Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 22.04.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutos Toimitilastrategian esitteleminen Osavuosikatsaus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen 147 Hyvinvointitoimikunnan tehtävät / jatkokäsittely Täyttölupa / hallinto- ja talouspalvelujen vastuualue Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Lausunto metropoliselvityksestä Kaupunginvaltuuston päätöksen Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi saattaminen uudelleen käsiteltäväksi 152 As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / vapautuneet asunnot 153 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Otto-oikeuden käyttäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen Yksityisen päivähoidon hankinta toimintakaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:50 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:50 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:50 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:50 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:50 jäsen Laine Kari 18:00-20:50 jäsen Riekkinen Anna-Liisa 18:00-20:50 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:50 jäsen Ahjoniemi Markku - varajäsen Poissa Jumisko Juha jäsen Palenius Timo kv 2. varapuheenjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:50 kaupunginjohtaja, esittelijä Laine Seija - tiet.p.siht. pöytäkirjanpitäjä Kalliaisenaho Annu 18:00-20:05 hallinto- ja talousjohtaja Tallgrén Mika 18:00-20:50 kv puheenjohtaja Klemola Raine 18:00-20:50 kv 1. varapuheenjohtaj a Hellgrén Päivi 18:00-20:50 kv 3. varapuheenjohtaj a Kyyhkynen Pertti 18:00-18:10 kaavoituspäällikkö Setälä Kari Tuomisto Niku 18:00-18:40 tekninen johtaja 18:00-20:05 sivistystoimenjoht aja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Seija Laine pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Erkki Lehtinen Kari Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut Jarkko Luukkonen

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 139 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 140 Ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Juha Jumisko ja Kari Laine. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laine ja Erkki Lehtinen.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 141 Ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seu raavaa: Kaupunginhal litus käsit telee pykälän 157 pykälän 149 jäl keen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutos 85/ /2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulo on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa Osallistumisja arviointisuunnitelman laatiminen on ensimmäinen vaihe kaavoituksessa kaavan vireilletulon jälkeen. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua siitä mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään tarvittaessa ja siinä on ilmoitettu kaavasuunnittelun alustava aikataulu. Suunnittelualueen koko on noin 0,6 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen kaakkoispuolella Karjaanjoen ja Vihdintien välisellä alueella Ainolankadun itäpuolella. Palvelut ja koulut sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä Karkkilan keskustassa. Pupulan perhekeskukseen ja päiväkotiin on matkaa noin 0,6 km. Alueen asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa rakentamaton rivitalojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi. Asukkaiden välinen vuorovaikutus ja alueyhteistyö painottuvat alueen suunnittelussa. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan ympäristön mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet. Esityslistan liite - Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta päättää asettaa Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL:n 63 mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liite nro 16 - Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Täytäntöönpano: kuulutus, nähtäville Ympäristölautakunta 86 Teknisen johtajan ehdotus: Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 63 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty nähtävillä olo aikana mielipiteitä. Suunnittelualueen pohjoisosan rakentamaton rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi, joka käsittää kolme tonttia sekä alueen eteläosan rakennettua erillispientalotonttia on laajennettu virkistysalueelle. Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tonttia kohden ja suurin sallittu kerrosluku on 2/3k I u2/3. Tonttien rakennusoikeus vaihtelee tontin koosta riippuen k-m2 (e=0,20). Esityslistan liitteet - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1) - havainnekuva (liite 2) - selostus (liite 3) Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn asemakaavan muutoksen luonnoksen käsittäen 14. kaupunginosan Nahkion korttelin 32 sekä päättää asettaa asemakaavan muutoksen luonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteiden kuulemista varten. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 41 - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1/41) - havainnekuva (liite 2/41) - selostus (liite 3/41)

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutoksen luonnos oli MRA 30 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksi mielipide ja saatiin seitsemän lausuntoa. Mielipiteeseen laadituissa vastineessa todetaan, että omakotitalot tulee kaavamääräysten mukaisesti rakentaa Ainolankadun varteen kadunsuuntaisesti, kuten lähialueen asukkaat esittävät. Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistötoimen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin on tehty täsmennys "Tällä asemakaava-alueella on voimassa sitova tonttijako" sekä pohjakarttaan on lisätty olemassa olevat rajamerkit ja niiden numerotunnukset. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnon vastineessa todetaan, että lähelle rakentamisen vaatimukset paloturvallisuudelle huomioidaan rakennuslupavaiheessa sekä että asemakaavan muutos ei rajoita sammutusvesiverkoston rakentamista alueelle. Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon perusteella todetaan, että kaavamääräyksissä merkinnän AO-1 alla oleva lause " Rakennuksen kerrosalat saa rakentaa enintään kahteen kerrokseen" tarkoittaa, että kaavakartan merkintä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta 2/3 k I u 2/3, mahdollistaa rakennukselle yhden kerroksen ja sen lisäksi kerrosalaan laskettavia tiloja saa sijoittaa vaihtoehtoisesti kellarikerrokseen tai ullakkokerrokseen sekä että kaavamääräyksiin on tehty täsmennys "Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennuksen pääty on rakennettava kiinni". Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Keravan Ener gia Oy ovat il moit ta neet, että heil lä ei ole huomautettavaa asema kaa van muu tos luonnok sesta.

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liitteet - asemakaavan muutoksen ehdotus havainnekuva selostus luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet Kaupunginhallitus hyväksyy Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muu tok sen eh do tuksen käsittäen 14. kaupunginosan Nahkion kortte lin 32 ja vir kistysalueen sekä aset taa ase ma kaa van muutoksen ehdotuk sen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kai sesti julkisesti nähtäville huo mautus ten esit tä mistä varten. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 6 - asemakaavan muutoksen ehdotus (liite 1/6) - havainnekuva (liite 2/6) - selostus (liite 3/6) - luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet (liite 4/6) Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus 142 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutoksen ehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Ehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana kaksi lausuntoa. Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistötoimen lausunnon perusteella tontti nro 8, on korjattu kaavakartalla tontti nro 10:ksi ja Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon perusteella havainnekuvan tekninen virhe on korjattu. Karkkilan kaupungin vesihuollolla / yhdyskuntatekniikalla, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolla, Karkkilan kaupungin ympäristövalvonnalla, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella, Uudenmaan

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, Uudenmaan liitolla ja Keravan Energia Oy:llä ei ole lausuttavaa asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Tavoitteena on saada asemakaavan muutos lainvoimaiseksi kesällä 2013, niin että alueen toteutus voi alkaa vuonna Esityslistan liitteet - asemakaavan muutos (liite 1) - havainnekuva (liite 2) - selostus (liite 3) - ehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet (liite 4) Käsittely: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallitus hyväksyy 14. kaupunginosan Nahkion Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutoksen sekä esittää kau punginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Ainolankatu, kort teli 32 ase ma kaavan muutoksen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Toimitilastrategian esitteleminen 230/ /2013 Kaupunginhallitus 143 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Karkkilan kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa on yhdeksi menestystekijäksi päätetty optimaalinen omistajapolitiikka. Sen tavoitteeksi on täsmennetty, että tuot ta mat tomas ta ja kau pun gille tar peettomasta omaisuu desta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Karkkilan kaupungin omistuksessa olevien toimitilojen lukumäärä on 74 kpl ja yhteenlaskettu pinta-ala noin 46'000 m2. Raken nusten kor jaus velka on noin 8,2 milj.. Pitkän aikavälin (=> 2026) keski mää räinen in vestointitarve on noin 3,4 milj. / vuosi. Edellä mainituista perusteista ja lähtökohdista asetettiin teknisen ja ympäristötoimialan valtuustotason tavoitteeksi vuo delle 2012 toimitilastrategian laatiminen. Strategia työ ryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Juha Majalahti, si vis tys toi men joh taja Ni ku Tuomisto, tekni nen joh taja Ka ri Se tälä ja ul ko puoli se na asian tun ti jana Harri Iso niemi Trellum Oy:stä. Toi miti lastrategia valmis tui vuoden 2012 lo pulla ja lopulli nen vii meistely tehtiin vielä tam mi kuun 2013 aikana. Karkkilan kaupungin toimitilastrategia esitellään Karkkilan kaupunginvaltuustolle Käsittely: Tekninen johtaja Kari Setälä selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginval tuus to mer kit see toi mi ti la stra te gian esittelyn tietoonsa saatetuksi. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus /02.02/2013 Kaupunginhallitus 144 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätie to jen antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurantaraportti ja toteutumisennuste (osavuosikatsaus) laaditaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti koskee ajanjaksoa ja toinen raportti Kolmas raportti annetaan ajalta ja se on samalla tilinpäätösennuste. Varsinainen tilinpäätös käsitellään valtuustossa talousarviovuotta seuraavan vuoden kesäkuun kokouksessa. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää talouden toteutumat ja ennusteen olennaisista poikkeamista talousarvioon. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät liitteestä Esityslistan liite - osavuosikatsaus 1/2013 Käsittely: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1/2013. Osavuosikatsaukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen kuin se saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen 22/02.02/2013 Kaupunginhallitus 145 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Hallintosäännön 68 :n mukaan talousarvioon tehtä vät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aika na. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittami sen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahaa voidaan käyttää vain hallintosäännössä, talousarviossa, sen perusteluissa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksissä määriteltyyn tarkoitukseen. Talousarvion sitovuudesta johtuu, että toimielimen mukaan lukien Karviainen, erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy ulkoisen määrärahan käyttötarkoituksen muutosta koskevan päätöksen tekee valtuusto. Lautakunnat voivat tehdä muutosesityksen valtuustolle vain silloin, kun muutos on suuruudeltaan merkittävä ja muutokseen on perusteltu syy, kuten määrärahan korotustarpeen välttäminen tai kokonaan uuden määrärahan sisällyttäminen talousarvioon. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Mikäli alkuvuodesta ilmenee tarvetta määrärahojen muutoksiin tai lisämäärärahojen saamiseen ne käsitellään kesäkuun valtuustossa. Mikäli tämän jälkeen esiintyy tarvetta määrärahojen muutoksiin tai korotuksiin, on niistä tehtävä esitykset heti, kun tarve on ilmennyt. Kaupunginhallitus on antanut toimialoille, mukaan lu kien Kar viai nen, eri koissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy, val mistel ta vaksi vuo den 2013 talousarvion tarkistamisen si ten, että kulla kin toimi alalla teh dään toimintakuluista vähintään yh tä pro senttia vastaa va säästö esitys. Koh denta mi nen voidaan tehdä toi mintaku luihin ja/tai toi mintatuottoi hin.toi mialojen talous arviomuu tosesi tykset käsitel lään kaupun ginhalli tuksessa

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: 22.4., jonka pe rusteella kau pun ginhallitus esittää ta lousarviomuutokset kaupun ginvaltuus tolle Lautakuntien esitysten ja osavuosikatsauksessa 1/2013 tehdyn en nus teen pe rus teel la ta lousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutok set: Toimintatuottoja lisätään Toimintakuluja vähennetään Esh:n määrärahaa lisätään Nettovaikutus toimintakatteeseen Verotuloarviota alennetaan Korkomenoja alennetaan Heikentää tilikauden tulosta Vaikutus tilikauden tulokseen Kaupunginhallituksen maa-alueiden hankintaan varattua investointimäärärahaa korotetaan euroa. Taloudelliset vaikutukset - talousarviomuutokset heikentävät tilikauden tulosta euroa ja lisäävät investointimäärärahaa euroa Esityslistan oheismateriaali - yhteenveto talousarviomuutoksista toimielimittäin ja vastuualueittain oman toiminnan osalta jaetaan kokouksessa Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginval tuus to muut taa vuo den 2013 talousarviota seuraavasti: Toimintatuottoja lisätään Toimintakuluja vähennetään Esh:n määrärahaa lisätään Heikentää toimintakatetta Verotuloarviota alennetaan Korkomenoja alennetaan Heikentää tilikauden tulosta Heikentää tilikauden tulosta Kaupunginhallituksen maa-alueiden hankintaan varattua investointimäärärahaa korotetaan euroa. Käsittely: Päätös: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: kaupunginvaltuustoon

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen 22/02.02/2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupunginhallitus on kokouksessaan käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista asioiden otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan :ään Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus käsittelee otto-oikeuden käyttämistä koskevaa päätöstä kokouksessaan Kaupunginhallitus tullee edellyttämään investointien karsimista vuodelle Tekninen toimiala on uudessa esityksessään karsinut vuoden 2013 investointeja yhteensä , josta sekä Tilapalvelun että Yhdyskuntatekniikan osuus on Kokonaisinvestointien määrä uuden esityksen mukaan on Tilapalvelun osalta ja Yhdyskuntatekniikan osalta eli yhteensä Taloudelliset vaikutukset - Investointien osalta Esityslistan liitteet - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tarkistaa vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahoja eurolla seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2013 käyttösuunnitelman liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Tekninen lautakunta delegoi tekniselle johtajalle mahdolliset investointimäärärahojen siirrot päälajien sisällä sekä edelleen mahdolliset investointihankkeiden priorisoinnin muutokset tai lisäykset, kun se toiminnallisesti tai taloudellisesti on perusteltua. Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 12 - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1/12) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2/12) Täytäntöönpano: tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen isännöitsijä ja hallinto- ja talousjohtaja, kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 146 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloudelliset vaikutukset - Investointien osalta Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kau punginvaltuusto tarkistaa vuoden 2013 talousarvion investoin ti osan määrärahoja eurolla seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Käsittely: Tekninen johtaja Kari Setälä selosti asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kari Setälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyvinvointitoimikunnan tehtävät / jatkokäsittely 210/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallinto- ja talousjohtaja An nu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin hallintosäännön 55 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii hyvinvointitoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja omistajaohjauksesta. Hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja HUS:n palvelutuotannon, rahoituksen sekä hallinnon ja talouden seuranta ja valvonta. Toimikunnan tehtävänä on myös ohjata viranhaltijoiden valmistelutyötä kaupunginhallitukselle ja kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Hyvinvointitoimikunta käsitteli kokouksessaan toimikunnan tehtäviä ja totesi kau pun gin halli tuk selle, et tä teh tä vät hyväksy tään toi mi kun nan se kä muun kau punkior gani saa tion työnjaoksi seu raa villa kannan otoilla: - Hyvinvointitoimikunta pyytää kaupunginhallitukselta täsmennystä liitteessä mainittuun toimeksiantoon "Edellisen hallituksen nimeämän työryhmän tehtävät siirtyvät toimikunnalle". - Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa - Kaupungin strategiaan tulisi lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen tavoitteita. Esityslistan liite - hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja rooli Kaupunginhallitus 1. hyväksyy hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja aseman liitteen mu kaisesti sekä

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa hy vin voin ti toi mi kun nal le, et tä - hyvinvointitoimikunnalle siirrettiin yleiset Karviaisen toimin nan ja talouden seurantaa ja ohjausta koskevat asiat - hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa edellyttää hallintosääntömuutosta eikä tehtävän luonne edellytä hyvinvointitoimikunnan puheen joh ta jan läs nä oloa kaupunginhallituksessa - kaupungin strategian tarkistaminen/uudistaminen on käynnistetty ja kaupunginhallitus yhtyy toimikunnan käsitykseen strategisten tavoitteiden tarkistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointipalvelujen osalta. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle. Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho poistui kokouksesta asian kä sit te lyn jälkeen klo Päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Kaupunginhallitus 147 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus jätti kokouksessaan asian pöydälle. Esityslistan liite - hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja rooli Kaupunginhallitus 1. hyväksyy hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja aseman liitteen mukaisesti sekä 2. toteaa hyvinvointitoimikunnalle, että - hyvinvointitoimikunnalle siirrettiin yleiset Karviaisen toiminnan ja talouden seurantaa ja ohjausta koskevat asiat - hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa edellyttää hallintosääntömuutosta eikä tehtävän luonne edellytä hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäoloa kaupunginhallituksessa - kaupungin strategian tarkistaminen/uudistaminen on käynnistet-

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ty ja kaupunginhallitus yhtyy toimikunnan käsitykseen strategisten tavoitteiden tarkistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointipalvelujen osalta. Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hyvinvointitoimikunta

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / hallinto- ja talouspalvelujen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 148 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2013 talousarvion täytän töönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Hallinto- ja talousjohtaja esittää täytettäväksi taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevan tehtävän alkaen. Hallinto- ja talouspalveluista henkilöstösihteerille on myön netty vuoden palkaton vuorotteluvapaa (päättyy ). Vuo rotteluvapaan sijaisena on toiminut Te -toimistossa työttömänä työnha kijana ol lut henkilö, jon ka pää asial li nen työpanos on var haiskas vatuk sen hen ki lös tö- ja ta loustehtä vissä. Hänen tehtäviin sä kuuluu myös koko kau pungin hen kilöstö- ja ta loushallin non tehtäviä. Varhaiskasvatuksen johtamismallia on muu tet tu alkaen siten, että Karkkilassa toi mii kaksi hal lin nollis ta varhais kasvatusyksikön johtajaa. Alkupe räisen suunni tel man mu kaan varhaiskasvatuksessa aloitti kolme johtajaa yh den olles sa määrä aikainen. Todettiin, että kahden joh tajan mallil la selvi tään, jos saadaan tueksi sihteeripalveluita. Tä mä järjestely on ol lut toi miva ja kustannustehokas. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluista on jäänyt kaksi taloussihteeriä osa-aikaiseksi eli henkilö työvuodet ovat vähentyneet 0,50 % ja 0,40 %. Kaksi vaki tuista asiakassihteeriä on irtisanoutu nut Karkkilan palveluksesta helmi- maaliskuussa Palvelupiste Serverissä työs kentelee tällä hetkellä vakuutusyhtiön kustanta ma, op pi sopi muskoulutuksessa oleva henkilö ja palkkatuella palkattu hen kilö. Kai ken kaik ki aan hallinto- ja talouspalveluista on vä henty nyt vuo den 2013 alussa 2,9 henkilö työvuotta ja varhaiskas vatusyksi kös tä yk si hen kilötyö vuosi. Henkilöstösihteerin palatessa vuorot te luvapaalta net to vä hen nys on edelleen 2,9 htv, josta hallin to- ja ta lous pal velujen osuus on 1,9 htv ja varhaiskasvatuksen osuus 1 htv. Tilapalvelujen taloussihteeri jää vanhuuseläkkeelle

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Jotta palvelut saadaan jatkossakin sujumaan kustannustehokkaasti ja sujuvasti, on tar koi tuk sen mu kaista hakea täyttölupa yhdelle taloussihteerille. Taloudelliset vaikutukset - taloussihteerin määräraha on varattu vuoden 2013 talousarvioon - hallinto- ja talouspalvelujen henkilöstömenoissa saadaan säästö jä vuon na 2013 noin eu roa joh tuen hen ki lö työ vuosien (1,9) vä hen nykses tä - varhaiskasvatuksen hallinnon (kahden johtajan malli kolmen johtajan asemasta) hen ki lös tö me no jen sääs töt noin euroa/vuosi Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraavalle toistaiseksi voi massa ole valle teh tä väl le: - taloussihteeri alkaen Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hallinto- ja talousjohtaja

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 149 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Sivistystoimenjohtaja esittää täytettäväksi vakinaisesti seuraavat virat ja työsuhteet: Koulukuraattorin toimen täyttäminen toistaiseksi al kaen Koulukuraattorin tehtävä oli haussa syksyllä 2012, mutta kelpoisia hakijoita ei ollut. Tehtävä täytettiin määräaikaisesti asti. Koulukuraattorin tehtävä on ainoa Karkkilassa ja laki edellyttää ku raattoripalveluiden tarjoa mista perusopetuksen oppilaille. Taloudelliset vaikutukset - virkojen ja tehtävien määrärahat sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraavalle tehtävälle: - koulukuraattorin tehtävä alkaen. Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kasvatus- ja opetuslautakunta, sivistystoimenjohtaja

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Lausunto metropoliselvityksestä 100/ /2013 Kaupunginhallitus 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Valtiovarainministeriö on päivätyllä kirjeellään pyy tänyt mm. Karkkilan kaupungin lausuntoa valmistuneesta Metropolialueen esiselvityksestä (Metropoli meille kaikille / Met ropo li alu een esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset). Metropolia koskevan esiselvityksen taustat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa lausuntopyynnössä sekä itse esiselvityksessä. Esiselvitystä on edeltänyt mm. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys helmikuulta 2012: Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, ja siihen liittyvä kuntien kuuleminen. Kuntia on kuultu myös helmikuussa 2013 metropoliselvitystä tehneiden selvityshenkilöiden julkaisemasta väliraportista. Nyt esillä olevassa metropolialueen esiselvityksessä on esitetty kaksi päävaihtoehtoa kuntajakoselvitysalueiksi, minkä lisäksi selvityshenkilöt ovat arvioineet myös muita mahdollisia metropolihallinnon ja kuntajakoselvitysalueiden malleja. Metropolialueen uuden kuntajaon perusteella tulee selvityshenkilöiden mielestä arvioi da myös metropolihallinnon alueellista laajuutta ja toiminnallista syvyyttä. Lähtökohtana on, että mitä useampia kuntia metropolialueelle jää, sitä vahvempi metropolihallinto tarvitaan. Metropoliselvitys kattaa ensisijaisesti vakiintuneen 14 kunnan alueen. Selvitys sisältää kuitenkin esityksiä myös metropolialueen välittömässä vaikutuspiirissä olevien kehyskuntien kuntajakoon. Esiselvityksessä esitetyt päävaihtoehdot metropolialueen kuntajakoselvitysalueiksi ovat: Vaihtoehto 1: Suurkunnat ja sopimusyhteistyö (esiselvityksen sivu 69) Metropolialueelle esitetään muodostettavaksi kaksi kuntajakoselvitysaluetta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula Vihdin kuntaa esitetään selvitettäväksi osaksi pääkaupunkiseudun kunnan selvitysaluetta. Tässä vaihtoehdossa metropolitasolla laaditaan lakisääteinen metropolikaava ja kuntien muu yhteistoiminta tapahtuu pääosin vapaaehtoisuuteen perustuen. Vaihtoehto 2: Metropolihallinto ja vahvat peruskunnat (esiselvityksen si vu 79) Metropolialueelle muodostettaisiin neljä selvitysaluetta: Helsinki ja Sipoo Kerava, Tuusulan eteläosa ja Vantaa Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusulan pohjoisosa Tässä vaihtoehdossa Vihdin kunta ei kuuluisi ehdotettaviin selvitysalueisiin eikä metropoli hallintoon. Esiselvityksessä on esitetty myös vaihtoehtoisia kuntajakoselvitysalueita läntiselle metropoli alueelle. Mikäli metropolialueella ei käynnistetä selvitystä kahden suurkunnan muodostamisesta, selvityshenkilöt esittävät selvitet täväksi Vihdin, Lohjan ja Karkkilan sekä mahdollisesti myös Siun tion käsittävän selvitysalueen. Metropolihallinto on tässä vaihtoehdossa vahva, koska useamman kunnan muodostaman metropolialueen etu vaatii selvityshenkilöiden mukaan päätöksen teon kokoamista yhteiseen metropolihallintoon. Metropolihallinto on lakisääteinen, verovaroin rahoitettava ja sen ylintä päätösval taa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Tehtäviä ja henkilöstöä siir tyy kunnista, HSL:n ja HSY:n kuntayhtymistä, ELY-keskuksesta, Uudenmaan liitosta sekä valtiolta ja muilta toimijoilta. Vaihtoehto 3: Vahvan metropolihallinnon malli ja vaihtoehtoiset kuntajakoselvitysalueet (esi sel vi tyk sen si vu 94) Edellisten kahden päävaihtoehdon lisäksi selvityshenkilöt ovat arvioineet mahdollisia muita metropolihallinnon ja kuntajakoselvitysalueiden malleja. Yksi malli tällaisesta kuntajaosta on seuraava: Helsinki, Vantaa ja Sipoo Espoo ja Kauniainen Tuusula, Kerava ja Järvenpää Nurmijärvi ja Hyvinkää Mäntsälä ja Pornainen Kirkkonummi, Siuntio ja Inkoo Vihti, Karkkila ja Lohja

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Em. ehdotuksesta on selvityksessä todettu useampia variaatioi ta, jotka Karkkilan näkökulmasta ovat seuraavat: Vihti, Karkkila, Lohja ja Siuntio Karkkila ja Lohja Karkkila, Lohja ja Siuntio Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskeva ministeriön esitys on siirtynyt myöhäisempään ajankohtaan, minkä vuoksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksia ei voida arvioida samanaikai sesti. Esillä olleissa esityksissä sote-uudistuksen voidaan kuiten kin kes kitty vän Uudellamaalla HUS:n sairaanhoitoalueiden ympä rille. Länti sellä Uudellamaalla on kaksi sairaanhoitoaluetta: Loh jan sairaanhoitoalue (Loh ja, Vih ti, Kark ki la ja Siuntio) ja Länsi-Uu denmaan sairaanhoitoalue (Raasepori, Hanko ja Inkoo). Molem milla sairaanhoitoalueilla on oma sairaala (Lohja ja Tam misaari). Vihdin kunnan mahdollinen siirtyminen metropolialueelle merkitsisi todennäköisesti myös vihtiläisten sote-palvelujen siirtymistä metropolialueelle. Lohjan sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon kapasiteetti on rakennettu nykyiselle väestömäärälle, mistä johtuen Vihdin mahdollinen siirtyminen pois Lohjan sairaanhoitoalueelta edellyttänee nykyisten sairaanhoitoalueista poikkeavien sote-alueiden muo dostamista. Selvityshenkilöiden suositus (esiselvityksen sivu 102) Selvityshenkilöiden suositus neljästä kuntajakoselvitysalueesta on vaih toehdon 2 mukainen: Helsinki ja Sipoo Kerava, Tuusulan eteläosa ja Vantaa Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusulan pohjoisosa Minkä lisäksi selvityshenkilöt esittävät metropolihallintoa, jonka päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Metropolivaltuusto hyväksyisi metropolikaavan ja sen toimeenpano-osan, joka ohjaisi kuntien päätöksentekoa MAL-asioissa. Metropolihallinto hoitaisi seudulliset julkishallinnon tehtävät, jotka siirrettäisiin kunnista, kuntayhtymistä ja valtionhallinnosta. Tällöin HSL ja HSY kuntayhtymät fuusioitaisiin sekä metropolialuetta koskevat tehtävät siirrettäisiin Uudenmaan liitosta. Keski-Uudenmaan kuntajohtajat ovat tehneet vaihtoehtoisen esityksen kahdeksan Keski-Uudenmaan kunnan (Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen) muo dos ta mas ta selvitysalueesta. Aloitteeseen sisäl tyy ehdotus myös Vih din, Espoon ja Kauniaisten muodostamasta selvitysalueesta.

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin hallintosäännön 54 :n mukaan kaupungin hal li tuk sen toimialana on mm. kaupungin edun valvominen. Kun ta lii tok siin tähtäävillä selvityksillä ja kuntajaotuksella yleensäkin on mer kittävä vaikutus kuntien tehtäviin ja kuntalaisten palvelui hin, min kä vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunginval tuusto mää rittelee kaupungin kannan metropolialueen esiselvityksessä esil le nostettuihin esityksiin ja erityisesti siinä esi tet tyi hin kuntajako selvi tys aluei siin. Esityslistan liitteet - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM079:00/ Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaisi Karkkilan kaupungin lausuntona Metropolialueen esiselvi tyksestä seuraavaa: Karkkilan kaupunki pitää hyvänä, että metropolialueen kuntien yhdistymismahdollisuuksia selvitettäisiin ja kuntien yhdistymisiä metropolialueella tapahtuisi merkittävässä määrin. Metropolialueel la on usei ta sa mankaltaisia ja keskenään kilpailevia kuntia. Yksi kes keinen on gelma on hajanainen yhdyskuntarakenne. Metropolialueen erityisiin haasteisiin esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta vastaa parhaiten vaihtoehto 1, jolloin merkittävä kuntien välinen kilpailu purkautuu kuntien väliseksi sopimusyhteistyöksi ja metropolikaavan toteuttamiseksi sekä säästytään mitta valta metro po lihallinnon muodostamiselta. Karkkilan kaupunki pitää tärkeänä, että Länsi-Uuden maan kun taja palvelurakenne pidetään kilpailukykyi senä ja toiminnallisesti ehyenä, minkä vuoksi Vihdin kunnan tulisi olla osa Länsi-Uuttamaata. Kaupunki on valmis selvitysalueeksi yhdessä Vihdin kunnan ja Lohjan kaupungin kanssa, mikä ei kuitenkaan tarkoita tässä yhteydessä kuntaliitoshalukkuutta kummankaan tai molempien kuntien kanssa. Selvitystyö tulisi tehdä kuntien vastuulla, mutta valtion tulisi osoittaa rahoitus selvitystyölle. Kuntajakoselvitysten perusteella tehtäviin kuntaliitoksiin ja metropoliratkaisuihin tulisi siirtyä Uudellamaalla perusteellisen ja hyvi n joh de tun val mistelun pohjalta, minkä vuoksi uudistuksien aikaisi n toteuttamisajankohta olisi vuoden 2017 alku. Olisi suotavaa ja tarkoituksenmukaista, että kuntarakennetta ja so te-pal ve lu rakennetta sekä uuden kuntalain ja valtionosuusuudistuksen vai ku tuk sia voitaisiin kunnissa arvioida samanaikaisesti.

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa Karkkilan kaupungin lausuntona Metropolialueen esiselvityksestä seuraavaa: Karkkilan kaupunki pitää hyvänä, että metropolialueen kuntien yhdistymismahdollisuuksia selvitettäisiin. Metropolialueen erityisiin haasteisiin esitetyistä kol mesta vaihtoehdosta vastaa parhaiten vaihtoehto 1, jolloin merkit tävä kuntien välinen kilpailu purkautuu kuntien väliseksi sopimus yhteistyöksi ja metropolikaavan toteuttamiseksi sekä säästytään mittavalta metropolihallinnon muodostamiselta. Karkkilan kaupunki on valmis selvitysalueeksi yhdessä Lohjan kaupungin kanssa kuin myös Vihdin kunnan kanssa mikäli Vihti haluaa tulla mukaan selvityk seen. Selvitykseen osallistuminen ei kuitenkaan tarkoita tässä yh teydessä kuntaliitoshalukkuutta. Selvitystyö tulisi tehdä kuntien vastuulla, mutta valtion tulisi osoittaa rahoitus selvitystyölle. Kuntajakoselvitysten perusteella tehtäviin kuntaliitoksiin ja metropoliratkaisuihin tulisi siirtyä Uudellamaalla perusteellisen ja hyvin johdetun valmistelun pohjal ta, minkä vuoksi uudistuksien aikaisin toteuttamisajankohta olisi vuoden 2017 alku. Olisi suotavaa ja tarkoituksenmukaista, että kuntarakennetta ja sote-palvelurakennetta sekä uuden kuntalain ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia voitaisiin kunnissa arvioida samanaikaisesti. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätöksen Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi saattaminen uudelleen käsiteltäväksi 16/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 6 kuuluu seuraavasti: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilö kohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-ar volain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että ko koonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ää niosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitukseen ei voida valita Karviaisen palveluksessa olevaa henkilöä. Karkkilan kaupunki valitsee yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja Vihdin kunta viisi jäsentä. Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Hallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi, neljä vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan kahden vuo den toimikaudeksi. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaat teella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suuremmasta al kaen. Hallituksen kokousmenettelystä ja esittelystä määrätään yhtymän hallintosäännössä. Yhtymähallituksen tai sen jäsenen erottamisessa kesken toimikauden sovelletaan kuntala kia." Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhty-

31 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: män jäsenkunnan luottamus toimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö [valtion virkamies, joka hoitaa välittö mästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä] eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen [kuntayhtymän pää tösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätös valtaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitse ma toimielin] jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituk sen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut va litaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 81 :n 4. momentin mukaan muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten [kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäko kouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrät ty jäsenkuntien valitsema toimielin] kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kunta yhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperi aatteen mukaisesti. Valittaessa edustajia perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten va lintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toi mielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähin tään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan la ki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheen johtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

32 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi Perus turvakuntayh tymä Karviaisen yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja heille kulle kin henkilökohtaisen varajäsenen. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen valitaan seu raa vat jä se net ja heil le henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Mia Sundström Markku Ahjoniemi Timo Palenius Varajäsen Minna Söderström Sulo Loukusa Aulis Stenholm Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Mia Sundström Markku Ahjoniemi Timo Palenius Varajäsen Minna Söderström Sulo Loukusa Aulis Stenholm Kaupunginhallitus 151 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on todennut kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi lukuun ottamatta 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi , koska

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Ympäristölautakunta 78 16.10.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus 130 08.04.2013 Kaupunginhallitus 197 27.05.2013 Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos 203/10.02.03/2013 Ympäristölautakunta 05.04.2012 27 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 155 Kaupunginvaltuusto 29.04.2013 Aika 29.04.2013 klo 18:30-21:25 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 33 Hyvinvointitoimikunta 12.09.2013 Aika 12.09.2013 klo 17:34-21:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta

Kaupunkikehitystoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Kaupunkikehitystoimikunta 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot