup. The study is part of AKE s research in compliance with its 2008 research plan. Helsinki, 15 September 2008 Juhani Intosalmi Director of research Vehicle Administration AKE

10

11 Sisällysluettelo Index Tiivistelmä Sammanfattning Abstract 1 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet Tutkimuksen tarkoitus Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Vastaajakunnan taustat Talouden autoiluun liittyvät taustat Auton valintaan liittyvät tekijät Autoilun kustannukset Autoilun ympäristöystävällisyyteen liittyvät tekijät Ympäristöystävällisyyden huomioiminen Polttoaineiden hinta ja vaikutus ajosuoritteeseen Autoverouudistus Auton mainonta ja ympäristöystävällisyys Auton kulutus ja ympäristöystävällisyys Valmius ympäristöystävällisempään autoiluun... 21

12

13 TIIVISTELMÄ Autoilijoille tärkein auton valintaan liittyvä ominaisuus on edelleen hinta. Polttoaineen kulutus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat nyt hieman yleisemmin mainittu tärkeäksi ominaisuudeksi. Edelleenkin noin kolmanneksella autoilijoista ympäristöystävällisyys ei vaikuta lainkaan auton valintaan. Autoilun nykyiset, vastaajan mielestä sopivat sekä maksimaaliset kustannukset ovat selvästi nousseet viime vuodesta. Nykyiset polttoaineiden kuukausikustannuksen ovat kohonneet 164 eurosta 184 euroon. Autoilijoiden sopivana pitämä polttoainekustannus kuukaudessa ei tosin ole muuttunut juuri lainkaan. Suhteellisesti eniten ovat nousseet vakuutuksen nykyiset ja sopivat kustannukset sekä verojen maksimikustannus. Autoilijat olisivat siis nyt valmiita jossain määrin hyväksymään nykyistä korkeammat verot. Se ajoneuvoveron vuotuinen määrä, missä autoilijat alkavat harkita yksityisautoilusta luopumista on hivenen kasvanut. Autoilijoiden mielestä ympäristöystävällisyys tulisi huomioida ensisijaisesti autojen hinnassa ja julkisen liikenteen tukemisena. Myös ajoneuvoveron porrastaminen auton ympäristöystävällisyyden perusteella saa vahvan kannatuksen. Vähiten kannatusta saavat tietullit ja/tai ruuhkamaksut. Aikaisempaa vähäisemmän kannatuksen saavat ympäristöystävällisyyden huomiointi biopolttoaineen hinnassa sekä dieselin suosiminen. Polttoaineen maksaessa 2,22 litralta tai enemmän, autoilijat alkaisivat vähentää yksityisautoiluaan. Muutosta ajosuoritteeseen vaikuttavassa hinnassa edelliseen vuoteen ei juuri ole (-1,6 senttiä/l). Vastaavasti ajosuoritetta kasvattava litrahinta olisi 1,134 litralta. Litrahinta on 18 senttiä korkeampi kuin vuosi sitten. Sopiva bensiinin litrahinta on nyt 1,166 euroa, kun se vuosi sitten oli 0,984 euroa. Autoilijoiden mielestä sopiva litrahinta on siis kohonnut noin 18 senttiä. Dieselille sopiva litra-hinta on 92 senttiä, vuosi sitten noin 70 senttiä. Sopivan diesellitran hinta on siis kohonnut noin 22 senttiä. Autoilijoiden ajosuorite on hieman laskenut viimevuoden vastaavasta. Eniten ajosuoritteen muutokseen on vaikuttanut polttoaineen hinta (65 %), seuraavaksi eniten huoli ympäristöstä (22 %). Noin neljännes autoilijoista on harkinnut tai jopa ostanut uuden auton laskeneen ajo-neuvovero johdosta. Autoilijoiden mielestä tärkein ja kiinnostavin ominaisuus automainonnassa on edelleenkin hinta. Ominaisuuksien tärkeys on kasvanut polttoaineen kulutuksen ja erityisesti ympäristöystävällisyyden ja/tai matalien päästöarvojen suhteen. Ympäristöystävällisyyttä mainostaneiden automerkkien muistaminen on lisääntynyt selvästi viime vuodesta.

14 Autoilijat toivoisivat automainonnassa korostettavan enemmän auton polttoaineen kulutusta ja ympäristöystävällisyyttä. Hinnan merkitys automainonnassa on hieman laskenut viimevuodesta. Autoilijoilla on nyt suurempi valmius/halu tehdä jotakin pienentääkseen autoilunsa ympäristökuormitusta kuin vuosi sitten. Autoilijat ovat hyvin valmiita hankkimaan lohko-lämmittimen, muutamaan reittivalintoja ja ajotapaa sekä hankkimaan vähän kuluttava auton. Halua maksaa enemmän autoilusta (esim. autoilun ympäristövero) ei edelleenkään ole, sillä vain 11 prosenttia suhtautuu asiaan myönteisesti. Halukkuus siirtyä käyttämään julkista liikennettä työmatkoilla on nyt suurempaa kuin vuosi sitten. Niiden osuus, jotka eivät siirtyisi julkisen liikenteen käyttöön mistään hinnasta, on laskenut selvästi. Hiilidioksidipäästöihin perustuva sopiva ajoneuvoveron määrä arvioidaan nyt hieman suuremmaksi kuin vuosi sitten. Varsinkin, kun päästöt ovat yli 200 g / km, ajoneuvoveron määrän mediaaniarvo on luokkaa suurempi.

15 SAMMANFATTNING För bilisterna är priset fortfarande den viktigaste egenskapen när det gäller valet av bil. Bränsleförbrukning, säkerhet och miljövänlighet är egenskaper som idag något oftare nämns som viktiga. För en tredjedel av bilisterna inverkar miljövänligheten fortfarande inte alls på valet av bil. De nuvarande, enligt enkätdeltagarna rimliga samt maximala kostnaderna för bilismen har stigit klart sedan ifjol. De nuvarande månadskostnaderna för bränslen har stigit från 164 euro till 184 euro. Den månatliga bränslekostnad som bilisterna anser rimlig har dock inte förändrats nästan alls. Proportionellt mest har de nuvarande och rimliga kostnaderna för försäkringar samt de maximala skattekostnaderna stigit. Bilisterna skulle således nu vara redo att i viss mån acceptera högre skatter än förr. Gränsen för den årliga fordonsskatt när bilisterna börjar överväga att avstå från sina privata bilresor har höjts en aning. Bilisterna anser att miljövänligheten främst ska beaktas i bilpriserna och som stöd till kollektivtrafiken. Även en gradering av fordonsskatten enligt miljövänlighet får ett starkt stöd. Minst stöd får vägtullar och/eller trängselavgifter. Mindre stöd än förr får hänsyn till miljövänlighet i priset på biobränsle och främjande av diesel. Vid ett bränslepris på 2,22 euro eller mer per liter skulle bilisterna börja dra ner på sina privata bilresor. Priset som påverkar det totala antalet körda kilometer per fordon har nästan inte alls förändrats sedan året innan (-1,6 cent/l). På samma sätt skulle literpriset som ökar det totala antalet körda kilometer per fordon vara 1,134 euro per liter. Literpriset är 18 cent högre än för ett år sedan. Ett rimligt literpris på bensin är nu 1,166 euro medan det för ett år sedan var 0,984 euro. Bilisterna anser att det rimliga literpriset således har stigit cirka 18 cent. Ett rimligt literpris på diesel är 92 cent, för ett år sedan var det cirka 70 cent. Det rimliga literpriset på diesel har således stigit cirka 22 cent. Bilisternas totala antal körda kilometer per fordon har minskat något jämfört med motsvarande siffra året innan. Mest har det totala antalet körda kilometer per fordon påverkats av bränslepriset (65 %), sedan kommer omsorg om miljön (22 %). Omkring var fjärde bilist har övervägt eller rentav köpt en ny bil av orsaken sänkt fordonsskatt. Enligt bilisterna är den viktigaste och mest intressanta egenskapen i bilreklam fortfarande priset. Egenskaperna har blivit viktigare när det gäller bränsleförbrukning och särskilt i fråga om miljövänlighet och/eller låga utsläppsvärden. De bilmärken som har gjort reklam för miljövänlighet har klart fått mer uppmärksamhet än året innan. Bilisterna önskar att bilreklamen skulle framhäva bilens bränsleförbrukning och miljövänlighet mer. Prisets betydelse i bilreklamen har minskat något sedan året innan.

16 Bilisterna har nu större beredskap/vilja än för ett år sedan att göra något för att minska miljöbelastningen av sina bilresor. Bilisterna är nu mycket villiga att skaffa blockvärmare, ändra ruttval och körsätt samt att skaffa en bil med mindre förbrukning. Det finns alltjämt ingen vilja att betala mer för bilismen (t.ex. miljöskatt för bilismen) eftersom endast 11 procent ställer sig positivt till detta. Villigheten att börja resa kollektivt till arbetet är nu större än för ett år sedan. Den andel som till inget pris skulle börja resa kollektivt har minskat klart. En rimlig fordonsskatt baserad på koldioxidutsläpp värderas nu något högre än för ett år sedan. I synnerhet när utsläppen överstiger 200 g/km är medianvärdet för fordonsskatten en klass högre.

17 ABSTRACT Price continues to be the feature that drivers emphasise most when choosing a vehicle. The importance of fuel consumption, safety and environmental friendliness has increased slightly. One-third of drivers say environmental friendliness has no impact on their choice of vehicle. The current costs of driving, as well as those that respondents consider to be suitable or the maximum acceptable, have risen clearly from the previous year. Monthly fuel costs have risen from EUR 164 to EUR 184. However, the fuel expenses that drivers consider to be suitable have remained essentially the same. The biggest relative increase has been seen in the current and suitable insurance costs and the maximum tax expenses. In other words, drivers are now prepared to accept slightly higher taxes. The amount of annual vehicle tax that makes drivers consider giving up private cars has risen slightly. In the opinion of drivers, environmental friendliness should primarily be taken into account in vehicle prices and in the support given to public transportation. Staggered vehicle taxation based on the environmental friendliness of vehicles is strongly supported. Toll and/or congestion fees get the least support. The option of taking environmental friendliness into consideration in the price of biofuels or diesel has also become less popular. Drivers would consider reducing private driving if the price of fuel rose to EUR 2,22 or higher. The price that affects driving has not changed significantly from the previous year (-1.6 cents/litre). The price that would increase driving is now EUR per litre, which is 18 cents higher than a year ago. The petrol price considered to be suitable is EUR per litre, up from EUR a year ago. That is, drivers have raised their estimate by some 18 cents in this respect. The suitable price for diesel is 92 cents per litre compared to approximately 70 cents a year ago, which amounts to an increase of some 22 cents. Driving has decreased slightly from the previous year. The biggest contributing reason is the price of fuel (65%), followed by concerns for the environment (22%). Encouraged by the reduced vehicle tax, around one-fourth of drivers have considered to buy or have already bought a new car. Drivers still consider price to be the most important and interesting feature in vehicle advertisements. The importance of fuel consumption and especially environmental friendliness and/or low emission values has risen. The recognition of car makes that promote environmental friendliness has increased clearly over the previous year. Drivers would like to see advertising put more emphasis on fuel consumption and environmental friendliness. The significance of price has decreased slightly in vehicle advertising.

18 Drivers are now more willing to take action to reduce the environmental load caused by their driving compared to the situation a year ago. They are ready to purchase a block heater, change their routes and driving style, as well as to purchase a low-consumption vehicle. Drivers are not prepared to pay more for driving (in the form of, for example, an environmental tax on driving): only 11 per cent take a positive stance on this matter. The willingness to use public transportation for trips to and from work has risen from the previous year. The share of people who would not use public transportation under any circumstance has decreased significantly. The amount of vehicle tax based on CO2 emissions that is considered to be suitable has risen slightly from the year before. Especially in the case of emissions exceeding 200 g/km, the median of vehicle tax has risen considerably.

19 1 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet TNS Gallup Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimus on seurantatutkimus vuosi sitten toteutetulle vastaavalle tutkimukselle. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön autoiluun ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä asenteita ja mielipiteitä. Tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli: Selvittää asiakkaiden perustietämystä päästöistä Selvittää auton valintaan vaikuttavia seikkoja Selvittää, paljonko ympäristöystävällisyys vaikuttaa ostopäätökseen Selvittää autoilun hyväksyttävät kuukausikustannukset Selvittää hyväksyttävä hiilidioksidipohjaisen ajoneuvoveron määrä eri päästöarvoilla Selvittää eri hinnanmuutosten vaikutuksia auton käyttöön Selvittää, paljonko kansalaiset olisivat valmiita maksamaan ympäristöystävällisestä autosta verrattuna vastaavanlaiseen, mutta ei niin ympäristöystävälliseen Verrata tuloksia edellisen vuoden tulokseen 1.2 Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat mannersuomalaiset vuotiaat autoilevat henkilöt. Tutkimus toteutettiin Gallup kanavalla ja Forumissa kesäkuussa Gallup Kanava on valtakunnallisesti edustava vastaajapaneeli, jossa 650 vastaajataloutta vastaa viikoittain tutkimuksiin. Gallup Forum on aktiiviväestöä edustava Internet-paneeli. Tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä taustamuuttujittain. Tutkimus virhemarginaali on n. + 3,1 %. 2 Vastaajakunnan taustat Seuraavissa taulukoissa on esitelty vuoden 2007 ja kyseessä olevan vuoden 2008 tutkimuksen vastaajakunnan taustat. Vastaajajoukossa nuoremmat ikäluokat ovat edelliseen vuoteen verrattuna yliedustettuina ja vastaavasti yli 60- vuotiaat aliedustettuina. Myös ansiotyössä käyvien ja Etelä-Suomen läänissä asuvien osuus on nyt korkeampi kuin vuosi sitten. 1

20 v v N=1050 N=1016 SUKUPUOLI Nainen 49% 53% Mies 51% 47% IKÄ v 8% 4% v 20% 17% v 40% 35% v 25% 27% 60+ 7% 17% TALOUDEN KOKO 1 henkilö 15% 13% 2 henkilöä 38% 47% 3 henkilöä 16% 15% 4 henkilöä 21% 16% 5 tai enemmän 10% 9% LAPSIA 1 lapsi 16% 15% 2-3 lasta 27% 21% 4+ 2% 3% Ei lapsia 55% 61% KOULUTUS Peruskoulun ala-aste, kansakoulu 2% 8% Peruskoulun yläaste, keskikoulu 6% 6% Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu 21% 22% Ylioppilas 11% 8% Opistoasteen ammatillinen tutkinto 21% 24% Ylempi opistoaste, AKK-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto 20% 18% Yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto 17% 12% Muu 1% 1% v v N=1050 N=1016 ONKO TÖISSÄ Kyllä, olen ansiotyössä tai tilapäisesti poissa 81% 71% En 18% 28% En halua vastata 1% 1% AMMATTIRYHMÄ Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 2% 4% Ylempi toimihenkilö 20% 13% Alempi toimihenkilö 18% 18% Työntekijä 33% 29% Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 4% 6% Maatalousyrittäjä % 1% Työtön 2% 4% Koululainen tai opiskelija 7% 4% Eläkeläinen 8% 16% Kotiäiti tai koti-isä 2% 1% 2

21 Muu 3% 2% Talouden bruttotulot / vuodessa alle euroa 6% 5% euroa 8% 11% euroa 13% 19% euroa 16% 16% euroa 16% 16% euroa 23% 17% Yli euroa 10% 6% En osaa sanoa/halua sanoa 9% 10% Lääni Etelä-Suomi 46% 35% Länsi-Suomi 33% 34% Itä-Suomi 10% 12% Oulu 8% 8% Lappi 3% 2% 3 Talouden autoiluun liittyvät taustat Seuraavissa kuvioissa on esitetty autoiluun liittyvät taustat. Lähes jokaisessa vastaajataloudessa on käytössä oma auto. Työsuhdeauto on 5 % vastaajatalouksista. Keskimääräinen työmatkan pituus on laskenut viime vuoden tuloksesta, sen sijaan keskimääräinen työmatkan kesto on lähes samalla tasolla. Autoilevien suomalaisten vuotuinen kilometrimäärä on hieman vajaa kilometriä kuten vuosi sitten. Samoin talouden ajoneuvon kulutus on samalla tasolla, noin 7,4 l / 100 km. Julkisen liikenteen käyttö on vastaajakunnassa nyt hieman yleisempää kuin vuosi sitten ONKO TALOUDESSA KÄYTÖSSÄ HENKILÖAUTO On oma auto On työsuhdeauto On muu auto Ei ole AJATKO ITSE AUTOA 5% 5% 1% 3% - 2% 94% 93% Ajan säännöllisesti Ajan silloin tällöin En aja 16% 12% 6% 8% 78% 81%

22 Auton vuosimalli, jolla ajat yleensä? % 5% % 12% % 13% % 24% % 34% Kuinka monta henkilö- tai pakettiautoa taloudella on? Ei yhtään % % Yksi 58% 63% Kaksi 31% 33% Kolme tai enemmän 6% 8%

23 Kuinka monta ajokortin omistavaa henkilöä taloudessanne on? Ei yhtään % % Yksi 25% 27% Kaksi 66% 64% Kolme tai enemmän 9% 8%

24 Miten yleensä kuljette työmatkanne? Henkilöautolla yksin Polkupyörä tai kävellen Henkilöautolla, useampi matkustaja autossa Linja-autolla Junalla Osan matkasta kävellen/ pyörällä, osan julkisilla Osan matkasta h-autolla, osan julkisilla Metrolla Muulla tavoin En osaa sanoa Ei työmatkaa 18% 15% 9% 9% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% % % 1% 5% 14% 3% 7% % 46% 6

25 Mikä on eniten käyttämänne auton moottoritilavuus (litraa) alle % 18% % 38% % 21% tai suurempi En osaa sanoa 9% 8% 7% 7% 7% 8% Onko taloutenne pääasiallisesti käyttämänne ajoneuvo Kokonaan oma 73% 76% Osamaksulla ostettu 20% 18% Työsuhdeauto 6% 4% En osaa sanoa 1% 1%

26 8

27 4 Auton valintaan liittyvät tekijät Tärkein auton valintaan liittyvä ominaisuus on edelleen hinta. Reilu kolmannes valitsee sen tärkeimmäksi valintatekijäksi. Polttoaineen kulutus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat nyt hieman yleisemmin mainittu tärkeäksi ominaisuudeksi. Edelleenkin noin kolmanneksella autoilijoista ympäristöystävällisyys ei vaikuta lainkaan auton valintaan. Naiset arvostavat miehiä enemmän turvallisuutta auton valinnassa, miehillä korostuu ajoneuvon koko ja tila sekä polttoaineen kulutus. 9

28 10

29 5 Autoilun kustannukset Autoilijoilta kysyttiin erilaisia autoiluun liittyviä kustannuksia. Arviointia pyydettiin autoilun nykyisistä todellisista kustannuksista, autoilijan kannalta sopivista kustannuksista sekä maksimikustannuksista, mitkä autoilija olisi vielä valmis (juuri ja juuri) hyväksymään. Autoilun eri kustannukset ovat selvästi nousseet viime vuodesta. Nykyiset kustannukset ovat esimerkiksi polttoaineiden kuukausikustannuksen osalta kohonneet 164 eurosta 184 euroon. Autoilijoiden sopivana pitämä polttoainekustannus kuukaudessa ei tosin ole muuttunut juuri lainkaan (113 / kk, vuonna / kk). Absoluuttisesti eniten ovat nousseet vakuutusten nykyiset, sopivat ja maksimikustannukset. Suhteellisesti eniten ovat nousseet vakuutuksen nykyiset ja sopivat kustannukset sekä verojen maksimikustannus. Myös verojen maksimikustannukset ovat suhteellisesti nousseet eli autoilijat olisivat valmiita jossain määrin hyväksymään nykyistä korkeammat verot. Tosin autoilijan mielestä sopivat verokustannukset ovat muuttuneet vain marginaalisesti vuoden takaisesta. Miesten arvioit autoilun nykyisistä, sopivista sekä myös maksimikustannuksista ovat naisten arvioita selvästi korkeammat. Muutos Nykyiset Sopivat Maksimi Kustannukset muutos muutos % muutos muutos % muutos muutos % Polttoaine /kk % 3 3 % % Vakuutukset /v % % % Verot /v 14 6 % 7 6 % % Osamaksut /kk 17 5 % % 17 5 % Huollot ja varaosat /v 38 9 % 17 6 % % 6 Autoilun ympäristöystävällisyyteen liittyvät tekijät CO2-merkki tunnetaan nyt paremmin kuin vuosi sitten. Se ajoneuvoveron vuotuinen määrä, missä autoilijat alkavat harkita yksityisautoilusta luopumista on hivenen kasvanut. Kolmen alhaisimman luokan (alle 50, ja ) osuus on laskenut 9 prosenttiin kun se vuosi sitten oli noin 15 prosenttia. Muissa ajoneuvoveroluokissa osuudet ovat hieman suuremmat, tosin ylimmässä luokassa (yli 1000 ) osuus on laskenut. Tässä luokassa vastaajat ovat pääosin niitä autoilijoita, jotka eivät voi luopua yksityisautoilusta mistään hinnasta. Miehet tuntevat CO2 merkin naisia paremmin. Myös yksityisautoiluun vaikuttava ajoneuvoveron määrässä on selvä ero sukupuolen suhteen; miehillä veron määrä on korkeampi ennen kuin se vaikuttaa heidän autoiluunsa. 11

30 12

31 6.1 Ympäristöystävällisyyden huomioiminen Autoilijoiden mielestä ympäristöystävällisyys tulisi huomioida ensisijaisesti autojen hinnassa ja julkisen liikenteen tukemisena. Varsinkin naiset ja pienituloiset suosivat julkisen liikenteen tukemista. Myös ajoneuvoveron porrastaminen auton ympäristöystävällisyyden perusteella saa vahvan kannatuksen. Vähiten kannatusta saavat tietullit ja/tai ruuhkamaksut. Aikaisempaa vähäisemmän kannatuksen saavat ympäristöystävällisyyden huomiointi biopolttoaineen hinnassa sekä dieselin suosiminen. 13

32 7 Polttoaineiden hinta ja vaikutus ajosuoritteeseen Seuraavissa taulukossa on esitetty polttoaineen litrahinta, joka vaikuttaisi ajosuoritteeseen. Jos polttoaine maksaisi 2,22 litralta, keskimäärin autoilijat alkaisivat vähentää yksityisautoiluaan. Muutosta edelliseen vuoteen ei juuri ole (- 1,6 senttiä/l). Vastaavasti ajosuoritetta kasvattava litrahinta olisi 1,134 litralta. Litrahinta on 18 senttiä korkeampi kuin vuosi sitten. Sopiva bensiinin litrahinta on nyt 1,166 euroa, kun se vuosi sitten oli 0,984 euroa. Autoilijoiden mielestä sopiva litrahinta on siis kohonnut noin 18 senttiä. Dieselille sopiva litrahinta on 92 senttiä, vuosi sitten noin 70 senttiä. Sopivan diesellitran hinta on siis kohonnut noin 22 senttiä. Autoilijoiden ajosuorite on hieman laskenut, vaikka keskimääräinen vuotuinen ajokilometrimäärä olikin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Lähes puolet autoilijoista ilmoittaa, että ajosuorite on pysynyt ennallaan, mutta reilu kolmannes väittää ajosuoritteen vähentyneen vuoden aikana. 15 prosenttia autoilijoista kertoo ajosuoritteen kasvaneen vuoden aikana. Eniten ajosuoritteen muutokseen on vaikuttanut polttoaineen hinta (65 %), seuraavaksi eniten huoli ympäristöstä (22 %). 11 prosenttia autoilijoista on siirtynyt käyttämään joko kokonaan tai aikaisempaa enemmän julkista liikennettä, jolloin ajosuorite on laskenut. 14

33 8 Autoverouudistus Autoilijoiden mielestä viimesyksyisessä autoverouudistuksessa oli tärkeämpää ympäristöystävällisten autojen suosiminen, sillä lähes kaksi kolmesta päätyy tälle kannalla. Reilu kolmannes sanoo autoveron alentamisen ollen tärkeämpää uudistuksessa. Noin neljännes on harkinnut tai jopa ostanut uuden auton laskeneen ajoneuvovero johdosta. Tosin tässä luvussa saattaa olla mukana auton hankkineita tai sitä harkitsevia, jotka olisivat ilman uudistustakin tehneet näin. 15

34 9 Auton mainonta ja ympäristöystävällisyys Seuraavissa kuvioissa on esitetty autoilijoiden mielestä tärkeimmät ja kiinnostavimmat ominaisuudet tai tekijät automainonnassa. Edelleenkin hinta nousee tärkeimmäksi tekijäksi, vaikka tärkeys ei ole enää yhtä monelle autoilijalle se tärkein ominaisuus. Ominaisuuksien tärkeys on kasvanut polttoaineen kulutuksen ja erityisesti ympäristöystävällisyyden ja/tai matalien päästöarvojen suhteen. Automainonnassa käytetyn CO2 merkki tuo reilulle kolmannesta vastaajista mieleen vähäpäästöisyyden, noin viidennekselle merkki kertoo ympäristöystävällisyydestä. Vaille kolmannes ei osannut tai halunnut ottaa kantaa asiaan. Muutos edellisen vuoden tulokseen on melko vähäinen. Ympäristöystävällisyyttä mainostaneiden automerkkien muistaminen on lisääntynyt selvästi viime vuodesta. Yhden merkin mainontaa muistaa joka viides vastaaja ja 17 prosenttia on nähnyt tai kuullut useamman merkin ympäristöystävällisyyttä korostavaa mainontaa. Autoilijat toivoisivat automainonnassa korostettavan enemmän auton polttoaineen kulutusta ja ympäristöystävällisyyttä. Hinnan merkitys automainonnassa on hieman laskenut viimevuodesta. 16

35 17

36 18

37 10 Auton kulutus ja ympäristöystävällisyys Autoilijoista 43 prosenttia arvioi, että ympäristöystävällisen tavallisen perheauton hiilidioksidipäästö kilometrille ovat grammaa. Vuosi sitten yli puolet vastaajista arvioi päästöjen olevan alle 100 g / km, nyt vastaava osuus vastaajista on noin 39 prosenttia. Tietoisuus auton ympäristöystävällisyyteen vaikuttavista tekijöistä osataan nimetä melko hyvin. Ainoastaan auton vuosimalli mainitaan virheellisesti tärkeänä vaikuttavana tekijänä. 19

38 K36. Mitkä 3 seuraavista tekijöistä vaikuttaa eniten auton ympäristöystävällisyyteen? 20

39 11 Valmius ympäristöystävällisempään autoiluun Autoilijoilla on nyt suurempi valmius/halu tehdä jotakin pienentääkseen autoilunsa ympäristökuormitusta kuin vuosi sitten. Autoilijat ovat hyvin valmiita hankkimaan lohkolämmittimen, muutamaan reittivalintoja ja ajotapaa sekä hankkimaan vähän kuluttava auton. Halua maksaa enemmän autoilusta (esim. autoilun ympäristövero) ei edelleenkään ole, sillä vain 11 prosenttia suhtautuu asiaan myönteisesti. Halukkuus siirtyä käyttämään julkista liikennettä työmatkoilla on nyt suurempaa kuin vuosi sitten. Niiden osuus, jotka eivät siirtyisi julkisen liikenteen käyttöön mistään hinnasta, on laskenut selvästi (29 % 18 %). Näissä luvuissa on mukana suurin osa sellaisista vastaajista, jotka eivät esim. työnsä puolesta voi käyttää julkista liikennettä tai tekevät työmatkansa työsuhdeajoneuvolla. Julkisen liikenteen käytön esteenä ovat julkisen liikenteen aikataulut ja linjat sekä työajat. Muutosta eri tekijöiden suhteen viimevuoteen on melko pientä. Ympäristöystävällisemmän ajoneuvon hankintaa on harkinnut 13 prosenttia autoilijoista (v n. 8 %). Hiilidioksidipäästöihin perustuva sopiva ajoneuvoveron määrä arvioidaan nyt hieman suuremmaksi kuin vuosi sitten. Varsinkin, kun päästöt ovat yli 200 g / km, ajoneuvoveron määrän mediaaniarvo on luokkaa suurempi. 21

40 22

41 K29. Mikä estää tällä hetkellä julkisen liikenteen käytön? 23

42 Oletko harkinnut ympäristöystävällisemmän auton esimerkiksi hybridi- tai maakaasuauton hankintaa? Kyllä 8% 13% En ole 56% 59% En osaa sanoa 30% 32%

Tutkimus ympärist. Elokuu 2007. 2007 AKE Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta (73005)

Tutkimus ympärist. Elokuu 2007. 2007 AKE Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta (73005) Tutkimus ympärist ristöystävällisestä autoilusta Elokuu 2007 TUTKIMUKSEN TAUSTAT 2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli Selvittää asiakkaiden perustietämystä päästöistä

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta. Kati Valta TNS Gallup Oy

Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta. Kati Valta TNS Gallup Oy Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta Kati Valta TNS Gallup Oy Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 17/ Liikenteen turvallisuusviraston tutkimuksia 17/ Tutkimus ympäristöystävällisestä

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 50 Mies 50 0 2 Ikä 15-2 vuotta 25-3 vuotta 22 35- vuotta 25 5-5 vuotta 1 20 55- vuotta 22 30 3 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2 Sukupuoli Nainen 26 5 käyttäjät, N=26 Mies 5 7 2 Ikä 15-2 vuotta 25-3 vuotta 35 35- vuotta käyttäjät, N=26 5-5 vuotta 2 55-69 vuotta

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Asuminen -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 36 0 Asuminen käyttäjät, N=36 Mies 0 64 0 20 40 60 0 100 2 Ikä -24 vuotta 16 2-34 vuotta 32 3-44 vuotta 4-4 vuotta 20-6 vuotta 30 0

Lisätiedot

Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2 Sukupuoli Nainen 5 Mies 5 5 2 Ikä -2 vuotta 25-3 vuotta 35- vuotta 5-5 vuotta 2 55-9 vuotta 35 3 3 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Ilta-Sanomat Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 0 67 N=8 Mies 3 0 0 20 0 60 80 0 2 Ikä -2 vuotta 23 2-3 vuotta 20 16 3- vuotta 16 22 N=8 Kaikki, N=736 - vuotta -7 vuotta 3 0 20 0 60 80 0 3

Lisätiedot

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli 4 Nainen 0 46 N=427 Kaikki, N=736 Mies 0 0 20 40 60 0 0 2 Ikä -24 vuotta 11 2-34 vuotta 22 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 20 1 N=427

Lisätiedot

Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 50 50 Mies 50 50 Iltasanomat.fi Koko palvelu käyttäjät, 0 20 40 60 0 0 2 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu Sukupuoli Nainen 0 käyttäjät, N=2 Kaikki, N=7 Mies 0 2 Ikä -2 vuotta 2- vuotta - vuotta - vuotta 1 1 1 2 käyttäjät, N=2 Kaikki, N=7-7

Lisätiedot

HS.fi Auto & Tiede -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

HS.fi Auto & Tiede -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 21 0 HS.fi Auto & Tiede käyttäjät, N=86 Kaikki, N=736 Mies 0 7 0 20 0 60 80 0 2 Ikä -2 vuotta 2-3 vuotta 20 16 3- vuotta - vuotta 21 16 22 18

Lisätiedot

HS.fi Elämä & Terveys -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

HS.fi Elämä & Terveys -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli 5 Nainen 50 HS.fi Elämä & Terveys käyttäjät, Kaikki, N=36 Mies 50 2 Ikä 5-2 vuotta 5 25-3 vuotta 6 23 35- vuotta 5-5 vuotta 6 Kaikki, N=36 55- vuotta

Lisätiedot

Huuto.net Koti -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Huuto.net Koti -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli 1 Nainen 50 Huuto.net Koti käyttäjät, N=221 Kaikki, N=73 3 Mies 50 0 20 0 0 0 0 2 Ikä -2 vuotta 25-3 vuotta 1 23 35- vuotta 5-5 vuotta 1 20 Huuto.net

Lisätiedot

Keltainen Pörssi Rakentaminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Keltainen Pörssi Rakentaminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Keltainen Pörssi Rakentaminen -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 0 Sukupuoli Nainen 3 0 Kaikki, N=736 Mies 0 6 0 0 40 60 0 0 Ikä -4 vuotta -34 vuotta 1 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 1 Kaikki, N=736-74

Lisätiedot

Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 014 Sukupuoli Nainen 3 50 käyttäjät, N=5 Kaikki, N=3 Mies 50 3 Ikä -4 vuotta 0 5-34 vuotta 1 3 35-44 vuotta 45-54 vuotta 0 1 käyttäjät,

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Digi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Digi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 29 50 Mies 50 71 0 40 60 0 0 % Ikä -24 vuotta 16 25-34 vuotta 16 19 35-44 vuotta 16 24 45-54 vuotta 55-74 vuotta 34 0 40 60 0 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen autoilu

Ympäristöystävällinen autoilu Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 5/ Ympäristöystävällinen autoilu Janne Karetie, TNS Gallup Oy Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20 Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com Kävijäprofiili 12 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 11. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com

Kävijäprofiili 2012. Nettikone.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 6-vuotiaat (est. 3.62.000 henkeä,

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Kävijäprofiili 12 Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli

Lisätiedot

Metro.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Metro.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili TNS Atlas heinä-joulukuu 20 Sukupuoli Nainen 3 0 Mies 0 6 0 20 40 60 80 00 % TNS Atlas heinä-joulukuu 20 Ikä -24 vuotta 6 2 2-34 vuotta 6 8 3-44 vuotta 6 22 4-4 vuotta 8-4 vuotta 20 34 0

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Eduskunta 15.11.2007 Suomessa myytyjen uusien

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

HS.fi Ruoka & Reseptit kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

HS.fi Ruoka & Reseptit kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 HS.fi Ruoka & Reseptit kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 50 58 HS.fi Ruoka & Reseptit käyttäjät, N=87 Mies 2 50 0 20 0 0 80 0 % Ikä 5-2 vuotta 25-3 vuotta 35- vuotta 2 HS.fi Ruoka & Reseptit käyttäjät, N=87

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta 2012. Kati Valta TNS Gallup Oy

Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta 2012. Kati Valta TNS Gallup Oy Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta Kati Valta TNS Gallup Oy Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 27/ Liikenteen turvallisuusviraston tutkimuksia 27/ Tutkimus ympäristöystävällisestä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Ajoneuvoveron muutokset 2011 Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Sisältö: Suomen päästövähennystavoitteet Perusveromuutos 2010 Energiaverouudistus Käyttövoimaveromuutos 1.1.2012 Käyttövoimaverotasojen

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot