Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012. Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle 389/41.411/2009 KH 6 Uusi-Koiskalan alueen hankkeen tarkoitus on Koiskalan kylässä sijaitsevan Uusi-Koiskala alueen kehittäminen ja kehittämissuunnitelman laadinta. Alueen maapinta - ala on 520 ha ja lisäksi alue käsittää vesialuetta 190 ha. Alueelle suunnitellaan luontoja retkeilyreitistöjä, mitkä lisäävät niin paikallisesti kuin seudullisestikin ihmisten liikkumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia luonnossa. Hankkeen yhteistyökumppanina on Liikuntakeskus Pajulahti. Hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa olevat Liikuntakeskus Pajulahdesta lähtevät reitit Uusi-Koiskalan alueen reitistöihin. Näiden reittien suunnittelussa huomioidaan myös esteetön liikkumismahdollisuus luonnossa. Reitistöjen laajentamisen tavoitteena on lisätä myös Pajulahden suunnasta kansalaisten liikkumismahdollisuuksia ja elämyksiä luonnossa. Lisäksi reitistöjen yhdistäminen mahdollistaa vapaa-ajan viettoon liittyvien palvelujen yhteiskäytön. Alueen länsiosassa, Kärkjärven ja Pitkäjärven välisen alueen (n. 140 ha) kehittämistä tarkastellaan vapaa-ajan asumisen ja palveluiden alueena. Tälle alueelle on maakuntakaavassa sekä alueen osayleiskaavassa osoitettu loma-asuntojen rakennuspaikkoja ja alueen kehittämisen lähtökohtana pidetään voimassa olevia em. kaavoja. Vapaa-ajan asumisalueen osalta selvitetään mahdollisuudet uusiutuvien ja uusien energiamuotojen hyödyntämiseen esim. maaperästä ja vesistöistä saatavan lämpöenergian hyödyntäminen. Hankkeessa on tutkittu myös mahdollisuutta muodostaa osasta Uusi-Koiskala aluetta monimuotoisen luonnon suojelualue. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa muut yhteistyökumppanit alueelle laadittavan kehittämissuunnitelman toteuttamisessa. Hankkeen ohjausryhmä on valmistellut Pitkäjärven, Ahvenlammin ja Kalliojärven väliselle alueelle viiden erillisen reitin kokonaisuuden. Reitistön yhteismitta on noin 16 kilometriä. Reittien alueelle on suunniteltu yhdysreitit niin Pajulahden nykyisiltä ulkoiluväyliltä kuin Villähteen kesäsiirtolan luota. Molempien suuntien yhdysreittien pituudet ovat 2,5-3,5 km. Tämä reitistö muodostaa poikkeuksellisen hienon ja maisema- sekä luontoarvoiltaan harvinaisen rikkaan kokonaisuuden. Reitit toteutetaan käsityönä ja käsityövälineillä ilman konetyötä lukuun ottamatta esteettömyyden vaatimukset täyttäviä kahta erillistä yhteensä enintään 400 metrin pituista kulkuväylää. Uusi-Koiskalan hankkeessa on tutkittu myös mahdollisuutta muodostaa osasta aluetta monimuotoisen luonnon suojelualue, kuten hankkeen lähtökohdissakin on mainittu.

2 Hankkeen ohjausryhmä esittää, että Uusi-Koiskalan alueelle suunniteltujen reittien, mukaan lukien kunnan alueella kulkevat yhdysreitit, muodostamalle yhteensä noin 213 ha:n maa-alueelle ja noin 18 ha:n vesialueelle perustetaan luonnonsuojelualue alla olevien reunaehtojen mukaan ja luonnonsuojelualueen perustamiselle haetaan tukea Hämeen ELY-keskukselta. Alueella on kolme hyvin pitkälle tuhoutunutta ja osittain mädäntynyttä pientä hökkelirakennelmaa, jotka kaikki puretaan. Aluetta tulee hoitaa kaikin puolin sen luontoarvoja kunnioittaen. Reunaehdot: 1. Aluetta tulee hoitaa luonnonsuojelualueen vaatimalla tavalla, + alueen neljän, kaksi laavua,nuotiopaikan jätehuolto ja puuhuolto pitää olla kunnan hoidossa tai vastuulla, + taimiston hoito sekä maisemallinen metsänhoito on sallittua, + marjastus ja sienestys alueella on sallittua, + rajattu telttailu on sallittua siihen osoitetuilla paikoilla, + pysäköintipaikat on tehtävä/osoitettava alueen rajalle, + muu kuin harrastekalastus on kielletty. 2. Alueella olevaa luontoa ei saa vahingoittaa ja alueella on kiellettyä, + moottoriajoneuvolla ajo, paitsi huoltoajo, + ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, + suunnistuskilpailut, + teiden ja reittien koneellinen teko lukuun ottamatta esteettömyysvaatimukset täyttäviä väyliä, + kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen, + metsästys sekä kaikenlainen eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen, + samoin kaikenlainen muutkin luontoa ja luontoarvoja vahingoittava toiminta. Luonnonsuojelualueeksi esitetyn alueen nykyinen käyttötarkoitus on metsätalous, ja kunta saa alueesta metsänmyyntituloja. Kuultiin kokoontuneessa kunnanhallituksessa asiantuntijana projektipäällikkö Seppo Virtasta. Luonnonsuojelualueeksi esitetyn maa-alueen nykyinen pääasiallinen käyttötarkoitus on talousmetsäkäyttö, mistä kunta saa puunmyyntituloja. Lisäksi alueen eteläosa on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), johon voidaan sallia haja-asutusrakentamista vähintään 0,5 ha:n tonteille. Liitteenä nro 4/ on aluetta koskeva osayleiskaavaote, mistä ilmenee tarkemmin alueen nykyinen kaavan mukainen käyttötarkoitus. Mikäli em. alue, mikä käsittää 213 ha maa-aluetta, perustetaan luonnonsuojelualueeksi merkitsee se alueen nykyisen käyttömahdollisuuden muuttumista ja se tullaan jatkossa mahdollisen kaavamuutoksen myötä yleiskaavassa merkitsemään SL -alueeksi eli luonnonsuojelualueeksi. Kunnan taloudelliset menetykset

3 luonnonsuojelualueen perustamisesta kohdistuvat pääasiassa alueen puunmyyntitulojen menetykseen. Vuonna 2009 tarkistetun metsätaloussuunnitelman mukaan puunmyyntitulojen menetys lähimmän kymmenen vuoden jaksossa on ja sen jälkeen puunmyyntitulojen menetys on keskimäärin kymmenen vuoden jaksoilla. Lisäksi käyttötarkoituksen muuttaminen ei mahdollista haja-asutustonttien myyntiä alueen n. 49 ha:n suuruisesta eteläosasta. Lisäksi on huomioitava, että perustettavaksi esitetty luonnonsuojelualue on merkittävä koko Lahden seudun kannalta. Ainoa tieyhteys alueelle kulkee Lahden kaupungista. Alue tulee palvelemaan näin laajasti Lahden seudun asukkaita. Perustettavaksi esitetylle luonnonsuojelualueelle laaditaan hoitosuunnitelma. Lopulliset rauhoitussäännöt laaditaan yhdessä ELY -keskuksen kanssa. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy Uusi-Koiskala -alueen ohjausryhmän esittämän tämän liitteenä nro 4/ olevaan karttaan rajatun n. 213 ha:n maa-alueen ja n. 18 ha:n vesialueen perustamisen luonnonsuojelualueeksi ohjausryhmän esittämillä käyttötarkoitusehdoilla ja -rajoituksilla edellyttäen, että valtio myöntää Nastolan kunnalle merkittävän korvauksen kunnalle aiheutuvista taloudellisista menetyksistä ko. alueen nykyisen käyttötarkoituksen muuttuessa luonnonsuojelualueeksi. Em. perusteella Nastolan kunta hakee valtiolta korvausta em. taloudellisista menetyksistä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti. KH 117 Uusi-Koiskalan kehittämishankkeen ohjausryhmä on laatinut retkeilyreittisuunnitelman Pitkäjärven, Ahvenlammin ja Kalliojärven väliselle alueelle. Retkeilyreitistö kattaa viiden erillisen reitin kokonaisuuden sekä yhdysreitit Pajulahdesta ja Villähteen kesäsiirtolan luota. Reitistön yhteismitta on noin 20 kilometriä. Alueelle on tarkoitus toteuttaa kaksi esteetöntä retkeilyreittiä nuotiopaikkoineen. Uusi-Koiskalan kehittämishankkeen yhtenä tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisuutta muodostaa osasta Uusi-Koiskalan aluetta monimuotoisen luonnon suojelualue, jotta Nastolan kunnan alueella säilyisi mahdollisimman monipuolinen, eliölajeiltaan rikas luonto ja turvattaisi sen myötä kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja retkeillä luonnossa. Hollola, Lahti ja Nastola ovat yhteisissä ympäristötavoitteissaan asettaneet tavoitteekseen, että suojelualueiden määrä seudulla on 2 % koko pinta-alasta vuoteen 2015 mennessä ja 5 % vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä Nastolan pinta-alasta vain 0,18 % on suojelualueita. Uusi - Koiskalan kehittämishankkeen suunnitelman

4 mukaisen luonnonsuojelualueen perustamisen kautta luonnonsuojelualueiden osuus Nastolan pinta-alasta nousisi vajaaseen yhteen prosenttiin (0,82 %), joten vieläkään ei pääsä lähelle ympäristötavoitteen mukaista määrää. Hankkeen ohjausryhmä on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamista Uusi-Koiskalan keskeisille alueille Pitkäjärven ja Kalliojärven väliselle alueelle. Luonnonsuojelualueeksi esitetään 230 hehtaarin suuruista aluetta, josta vesistöaluetta on noin 18 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen rajauksesta on neuvoteltu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, joka on hyväksynyt esitetyn rajauksen. Lisäksi hankkeen ohjausryhmä on valmistellut yhdessä Hämeen ELY -keskuksen kanssa alueelle suunnitellun luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöt: Yleiset rajoitukset Alueella on kielletty - metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet - kasvien ja kasvinosien ja sienien ottaminen lukuun ottamatta marjojen ja ruokasienien poimintaa - ojittaminen ja kaikenlainen maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen - metsästys - koiran vapaana pitäminen - muu kalastus kuin onkiminen ja pilkkiminen kunnan omistamilla vesialueilla - rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen - tulenteko, telttailu, leiriytyminen ja yöpyminen - suunnistuskilpailut sekä muut maastokilpailut ja -harjoitukset - moottoriajoneuvoilla liikkuminen - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti alueen maisemakuvaan, luonnonolosuhteisiin tai eliöstöön Sallitut toimet Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan - kunnan suunnitelman mukaisten ulkoilureittien avaaminen maastoon enintään 1,5 metrin leveydeltä ja reitteihin liittyvien rakenteiden rakentaminen sekä niiden ylläpito - alueella olemassa olevien teiden kunnossapito ja niiden käyttö huoltoajoon, inva-autojen ajoon ja pysäköintiin merkitylle pysäköintialueelle - Lapakiston rantaan vievän esteettömyyspolun päähän 12 m x 8 m suuruisen invapysäköintialueen rakentaminen - kunnan suunnitelman mukaisten viiden nuotiopaikan (joista yksi on laavu) perustaminen - Lapakiston ja Sammaliston rannalla sijaitsevien heikkokuntoisten mökki- ja talousrakennusten hävittäminen Kunta vastaa nuotiopaikkojen puuhuollosta ja jätehuollosta sekä reitteihin liittyvien rakenteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hoito- ja käyttösuunnitelma

5 Alueelle laaditaan tarvittaessa ELY-keskuksen ja kunnan yhteistyönä hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sisältää tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja turvaamiseksi. Kunta vastaa suunnitelman mukaisten toimien tekemisestä. Poikkeamislupa Edellä olevista määräyksistä voidaan Hämeen ELY-keskuksen luvalla poiketa, mikäli poikkeaminen on luonnonsuojelualueen hoidon, käytön, tutkimuksen tai muun erityisen syyn vuoksi perusteltua. Luonnonsuojelulain mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma tulee laatia kansallispuistoille. Muille luonnonsuojelualueille se laaditaan tarpeen mukaan. Luonnonsuojelualueiden suunnitelmallisella hoidolla ja käytöllä pyritään ensisijaisesti turvaamaan alueen luontoarvot. Lisäksi tavoitteena on luonnonsuojelun yhteensovittaminen alueen eri käyttömuotojen kuiten retkeilyn kanssa. Lapakiston luonnonsuojelualueelle on todettu olevan tarve hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiselle. Alue on ollut aikaisemmin talousmetsänä ja alueella on useita taimikoita, jotka vaativat hoitotoimenpiteitä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kirjataan mm. ne metsänhoitotoimet, jotka alueella ovat sallittuja. Tarvetta on esimerkiksi taimikon hoidolle, jotta puusto pääsee kasvamaan elinvoimaisena. Korvauspäätös: Ympäristöministeriö on kirjeellään valtuuttanut Hämeen ELY -keskuksen sopimaan suojelualueen perustamisesta ja maksamaan Nastolan kunnalle korvausta taloudellisen hyödyn menettämisestä euroa. Korvaus voidaan maksaa sen jälkeen, kun luonnonsuojelualueen perustamispäätös on saanut lainvoiman. Ympäristöministeriö on kirjeessään todennut, että rauhoitettavaksi esitetty alue täyttää osittain METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden kriteerit (luokat I-III). Alue on monipuolinen kokonaisuus, joka soveltuu myös sijaintinsa ja kokonsa vuoksi hyvin osaksi METSO-ohjelmaa. METSO-ohjelman avulla kunnat voivat tarjota omistamiaan metsiä suojeltavaksi ja hakea korvausta taloudellisista menetyksistä. Kunnanhallitus on iltakoulussaan tuonut esiin tarpeen käsitellä Uusi-Koiskalan alueen määrittelemistä vaihtoehtoisesti myös virkistysalueeksi, jolle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Yleiskaavan maankäyttötarkoitusta kuvaavana aluevarausmerkintänä retkeily- ja ulkoilualueella (VR) käsitetään yleensä taajama-alueen ulkopuolisia ulkoiluun varattuja luonnonmukaisia viheralueita, joilla voi olla ulkoilureittejä ja pienimuotoisia toimintapisteitä. Kaavamääräyksillä voidaan tarkemmin määritellä kohteen luonne ja ohjata alueen käyttöä. Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven alueen osayleiskaavassa on suunnitellulle retkeilyalueelle annettu seuraavat kaavamääräykset: Ahvenlammen lounaisranta on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR).

6 Muilta osin alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueelle on annettu seuraavat rakentamis- ja maankäyttömääräykset: Rantavyöhykkeellä muu kuin maa- ja metsätaloutta sekä yleistä ulkoilua ja retkeilyä varten tarpeellinen rakentaminen on kielletty. Alueen metsänhoidossa tulisi ottaa huomioon alueen virkistyskäyttö ja alueen erityispiirteet sekä noudattaa ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Metsänhoidossa erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, ettei siitä aiheudu vesistöihin kuormitusta ja päästöjä. Lapakiston retkeilyalueen perustamisen myötä alueen käyttötarkoitus muuttuu laajasti retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Tämä tuo tiukempia vaatimuksia metsätalouden kannalta. Metsänhoitotoimenpiteet ovat alueella sallittuja, mutta alueen metsähoidossa on huomioitava alueen virkistyskäyttö. Tehokas metsän hyödyntäminen alueella esimerkiksi avohakkuilla tulee kieltää osoitettaessa alue retkeilyalueeksi. Alueella ei ole erikseen tällä hetkellä kielletty metsästystä tai moottoriajoneuvolla ajoa. Alueella liikkuu nykyisin omatoimisia retkeilijöitä jokamiehenoikeudella. Kunnan perustaessa ja rakentaessa alueelle opastetun retkeilyreitistön oheispalveluineen (tulentekopaikat, wc, laavu) ja ohjatessa ulkoilijoita alueelle, ei metsästyksen salliminen alueella ole jatkossa mahdollista. Metsästys alueella tullaan siis kieltämään joka tapauksessa, perustetaan alueelle luonnonsuojelualue tai vain retkeilyalue. Alueen toteuttaminen retkeilyalueena sallii luonnonsuojelualuetta vapaammin tulenteon, telttailun, leiriytymisen ja yöpymisen alueella, suunnistuskilpailujen sekä muiden maastokilpailuiden ja -harjoituksien järjestämisen ja moottoriajoneuvolla liikkumisen alueen metsäautoteillä. Taloudelliset vaikutukset Alueen maankäytön käyttötarkoituksen muutoksella on vaikutusta kunnan talouteen. Nykyisellään alue on valtaosaltaan metsätalousmaata, jolla on lähinnä rantojen osalta rajoituksia metsänhoidon kannalta. Perustettaessa alueelle luonnonsuojelualue tai retkeilyalue, alueella ei voida jatkossa sallia voimakkaiden metsänhoitotoimenpiteiden kuten avohakkuiden tekemistä, eikä aluetta voida jatkossa hyödyntää talousmetsänä. Alueen käyttötarkoituksen vaikutus kunnan talouteen on arvoitu seuraavan kymmen vuoden aikajaksolle alueen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti seuraavasti: Luonnonsuojealue: ELY:n korvaus Metsänhoitotulot Menot Tulot yhteensä Retkeily- ja ulkoilualue:

7 Metsänhoitotulot Menot Tulot yhteensä Tulo- ja menoarviot perustuvat tehtyyn metsänhoitosuunnitelmaan vuosille Metsäsuunnitelman laskennassa käytetyt kantohinnat ja suunnitelmassa ehdotettujen metsänhoitotöiden arvonlisäverottomat yksikköhinnat vastaavat laatimisajankohdan keskimääräistä hintatasoa. Menoissa ei ole huomioitu retkeilyalueen perustamiseen liittyvien rakenteiden kustannuksia, koska ne ovat yhtä suuret molemmissa maankäyttömuodoissa. Esityslistan liitteenä (liite nro 5/ ) on toimitettu seuraavat liitteet: - Lapakiston retkeilyreitistökartta - Lapakiston luonnonsuojelualueen rajauskartta - Lapakiston luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöt - Ympäristöministeriön kirje korvauspäätöksestä. Ehdotus: Päätös: VAL 11 Käsittely: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 230 ha:n suuruisen Lapakiston luonnonsuojelualueen perustamisen Uusi-Koiskalan alueelle Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimien rauhoitussääntöjen mukaisesti ja hyväksyy Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän korvauksen Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun kuluessa valtuutettu Jarkko Notkola esitti valtuutettu Sami Reinikan kannattamana kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka kuuluu seuraavasti: "Esitän, että valtuusto pitää ko. alueen metsätalousmaana, ts. ei perusteta alueelle luonnonsuojelualuetta eikä retkeilyaluetta." Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti äänes tyksen toimitettavaksi nimenhuudolla, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraa van hyväksytyn äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhalli tuksen ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jarkko Notkolan esityksen hyväksymistä, äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä (äänestyslista pöytäkirjan liite nro 3/ ) annettiin 28 "jaa"-ääntä, 14 "ei"-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti "tyhjää". Päätös: Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänestyksen jäl keen ää nin hy väksyä valtuuston päätökseksi kunnanhallituksen ehdotuk sen. Tämän pykälän liitteenä (liite nro 4/ ) ovat seuraavat liitteet: - Lapakiston retkeilyreitistökartta

8 - Lapakiston luonnonsuojelualueen rajauskartta - Lapakiston luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöt - Ympäristöministeriön kirje korvauspäätöksestä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot