Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 1 (5) Luonnos, versio 0.2 EI LEVITYKSEEN Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 1 (5) Luonnos, versio 0.2 EI LEVITYKSEEN - 16.3.2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa"

Transkriptio

1 Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 1 (5) Lähtökohtana ilmasto-oikeudenmukaisuus ry pyrkii vaikuttamaan ilmastopolitiikkaan, jotta siinä kunnioitetaan maailman köyhimpien ihmisten oikeuksia. Ilmastonmuutos ei ole pelkkä ympäristökysymys. Ilmastonmuutos on seurausta rikkaiden maiden vuosisatoja jatkuneesta saastuttavasta toiminnasta, mutta sen vaikutusten suurimpia kärsijöitä ovat maailman köyhimmät maat ja ihmiset. Rikkaat maat ovat velkaa köyhille maille. Ne ovat hyödyntäneet yhteistä ilmakehää enemmän kuin niiden oma oikeudenmukainen osuus sallisi. Kehitysmaita tukeva ilmastopolitiikka ei siis ole hyväntekeväisyyttä, kyse on vahingonkorvauksesta, ilmastovelasta. Tarvitaan ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Rikkaiden maiden on muutettava kulutustapojaan ja vähennettävä radikaalisti omia päästöjään. Tämä on Suomen ja meidän kaikkien vastuu. Köyhillä mailla ja ihmisillä on oikeus kehitykseen. Köyhien maiden päästötavoitteet eivät voi olla yhtä tiukkoja kuin rikkaiden, koska niillä ei ole samaa historiallista vastuuta ja niiden valmiudet ja mahdollisuudet toimia ovat huomattavasti heikommat. Köyhimpien kehitysmaiden päästöille ei voida asettaa rajoja, mutta varakkaammilta voidaan odottaa toimia omien päästöjensä hillitsemiseksi. Nämä periaatteet tulee ottaa kansainvälisen laillisesti sitovan ilmastosopimuksen lähtökohdaksi. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tarvittavat päästövähennykset voidaan määrittää ajantasaisen ilmastotiedon ja esimerkiksi monien kehitysjärjestöjen tukeman Greenhouse Development Rights -taakanjakomallin avulla. varmistaa vähennysten toteuttaminen esimerkiksi säätämällä ilmastolaki, joka tahdittaa kunkin Suomen hallituksen ilmastotoimia ja parantaa niiden seurattavuutta. Samalla rikkaiden maiden tulee antaa kehitysmaille rahoitusta ja muuta tukea vähähiilisten kehitysmallien vahvistamiessa ja etsimisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastonmuutos on myös turvallisuuskysymys. Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien kriisiytyminen horjuttaa kansainvälistä turvallisuutta. Esimerkiksi ympäristöpakolaisuuden kasvu voi luoda kitkaa yhteisöihin ja valtioiden väliseen päätöksentekoon. Kehitysjärjestönä Kepan ilmastotyön painopiste on suoraan kehitysmaihin liittyvissä toimissa, kuten sopeutumisrahoituksessa ja köyhimpien maiden, ihmisten ja erityisesti naisten vaikutusmahdollisuuksien puolustamisessa. ottaa ilmasto-oikeudenmukaisuus ja köyhimpien maiden ja ihmisten oikeus kehitykseen ilmastopolitiikkansa lähtökohdiksi tulkita ilmastotyöhön käytettävät resurssit pohjoisen ilmastovelan maksuksi

2 Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 2 (5) rahoittaa ja muuten tukea kehitysmaiden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä siirtymistä vähähiiliseen kehitykseen varmistaa omien ilmastopäästöjensä väheneminen esimerkiksi säätämällä ilmastolaki. Köyhimpien ääni kuuluviin päätöksenteossa Ilmastonmuutos on myös ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymys. Ilmasto-oikeudenmukaisuus vaatii erityishuomiota heikoimmille ja haavoittuvimmille ryhmille. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa puolustaa köyhimpien maiden edustusta ja äänivaltaa. Paras foorumi tälle on YK, puutteistaan huolimatta. Epämuodolliset maaryhmät kuten G8, G20 tai suurten päästäjien ryhmä sulkevat kaikista köyhimmät maat täysin ulos neuvotteluista, eivätkä ne ole legitiimejä ryhmiä koko maailmaa koskevista asioista päättämiseen. Kehitysmaiden tarpeiden tulee vaikuttaa yksityiskohtien rinnalla myös neuvotteluagendaan: esimerkiksi kehitysmaille tärkeä aavikoitumissopimus ei saa jäädä ilmastoneuvotteluiden varjoon. Myös käytännön ilmastotoimista päättävissä järjestöissä ja elimissä, kuten uusissa ilmastorahastoissa, tulee köyhimmille maille taata vahva äänivalta ja edustus. Kansalaisyhteiskuntien edustus ja kuuleminen on tärkeää niin kansainvälisessä ilmastotyössä kuin kansallisia ilmasto-ohjelmia laadittaessa. Niillä on ymmärrystä ja tietoa ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista, sopeutumistavoista ja kestävistä ratkaisuista. Erityisen tärkeää on kuulla naisia, joilla on vankka kokemus perheiden ruokaturvan ja veden saannin turvaamisesta. Tarvitaan kanavia aitoon, merkitykselliseen dialogiin erilaisten järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa. puolustaa köyhimpien maiden edustusta ja äänivaltaa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja -elimissä tukea kansalaisyhteiskuntien vahvaa edustusta ja kuulemista kansainvälisessä ja kansallisessa ilmastotyössä Riittävää, laadukasta rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen puolustaa kansainvälisissä neuvotteluissa riittävää rahoitusta kehitysmaille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä sitoutua itse antamaan rahoitusta. Tuki tulee suunnata erityisesti kaikkein köyhimpiin maihin. Sopeutumisessa keskeistä on ratkaisujen räätälöiminen kuhunkin paikalliseen tilanteeseen sekä ihmisten monipuolisten elinkeinojen ja selviytymistapojen vahvistaminen. Rahoitusta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vuonna 2007 kehitysmaiden osuus maailmanlaajuisista päästöistä oli jo 53 prosenttia, joskin merkittävä osa kehitysmaiden päästöistä aiheutuu vientituotannosta eli perimmiltään länsimaisesta kulutuksesta. Monissa kehitysmaissa toteutetaankin jo toimia päästöjen hillitsemiseksi.

3 Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 3 (5) Lisätukea tarvitaan esimerkiksi luonnonkatastrofeihin valmistautumiseen ja kehitysmaille hyödyllisen teknologian kehittämiseen ja siirtoon. Rahoituksen riittävän tason määrittelyn tulee pohjautua parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukseen aiheesta. Kööpenhaminassa 2009 teollisuusmaat sitoutuivat nostamaan vuosittaisen ilmastorahoituksen 100 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Tämän tulee olla valtioiden budjettirahoitusta. Ilmastorahoituksen tulee aidosti lisätä Suomen tukea kehitysmaille ja olla lisäistä sitoumuksille nostaa kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Rahoitus tulee budjetoida valtion budjetissa eri momentille kuin kehitysyhteistyö. Avunantajien välisen vertailtavuuden parantamiseksi kansainvälisissä neuvotteluissa ajaa kehitysavun kriteerien selventämistä. Monet kehitysyhteistyön keskeisistä periaatteista, jotka määritellään Kepan linjauksessa kehitysyhteistyön laadusta, pätevät myös ilmastorahoitukseen. Kansainvälisten ja kansallisten rahoitusstrategioiden tulee rakentua paikallisten toimien pohjalle ja tukea niitä. Tuki sopeutumiseen tulee pääosin suunnata köyhimpiin maihin ja maatasolla maiden omien ilmasto-ohjelmien toteuttamiseen, paikallisten instituutioiden tuella. Kaikessa ilmastotyössä pitää huomioida helposti haavoittuvien ryhmien kuten naisten, lasten, vammaisten, vähemmistöjen ja hiv/aidsin kanssa elävien ihmisten tarpeet. Naisilla on keskeinen rooli perheiden perustarpeiden turvaajina, tiedonvälittäjinä ja arvomuutosten aikaansaajina. ajaa ilmastorahoituksen kanavointia ennen kaikkea YK:n alaisen, kehitysmaiden johtaman rahaston kautta. Ilmastorahoituksen nykyisestä pirstaloitumisesta kymmeniin rahastoihin tulee pyrkiä aktiivisesti eroon. Määrällisesti suurimpana ilmastorahoittajana viime vuosikymmenellä profiloitunut Maailmanpankki ei nykyisellään ole uskottava ilmastotoimija. Pankin uskottavuutta syövät muun muassa mittavat hiilivoimalahankkeet, uusiutuvan energian painottuminen suuriin patohankkeisiin sekä epädemokraattinen päätöksentekorakenne. Toinen uudistamista kaipaava kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitusväline on puhtaan kehityksen mekanismi, joka sääntelee kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välistä hiilikauppaa. Hiilikauppa on luonut maailmaan kokonaan uudenlaisen kauppatavaraksi käyvän tuotteen, hiilidioksidipäästöjen vähenemät, joilla käydään myös spekulatiivista kauppaa. Mekanismin tavoitteena on päästövähennysten globaalien kustannusten alentaminen ja vähähiilisen kehityksen tukeminen kehitysmaissa. Kehitystavoite ei kuitenkaan täyty, koska rahoitus keskittyy muutamiin maihin ja teknologioihin, erityisesti kiinalaisten kaatopaikkojen kaasujen keräämiseen. Mekanismi myös antaa teollisuusmaille mahdollisuuden lykätä omien päästöjensä vähentämistä. Lisäksi kaikessa kehitysyhteistyössä tulee huomioida ilmastonmuutoksen tuomat muutokset ja ottaa pyrkiä mahdollisimman hiilineutraaliin kehitykseen. Ilmastonmuutoksen kasvattamaan rahoitustarpeeseen voidaan vastata myös talous- ja

4 Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 4 (5) veropolitiikassa. Tarvitaan ilmasto-oikeudenmukaisuutta vahvistavia veroja tai maksuja, kuten lento- ja laivaliikenteelle sekä rahoitusmarkkinoille kohdistettavia veroja. Kehitysmaiden rahoituspohjaa voidaan rakentaa myös puuttumalla laittomiin rahavirtoihin, velkaongelmaan ja kauppapolitiikan kipupisteisiin. Yksityisillä rahavirroilla voidaan avustaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. puolustaa kansainvälisissä neuvotteluissa riittävää rahoitusta kehitysmaille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä sitoutua antamaan itse rahoitusta aidosti lisätä tukea kehitysmaille. Ilmastorahoituksen tulee olla lisäistä sitoumuksille nostaa kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. tukea ilmastorahoituksen kohdentamista kehitysmaiden omistajuutta kunnioittaen ajaa rahoituksen kanavointia ennen kaikkea YK:n alaisen, kehitysmaiden johtaman rahaston kautta. Tukea ilmasto-oikeudenmukaisuudelle kestävällä kauppapolitiikalla Suomen ja Euroopan unionin nykyinen kauppapolitiikka on ristiriidassa kansainvälisten ilmastotavoitteiden kanssa. Kauppapoliittiset strategiat keskittyvät pääasiassa eurooppalaisyritysten lyhyen aikavälin kilpailukyvyn kasvattamiseen, vaikka ilmastoystävällisyys tulisi tunnistaa pitkän aikavälin kilpailukyvyn peruskiveksi. Yritysten pitäisi maksaa kuluttamistaan luonnonvaroista ja aiheuttamistaan saasteista. Tällä hetkellä maailman 3000 suurimman yrityksen kulutus vastaa kolmannesta niiden voitoista, mutta tuo lasku jää muiden maksettavaksi. Toivoa luo se, että useat yritykset ovat vapaaehtoisesti reagoineet kuluttajien kasvaneeseen ilmastokiinnostukseen ja kehittäneet tuotteitaan, tuotantotapojaan ja viestintäänsä ilmastoystävällisemmiksi. Vapaaehtoisten aloitteiden lisäksi tarvitaan päästörajoja, veroja ja laillisesti sitovia kansainvälisiä ilmasto- ja yritysvastuusopimuksia. Ilmastotavoitteet on muutenkin nostettava kaupallisia tavoitteita tärkeämmiksi. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluissa ei pidä rajoittua keskustelemaan ilmastoystävällisten tuotteiden kaupan vapauttamisen hyödyistä. Hiilitullien periminen korkeapäästöisiltä tuontituotteilta pitää olla sallittua. Tekijänoikeussääntöjä pitää löyhentää, jotta teknologiansiirto Pohjoisesta Etelään vauhdittuu ja kehitysmaat pystyvät teollistumisessaan välttämään saastuttavien polttoaineiden voimakkaan lisääntymisen. Ilmasto-oikeudenmukaisuus edellyttää, etteivät teollisuusmaiden ilmastotoimet syvennä köyhyyttä kehitysmaissa. Esimerkiksi viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet vievät resursseja ruoantuotannolta ja kasvattavat metsäkatoa kehitysmaissa, eikä niiden hyöty ilmastonmuutoksen torjunnassa ole yksiselitteinen. Myös metsäpolitiikassa tulee konsultoida paikallisia ihmisiä ja huomioida metsien monipuolinen merkitys yhteisöjen elannonlähteenä. Esimerkiksi kehitysmaiden metsiä hiilinieluina suojelevaa REDDmekanismia on syytä tarkastella kriittisesti. Lisäksi laittomia hakkuita hillitseviä kansainvälisiä sopimuksia on vahvistettava ja puutavarakaupan vapauttaminen pysäytettävä.

5 Kehityspoliittinen ilmastolinjaus 5 (5) Ilmastonmuutos tekee luonnonvaroihin ja ruokaturvaan liittyvien haasteiden ratkaisemisesta entistäkin kiireellisempää. Ruokaturvan parantamisen keskiössä ovat kehitysmaiden noin 400 miljoonaa köyhää pienviljelijää, jotka tälläkin hetkellä tuottavat valtaosan maailman ravinnosta. Kehitysmaille pitää antaa oikeus suojella ja tukea ekologista, paikallista maataloustuotantoa. tunnistaa ilmastotavoitteiden ensisijaisuus kaupallisille tavoitteille tukea ja edellyttää ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten huomioimista yritystoiminnassa tukea tekijänoikeus- ja muissa neuvotteluissa teknologiansiirron helpottamista pidättäytyä viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden käytöstä ja lopettaa niiden verotuki, sekä ajaa näitä tavoitteita EU:ssa.

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos Kepan lausunto Keskustan tavoiteohjelmasta 2010-luvulle 31.3.2010 Kepa kiittää lausuntomahdollisuudesta. Maailmassa on viime vuosina ollut paljon epävakautta. Ihmisten hyvinvointiin joka puolella maailmaa

Lisätiedot

Ei kehitystä ilman ilmastoa

Ei kehitystä ilman ilmastoa kepan taustaselvitykset n:o 27 kepa s working papers n:o 27 Ei kehitystä ilman ilmastoa Ilmasto- ja kehityspolitiikan leikkauspisteet Tuuli Kaskinen, Olli Alanen, Aleksi Neuvonen, Pirkka Åman (2009) Demos

Lisätiedot

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa onko kehitysyhteistyöstä hyötyä? miten estetään uudet talouskriisit? miten hillitään veronkiertoa, ympäristötuhoja, pakolaisuutta ja aseellisia konflikteja?

Lisätiedot

Kepan kommentteja Perussuomalaisten kehitysrahoitusmallin :

Kepan kommentteja Perussuomalaisten kehitysrahoitusmallin : 10.9.2014 Kepan kommentteja Perussuomalaisten kehitysrahoitusmallin : 1. Esityksessä todetaan, että kehitysapu kuuluu valtion tehtävien uloimpaan kerrostumaan ja että se ei kuulu valtion yksiselitteisiin

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

kepan eduskuntavaalipaketti 2011

kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kansainvälisen talouden heilahtelut, muuttoliikkeet, konfliktit ja ilmastonmuutos vaikuttavat niin suomeen kuin kehitysmaihinkin. globaalin matematiikan lyhyestä oppimäärästä

Lisätiedot

kehitysrahoituksen uudet muodot

kehitysrahoituksen uudet muodot kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysrahoituksen uudet muodot pääomapako kuriin ja globaalit verot käyttöön 2 kehitysrahoituksen uudet muodot sisältö julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Lisätiedot

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset maailmantalouden tekijät Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset Kasvava eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulo-

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

" # Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org. Luku 1: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi.

 # Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org. Luku 1: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi. 1!" " # Luku 1: Kaisa Kosonen, Greenpeace 050 3688 488, kkosonen@nordic.greenpeace.org Luku 2: Luvut 3-4: Luvut 5-6: Tuuli Kaskinen, SLL 050 514 9752, tuuli.kaskinen@sll.fi Lauri Myllyvirta, Maan ystävät

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Kirjoittajat Titta Lassila, Mikaela Eriksson, Katja Hennier, Meri-Tuulia Hurri, Niina Karttunen, Saara Puranen, Kirsi

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa RKP EU:n tulisi olla aktiivinen toimija ja EU:n tulisi sitovien EU:n heikentynyt taloustilanne ja RKP:n mielestä Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa ja edelläkävijä ilmaston muutoksen hiilidioksidipäästötavoitteiden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla Sisältö 2 Keskusteluista julkaisuksi 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla 14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa 18 Ruokakriisin dominopeli 22 Nälkä rakastaa köyhää

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili. ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.fi Taitto: Kirmo Kivelä Painopaikka: Limes ISBN: 952-5078-22-1 Saatavilla

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille

kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille 2 laiton pääomapako ke h itysmaista sisältö julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry raporttisarja

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Parantaako EU ympäristön?

Parantaako EU ympäristön? Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 40 Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen S I T R A H E L S I N

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

hyvinvointi kaupan? palvelut kehityksen avaimena

hyvinvointi kaupan? palvelut kehityksen avaimena kehitysyhteistyön palvelukeskus köyhyyden ja kaupan kytkökset, osa IV hyvinvointi kaupan? palvelut kehityksen avaimena 2 köyhyyde n ja kau pan kytkökset, osa IV istockphoto julkaisija: Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot