1. Budjettitalouden ulkopuolisten rahastojen yhteydet valtion budjettiin (s , 95, 119 ja 130)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Budjettitalouden ulkopuolisten rahastojen yhteydet valtion budjettiin (s. 47 48, 95, 119 ja 130)"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1/18 HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT/ finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi VALINTAKOE KELLO Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Pisteet yhteensä Kirjoita nimesi jokaisen vastauspaperin yläosaan. Maksimipistemäärä valintakokeesta on 50 pistettä. Tarvittaessa voit vastata myös vastauspaperin kääntöpuolelle. Valintakoe sisältää neljä osaa: 1) Määrittelykysymykset, maksimipistemäärä 10 p 2) Esseekysymykset, maksimipistemäärä 13 p 3) Vaihtoehtokysymykset, maksimipistemäärä 10 p 4) Aineistokokeen, maksimipistemäärä 17 p 1) Määrittele seuraavat asiat tai käsitteet. Kunkin kohdan (1.- 5.) täysin oikeasta selostuksesta tai määritelmästä saa kaksi (2) pistettä. Maksimipistemäärä tehtävästä on kymmenen (10) pistettä. 1. Budjettitalouden ulkopuolisten rahastojen yhteydet valtion budjettiin (s , 95, 119 ja 130) Rahastot ovat jonkin viraston tai laitoksen hoidossa. Rahastot käyttävät valtion keskuskassaa, mutta niiden talous on budjettiohjauksen ulkopuolella. Yhteys budjettiin on siinä, että lähes vuosittain budjetissa osoitetaan rahasumma siirrettäväksi rahastolle. Joskus rahastosta voidaan siirtää varoja valtion budjettitalouteen. Rahasto hoitaa toimintaansa tulojensa ja valtion budjetissa osoitetun määrärahan turvin. Rahastot näkyvät budjetissa silloin, kun valtio siirtää varoja rahastoon ja kun varoja siirretään rahastosta valtiolle. Mahdollisia lisätietoja: - Lailla voidaan säätää valtion rahaston jättämisestä talousarvion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä edellyttää. Talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaista laajentamista tarkoittavan lain hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan enemmistö äänistä. - Esimerkkirahastoja, esim. maatilatalouden kehittämisrahasto, valtion asuntorahasto, valtion eläkerahasto, valtion vakuutusrahasto ja maatalouden interventiorahasto. - Rahastoja on perustettu jonkin verran yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamiseksi. - Budjetin ulkopuoliset rahastot ovat poikkeuksia valtion budjetin täydellisyysperiaatteessa.

2 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 2/18 Etunimet: Henkilötunnus: 2. Julkishyödyke (s. 25 ja 53 54) Julkishyödykkeiden teoriassa lähdetään etsimään hyödykkeistä sellaisia ominaisuuksia, jotka itsestään johtavat hyödykkeen tuottamiseen julkisyhteisön toimesta. Jako julkishyödykkeisiin ja yksityishyödykkeisiin on periaatteellinen. Ensisijainen jakokriteeri on jaollisuus ja jaottomuus. Julkishyödykkeet ovat jaottomia, mikä tarkoittaa sitä, että hyödykkeen aikaansaamasta hyödystä pääsevät osallisiksi periaatteessa kaikki yhteisön jäsenet, ketään toisin sanoen ei voida sulkea ulkopuolelle. Julkishyödykkeelle on myös ominaista se, että sen kulutuksen lisäys ei aiheuta mainittavia lisäkustannuksia. Tyypillinen esimerkki tästä on maanpuolustus. Vaihdanta-ajatus ei toteudu julkishyödykkeiden tapauksessa yksittäisten hyödykkeiden tasolla. Julkishyödykkeistä ei voida periä maksuja, koska ne ovat kaikkien käytettävissä. Mahdollisia lisätietoja: - Julkishyödykkeiden vastinpari, yksityishyödykkeet, ovat jaollisia, kuten esimerkiksi ruoka. Todellisuudessa useilla hyödykkeillä on sekä jaollisia että jaottomia piirteitä, minkä vuoksi eräät tutkijat puhuvatkin julkisluonteisista hyödykkeistä. - Hyödykkeiden jako antaa yhden perusteen julkisen ja yksityisen talouden rajaamiselle. Koska julkishyödykkeet ovat kaikkien käytettävissä ilman, että nämä maksavat suoraan saamastaan hyödystä, eivät yksityiset yritykset ryhdy tuottamaan näitä hyödykkeitä, julkisyhteisöille jää luonnostaan julkishyödykkeiden tuottaminen. - Valtio tai kunta luovuttaa hyödykkeensä ilmaisperiaatteella, maksuttomana, ja perii tarvittavan rahoituksen pakkoperiaatteella veroina. 3. Allokatiivinen tehokkuus ja tekninen tehokkuus (s.31, 82 83) Allokatiivinen tehokkuus (kulutus- ja tuotevalikoimatehokkuus) liittyy hyödykkeiden, avustusten ja verojen oikeaan kohdistumiseen. Tämän vaatimuksen mukaan ei missään saa olla tarjolla liikaa tai liian hyviä palveluja samanaikaisesti kun jossakin on palveluista puutetta. Tekninen tehokkuus (tuotantotehokkuus, suoritetehokkuus) tarkoittaa sitä, että valtio ja sen eri toimintayksiköt tuottavat palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja palvelujen tuottaminen hakeutuu siihen yksikköön, joka kykenee tuottamaan ne pienimmin uhrauksin. Jos yksityinen sektori tuottaa palvelut pienemmin uhrauksin, niin valtion tulisi ohjata palvelujen tuottamista sinne. Mahdollisia lisätietoja: - Viime aikojen tuloksellisuuskeskustelussa on havaittavissa nämä elementit. Siinä korostetaan toisaalta suoritteiden tuottamista mahdollisimman taloudellisesti ja tuottavasti (tuotantotehokkuus) ja toisaalta suoritteilla aikaansaatavia vaikutuksia (kulutus- ja tuotevalikoimatehokkuus). - Allokatiivinen ja tekninen tehokkuus liittyvät taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen palvelutoiminnassa. - Taloustieteessä puhutaan teknisestä tehokkuudesta ja allokatiivisesta tehokkuudesta. Näissä luokituksissa on kysymys yksinkertaistaen ja vapaasti tulkiten siitä, että suoritteet tuotetaan mahdollisimman pienin panoksin ja suoritteet kohdistuvat yhteiskuntaan, kansalaisiin, toivottujen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

3 3/ /kahatdk/kj Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: 4. Tulosbudjetti (s. 42, 81 ja 129) Tulosbudjetilla tarkoitetaan sitä, että budjetissa päätetään yhdessä toiminnan tuloksista ja niiden aikaansaamiseksi tarvittavasta rahoituksesta. Rahat ja aikaansaannokset sidotaan yhteen. Nämä tiedot esitetään eduskunnalle talousarvioesityksen yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosassa. Kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion, tekevät hallinnon alan ministeriö ja toimintayksikkö nykyisen käytännön mukaan tulossopimuksen, jossa sovitaan aikaansaatavista tuloksista ja rahoituksesta. / Tulossopimuksessa siis sovitaan, mitä rahalla tehdään ja tästä kumpikin sopijapuoli vastaa. Toimintayksikölle jää valta ja vastuu siitä, miten se tehtävän suorittaa. Mahdollisia lisätietoja: - Käytännössä tuloksien ja rahoituksen yhteys ei useinkaan ole lineaarinen ja selvä. Monissa tapauksissa tulosten kuvaaminen jää sen verran yleiselle tasolle, että kyseessä on oikeastaan kehysbudjetti, jossa tiettyyn toimintaan osoitetaan rahasumma, toimintamenomääräraha, tavoiteltavia tuloksia tarkemmin yksilöimättä. - Tulosbudjeteissa pyritään nostamaan keskusteltavaksi ja päätettäväksi tulokset ja niille asetettavat tulostavoitteet. Tuloksille pyritään kehittämään tulosmittareita. Henkilöstön motivointi on tärkeätä. Kuun pelkkä puhuminen ja tuloksista kiittäminen eivät ilmeisesti motivoi riittävästi, tarjotaan tässä keinona tulospalkkausta. 5. Vaikuttavuus (s ) Vaikuttavuus on tavanomaisesti määritetty kahdella tai joskus kolmella tavalla. Ensiksikin se on ilmaistu tavoitteiden saavuttamisen asteena. Tässä ajattelutavassa vaikutuksille asetetaan tavoitteita, jolloin vaikuttavuus on sitä, miten hyvin nämä tavoitteet on saavutettu. Puhuminen vaikuttavuudesta edellyttää aina tavoitetta ja toteutunutta. Toiseksi vaikuttavuus on eräissä lähteissä määritelty tarkoittamaan palveluprosessien tai kokonaisten palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. (Tämä määrittely on lähellä taloustieteen kapasiteetin käsitteitä.) Tässä määrittelyssä kyse on vain kyvystä ja mahdollisuudesta saada aikaan vaikutuksia, mutta siinä ei ole kyse vielä itse vaikutuksista. Tälle kyvylle voidaan myös asettaa selvästi tavoitteita. Kolmanneksi vaikuttavuus saatetaan samaistaa vaikutukseen, joka on yleisin lähtökohta vaikuttavuuden käsitteen määrittelylle. Tässä vaikuttavuus ymmärretään jonkin uhrauksen tai toimenpiteen seuraukseksi. Mahdollisia lisätietoja: - Vaikuttavuuteen liittyy mittaamisongelma. - Yksi kolmesta tuloksellisuuden keskeisestä osa-alueesta: taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus.

4 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 4/18 Etunimet: Henkilötunnus: 2) Esseekysymykset 1. Kuvaile SOB-järjestelmän (suunnittelu-ohjelmointi-budjetointi-järjestelmä) ominaispiirteitä ja analysoi, mitä vaikutuksia järjestelmällä on ollut julkishallinnon ohjaukseen. Maksimipistemäärä tehtävästä on neljä (4) pistettä. s luvulla julkisyhteisöissä oli monenlaisia muutospaineita. Tämä muutosvaihe näkyi valtionhallinnossa tietoisena työskentelynä. (Kehittämistyö organisoitiin perustamalla vuonna 1963 laskentatoimen suunnitteluelin. Myös eri hallinnonaloille perustettiin omia kehittämisyksikköjä.) Tämän vaiheen keskusteluideat lähtivät suunnittelu-ohjelmointi-budjetointijärjestelmästä, jonka ensimmäisistä kirjaimista SOB-lyhenne syntyi. Järjestelmä tunnetaan myös ohjelmabudjetoinnin nimellä. SOB-järjestelmän ideoilla on selviä yhtymäkohtia 1990-luvun kehittämisajatuksiin ja nykyiseen valtiontalouden ohjaukseen. Useat tutkijat korostavat, ettei kysymys ole yhdestä järjestelmästä, vaan paremminkin joukosta ideoita, jotka on yhdistetty SOB-järjestelmänimikkeen alle, eli SOB on sateenvarjokäsite, Jälkimmäinen käsitys saa tukea myös siitä, että eri lähteet SOBjärjestelmän ominaisuuksia esitellessään korostavat hieman eri piirteitä. (Ymmärretäänpä SOBjärjestelmä miten tahansa, luovuttiin siitä sen emämaassa USA:ssa presidentin päätöksellä 1970-luvun alussa.) SOB-Järjestelmällä on viisi keskeistä piirrettä/ominaisuutta: 1. Julkiset toiminnot ja hankkeet puetaan ohjelman muotoon. Ohjelmatarkastelussa ja ohjelmabudjetoinnissa nostetaan tärkeinä esiin päämäärät, resurssit, aikataulut jne. 2. Kustannukset selvitetään useita vuosia eteenpäin. Tämä korostaa hankkeiden tarkastelemista koko niiden vaikutusajalta. Uusien hankkeiden aloittaminen voi tapahtua hyvinkin pienin, hämäävin määrärahoin, mutta todelliset uhraukset syntyvät kuitenkin tulevina vuosina, ja nämä pitää nostaa tarkasteltaviksi suunnittelussa ja päätöksenteossa. 3. Toiminnot kuvataan systemaattisesti. Tällä tarkoitetaan kieltä, termejä ja käsitteitä, joilla suunnittelussa ja päätöksenteossa operoidaan ja joilla asia saadaan hallintaan. Tällaisia käsitteitä ovat toiminta-ajatus, päämäärät, tavoitteet, toimintapolitiikka, strategiat jne. Erityisesti tämä käsitteistö painotti toimintayksikkötason suunnittelua. 4. Menoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti (nollapohja-budjetointi). Sen vastakohta on lisäysajattelu. Julkisyhteisöjen budjetoinnin yksi heikkous oli ja on usein nykypäivänäkin se, että menoja kasvatetaan tasaisesti lisäämällä jokin prosentti kaikkiin entisiin menoihin. Tästä seuraa kaksi epäkohtaa, ensiksikin kaikki toiminnot eivät todellisuudessa laajene samalla vauhdilla ja toiseksi lisäysajattelu johtaa jatkuvaan menojen kasvuun. Nollapohjabudjetoinnissa toimintayksiköitä, toimintoja ja hankkeita tarkastellaan kokonaisuutena nollapisteestä. Tällainen tarkastelu mahdollistaa myös menojen uuteen tärkeysjärjestykseen asettamisen.

5 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 5/18 Etunimet: Henkilötunnus: 5. Vaihtoehtoja arvioidaan kvantitatiivisesti. Tämä tarkoittaa ensiksikin sitä, että toimintojen, palvelujen ja tulonsiirtojen hyödyt ja kustannukset pitää pyrkiä kartoittamaan siitä huolimatta, ettei niitä aina kyetä esittämään rahamääräisinä. Toiseksi kustannuksia ja hyötyjä pitää tarkastella yhteiskunnallisesti, ei vain valtion tai yksikön kannalta. Järjestelmän vaikutukset julkishallinnon ohjaukseen: Vaikka SOB-järjestelmää ei missään maassa toteutettu puhtaassa muodossa, itse asiassa se oli mahdotonta, on sen joitakin piirteitä kuitenkin jäänyt elämään. Suomessakin julkishallinnossa esiintyy usein termi ohjelma. Toimintoja myös kuvataan nykyisin melkein samoilla käsitteillä kuin SOB-järjestelmän aikoihin. Ulkoisesti merkittävin jäänne tuosta ajasta on kuitenkin toimintaja taloussuunnittelu, jota ryhdyttiin harjoittamaan 1960-luvun lopussa. Mahdollista lisätaustoitusta: 1960-luvulla alkoi ilmaantua muutospaineita julkisyhteisöihin Suomessa ja monissa muissa maissa. Tuli uusia tehtäviä ja entiset laajenivat. Samanaikaisesti kiinnitettiin erityistä huomiota julkisen toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Perinteinen talouden ohjaustapa koettiin tässä vaiheessa puutteellisena. Tiivistäen oli kysymys kahdesta pääongelmasta. Ensiksikin talousarvio ja kirjanpito silloisessa muodossaan eivät kertoneet paljoakaan siitä, mitä uhratuilla rahoilla saatiin aikaan. Kysymys oli samasta asiasta kuin viime vuosien tuloksellisuuskeskustelussa. Toinen merkittävä ongelma liittyi budjettiajanjaksoon, jolla sitovasti päätettiin määrärahat ja vahvistettiin arviot valtion tuloista. Kun valtiolaiva kasvoi suuremmaksi ja jäykkäliikkeiseksi, oli ajolinjat valittava aikaisemmin.

6 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 6/18 Etunimet: Henkilötunnus: 2. Miten koko valtiontalouden ja yksittäisen viraston/laitoksen rahoitusongelma eroaa markkinatalouden vastaavasta? Maksimipistemäärä tehtävästä on neljä (4) pistettä. s , Yritysmaailmaa kuvaavan ja selittävän rahoitusteorian mukaan rahoituksen ongelmat ovat riittävyysongelma ja kannattavuusongelma, jotka aiheutuvat toimintaprosessin vaiheista: rahaa sitoutuu toimintaprosessiin siitä syystä, että rahan käyttö (menot) tapahtuu muun muassa investointien ja varastojen vuoksi ennen rahojen saamista (tulot). Koko valtiontalouden osalta: Valtiontaloudessa on selvä rahan riittävyysongelma siinä mielessä, että maksuvälineitä on riitettävä joka hetki, mutta riittävyysongelman syy ei ole yhtä selvästi sidoksissa toimintaprosessiin kuin yritysympäristössä. Rahan lähteistä oikeastaan vain maksut ovat sidoksissa valtion luovuttamiin hyödykkeisiin. Suurin rahalähde eli verot eivät ole kiinteästi yhteydessä valtion tuottamiin hyödykkeisiin, vaan verot voivat käytännössä olla korvausta edellisten vuosien ja tulevien vuosien hyödykkeistä. Tämän vuoksi valtio voisi aina sopivasti verottamalla varmistaa riittävän rahoituksen. (Valtion muista rahanlähteistä useimmat on yleensä sidottu johonkin kansalaisten tahdonvaraiseen toimintaan (esimerkiksi veikkausvoittovarat), jonka ajoitusta valtio ei voi määrätä.) Valtion rahankäytössä toimintaprosessiin on sidoksissa maksut tuotannontekijöistä. Avustusten maksuajoituksen julkisyhteisöille, tuotantoelämälle ja kotitalouksille on valtio sitonut omilla päätöksillään. Näin ollen voidaan sanoa, että valtion rahan riittävyysongelman syy on vain osittain sidoksissa toimintaprosessiin ja valtio voisi periaatteessa verottamalla koota riittävän rahoituksen maksujaan varten etukäteen. Näin ei kuitenkaan tilanne ole käytännössä, vaan valtio usein joutuu rahan riittävyysongelman eteen. Valtion rahan riittävyysongelman syyt samoin kuin ratkaisutkin ovat siis moninaiset. (Rahan riittävyysongelmaa ratkaistaan yleensä puntaroimalla yhdessä veroja, maksuja ja lainoja. Väliaikaisesti valtio voi kattaa rahoitustarvettaan lainoilla.) Rahoituksen kannattavuusongelma liittyy siihen, että toiminnasta on saatava tuottoa ainakin rahoituksen kustannusten verran. Tämä ongelma on liiketoiminnassa konkreettinen. Pääomalla on hinta, maksettu tai laskennallinen korko. Toiminta on kyettävä järjestämään siten, että se kattaa toiminnan kustannukset ja tuottaa voittoa vähintään tämän koron verran. Valtion toiminnassa on periaatteessa samanlainen rahan kannattavuusongelma, mutta käytännössä sitä ei ole. Kun valtion toiminnan aikaansaamaa hyötyä, voittoa, ei voi laskea tarkasti rahassa, ei rahoituksen kustannuksia voida verrata näihin tuottoihin.

7 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 7/18 Etunimet: Henkilötunnus: Yksittäisen viraston tai laitoksen osalta: Rahan riittävyysongelma ja rahan kannattavuusongelma saavat budjettitaloudessa toimivissa yksiköissä erityisiä piirteitä, sillä näiden rahoituksen ongelmia hallitsee kytkentä valtion muuhun talouteen ja valtion yhteiseen keskuskassaan. Toimintayksikön kannalta rahan riittävyysongelma ratkaistaan pääsääntöisesti valtion budjetissa. Ensimmäisen vaiheen ongelmana on saada mahdollisimman suuret määrärahat valtion budjettiin. Toisen vaiheen ongelmana on saatujen määrärahojen käytön suunnittelu siten, että määrärahat riittävät koko vuodelle. Kun pysytään määrärahojen käyttösuunnitelmassa, rahat riittävät koko vuodeksi. Budjettisidonnaislla toimintayksiköillä ei ole sellaista likviditeettiongelmaa, joka on itsenäistä talouttaan pitävillä yrityksillä, sillä saatuaan määrärahat ja suunniteltuaan niiden käytön, yksikkö voi lähettää laskujaan maksettavaksi, kunhan vain pysyy myönnettyjen määrärahojen sisällä. Rahan kannattavuusongelmaa ei sen perusmerkityksessä budjettitaloudessa toimivilla yksiköillä ole, koska ainoa rahoituskanava on valtion keskuskassa. Rahan kannattavuuden laskeminen ei myöskään ole mahdollista maksuttomassa toiminnassa. Mahdollista lisätietoa: Valtion rahan riittävyysongelman syyt liittyvät hyvin vahvasti yhteiskuntapoliittisten tehtävien hoitamiseen. Veroaste pyritään saamaan sellaiseksi, että veroilla voidaan vaikuttaa vaihtotaseeseen, inflaatioon tai taloudelliseen kasvuun. Talouden vaihteluissa valtion vuotuinen budjetti pyritään tekemään tarkoituksella yli- tai alijäämäiseksi. Joskus rahaa pyritään kokoamaan enemmän kuin ao. vuonna tarvitaan ja ylijäämällä saatetaan vähentää lainoja, joskus taas kootaan rahaa vuotuista tarvetta vähemmän veroina ja maksuina ja lisätään lainanottoa

8 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 8/18 Etunimet: Henkilötunnus: 3. Kuvaile valtiotalouden ulkoista ja sisäistä valvontajärjestelmää erityisesti valtion budjetin näkökulmasta. Maksimipistemäärä tehtävästä on viisi (5) pistettä. Meklinin teoksessa valvontajärjestelmää on selostettu sivuilla ja Hyvässä vastauksessa on tuotu esille sekä ulkoisen että sisäisen valvonnan määritelmät ja niiden ilmeneminen valtionhallinnossa sekä erityisesti valtion budjetin valvonnassa. Budjetin kannalta sisäistä valvontaa on selostettu luvussa 5.3., Talouden suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Mainitussa luvussa käsitellään budjetin toimeenpanoa ja menojen hyväksymis- ja maksumenettelyä.

9 2008/kahatdk/kj Sukunimi: 9/18 Etunimet: Henkilötunnus: 3) Vaihtoehtotehtävä Seuraavaksi esitetään kymmenen väittämää. Ne ovat juuri esitetyssä muodossa oikeita tai virheellisiä. Virheelliseksi on katsottava myös osittain virheellinen väittämä. Vastaukseksi sinun tulee rengastaa kunkin väittämän kohdalla oikealla laidalla oleva O-merkki (=oikein) tai V-merkki (=väärin) sen mukaan, katsotko väittämän oikeaksi tai virheelliseksi. Oikeasta vastauksesta (rengastuksesta) saa yhden (1) pisteen/väittämä. Väärästä vastauksesta saa miinus puoli (-1/2) pistettä/väittämä, ja vastaamatta jättämisestä annetaan nolla (0) pistettä/väittämä. Maksimipistemäärä tästä tehtävästä on kymmenen (10) pistettä, ja minimipistemäärä on miinus viisi (-5) pistettä. 1. Agenttiteoria koskee vain maksullisessa toiminnassa muodostuvaa suhdetta palvelutarjonnan ja kysynnän välillä. V (s.34 ja 39) V 2. Valtion toiminta- ja taloussuunnitelman oikeudellinen sitovuus on pienempi kuin valtion yksivuotisella budjetilla, joka hyväksytään eduskunnassa. O (s.116) 3. Value for money on yleistynyt nimitys sille, että verorahoille saadaan mahdollisimman hyvä vastike. O (s.43) Jos valtion toimintayksikön määräraha loppuu varainhoitovuoden aikana, on 4. ylittäminen mahdollista vain eduskunnan määräenemmistöpäätöksellä. V (s , 147) 5. Tuotannontekijöiden hankkiminen valtion omaa toimintaa varten, valtionavut ja tulonsiirrot ovat keskeiset valtion menojen lajit. O (s.60 61) 6. Toimintayksikön sisäinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että yksikössä taloushallinto kerää ja rekisteröi tietoa toimintayksikön tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelman ja taselaskelman laatimista varten. V (s.185) 7. Yleiskatteisuusperiaate valtion budjetin laadinnassa on haluttaessa mahdollista ottaa käyttöön lailla tai budjetin yksityiskohtaisissa perusteluissa. V (s.120) O O O V V V 8. Ennen tulosohjaukseen siirtymistä budjettirahoitteisessa julkissektorissa noudatettiin perinteisesti ns. panosohjausta. Panosohjauksen puitteissa vastuu oli keskitettyä, ja poliittiset päättäjät harjoittivat menolajibudjetointia ja päättivät yksityiskohtaisista asioista. O (s.40 ja 41) O 9. Valtion omille liikelaitoksilleen maksamat korvaukset ovat sellaisia tapahtumia, jotka muodostavat yhteyden valtion budjettitaloudesta ja valtion keskuskassasta valtion liikelaitoksiin. O (s.77 ja 93 94) 10. Siirtomäärärahoja voi siirtää ja niitä on kahdenlaisia. Siirtomäärärahan saa myös ylittää ilman eduskunnan lupaa. V (s.125) O V

10 10/18 4) Aineistotehtävä Aineistotehtävän materiaali koostuu liitteenä olevasta artikkeliotteesta sekä budjettikohdasta (valtion vuoden 2008 talousarvioesitys). Pohjaa vastauksesi siihen, mitä olet omaksunut Valtiontalouden perusteet -kirjasta. Tehtävänanto Muodosta ensin itsellesi käsitys siitä, mitkä ovat tärkeimmät valtion budjettiesityksessä 2008 aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet. Kirjoita vastauspaperille jäsenneltynä tärkeimmät tavoitteet, joista aikuiskoulutuksesta vastaavat ovat tulosvastuussa ja tilivelvollisia. Analysoi sitten liitteenä olevan artikkeliotteen ja Meklinin kirjan pohjalta, miten ao. valtion budjettiesityksen aikuiskoulutuskohdan sisältö vastaa tavoitteiksi valtiolla asetettua selkeää tulostavoitteiden asettamista ja tulosvastuun terävöitettyä seurantaa. Hyvässä vastauksessa pääpaino on aineiston analysoinnissa. Maksimipistemäärä tästä tehtävästä on yhteensä seitsemäntoista (17) pistettä. Hyvässä vastauksessa kuvataan ensi tiiviisti aikuiskoulutuksen tavoitteet aineiston pohjalta ja sitten analysoidaan systemaattisesti artikkelin ja Meklinin teoksen pohjalta liitteen aikuiskoulutuskohtaa valtion budjetissa. Ao. kohdassa tulee esille pyrkimys tuloksellisuustekijöiden (yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus osatekijöineen) systemaattiseen esittämiseen, vaikkakaan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tarkasti mitattavia tekijöitä ei ole paljoakaan esitetty. Artikkelissa peräänkuulutettiin laadun ottamista aiempaa selkeämmin tuloksellisuuden kriteeriksi, ja siksi hyvässä vastauksessa tulisi eritellä nimenomaan laatutekijöiden merkitystä ja esiintymistä liitteen budjettikohdassa. Erittäin hyvässä vastauksessa on osattu pohjata mainittua analysointia myös Meklinin kirjaan toimeksiannon mukaisesti, esimerkiksi Meklinin kirjan lukuun , Tuloksellisuus toimintaprosessin ongelmana. Luvussa kuvataan mittareita ja niiden laskemista sekä pohditaan mittaamisongelmaa julkisella sektorilla, erityisesti laadun ja tuloksellisuuden mittaamisen vaikeutta.

11 Liite 1. Artikkeli: Aikuiskasvatus 2/2005, Näkökulmia politiikkaan (Tuomas Pöysti) 11/18 Valtion talousarviolainsäädäntöä on vuonna 2004 muutettu osana valtion tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistusta. Uudistettu lainsäädäntö edellyttää aikaisempaa selkeämpää ja terävämpää tulostavoitteiden valmistelua ja asettamista. Velvoite koskee toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarvioehdotuksia ja hallinnonalojen tulosohjausta sekä oikeiden ja riittävien tietojen antamista yhteiskuntapolitiikan vaikuttavuuden kehityksestä ja hallinnon sekä julkisten varojen käytön toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Taustalla ovat pyrkimykset parantaa eduskunnan budjettivaltaa sekä hallituksen ja julkisen hallinnon vastuunalaisuutta. Muutoksella turvataan hyvinvointivaltion rahoitusperustaa parantamalla varainkäytön ja toiminnan tehokkuutta. Koulutuspolitiikkaa ja sen osana aikuiskoulutusta koskeva tavoitteenasettelu tulee uudistuksen seurauksena arvioitavaksi osaksi uudelleen. Talousarviolainsäädännön uudet tuloksellisuuden kriteerit antavat hyödyllisiä näkökulmia koulutuspolitiikan ja sen osana aikuiskoulutuksen tuloksellisuuden tarkasteluun Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan suunnittelun, budjetoinnin, tulostavoitteiden asettamisen sekä tulosvastuun ja tilivelvollisuuden uudistamista. Konkreettiset säännökset sisältyvät huhtikuussa 2004 uudistettuihin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992, talousarvioasetus) säännöksiin (valtioneuvoston asetus 254/2004). Eduskunnan ja hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisäksi, että valtiontalous ja valtionhallinto ymmärretään aikaisempaa selkeämmin eduskunnalle parlamentaarisesti vastuunalaisen valtioneuvoston johtamana konsernina. Eri politiikkasektoreita ja tämän mukana koulutuspolitiikkaa ja aikuiskoulutusta tarkastellaan tällöin hallinnonalojen ja organisaatioiden rajat ylittävinä kokonaisuuksina. Talousarviolainsäädäntöä on muutettu vuonna 2004 siten, että ministeriöt on velvoitettu terävämpään vaikuttavuustavoitteiden ja toiminnallisten tulostavoitteiden asettamiseen. Talousarviolain ja talousarvioasetuksen uudet säännökset korostavat lisäksi hallituksen ja ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten ennakollista ja jälkikäteistä tilivelvollisuutta julkisen toiminnan ja varainkäytön vaikuttavuudesta ja tarkemmasta toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Tilivelvollisuutta ja tulosvastuuta toteutetaan uudessa tilinpäätöskertomusmenettelyssä. Hallituksen on erityisesti annettava vuodesta 2004 lähtien uusimuotoisessa valtion tilinpäätöskertomuksessa eduskunnalle oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävän kuva) valtion talousarvion noudattamisesta ja valtiontaloudesta sekä erityisesti myös yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja hallinnon toiminnallisen tuloksellisuuden pääpiirteistä. Tilivelvollisuusajattelu perustuu nykyaikaisiin käsityksiin kansanvaltaan ja hyvään hallintotapaan erottamattomana osana kuuluvasta vastuunalaisuudesta (talousarviolaki, HE 56/2003 vp). Tilivelvollisuuden ja tulosvastuun uudistuksen taustalla ovat hallituksen ja valtiovarainministeriön aloitteiden ohella eduskunnan viime aikoina vahvistunut kiinnostus asiaan. Erityisesti valtiontaloudellista kertomusmenettelyä ja sen kehittämistä edellisellä vaalikaudella selvittäneen Maria- Kaisa Aulan parlamentaarisen työryhmän (kertomusmenettelytyöryhmä 2002) ja kyseisen työryhmän työtä jatkaneen valtiovarainministeriön asettaman valtion tilinpäätöstyöryhmän (valtion tilinpäätöstyöryhmä 2003) ehdotuksissa omaksuttiin monilta osin uusia näkökulmia tulosvastuuseen julkisessa toiminnassa. Talousarviolakiin ja -asetukseen tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen toteuttamiseksi tehtyjen muutosten näkyvimpiä ja samalla merkittävimpiä osia on uuden tuloksellisuutta kuvaavan käsitteistön ja tuloksellisuuskriteerien käyttöönotto. Uudella käsitteistöllä voidaan paremmin käsitellä myös aikuiskoulutukseen liittyvien valtion toimien onnistumista. Perinteisen tulosohjauksen ongelmana on ollut esimerkiksi se, ettei siinä kovin selkeästi otettu tuotosten laatua huomioon tuloksellisuuden kriteerinä. Monilla koulutuksen sektoreilla laatu on kuitenkin jo pitkään tunnistettu tai ainakin pyritty tunnistamaan merkittäväksi tuloksellisuuden osaksi ja arviointiperusteeksi. Laadun tärkeyttä tuloksellisuuden kriteerinä korostaa osaltaan se, ettei useimmissa valtion osaksi tai kokonaan rahoittamissa palveluissa ja hallinnon toiminnassa ole yleensä kyse markkinamekanismien piiriin kuuluvista hyödykkeistä. Markkinat ja niillä markkinatoimijoiden tekemä hinnan ja laadun suhteen arviointi eivät siten välitä laatua ja

12 12/18 preferenssejä sekä hinta laatu - suhdetta koskevaa informaatiota sekä ylläpidä laatutasoa. Julkinen hallinto ja palvelutuotanto on helposti panossuuntautunutta ja kiinnittyy tuotettujen suoritteiden määriin. Tulosohjaus ilman erityistä huomion kiinnittämistä laatuun helposti myös vahvistaa määrällistä tuotantosuuntausta. Tästä on lukuisia esimerkkejä myös koulutuspolitiikkaa ja aikuiskoulutusta koskevassa tavoitteenasettelussa ja sitä koskevassa keskustelussa. Siinä on usein mahdollisimman suurta koulutukseen osallistumisen astetta ja osallistumismääriä korostava perusvire. Tuloksellisuus ymmärretään talousarviolain säädännön uudessa käsitteistössä useista eri näkökulmista hahmottuvana kokonaisuutena. Tuloksellisuus jakautuu laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja toiminnalliseen tuloksellisuuteen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuuden arviointi sisältää myös halutun muutoksen kustannusvaikuttavuutta koskevan tarkastelun. Toiminnallinen tehokkuus kuvaa puolestaan julkisen organisaation (virasto, laitos) aikaansaannoksia omassa toiminnassaan eli onnistumista tehtävässään. Toiminnallinen tuloksellisuus koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat tuotokset ja laadunhallinta, toiminnallinen tehokkuus ja henkisten voimavarojen hallinta. Tuotosten ja laadunhallinnan arviointiperusteita ovat aikaansaannoksina syntyvät yksilöitävät suoritteet ja julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu... Laadun ottaminen huomioon tuloksellisuuden kriteerinä on aikuiskoulutusta koskevassa tavoitteenasettelussa tärkeää. Perusteena laatunäkökulman merkitykseen on yleisesti se, ettei nykymuotoisessa valtion virastojen ja laitosten toiminnassa sekä valtion rahoitustuilla rahoitetussa toiminnassa useinkaan ole markkinamekanismeja, jotka osaltaan pitäisivät yllä riittävää laatua. Laadun ottamisella selkeästi tuloksellisuuden kriteeriksi voidaan osaltaan ylläpitää sellaista koulutustarjontaa, joka optimaalisella tavalla kehittää yksilöiden ja sitä kautta koko yhteiskunnan sivistyksellistä ja osaamispääomaa sekä osallistumismahdollisuuksia. Tärkeää oli siten katsoa konkreettisesti sitä, miten koulutuksella voidaan aidosti parantaa työnhakijan tai ennakoivasti jo työttömyysuhan alaisen henkilön mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille. Aikuiskoulutuksessa on tarpeen vahvistaa koulutuksen laadun näkökulmaa aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteiden asettamisessa ja tuloksellisuuden arvioinnissa.

13 13/18 Liite 2. Valtion talousarvioesitys (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Selvitysosa: Aikuiskoulutusta järjestetään noin 800:ssa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä aikuiskoulutuksen kehittämistä. Aikuiskoulutuksen voimavaroja sisältyy opetusministeriön talousarviossa lisäksi lukujen 29.10, 29.20, 29.40, ja määrärahoihin jäljempänä tässä luvussa esitettävän taulukon mukaisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Opetusministeriön hallinnonalan aikuiskoulutusta kehitetään niin, että omaehtoinen aikuiskoulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja henkilöstökoulutus muodostavat toimivan kokonaisuuden. Opetushallinnon vastuulla ovat kaikille avoimen aikuiskoulutuksen perustarjonnan ja sen järjestäjien toimintaedellytysten turvaaminen, tutkintojärjestelmät ja opetuksen tunnustamisjärjestelyt, opetushenkilöstön ammattitaito, laadunvarmistus ja arviointi sekä yhdessä työhallinnon kanssa aikuiskoulutuksen tasa-arvon ja aliedustettujen ryhmien koulutusmahdollisuuksien sekä elinikäisen oppimisen edistäminen. Aikuiskoulutuksen saavutettavuuden, laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen edellyttää laajaa yhteistyötä ministeriöiden, työelämän järjestöjen sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Opetusministeriön hallinnonalan omaehtoisen aikuiskoulutuksen yleistavoitteena on lisätä työikäisen väestön osallistumista osaamista ylläpitävään ja ammatillista liikkuvuutta parantavaan koulutukseen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi, huolehtia riittävän, kaikille avoimen ei-tutkintotavoitteisen koulutustarjonnan saavutettavuudesta kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi, parantaa aikuisväestön elinikäisen oppimisen edellytyksiä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kansalaisten sivistysmahdollisuuksien turvaamiseksi sekä kehittää aikuiskoulutuksen laatua, alueellista vaikuttavuutta ja ohjausta kaikilla koulutustasoilla. Toiminnallinen tuloksellisuus Työikäisen väestön osaaminen ja koulutustason kohottaminen. Tavoitteena on, että vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä kasvaa 60 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kehittämistavoitteina ovat riittävän työelämän kysyntää ja työikäisen väestön tarpeita vastaava koulutustarjonnan turvaaminen, opitun tunnustamisen ja hyväksilukemisen tehostaminen tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa sekä työvoiman kehittymistä tukevan oppilaitosten palvelutoiminnan vahvistaminen. Korkeakoulututkinnon suorittaneen aikuisväestön mahdollisuuksia uudistaa osaamistaan parannetaan lisäämällä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja korkeakoulujen järjestämien ammatillisten erikoistumisopintojen tarjontaa sekä kehittämällä alempaan korkeakoulututkintoon johtavia, työelämän tarpeisiin vastaavia koulutusreittejä avoimeen yliopistoopetukseen. Aikuiskoulutuksen tehtävät ja erityispiirteet otetaan huomioon korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokoamishankkeessa. Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistetään aikuiskoulutuksella hallituksen työperäistä maahanmuuttoa koskevan toimenpideohjelman pohjalta. Avoimet oppimismahdollisuudet. Vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä vahvistetaan tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota sekä aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjinä ja koulutusta suunnataan informaatio-ohjauksen avulla alan valtakunnallisten järjestöjen kanssa määritellyille painopistealueille sekä maahanmuuttajille, senioriväestölle ja muille aikuiskoulutuksessa aliedustetuille kansalaisryhmille. Aikuislukion aineopiskelun tarjontaa suunnataan erityisesti maahanmuuttajien kielikoulutukseen sekä aikuisväestön osaamisen ja jatko-opintokelpoisuuden

14 14/18 tarpeisiin. Verkko-opetuksen tarjontaa lisätään kaikilla koulutusasteilla. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa monipuolistetaan ja pääosa siitä suunnataan muille kuin ammattikorkeakoulujen omille opiskelijoille. Avoimen yliopisto-opetuksen saavutettavuutta parannetaan yhteistyössä vapaan sivistystyön järjestäjäverkon kanssa. Neuvontajärjestöjen toimintaa tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnan eheyttä tukevien tehtävien hoitamisessa. Noste-ohjelmassa syntyneet hyvät käytännöt levitetään koko aikuiskoulutuksen ja työelämän toimintatavoiksi. Aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen edellytysten parantaminen. Käynnistetään valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen uudistustyö hallitusohjelman tavoitteet huomioon ottaen. Aikuisopiskelun tieto- ja neuvontapalveluja ja ohjausta uudistetaan opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen toimenpideohjelman mukaisesti vuosina Tavoitteena on, että työikäiselle väestölle voidaan tarjota koko koulutustarjonnan kattavat asiakaslähtöiset tieto- ja neuvontapalvelut ja että kaikki aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja korkeakoulut tarjoavat aikuisopiskeluun soveltuvia ohjauspalveluja vuoteen 2010 mennessä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa jatketaan vuonna 2006 käynnistettyä valtionavustuksina rahoitettavaa opintosetelin sovellusta erityistä tukea tarvitsevien osallistujaryhmien opintomaksujen alentamiseksi tai poistamiseksi. Aikuiskoulutuksen laatu, vaikuttavuus ja ohjaus. Aikuiskoulutuksen laatu varmistetaan eri tavoin hankitun osaamisen osoittavilla tutkintojärjestelmillä ja valtakunnallisilla arvioinneilla sekä osallistumalla OECD:n ja EU:n tutkimuksiin ja selvityksiin. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen laatua seurataan sähköisellä opiskelijapalautejärjestelmällä. Näyttötutkintojärjestelmää ja vapaan sivistystyön vaikuttavuutta koskevien arviointien tulokset otetaan huomioon aikuiskoulutuksen ohjausta ja rahoitusperusteita kehitettäessä. Käynnistetään ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmää koskeva selvitystyö. Omaehtoisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärä ja suoritetut tutkinnot koulutusmuodoittain opetushallinnon alaisessa aikuiskoulutuksessa Koulutusmuoto toteutuma arvio arvio Aikuisten perusopetus tutkinto-opiskelijat Aikuisten lukiokoulutus tutkinto-opiskelijat aineopiskelijat Ammatillinen peruskoulutus näyttöön valmistava koulutus, opiskelijat aikuisille suunnattu opetussuunnitelmaan perustuva koulutus, opiskelijat oppisopimuskoulutus, opiskelijat suoritetut tutkinnot Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus näyttöön valmistava koulutus, opiskelijat 1) oppisopimuskoulutus, opiskelijat 2) suoritetut tutkinnot Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus amk-tutkinto, opiskelijat ylempi amk-tutkinto, opiskelijat ammatilliset erikoistumisopinnot, opiskelijat avoin ammattikorkeakoulu, opiskelijat suoritetut amk-tutkinnot suoritetut ylemmät amk-tutkinnot Yliopistojen aikuiskoulutus

15 15/18 erilliset maisteriohjelmat ja muuntokoulutus, opiskelijat täydennyskoulutus, opiskelijat avoin yliopisto, opiskelijat Vapaan sivistystyön oppilaitokset 3) kansalaisopistot, opiskelijat kansanopistot, opiskelijat kesäyliopistot, opiskelijat opintokeskukset, opiskelijat liikunnan koulutuskeskukset, opiskelijat ) Luvut kuvaavat tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden määrää - eivät valtionosuuden perusteena olevaa laskennallista opiskelijatyövuosien määrää. 2) Sisältää myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. 3) Vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijamäärän toteutumatieto on vuodelta Aikuiskoulutuksen rahoitus opetusministeriön hallinnonalalla (euroa) talousarvio esitys Yleissivistävä koulutus 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin perusopetuksen aikuisopiskelijat (arvio) lukion aikuisopiskelijat (arvio) Ammatillinen koulutus 01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot ammatillinen lisäkoulutus (arvio) Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin näyttötutkintona suoritettava ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus (arvio) aikuisille suunnattu opetussuunnitelmaan perustuva koulutus (arvio) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö aikuiskoulutuksen kehittäminen, opetushenkilöstön koulutus ja tukitoimet avoin ammattikorkeakouluopetus yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen ja täydennyskoulutuksen tuotekehitystyö valtionosuus ammatilliseen lisäkoulutukseen ja ammatillisille erikoisoppilaitoksille valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja järjestöille Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (34.) Valtionavustus aikuiskoulutuksen kohottamisohjelmaan Noste-ohjelma Ammattikorkeakouluopetus 30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin aikuisten ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus erikoistumisopinnot ylempi amk tutkinto

16 16/ Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1) 01. Yliopistojen toimintamenot avoin yliopisto-opetus täydennyskoulutuksen hintojen alentaminen (enintään) Yliopistolaitoksen yhteiset menot yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen ja täydennyskoulutuksen tuotekehitystyö Liikuntatoimi 50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen liikunnan koulutuskeskukset Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille Yhteensä ) Taulukko ei sisällä yliopiston perustutkintoa opiskelevia aikuisia (yli 25 vuotiaina aloittaneita), joita oli noin 26 % aloittaneista ja joista aiheutuvat kustannukset ovat arviolta noin 159 milj. euroa vuonna Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien ja - avustusten maksamiseen ja 2) enintään euroa työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin, sähköisen palautejärjestelmän kustannuksiin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituksiin ja oikaisuihin. Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään Opiskelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen. Selvitysosa: Tavoitteena on, että tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen aloittaa vuonna 2008 noin henkilöä ja opiskelijamäärä on noin Heistä noin 80 % suorittaa näyttötutkinnossa ammatillisen tutkinnon tai sen osan vuoteen 2010 mennessä. Määrärahan arvioitu käyttö 1. Valtionosuus käyttökustannuksiin Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin (enintään) Yhteensä Valtionosuuden laskennassa pohjana käytettävä yksikköhinta on ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta euroa opiskelijatyövuotta kohden, jota porrastetaan eri hintaryhmissä. Noin 92 % lisäkoulutuksesta on omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. Vähintään 80 % koulutuksesta suunnataan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmentavaan koulutukseen. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kustannustason muutos (4,7 %) Yksikköhinnan pohjan tarkistus Valtionavustusten muutos

17 17/18 Toiminnan laajuuden muutos Muut muutokset 5 Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saadaan käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna 2008 on Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen euroa opiskelijaa kohden. Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) muuttamisesta siten, että tehdään mahdolliseksi virkasuhteisten henkilöiden oppisopimus. Määrärahan arvioitu käyttö Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta) kunnallinen ammatillinen koulutus ( * ) yksityinen ammatillinen koulutus (3 580 * 7 767, sis. alv) Kuntien rahoitusosuus Lisäkoulutus ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus ( * ) muu lisäkoulutus (2 981 * ) Yhteensä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kustannustason muutos peruskoulutuksessa (4,7 %) Kustannustenjaon tarkistus -128 Peruskoulutuksen opiskelijamäärän muutos Lisäkoulutuksen opiskelijamäärän muutos Yhteensä talousarvio talousarvio tilinpäätös (34.) Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta talousarvio tilinpäätös

18 51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18/18 Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen. Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia tunteja on enintään Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kustannustason muutos (4,7 %) 846 Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 54 euroa opetustuntia kohti talousarvio talousarvio tilinpäätös

1/23. 1. Budjettitalouden ulkopuolisten rahastojen yhteydet valtion budjettiin. 2. Julkishyödyke

1/23. 1. Budjettitalouden ulkopuolisten rahastojen yhteydet valtion budjettiin. 2. Julkishyödyke TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1/23 HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT/ finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi VALINTAKOE 4.6.2008 KELLO 10 14

Lisätiedot

30. (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

30. (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 3. (29.3 ja 29.2, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Aikuiskoulutusta järjestetään noin 8:ssa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Tämän luvun momenteilta rahoitetaan

Lisätiedot

30. (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

30. (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Talousarvioesitys 28 3. (29.3 ja 29.2, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Aikuiskoulutusta järjestetään noin 8:ssa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Tämän

Lisätiedot

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus 30. Aikuiskoulutus Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä

Lisätiedot

30. (29.69) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

30. (29.69) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Talousarvioesitys 27 3. (29.69) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Aikuiskoulutusta järjestetään noin 8:ssa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Näistä rahoitetaan

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Aikuiskoulutus

Asiakirjayhdistelmä Aikuiskoulutus 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

30. Aikuiskoulutus toteutuma

30. Aikuiskoulutus toteutuma 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys Aikuiskoulutus Talousarvioesitys 211 3. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kirjoita nimesi jokaisen vastauspaperin yläosaan. Maksimipistemäärä on 50 pistettä. Tarvittaessa voit vastata myös vastauspaperin kääntöpuolelle.

Kirjoita nimesi jokaisen vastauspaperin yläosaan. Maksimipistemäärä on 50 pistettä. Tarvittaessa voit vastata myös vastauspaperin kääntöpuolelle. TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1 HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT/ finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi VALINTAKOE 7.6.2006 KELLO 10-14 Sukunimi

Lisätiedot

60. Ammatillinen koulutus

60. Ammatillinen koulutus 60. Ammatillinen koulutus S e l v i t y s o s a : Ammatillisen koulutuksen kehittäminen perustuu valtioneuvoston 4.12. hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2008. Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

Syksyn 2015 perustietokysely

Syksyn 2015 perustietokysely Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät Syksyn 2015 perustietokysely 3.9.2015 Tampere, 11.9.2015 Oulu, 16.9.2015 Helsinki Antti Markkanen, kouluneuvos Lea Juhola, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 Aikuiskoulutuksen uusi suunta Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 1 Taantuma koettelee Suomen elinkeinoelämää Työttömyys lisääntynyt kaikilla

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita

Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita Hakeutujan palveluiden ajankohtaispäivä, 7.9.2012, Helsinki Congress Paasitornissa Neuvotteleva virkamies, Ulla-Jill Karlsson Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Aikuiskoulutuspolitiikan

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Asiakirjayhdistelmä 24 69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö Aikuiskoulutusta järjestetään lähes tuhannessa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Tästä luvusta rahoitetaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

20. Ammatillinen koulutus

20. Ammatillinen koulutus S e l v i t y s o s a : Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 20. Ammatillinen Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2016 -vastausohje Sisällys Yleisiä ohjeita... 2 Tiedonantajat... 2 Tiedonkeruun toteutus. 2 Keskeiset käsitteet ja määritelmät... 3 Koulutus 3 Koulutuksien

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita eluvat alueelliset työseminaarit 12.3.2015 Jyväskylä 17.3.2015 Espoo Opetusneuvos Jukka Lehtinen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpano

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto

Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto Opetus- ja kulttuuriministeriö Säädösten sujuvoittaminen Syysistuntokausi 2017 Pääasiallinen kohderyhmä Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto Sisältääkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot