Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Kh LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24359-P001

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I 0317-P SISÄLLYSLUETTELO 1 Mitä ja missä on suunnitteilla? Mitä suunnitelmia ja selvityksiä on taustalla? Arvioitavat vaikutukset Osalliset Kaavatyön vaiheet, arvioitu aikataulu ja osallistuminen Yhteystiedot... 14

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (14) YPÄJÄN KUNTA HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavan vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn edetessä. 1 Mitä ja missä on suunnitteilla? Tarkoituksena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos Ypäjän kunnan Honkalan alueelle noin 87 hehtaarin alalle. Alue sijoittuu noin m etäisyydelle Ypäjän kirkonkylästä pohjoiseen. Alue käsittää maa- ja metsätalous- sekä virkistyskäytössä olevia pelto- ja metsämaita Ypäjänkyläntien pohjoispuolella. Kaakkoiskulmaltaan alue rajautuu urheilukeskukseen, josta lähtee alueella kulkevia hiihto- ja virkistysreittejä. Alueella kulkee myös hevosreittejä, jotka johtavat suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevaan Hevosopistoon. Kunnan tavoitteena asemakaavan laadinnassa on luoda hevosyrittäjyyttä ja sitä kautta työpaikkoja lisäävää maankäyttöä. Hevostoiminta on merkittävä tekijä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Alueelle osoitettavan maankäytön tavoitteena on mm. ravihevostoimintoihin ja hevosläheiseen asumiseen liittyvien rakennuspaikkojen ja kulkuyhteyksien muodostaminen, kuten eri kokoisten hevostallien ja niihin liittyvien asuinrakennusten, ravihevosille tarkoitetun valmennusradan, vesialtaiden, sekä tarha- ja laidunalueiden sijoittaminen alueelle. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös muiden palveluiden maankäyttötarpeet ja tarkastellaan suunnittelualuetta kunnan tavoitteleman uuden liikuntahallin yhtenä vaihtoehtoisena sijoittumisalueena. Viistokuva, johon suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ellipsillä.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (14) Asemakaavaa laadittaessa selvitetään suunnittelualueen luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot, jotka huomioidaan asemakaavan yhteydessä mahdollisin suojelumerkinnöin, kehittämismerkinnöin tai aluevarauksin. Kaavoitettavan alueen rajaus saattaa tarkentua kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Alustava suunnittelualueen rajaus

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 (14) 2 Mitä suunnitelmia ja selvityksiä on taustalla? Seuraavana esitettyjen kaavatasojen lisäksi alueen maankäytönsuunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maakuntakaava Alueella on voimassa Hämeen liiton hyväksymä Kanta-Hämeen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue (MT), lähivirkistysalue (VL) sekä rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue (Ar). Suunnittelualueen länsipuolella on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas perinnemaisema (MYp). Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty asuntovaltainen taajamatoimintojen alue (A) ja keskustatoimintojen alue (C). Alueen läpi kulkee ulkoilureitti (merkitty vihreillä palloilla). Koko suunnittelualue sijaitsee kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeäksi merkityllä maisema-alueella (vihreä pistekatkoviiva). Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ja Ympäristöministeriö vahvisti sen Vaihemaakuntakaava täydentää vuoden 2006 maakuntakaavaa, joka jää voimaan niiltä osin kuin alueita ei muuteta tai kumota vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa Perttulan alueelle on merkitty rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue (Ar). Suunnittelualueen koillispuolelle on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealue (ruskea viivoitus) ja kaakkoispuolelle valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alue (violetti katkoviiva). Suunnittelualueelle ei ole esitetty merkintöjä. Alueelle on valmisteilla myös 2. vaihemaakuntakaava, joka on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Valmisteltavassa maakuntakaavassa keskitytään erityisesti liikenteen ja luonnonvarojen aihealueisiin. Luonnosvaiheessa kaavaan ei ole tehty asemakaavan suunnittelualuetta koskevia merkintöjä. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (14) Ote Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella. Ote Kanta-Hämeen 2.vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (14) Forssan seudun strateginen rakennemalli FOSTRA Aluetta koskien on laadittu FOSTRA, viiden kunnan yhteinen vapaamuotoinen maankäyttösuunnitelma, jonka tavoitevuosi on Rakennemallissa Ypäjää koskien on esitetty seuraavaa: - Ypäjän hevosopisto ja Pilvenmäen ravirata ovat hevosharrastuksen kiintopisteitä. Seudullinen hevosvaellusreististö lienee maamme paras. - Urheilun ja liikunnan keskittymiä ovat Eerikkilän Urheiluopisto ja Forssan Vesihelmi sekä golfkenttä Ypäjällä. Rakennemallissa Ypäjää koskien on eritelty seuraavia haasteita ja tavoitteita: - Majoituskapasiteetin lisääminen - Hevosopiston ja Eerikkilän alueiden laajentumistarpeet - Luontomatkakohteiden saavutettavuus joukko- ja kevytliikenteellä - Ulkoilualueverkoston ja reitistöjen kasvattamien kaikki taajamat yhdistäväksi verkostoksi - suurten yleisötapahtumien liikennejärjestelyt erityisesti Ypäjällä Alueen kehittämisvaihtoehtoja on kuvattu seuraavasti: Vaihtoehto A: - Ypäjä laajenee taajamana ja kyläalueena länteen oman hevosen pidon mahdollistaen, maaseutuasutuksen vyöhykkeet taajamasta Ypäjänkylän ja Jokioisten suuntiin - Härkätien lisäksi myös Jokioisista Ypäjälle ja Humppilaan johtavien teiden kehittäminen matkailuteinä Vaihtoehto B: - Ypäjän hevosopiston alue laajenee taajaman suuntaan, koulujen alueet ja rakennukset hevosopiston käyttöön, kouluille uusi sijainti taajaman länsipuolelta - Ypäjän taajaman länsipuolelta kiertävä uusi yhdystie Loimijokea ylittävine uusine siltoineen. Palvelee hevosopiston ja raviradan yleisötapahtumia ja matkailua, rauhoittaa keskustan liikennettä. - Ypäjän taajaman laajentaminen länteen Loimijoen molemmin puolin. - Jokioisista Ypäjälle ja Humppilaan johtavien teiden kehittäminen matkailuteinä Johtopäätöksenä on annettu suositukset jatkosuunnittelulle: - Seudullista identiteettiä muodostavat rakennetun ympäristön identiteettikohteet toimivat suunnannäyttäjinä seudun rakennetun ympäristön kehittämisessä. Ypäjän hevosopiston aluetta kehitetään hevosharrastuksen kansallisena ja kansainvälisenä keskuksena. Erityisesti kehitetään mm. majoitus- ja muuta palvelutarjontaa.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 (14) - Forssan seudun vapaa-ajan tarjonnan kärkituotteita ovat luontovirkistys, hevoset, urheilu ja liikunta sekä teollisuus ja maatalousperintöön liittyvä kulttuuri. Hevosalueiden osayleiskaava Suunnittelualueen itäpuolella on voimassa vuonna 2003 hyväksytty hevosalueiden osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualueen läheisyydessä on mm. maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä luontoarvoja (MU-1) hevosurheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) hevospalvelujen- ja toimintojen alue (PH) julkisten palvelujen, hallinnon ja hevospalvelujen alue (PY/PH) asuntoalue (A) asuntoalue/julkisten palvelujen alue (A/PY) Ote kaavakartasta hevosalueiden osayleiskaavasta.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 (14) Asemakaava Varsinaisella suunnittelualueella on voimassa Perttulan asemakaava ja asemakaavamuutos vuodelta Asemakaavassa esitetty laaja hevostallikeskittymä ei ole toteutunut. Kaavakartta Perttulan alueen asemakaavasta vuodelta Suunnittelualueen eteläpuolella on asemakaavoitettu Perttulan alue, joka koostuu pääosin erillispientalojen korttelialueista, maatilojen ja hevostalouskeskusten korttelialueista, maa- ja metsätalous- sekä lähivirkistysalueista ja julkisten lähipalveluiden korttelialueesta koulua sekä kirjasto- ja kokoontumistiloja varten. Alueen asemakaava on hyväksytty vuonna Ote: kaavakartta Perttulan alueen asemakaavasta vuodelta 2010.

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8 (14) Kulttuuriympäristö Rakennusperintö ja valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Hämeen ympäristökeskus on toteuttanut Ypäjän kunnan rakennusinventoinnin vuonna 2009 osana Forssan seudun kulttuuriympäristön inventointihanketta (Vorski). Suunnittelualueella ei ole rakennuksia, eikä täten myöskään rakennusinventointikohteita. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Valtion hevosjalostuslaitos ja Loimijokilaakson viljelymaisema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Ote: valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristörajaus (RKY 2009)

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 (14) Perinnemaisemat ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hevosjalostuslaitoksen alueelle on merkitty valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitseva peltoalue on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Parhaillaan on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa inventoinnit ovat valmistuneet vuonna 2012, mutta eivät ole vielä tulleet voimaan. Kaikkien alueiden inventointien tulokset arvioidaan ja kuullaan kootusti, kun koko maan inventoinnit on tehty. Uusi aluevalikoima astuu voimaan kun valtioneuvoston päätös on tehty. Suunnittelualueen yhteydessä on ehdotettu laajaa Loimijokilaakson viljelymaisemaa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi. Rajaus on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kartassa. Ote:Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotus Kanta-Hämeen ja Päijät- Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualueen lähiympäristöön on osoitettu muinaismuistoja, maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja perinnemaisema-alueita.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 (14) Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan selostuksesta: Kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot, suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei sijaitse Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä muinaisjäännöksiä. Museovirasto toteutti vuonna 2006 historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnin Ypäjän kunnan alueella. Inventoijana toimi FM Johanna Enqvist. vuonna 2001 Museovirasto toteutti Hämeen Liiton toimeksiannosta Ypäjän arkeologisen inventoinnin osana Kanta-Hämeen maakuntakaavan valmistelua. Inventoijana toimi FL Petro Pesonen. Luonto Alueelle laaditaan kesän 2014 aikana luontoselvitys (Marja Nuottajärvi/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). 3 Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arviointi kaavoituksessa = Arvioidaan ennakkoon kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arviointi tuottaa tietoa kaavan toteuttamisen merkittävistä vaikutuksista. Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään läpi koko kaavaprosessin. Vaikutusten arviointi on suunnittelun työkalu, joka palvelee suunnitteluongelman ratkaisemista, erityisesti eri vaiheissa tehtäviä valintoja. Vaikutusten arviointi tukee myös osallistumista, kaavaa koskevaa päätöksentekoa sekä kaavan toteuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö asettaa puitteet vaikutusten arvioinnille. Arviointi toteutetaan tilannekohtaisesti. Lähde: Ympäristöhallinnon ohjeita

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11 (14) Vaikutuksia arvioidaan koko kaavaprosessin aikana sen eri vaiheissa. Arviointi raportoidaan kaavaselostuksessa. Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm.: - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - liikenteeseen - yhdyskunta- ja energiatalouteen - luontoon ja luonnonvaroihin - maisemaan ja taajamakuvaan - kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Tässä asemakaavatyössä vaikutuksia arvioitaessa painopistealueita ovat mm.: - elinkeinojen kehittäminen - yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys - maisema - luonto ja virkistys - terveellisyys ja ympäristön viihtyisyys 4 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat mm.: - kaavoitettavan alueen maanomistajat - rajanaapurit ja lähialueen muut asukkaat - yrittäjät - Hevosopisto Yhdistykset: - Hevosystäväin seura - Ypäjän kotiseutuyhdistys - Perttulan koulun vanhempainyhdistys - Forssan seudun kehittämiskeskus - Hippolis Ry - Suomen ratsastajaliitto SRL - muut osallisiksi ilmoittautuvat paikkakunnalla vaikuttavat yhdistykset Viranomaiset: - Ypäjän kunnan hallintoelimet: kunnan ympäristö-ja teknisten alojen viranhaltijat ja lautakunnat - Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY - Sallilan Energia Oy - Fingrid Oyj - Hämeen ELY-keskus: Ympäristö ja luonnonvarat - Uudenmaan ELY-keskus: Liikenne ja infrastruktuuri - Hämeen maakuntaliitto - Turun maakuntamuseo

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12 (14) 5 Kaavatyön vaiheet, arvioitu aikataulu ja osallistuminen Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Kaavatyön etenemisestä tiedottamisessa käytetään lehtikuulutuksia (Forssan lehti), kunnan virallista ilmoitustaulua ja www-sivuja. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Mielipiteensä voi esittää kirjallisesti: - OAS:in nähtävänä oloaikana - kaavaluonnoksen nähtävänä oloaikana - kaavaehdotuksen nähtävänä oloaikana Mielipiteet tulee jättää sähköpostilla tai postitse osoitteeseen Perttulantie Ypäjä. Nähtävilläoloaikana esitettyyn kirjalliseen palautteeseen laaditaan kaavan laatijan vastineet. VAIHE 1: VIREILLETULO Kaavoituspäätös on tehty KH 36. Asemakaavan laadintatyö käynnistyi toukokuussa Kaavan tavoitteet, prosessi ja osallisten vaikutusmahdollisuudet esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka asetetaan nähtäville. Kaavaprosessin aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on myös mahdollisuus ennen kaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Hämeen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, ELY-keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi (MRL 62 ). Kaavoituksen alkuvaiheessa, tavoitteellisesti elokuussa 2014, järjestetään tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvottelussa käsitellään muun muassa kaavan lähtökohdat, tavoitteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys. Viranomaiset antavat oman näkemyksensä mahdollisista lisäselvitystarpeista. Viranomaisneuvotteluun kutsutaan kunnanedustaja(t), kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee. Asemakaavasta neuvotellaan viranomaisten kanssa myös myöhemmin tarpeen mukaan. VAIHE 2: PERUSSELVITYKSET Perusselvitysten laadinta perustuu olemassa olevan lähtöaineiston ja aiempien selvitysten analysointiin sekä maastokäynnin tietoihin. Kesän 2014 aikana suunnittelualueen luonnonarvot selvitetään erillisen luontoselvityksen avulla. VAIHE 3: MAANKÄYTTÖLUONNOKSET JA ASEMAKAAVALUONNOS Tavoitteiden ja lähtötietojen valossa suunnittelualueelle laaditaan maankäyttöluonnoksia ja valmisteluvaiheen kaavaluonnosaineisto. Luonnosvaiheessa järjestetään yleisölle avoin esittelytilaisuus, jossa kaavan laatija esittelee kaa-

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13 (14) valuonnoksen sisällön, tavoitteet ja valittujen ratkaisujen ympäristövaikutukset. Osalliset voivat keskustella kaavanlaatijan kanssa asemakaavaluonnoksesta yleisötilaisuudessa sekä jättää kaavasta kirjallisia mielipiteitä nähtävilläoloaikana (MRL 62, MRA 30 ). Asemakaavaluonnosta pidetään julkisesti nähtävillä 30 vuorokauden ajan. Kunta pyytää viranomaisilta alustavat lausunnot kaavaluonnoksesta. Kaavanlaatija laatii vastineet kaavatyön aikana jätetyille mielipiteille ja lausunnoille sekä ottaa niiden sisällön huomioon mahdollisuuksien mukaan asemakaavaehdotusta laatiessaan. VAIHE 4: KAAVAEHDOTUS Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi (MRA 27 ). Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää kirjallisia muistutuksia kaavan sisältöä koskien. Kunta pyytää viranomaisilta lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaavanlaatija laatii vastineet kaavatyön aikana jätetyille muistutuksille ja lausunnoille sekä ottaa niiden sisällön huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. (MRA 32 ). Muussa tapauksessa kaava viedään kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. VAIHE 5: HYVÄKSYMINEN Tavoitteena on, että Ypäjän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan keväällä Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville asettamisesta alkaa 30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin kaava saa lain voiman valitusajan jälkeen, sinä päivänä kun sen hyväksymisestä on virallisesti kuulutettu. ALUSTAVA AIKATAULU: kuukausi SELVITYKSET MAANKÄYTTÖ- LUONNOKSET LUONNOSVAIHE EHDOTUSVAIHE HYVÄKSYMISVAIHE OSALLISTEN PALAUTE NÄHTÄVILLÄOLON YHTEYDESSÄ

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14 (14) 6 Yhteystiedot Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Ypäjän kunta Jouko Käkönen Tekninen johtaja puh Vesa Ketola Kunnanjohtaja puh Perttulantie Ypäjä Kaavan laatijana on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Tampereen toimipiste: FCG / Tampere Maritta Heinilä Suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-506 Pyhäjärvenkatu TAMPERE puh

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot