/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #"

Transkriptio

1 ! "

2 ..*. /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # # )+ # 4 * #/. ) ##! # *! # *), #. # 4 # #/. ) ## * # 6, #. # 4 # #/. ) / ## * / #/ 7 / #/. / #/ 4 # #/ # #//. ) # #/# * #. # 7+* ),#. *. ' ) 8 )9 8 / * *)

3 : #.*, ). *. ; * /. 2,*% /. * /. #..*) #. * #. # ' # 8 # #/ * / ;* /. * /. / *) // <:, //. * /#. /# ' /# 8 /# 9 <), /9 9. * /9 9. /9! 8 /9!. * /9!. /! ; *,=, #. * #. # '"* # 8 * # 9. +,* #! ) * #

4 >#/? # $ %&%'() ' ; *,* ++ +,) )+ * *) ;),+*, 4 * + + *",), ") $ +" ) ), **, " ) ), * * +), )+ ) * ), 1+ * * * *+.++,+ + ) " *1 *, + + *, ). ) *, )+ ) 8" + * ) * )++, + 4+) ) +* )+" ) +)++ *) ), * 3 ) + ) ), +*, " *, " * +) ) )" +) 1+)++ " ) " *((. + + *)++, 8" + )++ * + ". ) ) ) " +)* ).* * " *%, ) ) * ) *+) * * +) >* 1?, * ), * + )+. * ) + *,, *+,* * * * 8 ) * *), * * *

5 >#/? + %&'',( - %&'&()((,&. -/$ %%*(0 2* " * +. " ) +, * " ) *. ), ) > 1..1 " )+?A *)," 1 + * ) * =,,., ) " *. ) + + ), ++ * % '"+* ), 1'' <' 2,' ;*1* 8' 7+**.'. 1*) + * + ) ) 1 *, ), ) * * >2? + + 0*, *) " 8 )+),, * : ) 1* )* "*", ) 0* )+), *+) ) )+" 1+*)" *,* '" + * ) +: 0* * + 1 +, 4 " 4 *1 + ),*, : * * 1,, : =" ),+ + 0* ) * 1 * * ), " 4 * + ),"

6 >#/? *)1+*)1 *+),,, ) + : C D * $ + +*, +, 1+ ) $ ** ) *" +*) 1+*),. * * + *) +1+), )*, *,* )" 1 + *, * " -/,&&%'( -/+ ('),00' ' *, + )+" ),, *), " ) * ) *. " * + " 4, 1 +* *) * + * " *,* 4 * * + * )" + 1 * ) 1 " ),+) *". + ), :, * " 4 *,., ) +) * " 4 " * 1+ * )," *) * " > 12? ; *, * )++ + *" *. ), + *, ",*' +" *1 + + *,, * 2+ *, +" *. + +, ) *, * ' * ) * =,," ** 8, *> *)E*)?)

7 />#/? ' ) * % 6A 1 A = 1 / " =, 1 " 2 -/- &%'( < + **1 + * *, + *1 )++ ** 2%+*).+) 1 *,=, >2?)) *,0*, +, * *,2% * -/" *%%(( 8*2%* =, ) 8*+2" + *, =, )) *2 ",' * 2%)=, * + * >2? ; *,2% *) ) " *+, * " $ 2" +++ * + ) )+), * " +*) ) * ) 7, ) " * + ) 2%+*) ) " ), ) + *), * *". *" 1+* )* $10A1$) 1;16122!9#=,---, 13<$

8 #>#/? " % %.'(,0&()((,&. "/$ ')). ), + + **++ ), ), * 1 + ) * ) ) * 1+ ". * * % 3'"* * ) * 8 *), 8 *)B,G, 6, 7 # #. 3'"* * 8 3'"* *1 *+), 1+) )+ 3'"** ), >=,?0 + 1,, *, + 3'"* * * * B,? * )" ))+ + ", # ) * ) *,* + 1 +,* * + " +) ) " )" * ) )+ +,, # 4 ++ * * + * *+ * + + ) " + 8+) * + *) "/ > *? )* * +.* * )* +" *) 1 * + ** 7 1 ) * >2? ) * + )+ *" 6F01 );41!9#1,, $ 13<$

9 >#/? 1 * )++4 " )+)+ )++'" * 1)++1 * " ) *" + + ** * + +), ) 8 *)+ ) + ".* *,) I#, < * )* *. * ), " 1),>2 1?, * ) < * ) % >- B-?JK >? +- J 1-J ) 1J * LBM1 J LM,%*%J>?BLBMJ#LBM 8*>?, # * * ",!!1#N < * *,,+) ) >? +1+ * * " L2 M ) L2 M 1 ) L M, JL2 M BL M OBO>L2 M BL2 M? >? 4 ), >2? 1* " *) * 3,* * *, *;, *) * + * 1 + *" * * # # )+ ;) + *),* * ++ *) " *)+ +" 4)+*,> ), 2 B? " * 1+ * )+" 1 ) +)", + )+ ) 7 * ) * *) " ++ *)+" ; )+ 1 )+ " *) * *

10 >#/? 8 * +*) *" +* *1*, ) + ")+ *,, + * )+" 1+,+ *,. )1 + +., ** )+ + )+ 1 * * + ) **1 " +> ** * *?; * * 1 + *, >?; " * 1* ) " ;* 1*, ", + * ) ) +)++ 0 )* * >?1 + * 1* ) ) ' ) # * * ) * ;, ** 4* * $.< > =?1 <.< >)?1* + $' ), ) + 4 ), * ) +) * + 4 * * ) > /+? #/. ) +), *), 1*+*1+ " ), +." * ) * * " >O#"9"N?1 ),),1" +*), ) + *, ) *+ *,* ) *" * )1#"N "> 9 "N7+ "N? ", * >8*? + ), *,,+3'"+ 1+ *, ) < ) >+* 3'"?,,+>7 P?1 +,* * )>27?.* $)+$1 * * 1+ 1'..' 1<!!1 +

11 9>#/? * ** ) " )+," >8*+8*/?. *), ),," 1+, * >8* /? ')) '4((,)() 23! 9 # / " "# "/ " " " 011%') %'('( 2!3 8* ) * Suheellinen otsonin tuotto Jäähdytysveden lämpötila C 8*) +), *,),

12 !>#/? 8*/ * )+ 8* + *, * " ),)1 "# ) * ++ " * * *1 + ) * * ) I * * *) +* * * ) 1+ * )" )+ ## <) * + +), ", 1 + ),, * * * * ) < 1 *" 1), *)8 " <), ) * " + 1*) " ) ++) # * *) 1+ *,* + * ) +, ) + +1 ; *, + G ), * 1 * )+ ), " +.* ++ 1 " *+ * ) "

13 >#/? 1+) + *) ++ +), $ + 1 * * " *), ; + * *1 * ) " * ) *) *" ) ), * ) ) >#? < * +, " ) +* * $" * ) + )" + * 1 *,)," ) ), +)* $ * " 1+ " ; 1* ), ** ) * 8 * 1* " "/ %*4,'6' *)* 1 ) ) ) ) ;, *) ) ) + 1) ",, #. *), >+? ),,," = ).," ) ), 1+ )+), * )+ " *), * + " *). *) " Q ; *, )+),, ) * 1 )" +,, * )** + +2 * *, " +,, >8?1 ),, >82? ),",>72?7, * )+*, 0 >1 / "? * ) 8,1 + + * ) +*,, *, *)*) 1 +, ", )* ), 1+ *," :, 8 ), " %. ) ) >#"N?+ "

14 *, *. " *)++ +<>721 82? #N. *, ')++ )" * +** *) + + ",)+ * 4 + *, )* + * *+, ", * # 4 4 * * + * **, " +1 * + * ), * + 4 * + * ) "1) *+1+ * * " ). +* +0*,>2?, "*2*,, >H?*) " ) *) *,,) )* *) * ) 1 + ),, *) ),*,*) +". * ** ), *" * +),, * 1 +, *, ) * *,, * " N* * * "/N1 +*, *) )* # *),: ) )) * ), 1 +, Q 0*,>2?* * * * >""E?* * * ) ; *++ " **, * " *) <), )1 " ) ; **) * *, 1 + ), *, $), *, ) +.)*, ), *) 1 ) + *)* ) >84 /?,)+. *,, *)) ++, )", *)*) *

15 >#/? 8 * +*, " / 8, 1 *))+ ",)+ +*, #. " *, ):,, * )," +)+ ) )) * ), 4*) + *), ** * 2 ), *, * " *) * 4 + +* *+1 +) ) *,++*"., *, 1+ *) " *, * *)", ) *1 )" *) >8*#?! 9 '(4 2 3 # / / # 9! *#< *), ),,>"? * )*+* *, ), * 1+, +, * $ " *, + *,, )* 1 " * * ) ) *1,",) )** ) *)", 1 + * * " +) * " )*,*, *, " * /.1 16,R1.1, =,,S F. %4 1 R101-)1"6S # 810;1) + 18, 1. 8<1!!!1#

16 >#/? #/. ) 8 * ) >#?, ",, * +* *)).+ ",, ), * )+ * +*) # 8 ", * ) + * " >"!# N 02? *)++ ) " * * ; *,)++ * "+, * + 1 +,, >8?1 * *, * * ", ## * "/+ 8'6' 8 * * 1 ), ** *++, " *,*, ),;, " + ) 1 " *) ), ') ", *, ),++ * #. 6, )+ * " 2* ),,: *, * 1+ " ** : ), * *" )+ 1 * # 4 6,, * ) " * 1, )>H1 BB? 8 *>T1 BB? * * ** * >H?1+ " 6, *, **, *) 1+*, " :, *1+ * # 6, "#* +)+" 1 ) +, ), *"+ ), 1-1

17 />#/? 8 *+) +)* *" 6, ), ) * ) > 1 1* 12"? * * ) + +)+1 +, " *, * ),* ", #/. ) 4"+ *)+ * * ) " : >*+? *, " ), + *,0*,), : " * >?+,) 8 * ) + " *) * ) : ) ",,. :, * + *, ) )+*) 8 * " ) ), :. ",)) +*) =," ),), * *, + 0*,,, )1+, + * 2) *, * * **) ) +)" 2>H#?), : 4: ) +, * ) 2% : +, *+.)++ ) ## * "/- ('((% 6, ** + 1 +, " *, ** )*+ " * * ; " 1*,:, ) *,, ) 1 + * *. *, 1+ *, #/. 1 " 2+), :: *, " * * " * )+ * * ) 1+ )+" + +

18 #>#/? #/ , * /1#+ B) 8 * * ), * + ) 4 " ) + 1 *, * #/ 8 ) + * * 1)" *, +, 1 " * * + ),), *,+" * *) * " 1 * 1 + ) " *,, *) * #//. ) * " #/# * 9 %&',%'( 9/$ &:.*() %&'%46( ) %BBFFF, ==B ) *) *) +,*), 0 ) )*++ +) 8 1+,+), 7+* ) + *, *0+ 8" + *,), * + + * * + ) ) *, + > +% ),?1 2%*) + " * +) + *,1+" ) ) * ", * * * *), " * 1 + * ) ' " *, * )* 1 * + *' " *1+,** " * $ * +, * ** ",, * + * 0"

19 * *", 0 )++ + * + " * + " 1 + * * 1*, ), ++ " + * *) *1 +* **) $) )+" $) * >"#?1+ *) * B)"Q B)>.* )+) ), *)?$) ) * * * *". * +)*),,*. * 8) + )," ) + + =,, * + * * " *. ' ) : + * * ** " + 0+"8 2 * " 1.3? B1 *+ *,* **" B, +) *,*" < +% ),0+ +*" * + )+, +1+) ) * ) " ' ) + >)1? ". ), * =,, + +)*" >8*?

20 >#/?,;6 / 2&7<,3 # # # $ $ $ $/ $# $ 8*=,,* +0+"8 4= > / "?)* =,," * **,>8*? / 2&7<,3! 9 # /,; $ $ $ $/ $# $ *=, *B 8* >628? *) )* *+) 1 + *+), + * 2% +* >8*9?2" **" +) =,,>2 " + J?2%

21 9>#/?! $ $ $ $/ $# $ 8*92% +0+"8 8 ) 2" *) * " G + * $ "# >8*!?1 + 2% " +* >$? * " * ** *1+ ) 8* ),1 *, +* " *), *+ 2%H90" * * 8" ** * * )* " >* )?4, * " +. * ", + *,2* 91#

22 !>#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph, lämpötila ja H2S ph / lämpötila [oc] H2S-pit [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*!; *,2"* **, + $%"# 2 +* " +) 3 1+, #N ) 2"*+*) :" 2"* >8* 9? *) + ), *) >" G?$), +*, * * *2"* * * +* >8*? 1 * 2"* *. * "* *,,++1, *

23 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph- mittaukset ja virtaamatrendi ph-arvo Virtaamatrendi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph Virtaamatrendi 8*2"* ** $%"# 4* + * * >8*? )* * 8*+ *,, 2%**" >) * )?) * *,1+, ) " * + * >?*.+) + * " * NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 Virtaamatrendi ja rikkivetypitoisuudet Rikkivety [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA H2S [ppm] Virtaamatrendi 8*0*, ** $%"#

24 >#/? $ + *,0,O" "* * * ) *) 1 * * * * + *,* *8* * *>8*?1* ) = "> " /? =, Redox pumppaamoittain, Nurmijärvi vko mv *$ ",O" 1" " $ 2" >"? >$?, *. * * **,) ), *1 ), ) $*) * " 1+,), *0*," * + + " *), * *), * + * 1" + U U * *) ), " ), * " + * 8* ),, " +2"*+*+*) 8 + * ", * ) * 2"*+ )" + ) *+* 1+*", * 2% 4 + 2" ) * " +/"9 + *, +, *++ *),

25 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1, imukaivo ph, lämpötila ja rikkivetypit ph-arvo, lämpötila [oc] H2S [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*; *,2"* **, + $%/"9 *, + * * >)? ) *)* " +9*8 " * *; *, " " * * ***" * * + 8 *, ) * *,1+" * * + > /? > 8*?. +),, +*" 1) ) + *" * * * 0,O" + + " +1+=,, *4 * * )1** + * * *. ) >8*/?1 ) +" $*, >$? * * * ' *, + * + ) *"., * *

26 >#/? Redox, Nurmijärvi vko mv P / 8*/$,+*,O" 1 $J+) * *) +, " 1+, * * ) ) >$? + < + ) ) " ;* + * $$# * *, *,".) * " * 1+ ) * *" ** +), ),, *, * " ) )+ + + * >8*#?2 + * ) ), 1 + " ) )+ 8* * ) *)

27 />#/? 8*# ",," ) ) * B) " ) * ), * * * * B) +)* 19B># B)?1+ + ) ), 4 ++, +*>* *8*#?1+) * + +*, " + * : ) ",., *, * B) " +1+, * B)N ) 2 *), U),U N )* B)* B)8 )1 *,,, *) 8 ) " * )1*, *+.*, *" 1 + )* * " + ), $ " 1 + * 1 + " * " * >*1 +), 1,? 8 ), ) " * ), 1+), * $>$? * >#9 "?* *+" ' * * * #!+8 2 " +* *), * B)*,*, * * 1+ )+" ) <, *" +), *>?1+" >2? * 1 " > B)?+" *, * > B)?. " > *?/ +*"

28 #>#/?,* " ) 1 * * *". ) ) ) )1,, " )1 +, * * * " > # N?), >? +*,*+* ), " * * *), *4 * " +., + " * *, ++ 7, * * " * *., " + * * 1 +,!.) ) 1+ *, * +$ *)" * **) ) 9/ ')(),=%&%'( 8) > 4,16? : " ) 6 " 3'"+ " 4,..* *,, B)1 B)"?),>.102?* ),*" * : " ) : + " *>.1.?. 4," 6.', 2) + *, '>.? * + V: 8 ) 1+ 1 *" * *. 4,.G : ") B) Tuotto-% ppm** mg/l mg/h* mg/h / teoria , , , , , , , , W B)*

29 >#/?.6 G : ") 1 " # B) ppm mg/l mg/h mg/h / teoria puoliteho 9 0, kokoteho 20 0, ), *) *" 1 +* * 9/+ &((() *(6() %&'%4((. ).*,2)+'" + * + * 4 + ), " + + 2) ** + * I' " + * +* 3$4 0= - ) + * 4 * + + * *" + )4 *+), **1+ " 8* + )' * *** '* + * )+ 0= -* *, ", ', * + *, )++* >8*?2" * *" * + " *, +) * * ".* ** +* + * * * )+ 2* +,* + * * * 1+, )++ ". *) * " *) 1 " * + * * +,)++

30 >#/? 8*', ' * 2) 6 " >? 1 "+) ) ) ' +, *), >? ) + " )+1 * >2?. *. ) * * * +, ) " *), " )*, +2)* ) ") ; * =,, +,1 ) + * )" )* * ". ) >* "?+)>*?.+), * " * * 1++ *) 4 + " )*, 1 + *, 1*, * * $ *) ) )",) *+ *,)+1+ *,, )+ * ) ) 1 * < *), " *) *) 1*

31 9>#/? ; * ; "+=",, 2=, 1* " ) ' * 1 ) * ; *,2>8*? *" *9"!1++ *,* =, N)) *2 ", Jäteveden ph, Tampere vko ph 8 7 Villilä Hyhky *.),+ *,2"* +, =,, * )* ) > 8* 9?1 + * ', +* " ** + Jäteveden sulfidipitoisuus, Tampere vko ,80 0,70 Sulfidi, mg/l 0,60 0,0 0,40 0,30 0,20 Hyhky Villilä 0,10 0, * $>/.),+ *,=,, +

32 !>#/? = + *, * )", + * $, 8*!? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tampere vko Sulfaatti, mg/l Hyhky Villilä * $/.),+ *,=, +" *" ), + *,, > 8*?' +), + *. +" *,*+*) Jäteveden BOD, Tampere vko BOD, mg/l Hyhky Villilä *?/.),+ " +

33 >#/? 2++ *), ) 1 ) * + " 2) + ", # B) 9/- %&%'(.&((),))) '(6) *(' 2 *), 8 + *", 8) ), + * $ +" *,),, +, 1 + )+ B) " )8 * * " *), < *),, 1+ * +" ) 8 +), ) +), " 2 >8182? " *) 1+* )**, $* ), 1 ) +* * /. * 8) * *), ))+),, $), ) *>"?" )*, /. 2 * )* < +*)) >* /"#?+ " >*#? 8), *), * *)+)",,.) * * *",, +* )+, +, )+1+ ; +), 1 *, + )+, ) 1+ " *) < +)+ " *, + *) 2+ " ), 1+ )+ * " * *, + )+ 1, " 1+, *2" * * * =

34 >#/?, *, " *, *,," *) 1* ), 9/" %&%'( ',) *('4,,%'(,. ) + *, * * ;G7" $G8 +* #), + *", *#*, ** ' +)* ' $<2 + ##' " >O ##? ) * + $" * *;" * *> #"?, 1$" $+ * $G8 "* ' * 1+*, + )+) )* 7 * 1 + +* ),* )", + *) *)++ < 7 * * ) 1 + )+ *., * *), 1 + >81 82? *) #. *.* + +, 8), )* + ) " *=,, * # #. ' ++ *, ),++ " + *, + *;"8" * * ), +, " )7,*+ * * +, *; *, 1A?1= "+=,, 2"* ) =,, )" ; +*) * * >8* 1 8*? 7, " * $+$* ),+* ; *, * ), + 8 ) *) *. +,** + " * 1*

35 >#/? Jäteveden BOD, Tuusula vko BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "# Jäteveden BOD, Tuusula vko 24 BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "/ =,, > 8* 1 8* /? ** *" + +,+ ), =,, * +,1 +*,* ",

36 >#/?.(*(6() ',;6'' ', *%$?$$! 9,;6 &7<, # / $ $ 9 # 8*=,, + "# Jäteveden sulfidipitoisuus, Tuusula vko 24 Sulfidi, mg/l P1 2 P2 8*/=,, + "/ =, >8* #1 8*? * ), + * *" ) ). ) * +, +"

37 />#/? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P *# =, + "# Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P2 * 9/ =, + "/ ; *, 2"* >8* 1 8* 9? ) * ",= "2"* ) " *=,, *,", =

38 #>#/? Jäteveden ph, Tuusula vko ph P1 2 P *2"* + "# Jätevesinäytteiden ph, Tuusula vko ph P1 2 P # 8*92"* + "/ *, 2"* * + ; * + 2", * > 8*!? 2 + 2", $% " 4 *)* * : I 2"* )9"!>4 + ),*?

39 >#/? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamo ph- ja lämpötilamittaus ph mittapää mahdollisesti kuivana mittapää kiinnitetty uudelleen lauttaan (oli veden alla kaapelin varassa) Lämpötila [oc] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] 8*!"G >2+?1;" #. * >2? +),++" *1 2 +7* >8*? * " + 4 * +1 +, * * *, 4 ) *) + 30 TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (viemäri-ilman poistopiippu jäässä=mittauspiste) H2S-pitoisuus [ppm] PITOISUUSMITTARIN PARISTO TYHJENTYNYT JA LAITE SAMMUNUT 0 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:0 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:0 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:0 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:0 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:0 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:0 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:0 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:0 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:0 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:0 PVM 8*0* ;+*

40 >#/? 2 + * >8* 1 8*? + + >$"8? * " * * * + *) *+ ), " **) I 9"* " 40 TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + * "# TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + *

41 9>#/? $ + +) " * * ) )>H?1 **>8*? TUUSULAN VESILAITOS (mittauspiste: betonirengaskaivo) H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Ilmanvaihdon poistokanava [%] 8*$ +$+" # 8 * ), +", >71 8* /?. * " *, ) ) +, + *, )) = : =", #. *+ 1 +, + ",),*

42 !>#/? TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste: ennen aktiivihiilisuodatusta) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 H2S-pitoisuus [ppm] tulopuolen mittari näytti jälkikalibroinnissa vain puolet todellisesta==> kenno vanhentunut ja vaihdettiin Aktiivihiilisuodatuksen jälkeen mittaus ok, pitoisuuksia ei havaittu koko aikana PVM H2S mittaus [ppm] H2S korjattu [ppm] 8*/0* ;+" / 7 * *, + * >8*#? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamon painelinjan pää H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] H2S korjattu [%] H2S mittaus [%] 8*#2",+ +"/ 0* + "/; +* * *)>"?, * + *+1+, )* * +* N% >/ *"

43 />#/??, ) ** )* 8 ) *. *), )+1+ " ), 2 * #" B)* * *), + " B)*., *) +) * *) +) + " * )* *) ++ *), ) *1 + *,+) # B)* 4, " 1+, " #*,+ # B)* *., * ),, * *"),, " ), N% )+1+,*) * )1#* 1+), ) * #/ * 7+*), ) * 1+", * *), * * * " +, )++ ) 1 " *) * 1 + )**) +)+ )+ * 8, 1 + * *) * " * ) * #" * + * $ * " *)++* *) 8" * + *+. )" *+ *, ** * ) * *1 + 1 > 8*? 2* + * *), + $)" 1) * ), *) *)".++ *" * ***** *>+ *? * + ), *". * * +* * " * $ ) UU * +. * )" +* **) ) )" + *+ 1 ) ) *. ) ) )> B)?) " ** **> B)?

44 />#/? 8***), 9/9.*()..) %&%'( * " )+) +1+ * ) * 8) + < " * * " 1+) + )+ " 1. * " > 12? * + ) * ) ) )+ * ) 1 + " + " * = = >7"? ", * + 8 * ) ) )+) + )* 2+ + *+) ) * ) 1 + * * 0 + +), * ) " * *1 * * ). *. ) * + + ) * *". < +* ".*) *1+, " * 1+ *" *.*)*))+$" +) * "

45 />#/? *, + * >8*? < " + * *+ 4 * * *) *" 1 ) + * + *) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo, käsittelyn jälkeen H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8*2+*, + 9"9 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma mittauspiste: Käsittelyn jälkeen 30 2 Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Käsittelylaitteiston poistokanava [%] 8*9$ + +9"9 4, + 1 *" 0 *), " * )4 >8*!18* /? N*,1, * H + #"# N

46 />#/? $ )", +,. ) " +*, > 1? " *) 8, : = >#?+ ",,:+< " 1, *) >*), < +"?. ) *1 * ", *, *, )>N?1+ 8*//. * *, +.) * * * 1+ +*, " 70 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Imukaivo [ppm H2S] PVM Käsittelyn jälkeen [ppm H2S] 8*!0*!9"#!2+"

47 //>#/? JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Imukanava [%] Käsittelyn jälkeen [%] 8*/$ +2+* +!9"#! 0 +# B). " ) )+ + +* " * * " ) * 4 * * * +) * *) 8 ) * *" )* * + 0* * ::,1, ** Q $ * *)*)+ 1 * ) 8 )* + ) * + *) 9/ ') %))(&() ='6&() %&%'( <', + *:, + " ** )+ 8* ), * "++ + *, 6,, ):", 1+ "*. " *> 1+ :*?+ * :, *) 6 ) "

48 /#>#/?. *. * :, +** +,1+ * * * * ++ *,. ' 8) * "++ " * + * 1 +, ) * ) =, 1 *)* ", *.) + >.? + * " 1 ), *++ *,,. 2"* * * 1 +, " *, + *,,> " 12 "?.* + * Parametri Laatu Kiintoaine mg/l ph 7,8 7, BOD 7 mg/l Sulfaatit mg/l *, ) 4 +) ), >" *,? * $ + ) + > 8*/1 8*/? * +. * N*,1 * H"# + *

49 />#/? ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : :00.. 0:00.. 3:00.. 6:00.. 9: :00.. 1: : : : : : : : : : : :00 PVM H2S suodattimen jälkeen [ppm] H2S suodatinta ennen [ppm] 8*/6, *, ) ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Suodattimen jälkeen [%] Ennen suodatinta [%] 8*/$ + :. :*) '),)", +, 8" 2"* 1. 1 " *,), ) )2" *, * *: *" *, " **1+" :: ) * 3 + 2"* 11* +

50 />#/? >/ N?1 * * >1N?, )2"* *,, " + *+) >? 4 ))" * *), + *, " 2"* * + " * *, 2 +. *, *, *) >N? * 0* +*),.* )* ;*" ), >8*!?8, * +* )1*",,,, *).,,, * " ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa (tulopuoli) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM H2S ennen suodatinta [ppm] 8*/0* 4 + "! + + +, *" * * 1+" )* ** + *,)+ 3 *") ) ) " 0* "!* " 3 :, *, " +N% 6, B)+*, 2 >1 B B? ) *2 ",>H? )+ *) * 1"1 B B*$ *1,

51 /9>#/? *., * *, * " *+. *:,, ) * ) 6, " *, * * *, 9/> ') ),46() %&%'( <', ), + * + *,, 1+ *, ) " *) >8182?+ " >84 /?,; ) )* 1+ *, *) * *)), * +" * ). ) * + *, *, ) + * 1+X " > *,?<+ * ) " + +;+ *,=,++2" " )1* + *, * ) *" : +)+) +2+) ) " * * 9. * 8), ) *, 9. 9/ () %&%'( 0* "* " * 1+ **",, " * * 0*." *" ),, * * + * *,, 8) * " ) +, * * * 8) * ) *)+1+,***), * ) * *+ *,) " 8 ) + *, * 8" +* ), + * * " + *1+ * + **+) * * )+) + + *), " * *, +)!. * 8) * *) * *", + + 8), )+ )

52 /!>#/? +, 1 * ), *,. ), * * * ), +,*1+, * " *!. 0* ++ *) + *, + * * " ) ' + >8*//? *, * ) **, + + 0* N% + > * *? 4 " + *, + * *,", $ ) *, *"9*+++1+*.",* I + >"9?, *) * () *(',' &%'( $"/$$//$$/?? # '' 2&3 / #% #% #% #9% % % % 9% % % % 9% 9% 9% 9% 99%!%!%!%!9% % % % 9% % % % 9% % % % 9% % 2LM 2LM+ 8*//0* 8#". *, )), *,*, ". ), ) ** >)?,, ", * ) >./?1 +" )) ),, ; " *1 *)" *, *, )+, = 1 * )+ ) 4 2 * 1 1 * )" )>2 /?8 >8182?*++

53 #>#/?./8+2),, 2!!!!! / 9 / 9 2, >./? ) * % J ), J, J >* ),? J ), J > ),? 2,* #"* ",, 8 ", + ) 1++ ", +$, * >? " * )2"*>1?+." *, * *, " )*, 1 + ), ", ), " *, *, +* ++ 9/$?.(*(6() ',;6'%'() &,))' 8, 1*)++ + ), * ), * *"+=, *+7,* " *, * + *, ).1+ *+* 1+, " + 7 =," + * + + " *. *.* +, *=,"+*,," ** * 1 ) >7+*1.?,. <*)+ + * ) " )+ 4 " * + *.+ "),G * ),) ) * *

54 #>#/? 8*)* ), ) *, ) 1 *1 * ) :=* 4 ) " + *, + 1+, * 4* +* )",), *) =,, ) * * " : +, 3*, 1 )" +)*) *,+* +'" :+ * * + 47+" ** + 2"* ), * *' " * :*) * * >* *,?7 " + +) * * )," 4 ))), ",>=,?* 9/$$ (&.,&) %%*(0'%'() &,))' '))'*(, ; *, * *, * * + *, =,, 1* ) *, * < * * * " * 1+ +, * # B) 2 " ' *), ), I ", " 6, ) ) ) " BS)+"+) ) /YB) * )" 1 + * O9)' >YB?* *N) ) > ),N+ ), 1# N? 6, *) * * *, + *) *, + +*), ** >N) " )? *)*) * 1 ) N, * * * # N +#*, + < * "

55 #>#/?.# 8 * Laite Kustannus /kg H 2 S snt/m 3 otsonaattori 440 0,6 aktiivihiilisuodatin 210 < 0,3 biosuodatin 440 0,6 nestepesuri ,6 > %:(),(6() *(, * >.?, ",* +), +) + ** ++).,* Laite Edut Haitat otsonaattori + ei käyttöhyödykkeen toimitus-/vaihtotarvetta + pieni koko, asennettavuus + soveltuu hybridiratkaisuihin (esim. otsonointi + aktiivihiili) + ei muodosta käsiteltävää jätettä + ei jäätymisongelmaa (oikein suunniteltuna) Tarvitaan: - annostuksen ohjaus - käyntilukitukset - ilman esikäsittely (puhdistus, kuivaus, jäähdytys) - eristetty reaktiokammio - lamppujen/kennojen vaihto Lisäksi väärin suunniteltuna: - korroosioriski - työterveysriski aktiivihiilisuodatus (kemiallinen suodatus) biosuodatus + yksinkertainen rakenne + ei tarvetta erilliseen ohjaukseen + pienehkö tilantarve + puhdistustuloksen vähäinen riippuvuus kuormitusvaihteluista + vähäinen huollon tarve + mahdollisuus valita olosuhteisiin sopivin, tehokkain ja taloudellisin massalaatu tai laadut + käsittelee useimmat viemärihajuyhdisteet (ei aineselektiivinen) + kosteus ei merkittävä ongelma + yksinkertainen rakenne + hybridiratkaisu vesipesurilla + pitkä suodatusmassan toiminta-aika + kosteus ei häiritse - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - mahdolliset hajuttomat yhdisteet kuluttavat adsorptiokapasiteettia - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suurehko tilantarve - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - biomassa herkkä korkeille pitoisuuksille - kosteuden säätötarve

56 #>#/? - ph:n säätötarve - biotoiminta hidastuu alhaisissa lämpötiloissa - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - tarvitsee vesiyhteen - pitkä käynnistymisaika nestepesuri + kokonaispalvelutoimitukset - liuoksen koostumus tuntematon (asennus, käyttöönotto, säätö, valvonta ja huolto) - rajallinen rikkivedyn erotuskyky + käytetty neste voidaan hävittää päästämällä viemäriin? - tarvitsee vesiyhteen + ei aineselektiivinen - lyhyt liuoksen vaihtoväli + yksinkertainen rakenne - liuoksen haihtuminen/vaahtoaminen + kosteus ei häiritse - kiertomäntäpuhallin (melu, tehontarve, huolto) - suurehko tilantarve - kustannukset 4(()*(. + * *)++. " ) *,).* " * + * 1 ) + *, ) 1 " + 1 ), ) + " + *),, * =,, **+. +) *,, 1 ++ )" ) *)+," * +) 8 1* * < * * * * 4, )* *, " 1 ++ ) *.), *, *, " ) 8 ++ ) * *" *) 1+ ) * )+,)+ +)+) * *), " + *, * * *), *, +, ".), * *"., + " *), + *) * * " ) * *" +

57 #/>#/?.) + +)* + *, *,, 1+ * * *)++ " ' ) * * )" *"+)+ ' 1 )>N? *)++ ' ) "+ 1 " * 2 > ) 1? ' +) +), + "+)" *+ * + 1* *)) " + ) ), *,+ ) 8 ) ) ) ' * ), >** 1 " )? $, +) ' + ) ) X) + +

58 .<.8 Viemärihajukohteen suunnittelun eteneminen & * " "! " #$!%%! #&%'( )%%! #! )(%%!!$ &#&! (

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA Uimahallin henkilöstön koulutuspäivät Lapin aluehallintovirasto, Kemi 22-23.10.2015 Timo Erkkilä MIKÄ UIMAVETTÄ LIKAA Ensisijaisesti asiakkaat Veden laatuun vaikuttavat erityisesti:

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella 1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA Let's swim and fish in cleaner waters RAITA ENVIRONMENT OY - SUOMALAINEN PERHEYRITYS - VESIALALLA 1950-LUVULTA - JÄTEVEDEN

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla Ilkka Miettinen 1 Vesiturvallisuus Raakavesien saastumisen estäminen Raakavesien suojelu likaantumisen estäminen Veden riittävän tehokas käsittely

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Hydro-Pohjanmaa hankkeen päätösseminaari 18.11.2014 Kaija Karhunen, Outi Laurinen, Joni Kosamo ja Laura Karhu, Oamk Automaattiset veden laadun

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

SATA ruiskujen puhdistus

SATA ruiskujen puhdistus SATA ruiskujen puhdistus Tärkeitä neuvoja ruiskun puhdistukseen Suositellut välineet ja tarvikkeet Älä käytä! Älä käytä teräsharjoja, teräviä esineitä, ruuvimeisseleitä, silikonisia puhdistusvälineitä

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 6.1 IV-kuntotutkimus JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI Täyttöohje Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

TESTI & MITTALAITTEET

TESTI & MITTALAITTEET TESTI & MITTALAITTEET micro DM-100 Digitaalinen yleismittari Iskun ja veden kestävä micro CM-100 Digitaalinen pihtimittari, monipuolinen, 10 toimintoa micro HM-100 Ilman lämpötila ja kosteusmittari KOKO

Lisätiedot

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio)

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Taustaa Taustaa Elohopea Riski Talvivaaran pohjavesituloksia,

Lisätiedot

Heinän ja säilörehun kosteusmittari

Heinän ja säilörehun kosteusmittari Heinän ja säilörehun kosteusmittari FI Käyttöohjeet KÄYTTÖOHJEET WILE 25 -KOSTEUSMITTARILLE 1. Toimitussisältö 2 - Wile 25 -kosteusmittari - kantolaukku - kantohihna - käyttöohje - paristo 9 V 6F22 (paikallaan

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS

PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS 28.09.2012 2(15) 1 YLEISTÄ... 3 2 HAJUHAITAN MUODOSTUMINEN... 4 3 HAJUHAITAN POISTAMISEN TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT... 5 3.1 Rakennetekniset

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

-2004 4-176 D Dräger Suomi Oy Huoltaja- ja käyttäjäkurs sit 2015

-2004 4-176 D Dräger Suomi Oy Huoltaja- ja käyttäjäkurs sit 2015 D-1764-2004 Huoltaja- ja käyttäjäkurssit 2015 Käyttäjäkurssi Dräger-laitteet 3983514 kesto ½ pv 3983515 kesto 1 pv 3983516 asiakkaalle räätälöity Asiakkaan tiloissa ½ päivästä useampaan päivään klo 8.30

Lisätiedot

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita. GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan

Lisätiedot

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot

Elastisuus: Siirtymä

Elastisuus: Siirtymä Elastisuus: Siirtymä x Elastisuus: Siirtymä ja jännitys x σ(x) σ(x) u(x) ℓ0 u(x) x ℓ0 x Elastisuus: Lämpövenymä ja -jännitys Jos päät kiinnitetty eli ε = 0 Jos pää vapaa eli σ = 0 Elastisuus: Venymätyypit

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

Kuivikepohja. Lehmän onni vai hoitajan ongelma

Kuivikepohja. Lehmän onni vai hoitajan ongelma Kuivikepohja Lehmän onni vai hoitajan ongelma Aina tilakohtainen vaihtoehto Kuunnellaan asiakasta Tarpeiden tunnistaminen Ulkopuolinen puolueeton näkökulma Nykytilanne ja visio tulevaisuudesta Erilaisten

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PROZONE. Automaattinen otsonin tuottaja. Noso-Tuote OY, Sulantie 19, Tuusula. Puh

PROZONE. Automaattinen otsonin tuottaja. Noso-Tuote OY, Sulantie 19, Tuusula. Puh Noso-Tuote OY, Sulantie 19, 04300 Tuusula Puh. 09 2759299 Email: nosotuoteoy@nosotuote.fi www.nosotuote.fi PROZONE Automaattinen otsonin tuottaja Mikä on PROZONE? Prozone on automaattinen otsonin tuottaja,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland 2 Kaasutuskaasun epäpuhtaudet Kaasutuskaasu sisältää polttoaineesta

Lisätiedot