Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset (2013-2015)"

Transkriptio

1 Lieksa: Vuosittainen raportti vuosilta ja suunnitelma vuodelle 2016 Keskeneräinen OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset ( ) 1. Painopistealue: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteet: 1.1 Kaupunki pitää yllä lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä sekä lastensuojelulain järjestämisestä ja kehittämisestä osana kuntastrategiaa - Pielisen-Karjalan yhteinen lastensuojelunsuunnitelma on päivityksessä vuoden 2015 aikana. 1.2 Kodin ulkopuolelle tehtävien sijoitusten vähentäminen ja jalkautuvan työn tehostaminen - Neuvolassa vertaistuki ja pienryhmätoimintaa on tehostettu ja varhaiskasvatuksenohjaajan sekä perhetyöntekijän työpanosta on ohjattu pääasiassa riskiperheiden tukemiseen. Asiakaslähtöisesti on tehty yhteistyötä neuvolan, lastensuojelun, perheneuvolan sekä päihdeyksikön kanssa. Kyseisille yksiköille on järjestetty koulutusta perhekeskeisestä työotteesta. 1.3 Suunnitelmallisen ehkäisevän työn tehostaminen ja vakiinnuttaminen - Neuvolakäyntien yhteydessä havaituista huolen aiheista on keskusteltu ja tarjottu lisätukea perheille. - Nuorten työpajatoiminta ostopalveluna Honkalampisäätiöltä, tällä hetkellä 16 paikkaa, toiminnan pääpaino kuntouttavassa toiminnassa, mahdollisuus myös opiskeluun esim. ammattioppilaitoksessa. - Vierekkäiset toimitilat ovat mahdollistaneet tiiviin yhteistyön perheneuvolan ja perusopetuksen välillä. Lähete- ja tiedonkulun käytänteet ovat parantuneet. - Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa osaltaan ehkäisevää otetta. - Monipuolinen kerhotoiminta esimerkiksi ap/ip-kerhot ja tekniikkakerho. - KiVa-koulu (kiusaamisen ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen yhteistyössä opettajien ja koululaisten kanssa). 1.4 Hyvinvointipalvelujen tarjoaminen perheille valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti - Toteutettu valtakunnallisiin ohjeisiin perustuvan toimintasuunnitelman mukaiset tarkastukset perheille, lapsille, koululaisille ja opiskelijoille. Palvelujen ulkopuolelle jättäytyviin on oltu yhteydessä puhelimitse tai kirjeitse. TERVIS-hankkeen (Terveempi Itä-Suomi) kanssa on yhteistyössä järjestetty terveyden

2 edistämiseen liittyvää valistusta osallistumalla koulujen pajapäiviin sekä toteutettu koko perheen terveystapahtuma. Lapsiperheiden vertaistuen ryhmätoimintaa on ollut perheille tarjolla. 2. Painopistealue: päihdeongelmien ehkäisy ja hoito Tavoitteet: 2.1 Kaupunki pitää yllä päihdestrategiaa osana kuntastrategiaa - päihdeyksikön toimintaa on kehitetty päihdestrategian mukaisesti. päihdetoimintaa on tarkasteltu osavuosiraporttien yhteydessä kolmannesvuosittain. 2.2 Asiakaslähtöisten ja oikea-aikaisten hoitopolkujen suunnittelu ja toteuttaminen - Hoitopolkujen suunnittelu meneillään, tavoitteena on saada hoitopolut kuvattua vuoden 2015 loppuun mennessä. 2.3 Asiakas pääsee päihdepalveluihin matalalla kynnyksellä ja yhden oven periaatteella - Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluiden saatavuuteen ja palveluihin. 2.4 Nuorten päihdeongelmien varhainen tunnistaminen, puuttuminen ja palveluihin ohjaaminen - Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Työntekijät pitävät vastaanottoa nuorille Ammattiopistolla ja Nuorten pajalla. 2.5 Tunnistetaan ja ehkäistään päihdeongelmien siirtymistä yli sukupolvien - Tiivistä verkostoyhteistyötä tehty. Syksyllä 2014 pidetty kaikille avoin Hyvän mielen päivä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 2.6 päihdepalveluissa painotetaan perhekeskeistä työtä - Perhekeskeisen työotteen koulutus perheneuvolan, lastensuojelun ja päihdeyksikön työntekijöille toteutui. Yhteistyötä tehty Omaiset mielenterveystyön tukena yhdistyksen kanssa. 3. Painopistealue: Ikäihmisten asuminen, elinympäristö ja osallisuus Tavoitteet: 3.1 Kaupunki ylläpitää ikäpoliittista strategiaa osana kuntastrategiaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaisesti - Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi ( 5) työryhmän ikäpoliittisen strategian toimenpide- ja kehittämissuunnitelman päivittämiseksi. 3.2 Kaupunki nimeää vanhusneuvoston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä - Kaupunginhallitus on nimennyt vanhusneuvoston ( 279). Vanhusneuvoston kustannukset on katettu sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista. 3.3 Kaavoituksessa sekä uudis-ja korjausrakentamisessa huomioidaan ikärakenteen muutos ja mahdollistetaan ikäihmisten esteetön pääsy palveluihin Senioritalon suunnittelu - Kaupunginhallitus nimesi työryhmän ( 122) selvittämään senioritalon tarvetta, toteuttamisvaihtoehtoja, kustannusarviota ja rahoitusvaihtoehtoja. Työryhmä on luovuttanut raporttinsa kaupunginhallitukselle ( 113). OSA II TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU 2. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset Lieksan kaupungin strategia 2020:

3 1. Kestävä kuntatalous 2. Hallittu sopeuttaminen 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen 4. Elinkeinotoiminnan edistäminen 5. Kansainvälistyminen 6. Imago ja viestintä 7. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat Lieksan kaupungin strategia (2020) Lieksan kaupungin henkilöstöstrategia (2005) Ikäpoliittinen ohjelma (2009) Maahanmuuttostrategia (2012) Mielenterveys-ja päihdestrategia Pielisen Karjalan turvallisuussuunnitelma Pielisen Karjalan elinkeinostrategia (2010) Pielisen Karjalan hyvinvointistrategia Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma Seudullinen lastensuojelusuunnitelma Koto-ohjelma Pitkäaikaistyöttömyyden torjunta ja syrjäytymisen ehkäisy Lieksan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma (2009) Lieksan tietoturvasuunnitelma (2011) Savuton Lieksa -ohjelma Poikkeusolojen turvallisuussuunnitelmat 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja Resurssit Arviointimittarit Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien väheneminen Perheiden palveluiden uudelleen järjestelyjen toteuttaminen. Perhepalveluiden uudistamistyöryhmä Työryhmä Perhepalveluiden uudistuksen Vastuutahojen eteneminen henkilöstö Saatu asiakaspalaute ja itsearviointi Toimintasuunnitelmien

4 Tiivis yli yksikkörajojen toimiva, tarvittaessa kotiin viety työskentely, jossa yhdessä sovitut toimintatavat. Vastuutaho : lastensuojelun, perheneuvolan, neuvolan sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen esimiehet Perhekeskeinen työote. kaikki työntekijät Lasten kehitykseen ja perhetilanteeseen liittyvien huolien varhainen tunnistaminen ja lisätuen tarjoaminen. toteutuminen Ennaltaehkäisevien palvelujen kattavuus -Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % -Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % terveydenhoitajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät Yhteydenotot palvelujen ulkopuolelle jättäytyviin. terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät Konsultaatioiden vakiinnuttaminen ja osaamisen levittäminen kaupungin sisällä. Esimerkiksi perheneuvolatyöntekijöiden tai puheterapeutin konsultaatiot päivähoitoon säännöllisiksi. perheneuvola, varhaiskasvatus Lapsiperheiden kotipalvelu toimivaksi. Resurssointi sosiaalihuoltolain mukaiseksi. Perhepalveluiden uudistamistyöryhmä Lapsiperheiden vertaistuen ryhmätoiminta.

5 varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä. Yhteisöpedagogiresurssin hyödyntäminen lasten syrjäytymisen ehkäisemisessä yhteisöpedagogi Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan jatkumisen turvaaminen valtionrahoituksen pienentyessä perusopetus 2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet päihdeongelmien ehkäisy ja hoito Tavoitteet Toimenpiteet ja Resurssit Kaupunki pitää yllä päihdestrategiaa osana kuntastrategiaa Asiakaslähtöisten hoitopolkujen toteutumi nen matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella. Nuorten mielenterveysja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen, puuttuminen ja palveluihin ohjaaminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama strategian toimeenpanotyöryhmä (puheenjohtaja Irma Nykänen) seuraa strategian toteutumista ja raportoi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä päivittää strategian. Seurataan päihdeyksikön toimintasuunnitelman toteutumista neljännesvuosiraporttien yhteydessä. päihdestrategia viedään osaksi arjen toimintaa. päihdeyksikössä työstettyjen hoitopolkujen tarkistaminen ja jalkauttaminen yhteistyötahojen kanssa. Nuorten kanssa asiakastyötä tekevillä päihdeongelmien puheeksi ottaminen,nuorten päihdemittarin sekä Työryhmä päihdeyksiköstä nimetty , vetäjä vs. palvelupäällikkö. Sosiaali-,terveys- ja sivistystoimi: päihdeyksikön henkilökunta. Arviointimittarit Raportti terveys- ja sosiaalilautakunnalle. Neljännesvuosiraportti. -Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % Valmis hoitopolun kuvaus. Asiakastyytyväisyyskys ely. Uudet nuoret asiakkaat/kuukausi Toteutuneet vastaanottokäynnit ammattiopistolla ja

6 mini-intervention käyttäminen; nuorten kanssa asiakastyötä tekevät. Palveluihin ohjaamisen tehostaminen aktiivisesti palveluista tiedottamisella sekä yhteistyön lisäämisellä; sosiaali-,terveys- ja sivistystoimi. Nuorten kanssa toimivat tahot;mm.perheneuvola,perhe työ, neuvola,kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, Nuorten paja, oppilaitokset. nuortenpajalla. Ennalta ehkäisevän työn luennot. -Rikoksista syyllisiksi epäillyt vuotiaat / vastaavanikäistä -Rikoksista syyllisiksi epäillyt vuotiaat / vastaavanikäistä päihdeyksikön työntekijöiden vastaanotot mm ammattiopistolla ja Nuorten pajalla. Ennalta ehkäisevätyö mm luentojen, päihderastien muodossa koululaisille ja opiskelijoille; päihdeyksikkö. -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikaisesta -Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Tunnistetaan ja ehkäistään päihdeongelmien siirtymistä yli sukupolvien sekä vahvistetaan perhekeskeistä työtä. Kouluterveyskyselyjen tulosten hyödyntäminen;vastuut aho sosiaali-,terveys- ja sivistystoimi. päihdeongelmaisten parissa työskenteleville ennalta ehkäisevän työotteen vahvistaminen ja perheen huomioiminen, jotta ongelmien siirtyminen yli sukupolvien vähenisi, (perhekeskeinentyöote osaltaan vahvistaa ennalta ehkäisevää työotetta) Verkostoituminen päihdeongelmaisten parissa asiakastyötä tekevien kanssa ja tiiviimmän yhteistyön tekeminen. Sosiaali-,terveys- ja sivistystoimi. päihdeyksikön henkilökunta. Kolmas sektori. Toteutuneet verkostokäynnit. Toteutuneet yleisöluennot. -Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista -Vanhemmuuden puutetta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista -Vanhemmuuden puutetta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Yleisöluento v 2016 keväällä ja syksyllä lieksalaisille;

7 päihdeyksikkö. Yhteistyön vahvistaminen omaisjärjestöjen kanssa. 3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Ikäihmisten asuminen, elinympäristö ja osallisuus Tavoitteet Toimenpiteet ja Resurssit Kaupunki ylläpitää ikäpoliittista strategiaa osana kuntastrategiaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaisesti Työryhmän valmisteleman strategian päivityksen jalkauttaminen. Kaupunki Vanhusneuvosto otetaan huolehtii vanhusneuvoston mukaan ikäpoliittisen toimintaedellytyksistä strategian jalkauttamiseen Kaavoituksessa sekä uudis-ja korjausrakentamisessa huomioidaan ikärakenteen muutos ja mahdollistetaan ikäihmisten esteetön pääsy palveluihin Senioritalon suunnittelu Keskustan toiminnallisen puiston ja Partalanmäen palvelukodin sisäpihan rakentamisen selvittäminen yhteistyössä vanhustyön kanssa. Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Vanhusneuvoston sihteeri Arviointimittarit -Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % asunto -Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % Vanhusneuvosto osallistuu ikäpoliittisen strategian jalkauttamiseen Tekninen virasto -Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % tekninen virasto ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Senioritalon suunnittelun Perusturvajohtaja ja Senioritalo on jatkaminen vanhus- ja investointiohjelmassa senioritalotyöryhmän esityksen vammaispalvelujohtaja ja siihen liittyvät pohjalta suunnitelmat ovat valmiit valtuustokauden loppuun mennessä OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 5. Hyväksyminen osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa Hyväksytty valtuustossa osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kvalt 19.1.2015 9 OSA I VUOSIEN 2013-2014 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 Haapajärvi Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1

HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1 HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1 LAPSET JA NUORET INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA VASTUUTAHO SEURANTA Vanhemmuuden puute Vanhemmuuden

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN... 4 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima... 4 2.2 Lapset, lapsiperheet

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2011 2016

Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2011 2016 Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ...3 2. MÄÄRITELMÄT...4 2.1. Mielenterveys...4 2.2. Mielenterveyshäiriöiden yleisyys...4 3. SALLAN MIELENTERVEYSTYÖN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki Ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmä 4.2.2014 2(17) JOHDANTO Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jonka yleisten edellytysten luominen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Härkätie: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Hyvinvoinnin edistämisen periaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2013-2016 Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus

Lisätiedot