L V I S - T A R V I K E - HINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L V I S - T A R V I K E - HINNASTO"

Transkriptio

1 LVIS-TARVIKE- HINNASTO 2015

2 FG FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Soveltaminen Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti toisin sovittu. Jos ostaja on esittänyt tilauksessaan jonkin ehdon, joka on ristiriidassa FG Finland Oy:n myyntiehtojen kanssa, FG Finland Oy:n ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, vaikka FG Finland Oy ei olisikaan tehnyt muistutusta tällaista ehtoa vastaan. Tehdessään tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot. 2. Tarjous Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu, on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päiväyksestä. FG Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos FG Finland Oy:stä riippumattomat olosuhteet antavat siihen aihetta. 3. Tilaus ja sopimus Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa FG Finland Oy:n ja ostajan välisen sopimuksen. Muissa kuin tarjoukseen perustuvissa tilauksissa ostajan tilaus tulee FG Finland Oy:tä sitovaksi, kun FG Finland Oy on sen hyväksynyt. FG Finland Oy lähettää pyydettäessä ostajalle tilausvahvistuksen. FG Finland Oy ei vastaa suulliseen tilaukseen perustuvasta väärästä toimituksesta, ellei ostaja ole kirjallisesti vahvistanut tilaustaan ennen toimitusta tai valmistuksen aloittamista. 4. Laatu FG Finland Oy vastaa toimittamiensa tuotteiden sopimuksenmukaisuudesta laatujärjestelmänsä ja siihen sisältyvien laadunvarmistustoimenpiteiden avulla. 5. Näyte-erät Mikäli FG Finland Oy toimittaa ostajalle näytteen tuotteesta ennen toimitusten käynnistymistä, ostaja on velvollinen ensi tilassa tarkistamaan näytteen ja ilmoittamaan tarkastustuloksista FG Finland Oy:lle. Ostajan hyväksyttyä näytteen huomautuksitta ei FG Finland Oy hyväksy mitään huomautuksia toimitetuista tuotteista, mikäli ne ovat hyväksytyn näytteen mukaisia. 6. Toimitusehdot Toimitusehdot tulkitaan tilaushetkellä voimassa olleiden Incotermsehtojen mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, toimitus tapahtuu ehdoin Free Carrier Vantaa (Incoterms) ostajan antamia toimitustapaohjeita noudattaen. Tuotteet toimitetaan niille soveltuvissa lähetyspakkauksissa, joita ei yleensä veloiteta. Tuotteiden vaatiessa erikoispakkauksen veloitetaan tästä erikseen. 7. Toimitusaika ja viivästys Mikäli FG Finland Oy ei pysty toimittamaan sovittuun toimitusaikaan, informoi FG Finland Oy tästä ostajaa mahdollisimman aikaisin. Ellei viivästyksen syy ole ylivoimainen este ja sopimuksen rikkomisella on ostajalle olennainen merkitys, voi ostaja perua tilauksen tai osan siitä, jos viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa alun perin sovitusta toimitusajasta. Ellei nimenomaan toisin sovita, ei FG Finland Oy ole velvollinen suorittamaan ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. 8. Ylivoimainen este Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä (force majeure), mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen: yleinen työnselkkaus ja muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, esimerkiksi tulipalo, sota, liikekannallepano, valuuttarajoitukset, kapina ja meteli. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle sen ilmaantumisesta sekä esteen päättymisestä. 9. Maksu ja tavaroiden omistusoikeus Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaan. Ellei muusta ole sovittu, on maksuaika 15 pv netto laskun päiväyksestä. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun ne ovat kokonaan FG Finland Oy:lle maksettu. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun maksuajan puitteissa, voi FG Finland Oy keskeyttää toimituksensa ilman eri ilmoitusta. Lisäksi FG Finland Oy pidättää oikeuden noutaa tavara pois asiakkaalta, jos sitä ei ole maksettu. Viivästyneestä maksusuorituksesta veloitetaan laskussa kulloinkin mainittua korkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 10. Virheellinen toimitus, takuu Ostajan tulee kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä, ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata. Ellei ostaja tätä ilmoitusta tee, on ostaja hyväksynyt lähetyksen ja tuotteet, eikä enää saa vedota tällaiseen tavaran virheeseen. FG Finland Oy antaa takuun tuotteilleen erillisen, tuotetta seuraavan takuukirjan sisältämien takuuehtojen mukaisesti. FG Finland Oy vastaa takuuaikana ilmenneistä vioista valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla toimitetut tuotteet toisiin. Muusta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta FG Finland Oy ei vastaa. Jos tuote valmistetaan tai muunnetaan ostajan spesifikaatioiden mukaan, vastaa FG Finland Oy siitä että toimitettu tuote on spesifikaatioiden mukainen. FG Finland Oy ei vastaa ostajan määräämästä materiaalista tai konstruktiosta aiheutuvista virheistä eikä myöskään vastaa tuotteen soveltuvuudesta ostajan käyttötarkoitukseen, ellei viimeksi mainitusta ole erikseen sovittu. FG Finland Oy:n vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei käsitä vikoja, jotka johtuvat ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman FG Finland Oy:n kirjallista suostumusta, ostajan väärin suorittamasta korjauksesta, ilmoitetusta poikkeavista käyttöolosuhteista ja tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta. Ostajan vastaanottotarkastuksessa hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat tuotteet palautetaan FG Finland Oy:lle FG Finland Oy:n vastatessa kuljetuskustannuksista. FG Finland Oy toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan omalla kustannuksellaan. 11. Tuotevastuu, vakuuttamisvelvollisuus Myyjä vastaa tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilötai omaisuusvahingosta voimassa voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Kummallakin osapuolella on oltava riittävä vakuutus tuotteiden takaisinvedon ja tuotevastuuvahingon varalta. Myyjä ei vastaa kauppalain (kauppalaki /355) 67 :n mukaisesta välillisestä vahingosta tai varallisuusvahingosta. 12. Erimielisyyksien ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lain valintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n kauppalakia (CISG). Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Conflict Management Institute Association ry/r.f.:n yksinkertaistettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Käsittely tapahtuu suomen kielellä noudattaen kaikissa kohdin Suomen lakeja ja asetuksia. Myyjä pidättää oikeuden saattaa velkomusasia halutessaan välimiesmenettelyn sijaan Vantaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 13. Muut ehdot Metalliteollisuuden Keskusliiton yleiset sopimusehdot NL 01 täydentävät tarjousasiakirjaa ja näitä myyjän yleisiä myyntiehtoja. Ostaja on voinut perehtyä NL 01 -ehtoihin ennen laitteen ostamista. Ostajan hyväksyessä tarjouksen, tulevat nämä asiakirjat häntä sitoviksi ja sovellettaviksi tuotteen kauppaan. Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjojen etusijajärjestys on: 1. Tarjousasiakirja 2. FG Finland Oy:n yleiset myyntiehdot 3. Takuukirja/takuuehdot 4. NL 01 -ehdot

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Aurinkokeräimet 4-17 Taso-ja tyhjiöputkikeräimet ja asennussarjat 4-8 Kannattimet 9 Asennustarvikkeet 10 Ilmakellot ja venttiilit 11 Lämmönsiirtonesteet ja -tarvikkeet 12 Ohjaimet ja tarvikkeet ohjaimille 13 Pumppuryhmät 14 Eristetyt lämmönsiirtoputket ja tarvikkeet Kanavalämmittimet ja Höyrynsulkuteipit ja läpiviennit 18 Varaajat Hybridivaraajat ja lämmönvaihtimet Anodit, syöttösekoitusventtiilit ja palloventtiilit 23 Paisuntasäiliöt ja kiinnikkeet 24 Levylämmönvaihtimet 25 Pumppuryhmät 26 Huonetermostaatit ja lämmitysjärjestelmien ohjaimet 27 Venttiilit Luistiventtiilit, 2-tieventtiilit ja 3-tieventtiilit ohjaimella 28 2-,3-,4-tie sekoitusventtiilit ja ohjaimet 29 Pumppuryhmät lämmityspiirille 30 Kiertovesipumput 31 Kiinteän polttoaineen kattiloille Pumppuryhmät, varoventtiilit, laskupallohanat ja ilmausventtiilit 32 Nestejäähdytteiset termostaattiventtiilit, paineenalennusventtiilit ja vedonsäätimet 33 Termostaattiventtiilit 34 Lämmitysjärjestelmän puhdistus, nesteet ja suoja-aineet 35 Tiivisteet, kitit, langat ja hamput 36 Sähkövastukset varaajiin ja kattiloihin Lämpö- ja painemittarit 40 Koteloidut termostaatit 41 Säädettävät termostaatit 42 Lämpö- ja painemittarit kapillaari 43 Tarvikkeet termostaateille, lämpömittareille ja painemittareille 44 Lämmönsiirtoputket, käyttövesiputket ja liittimet 45 Aurinkokeräinpaketti 1 Tasokeräin 46 Aurinkokeräinpaketti 2 Tyhjiöputkikeräin 47 Takkasydänpaketti 48 Käyttövesittuotteet Lattialämmitystuotteet Asennustarvikkeet lämpöpumpuille Muut tuotteet 57 3

4 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPC1 - BP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 1.85 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPA1 - ALP aurinkokeräin - Solar Keymark sertifikaatti, 100 x 200 cm, pinta-ala 1.87 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPS11+ - ALP aurinkokeräin x 200 cm, pinta-ala 2.26 m2, alumiini runko, karkaistu lasi, kuparikeräin ,00 KPG1 - ALC aurinkokeräin, Solar Keymark sertifikaatti, 117 x 215 cm, pinta-ala 2.39 m2, alumiini runko, kuparikeräin ,00 Asennussarjat KPC1, KPA1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4 M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8 F venttiilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja KPC1, KPA1 keräimille ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle KPC1, KPA1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPS 11 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPS11 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPS11 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3/4" M sisäänmeno ja ulostulo, 2 tulppaa, G3/8" F venttilille, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle KPG1 keräimelle ,00 Asennussarjat KPG1 aurinkokeräimille, vaakatasoon Kiinnityssarja vaakatasoon 1 KPG1 keräimelle ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle KPG1 keräimelle vaakatasoon ,00 4

5 Tasoaurinkokeräimet - 7 vuoden takuu KPW1 Aurinkokeräin x 215 cm, pinta-ala 2,37 m2, alumiinirunko, aurinkoa heijastamaton lasi, kupari keräimet, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin kattoasennukseen - 7 vuoden takuu KPI1 DC Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 2,32 m2, puukehys, yläpuoliset liitännät ,00 Tasoaurinkokeräin - 7 vuoden takuu KPH1 ALP Aurinkokeräin x 210 cm, pinta-ala 1,99 m2, alumiinirunko ,00 Asennussarjat KPW1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) Kiinnityssarja 1:lle KPW1 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW1 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW , , , , ,00 Asennussarjat KPI1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPI1 keräimelle (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kattoasennussarja 1:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 3:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 4:lle KPI1 aurinkokeräimelle ,00 Kattoasennussarja 2 (2x1) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 4 (2x2) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Kattoasennussarja 6 (2x3) KPI1 aurinkopaneelit 2 rivissä ,00 Asennussarjat KPH1 aurinkokeräimille Liitäntäsarja 1 KPC1, KPA1, KPS11, KPG1 ja KPH1 keräimille (G3 / 4 " M sisäänmeno ja ulostulo, 2 kpl. Tulpat, G3 / 8" F venttiili, anturitasku) ,00 Kiinnityssarja 1:lle aurinkokeräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 2:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 3:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 4:lle keräimelle KPH ,00 Kiinnitys- ja liitäntäsarja 5:lle keräimelle KPH ,00 5

6 KTU tyhjiöputkikeräin, 7 vuoden takuu KTU 10 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 10 putkea, 6 bar, pinta-ala 0.93 m ,00 KTU 15 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 15 putkea, 6bar, pinta-ala 1.41 m ,00 KTU R2 tyhjiöputkikeräin heijastuspellillä - 7 Vuoden takuu KTU 6R2 aurinkokeräin, 100 x 197 cm, 6 putkea, 6 bar, pinta-ala 1.43 m ,00 KTU 9R2 aurinkokeräin, 143 x 197 cm, 9 putkea, 6 bar, pinta-ala 2.15 m ,00 6

7 Aurinko-vesi lämmitys järjestelmät : Lämpösifonit TSN160 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolelinen varaaja ja yksi mustaksi maalattu aurinkokeräin 2,09 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSD 200 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksiseinämäinen varaaja (matala) ja yksi selektiivinen TiNox aurinkokeräin 2,49 m2, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 TSN 300 vedenlämmitys järjestelmä, täydellinen järjestelmä ulkokäyttöön, jossa emaloitu kaksinseinämäinen yläpuolinen varaaja ja kaksi mustaksi maalattua aurinkokeräintä 2,09 m2 kumpikin, mukana runkorakenteet tasakatto asennukseen, helppo asentaa ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 15 ja KTU R9 Liitäntä sarja KTU aurinkokeräimille ,00 Kiinnityssarja 1 KTU 15 (R9) aurinkokeräimille ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 15 (R9) keräimelle ,00 Asennussarjat kiinnittämiseen ja yhdistämiseen KTU 10 ja KTU R6 Liitäntä sarja KTU aurinkokerääjä kenttä ,00 Kiinnityssarja 1:lle KTU 10 (R6) aurinkokeräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 2:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 3:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 4:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 Kiinnitys ja yhteenliittämissarja 5:lle KTU 10 (R6) keräimelle ,00 ** Kiinnitys ja yhteenliittämissarjat on tarkoitettu keräinkentän kokoonpanoon. H kiskot ja kierteiset osat eristeellä. Ankkurit ja tuet eivät sisälly hintaan, valitse ne sivulta 10 katto ja materiaali tyypin mukaan. 7

8 Tasoaurinkokeräimet, 7 vuoden takuu KPS10 - ALP Aurinkokeräin - 114x204 cm, aukko 2,13 m2, alumiinirunko, prismalasi, Sunselect selektiivinen pinnoite, 2 sivuliitännää ,00 KPW2 Aurinkokeräin - 116x193 cm, aukko 2,01 m2, alumiinirunko, prismalasi,eta Plus erittäin selektoiva pinta, 2 yläpuolista liitäntää ,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liittämiseen KPS10 Liitäntäsarja yhdelle KPS10 keräimelle (G 1/2 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle KPS10 keräimelle ,00 174,00 260,00 350,00 Asennus sarjat kiinnittämiseen ja liitämiseen KPW2 aurinkokeräimille Liitäntäsarja yhdelle KPW keräimelle (G 3/4 "M sisäänmeno ja ulostulo) ,20 Kiinnityssarja 1:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 2:lle keräimelle KPW Kiinnitys ja liitäntä sarja 3:lle keräimelle KPW ,00 196,00 306,00 Kiinnitys ja liitäntä sarja 4:lle keräimelle KPW ,00 Kattoläpivientisarjat, pelti, tiili, ym Solar-läpivientisarja ,00 8

9 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille Kolmiotuki ,00 Kolmiotuki ,00 Poikkituki sis. ruuvit kolmiotuelle - tasakatto asennukseen ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Kolmio tuki ,00 Aurinkokeräimen kannattimet tasakatoille vaaka-asennukseen KPG1 Triangle support strut ,00 Triangle support strut ,00 Strut incl. screws for triangle brackets - flat roof, for horizontal KPG1 collectors ,00 Aurinkokeräimen kannattimet kaltevuuden säädöllä vaaka-asennukseen KPG1 Kolmio tuki 15, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 25, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kolmio tuki 45, vaaka asennukseen KPG1 keräimille ,00 Kannattimet Kannake, ruostumaton teräs ,00 Kannake, galvanoitu teräs ,00 Kannake, alumiini ,00 Kannake, säädettävä, alumiini ,00 Ruostumaton teräs ankkuri ,00 Kannake, alumiini ,00 Pulttikiinnike kiinnityskiskon asennukseen ,00 Eristekumi ,00

10 Asennustarvikkeet aurinkokeräimille Alumiini kisko 6.15m hinta 6.15 m ,00 Kiskon jatkosarja ,60 M8 mutteri kiskon pohjaan ,20 M8x14 pultti ruostumattomasta teräksestä KPS10:iin ,80 M8x18 pultti KPC, KPA, KPS11, KTU ,00 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, perus kiskoon ,20 M8x30 pultti + mutteri + alusprikka, pyöreä pää, perus kiskoon ,20 Pohjan tuki kiinnike KPG aurinkokeräimelle ,00 Tukikiinnike KPC1, KPA1, KPS11, KPW alakiskoon (koukku) ,40 Pohjantukikiinnike KPS10 aurinkokeräimeen ,60 Kiinnike, alumiinia KPC, KPA, KPS11, KTU ,60 Kiinnike ruostumattomasta teräksestä KPG ,80 Kiinnike, alumiinia KPS ,80 Pultti kiinnike kahden KPW:n välillä ,60 Pultti kiinnike kahden KPG:n välillä ,60 Prikka KTU ,60 Liittimet X-haara 22 mm kupariputkelle, 3/4 "-, 1/2" F -, 3/8 "F, ilmausventtiili ,20 Kulmaliitin 22 mm Cu putkelle, 3/4 "F - keräimelle, tulo ,80 Hex liitin +mutterit, Cu putket 22mm:stä 3/4 ", KPC, KPG, KPS11 ja KTU ,40 Hex liitin Cu putkille, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPG, KPS11 ja KTU (tulppa) ,20 Suora hex liitin, 22 mm 3/4 "F, KPA, KPC, KPS11 ja KTU (ei tulppaa) ,00 Tiiviste DN22 kupariputkelle ,60 1/2" tulppa ja tiiviste ,80 Suora hex liitin, 12x12 mm, KPS ,60 12 mm x 1/2 "M suora supistuskappale KPS ,80 Tiiviste DN12 kupariputkelle ,20 Putki KPG1 vaaka-asennukseen, G 3/4 "pituus = 320 mm ,20 Putki KPW keräimen liitäntään, G 1/2 "pituus = 270 mm ,80 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 17x24x1, 5-3/8 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 21x27x1, 5-1/2 "koodille ,40 Tiiviste aurinkoenergiajärjestelmiin - 27x34x1, 5-3/4 "koodille ,60 10

11 Ilmakellot ja venttiilit Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 150 C ,00 Automaattinen ilmakello, G3/8", max. 160 C, ruostumaton teräs ,20 Automaattinen ilmakello, G3/8", kylkiliitäntä, max.160 C, ruostumaton teräs ,20 Palloventtiili, G 3/8" M/F, max.160 C, ilmakellolle ,00 Varoventtiili, G 1/2" F, 6bar, max. 140 C, aurinkokeräimille ,60 Ilmanerottimet SPVS 3/4" Vaakamallinen ilmanerotin, liittimet 2x 3/4"F, G3/8F ilmakellolle ,60 Vaakamallinen ilmanerotin, 2 x 22 puserrusliitin kuparille, ruostumaton teräs G3/8F liitäntä ilmakellolle ,00 Supistusnippa G3/4" M/M ilmanerottimelle ,20 Supistusnippa G1" M/M ilmanerottimelle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G3/4" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Vaakamallinen ilmanerotin, G1" F/F, G3/8" liitäntä ilmakellolle ,00 Pystymallinen ilmanerotin G3/4" M/F, manuaalinen ,00 Linjasäätöventtiilit aurinkokeräimille AV23 linjasäätöventtiili 2-12 l/min, G3/4" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G1" F/F, 185 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G5/4" F/F, 100 C ,00 AV23 linjasäätöventtiili l/min, G6/4" F/F, 100 C ,00 Tarvikkeet pumppuryhmille Kalvopaisuntasäiliönseinäkannake ,00 Kalvopaisuntasäiliönliitäntäputki ruostumaton teräs, 2 x 3/4"F m ,40 Virtaussäädin 2-12 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 1"M ,20 Virtaussäädin 8-28 l/min, 3/4"M ,20 Virtaussäädin l/min, 6/4"M ,00 6/4" Tiiviste ja mutteri ,60 ST 25/ /4 Wilo kiertovesipumppu ,00 11

12 Lämmönsiirtoneste Regulus aurinkokeräimille. Käyttämällä Solarten Super lämmönsiirtonestettä saat pidennetyn takuun Regulus aurinkokeräimille. Lämmönsiirtoneste Solarten, 5 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 10 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 25 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 60 litraa ,00 Lämmönsiirtoneste Solarten, 200 litraa ,00 Pakkasneste lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Convect heat R, 5 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 25 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Convect heat R, 200 l pakkaus Pakkasneste anti-korroosio suojalla, sekä lämmitys että jäähdytysjärjestelmiin. Pakkaskestävyys (laimentamaton) -80 C Tarvikkeet pakkasnesteen käsittelyyn Optinen glykoli- ja nestekoetin ,00 Käsikäyttöinen nestepumppu aurinkojärjestelmien täyttöön ,00 Sähkökäyttöinen nestesiirtopumppu 25l ja 60l kanisterille, DIN ,00 Täyttövaunu aurinkoenergiajärjestelmiin, virrankulutus 1,1 kw.max. täyttövirtaus 60 l / min., max. käyttöpaine 5 bar ,00 12

13 Ohjaimet REGULUS aurinkokeräinjärjestelmiin STDC Ohjain kolmella sensorilla. Yhdelle keräimelle, 2 kpl. PT1000 anturit. SRS3-3-anturinen ohjain 2:lle aurinkokeräimelle, 3 kpl. PT 1000 anturit. SRS4-4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS4 ethernet - 4-anturin ohjain 2:lle aurinkokeräimelle tai 2:n keräimen kenttälle, LAN, 4 kpl. PT 1000 anturia ja elektronisen virtausmittarin lämmön tasapainottamiseen SRS5-6-anturinen ohjain 3:lle aurinkokeräimelle tai 2: keräimen kentälle, 6 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS / 3 4-anturinen ohjain, 3 kpl. PT 1000 anturia DeltaSol BS PLUS 4-anturinen ohjain, 4 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol ES 10-anturinen ohjain, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän DeltaSol M-12-anturinen ohjain OTC:llä, 6 kpl. PT 1000 anturia, V-bus käyttöliittymän , , , , , , , , ,00 DeltaSol MX 15-anturin ohjain, lämmitys OTC:lla, SD-muistikortti, ei antureja, V-bus käyttöliittymä EM Laajennusmoduuli DeltaSol MX, 6 anturille, 5 releelle , ,00 TT/S2 - PT1000 anturi 2m kaapelilla aurinkokeräimeen ,80 TT/P4 - Pt m kaapeli ,00 Tarvikkeet ohjaimille TA52 - Ulkolämpötila-anturi Pt1000, IR12, DeltaSol M ja DeltaSol MX-ohjaimille ,00 RTA11-M - Kaukosäädin DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille ,40 HKM2 - Lisämoduuli sekoitettulle lämmityspiirille DeltaSol M ohjaimeen ,00 KA 12 - Ylijännitesuoja Pt1000 lämpötila-anturille CS10 - Valoanturi DeltaSol ES, DeltaSol M ja DeltaSol MX ohjaimille AM1 - Ulkoinen hälytys ohjaimille, V-bus liitäntällä , , ,60 V-BUS - USB adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,60 V-BUS - LAN adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 V-BUS - RS232 adapteri + ohjelmisto V-bus säätimien viestintään PC:lle ,00 DL2 - Dataloggeri, parametrisointia varten, kytkettävissä Vbus varustettuihin ohjaimi ,00 SD3 näyttö ohjaimille V-bus liitänällä ,00 WMZ kalorimetri aurinko järjestelmiin, impulssitulo, V-bus käyttöliittymä ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila- anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohja ,00 V virtausmittari l / h, DN20 2 Lämpötila-anturia FRP30,DeltaSol ES, M ohjai ,00 V virtausmittari l / h, DN25 2 Lämpötila- anturit FRP30,DeltaSol ES, M ohjain ,00 Virtausmittari VFS 1-12 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SR ,00 Virtausmittari VFS2-40 l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 20, ruostumatonta terästä, SRS ,00 Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 25, ruostumatonta terästä, S Virtausmittari VFS l / min., Integroitu lämpötila-anturi, DN 32, muovia, SRS4 ja DeltaSol MX-ohjaimet. Ei liikkuvia osia , ,00 13

14 REGULUS Pumppuryhmät integroidulla ohjaimella S1 STDC Pumppuryhmä, integroitu STDC ohjain 1:lle aurinkopaneelille, 2:lla anturilla, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S1 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin 2:lle aurinkokeräimelle tai 2 keräimen kentälle, 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, yhdellä putkella ,00 S2 SRS3 Pumppuryhmä, integroitu SRS3 säädin, 2 keräimelle tai 2:lle keräin-kentälle, 3 anturia, ST-25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS3 Cu Solar Pumppuryhmä, integroitu SRS3 ohjain ja 3 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, Cu22, kahdella putkella ,00 Cu22 - Cu18 liitin + mutterit (setti 4 +4 kpl) ,00 S2 SRS4 Pumppuryhmä, integroitu SRS4 säädin, ilmanerotin, 2 keräimelle, elektroninen virtausmittari ja 4 anturia, ST 25/6 pumppu, 2-12 l / min, 3/4 "M, kahdella putkella ,00 S2 SRS4 Solar Pumppuryhmä kuten yllä (8912), jossa Ethernet-liitäntä ,00 REGULUS FlowCon pumppuryhmät FlowCon S pumppuryhmä, DeltaSol BS3 ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min, yhdellä putkella ,00 FlowCon S BS PLUS pumppuryhmä, DeltaSol BS PLUS ohjain ja 3 lämpötila-anturia, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. yhdellä putkella ,00 FlowCon B pumppuryhmä, valmius DeltaSol BS-ohjaimelle, ST15 / 6 pumppu, 1-13 l / min. Kaksi putkea ,00 REGULUS Pumppuryhmät ilman ohjainta S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 2-12 l/min, 3/4" M ,00 S1 Solar 1 Pumppuryhmä, ST25/6, 8-28 l/min, 1" M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 2-12 l / min, 3/4 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä, ST25 / 6, ilmanerottimella, 8-28 l / min, 1 "M ,00 S2 Solar 3 Pumppuryhmä,TOP-RL25/8,5, l / min, 6/4 "M ,00 S2 Solar 35 Pumppuryhmä, 2-12 l / min, 3/4 "- 12V pumppulla voidaan syöttää PV paneeleja ,00 14

15 Eristetyt aurinkokeräinputket, ruostumaton teräs Eristevahvuus 14mm Aeroflex EPDM DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 16 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 3/4" tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,60 Lukitusrengas 3/4" DN16 Aeroline ,80 3/4" Mutteri DN 16 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 3/4" M/M ,40 Seinäkannakkeet Aeroline DN 16 l 4 kpl ,20 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 10 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 15 m, sis. 4 mutteria, kaapeli, lukitusrenkaat ja nippaa ,00 DN 20 ruostumaton teräs kaksoisputki, 50 m ,00 Mutterit 4 kpl. 1", tiivisteet, lukitusrenkaat ja nipat DN ,00 Lukitusrengas 1 Aeroline DN ,20 Mutteri 1" DN 20 Aeroline ,60 Kaksoisnippa 1" M/M ,20 Seinäkannakkeet Aeroline DN 20 l 4 kpl ,00 Eristetyt aurinkokeräinputket, kupari Eristevahvuus 14 mm Aeroflex EPDM Cu 15 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 15 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,40 Liitin Cu ,80 Cu 18 x 0.8, 10m, kaapeli ,00 Cu 18 x 0.8, 15m, kaapeli ,00 Liitin G 3/4" M ja Cu ,80 Liitin G 3/4" F ja Cu ,80 Liitin Cu ,20 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 13mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 Eristetyt putket, ruostumaton teräs, joustava Eristevahvuus 19mm Aeroflex EPDM DN12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 DN16 (3/4" mutteri) 30m rulla ,00 DN 20 (1" mutteri) 30m rulla ,00 15

16 Aeroflex EPDM eristeet, lämmitys ja aurinkojärjestelmiin, UV suojattu Eristevahvuus 13 mm /m DN m ,98 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 DN m ,20 DN m ,40 DN m ,00 Eristevahvuus 19 mm DN m ,20 DN m ,20 DN 18, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 48 m ,80 DN m ,20 DN 22, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 40 m ,60 DN m ,40 DN 28, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 36 m ,80 DN m ,00 DN 35, itsekiinnittyvä, pitkittäin halkaistu 32 m ,80 Eriste, mekaanista rasitusta kestävä, suunniteltu ulkokäyttöön Eristevahvuus 26 mm DN 18 2m ,80 DN 22 2m ,80 DN 28 2m ,60 Tarvikkeet Eristeteippi 50mm x 10m - vahvuus 3mm (Aerotape) ,20 Eristeteippi 50mm x 25m - vahvuus 0.6mm (Protape) ,60 Eristematto leveys 1m, vahvuus 13mm, pituus 11m ,00 Maali 0.95 l (Aerocoat) ,60 Liima AEROFLEX, 200g ,80 Liima AEROFLEX 700 g ,80 16

17 KOMBIFLEX DN 8 (3/8" mutteri), 2m ,60 3/8" mutteri ja tiiviste 769 0,90 DN 12 (1/2" mutteri), 4m ,60 DN 12 (1/2" mutteri) 30m rulla ,00 1/2" mutteri ja tiiviste 770 1,20 DN 16 (3/4" mutteri), 4m ,00 DN 16 (3/4" mutteri), 30m ,00 3/4" mutteri ja tiiviste 771 1,60 DN 20 (1" mutteri), 4m ,00 DN 20 (1" mutteri), 30m ,00 1" mutteri ja tiiviste ,80 DN 25 (5/4" mutteri), 20m ,00 5/4" mutteri ja tiiviste ,20 Putkileikkuri DN 8 to DN ,80 Työkalut DN 8 ja DN 20 puristusvaste (3/8" + 1") ,20 Työkalut DN 12 ja DN 16 puristusvaste (1/2" + 3/4") ,20 Työkalut DN 10 ja DN 20 puristusvaste (1/2"eko + 1") ,20 Työkalu DN 25 puristusvaste (5/4") ,20 Työkalut DN 8 to DN 20 laippatyökalu (3/8" - 1") ,20 Työkalut, DN 25 Laippatyökalu (5/4") ,00 Työkalusetti (laippatyökalut, leikkuri, DN12+16, 8+20 puristusvaste, 4x10 mutterit - 3/8",1/2",3/ ,00 Putki, ruostumaton teräs, joustava, vedelle DN 10 (1/2" mutteri), eco, 4m ,40 1/2" mutteri ja tiiviste DN10 eco ,00 3/4" mutteri ja tiiviste DN ,40 Kombiflex tiivisteet, vahvuus 2 mm 3/8" - 8.5x15 mm ,40 1/2" x18.5 mm ,40 3/4" DN x 24 mm ,60 3/4" - 15x24 mm ,60 1" x30 mm ,80 5/4" t - 25x39 mm ,80 Kombilflex ja Aeroline tiivisteet PTFE, solar, 2mm 3/8" PTFE - 8,5 x 15 mm ,60 1/2" ja 1/2" EKO PTFE - 11,2 x 18,5 mm ,60 3/4" PTFE - 15 x 24 mm ,80 3/4" PTFE DN x 24 mm ,80 1" PTFE - 18,5 x 30 mm ,00 5/4" PTFE - 25 x 39 mm ,60 Kaksoisnipat kombiflexille ja Aerolinelle 3/8" M/M ,60 3/8"-1/2" M/M ,20 1/2" M/M ,20 1/2"-3/4" M/M ,60 1/2"-3/4" F/M ,40 3/4" M/M ,40 1"-3/4" M/M ,60 1" M/M ,20 1"-1 1/4" M/M ,40 1 1/4" M/M ,00 17

18 Kanavalämmittimet Sähkölämmitin, 0.3 kw, DN ,00 Sähkölämmitin, 1.2 kw, DN ,00 Vesipatteri, 1.2kW, DN ,00 Kanava-anturi 1.2 kw sähkölämmittimelle ,00 Höyrynsulku teipit ja läpiviennit Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla muovista valmistettujen höyrynsulkujen kiinnittämiseen. 5cm/25m ,00 Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla kaikenlaiseen ilmatiiviiseen kiinnittämiseen. 5cm/30m ,00 Ilmatiivis tiivistyslaippa yhdelle 6 12 mm läpimittaiselle kaapelille tai putkelle. 5 kpl ,00 Ilmatiivis LVI-putken tiivistyslaippa yhdelle mm putkelle. 5 kpl ,80 18

19 Käyttöveden lämminvesivaraajat jossa liitäntä aurinkokeräimelle sekä pumppuryhmä STDC ohjaimella. RGC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 1:llä kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm,korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL1 STDC 300 l lämminvesivaraaja 2:lla kierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristysteineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 Käyttöveden lämminvesivaraajat pumppuryhmä SRS3 ohjaimella RGC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 1 lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus 1450 mm ,00 R2GC 300/SOL2 SRS3 300 l lämminvesivaraaja 2:lla lämmityskierukalla, emaloitu, säiliön leveys eristeineen 700 mm, korkeus1450 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat, yhdellä kierukalla NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliö, leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 NBC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Rosteri lämminvesivaraajat kahdella kierukalla N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys (sis.eristys) 600 mm, korkeus 1200 mm ,00 N2BC l ruostumattomasta teräksestä tehty varaaja, eristys ja elektroninen anodi säiliön leveys( sis.eristys) 600 mm, korkeus 1680 mm ,00 Sähkövastus termostaattianturilla NBC säiliöihin, 5-johtiminen, 2m pitkä kaapeli.vastus soveltuu esim. aurinkokeräinten kanssa. G6 / 4 ", 1 x 230 V. 2,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 470 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 3,0 kw vastus, 0-90 C nuppi säädettävä, ruostumatonta terästä, pituus ml. kierre 350 mm, vastuksen päässä 100 mm pitkä ei-lämpiävä osa ,00 19

20 R2DC lämminvesivaraajat kahdella lämmityskierukalla, eristetty R2DC-200 varaaja, emaloitu, leveys 584 mm,korkeus 1352 mm ,00 R2DC 300 varaaja, emaloitu, leveys 597mm, korkeus 1736mm ,00 Hybridivaraajat 1:llä latauskierukalla DUOE 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1625 mm, latauskierukka 2.4 m 2 DUOE 750/200, kokonaistilavuus 750 l, käyttövesi 200 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1880 mm, latauskierukka 2.5 m 2 DUOE 1000/220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, latauskierukka 2.8 m 2 DUOE 1500/300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, latauskierukka 3.9 m , , , ,00 Hybridivaraajat 2:lla latauskierukalla DUOE 2 600/150, kokonaistilavuus 600 l, käyttövesi 150 l, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus1625 mm, alempi latauskierukka 2.4 m 2, ylempi latauskierukka 1.5 m 2. DUOE 2 750/200, kokonaistilavuus 750 l, 200 l DHW tank, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 1880 mm, alempi latauskierukka 2.5 m 2, ylempi latauskierukka 1.8 m 2 DUOE /220, kokonaistilavuus 1000 l, käyttövesi 220 l, halkaisija ilman eristeitä 790 mm, korkeus 2035 mm, alempi latauskierukka 2.8 m 2, ylempi latauskierukka 2.4 m 2 DUOE /300, kokonaistilavuus 1500 l, käyttövesi 300 l, halkaisija ilman eristeitä 1000 mm, korkeus 2100 mm, alempi latauskierukka 3.9 m 2, ylempi latauskierukka 3.0 m , , , ,00 20

21 PS Ekonomik varaajat PS 500 E, halkaisija ilman eristeitä 600 mm, korkeus 1990 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 750 E, halkaisija ilman eristeitä 750 mm, korkeus 2030 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS 1100 E, halkaisija ilman eristeitä 850 mm, korkeus 2060 mm, liitännät 5x G 6/4" ,00 PS Ekonomik varaajien eristeet vahvuus 100mm Eriste PS 500 E ,00 Eriste PS 750 E ,00 Eriste PS 1100 E ,00 PS Varaajat PS 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PS 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 650, halkaisija ilman eristeteitä 700 mm, korkeus 1930 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F ,00 PS Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS 200 Eriste ,00 PS 300 Eriste ,00 PS 500 Eriste ,00 PS 650 Eriste ,00 PS 800 Eriste ,00 PS 1000 Eriste ,00 PS 1500 Eriste ,00 PS 2000 Eriste ,00 PS 3000 Eriste ,00 PS 4000 Eriste ,00 PS 5000 Eriste ,00 PS2F Varaaja 2:lla luukulla PS2F 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PS2F 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PS2F Varaajien eristeet, vahvuus 100mm PS2F 300 Eriste ,00 PS2F 500 Eriste ,00 PS2F 800 Eriste ,00 PS2F 1000 Eriste ,00 PS2F 1500 Eriste ,00 PS2F 2000 Eriste ,00 PS2F 3000 Eriste ,00 PS2F 4000 Eriste ,00 PS2F 5000 Eriste ,00 Huom! Laipat seuraavalla sivulla, eivät sisälly varaajan hintaan. 21

22 PSW Varaajat 1:llä luukulla ja 1:llä latauskierukalla PSW 200, halkaisija ilman eristeteitä 450 mm, korkeus 1440 mm, liitännät 7x G6/4" ,00 PSWF 300, halkaisija ilman eristeteitä 550 mm, korkeus 1510 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 500, halkaisija ilman eristeteitä 650 mm, korkeus 1650 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 800, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 1730 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1000, halkaisija ilman eristeteitä 790 mm, korkeus 2050 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 1500, halkaisija ilman eristeteitä 950 mm, korkeus 2340 mm, liitännät 9 x G6/4" ,00 PSWF 2000, halkaisija ilman eristeteitä 1100 mm, korkeus 2335 mm, liitännät 9 x G6/4" x ,00 PSWF 3000, halkaisija ilman eristeteitä 1400 mm, korkeus 2295 mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 4000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2355mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSWF 5000, halkaisija ilman eristeteitä 1600 mm, korkeus 2855mm, liitännät 9 x G6/4" F x ,00 PSW Varaajien eristeet PSW 200 Eriste ,00 PSWF 300 Eriste ,00 PSWF 500 Eriste ,00 PSWF 800 Eriste ,00 PSWF 1000 Eriste ,00 PSWF 1500 Eriste ,00 PSWF 2000 Eriste ,00 PSWF 3000 Eriste ,00 PSWF 4000 Eriste ,00 PSWF 5000 Eriste ,00 Liittimet varaajiin, messinki Tulppa 6/4" ,40 Supistuskaksoisnippa M-M, 6/4" x 5/4", tiivistyspinta 5/4" ,00 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1" ,40 Supistuskaksoisnippa M-F, 6/4" x 1", tiivistyspinta 1" ,00 Kaksoisnippa M-M, 6/4" x 6/4", tiivistyspinta ,20 Kuparinen lämmönvaihdin laippaan Lämmönvaihdin 0,6 m2, mitta 145x410mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,06 m2, mitta 145x420mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 1,8 m2, mitta 170x470mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 2,63 m2, mitta 185x600mm, 3/4 ", 1 kierukka (laippa-koodi 6231) ,00 Lämmönvaihdin 3,15 m2, mitat 185x560mm, 1 ", 2 kiurukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 3,6 m2, mitat 190x640mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Lämmönvaihdin 4,5 m2, mitat 190x750mm, 1 ", 2 kierukkaa (laippa-koodi 6232) ,00 Laipat varaajiin Umpi laippa - halkaisija = 312, ei reikiä ,00 Laippa,kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa kupari lämmönvaihdin (koodi ) - halkaisija = ,00 Laippa tiiviste PS2F, PSWF säiliöhin, halkaisija = varaosa (tiiviste = osa laipaa) ,00 22

23 Magnesium anodisauvat Magnesium anodisauva 400 mm, 3/4" ,60 Magnesium anodisauva pituus=400 mm, M8x30, RBC, R2BC and DUO ,80 Electroninen anodisauva Sähköinen anodisauva 200/150, 350 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 200/250, 450 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/150, 550 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 350/250, 600 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva 550/200, 750 mm pitkä, 1/2 "kierre, ,00 Sähköinen anodisauva DUO E varaajaan ,00 Syöttösekoitusventtiilit käyttövedelle Termomix termostaattiventtiili C, 22-liitännällä ,00 Tarkistusventtili TERMOMIXin kanssa käytettäväksi (vain kupariliitoksiin) ,00 Termomix termostaattiventtiili C, 3/4"-liitännällä ,00 Tarkistusventtiili TERMOMIX 3/4 (vain jos G 3/4 "liitos ) ,00 TSV-TV-MT52-Termostaattiventtiili käyttövedelle C, 1 "M ,00 TSV-TV-MT52HC-Term.venttiili käyttöv, suuri virtaus nopeus, C, 5/4 "M ,00 Sarja kahdelle tarkistusventtiilille TSV-TV-MT ,00 Palloventtiilit Progress Palloventtiili uk/sk 3/4" ,90 Palloventtiili uk/sk 1" ,90 Palloventtiili uk/sk 1"1/ ,00 Palloventtiili jatkoliittimellä sk 1" ,60 Palloventtiili kulma sk/uk 1" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 3/4" perhos ,00 Palloventtiili sk/sk 1" perhos ,80 Palloventtiili tyhjennys uk 1" ,60 EURA, takaiskuventtiili 1" ,80 23

24 Kalvopaisuntasäiliöt lämmitysjärjestelmille IN LINE LEGS SKIRT MB 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 3 bar ,00 MB 18 IN LINE - Paisuntasäiliö 18 l - 3 bar ,00 MB 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 3 bar ,00 MB 35 IN LINE - Paisuntasäiliö 35 l - 3 bar ,00 MB 35 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 35 l - 3 bar ,00 MB 50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla, 50 l - 3 bar ,00 MB 80 SKIRT - Paisuntasäiliö 80 l - 6 bar ,00 MB 105 SKIRT - Paisuntasäiliö 105 l - 6 bar ,00 MB 150 SKIRT - Paisuntasäiliö 150 l - 6 bar ,00 MB 200 SKIRT - Paisuntasäiliö 200 l - 6 bar ,00 MB 250 SKIRT - Paisuntasäiliö 250 l - 6 bar ,00 MB 300 SKIRT - Paisuntasäiliö 300 l - 6 bar ,00 MB 400 SKIRT - Paisuntasäiliö 400 l - 6 bar ,00 MB 500 SKIRT - Paisuntasäiliö 500 l - 6 bar ,00 MB 600 SKIRT - Paisuntasäiliö 600 l - 6 bar ,00 MB 700 SKIRT - Paisuntasäiliö 700 l - 6 bar ,00 MB 800 SKIRT - Paisuntasäiliö 800 l - 6 bar ,00 MB 900 SKIRT - Paisuntasäiliö 900 l - 6 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle HY 5 - Paisuntasäiliö 5 l - 10 bar ,00 HY 8 - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 HY 12 - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 HY 18 - Paisuntasäiliö 18 l - 10 bar ,00 HY 24 - Paisuntasäiliö 24 l - 10 bar ,00 HY 35 - Paisuntasäiliö 35 l - 10 bar ,00 Kalvopaisuntasäiliöt käyttövedelle, vaihdettava kalvo VVEF 8 IN LINE - Paisuntasäiliö 8 l - 10 bar ,00 VVEF 12 IN LINE - Paisuntasäiliö 12 l - 10 bar ,00 VVEF 25 IN LINE - Paisuntasäiliö 25 l - 10 bar ,00 VVEF50 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 50 l - 10 bar ,00 VVEF60 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 60 l - 10 bar ,00 VVEF80 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 80 l - 10 bar ,00 VVEF100 LEGS - Paisuntasäiliö jaloilla 100 l - 10 bar ,00 Paisuntasäiliot aurinkokeräin järjestelmiin R Paisuntasäiliö 12 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 18 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 25 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 40 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 60l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 80 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 100 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 200 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 R Paisuntasäiliö 300 l, 6 bar, aurinko-järjestelmille ,00 Huoltoventtiilit paisuntasäiliöihin 3/4 "Venttiili ,00 Yhteysventtiili ja paisunta-astian seinäkiinnike ,00 Ruostumaton teräs yhdysputki 2x 3/4 "F - 0,5 m ,00 Säiliön kiinnikkeet Paisuntasäiliön seinätuki, mukana ruuvit ja tulpat ,00 Paisuntasäiliön seinätuki, mukana 3 barin varoventtiili, ilmausventtiili, painemittari ,00 24

25 Regulus levylämmönvaihtimet, ruostumaton teräs Aeroflex eristys DV193 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h toisiopiiri Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h Vesi 1000l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG3/4"M 9 m 2 18 kw 29 kw ,00 DV xG3/4"M 13 m 2 27 kw 43 kw ,00 DV xG3/4"M 21 m 2 39 kw 65 kw ,00 DV xG3/4"M 27 m 2 52 kw 86 kw ,00 DV285 sarja Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) / Virtausnopeus (l / h) ensiöpiiri solarten/60 l/h/m2 Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h toisiopiiri Vesi 2000l / h Vesi 1500l / h Vesi 1500l / h kerääjän pinta-ala T* 10K T* 20K T* 40K DV xG1"M 7 m 2 13 kw 21 kw ,00 DV xG1"M 13 m 2 29 kw 45 kw ,00 DV xG1"M 19 m 2 49 kw 78 kw ,00 DV xG1"M 29 m 2 76 kw 122 kw ,00 DV xG1"M 40 m kw 165 kw ,00 DV 500 sarja DV503-20, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-40, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV503-60, 4xG1 "M - suunnitellaan tilauksesta DV 800 sarja DV800-30, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta DV800-50, 4xG2"M - suunnitellaan tilauksesta Lisää malleja tilauksesta, myös levylämmönvaihtimia, jotka voidaan purkaa ja puhdistaa. Lämmönvaihdin myös ilman eristystä - hinta pyydettäessä. Painehäviö, lämmönvaihtimien arvot ja muut tekniset tiedot ovat saatavissa sähköpostilla Arvot katalogissa ovat konkreettisia esimerkkejä ja ovat vain suuntaa antavia. Tarkat suoritusarvolaskelmat tietyille lämmönvaihtimille saat teknisen datalehden pyytäessäsi maililla joka sisältää tarkat tiedot ja kaaviot sekä suorituskyvyn parametrimallennoksina. delta T - keskilämpötilan erotus ensisijaisen ja toissijaisen piirin välillä 25

26 Pumppuryhmät liitäntäsarjalla auringokeräimille Lämmitysvedelle DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 DV sis. Wilo RS 25/4 pumppu ja liitäntäsarja aurinkoreräimen pumppuryhmälle ,00 Juomavedelle DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 DV Wilo Star Z NOVA pumpulla ja liitäntäsarja aurinkokeräin pumppuryhmään ,00 Pumppuryhmät läpivirtauskuumentimiin Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9913), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,80 Pumppuryhmä käyttöveden lämmitykseen, jossa FWC3 ohjain ilman uudelleenkierrätystä, 3/4 "M. Eristetty kuori, ruostumattomasta teräksestä tehty levylämmönvaihdin, Wilo kiertovesipumppu ohjatulla virtausnopeudella % pitää ennalta määritellyn ulostulo lämpötilan. Virtaama 2-40 l / min (lämmitys teho jopa 98 kw) ,00 Kytkentäsarja pumppuryhmälle (koodi 9717), ei uudelleenkierrätystä, 3/4 "F ,00 26

1. Soveltamisala. 2. Tarjous. 3. Tilaus ja sopimus. 4. Laatu. 5. Toimitusehdot, vaaranvastuu

1. Soveltamisala. 2. Tarjous. 3. Tilaus ja sopimus. 4. Laatu. 5. Toimitusehdot, vaaranvastuu 1. Soveltamisala Näitä IoAgrit Oy:n yleisiä Myyntiehtoja (Myyntiehdot) sovelletaan kaikkiin Tuotteiden toimituksiin, joista on sovittu sopimuksessa tai tarjouksessa (Sopimus), kun IoAgrit Oy myy Tuotteita

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012

HAPONKESTÄVÄT MATALAPAINE PUTKENOSAT LUETTELO 2012 LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta. Kehitämme tuotteitamme ja valikoimaamme jatkuvasti. Siksi varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta. Emme vastaa

Lisätiedot

Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä. visualisointi. OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT

Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä. visualisointi. OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT OHJAUsYKsIKÖT PUMPPUYKsIKÖT LIsÄTARvIKKeeT visualisointi MADe IN GeRMANY CONTROL TeCHNOLOGY Tutustu tuotevalikoimaamme kaikkea lämmityksen ja aurinkolämmön ohjausteknologian ympärillä www.resol.com AURINKOLÄMPÖ-OHJAUsYKsIKKÖ

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hexamer OY Pakurlantie 6 FIN-20380 TURKU PUH: 010 6176 120 FAX: 010 6176 121 E-mail: hexamer@hexamer.fi Web: www.hexamer.fi 15.03.2016 LIITE I 1(5) Yleiset myynti- ja toimitusehdot Näitä yleisiä myynti-

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Polytherm. Putkikoko on ollut 10,5 x 1,25.

Polytherm. Putkikoko on ollut 10,5 x 1,25. Lattialämmityksen varaosahinnasto 2016 Polytherm in käyttämä jakotukki, joka ollut käytössä n. 1989-1995. Jakotukin runko on messinkiä ja siinä on alempana menoventtiili. Paluuventtiili on ylempänä. Toimilaite

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / Termostaattianturi K pintaan

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta,

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, Yleiset myynti- ja toimitusehdot NRG Suomi Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle 1.1.2014 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan NRG Suomi Oy:n ( Myyjä ) antamiin

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C)

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C) 950x Via Circonvallazione, 0 308 Valduggia (VC), Italy Puh: +39 063 4789 Faksi: +39 063 47895 Vaihtuva-aukkoinen kaksoissäätöventtili valvoindustria ing.rizzio s.p.a. KUVAUS Vaihtuva-aukkoinen pronssinen

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA VARAAJASÄILIÖ / TYÖSÄILIÖ LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄÄN Vesitilavuuden lisääminen Virtauksen nostaminen Yhteet sähkövastuksille Pyöreät mallit: 300, 500, 750 ja 1000 litraa Ovaalit mallit: 1400 ja 2000 litraa

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä

Viiteno. kela 25 m ilman liiitintä LETKUT JA LIITTIMET Aineletkut Hajotusilmaruiskutukseen (aineletkut) Letkuston tulisi kestää erityyppisiä liuottimia. Hajotusilmaruiskutukseen Kremlin tarjoaa kahta erilaista letkustoa : erittäin taipuisa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT

JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT JÄSPI SOLAR PAK AURINKOJÄRJESTELMÄT ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY D100505.16 Sisällys 1. AURINKOJÄRJESTELMIEN OSAT... 3 2. YLEISKUVAUS AURINKOJÄRJESTELMISTÄ... 4 3. KYTKENTÄESIMERKIT... 5 4. AURINKOJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu STAG Linjasäätöventtiilit DN 65-300 uraliitoksella varustettu IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAG STAG Uraliitoksella varustettu, sitkorautainen linjasäätöventtiili mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Puhelin (09) , Fax (09) Vasatherm OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57

Puhelin (09) , Fax (09) Vasatherm  OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57 OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57 58 Kaikki venttiilit on valmistettu punametallista. Osa niklattu. Venttiilien valmistaja on Heimeier, ja niillä on CEN-hyväksyntä. Venttiilejä voidaan käyttää vesi/glykoli-seokselle.

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet. LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet.  LÄMPÖÄ JA VETTÄ Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet www.sentakia.com LÄMPÖÄ JA VETTÄ 3/2017 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi sekä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Palvelu. Metrinen Ø mm putkille (ulkohalk.) Lisätietoja Väliaine: Käyttöpaine: Ympäristön lämpötila:

Palvelu. Metrinen Ø mm putkille (ulkohalk.) Lisätietoja  Väliaine: Käyttöpaine: Ympäristön lämpötila: PNUIT IITTIMT Metrinen Ø 3... mm putkille (ulkohalk.) Norgren Pneufit ja M liittimet ovat valmiita käyttöön ja tarjoavat hyvän virtauksen sekä nopean asennuksen ilman työkaluja Pneufit sarjassa on yli,000

Lisätiedot

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla TA-PILOT-R Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla IMI TA / Omavoimaiset linjasäätöventtiilit / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R on suorituskykyinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA

TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNOSSAPITOTRAKTORISTA Kiuruveden kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjoustanne liikuntapalveluille kertaostona hankittavasta kunnossapitotraktorista. Konetta tullaan käyttämään pääasiassa

Lisätiedot

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA.

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. T-haara paljon helpommin Käytössä olevien järjestelmien laajennus,

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Univerin paineilman huoltolaitteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat modulaarisuus, tarkoituksenmukaisuus ja korkealaatuisuus.

Univerin paineilman huoltolaitteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat modulaarisuus, tarkoituksenmukaisuus ja korkealaatuisuus. Huoltolaitteet Univerin paineilman huoltolaitteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat modulaarisuus, tarkoituksenmukaisuus ja korkealaatuisuus. TEKNISET TIEDOT Valmistusmateriaalit Runko: ruiskupuristettua

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA.

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com 6/2016 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994)

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) 1 (5) JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994 1) 1. Soveltamisala 1.1. Kuntien ja kuntayhtymien tavara- ja palveluhankinnoissa noudatetaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Lämminvesivaraajien ja varastosäiliöiden varusteet

Lämminvesivaraajien ja varastosäiliöiden varusteet . Lämminvesivaraajien ja varastosäiliöiden varusteet Flamcolla on laaja valikoima lämminvesivaraajien ja varastosäiliöiden lisävarusteita, esimerkiksi lämmönvaihtimet, eristetarvikkeet ja lämpöantureiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta Kehitäe tuotteitae ja valikoimaae jatkuvasti Siksi varaae oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET TARVIKETIETO toukokuu2012 1 (8) RT 38233 613.3 Talo 2000 725.4 Talo 90 X53 SfB Hätäsuihkut Krusman Hätäsuihkut Hätäsuihkuja tarvitaan työympäristöissä, joissa käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Myös

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot