L V I S - T A R V I K E - HINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L V I S - T A R V I K E - HINNASTO"

Transkriptio

1 LVIS-TARVIKE- HINNASTO 2015

2 FG FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Soveltaminen Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Jos ostaja on esittänyt tilauksessaan jonkin ehdon, joka on ristiriidassa FG Finland Oy:n myyntiehtojen kanssa, FG Finland Oy:n ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, vaikka FG Finland Oy ei olisikaan tehnyt muistutusta tällaista ehtoa vastaan. Tehdessään tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot. 2. Tarjous Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu, on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä. FG Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos FG Finland Oy:stä riippumattomat olosuhteet antavat siihen aihetta. 3. Tilaus ja sopimus Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa FG Finland Oy:n ja ostajan välisen sopimuksen. Muissa kuin tarjoukseen perustuvissa tilauksissa ostajan tilaus tulee FG Finland Oy:tä sitovaksi, kun FG Finland Oy on sen hyväksynyt. FG Finland Oy lähettää pyydettäessä ostajalle tilausvahvistuksen. FG Finland Oy ei vastaa suulliseen tilaukseen perustuvasta väärästä toimituksesta, ellei ostaja ole kirjallisesti vahvistanut tilaustaan ennen toimitusta tai valmistuksen aloittamista. 4. Laatu FG Finland Oy vastaa toimittamiensa tuotteiden sopimuksenmukaisuudesta laatujärjestelmänsä ja siihen sisältyvien laadunvarmistustoimenpiteiden avulla. 5. Näyte-erät Mikäli FG Finland Oy toimittaa ostajalle näytteen tuotteesta ennen toimitusten käynnistymistä, ostaja on velvollinen ensi tilassa tarkistamaan näytteen ja ilmoittamaan tarkastustuloksista FG Finland Oy:lle. Ostajan hyväksyttyä näytteen huomautuksitta ei FG Finland Oy hyväksy mitään huomautuksia toimitetuista tuotteista, mikäli ne ovat hyväksytyn näytteen mukaisia. 6. Toimitusehdot Toimitusehdot tulkitaan tilaushetkellä voimassa olleiden Incotermsehtojen mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, toimitus tapahtuu ehdoin Free Carrier Vantaa (Incoterms) ostajan antamia toimitustapaohjeita noudattaen. Tuotteet toimitetaan niille soveltuvissa lähetyspakkauksissa, joita ei yleensä veloiteta. Tuotteiden vaatiessa erikoispakkauksen veloitetaan tästä erikseen. 7. Toimitusaika ja viivästys Mikäli FG Finland Oy ei pysty toimittamaan sovittuun toimitusaikaan, informoi FG Finland Oy tästä ostajaa mahdollisimman aikaisin. Ellei viivästyksen syy ole ylivoimainen este ja sopimuksen rikkomisella on ostajalle olennainen merkitys, voi ostaja perua tilauksen tai osan siitä, jos viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa alun perin sovitusta toimitusajasta. Ellei nimenomaan toisin sovita, ei FG Finland Oy ole velvollinen suorittamaan ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. 8. Ylivoimainen este Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä (force majeure), mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen: yleinen työnselkkaus ja muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, esimerkiksi tulipalo, sota, liikekannallepano, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle sen ilmaantumisesta sekä esteen päättymisestä. 9. Maksu ja tavaroiden omistusoikeus Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaan. Ellei muusta ole sovittu, on maksuaika 15 pv netto laskun päiväyksestä. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun ne ovat kokonaan FG Finland Oy:lle maksettu. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun maksuajan puitteissa, voi FG Finland Oy keskeyttää toimituksensa ilman eri ilmoitusta. Lisäksi FG Finland Oy pidättää oikeuden noutaa tavara pois asiakkaalta, jos sitä ei ole maksettu. Viivästyneestä maksusuorituksesta veloitetaan laskussa kulloinkin mainittua korkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 10. Virheellinen toimitus, takuu Ostajan tulee kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä, ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata. Ellei ostaja tätä ilmoitusta tee, on ostaja hyväksynyt lähetyksen ja tuotteet, eikä enää saa vedota tällaiseen tavaran virheeseen. FG Finland Oy antaa takuun tuotteilleen erillisen, tuotetta seuraavan takuukirjan sisältämien takuuehtojen mukaisesti. FG Finland Oy vastaa takuuaikana ilmenneistä vioista valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla toimitetut tuotteet toisiin. Muusta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta FG Finland Oy ei vastaa. Jos tuote valmistetaan tai muunnetaan ostajan spesifikaatioiden mukaan, vastaa FG Finland Oy siitä että toimitettu tuote on spesifikaatioiden mukainen. FG Finland Oy ei vastaa ostajan määräämästä materiaalista tai konstruktiosta aiheutuvista virheistä eikä myöskään vastaa tuotteen soveltuvuudesta ostajan käyttötarkoitukseen, ellei viimeksi mainitusta ole erikseen sovittu. FG Finland Oy:n vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei käsitä vikoja, jotka johtuvat ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman FG Finland Oy:n kirjallista suostumusta, ostajan väärin suorittamasta korjauksesta, ilmoitetusta poikkeavista käyttöolosuhteista ja tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta. Ostajan vastaanottotarkastuksessa hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat tuotteet palautetaan FG Finland Oy:lle FG Finland Oy:n vastatessa kuljetuskustannuksista. FG Finland Oy toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan omalla kustannuksellaan. 11. Tuotevastuu, vakuuttamisvelvollisuus Myyjä vastaa tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilötai omaisuusvahingosta voimassa voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Kummallakin osapuolella on oltava riittävä vakuutus tuotteiden takaisinvedon ja tuotevastuuvahingon varalta. Myyjä ei vastaa kauppalain (kauppalaki /355) 67 :n mukaisesta välillisestä vahingosta tai varallisuusvahingosta. 12. Erimielisyyksien ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lain valintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n kauppalakia (CISG). Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Conflict Management Institute Association ry/r.f.:n yksinkertaistettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Käsittely tapahtuu suomen kielellä noudattaen kaikissa kohdin Suomen lakeja ja asetuksia. Myyjä pidättää oikeuden saattaa velkomusasia halutessaan välimiesmenettelyn sijaan Vantaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 13. Muut ehdot Metalliteollisuuden Keskusliiton yleiset sopimusehdot NL 01 täydentävät tarjousasiakirjaa ja näitä myyjän yleisiä myyntiehtoja. Ostaja on voinut perehtyä NL 01 -ehtoihin ennen laitteen ostamista. Ostajan hyväksyessä tarjouksen, tulevat nämä asiakirjat häntä sitoviksi ja sovellettaviksi tuotteen kauppaan. Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjojen etusijajärjestys on: 1. Tarjousasiakirja 2. FG Finland Oy:n yleiset myyntiehdot 3. Takuukirja/takuuehdot 4. NL 01 -ehdot

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Aurinkokeräimet 4-17 Taso-ja tyhjiöputkikeräimet ja asennussarjat 4-8 Kannattimet 9 Asennustarvikkeet 10 Ilmakellot ja venttiilit 11 Lämmönsiirtonesteet ja -tarvikkeet 12 Ohjaimet ja tarvikkeet ohjaimille 13 Pumppuryhmät 14 Eristetyt lämmönsiirtoputket ja tarvikkeet Kanavalämmittimet ja Höyrynsulkuteipit ja läpiviennit 18 Varaajat Hybridivaraajat ja lämmönvaihtimet Anodit, syöttösekoitusventtiilit ja palloventtiilit 23 Paisuntasäiliöt ja kiinnikkeet 24 Levylämmönvaihtimet 25 Pumppuryhmät 26 Huonetermostaatit ja lämmitysjärjestelmien ohjaimet 27 Venttiilit Luistiventtiilit, 2-tieventtiilit ja 3-tieventtiilit ohjaimella 28 2-,3-,4-tie sekoitusventtiilit ja ohjaimet 29 Pumppuryhmät lämmityspiirille 30 Kiertovesipumput 31 Kiinteän polttoaineen kattiloille Pumppuryhmät, varoventtiilit, laskupallohanat ja ilmausventtiilit 32 Nestejäähdytteiset termostaattiventtiilit, paineenalennusventtiilit ja vedonsäätimet 33 Termostaattiventtiilit 34 Lämmitysjärjestelmän puhdistus, nesteet ja suoja-aineet 35 Tiivisteet, kitit, langat ja hamput 36 Sähkövastukset varaajiin ja kattiloihin Lämpö- ja painemittarit 40 Koteloidut termostaatit 41 Säädettävät termostaatit 42 Lämpö- ja painemittarit kapillaari 43 Tarvikkeet termostaateille, lämpömittareille ja painemittareille 44 Lämmönsiirtoputket, käyttövesiputket ja liittimet 45 Aurinkokeräinpaketti 1 Tasokeräin 46 Aurinkokeräinpaketti 2 Tyhjiöputkikeräin 47 Takkasydänpaketti 48 Käyttövesittuotteet Lattialämmitystuotteet Asennustarvikkeet lämpöpumpuille Muut tuotteet 57 3

4 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPC1 - BP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 1.85 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPA1 - ALP aurinkokeräin - Solar Keymark sertifikaatti, 100 x 200 cm, pinta-ala 1.87 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPS11+ - ALP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 2.26 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPG1 - ALC aurinkokeräin, Solar Keymark sertifikaatti, 117 x 215 cm, pinta-ala 2.39 m2, alumiini runko, kuparikeräin ,00 Asennussarjat KPC1, KPA1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4 M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8 F venttiilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja KPC1, KPA1 keräimille ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPS 11 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPS11 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPG1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille, vaakatasoon Kiinnityssarja vaakatasoon 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle vaakatasoon ,00 4

5 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPW1 Aurinkokeräin x 215 cm, pinta-ala 2,37 m2, alumiinirunko, aurinkoa heijastamaton lasi, kupari keräimet, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin kattoasennukseen - 7 vuoden takuu KPI1 DC Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 2,32 m2, puukehys, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin - 7 vuoden takuu KPH1 ALP Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 1,99 m2, alumiinirunko ,00 Asennussarjat KPW1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) Kiinnityssarja 1:lle KPW1 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW , , , , ,00 Asennussarjat KPI1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPI1 keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kattoasennussarja 1:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 3:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 4:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2 (2x1) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 4 (2x2) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 6 (2x3) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Asennussarjat KPH1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja 1 KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo, 2 kpl. Tulpat, G3 / 8" F venttiili, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1:lle aurinkokeräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle keräimelle KPH ,00 5

6 KTU tyhjiöputkikeräin, 7 vuoden takuu KTU 10 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 10 putkea, 6 bar, pinta-ala 0.93 m ,00 KTU 15 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 15 putkea, 6bar, pinta-ala 1.41 m ,00 KTU R2 tyhjiöputkikeräin heijastuspellillä - 7 Vuoden takuu KTU 6R2 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 6 putkea, 6 bar, pinta-ala 1.43 m ,00 KTU 9R2 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 9 putkea, 6 bar, pinta-ala 2.15 m ,00 6

7 Aurinko-vesi lämmitys järjestelmät : Lämpösifonit TSN160 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolelinen varaaja ja yksi mustaksi maalattu aurinkokeräin 2,09 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSD 200 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksiseinämäinen varaaja (matala) ja yksi selektiivinen TiNox aurinkokeräin 2,49 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSN 300 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolinen varaaja ja kaksi mustaksi maalattua aurinkokeräintä 2,09 m2 kumpikin, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 15 ja KTU R9 Liitäntä sarja KTU aurinkokeräimille ,00 Kiinnityssarja 1 KTU 15 (R9) aurinkokeräimille ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Asennussarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 10 ja KTU R6 Liitäntä sarja KTU aurinkokerääjä kenttä ,00 Kiinnityssarja 1:lle KTU 10 (R6) aurinkokeräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 5:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 ** Kiinnitys ja yhteenliittämissarjat on tarkoitettu keräinkentän kokoonpanoon. H kiskot ja kierteiset osat eristeellä. Ankkurit ja tuet eivät sisälly hintaan, valitse ne sivulta 10 katto ja materiaali tyypin mukaan. 7

8 Tasoaurinkokeräimet, 7 vuoden takuu KPS10 - ALP Aurinkokeräin - 114x204 cm, aukko 2,13 m2, alumiinirunko, prismalasi, Sunselect selektiivinen pinnoite, 2 sivuliitännää ,00 KPW2 Aurinkokeräin - 116x193 cm, aukko 2,01 m2, alumiinirunko, prismalasi,eta Plus erittäin selektoiva pinta, 2 yläpuolista liitäntää ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liittämiseen KPS10 Liitäntäsarja yhdelle KPS10 keräimelle (G 1/2 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle ,00 174,00 260,00 350,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liitämiseen KPW2 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G 3/4 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,20 Kiinnityssarja 1:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW ,00 196,00 306,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW ,00 Kattoläpivientisarjat, pelti, tiili, ym Solar-läpivientisarja ,00 8

9 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille Kolmiotuki ,00 Kolmiotuki ,00 Poikkituki sis. ruuvit kolmiotuelle - tasakatto asennukseen ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille vaaka-asennukseen KPG1 Triangle support strut ,00 Triangle support strut ,00 Strut incl. screws for triangle brackets - flat roof, for horizontal KPG1 collectors ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä vaaka-asennukseen KPG1 Kolmio tuki 15, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 25, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 45, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kannattimet Kannake, ruostumaton teräs ,00 Kannake, galvanoitu teräs ,00 Kannake, alumiini ,00 Kannake, säädettävä, alumiini ,00 Ruostumaton teräs ankkuri ,00 Kannake, alumiini ,00 Pulttikiinnike kiinnityskiskon asennukseen ,00 Eristekumi ,00

10 Asennustarvikkeet aurinkokeräimille Alumiini kisko 6.15m hinta 6.15 m ,00 Kiskon jatkosarja ,60 M8 mutteri kiskon pohjaan ,20 M8x14 pultti ruostumattomasta teräksestä KPS10:iin ,80 M8x18 pultti KPC, KPA, KPS11, KTU ,00 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, perus kiskoon ,20 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, pyöreä pää, perus kiskoon ,20 Pohjan tuki kiinnike KPG aurinkokeräimelle ,00 Tukikiinnike KPC1, KPA1, KPS11, KPW alakiskoon (koukku) ,40 Pohjantukikiinnike KPS10 aurinkokeräimeen ,60 Kiinnike, alumiinia KPC, KPA, KPS11, KTU ,60 Kiinnike ruostumattomasta teräksestä KPG ,80 Kiinnike, alumiinia KPS ,80 Pultti kiinnike kahden KPW:n välillä ,60 Pultti kiinnike kahden KPG:n välillä ,60 Prikka KTU ,60 Liittimet X-haara 22 mm kupariputkelle, 3/4 "-, 1/2" F -, 3/8 "F, ilmausventtiili ,20 Kulmaliitin 22 mm Cu putkelle, 3/4 "F - keräimelle, tulo ,80 Hex liitin +mutterit, Cu putket 22mm:stä 3/4 ", KPC, KPG, KPS11 ja KTU ,40 Hex liitin Cu putkille, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPG, KPS11 ja KTU (tulppa) ,20 Suora hex liitin, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPS11 ja KTU (ei tulppaa) ,00 Tiiviste DN22 kupariputkelle ,60 1/2" tulppa ja tiiviste ,80 Suora hex liitin, 12x12 mm, KPS ,60 12 mm x 1/2 "M suora supistuskappale KPS ,80 Tiiviste DN12 kupariputkelle ,20 Putki KPG1 vaaka-asennukseen, G 3/4 "pituus = 320 mm ,20 Putki KPW keräimen liitäntään, G 1/2 "pituus = 270 mm ,80 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 17x24x1, 5-3/8 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 21x27x1, 5-1/2 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 27x34x1, 5-3/4 "koodille ,60 10

11 Ilmakellot ja venttiilit Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 150 C ,00 Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 160 C, ruostumaton teräs ,20 Automaattinen ilmakello, G3/8", kylkiliitäntä, max.160 C, ruostumaton teräs ,20 Palloventtiili, G 3/8" M/F, max.160 C, ilmakellolle ,00 Varoventtiili, G 1/2" F, 6bar, max. 140 C, aurinkokeräimille ,60 Ilmanerottimet SPVS 3/4" Vaakamallinen ilmanerotin, liittimet 2x 3/4"F, G3/8F ilmakellolle ,60 Vaakamallinen ilmanerotin, 2 x 22 puserrusliitin kuparille, ruostumaton teräs G3/8F liitäntä ilmakellolle ,00 Supistusnippa G3/4" M/M ilmanerottimelle ,20 Supistusnippa G1" M/M ilmanerottimelle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G3/4" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G1" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Pystymallinen ilmanerotin G3/4" M/F, manuaalinen ,00 Linjasäätöventtiilit aurinkokeräimille AV23 linjasäätöventtiili 2-12 l/min, G3/4" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G1" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G5/4" F/F, 100 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G6/4" F/F, 100 C ,00 Tarvikkeet pumppuryhmille Kalvopaisuntasäiliönseinäkannake ,00 Kalvopaisuntasäiliönliitäntäputki ruostumaton teräs, 2 x 3/4"F m ,40 Virtaussäädin 2-12 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 1"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin l/min, 6/4"M ,00 6/4" Tiiviste ja mutteri ,60 ST 25/ /4 Wilo kiertovesipumppu ,00 11

12 Lämmönsiirtoneste Regulus aurinkokeräimille. Käyttämällä Solarten Super lämmönsiirtonestettä saat pidennetyn takuun Regulus aurinkokeräimille. Lämmönsiirtoneste Solarten, 5 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 10 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 25 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 60 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 200 litraa ,00 Pakkasneste lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Convect heat R, 5 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 25 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 200 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Tarvikkeet pakkasnesteen käsittelyyn Optinen glykoli- ja nestekoetin ,00 Käsikäyttöinen nestepumppu aurinkojärjestelmien täyttöön ,00 Sähkökäyttöinen nestesiirtopumppu 25l ja 60l kanisterille, DIN ,00 Täyttövaunu aurinkoenergiajärjestelmiin, virrankulutus 1,1 kw.max. täyttövirtaus 60 l / min., max. käyttöpaine 5 bar ,00 12

13 Ohjaimet REGULUS aurinkokeräinjärjestelmiin STDC Ohjain kolmella sensorilla. Yhdelle keräimelle, 2 kpl. PT1000 anturit. SRS3-3-anturinen ohjain 2:lle aurinkokeräimelle, 3 kpl. PT 1000 anturit. SRS4-4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS4 ethernet - 4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, LAN, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS5-6-anturinen ohjain 3:lle aurinkokeräimelle tai 2: keräimen kentälle, 6 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS / 3 4-anturinen ohjain, 3 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS PLUS 4-anturinen ohjain, 4 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol ES 10-anturinen ohjain, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol M-12-anturinen ohjain OTC:llä, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän , , , , , , , , ,00 DeltaSol MX 15-anturin ohjain, lämmitys OTC:lla, SD-muistikortti, ei antureja, V-bus käyttöliittymä EM Laajennusmoduuli DeltaSol MX, 6 anturille, 5 releelle , ,00 TT/S2 - PT1000 anturi 2m kaapelilla aurinkokeräimeen ,80 TT/P4 - Pt m kaapeli ,00 Tarvikkeet ohjaimille TA52 - Ulkolämpötila-anturi Pt1000, IR12, DeltaSol M ja DeltaSol MX-ohjaimille ,00 RTA11-M - Kaukosäädin DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille ,40 HKM2 - Lisämoduuli sekoitettulle lämmityspiirille DeltaSol M ohjaimeen ,00 KA 12 - Ylijännitesuoja Pt1000 lämpötila-anturille CS10 - Valoanturi DeltaSol ES, DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille AM1 - Ulkoinen hälytys ohjaimille, V-bus liitäntällä , , ,60 V-BUS - USB adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,60 V-BUS - LAN adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 V-BUS - RS232 adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 DL2 - Dataloggeri, parametrisointia varten, kytkettävissä Vbus varustettuihin ohjaimi ,00 SD3 näyttö ohjaimille V-bus liitänällä ,00 WMZ kalorimetri aurinko järjestelmiin, impulssitulo, V-bus käyttöliittymä ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila- anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohja ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila-anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohjai ,00 V virtausmittari l / h, DN25 2 Lämpötila- anturit FRP30,DeltaSol ES, M ohjain ,00 Virtausmittari VFS 1-12 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SR ,00 Virtausmittari VFS2-40 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SRS ,00 Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 25, ruostumatonta terästä, S Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 32, muovia, SRS4 ja DeltaSol MX-ohjaimet. Ei liikkuvia osia , ,00 13

14 REGULUS Pumppuryhmät integroidulla ohjaimella S1 STDC Pumppuryhmä, integroitu STDC ohjain 1:lle aurinkopaneelille, 2:lla anturilla, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S1 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin 2:lle aurinkokeräimelle tai 2 keräimen kentälle, 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S2 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin, 2 keräimelle tai 2:lle keräin-kentälle, 3 anturia, ST-25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS3 Cu Solar Pumppuryhmä, integroitu SRS3 ohjain ja 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, Cu22, kahdella putkella ,00 Cu22 - Cu18 liitin + mutterit (setti 4 +4 kpl) ,00 S2 SRS4 Pumppuryhmä, integroitu SRS4 säädin, ilmanerotin, 2 keräimelle, elektroninen virtausmittari ja 4 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS4 Solar Pumppuryhmä kuten yllä (8912), jossa Ethernet-liitäntä ,00 REGULUS FlowCon pumppuryhmät FlowCon S pumppuryhmä, DeltaSol BS3 ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min, yhdellä putkella ,00 FlowCon S BS PLUS pumppuryhmä, DeltaSol BS PLUS ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. yhdellä putkella ,00 FlowCon B pumppuryhmä, valmius DeltaSol BS-ohjaimelle, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. Kaksi putkea ,00 REGULUS Pumppuryhmät ilman ohjainta S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 2-12 l/min, 3/4" M ,00 S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 8-28 l/min, 1" M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 2-12 l / min, 3/4 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 8-28 l / min, 1 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä,TOP-RL25/8,5, l / min, 6/4 "M ,00 S2 Solar 35 Pumppuryhmä, 2-12 l / min, 3/4 "- 12V pumppulla voidaan syöttää PV paneeleja ,00 14

15 Eristetyt aurinkokeräinputket, ruostumaton teräs Eristevahvuus 14mm Aeroflex EPDM DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 3/4" tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,60 Lukitusrengas 3/4" DN16 Aeroline ,80 3/4" Mutteri DN 16 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 3/4" M/M ,40 Seinäkannakkeet Aeroline DN 16 l 4 kpl ,20 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 1", tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,00 Lukitusrengas 1 Aeroline DN ,20 Mutteri 1" DN 20 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 1" M/M ,20 Seinäkannakkeet Aeroline DN 20 l 4 kpl ,00 Eristetyt aurinkokeräinputket, kupari Eristevahvuus 14 mm Aeroflex EPDM Cu 15 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 15 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,40 Liitin Cu ,80 Cu 18 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 18 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,80 Liitin G 3/4" F ja Cu ,80 Liitin Cu ,20 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 13mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 19mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 15

16 Aeroflex EPDM eristeet, lämmitys ja aurinkojärjestelmiin, UV suojattu Eristevahvuus 13 mm /m DN m ,98 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 Eristevahvuus 19 mm DN m ,20 DN m ,20 DN 18, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 48 m ,80 DN m ,20 DN 22, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 40 m ,60 DN m ,40 DN 28, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 36 m ,80 DN m ,00 DN 35, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 32 m ,80 Eriste, mekaanista rasitusta kestävä, suunniteltu ulkokäyttöön Eristevahvuus 26 mm DN 18 2m ,80 DN 22 2m ,80 DN 28 2m ,60 Tarvikkeet Eristeteippi 50mm x 10m - vahvuus 3mm (Aerotape) ,20 Eristeteippi 50mm x 25m - vahvuus 0.6mm (Protape) ,60 Eristematto leveys 1m, vahvuus 13mm, pituus 11m ,00 Maali 0.95 l (Aerocoat) ,60 Liima AEROFLEX, 200g ,80 Liima AEROFLEX 700 g ,80 16

17 KOMBIFLEX DN 8 (3/8" mutteri), 2m ,60 3/8" mutteri ja tiiviste 769 0,90 DN 12 (1/2" mutteri), 4m ,60 DN 12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 1/2" mutteri ja tiiviste 770 1,20 DN 16 (3/4" mutteri), 4m ,00 DN 16 (3/4" mutteri), 30m ,00 3/4" mutteri ja tiiviste 771 1,60 DN 20 (1" mutteri), 4m ,00 DN 20 (1" mutteri), 30m ,00 1" mutteri ja tiiviste ,80 DN 25 (5/4" mutteri), 20m ,00 5/4" mutteri ja tiiviste ,20 Putkileikkuri DN 8 to DN ,80 Työkalut DN 8 ja DN 20 puristusvaste (3/8" + 1") ,20 Työkalut DN 12 ja DN 16 puristusvaste (1/2" + 3/4") ,20 Työkalut DN 10 ja DN 20 puristusvaste (1/2"eko + 1") ,20 Työkalu DN 25 puristusvaste (5/4") ,20 Työkalut DN 8 to DN 20 laippatyökalu (3/8" - 1") ,20 Työkalut, DN 25 Laippatyökalu (5/4") ,00 Työkalusetti (laippatyökalut, leikkuri, DN12+16, 8+20 puristusvaste, 4x10 mutterit - 3/8",1/2",3/ ,00 Putki, ruostumaton teräs, joustava, vedelle DN 10 (1/2" mutteri), eco, 4m ,40 1/2" mutteri ja tiiviste DN10 eco ,00 3/4" mutteri ja tiiviste DN ,40 Kombiflex tiivisteet, vahvuus 2 mm 3/8" - 8.5x15 mm ,40 1/2" x18.5 mm ,40 3/4" DN x 24 mm ,60 3/4" - 15x24 mm ,60 1" x30 mm ,80 5/4" t - 25x39 mm ,80 Kombilflex ja Aeroline tiivisteet PTFE, solar, 2mm 3/8" PTFE - 8,5 x 15 mm ,60 1/2" ja 1/2" EKO PTFE - 11,2 x 18,5 mm ,60 3/4" PTFE - 15 x 24 mm ,80 3/4" PTFE DN x 24 mm ,80 1" PTFE - 18,5 x 30 mm ,00 5/4" PTFE - 25 x 39 mm ,60 Kaksoisnipat kombiflexille ja Aerolinelle 3/8" M/M ,60 3/8"-1/2" M/M ,20 1/2" M/M ,20 1/2"-3/4" M/M ,60 1/2"-3/4" F/M ,40 3/4" M/M ,40 1"-3/4" M/M ,60 1" M/M ,20 1"-1 1/4" M/M ,40 1 1/4" M/M ,00 17

18 Kanavalämmittimet Sähkölämmitin, 0.3 kw, DN ,00 Sähkölämmitin, 1.2 kw, DN ,00 Vesipatteri, 1.2kW, DN ,00 Kanava-anturi 1.2 kw sähkölämmittimelle ,00 Höyrynsulku teipit ja läpiviennit Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla muovista valmistettujen höyrynsulkujen kiinnittämiseen. 5cm/25m ,00 Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla kaikenlaiseen ilmatiiviiseen kiinnittämiseen. 5cm/30m ,00 Ilmatiivis tiivistyslaippa yhdelle 6 12 mm läpimittaiselle kaapelille tai putkelle. 5 kpl ,00 Ilmatiivis LVI-putken tiivistyslaippa yhdelle mm putkelle. 5 kpl ,80 18

19 Käyttöveden lämminvesivaraajat jossa liitäntä aurinkokeräimelle sekä pumppuryhmä STDC ohjaimella. RGC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 1:llä kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm,korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 2:lla kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristysteineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 Käyttöveden lämminvesivaraajat pumppuryhmä SRS3 ohjaimella RGC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 1 lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 2:lla lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus1450 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat, yhdellä kierukalla NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliö, leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat kahdella kierukalla N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys( sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Sähkövastus termostaattianturilla NBC säiliöihin, 5-johtiminen, 2m pitkä kaapeli.vastus soveltuu esim. aurinkokeräinten kanssa. G6 / 4 ", 1 x 230 V. 2,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 470 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 3,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 350 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 19

20 R2DC lämminvesivaraajat kahdella lämmityskierukalla, eristetty R2DC-200 varaaja, emaloitu, leveys 584 mm,korkeus 1352 mm ,00 R2DC 300 varaaja, emaloitu, leveys 597mm, korkeus 1736mm ,00 Hybridivaraajat 1:llä latauskierukalla DUOE 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1625 mm, latauskierukka 2.4 m 2 DUOE 750/200, kokonaistilavuus 750 l, käyttövesi 200 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1880 mm, latauskierukka 2.5 m 2 DUOE 1000/220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, latauskierukka 2.8 m 2 DUOE 1500/300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, latauskierukka 3.9 m , , , ,00 Hybridivaraajat 2:lla latauskierukalla DUOE 2 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1625 mm, alempi latauskierukka 2.4 m 2, ylempi latauskierukka 1.5 m 2. DUOE 2 750/200, kokonaistilavuus 750 l, 200 l DHW tank, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1880 mm, alempi latauskierukka 2.5 m 2, ylempi latauskierukka 1.8 m 2 DUOE /220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, alempi latauskierukka 2.8 m 2, ylempi latauskierukka 2.4 m 2 DUOE /300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, alempi latauskierukka 3.9 m 2, ylempi latauskierukka 3.0 m , , , ,00 20

21 PS Ekonomik varaajat PS 500 E, halkaisija ilman eristeitä 600 mm, korkeus 1990 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 750 E, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 2030 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 1100 E, halkaisija ilman eristeitä 850 mm, korkeus 2060 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS Ekonomik varaajien eristeet vahvuus 100mm Eriste PS 500 E ,00 Eriste PS 750 E ,00 Eriste PS 1100 E ,00 PS Varaajat PS 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PS 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 650, halkaisija ilman eristeteitä 700 mm, korkeus 1930 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS 200 Eriste ,00 PS 300 Eriste ,00 PS 500 Eriste ,00 PS 650 Eriste ,00 PS 800 Eriste ,00 PS 1000 Eriste ,00 PS 1500 Eriste ,00 PS 2000 Eriste ,00 PS 3000 Eriste ,00 PS 4000 Eriste ,00 PS 5000 Eriste ,00 PS2F Varaaja 2:lla luukulla PS2F 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS2F 300 Eriste ,00 PS2F 500 Eriste ,00 PS2F 800 Eriste ,00 PS2F 1000 Eriste ,00 PS2F 1500 Eriste ,00 PS2F 2000 Eriste ,00 PS2F 3000 Eriste ,00 PS2F 4000 Eriste ,00 PS2F 5000 Eriste ,00 Huom! Laipat seuraavalla sivulla, eivät sisälly varaajan hintaan. 21

22 PSW Varaajat 1:llä luukulla ja 1:llä latauskierukalla PSW 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PSWF 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" x ,00 PSWF 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSW Varaajien eristeet PSW 200 Eriste ,00 PSWF 300 Eriste ,00 PSWF 500 Eriste ,00 PSWF 800 Eriste ,00 PSWF 1000 Eriste ,00 PSWF 1500 Eriste ,00 PSWF 2000 Eriste ,00 PSWF 3000 Eriste ,00 PSWF 4000 Eriste ,00 PSWF 5000 Eriste ,00 Liittimet varaajiin, messinki Tulppa 6/4" ,40 Supistuskaksoisnippa M-M, 6/4" x 5/4", tiivistyspinta 5/4" ,00 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1" ,40 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1", tiivistyspinta 1" ,00 Kaksoisnippa M-M, 6/4" x 6/4", tiivistyspinta ,20 Kuparinen lämmönvaihdin laippaan Lämmönvaihdin 0,6 m2, mitta 145x410mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,06 m2, mitta 145x420mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,8 m2, mitta 170x470mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 2,63 m2, mitta 185x600mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 3,15 m2, mitat 185x560mm, 1 ", 2 kiurukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 3,6 m2, mitat 190x640mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 4,5 m2, mitat 190x750mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Laipat varaajiin Umpi laippa - halkaisija = 312, ei reikiä ,00 Laippa,kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa tiiviste PS2F, PSWF säiliöhin, halkaisija = varaosa (tiiviste = osa laipaa) ,00 22

23 Magnesium anodisauvat Magnesium anodisauva 400 mm, 3/4" ,60 Magnesium anodisauva pituus=400 mm, M8x30, RBC, R2BC and DUO ,80 Electroninen anodisauva Sähköinen anodisauva 200/150, 350 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 200/250, 450 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/150, 550 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/250, 600 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 550/200, 750 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva DUO E varaajaan ,00 Syöttösekoitusventtiilit käyttövedelle Termomix termostaattiventtiili C, 22-liitännällä ,00 Tarkistusventtili TERMOMIXin kanssa käytettäväksi (vain kupariliitoksiin) ,00 Termomix termostaattiventtiili C, 3/4"-liitännällä ,00 Tarkistusventtiili TERMOMIX 3/4 (vain jos G 3/4 "liitos ) ,00 TSV-TV-MT52-Termostaattiventtiili käyttövedelle C, 1 "M ,00 TSV-TV-MT52HC-Term.venttiili käyttöv, suuri virtaus nopeus, C, 5/4 "M ,00 Sarja kahdelle tarkistusventtiilille TSV-TV-MT ,00 Palloventtiilit Progress Palloventtiili uk/sk 3/4" ,90 Palloventtiili uk/sk 1" ,90 Palloventtiili uk/sk 1"1/ ,00 Palloventtiili jatkoliittimellä sk 1" ,60 Palloventtiili kulma sk/uk 1" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 3/4" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 1" perhos ,80 Palloventtiili tyhjennys uk 1" ,60 EURA, takaiskuventtiili 1" ,80 23

24 Kalvopaisuntasäiliöt lämmitysjärjestelmille IN LINE LEGS SKIRT MB 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 3 bar ,00 MB 18 IN LINE - Paisuntasäiliö 18 l - 3 bar ,00 MB 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 3 bar ,00 MB 35 IN LINE - Paisuntasäiliö 35 l - 3 bar ,00 MB 35 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 35 l - 3 bar ,00 MB 50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 50 l - 3 bar ,00 MB 80 SKIRT - Paisuntasäiliö 80 l - 6 bar ,00 MB 105 SKIRT - Paisuntasäiliö 105 l - 6 bar ,00 MB 150 SKIRT - Paisuntasäiliö 150 l - 6 bar ,00 MB 200 SKIRT - Paisuntasäiliö 200 l - 6 bar ,00 MB 250 SKIRT - Paisuntasäiliö 250 l - 6 bar ,00 MB 300 SKIRT - Paisuntasäiliö 300 l - 6 bar ,00 MB 400 SKIRT - Paisuntasäiliö 400 l - 6 bar ,00 MB 500 SKIRT - Paisuntasäiliö 500 l - 6 bar ,00 MB 600 SKIRT - Paisuntasäiliö 600 l - 6 bar ,00 MB 700 SKIRT - Paisuntasäiliö 700 l - 6 bar ,00 MB 800 SKIRT - Paisuntasäiliö 800 l - 6 bar ,00 MB 900 SKIRT - Paisuntasäiliö 900 l - 6 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle HY 5 - Paisuntasäiliö 5 l - 10 bar ,00 HY 8 - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 HY 12 - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 HY 18 - Paisuntasäiliö 18 l - 10 bar ,00 HY 24 - Paisuntasäiliö 24 l - 10 bar ,00 HY 35 - Paisuntasäiliö 35 l - 10 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle, vaihdettava kalvo VVEF 8 IN LINE - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 VVEF 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 VVEF 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 10 bar ,00 VVEF50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 50 l - 10 bar ,00 VVEF60 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 60 l - 10 bar ,00 VVEF80 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 80 l - 10 bar ,00 VVEF100 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 100 l - 10 bar ,00 Paisuntasäiliot aurinkokeräin järjestelmiin R Paisuntasäiliö 12 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 18 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 25 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 40 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 60l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 80 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 100 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 200 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 300 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 Huoltoventtiilit paisuntasäiliöihin 3/4 "Venttiili ,00 Yhteysventtiili ja paisunta-astian seinäkiinnike ,00 Ruostumaton teräs yhdysputki 2x 3/4 "F - 0,5 m ,00 Säiliön kiinnikkeet Paisuntasäiliön seinätuki, mukana ruuvit ja tulpat ,00 Paisuntasäiliön seinätuki, mukana 3 barin varoventtiili, ilmausventtiili, painemittari ,00 24

25 Regulus levylämmönvaihtimet, ruostumaton teräs Aeroflex eristys DV193 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h toisiopiiri Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG3/4"M 9 m 2 18 kw 29 kw ,00 DV xG3/4"M 13 m 2 27 kw 43 kw ,00 DV xG3/4"M 21 m 2 39 kw 65 kw ,00 DV xG3/4"M 27 m 2 52 kw 86 kw ,00 DV285 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h toisiopiiri Vesi 2000l / h Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG1"M 7 m 2 13 kw 21 kw ,00 DV xG1"M 13 m 2 29 kw 45 kw ,00 DV xG1"M 19 m 2 49 kw 78 kw ,00 DV xG1"M 29 m 2 76 kw 122 kw ,00 DV xG1"M 40 m kw 165 kw ,00 DV 500 sarja DV503-20, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-40, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-60, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV 800 sarja DV800-30, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta DV800-50, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta Lisää malleja tilauksesta, myös levylämmönvaihtimia, jotka voidaan purkaa ja puhdistaa. Lämmönvaihdin myös ilman eristystä - hinta pyydettäessä. Painehäviö, lämmönvaihtimien arvot ja muut tekniset tiedot ovat saatavissa sähköpostilla Arvot katalogissa ovat konkreettisia esimerkkejä ja ovat vain suuntaa antavia. Tarkat suoritusarvolaskelmat tietyille lämmönvaihtimille saat teknisen datalehden pyytäessäsi maililla joka sisältää tarkat tiedot ja kaaviot sekä suorituskyvyn parametrimallennoksina. delta T - keskilämpötilan erotus ensisijaisen ja toissijaisen piirin välillä 25

26 Pumppuryhmät liitäntäsarjalla auringokeräimille Lämmitysvedelle DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 Juomavedelle DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 Pumppuryhmät läpivirtauskuumentimiin Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9913), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,80 Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9717), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,00 26

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi

Aurime energiatuoteluettelo. www.aurime.fi Aurime energiatuoteluettelo ENERGIATUOTTEET Aurime aurinkolämmityspaketit AURIME AURINKOLÄMMITYSPAKETTI - SOLAR 1 1590,00 1 kpl 211104001 A Aurime SOLAR 1, Aurinkolämmityspaketti 4 m 2 - Ilman varaajaa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0%

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Toimitus- ja asennusmaksut... 2 Toimitusmaksu... 2 Asennusmaksu... 3 Ylläpito- ja muuttopalvelut... 4 Suunnittelu... 4 Jatkohuolenpito... 5 Toteutus... 6 Page I Martela Oyj:n yleiset

Lisätiedot

Lämminvesivaraajat ja varastosäiliöt

Lämminvesivaraajat ja varastosäiliöt . Lämminvesivaraajat ja varastosäiliöt lamcon korkealaatuisten lämminvesivaraajien ja käyttövedelle, ilmastoinnille sekä lämmitysjärjestelmiin tarkoitettujen varastosäiliöiden valikoimaa on laajennettu.

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot Yleiset Livonia Printin toimitusehdot 1. Tarjoukset o Kaikki tarjoukset perustuvat kustantajan kirjalliseen tarjouspyyntöön. Kustantajaa pyydetään tarkistamaan yksityiskohdat huolellisesti ennen o o o

Lisätiedot

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT Yleiset sopimusehdot Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot