UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF"

Transkriptio

1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 (1) TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan pyrkiä ennaltaehkäisemään pitkäaikaisia ja vaikeita munuais - ja maksasairauksia ja toimia jäsentensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Yhdistys pyrkii varmistamaan jo sairastuneille asiantuntevan hoidon sekä elämänlaadun parantamisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Yhdistys on Munuais- ja maksaliitto ry:n, Njur - och leverförbundet rf:n jäsen. Toimintavuoden keskeisenä teemana on: Ytyä yhdistyksestä. Yhdistys järjestää tapahtumia omalla alueellaan ja osallistuu valtakunnallisiin kampanjoihin. Yhdistys edistää elinluovutustoimintaa jakamalla tietoa ja elinluovutuskortteja suurelle yleisölle. Suunniteltu toiminta tulee aiheuttamaan alijäämää. Suunnitelmavuosi 2013 on yhdistyksen 46. toimintavuosi. Yhdistyksen tärkeimpiä yleistavoitteita toimintavuonna ovat: * Järjestetään teema vuoteen liittyvä tapahtuma yhdessä Etelä-Suomen alueen yhdistysten kanssa keväällä * Osallistutaan valtakunnalliseen Ytyä yhdistyksestä - tapahtumaan. * Vuoden 2013 alusta käynnistyy jäsenhankintakampanja ja - kilpailu. * Yhdistys järjestää omia tempauksia ja yleisötilaisuuksia Maailman munuais - ja, Euroopan Elinsiirtopäivänä ja Kansainvälisenä maksapäivänä omalla toiminta-alueella. * Jatketaan kehittelyä yhdessä Munuais ja maksaliiton maksatyöryhmän ja HUS:n kolmiosairaalan kanssa ensitietopäivien järjestämisestä jo sairastuneille maksapotilaille. * hoitopaikka- ja hoitotakuutilanteen seuraaminen * edunvalvontatyön jatkaminen * elinluovutuskorttien jakaminen yleisötilaisuuksissa * paikalliskerhotoiminnan tukeminen * yhteistyön jatkaminen pitkäaikaissairausjärjestöjen kanssa * yhdistys jakaa jäsenilleen tietoa munuais ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisemisestä ja hoitomahdollisuuksista. Vapaaehtoistyöllä on toimintojen järjestelyissä tärkeä merkitys. VARSINAINEN TOIMINTA Edunvalvonta Yhdistyksen hallituksen asettama edunvalvontatyöryhmä jatkaa toimintaansa. Haasteita vaikuttamistyölle luo tiukentunut julkinen talous ja sen vaikutukset niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoon sekä muihin julkisen sektorin tuottamiin palveluihin ja etuuksiin. Yksi tärkeä tehtävä on hoitotakuun seuranta ja hoitotakuun toteutuminen yhdistyksen toiminta-alueella. Työryhmän tehtävänä on seurata ja tarvittaessa reagoida yhdistyksen toiminta-alueella tapahtuviin muutoksiin, jotka edistävät tai vaarantavat potilasjäsenten oikeuksia.

2 ( 2 ) Jäsenistön etujen ajaminen on tärkeää edunvalvonnassa. * saada terveydenhuollon palvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa * saada riittävät ja oikeudenmukaiset sosiaalipalvelut ja - etuudet sekä saada tarvittavat tukipalvelut elämänhallinnalle Toimitaan yhteistyössä dialyysipalvelutuottaja B.Braun Avitum Oy:n kanssa. Seurataan aktiivisesti HUS:n kolmiosairaalan toimintojen kehittymistä, erityisesti munuais - ja maksapotilaiden hoidon osalta. Yhdistyksen lehdessä kerrotaan jäsenistölle heidän oikeuksista ja mahdollisuuksista erilaisiin etuisuuksiin ja korvauksiin sairauden perusteella. Lisäksi jäsenistöä kannustetaan osallistumaan paikallistason vaikuttamistyöhön vammaisneuvostoissa ja alueelliseen vaikuttamistyöhön HUS:ssa sekä ajamaan henkilökohtaisia sekä oman viiteryhmänsä etuja. Palvelutoiminta * Jäsenpalvelut Järjestetään yhdistyksen alueella jäsenhankintakampanja 2013 (kilpailu). Erityisesti huomiota kiinnitetään potilasjäsenten järjestäytymisasteeseen, koska potilasmäärät kasvavat yhdistyksen toiminta-alueella erityisesti maksapotilaiden määrän lisääntyessä. Uusia jäseniä hankitaan tiedottamalla yhdistyksen palveluista vasta sairastuneille munuais- ja maksapotilaille hoitoyksiköissä ja erilaisten yleisötapahtumien, kuten messujen ja järjestötorien yhteydessä. * Tiedotustoiminta UUMU - lehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa sivuisena. Lehdessä julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, munuais ja maksalääkärien sekä potilasjäsenten haastatteluja ja jäsenistöä kiinnostavia ajankohtaisia asioita. Erityispalveluna lehdet toimitetaan cd:nä näkövammaisille jäsenille. Tavoitteena on saada lehteen artikkeleita myös ruotsin kielellä. Lehti lähetetään jäsenille jäsenetuna. Jatketaan tiedotusta lehden tilaus mahdollisuudesta. Yhdistyksen kotisivujen osoite on * Järjestökoulutus Hallituksen jäsenille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. Tuetaan hallituksen jäsenten osallistumista liiton järjestämiin järjestökoulutuksiin ja alueellisiin kursseihin. Tuetaan munuais- ja maksapotilaiden parissa työskentelevän hoitohenkilökunnan osallistumista alansa koulutuskursseille. * Liikuntatoiminta Yhdistyksellä on kolme liikuntavastaavaa. Munuais- ja maksapotilaiden fyysisen ja psyykkisen terveyden kohentamiseksi kannustetaan ja tuetaan jäsenistöä omaehtoiseen liikuntaan. Järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia.

3 ( 3 ) Yhdistys korvaa potilasjäsenilleen 25 % omaehtoisesta liikunnasta. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki omaehtoiset liikuntamuodot. Vuotuinen korvauskatto on 100 euroa/potilasjäsen. Yhdistys lainaa jäsenilleen kävelysauvoja ja sykemittareita. Tuetaan liikunnan ohjausta kerhotapahtumissa ja dialyysiyksiköissä. Yhdistys on Suomen Vammaisurheilu ja - liikunta VAU ry:n jäsen. * Virkistystoiminta Järjestetään teatteri -, musiikki- tai konserttimatkoja ja virkistysretkiä kotimaahan ja /tai ulkomaille. Järjestetään toukokuussa 2013 Etelä-Suomen alueitten kanssa yhteinen teemavuoteen liittyvä virkistyspäivä. Lomapaikka Joutiainen on yhdistyksen omistama loma-asunto Joutsassa. Loma-asunto Joutiaista vuokrataan ensisijaisesti jäsenten käyttöön. Loma-asunnon vuokraus toimii omakustannus periaatteella, toiminnalla ei tavoitella voittoa. Joutiaista markkinoidaan UUMU - lehden välityksellä. * Asiantuntijaluennot Järjestetään asiantuntija-/lääkäriluento vuosikouksen yhteydessä. Kerhotilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita/ lääkäreitä vieraaksi. * Vertaistukitoiminta Yhdistyksellä on voimassa oleva vertaistukijärjestelmä. Välitystoiminta tapahtuu yhteistyössä hoitoyksiköiden yhteyshenkilöiden kanssa vertaistukea tarvitseville potilaille ja omaisille. Vertaistukea tehdään tunnetuksi vierailemalla alueen kaikissa hoitoyksiköissä. Yhdistyksellä on 24 tukihenkilöä. * Pienryhmätoiminta Vertaistreffit on tarkoitettu kaikille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille ikään, sukupuoleen, tautiin tai sairauden vaiheeseen katsomatta. Kerho kokoontuu muutaman kerran vuoden aikana. Nuorten aikuisten kerho kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Kerho on suunnattu yhdistyksen vuotialle munuais - ja maksapotilaille. Kerhot eivät kokoonnu kesäkuukausina. Yhdistys neuvoo ja ohjaa potilaita hakeutumaan Munuais- ja maksaliiton järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Tiedotetaan liikunnan ja ravinnon merkityksestä sairauden eri vaiheissa potilaiden hyvinvoinnille sekä markkinoidaan munuaispotilaille ruokakirjaa. *Lapset, nuoret ja perheet Tavoite on järjestää yhdessä Munuais- ja maksaliiton kanssa toimintaa lapsille ja perheille, jotta vanhemmat saavat vertaistukea toisistaan ja lapset luovat kaverisuhteita, jotka auttavat heitä nuoruuden läpi aikuisuuteen.

4 Kokemuskouluttajat Yhdistyksellä on kokemuskouluttaja-projektissa viisi tutoria, jotka välittävät kokemuksellista asiantuntijuutta terveydenhuollon oppilaitoksiin. ( 4 ) PAIKALLISTOIMINTA Paikalliskerhot Yhdistyksellä on kerhot Hyvinkäällä, Raaseporissa ja Porvoossa. Kerhot toimivat yhdistyksen alaosastoina ja niillä on omat vetäjät. Kerhojen toimintaa rahoitetaan näiden kuntien avustuksilla sekä yhdistyksen vuosittain budjetoimalla määrärahalla. Kerhojen toimintaan osallistuu noin henkilöä. Raaseporin kerho (Hanko, Raasepori, Siuntio, Inkoo) Kerho kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Raaseporin sydänyhdistyksen kanssa. Keski-Uudenmaan kerho (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula) Kerho kokoontuu keskimäärin 10 kertaa vuodessa. Kerho kokoontuu talvella sauvakävelyn, uinnin ja vesijuoksun merkeissä Hyvinkään Sveitsissä. Kerhon tarkoitus on aktivoida ikääntyviä jäseniä itsehoitoon järjestämällä asiantuntijaluentoja mm. liikunnan merkityksestä terveyden ylläpitäjänä. Kesällä kerho tekee retkiä lähialueelle. Porvoon kerho (Porvoo, Sipoo, Pernaja, Loviisa, Pornainen, Askola) Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Omenamäen palvelukeskuksessa. Kerholaiset kokoontuvat pääsääntöisesti kevät- syyskaudella sekä muutaman kerran kesällä. HALLINTO Luottamuselimet Yhdistyksen asioista ja toiminnasta vastaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 10 varsinaista sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja sihteerin sekä nimeää vastuuhenkilöt eri toimintaaloille. Yhdistyksen jäseniä on myös Munuais- ja maksaliiton luottamuselimissä ja eri jaostojen toiminnassa. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa 7-8 kertaa kevät- ja syyskaudella. Toimihenkilöt Yhdistyksen palveluksessa työskentelee järjestösihteeri 30 tuntia/viikko.

5 AVUSTUSTOIMINTA Yhdistys tukee Raimo Ellilän rahaston sääntöjen mukaan potilasjäseniä korvaamalla osan kuntoutus-, opinto -, lääke ja hoitokuluista. Yhdistys antaa taloudellista tukea munuaisja maksaosastoille ja dialyysiyksiköille tarpeellisiksi katsottaviin laitehankintoihin sekä tilaa sanoma- ja aikakauslehtiä potilaiden virkistykseen. ( 5 ) TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki. Huoneistossa ovat vuokralaisina Keliakialiiton aluesihteeri ja Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys sekä Jussi Parikka/Länsi-Vantaan Fysikaalinen hoitolaitos. Yhdistys vuokraa kokoustilaa tilapäiskäyttöön. TALOUS JA VARAINHANKINTA Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu jäsenmaksutuloihin, raha-automaattiyhdistykseltä sekä Uudenmaan kunnilta saataviin avustuksiin, että testamenttilahjoituksina saatujen varojen tuottoon. Sijoitustoiminnassa pyritään pitkäjänteiseen toimintaan ja maltilliseen riskinottoon. Jäsenmaksutulot ovat tärkeä rahoituslähde tuottaa jäsenpalveluja. Vuoden 2013 pysyy ennallaan jäsenmaksu on 20 / jäsen. Raimo Ellilän testamenttilahjoitus mainitaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Toimintavuonna ei järjestetä vaaleja, joista saataisiin keräystuottoja, mihin osittain perustuu talousarvion alijäämän suuruus. Toiminnassa on kuitenkin edelleen selvitettävä kulujen karsimista hallinnollisten kulujen osalta, jotta vältytään yhdistyksen sijoitusten realisoinnilta toiminnan rahoittamiseksi. Tämä tulisi jatkossa alentamaan sijoitustoiminnan tuottoja ja sitä kautta vaikeuttamaan tasapainoisten talousarvioiden laatimista entisestään.

6

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF ( 1 ) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 YLEISTÄ

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF ( 1 ) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 YLEISTÄ UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF ( 1 ) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 YLEISTÄ Uudenmaan munuais ja maksayhdistys UUMU ry on perustettu vuonna 1967 potilasjärjestö,

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on 1967 perustettu potilasjärjestö,

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on 1967 perustettu potilasjärjestö,

Lisätiedot

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Suomen MG-yhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. TOIMINNAN TARKOITUS Suomen MG-yhdistys ry on vapaaehtoisvoimin toimiva potilasyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1/10 Syyskokous hyväksynyt 11.10.2014 Päivitetty RAY:n päätösten mukaisesti hallituksen kokouksessa 18.1.12015 Toimintasuunnitelma 2015 1. Yleistä Suomessa on noin 40 000 IBD (tulehduksellinen suolistosairaus)

Lisätiedot

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013 4/2013 Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Pikkujoulut lauantaina 30.11.2013

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

Kaikki tuotteet ja palvelut, joita dialyysihoidossa tarvitaan

Kaikki tuotteet ja palvelut, joita dialyysihoidossa tarvitaan -- FIN/112/04.2010 Kaikki tuotteet ja palvelut, joita dialyysihoidossa tarvitaan Fresenius Medical Care Suomi Oy Valimotie 13 b B 00380 Helsinki Puh (09) 561 650 Fax (09) 670 761 -- Uudenmaan munuais-

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf perustettiin 23.5.1998 ja rekisteröitiin 20.10.1998

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

HENKIRIEPU 5/2005 1 Positiiviset ry:n jäsentiedote Numero 5/2005 9 12 2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Toimiston kuulumisia 4 Syyskokouksen uutisia 5 Positiiviset ry tiedottaa 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Toiminnanjohtajan esitys hallituksen työvaliokunnan kokoukseen 14.11.2013 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi.

Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi. -1- Biofine uudenajan pakkausmateriaali luonnon ja potilaiden parhaaksi. Freseniuksen peritoneaalidialyysituotteissa käytetään Biofine muovia, joka ei sisällä PVC:tä tai haitallisia muovinpehmentimiä.

Lisätiedot