Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 22.04.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutos Toimitilastrategian esitteleminen Osavuosikatsaus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen 147 Hyvinvointitoimikunnan tehtävät / jatkokäsittely Täyttölupa / hallinto- ja talouspalvelujen vastuualue Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Lausunto metropoliselvityksestä Kaupunginvaltuuston päätöksen Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi saattaminen uudelleen käsiteltäväksi 152 As Oy Karkkilan Helmen huoneistojen luovutus / vapautuneet asunnot 153 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Otto-oikeuden käyttäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen Yksityisen päivähoidon hankinta toimintakaudeksi

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:50 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:50 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:50 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:50 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:50 jäsen Laine Kari 18:00-20:50 jäsen Riekkinen Anna-Liisa 18:00-20:50 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:50 jäsen Ahjoniemi Markku - varajäsen Poissa Jumisko Juha jäsen Palenius Timo kv 2. varapuheenjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:50 kaupunginjohtaja, esittelijä Laine Seija - tiet.p.siht. pöytäkirjanpitäjä Kalliaisenaho Annu 18:00-20:05 hallinto- ja talousjohtaja Tallgrén Mika 18:00-20:50 kv puheenjohtaja Klemola Raine 18:00-20:50 kv 1. varapuheenjohtaj a Hellgrén Päivi 18:00-20:50 kv 3. varapuheenjohtaj a Kyyhkynen Pertti 18:00-18:10 kaavoituspäällikkö Setälä Kari Tuomisto Niku 18:00-18:40 tekninen johtaja 18:00-20:05 sivistystoimenjoht aja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Seija Laine pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Erkki Lehtinen Kari Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut Jarkko Luukkonen

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 139 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 140 Ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Juha Jumisko ja Kari Laine. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laine ja Erkki Lehtinen.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 141 Ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seu raavaa: Kaupunginhal litus käsit telee pykälän 157 pykälän 149 jäl keen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutos 85/ /2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulo on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa Osallistumisja arviointisuunnitelman laatiminen on ensimmäinen vaihe kaavoituksessa kaavan vireilletulon jälkeen. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua siitä mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään tarvittaessa ja siinä on ilmoitettu kaavasuunnittelun alustava aikataulu. Suunnittelualueen koko on noin 0,6 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen kaakkoispuolella Karjaanjoen ja Vihdintien välisellä alueella Ainolankadun itäpuolella. Palvelut ja koulut sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä Karkkilan keskustassa. Pupulan perhekeskukseen ja päiväkotiin on matkaa noin 0,6 km. Alueen asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa rakentamaton rivitalojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi. Asukkaiden välinen vuorovaikutus ja alueyhteistyö painottuvat alueen suunnittelussa. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan ympäristön mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet. Esityslistan liite - Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta päättää asettaa Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL:n 63 mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liite nro 16 - Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Täytäntöönpano: kuulutus, nähtäville Ympäristölautakunta 86 Teknisen johtajan ehdotus: Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 63 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty nähtävillä olo aikana mielipiteitä. Suunnittelualueen pohjoisosan rakentamaton rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi, joka käsittää kolme tonttia sekä alueen eteläosan rakennettua erillispientalotonttia on laajennettu virkistysalueelle. Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tonttia kohden ja suurin sallittu kerrosluku on 2/3k I u2/3. Tonttien rakennusoikeus vaihtelee tontin koosta riippuen k-m2 (e=0,20). Esityslistan liitteet - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1) - havainnekuva (liite 2) - selostus (liite 3) Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn asemakaavan muutoksen luonnoksen käsittäen 14. kaupunginosan Nahkion korttelin 32 sekä päättää asettaa asemakaavan muutoksen luonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteiden kuulemista varten. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 41 - asemakaavan muutoksen luonnos (liite 1/41) - havainnekuva (liite 2/41) - selostus (liite 3/41)

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutoksen luonnos oli MRA 30 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksi mielipide ja saatiin seitsemän lausuntoa. Mielipiteeseen laadituissa vastineessa todetaan, että omakotitalot tulee kaavamääräysten mukaisesti rakentaa Ainolankadun varteen kadunsuuntaisesti, kuten lähialueen asukkaat esittävät. Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistötoimen lausunnon perusteella kaavamääräyksiin on tehty täsmennys "Tällä asemakaava-alueella on voimassa sitova tonttijako" sekä pohjakarttaan on lisätty olemassa olevat rajamerkit ja niiden numerotunnukset. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnon vastineessa todetaan, että lähelle rakentamisen vaatimukset paloturvallisuudelle huomioidaan rakennuslupavaiheessa sekä että asemakaavan muutos ei rajoita sammutusvesiverkoston rakentamista alueelle. Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon perusteella todetaan, että kaavamääräyksissä merkinnän AO-1 alla oleva lause " Rakennuksen kerrosalat saa rakentaa enintään kahteen kerrokseen" tarkoittaa, että kaavakartan merkintä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta 2/3 k I u 2/3, mahdollistaa rakennukselle yhden kerroksen ja sen lisäksi kerrosalaan laskettavia tiloja saa sijoittaa vaihtoehtoisesti kellarikerrokseen tai ullakkokerrokseen sekä että kaavamääräyksiin on tehty täsmennys "Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennuksen pääty on rakennettava kiinni". Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Keravan Ener gia Oy ovat il moit ta neet, että heil lä ei ole huomautettavaa asema kaa van muu tos luonnok sesta.

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liitteet - asemakaavan muutoksen ehdotus havainnekuva selostus luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet Kaupunginhallitus hyväksyy Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muu tok sen eh do tuksen käsittäen 14. kaupunginosan Nahkion kortte lin 32 ja vir kistysalueen sekä aset taa ase ma kaa van muutoksen ehdotuk sen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kai sesti julkisesti nähtäville huo mautus ten esit tä mistä varten. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 6 - asemakaavan muutoksen ehdotus (liite 1/6) - havainnekuva (liite 2/6) - selostus (liite 3/6) - luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet (liite 4/6) Täytäntöönpano: nähtäville Kaupunginhallitus 142 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutoksen ehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Ehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana kaksi lausuntoa. Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistötoimen lausunnon perusteella tontti nro 8, on korjattu kaavakartalla tontti nro 10:ksi ja Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon perusteella havainnekuvan tekninen virhe on korjattu. Karkkilan kaupungin vesihuollolla / yhdyskuntatekniikalla, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolla, Karkkilan kaupungin ympäristövalvonnalla, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella, Uudenmaan

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, Uudenmaan liitolla ja Keravan Energia Oy:llä ei ole lausuttavaa asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Tavoitteena on saada asemakaavan muutos lainvoimaiseksi kesällä 2013, niin että alueen toteutus voi alkaa vuonna Esityslistan liitteet - asemakaavan muutos (liite 1) - havainnekuva (liite 2) - selostus (liite 3) - ehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet (liite 4) Käsittely: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallitus hyväksyy 14. kaupunginosan Nahkion Ainolankatu, kortteli 32 asemakaavan muutoksen sekä esittää kau punginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Ainolankatu, kort teli 32 ase ma kaavan muutoksen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Toimitilastrategian esitteleminen 230/ /2013 Kaupunginhallitus 143 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Karkkilan kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa on yhdeksi menestystekijäksi päätetty optimaalinen omistajapolitiikka. Sen tavoitteeksi on täsmennetty, että tuot ta mat tomas ta ja kau pun gille tar peettomasta omaisuu desta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Karkkilan kaupungin omistuksessa olevien toimitilojen lukumäärä on 74 kpl ja yhteenlaskettu pinta-ala noin 46'000 m2. Raken nusten kor jaus velka on noin 8,2 milj.. Pitkän aikavälin (=> 2026) keski mää räinen in vestointitarve on noin 3,4 milj. / vuosi. Edellä mainituista perusteista ja lähtökohdista asetettiin teknisen ja ympäristötoimialan valtuustotason tavoitteeksi vuo delle 2012 toimitilastrategian laatiminen. Strategia työ ryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Juha Majalahti, si vis tys toi men joh taja Ni ku Tuomisto, tekni nen joh taja Ka ri Se tälä ja ul ko puoli se na asian tun ti jana Harri Iso niemi Trellum Oy:stä. Toi miti lastrategia valmis tui vuoden 2012 lo pulla ja lopulli nen vii meistely tehtiin vielä tam mi kuun 2013 aikana. Karkkilan kaupungin toimitilastrategia esitellään Karkkilan kaupunginvaltuustolle Käsittely: Tekninen johtaja Kari Setälä selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginval tuus to mer kit see toi mi ti la stra te gian esittelyn tietoonsa saatetuksi. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus /02.02/2013 Kaupunginhallitus 144 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätie to jen antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurantaraportti ja toteutumisennuste (osavuosikatsaus) laaditaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti koskee ajanjaksoa ja toinen raportti Kolmas raportti annetaan ajalta ja se on samalla tilinpäätösennuste. Varsinainen tilinpäätös käsitellään valtuustossa talousarviovuotta seuraavan vuoden kesäkuun kokouksessa. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää talouden toteutumat ja ennusteen olennaisista poikkeamista talousarvioon. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät liitteestä Esityslistan liite - osavuosikatsaus 1/2013 Käsittely: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1/2013. Osavuosikatsaukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen kuin se saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen 22/02.02/2013 Kaupunginhallitus 145 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Hallintosäännön 68 :n mukaan talousarvioon tehtä vät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aika na. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittami sen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahaa voidaan käyttää vain hallintosäännössä, talousarviossa, sen perusteluissa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksissä määriteltyyn tarkoitukseen. Talousarvion sitovuudesta johtuu, että toimielimen mukaan lukien Karviainen, erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy ulkoisen määrärahan käyttötarkoituksen muutosta koskevan päätöksen tekee valtuusto. Lautakunnat voivat tehdä muutosesityksen valtuustolle vain silloin, kun muutos on suuruudeltaan merkittävä ja muutokseen on perusteltu syy, kuten määrärahan korotustarpeen välttäminen tai kokonaan uuden määrärahan sisällyttäminen talousarvioon. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Mikäli alkuvuodesta ilmenee tarvetta määrärahojen muutoksiin tai lisämäärärahojen saamiseen ne käsitellään kesäkuun valtuustossa. Mikäli tämän jälkeen esiintyy tarvetta määrärahojen muutoksiin tai korotuksiin, on niistä tehtävä esitykset heti, kun tarve on ilmennyt. Kaupunginhallitus on antanut toimialoille, mukaan lu kien Kar viai nen, eri koissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy, val mistel ta vaksi vuo den 2013 talousarvion tarkistamisen si ten, että kulla kin toimi alalla teh dään toimintakuluista vähintään yh tä pro senttia vastaa va säästö esitys. Koh denta mi nen voidaan tehdä toi mintaku luihin ja/tai toi mintatuottoi hin.toi mialojen talous arviomuu tosesi tykset käsitel lään kaupun ginhalli tuksessa

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: 22.4., jonka pe rusteella kau pun ginhallitus esittää ta lousarviomuutokset kaupun ginvaltuus tolle Lautakuntien esitysten ja osavuosikatsauksessa 1/2013 tehdyn en nus teen pe rus teel la ta lousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutok set: Toimintatuottoja lisätään Toimintakuluja vähennetään Esh:n määrärahaa lisätään Nettovaikutus toimintakatteeseen Verotuloarviota alennetaan Korkomenoja alennetaan Heikentää tilikauden tulosta Vaikutus tilikauden tulokseen Kaupunginhallituksen maa-alueiden hankintaan varattua investointimäärärahaa korotetaan euroa. Taloudelliset vaikutukset - talousarviomuutokset heikentävät tilikauden tulosta euroa ja lisäävät investointimäärärahaa euroa Esityslistan oheismateriaali - yhteenveto talousarviomuutoksista toimielimittäin ja vastuualueittain oman toiminnan osalta jaetaan kokouksessa Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginval tuus to muut taa vuo den 2013 talousarviota seuraavasti: Toimintatuottoja lisätään Toimintakuluja vähennetään Esh:n määrärahaa lisätään Heikentää toimintakatetta Verotuloarviota alennetaan Korkomenoja alennetaan Heikentää tilikauden tulosta Heikentää tilikauden tulosta Kaupunginhallituksen maa-alueiden hankintaan varattua investointimäärärahaa korotetaan euroa. Käsittely: Päätös: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: kaupunginvaltuustoon

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen 22/02.02/2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupunginhallitus on kokouksessaan käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista asioiden otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan :ään Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus käsittelee otto-oikeuden käyttämistä koskevaa päätöstä kokouksessaan Kaupunginhallitus tullee edellyttämään investointien karsimista vuodelle Tekninen toimiala on uudessa esityksessään karsinut vuoden 2013 investointeja yhteensä , josta sekä Tilapalvelun että Yhdyskuntatekniikan osuus on Kokonaisinvestointien määrä uuden esityksen mukaan on Tilapalvelun osalta ja Yhdyskuntatekniikan osalta eli yhteensä Taloudelliset vaikutukset - Investointien osalta Esityslistan liitteet - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tarkistaa vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahoja eurolla seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2013 käyttösuunnitelman liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Tekninen lautakunta delegoi tekniselle johtajalle mahdolliset investointimäärärahojen siirrot päälajien sisällä sekä edelleen mahdolliset investointihankkeiden priorisoinnin muutokset tai lisäykset, kun se toiminnallisesti tai taloudellisesti on perusteltua. Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 12 - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1/12) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2/12) Täytäntöönpano: tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen isännöitsijä ja hallinto- ja talousjohtaja, kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 146 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloudelliset vaikutukset - Investointien osalta Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kau punginvaltuusto tarkistaa vuoden 2013 talousarvion investoin ti osan määrärahoja eurolla seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Käsittely: Tekninen johtaja Kari Setälä selosti asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kari Setälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyvinvointitoimikunnan tehtävät / jatkokäsittely 210/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallinto- ja talousjohtaja An nu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin hallintosäännön 55 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii hyvinvointitoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja omistajaohjauksesta. Hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja HUS:n palvelutuotannon, rahoituksen sekä hallinnon ja talouden seuranta ja valvonta. Toimikunnan tehtävänä on myös ohjata viranhaltijoiden valmistelutyötä kaupunginhallitukselle ja kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Hyvinvointitoimikunta käsitteli kokouksessaan toimikunnan tehtäviä ja totesi kau pun gin halli tuk selle, et tä teh tä vät hyväksy tään toi mi kun nan se kä muun kau punkior gani saa tion työnjaoksi seu raa villa kannan otoilla: - Hyvinvointitoimikunta pyytää kaupunginhallitukselta täsmennystä liitteessä mainittuun toimeksiantoon "Edellisen hallituksen nimeämän työryhmän tehtävät siirtyvät toimikunnalle". - Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa - Kaupungin strategiaan tulisi lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen tavoitteita. Esityslistan liite - hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja rooli Kaupunginhallitus 1. hyväksyy hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja aseman liitteen mu kaisesti sekä

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa hy vin voin ti toi mi kun nal le, et tä - hyvinvointitoimikunnalle siirrettiin yleiset Karviaisen toimin nan ja talouden seurantaa ja ohjausta koskevat asiat - hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa edellyttää hallintosääntömuutosta eikä tehtävän luonne edellytä hyvinvointitoimikunnan puheen joh ta jan läs nä oloa kaupunginhallituksessa - kaupungin strategian tarkistaminen/uudistaminen on käynnistetty ja kaupunginhallitus yhtyy toimikunnan käsitykseen strategisten tavoitteiden tarkistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointipalvelujen osalta. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle. Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho poistui kokouksesta asian kä sit te lyn jälkeen klo Päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Kaupunginhallitus 147 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus jätti kokouksessaan asian pöydälle. Esityslistan liite - hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja rooli Kaupunginhallitus 1. hyväksyy hyvinvointitoimikunnan tehtävät ja aseman liitteen mukaisesti sekä 2. toteaa hyvinvointitoimikunnalle, että - hyvinvointitoimikunnalle siirrettiin yleiset Karviaisen toiminnan ja talouden seurantaa ja ohjausta koskevat asiat - hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa edellyttää hallintosääntömuutosta eikä tehtävän luonne edellytä hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan läsnäoloa kaupunginhallituksessa - kaupungin strategian tarkistaminen/uudistaminen on käynnistet-

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ty ja kaupunginhallitus yhtyy toimikunnan käsitykseen strategisten tavoitteiden tarkistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointipalvelujen osalta. Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hyvinvointitoimikunta

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / hallinto- ja talouspalvelujen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 148 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena ho, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2013 talousarvion täytän töönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Hallinto- ja talousjohtaja esittää täytettäväksi taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevan tehtävän alkaen. Hallinto- ja talouspalveluista henkilöstösihteerille on myön netty vuoden palkaton vuorotteluvapaa (päättyy ). Vuo rotteluvapaan sijaisena on toiminut Te -toimistossa työttömänä työnha kijana ol lut henkilö, jon ka pää asial li nen työpanos on var haiskas vatuk sen hen ki lös tö- ja ta loustehtä vissä. Hänen tehtäviin sä kuuluu myös koko kau pungin hen kilöstö- ja ta loushallin non tehtäviä. Varhaiskasvatuksen johtamismallia on muu tet tu alkaen siten, että Karkkilassa toi mii kaksi hal lin nollis ta varhais kasvatusyksikön johtajaa. Alkupe räisen suunni tel man mu kaan varhaiskasvatuksessa aloitti kolme johtajaa yh den olles sa määrä aikainen. Todettiin, että kahden joh tajan mallil la selvi tään, jos saadaan tueksi sihteeripalveluita. Tä mä järjestely on ol lut toi miva ja kustannustehokas. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluista on jäänyt kaksi taloussihteeriä osa-aikaiseksi eli henkilö työvuodet ovat vähentyneet 0,50 % ja 0,40 %. Kaksi vaki tuista asiakassihteeriä on irtisanoutu nut Karkkilan palveluksesta helmi- maaliskuussa Palvelupiste Serverissä työs kentelee tällä hetkellä vakuutusyhtiön kustanta ma, op pi sopi muskoulutuksessa oleva henkilö ja palkkatuella palkattu hen kilö. Kai ken kaik ki aan hallinto- ja talouspalveluista on vä henty nyt vuo den 2013 alussa 2,9 henkilö työvuotta ja varhaiskas vatusyksi kös tä yk si hen kilötyö vuosi. Henkilöstösihteerin palatessa vuorot te luvapaalta net to vä hen nys on edelleen 2,9 htv, josta hallin to- ja ta lous pal velujen osuus on 1,9 htv ja varhaiskasvatuksen osuus 1 htv. Tilapalvelujen taloussihteeri jää vanhuuseläkkeelle

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Jotta palvelut saadaan jatkossakin sujumaan kustannustehokkaasti ja sujuvasti, on tar koi tuk sen mu kaista hakea täyttölupa yhdelle taloussihteerille. Taloudelliset vaikutukset - taloussihteerin määräraha on varattu vuoden 2013 talousarvioon - hallinto- ja talouspalvelujen henkilöstömenoissa saadaan säästö jä vuon na 2013 noin eu roa joh tuen hen ki lö työ vuosien (1,9) vä hen nykses tä - varhaiskasvatuksen hallinnon (kahden johtajan malli kolmen johtajan asemasta) hen ki lös tö me no jen sääs töt noin euroa/vuosi Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraavalle toistaiseksi voi massa ole valle teh tä väl le: - taloussihteeri alkaen Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hallinto- ja talousjohtaja

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 149 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Sivistystoimenjohtaja esittää täytettäväksi vakinaisesti seuraavat virat ja työsuhteet: Koulukuraattorin toimen täyttäminen toistaiseksi al kaen Koulukuraattorin tehtävä oli haussa syksyllä 2012, mutta kelpoisia hakijoita ei ollut. Tehtävä täytettiin määräaikaisesti asti. Koulukuraattorin tehtävä on ainoa Karkkilassa ja laki edellyttää ku raattoripalveluiden tarjoa mista perusopetuksen oppilaille. Taloudelliset vaikutukset - virkojen ja tehtävien määrärahat sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraavalle tehtävälle: - koulukuraattorin tehtävä alkaen. Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kasvatus- ja opetuslautakunta, sivistystoimenjohtaja

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Lausunto metropoliselvityksestä 100/ /2013 Kaupunginhallitus 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Valtiovarainministeriö on päivätyllä kirjeellään pyy tänyt mm. Karkkilan kaupungin lausuntoa valmistuneesta Metropolialueen esiselvityksestä (Metropoli meille kaikille / Met ropo li alu een esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset). Metropolia koskevan esiselvityksen taustat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa lausuntopyynnössä sekä itse esiselvityksessä. Esiselvitystä on edeltänyt mm. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys helmikuulta 2012: Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, ja siihen liittyvä kuntien kuuleminen. Kuntia on kuultu myös helmikuussa 2013 metropoliselvitystä tehneiden selvityshenkilöiden julkaisemasta väliraportista. Nyt esillä olevassa metropolialueen esiselvityksessä on esitetty kaksi päävaihtoehtoa kuntajakoselvitysalueiksi, minkä lisäksi selvityshenkilöt ovat arvioineet myös muita mahdollisia metropolihallinnon ja kuntajakoselvitysalueiden malleja. Metropolialueen uuden kuntajaon perusteella tulee selvityshenkilöiden mielestä arvioi da myös metropolihallinnon alueellista laajuutta ja toiminnallista syvyyttä. Lähtökohtana on, että mitä useampia kuntia metropolialueelle jää, sitä vahvempi metropolihallinto tarvitaan. Metropoliselvitys kattaa ensisijaisesti vakiintuneen 14 kunnan alueen. Selvitys sisältää kuitenkin esityksiä myös metropolialueen välittömässä vaikutuspiirissä olevien kehyskuntien kuntajakoon. Esiselvityksessä esitetyt päävaihtoehdot metropolialueen kuntajakoselvitysalueiksi ovat: Vaihtoehto 1: Suurkunnat ja sopimusyhteistyö (esiselvityksen sivu 69) Metropolialueelle esitetään muodostettavaksi kaksi kuntajakoselvitysaluetta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula Vihdin kuntaa esitetään selvitettäväksi osaksi pääkaupunkiseudun kunnan selvitysaluetta. Tässä vaihtoehdossa metropolitasolla laaditaan lakisääteinen metropolikaava ja kuntien muu yhteistoiminta tapahtuu pääosin vapaaehtoisuuteen perustuen. Vaihtoehto 2: Metropolihallinto ja vahvat peruskunnat (esiselvityksen si vu 79) Metropolialueelle muodostettaisiin neljä selvitysaluetta: Helsinki ja Sipoo Kerava, Tuusulan eteläosa ja Vantaa Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusulan pohjoisosa Tässä vaihtoehdossa Vihdin kunta ei kuuluisi ehdotettaviin selvitysalueisiin eikä metropoli hallintoon. Esiselvityksessä on esitetty myös vaihtoehtoisia kuntajakoselvitysalueita läntiselle metropoli alueelle. Mikäli metropolialueella ei käynnistetä selvitystä kahden suurkunnan muodostamisesta, selvityshenkilöt esittävät selvitet täväksi Vihdin, Lohjan ja Karkkilan sekä mahdollisesti myös Siun tion käsittävän selvitysalueen. Metropolihallinto on tässä vaihtoehdossa vahva, koska useamman kunnan muodostaman metropolialueen etu vaatii selvityshenkilöiden mukaan päätöksen teon kokoamista yhteiseen metropolihallintoon. Metropolihallinto on lakisääteinen, verovaroin rahoitettava ja sen ylintä päätösval taa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Tehtäviä ja henkilöstöä siir tyy kunnista, HSL:n ja HSY:n kuntayhtymistä, ELY-keskuksesta, Uudenmaan liitosta sekä valtiolta ja muilta toimijoilta. Vaihtoehto 3: Vahvan metropolihallinnon malli ja vaihtoehtoiset kuntajakoselvitysalueet (esi sel vi tyk sen si vu 94) Edellisten kahden päävaihtoehdon lisäksi selvityshenkilöt ovat arvioineet mahdollisia muita metropolihallinnon ja kuntajakoselvitysalueiden malleja. Yksi malli tällaisesta kuntajaosta on seuraava: Helsinki, Vantaa ja Sipoo Espoo ja Kauniainen Tuusula, Kerava ja Järvenpää Nurmijärvi ja Hyvinkää Mäntsälä ja Pornainen Kirkkonummi, Siuntio ja Inkoo Vihti, Karkkila ja Lohja

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Em. ehdotuksesta on selvityksessä todettu useampia variaatioi ta, jotka Karkkilan näkökulmasta ovat seuraavat: Vihti, Karkkila, Lohja ja Siuntio Karkkila ja Lohja Karkkila, Lohja ja Siuntio Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskeva ministeriön esitys on siirtynyt myöhäisempään ajankohtaan, minkä vuoksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksia ei voida arvioida samanaikai sesti. Esillä olleissa esityksissä sote-uudistuksen voidaan kuiten kin kes kitty vän Uudellamaalla HUS:n sairaanhoitoalueiden ympä rille. Länti sellä Uudellamaalla on kaksi sairaanhoitoaluetta: Loh jan sairaanhoitoalue (Loh ja, Vih ti, Kark ki la ja Siuntio) ja Länsi-Uu denmaan sairaanhoitoalue (Raasepori, Hanko ja Inkoo). Molem milla sairaanhoitoalueilla on oma sairaala (Lohja ja Tam misaari). Vihdin kunnan mahdollinen siirtyminen metropolialueelle merkitsisi todennäköisesti myös vihtiläisten sote-palvelujen siirtymistä metropolialueelle. Lohjan sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon kapasiteetti on rakennettu nykyiselle väestömäärälle, mistä johtuen Vihdin mahdollinen siirtyminen pois Lohjan sairaanhoitoalueelta edellyttänee nykyisten sairaanhoitoalueista poikkeavien sote-alueiden muo dostamista. Selvityshenkilöiden suositus (esiselvityksen sivu 102) Selvityshenkilöiden suositus neljästä kuntajakoselvitysalueesta on vaih toehdon 2 mukainen: Helsinki ja Sipoo Kerava, Tuusulan eteläosa ja Vantaa Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusulan pohjoisosa Minkä lisäksi selvityshenkilöt esittävät metropolihallintoa, jonka päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Metropolivaltuusto hyväksyisi metropolikaavan ja sen toimeenpano-osan, joka ohjaisi kuntien päätöksentekoa MAL-asioissa. Metropolihallinto hoitaisi seudulliset julkishallinnon tehtävät, jotka siirrettäisiin kunnista, kuntayhtymistä ja valtionhallinnosta. Tällöin HSL ja HSY kuntayhtymät fuusioitaisiin sekä metropolialuetta koskevat tehtävät siirrettäisiin Uudenmaan liitosta. Keski-Uudenmaan kuntajohtajat ovat tehneet vaihtoehtoisen esityksen kahdeksan Keski-Uudenmaan kunnan (Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen) muo dos ta mas ta selvitysalueesta. Aloitteeseen sisäl tyy ehdotus myös Vih din, Espoon ja Kauniaisten muodostamasta selvitysalueesta.

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin hallintosäännön 54 :n mukaan kaupungin hal li tuk sen toimialana on mm. kaupungin edun valvominen. Kun ta lii tok siin tähtäävillä selvityksillä ja kuntajaotuksella yleensäkin on mer kittävä vaikutus kuntien tehtäviin ja kuntalaisten palvelui hin, min kä vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunginval tuusto mää rittelee kaupungin kannan metropolialueen esiselvityksessä esil le nostettuihin esityksiin ja erityisesti siinä esi tet tyi hin kuntajako selvi tys aluei siin. Esityslistan liitteet - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM079:00/ Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaisi Karkkilan kaupungin lausuntona Metropolialueen esiselvi tyksestä seuraavaa: Karkkilan kaupunki pitää hyvänä, että metropolialueen kuntien yhdistymismahdollisuuksia selvitettäisiin ja kuntien yhdistymisiä metropolialueella tapahtuisi merkittävässä määrin. Metropolialueel la on usei ta sa mankaltaisia ja keskenään kilpailevia kuntia. Yksi kes keinen on gelma on hajanainen yhdyskuntarakenne. Metropolialueen erityisiin haasteisiin esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta vastaa parhaiten vaihtoehto 1, jolloin merkittävä kuntien välinen kilpailu purkautuu kuntien väliseksi sopimusyhteistyöksi ja metropolikaavan toteuttamiseksi sekä säästytään mitta valta metro po lihallinnon muodostamiselta. Karkkilan kaupunki pitää tärkeänä, että Länsi-Uuden maan kun taja palvelurakenne pidetään kilpailukykyi senä ja toiminnallisesti ehyenä, minkä vuoksi Vihdin kunnan tulisi olla osa Länsi-Uuttamaata. Kaupunki on valmis selvitysalueeksi yhdessä Vihdin kunnan ja Lohjan kaupungin kanssa, mikä ei kuitenkaan tarkoita tässä yhteydessä kuntaliitoshalukkuutta kummankaan tai molempien kuntien kanssa. Selvitystyö tulisi tehdä kuntien vastuulla, mutta valtion tulisi osoittaa rahoitus selvitystyölle. Kuntajakoselvitysten perusteella tehtäviin kuntaliitoksiin ja metropoliratkaisuihin tulisi siirtyä Uudellamaalla perusteellisen ja hyvi n joh de tun val mistelun pohjalta, minkä vuoksi uudistuksien aikaisi n toteuttamisajankohta olisi vuoden 2017 alku. Olisi suotavaa ja tarkoituksenmukaista, että kuntarakennetta ja so te-pal ve lu rakennetta sekä uuden kuntalain ja valtionosuusuudistuksen vai ku tuk sia voitaisiin kunnissa arvioida samanaikaisesti.

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa Karkkilan kaupungin lausuntona Metropolialueen esiselvityksestä seuraavaa: Karkkilan kaupunki pitää hyvänä, että metropolialueen kuntien yhdistymismahdollisuuksia selvitettäisiin. Metropolialueen erityisiin haasteisiin esitetyistä kol mesta vaihtoehdosta vastaa parhaiten vaihtoehto 1, jolloin merkit tävä kuntien välinen kilpailu purkautuu kuntien väliseksi sopimus yhteistyöksi ja metropolikaavan toteuttamiseksi sekä säästytään mittavalta metropolihallinnon muodostamiselta. Karkkilan kaupunki on valmis selvitysalueeksi yhdessä Lohjan kaupungin kanssa kuin myös Vihdin kunnan kanssa mikäli Vihti haluaa tulla mukaan selvityk seen. Selvitykseen osallistuminen ei kuitenkaan tarkoita tässä yh teydessä kuntaliitoshalukkuutta. Selvitystyö tulisi tehdä kuntien vastuulla, mutta valtion tulisi osoittaa rahoitus selvitystyölle. Kuntajakoselvitysten perusteella tehtäviin kuntaliitoksiin ja metropoliratkaisuihin tulisi siirtyä Uudellamaalla perusteellisen ja hyvin johdetun valmistelun pohjal ta, minkä vuoksi uudistuksien aikaisin toteuttamisajankohta olisi vuoden 2017 alku. Olisi suotavaa ja tarkoituksenmukaista, että kuntarakennetta ja sote-palvelurakennetta sekä uuden kuntalain ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia voitaisiin kunnissa arvioida samanaikaisesti. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätöksen Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi saattaminen uudelleen käsiteltäväksi 16/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 6 kuuluu seuraavasti: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilö kohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-ar volain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että ko koonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ää niosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitukseen ei voida valita Karviaisen palveluksessa olevaa henkilöä. Karkkilan kaupunki valitsee yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja Vihdin kunta viisi jäsentä. Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Hallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi, neljä vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan kahden vuo den toimikaudeksi. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaat teella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suuremmasta al kaen. Hallituksen kokousmenettelystä ja esittelystä määrätään yhtymän hallintosäännössä. Yhtymähallituksen tai sen jäsenen erottamisessa kesken toimikauden sovelletaan kuntala kia." Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhty-

31 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: män jäsenkunnan luottamus toimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö [valtion virkamies, joka hoitaa välittö mästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä] eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen [kuntayhtymän pää tösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätös valtaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitse ma toimielin] jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituk sen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut va litaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 81 :n 4. momentin mukaan muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten [kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäko kouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrät ty jäsenkuntien valitsema toimielin] kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kunta yhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperi aatteen mukaisesti. Valittaessa edustajia perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten va lintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toi mielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähin tään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan la ki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheen johtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

32 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi Perus turvakuntayh tymä Karviaisen yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja heille kulle kin henkilökohtaisen varajäsenen. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen valitaan seu raa vat jä se net ja heil le henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Mia Sundström Markku Ahjoniemi Timo Palenius Varajäsen Minna Söderström Sulo Loukusa Aulis Stenholm Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Mia Sundström Markku Ahjoniemi Timo Palenius Varajäsen Minna Söderström Sulo Loukusa Aulis Stenholm Kaupunginhallitus 151 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on todennut kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi lukuun ottamatta 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudeksi , koska

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti,

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Kaupunginhallitus 185 20.08.2012 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Espoon kaupunki Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI VALTATIE asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö, puh. (09) 4258 3759,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot