/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #"

Transkriptio

1 ! "

2 ..*. /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # # )+ # 4 * #/. ) ##! # *! # *), #. # 4 # #/. ) ## * # 6, #. # 4 # #/. ) / ## * / #/ 7 / #/. / #/ 4 # #/ # #//. ) # #/# * #. # 7+* ),#. *. ' ) 8 )9 8 / * *)

3 : #.*, ). *. ; * /. 2,*% /. * /. #..*) #. * #. # ' # 8 # #/ * / ;* /. * /. / *) // <:, //. * /#. /# ' /# 8 /# 9 <), /9 9. * /9 9. /9! 8 /9!. * /9!. /! ; *,=, #. * #. # '"* # 8 * # 9. +,* #! ) * #

4 >#/? # $ %&%'() ' ; *,* ++ +,) )+ * *) ;),+*, 4 * + + *",), ") $ +" ) ), **, " ) ), * * +), )+ ) * ), 1+ * * * *+.++,+ + ) " *1 *, + + *, ). ) *, )+ ) 8" + * ) * )++, + 4+) ) +* )+" ) +)++ *) ), * 3 ) + ) ), +*, " *, " * +) ) )" +) 1+)++ " ) " *((. + + *)++, 8" + )++ * + ". ) ) ) " +)* ).* * " *%, ) ) * ) *+) * * +) >* 1?, * ), * + )+. * ) + *,, *+,* * * * 8 ) * *), * * *

5 >#/? + %&'',( - %&'&()((,&. -/$ %%*(0 2* " * +. " ) +, * " ) *. ), ) > 1..1 " )+?A *)," 1 + * ) * =,,., ) " *. ) + + ), ++ * % '"+* ), 1'' <' 2,' ;*1* 8' 7+**.'. 1*) + * + ) ) 1 *, ), ) * * >2? + + 0*, *) " 8 )+),, * : ) 1* )* "*", ) 0* )+), *+) ) )+" 1+*)" *,* '" + * ) +: 0* * + 1 +, 4 " 4 *1 + ),*, : * * 1,, : =" ),+ + 0* ) * 1 * * ), " 4 * + ),"

6 >#/? *)1+*)1 *+),,, ) + : C D * $ + +*, +, 1+ ) $ ** ) *" +*) 1+*),. * * + *) +1+), )*, *,* )" 1 + *, * " -/,&&%'( -/+ ('),00' ' *, + )+" ),, *), " ) * ) *. " * + " 4, 1 +* *) * + * " *,* 4 * * + * )" + 1 * ) 1 " ),+) *". + ), :, * " 4 *,., ) +) * " 4 " * 1+ * )," *) * " > 12? ; *, * )++ + *" *. ), + *, ",*' +" *1 + + *,, * 2+ *, +" *. + +, ) *, * ' * ) * =,," ** 8, *> *)E*)?)

7 />#/? ' ) * % 6A 1 A = 1 / " =, 1 " 2 -/- &%'( < + **1 + * *, + *1 )++ ** 2%+*).+) 1 *,=, >2?)) *,0*, +, * *,2% * -/" *%%(( 8*2%* =, ) 8*+2" + *, =, )) *2 ",' * 2%)=, * + * >2? ; *,2% *) ) " *+, * " $ 2" +++ * + ) )+), * " +*) ) * ) 7, ) " * + ) 2%+*) ) " ), ) + *), * *". *" 1+* )* $10A1$) 1;16122!9#=,---, 13<$

8 #>#/? " % %.'(,0&()((,&. "/$ ')). ), + + **++ ), ), * 1 + ) * ) ) * 1+ ". * * % 3'"* * ) * 8 *), 8 *)B,G, 6, 7 # #. 3'"* * 8 3'"* *1 *+), 1+) )+ 3'"** ), >=,?0 + 1,, *, + 3'"* * * * B,? * )" ))+ + ", # ) * ) *,* + 1 +,* * + " +) ) " )" * ) )+ +,, # 4 ++ * * + * *+ * + + ) " + 8+) * + *) "/ > *? )* * +.* * )* +" *) 1 * + ** 7 1 ) * >2? ) * + )+ *" 6F01 );41!9#1,, $ 13<$

9 >#/? 1 * )++4 " )+)+ )++'" * 1)++1 * " ) *" + + ** * + +), ) 8 *)+ ) + ".* *,) I#, < * )* *. * ), " 1),>2 1?, * ) < * ) % >- B-?JK >? +- J 1-J ) 1J * LBM1 J LM,%*%J>?BLBMJ#LBM 8*>?, # * * ",!!1#N < * *,,+) ) >? +1+ * * " L2 M ) L2 M 1 ) L M, JL2 M BL M OBO>L2 M BL2 M? >? 4 ), >2? 1* " *) * 3,* * *, *;, *) * + * 1 + *" * * # # )+ ;) + *),* * ++ *) " *)+ +" 4)+*,> ), 2 B? " * 1+ * )+" 1 ) +)", + )+ ) 7 * ) * *) " ++ *)+" ; )+ 1 )+ " *) * *

10 >#/? 8 * +*) *" +* *1*, ) + ")+ *,, + * )+" 1+,+ *,. )1 + +., ** )+ + )+ 1 * * + ) **1 " +> ** * *?; * * 1 + *, >?; " * 1* ) " ;* 1*, ", + * ) ) +)++ 0 )* * >?1 + * 1* ) ) ' ) # * * ) * ;, ** 4* * $.< > =?1 <.< >)?1* + $' ), ) + 4 ), * ) +) * + 4 * * ) > /+? #/. ) +), *), 1*+*1+ " ), +." * ) * * " >O#"9"N?1 ),),1" +*), ) + *, ) *+ *,* ) *" * )1#"N "> 9 "N7+ "N? ", * >8*? + ), *,,+3'"+ 1+ *, ) < ) >+* 3'"?,,+>7 P?1 +,* * )>27?.* $)+$1 * * 1+ 1'..' 1<!!1 +

11 9>#/? * ** ) " )+," >8*+8*/?. *), ),," 1+, * >8* /? ')) '4((,)() 23! 9 # / " "# "/ " " " 011%') %'('( 2!3 8* ) * Suheellinen otsonin tuotto Jäähdytysveden lämpötila C 8*) +), *,),

12 !>#/? 8*/ * )+ 8* + *, * " ),)1 "# ) * ++ " * * *1 + ) * * ) I * * *) +* * * ) 1+ * )" )+ ## <) * + +), ", 1 + ),, * * * * ) < 1 *" 1), *)8 " <), ) * " + 1*) " ) ++) # * *) 1+ *,* + * ) +, ) + +1 ; *, + G ), * 1 * )+ ), " +.* ++ 1 " *+ * ) "

13 >#/? 1+) + *) ++ +), $ + 1 * * " *), ; + * *1 * ) " * ) *) *" ) ), * ) ) >#? < * +, " ) +* * $" * ) + )" + * 1 *,)," ) ), +)* $ * " 1+ " ; 1* ), ** ) * 8 * 1* " "/ %*4,'6' *)* 1 ) ) ) ) ;, *) ) ) + 1) ",, #. *), >+? ),,," = ).," ) ), 1+ )+), * )+ " *), * + " *). *) " Q ; *, )+),, ) * 1 )" +,, * )** + +2 * *, " +,, >8?1 ),, >82? ),",>72?7, * )+*, 0 >1 / "? * ) 8,1 + + * ) +*,, *, *)*) 1 +, ", )* ), 1+ *," :, 8 ), " %. ) ) >#"N?+ "

14 *, *. " *)++ +<>721 82? #N. *, ')++ )" * +** *) + + ",)+ * 4 + *, )* + * *+, ", * # 4 4 * * + * **, " +1 * + * ), * + 4 * + * ) "1) *+1+ * * " ). +* +0*,>2?, "*2*,, >H?*) " ) *) *,,) )* *) * ) 1 + ),, *) ),*,*) +". * ** ), *" * +),, * 1 +, *, ) * *,, * " N* * * "/N1 +*, *) )* # *),: ) )) * ), 1 +, Q 0*,>2?* * * * >""E?* * * ) ; *++ " **, * " *) <), )1 " ) ; **) * *, 1 + ), *, $), *, ) +.)*, ), *) 1 ) + *)* ) >84 /?,)+. *,, *)) ++, )", *)*) *

15 >#/? 8 * +*, " / 8, 1 *))+ ",)+ +*, #. " *, ):,, * )," +)+ ) )) * ), 4*) + *), ** * 2 ), *, * " *) * 4 + +* *+1 +) ) *,++*"., *, 1+ *) " *, * *)", ) *1 )" *) >8*#?! 9 '(4 2 3 # / / # 9! *#< *), ),,>"? * )*+* *, ), * 1+, +, * $ " *, + *,, )* 1 " * * ) ) *1,",) )** ) *)", 1 + * * " +) * " )*,*, *, " * /.1 16,R1.1, =,,S F. %4 1 R101-)1"6S # 810;1) + 18, 1. 8<1!!!1#

16 >#/? #/. ) 8 * ) >#?, ",, * +* *)).+ ",, ), * )+ * +*) # 8 ", * ) + * " >"!# N 02? *)++ ) " * * ; *,)++ * "+, * + 1 +,, >8?1 * *, * * ", ## * "/+ 8'6' 8 * * 1 ), ** *++, " *,*, ),;, " + ) 1 " *) ), ') ", *, ),++ * #. 6, )+ * " 2* ),,: *, * 1+ " ** : ), * *" )+ 1 * # 4 6,, * ) " * 1, )>H1 BB? 8 *>T1 BB? * * ** * >H?1+ " 6, *, **, *) 1+*, " :, *1+ * # 6, "#* +)+" 1 ) +, ), *"+ ), 1-1

17 />#/? 8 *+) +)* *" 6, ), ) * ) > 1 1* 12"? * * ) + +)+1 +, " *, * ),* ", #/. ) 4"+ *)+ * * ) " : >*+? *, " ), + *,0*,), : " * >?+,) 8 * ) + " *) * ) : ) ",,. :, * + *, ) )+*) 8 * " ) ), :. ",)) +*) =," ),), * *, + 0*,,, )1+, + * 2) *, * * **) ) +)" 2>H#?), : 4: ) +, * ) 2% : +, *+.)++ ) ## * "/- ('((% 6, ** + 1 +, " *, ** )*+ " * * ; " 1*,:, ) *,, ) 1 + * *. *, 1+ *, #/. 1 " 2+), :: *, " * * " * )+ * * ) 1+ )+" + +

18 #>#/? #/ , * /1#+ B) 8 * * ), * + ) 4 " ) + 1 *, * #/ 8 ) + * * 1)" *, +, 1 " * * + ),), *,+" * *) * " 1 * 1 + ) " *,, *) * #//. ) * " #/# * 9 %&',%'( 9/$ &:.*() %&'%46( ) %BBFFF, ==B ) *) *) +,*), 0 ) )*++ +) 8 1+,+), 7+* ) + *, *0+ 8" + *,), * + + * * + ) ) *, + > +% ),?1 2%*) + " * +) + *,1+" ) ) * ", * * * *), " * 1 + * ) ' " *, * )* 1 * + *' " *1+,** " * $ * +, * ** ",, * + * 0"

19 * *", 0 )++ + * + " * + " 1 + * * 1*, ), ++ " + * *) *1 +* **) $) )+" $) * >"#?1+ *) * B)"Q B)>.* )+) ), *)?$) ) * * * *". * +)*),,*. * 8) + )," ) + + =,, * + * * " *. ' ) : + * * ** " + 0+"8 2 * " 1.3? B1 *+ *,* **" B, +) *,*" < +% ),0+ +*" * + )+, +1+) ) * ) " ' ) + >)1? ". ), * =,, + +)*" >8*?

20 >#/?,;6 / 2&7<,3 # # # $ $ $ $/ $# $ 8*=,,* +0+"8 4= > / "?)* =,," * **,>8*? / 2&7<,3! 9 # /,; $ $ $ $/ $# $ *=, *B 8* >628? *) )* *+) 1 + *+), + * 2% +* >8*9?2" **" +) =,,>2 " + J?2%

21 9>#/?! $ $ $ $/ $# $ 8*92% +0+"8 8 ) 2" *) * " G + * $ "# >8*!?1 + 2% " +* >$? * " * ** *1+ ) 8* ),1 *, +* " *), *+ 2%H90" * * 8" ** * * )* " >* )?4, * " +. * ", + *,2* 91#

22 !>#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph, lämpötila ja H2S ph / lämpötila [oc] H2S-pit [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*!; *,2"* **, + $%"# 2 +* " +) 3 1+, #N ) 2"*+*) :" 2"* >8* 9? *) + ), *) >" G?$), +*, * * *2"* * * +* >8*? 1 * 2"* *. * "* *,,++1, *

23 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph- mittaukset ja virtaamatrendi ph-arvo Virtaamatrendi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph Virtaamatrendi 8*2"* ** $%"# 4* + * * >8*? )* * 8*+ *,, 2%**" >) * )?) * *,1+, ) " * + * >?*.+) + * " * NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 Virtaamatrendi ja rikkivetypitoisuudet Rikkivety [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA H2S [ppm] Virtaamatrendi 8*0*, ** $%"#

24 >#/? $ + *,0,O" "* * * ) *) 1 * * * * + *,* *8* * *>8*?1* ) = "> " /? =, Redox pumppaamoittain, Nurmijärvi vko mv *$ ",O" 1" " $ 2" >"? >$?, *. * * **,) ), *1 ), ) $*) * " 1+,), *0*," * + + " *), * *), * + * 1" + U U * *) ), " ), * " + * 8* ),, " +2"*+*+*) 8 + * ", * ) * 2"*+ )" + ) *+* 1+*", * 2% 4 + 2" ) * " +/"9 + *, +, *++ *),

25 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1, imukaivo ph, lämpötila ja rikkivetypit ph-arvo, lämpötila [oc] H2S [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*; *,2"* **, + $%/"9 *, + * * >)? ) *)* " +9*8 " * *; *, " " * * ***" * * + 8 *, ) * *,1+" * * + > /? > 8*?. +),, +*" 1) ) + *" * * * 0,O" + + " +1+=,, *4 * * )1** + * * *. ) >8*/?1 ) +" $*, >$? * * * ' *, + * + ) *"., * *

26 >#/? Redox, Nurmijärvi vko mv P / 8*/$,+*,O" 1 $J+) * *) +, " 1+, * * ) ) >$? + < + ) ) " ;* + * $$# * *, *,".) * " * 1+ ) * *" ** +), ),, *, * " ) )+ + + * >8*#?2 + * ) ), 1 + " ) )+ 8* * ) *)

27 />#/? 8*# ",," ) ) * B) " ) * ), * * * * B) +)* 19B># B)?1+ + ) ), 4 ++, +*>* *8*#?1+) * + +*, " + * : ) ",., *, * B) " +1+, * B)N ) 2 *), U),U N )* B)* B)8 )1 *,,, *) 8 ) " * )1*, *+.*, *" 1 + )* * " + ), $ " 1 + * 1 + " * " * >*1 +), 1,? 8 ), ) " * ), 1+), * $>$? * >#9 "?* *+" ' * * * #!+8 2 " +* *), * B)*,*, * * 1+ )+" ) <, *" +), *>?1+" >2? * 1 " > B)?+" *, * > B)?. " > *?/ +*"

28 #>#/?,* " ) 1 * * *". ) ) ) )1,, " )1 +, * * * " > # N?), >? +*,*+* ), " * * *), *4 * " +., + " * *, ++ 7, * * " * *., " + * * 1 +,!.) ) 1+ *, * +$ *)" * **) ) 9/ ')(),=%&%'( 8) > 4,16? : " ) 6 " 3'"+ " 4,..* *,, B)1 B)"?),>.102?* ),*" * : " ) : + " *>.1.?. 4," 6.', 2) + *, '>.? * + V: 8 ) 1+ 1 *" * *. 4,.G : ") B) Tuotto-% ppm** mg/l mg/h* mg/h / teoria , , , , , , , , W B)*

29 >#/?.6 G : ") 1 " # B) ppm mg/l mg/h mg/h / teoria puoliteho 9 0, kokoteho 20 0, ), *) *" 1 +* * 9/+ &((() *(6() %&'%4((. ).*,2)+'" + * + * 4 + ), " + + 2) ** + * I' " + * +* 3$4 0= - ) + * 4 * + + * *" + )4 *+), **1+ " 8* + )' * *** '* + * )+ 0= -* *, ", ', * + *, )++* >8*?2" * *" * + " *, +) * * ".* ** +* + * * * )+ 2* +,* + * * * 1+, )++ ". *) * " *) 1 " * + * * +,)++

30 >#/? 8*', ' * 2) 6 " >? 1 "+) ) ) ' +, *), >? ) + " )+1 * >2?. *. ) * * * +, ) " *), " )*, +2)* ) ") ; * =,, +,1 ) + * )" )* * ". ) >* "?+)>*?.+), * " * * 1++ *) 4 + " )*, 1 + *, 1*, * * $ *) ) )",) *+ *,)+1+ *,, )+ * ) ) 1 * < *), " *) *) 1*

31 9>#/? ; * ; "+=",, 2=, 1* " ) ' * 1 ) * ; *,2>8*? *" *9"!1++ *,* =, N)) *2 ", Jäteveden ph, Tampere vko ph 8 7 Villilä Hyhky *.),+ *,2"* +, =,, * )* ) > 8* 9?1 + * ', +* " ** + Jäteveden sulfidipitoisuus, Tampere vko ,80 0,70 Sulfidi, mg/l 0,60 0,0 0,40 0,30 0,20 Hyhky Villilä 0,10 0, * $>/.),+ *,=,, +

32 !>#/? = + *, * )", + * $, 8*!? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tampere vko Sulfaatti, mg/l Hyhky Villilä * $/.),+ *,=, +" *" ), + *,, > 8*?' +), + *. +" *,*+*) Jäteveden BOD, Tampere vko BOD, mg/l Hyhky Villilä *?/.),+ " +

33 >#/? 2++ *), ) 1 ) * + " 2) + ", # B) 9/- %&%'(.&((),))) '(6) *(' 2 *), 8 + *", 8) ), + * $ +" *,),, +, 1 + )+ B) " )8 * * " *), < *),, 1+ * +" ) 8 +), ) +), " 2 >8182? " *) 1+* )**, $* ), 1 ) +* * /. * 8) * *), ))+),, $), ) *>"?" )*, /. 2 * )* < +*)) >* /"#?+ " >*#? 8), *), * *)+)",,.) * * *",, +* )+, +, )+1+ ; +), 1 *, + )+, ) 1+ " *) < +)+ " *, + *) 2+ " ), 1+ )+ * " * *, + )+ 1, " 1+, *2" * * * =

34 >#/?, *, " *, *,," *) 1* ), 9/" %&%'( ',) *('4,,%'(,. ) + *, * * ;G7" $G8 +* #), + *", *#*, ** ' +)* ' $<2 + ##' " >O ##? ) * + $" * *;" * *> #"?, 1$" $+ * $G8 "* ' * 1+*, + )+) )* 7 * 1 + +* ),* )", + *) *)++ < 7 * * ) 1 + )+ *., * *), 1 + >81 82? *) #. *.* + +, 8), )* + ) " *=,, * # #. ' ++ *, ),++ " + *, + *;"8" * * ), +, " )7,*+ * * +, *; *, 1A?1= "+=,, 2"* ) =,, )" ; +*) * * >8* 1 8*? 7, " * $+$* ),+* ; *, * ), + 8 ) *) *. +,** + " * 1*

35 >#/? Jäteveden BOD, Tuusula vko BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "# Jäteveden BOD, Tuusula vko 24 BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "/ =,, > 8* 1 8* /? ** *" + +,+ ), =,, * +,1 +*,* ",

36 >#/?.(*(6() ',;6'' ', *%$?$$! 9,;6 &7<, # / $ $ 9 # 8*=,, + "# Jäteveden sulfidipitoisuus, Tuusula vko 24 Sulfidi, mg/l P1 2 P2 8*/=,, + "/ =, >8* #1 8*? * ), + * *" ) ). ) * +, +"

37 />#/? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P *# =, + "# Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P2 * 9/ =, + "/ ; *, 2"* >8* 1 8* 9? ) * ",= "2"* ) " *=,, *,", =

38 #>#/? Jäteveden ph, Tuusula vko ph P1 2 P *2"* + "# Jätevesinäytteiden ph, Tuusula vko ph P1 2 P # 8*92"* + "/ *, 2"* * + ; * + 2", * > 8*!? 2 + 2", $% " 4 *)* * : I 2"* )9"!>4 + ),*?

39 >#/? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamo ph- ja lämpötilamittaus ph mittapää mahdollisesti kuivana mittapää kiinnitetty uudelleen lauttaan (oli veden alla kaapelin varassa) Lämpötila [oc] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] 8*!"G >2+?1;" #. * >2? +),++" *1 2 +7* >8*? * " + 4 * +1 +, * * *, 4 ) *) + 30 TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (viemäri-ilman poistopiippu jäässä=mittauspiste) H2S-pitoisuus [ppm] PITOISUUSMITTARIN PARISTO TYHJENTYNYT JA LAITE SAMMUNUT 0 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:0 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:0 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:0 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:0 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:0 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:0 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:0 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:0 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:0 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:0 PVM 8*0* ;+*

40 >#/? 2 + * >8* 1 8*? + + >$"8? * " * * * + *) *+ ), " **) I 9"* " 40 TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + * "# TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + *

41 9>#/? $ + +) " * * ) )>H?1 **>8*? TUUSULAN VESILAITOS (mittauspiste: betonirengaskaivo) H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Ilmanvaihdon poistokanava [%] 8*$ +$+" # 8 * ), +", >71 8* /?. * " *, ) ) +, + *, )) = : =", #. *+ 1 +, + ",),*

42 !>#/? TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste: ennen aktiivihiilisuodatusta) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 H2S-pitoisuus [ppm] tulopuolen mittari näytti jälkikalibroinnissa vain puolet todellisesta==> kenno vanhentunut ja vaihdettiin Aktiivihiilisuodatuksen jälkeen mittaus ok, pitoisuuksia ei havaittu koko aikana PVM H2S mittaus [ppm] H2S korjattu [ppm] 8*/0* ;+" / 7 * *, + * >8*#? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamon painelinjan pää H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] H2S korjattu [%] H2S mittaus [%] 8*#2",+ +"/ 0* + "/; +* * *)>"?, * + *+1+, )* * +* N% >/ *"

43 />#/??, ) ** )* 8 ) *. *), )+1+ " ), 2 * #" B)* * *), + " B)*., *) +) * *) +) + " * )* *) ++ *), ) *1 + *,+) # B)* 4, " 1+, " #*,+ # B)* *., * ),, * *"),, " ), N% )+1+,*) * )1#* 1+), ) * #/ * 7+*), ) * 1+", * *), * * * " +, )++ ) 1 " *) * 1 + )**) +)+ )+ * 8, 1 + * *) * " * ) * #" * + * $ * " *)++* *) 8" * + *+. )" *+ *, ** * ) * *1 + 1 > 8*? 2* + * *), + $)" 1) * ), *) *)".++ *" * ***** *>+ *? * + ), *". * * +* * " * $ ) UU * +. * )" +* **) ) )" + *+ 1 ) ) *. ) ) )> B)?) " ** **> B)?

44 />#/? 8***), 9/9.*()..) %&%'( * " )+) +1+ * ) * 8) + < " * * " 1+) + )+ " 1. * " > 12? * + ) * ) ) )+ * ) 1 + " + " * = = >7"? ", * + 8 * ) ) )+) + )* 2+ + *+) ) * ) 1 + * * 0 + +), * ) " * *1 * * ). *. ) * + + ) * *". < +* ".*) *1+, " * 1+ *" *.*)*))+$" +) * "

45 />#/? *, + * >8*? < " + * *+ 4 * * *) *" 1 ) + * + *) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo, käsittelyn jälkeen H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8*2+*, + 9"9 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma mittauspiste: Käsittelyn jälkeen 30 2 Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Käsittelylaitteiston poistokanava [%] 8*9$ + +9"9 4, + 1 *" 0 *), " * )4 >8*!18* /? N*,1, * H + #"# N

46 />#/? $ )", +,. ) " +*, > 1? " *) 8, : = >#?+ ",,:+< " 1, *) >*), < +"?. ) *1 * ", *, *, )>N?1+ 8*//. * *, +.) * * * 1+ +*, " 70 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Imukaivo [ppm H2S] PVM Käsittelyn jälkeen [ppm H2S] 8*!0*!9"#!2+"

47 //>#/? JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Imukanava [%] Käsittelyn jälkeen [%] 8*/$ +2+* +!9"#! 0 +# B). " ) )+ + +* " * * " ) * 4 * * * +) * *) 8 ) * *" )* * + 0* * ::,1, ** Q $ * *)*)+ 1 * ) 8 )* + ) * + *) 9/ ') %))(&() ='6&() %&%'( <', + *:, + " ** )+ 8* ), * "++ + *, 6,, ):", 1+ "*. " *> 1+ :*?+ * :, *) 6 ) "

48 /#>#/?. *. * :, +** +,1+ * * * * ++ *,. ' 8) * "++ " * + * 1 +, ) * ) =, 1 *)* ", *.) + >.? + * " 1 ), *++ *,,. 2"* * * 1 +, " *, + *,,> " 12 "?.* + * Parametri Laatu Kiintoaine mg/l ph 7,8 7, BOD 7 mg/l Sulfaatit mg/l *, ) 4 +) ), >" *,? * $ + ) + > 8*/1 8*/? * +. * N*,1 * H"# + *

49 />#/? ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : :00.. 0:00.. 3:00.. 6:00.. 9: :00.. 1: : : : : : : : : : : :00 PVM H2S suodattimen jälkeen [ppm] H2S suodatinta ennen [ppm] 8*/6, *, ) ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Suodattimen jälkeen [%] Ennen suodatinta [%] 8*/$ + :. :*) '),)", +, 8" 2"* 1. 1 " *,), ) )2" *, * *: *" *, " **1+" :: ) * 3 + 2"* 11* +

50 />#/? >/ N?1 * * >1N?, )2"* *,, " + *+) >? 4 ))" * *), + *, " 2"* * + " * *, 2 +. *, *, *) >N? * 0* +*),.* )* ;*" ), >8*!?8, * +* )1*",,,, *).,,, * " ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa (tulopuoli) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM H2S ennen suodatinta [ppm] 8*/0* 4 + "! + + +, *" * * 1+" )* ** + *,)+ 3 *") ) ) " 0* "!* " 3 :, *, " +N% 6, B)+*, 2 >1 B B? ) *2 ",>H? )+ *) * 1"1 B B*$ *1,

51 /9>#/? *., * *, * " *+. *:,, ) * ) 6, " *, * * *, 9/> ') ),46() %&%'( <', ), + * + *,, 1+ *, ) " *) >8182?+ " >84 /?,; ) )* 1+ *, *) * *)), * +" * ). ) * + *, *, ) + * 1+X " > *,?<+ * ) " + +;+ *,=,++2" " )1* + *, * ) *" : +)+) +2+) ) " * * 9. * 8), ) *, 9. 9/ () %&%'( 0* "* " * 1+ **",, " * * 0*." *" ),, * * + * *,, 8) * " ) +, * * * 8) * ) *)+1+,***), * ) * *+ *,) " 8 ) + *, * 8" +* ), + * * " + *1+ * + **+) * * )+) + + *), " * *, +)!. * 8) * *) * *", + + 8), )+ )

52 /!>#/? +, 1 * ), *,. ), * * * ), +,*1+, * " *!. 0* ++ *) + *, + * * " ) ' + >8*//? *, * ) **, + + 0* N% + > * *? 4 " + *, + * *,", $ ) *, *"9*+++1+*.",* I + >"9?, *) * () *(',' &%'( $"/$$//$$/?? # '' 2&3 / #% #% #% #9% % % % 9% % % % 9% 9% 9% 9% 99%!%!%!%!9% % % % 9% % % % 9% % % % 9% % 2LM 2LM+ 8*//0* 8#". *, )), *,*, ". ), ) ** >)?,, ", * ) >./?1 +" )) ),, ; " *1 *)" *, *, )+, = 1 * )+ ) 4 2 * 1 1 * )" )>2 /?8 >8182?*++

53 #>#/?./8+2),, 2!!!!! / 9 / 9 2, >./? ) * % J ), J, J >* ),? J ), J > ),? 2,* #"* ",, 8 ", + ) 1++ ", +$, * >? " * )2"*>1?+." *, * *, " )*, 1 + ), ", ), " *, *, +* ++ 9/$?.(*(6() ',;6'%'() &,))' 8, 1*)++ + ), * ), * *"+=, *+7,* " *, * + *, ).1+ *+* 1+, " + 7 =," + * + + " *. *.* +, *=,"+*,," ** * 1 ) >7+*1.?,. <*)+ + * ) " )+ 4 " * + *.+ "),G * ),) ) * *

54 #>#/? 8*)* ), ) *, ) 1 *1 * ) :=* 4 ) " + *, + 1+, * 4* +* )",), *) =,, ) * * " : +, 3*, 1 )" +)*) *,+* +'" :+ * * + 47+" ** + 2"* ), * *' " * :*) * * >* *,?7 " + +) * * )," 4 ))), ",>=,?* 9/$$ (&.,&) %%*(0'%'() &,))' '))'*(, ; *, * *, * * + *, =,, 1* ) *, * < * * * " * 1+ +, * # B) 2 " ' *), ), I ", " 6, ) ) ) " BS)+"+) ) /YB) * )" 1 + * O9)' >YB?* *N) ) > ),N+ ), 1# N? 6, *) * * *, + *) *, + +*), ** >N) " )? *)*) * 1 ) N, * * * # N +#*, + < * "

55 #>#/?.# 8 * Laite Kustannus /kg H 2 S snt/m 3 otsonaattori 440 0,6 aktiivihiilisuodatin 210 < 0,3 biosuodatin 440 0,6 nestepesuri ,6 > %:(),(6() *(, * >.?, ",* +), +) + ** ++).,* Laite Edut Haitat otsonaattori + ei käyttöhyödykkeen toimitus-/vaihtotarvetta + pieni koko, asennettavuus + soveltuu hybridiratkaisuihin (esim. otsonointi + aktiivihiili) + ei muodosta käsiteltävää jätettä + ei jäätymisongelmaa (oikein suunniteltuna) Tarvitaan: - annostuksen ohjaus - käyntilukitukset - ilman esikäsittely (puhdistus, kuivaus, jäähdytys) - eristetty reaktiokammio - lamppujen/kennojen vaihto Lisäksi väärin suunniteltuna: - korroosioriski - työterveysriski aktiivihiilisuodatus (kemiallinen suodatus) biosuodatus + yksinkertainen rakenne + ei tarvetta erilliseen ohjaukseen + pienehkö tilantarve + puhdistustuloksen vähäinen riippuvuus kuormitusvaihteluista + vähäinen huollon tarve + mahdollisuus valita olosuhteisiin sopivin, tehokkain ja taloudellisin massalaatu tai laadut + käsittelee useimmat viemärihajuyhdisteet (ei aineselektiivinen) + kosteus ei merkittävä ongelma + yksinkertainen rakenne + hybridiratkaisu vesipesurilla + pitkä suodatusmassan toiminta-aika + kosteus ei häiritse - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - mahdolliset hajuttomat yhdisteet kuluttavat adsorptiokapasiteettia - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suurehko tilantarve - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - biomassa herkkä korkeille pitoisuuksille - kosteuden säätötarve

56 #>#/? - ph:n säätötarve - biotoiminta hidastuu alhaisissa lämpötiloissa - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - tarvitsee vesiyhteen - pitkä käynnistymisaika nestepesuri + kokonaispalvelutoimitukset - liuoksen koostumus tuntematon (asennus, käyttöönotto, säätö, valvonta ja huolto) - rajallinen rikkivedyn erotuskyky + käytetty neste voidaan hävittää päästämällä viemäriin? - tarvitsee vesiyhteen + ei aineselektiivinen - lyhyt liuoksen vaihtoväli + yksinkertainen rakenne - liuoksen haihtuminen/vaahtoaminen + kosteus ei häiritse - kiertomäntäpuhallin (melu, tehontarve, huolto) - suurehko tilantarve - kustannukset 4(()*(. + * *)++. " ) *,).* " * + * 1 ) + *, ) 1 " + 1 ), ) + " + *),, * =,, **+. +) *,, 1 ++ )" ) *)+," * +) 8 1* * < * * * * 4, )* *, " 1 ++ ) *.), *, *, " ) 8 ++ ) * *" *) 1+ ) * )+,)+ +)+) * *), " + *, * * *), *, +, ".), * *"., + " *), + *) * * " ) * *" +

57 #/>#/?.) + +)* + *, *,, 1+ * * *)++ " ' ) * * )" *"+)+ ' 1 )>N? *)++ ' ) "+ 1 " * 2 > ) 1? ' +) +), + "+)" *+ * + 1* *)) " + ) ), *,+ ) 8 ) ) ) ' * ), >** 1 " )? $, +) ' + ) ) X) + +

58 .<.8 Viemärihajukohteen suunnittelun eteneminen & * " "! " #$!%%! #&%'( )%%! #! )(%%!!$ &#&! (

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas Henri Puustinen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255 5014 julkaisut@savonia.fi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista edullinen helppo ekologinen Tutkittu ja turvallinen Uponor-harmaavesisuodattimet

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05960-14 Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi Kirjoittaja: Tuula Hakkarainen Luottamuksellisuus: julkinen 2 (24) Alkusanat Tässä tutkimusraportissa

Lisätiedot

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO... KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS 610... 4 VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN Helppokäyttöistä ilmanvaihdon huipputekniikkaa 09MV 0 MV MV A+ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Älykkäällä

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKSTIILIHUOLLON HYGIENIATOIMIKUNTA Kaarina Venho, Leena Lehtonen, Kirsti Leisio PESULOIDEN RABC 22.10.2008, versio 3.5 1(11)

TEKSTIILIHUOLLON HYGIENIATOIMIKUNTA Kaarina Venho, Leena Lehtonen, Kirsti Leisio PESULOIDEN RABC 22.10.2008, versio 3.5 1(11) PESULOIDEN RABC 22.10.2008, versio 3.5 1(11) 1. Likaisen pyykin säilytys säilytysaika lämpötila kosteus Mikrobiologinen vaara homehtuminen ja bakteerikasvu Pyykin tulomerkintä ja käsittelyjärjestys vanhimmasta

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU:

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: ILPO Comfort POISTOILMALÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMMÖN TEHO RAKENNUKSEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS POISTO- TAI TULO-POISTO -ILMANVAIHTO LÄMPIMÄN

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot