Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li 40800 Vaaiakoski"

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO.OIKEUS Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski Päivämäärä Diaarin:o 2095t1115 Saantitodistusta vastaan VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus varaa Teille ja asiakumppaneillenne tilaisuuden 21 päivän kuluessa tämän kirj een tiedoksisaannista antaa vastine oheisen valituksen j ohdosta. I I I ' Uallintolain 56 $:n 2 momentin mukaan Teidän on ilmoitettava tästä selityspyynnöstä uriakumppaneillenne. Jos Te tämän laiminlyötte, olette hallintolain 68 $:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikali kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Samalla korkein hallinto-oikeus ilmoittaa, ettit asia voidaan ratkaista määräaian jälkeen, vaikka vastinetta ei ole annettu (hallintolainkä1'ttölaki 35 $). Asiassa aikaisemmin kertyneet asiakirj at ovat tarvittaessa nähtävinä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan myös erikseen niin sovittaessa toimittaa lähimpään käräjäoikeuteen nähtäväksi. Vastine voidaan toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tai valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta: https://turvaposti.om.fi L Käfiettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedo stomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedo stona. Vastineessa on mainittava tämän kirjeen päivämäärä ja diaarinumero. Notaari '?, Sitr I' u*' I Soili Tolvanen I Puh: (vaihde) Liitteet: - Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus - aluehallintoviraston lausunto Keski-Suomen ElY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunto Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin / Telefon pl 180 / pb 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Växel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax korkein.

2 {i'r 1(3) Kmrkein hallintm-nikai;s Korkein hall i nto-oikeus PL Helsinki l<o rlcei n. ha lli nto-oi ke ke us.fi Asia Valitus vesitalousasiassa' Asianosaistiedot Muutoksenhakija Suur-Savon Sähkö 0Y, Mikkeli Asiamies ja Prosessiosoite Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy KauPPakatu A,70100 KuoPio Puh , telefax Afi Sähköposti : Valituksen kohteena oleva Päätös Vaasan ha I linto-oikeuden a ntama päätös $ I arc3 /2 diaarinumerot oosso I 1.4 I 5207 ja /1"4 / 5207'

3 r 2 (31 t. Muutosvaatimukset Suur-Savon Sähkö oy (SSS) pyytää l<unnioittavasti, että korl<ein hallinto-oikeus kurnoaa valitul<sen kohteena olevan päätöksen pääasiaratl<aisun osalta. Lisäksi sss pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa muutol<senhaun kohteena olevassa päätöksessä tarl<oitetun Länsi- ja Siså-Suomen aluehallintoviraston tel<emän päätöksen numero 17/2014/2 dnro LSSAVI/11"3/04"09/2011 Leppäveclen säännöstelyä kost<evien määräysten muuttamista kosl<evassa asiassa, siltä osin kuin aluehallintovirasto on päätöksessään asettanut uuden lupaehdon 1d), jonka mukaan "luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarl<astamista l<oslceva hal<emus aluehallintovirastolle 1" l-upahal<emukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorl<euksista uusien säännöstelyrajojen ajalta ja tarl<astettit arvio vail<utul<sista ja tarvittaessa l<orvausesitvs.,, 2. Perustelut l(uten hallinto-oil<eus on todennut, asiaan sovelletaan vanhan vesilain (264/.1961) s luvun 10a 5:n 1" ja 2 nromenttia. Hallinto-oikeus on tulkinnut väärin l<yseisiä lainl<ohtia. Tästä syystä muutol<senhaun kohteena olevat päätökset tulee kumota. Länsi- ja sisä-suomen aluehallintovirasto (AVl) on asettanut SSS:n Leppäveden säännöstelylupaan uuden lupaehdon Ld ja hallinto-oikeus on muuttanut kyseistä uutta lupaehtoa' AVI ja hallinto-oil<eus ovat perustaneet päätöksensä vanhan vesilain B luvun 10a g:n 1 momentliin' Tässä tapauksessa lainl<ohta ei l<uitenkaan tule lainkaan sovellettaval<si 10a 5:n 2 momentin säännöl<sestä iohtuen. vanhan vesilain B luvun -loa 5:n 2 momentin mul<aan LOa S:n L momenttra ei sovelleta. jos 1') lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta, eil<ä lisätä sen haitallisia vail<utul<sia vesiympäristöön ja sen käyttöön, tai 2') ios toimenpiteellä ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua tai sen kävttöä. SSS:n hal<emus l<osl<ee SSS:ilä olevaa, lainvoimaista säännöstelylupaa. Flallinto-oil<eus on päätöksessään aivan oikein todennut, että SSS:n hal<emuksen mul<aisella säännöstelyn muuttamisella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Lisäksi hallinto-oilceus on todennut, että säännöstelyn muutol<sella ei merl(ittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta. Hallinto-oikeus on l<uitenkin päätynyt säilyttämään AVI:n päätöksen mul<aisen, uuden lupaehdon kosl<a se on l<atsonut, että,,on jossalcin määrin epä_ varmaa' lisääkö päätöksen mul<ainen muutos sen tarl<oitul<sen vastaisesti säännöstelvn ha ita llisia vail<utuksia vesiympäristöön ta i sen l<ävttöön.,, Edellä todetulla tavalla vanhan vesilain B luvun 10a S:n 2 momentin mul(aan L momentin säännöstä ei lainl<aan sovelleta, jos toinen tai molemmat 2 momentissa tarkoitetuista

4 3 t3) edellytyksistä täyttyy. Hallinto-oil<er,rs on päätöl<sessään yksiselitteisesti todennut, että SSS:n hal<emul<sen mul<aisella säännöstelyn muuttamlsella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Päätöksen perustelujen mul(aan toinen 2 momentissa tarl<oitetuista edellvtylcsistä siten täyttyy, eikä 1 momenttia tule lainl<aan soveltaa' Hallinto-oil<euclen päätöksen perustelujen mul<aan valitulcsen l<ohteena olevaa uutta lupaehtoa ei olisi tullut asettaa, vaan sitä koskeva AVI:n päätös olisi tullut l<umota. Hallinto-oil<eus on myös erehtynyt, l<un se on katsonut, että olisi edes jossal<in määrin epävarmaa, lisääkö hal<emul<sen mul<ainen säännöstelyehdon muutos säännöstelyn haitallisia vail<utul<sia. Yleisesti katsotaan, että eroosiohaittoja ja vahinkoja rantaral<enteille aiheutuu suurista ja nopeista veclen l<orl<euden vaihteluista ja tulvista SSS:n hal<enrul<sella pyritään vähentämään Leppäveden vedenl<orkeuden vaihteluita l<uivina l<esinä. l(esl<ivedenl<orl(euteen lupaehtojen muutoksella ei ole vail<utusta. Hal<emul<sen mul<aisilla lupaehtojen muutol<sella on slten pil<emminl<in säännöstelyn aiheuttamia haittoja vähentävä, l<uin niitä kasvattava vail<utus. Tulee mvös ottaa huomioon, että SSS ei ole tavoitellut hakemul<sellaan taloudellista etua itselleen, vaan alnoastaan Leppäveden virkistyskäytön, veneliil<enteen ja muiden käyttöedellytysten parantamista. Hallinto-oikeus on päätöksensä mul<aankin hyvin epävarmalla perusteella lisännyt SSS:lle säännöstelystä tulevia velvoitteita. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisessa tilanteessa säännöstelyluvan haltljalle asetelaan lal<ia yllättävällä tavalla tulkiten uusia, l(ustannul<sia aiheuttavia lupaehtoja, heil<entää tämä jatlcossa säännöstelyluvan haltijoiden halul<kuutta tehda vastaavankaitaisia hal<emul<sia' l(uopiosså 30. päivänä l<esäl<uuta 2015 l,,:...:"i,.,,' t t'.,... r" '",.. '" : Lussi Lu(iiari asianajaja, l(uopio LIITE Jäliennös valituksen l<ohteena olevasta Vaasan hallinto-oii<euden päätöksestä

5 r Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O VAASA Puhelin Faksi S ähköposti fi Päätös Antopäivä Päätösnumero t5l0l6312 1(11) Diaarinumerot Asia Muutoksenhakijat Valitukset vesitalousasiassa 1) Suur-Savon Sähkö OY, Mikkeli 2) Koskienergia OY, Mikkeli Luvan haltija Suur-Savon Sähkö Oy, Mikkeli Päätös, johon on haettu muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2l ' Nro 17l20l4l2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksesta ( ) muuttanut vesitoimikunnan antaman ja korkeimman hallinto-oikeuden 13.3.Ig 62 muuttaman Leppäveden säännöstelyä koskevan lupapäätöksen lupaehtoa 1 muun muassa lisäiimällä siihen uuden lupaehdon 1 d. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevaa muutettua lupaehtoa. Muilta osin noudatetaan aikaisemmin annettujen päätösten lupaetrtoså eli toisen vesistötoimikunnan antamaa piätöstä n:o I, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 13 '3 '1962 antamalla päätöksellä N:o 986/62lIM' Uusi lupaehto 1 d kuuluu seuraavasti: Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltaiatar' kistettu arvio vaikutuksista j a tarvittaessa korvausesitys. Al uehall int ov iraston pcicit öks en perus t e lui a Alkuperäinen säännöstelylupa on myönnetty ennen vesilakia ( ) voi' -urrä olleen vesioikeuslain (3llIg02) voimassa ollessa. Vesioikeuslain säännökset. vesilain ( I) 22lwun2 $:n 2 momentti sekä 1 ' voimaan

6 2 (11 tulleen vesilain ( ) l9luvun 3 $:n I momentti huomioon ottaen asiassa on sovellettu hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa ollutta vesilakia ( r). Vaatimukset hallinto-oikeudessa Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Koska alimmat vedenkorkeudet tulisivat nousemaan nykyolosuhteisiin verrattuna, säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäy.tön ja uiton olosuhteita Leppävedellä. Ennalta arvioiden hankkeesta aiheutuvat hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun ja maa- ja metsätalouteen ei säännöstelyn muutoksella ole vaikutusta. Leppäveden säännöstelyn lievästä muutoksesta ei ole arvioitu aiheutuvan vahinkoa tai haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan haltija on määrätty saattamaan viimeistään I aluehallintovirastossa vireille hakemus Leppäveden säännöstelyä koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi. Vesilain 8 luvun l0 a $:n mukaan vesiympäristön ja sen käytön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee mäiirätä tarkistettaviksi mäiiräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Päätöksessä on myös miiärättävä, mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Aluehallintovirasto on pitänyt säännöstelymääräysten tarkistamista tarpeellisena, koska vesistön tilaan ja kaytcion vaikuttavien tekijöiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää vedenkorkeuteen ja -juoksutukseen liittyvillä säännöstelymääräyksillä. Lainkohdassa mainittua erityistä syfä, jonka perusteella tarkistamista voitaisiin pitää ilmeisen tarpeettomana, ei ole esitetty. Aluehallintovirasto on pitänyt lupaehdossa 1 d määrättyä aikaa sopivana uuden lupamääräysten tarkistuksen tekemiseen ottaen huomioon käyettävissä olevat tiedot säännöstelyn toteutumisesta j a vaikutuksista. Alue hall i ntov ir as t on s ov eltamat I ainkohdat Vesilaki ( )2 luku 6 $ 1 momentti, 8 luku 9 $, 10 a $, 16 luku 8 $ ja 21 $ 1 momentti Hallintolaki 55 $ I. Suur-Savon Sahk1 Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin, kuin siinä on asetettu uusi lupaehto I d lupamääräysten tarkistamisesta. Perusteluinaan yhtiö on esittänyt, että aluehallintovirasto on perustellut muutoksenhaun kohteena olevaa päätöksen osaa vesilain 8 luvun l0 a $:n I momentilla. Päätös on virheellinen, koska aluehallintovirasto ei ole lainkaan ottanut huomioon vesilain 8 luvun 10 a ö:n 2 momentin säännöstä. Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemus täy'ttää vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetut edellvtvkset. eikä I momentin säännös tule tästä svvstä lain-

7 3 (lr) kaan sovellettavaksi. Hakemuksen tavoitteena on muuttaa säännöstelyehtoja siten, että loppukesän ja alkusyksyn alhaisia Leppäveden vedenkorkeuksia voidaan korottaa kuivimpina vuosina ja vastaavasti alentaa hieman loppusyksyn ja talven vedenkorkeuksia. Käytännössä hakemuksen mukainen sännöstelyn muutos merkitsee sitä, että poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppäveden vedenpintaa voidaan pitaa loppukesällä ja alkusyksyllä cm nykyistä ylempänä. Vastaavasti talvella vedenkorkeutta voidaan pitää muutama senttimetri nykyistä alempana. Keskivedenkorkeuteen säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta. Hakemus ei muuta säännöstelyn tarkoitusta ja aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla haettu säännöstelyn muutos on vähäinen. Kuten aluehallintoviraston päätöksessäkin on todettu, säännöstelyn muutoksella ei myöskään ole vaikutusta veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun tai maa- ja metsätalouteen. Hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Säännöstelyn muutoksen merkittävin vaikutus kohdistuu vesiympäristön käyttöön, mikä on ollut yhtiön hakemuksen tarkoituskin. Yhtiö on valmistellut hakemuksen yhteistyössä alueen kuntien, kalastusalueen, kalatalousviranomaisen, ElY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä Leppäveden käytoon liittyviä kysymyksiä on selvitetty laajasti. Selvitysten mukaan Leppäveden käyttö on vilkasta ympäri vuoden ja erityisen vilkasta se on kesäaikaan. Alhaisimmat vedenkorkeudet aj oittuvat puolestaan elo- syys - kuulle, jolloin ne erityisesti kuivimpina vuosina vaikeuttavat vesistön hyöty- ja virkistyskäyttöä. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäytön ja uiton olosuhteita. Säännöstelyn muutoksella siten ensisijaisesti edistetään vesiympäristön käyftöä vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Aluehallintoviraston päätöksen perustelujenkin mukaan on siten selvää, että yhtion hakemus on tarkoitukseltaan ja vaikutuksiltaan vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetun kaltainen. Vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momentissa tarkoitettua uutta, lupaehtojen tarkistamiseen liittyvää lupaehtoa ei siten tule määrätä ja sitä koskeva aluehallintoviraston påätöksen kohta tulee kumota. Lis?iksi on huomattava, että yhtiö ei ole tavoitellut hakemuksellaan taloudellista etua itselleen, vaan ainoastaan Leppäveden virkistyskä1tön, veneliikenteen ja muiden käy.ttöedellltysten parantamista. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisen hakemuksen seurauksena säännöstelyluvan haltijalle asetetaan uusia, kustannuksia aiheuttavia lupaehtoja, tämä vaikuttaa jatkossa säännöstelyluvan haltijoiden halukkuuteen tehdä vastaavankaltaisia hakemuksia. 2. Koskienergia Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja muutetaan siten, että Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN +80,53 m yläpuolella, tulee juoksutettavan vesimäärän olla purkaustaulukon KN:o 33,2 mukainen. Leppäveden vedenkorkeuden liukuvan viikkokeskiarvon ollessa välillä NN +80,43 m - 80,53 m vuorokausikeskiarvo ei saa ylittaa arvoa NN +80,53 m. Kun Leppäveden vedenkorkeus alittaa korkeuden NN +80,43 m, Leppäveden vedenkorkeuden liukuva viikkokeskiarvo saa ylittää purkaustaulukon mukaisen vastaavan arvon enintään 10 cm:llä.

8 4 (1\ Asian käsittely hallinto-oikeudessa Mikäli aluehallintoviraston päätöksen mukaiset muutokset jätetään voimaan, yhtiö on vaatinut, että samanaikaisesti Kuhankosken voimalaitoksen yläpuolisen Saraaveden säännöstelymäåiräykset muutetaan vastaamaan Leppäveden lupamäräyksen muutoksia. Perusteluinaan yhtiö on esittäny, että sallitut 10 cm:n viikko- ja vuorokausikeskiarvojen poikkeamat aiheuttavat vastaavan suuruisen putouskorkeuden menetyksen Kuhankosken voimalaitoksella Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN m tai enemmän. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympdristökeskuksen ympdristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja muun ohella todennut, että valituksenalaisella päätöksellä lainvoimaista säännöstelylupaa ei muuteta merkittävästi eikä säännöstelyn tarkoitusta muuteta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia ympiiristöön ja sen käyttöön. Näin ollen kysymyksessä olevia säännöstelymääräysten muutoksia ei tule pitää sellaisena uutena säännöstelynä, johon vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momenttia olisi sovellettava. Päätöksessä asetettu uusi lupaehto t d tulisi poistaa valituksessa esitetyllä tavalla. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympciristökeskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiassa aiemmin lausumaansa. Mika Vainio, Hannu Valknma, Hannu Huikko, Osmo Hytönen, Teuvo Saarinen, Heikki Hcinninen, Jussi Tittonen, Marita Saarinen, Olli Laitinen, Pentti Huikko, Rauno Makela, Riitta Mcikelci, Tanja Vainio, Markku Inkinen, Pasi Minkkinen, Ari Saarinen, Voitto Matikainen, Rauno Kuusela, Mikko Kuusela, Liisa Rasioja, Niilo Rasskasov, Tapani Pitkanen, Eira Hakala, Matti Arkko, Anu Arkko, Jorma Koikkalainen, Kaija Kaukoranta, Heikki Virtanen, Pentti Mononen, Markku Humalajcirvi, Timo Siekkinen, Pauli Hintikka, Pekka llmoniemi, Lauri lt{iemi, Erkki Mannila ja Ari Pöytdkangas ovat antaneet yhteisen vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja vaatineet valituksen hylkäiimistä. Lisäksi he ovat vaatineet, että tarkistetun arvion säännöstelyn muutoksen vaikutuksista tekee aluehallintoviraston määräämä ulkopuolinen taho. Suur-Savon Sähkö Oy:n tulee lähettää jokaiselle Leppäveden rantakiinteistön omistajalle korvaushakemus aiheutuneista menetyksistä. Piiätöksestä tulee poistaa uittoa koskeva lupaehto. Lisäksi vastineen antajat ovat pyytäneet selvitystä miten korvauksia haetaan, mitä Suur-Savon Sähkö Oy tekee rantaeroosion ehkäisemiseksi ja aiempien eroosiohaittojen kunnostamiseksi. Riitta Makela ja Rauno Makela ovat antaneet vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja todenneet, että valituksenalainen lupaehto on oikea ja tarpeellinen. Lcinsi- ja Sisci-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen ja vastineiden johdosta ja katsonut, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja sekä viitannut päätökseensä ja sen perusteluihin. Aluehallintovirasto on katsonut, että loppukesän vedenkorkeuksien nostaminen I 5-2A cm on sellainen muutos, ioka voi lisätä haitallisia vai-

9 Hallinto-oikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisut 5 fl1) kutuksia alavilla ranta-alueilla ja saarissa. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi mtiärätä lupamiäräysten tarkistamisesta, vaikka hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä. Samasta syystä on annettu määräys edellyttämättömästä vahingosta, haitasta tai edunmenetyksestä. Suur-Savon Stihkö Oy on antanut vastaselityksen vastineiden ja lausunnon johdosta. Yhtiö on vaatinut, että Koskienergia Oy:n vastineessaan esittämät vaatimukset tulee jättää ensisijaisesti tutkimatta, koska ne on esitetty valitusajan päättymisen jälkeen. Toissijaisesti Koskienergia Oy:n vaatimukset on hylättävä. Riitta Makela ia Rauno Makela ovat toimittaneet lisäselvitystä. Mika Vainio on toimittanut lisäselvitvksenä valokuvia. 1. Hallinto-oikeus ei tutki Koskienersia Oy:n valitusta. 2. Hallinto-oikeus ei tutki Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämiä vaatimuksia tarkistamishakemukseen liitettävän vaikutusarvion tekijästä, korvaushakemusten lähettämiseen velvoittamisesta, haittojen ehkäisemisestä ja uittoa koskevan lupaehdon poistamisesta. Perustelut l. ja2. Vanhan vesilain ( ) 16luvun 25 $:n I momentin mukaan hakemusasian päätös annetaan aluehallintoviraston ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä Qulkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalainen päätös on annettu julkipanon jälkeen Koskienergia Oy:n ja Mika Vainion asiakumppaneineen on tuolloin katsottava saaneen tiedon päätöksestä. Vanhan vesilain 17 luvun 1 $:n I momentin mukaan valituskirjelmä olisi hallintolainkäyttölain 26 $:n I momentin mukaisesti tullut toimittaa aluehallintovirastolle 30 päivän valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa aluehallintovirastolle viimeistään Koskienergia Oy:n valitus on saapunut aluehallintovirastoon9.5.20i4 eli myöhässä. Mika Vainio asiakumppaneineen on esittäny vaatimukset vasta aluehallintovirastoon saapuneessa vastineessa eli muutoksenhakemiselle määrätyn ajan päätyttyä eli siis myöhään. Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon hallintolainkä1ttölain 51 $:n 2 momentti Koskienergia Oy:n valitus ja Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämät vaatimukset on jätettävä myöhään tehtyinä tutkimatta.

10 6 (1\ Sovelletut oikeusohjeet Vesilaki ( ) 16luku 25 $ 1 mom ja 17luku I g 1 mom Hallintolainkäy'ttölaki 26 $ 1 mom ja 51 $ 2 mom Pääasiaratkaisu Hallinto-oikeus Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen enemmälti hyläten muuttaa uuden lupaehdon i d määräajaksi Muutettu lupaehto I d kuuluu seuraavasti (muutos tummennettuna): Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltajatarkistettu arvio vaikutuksista i a tarvittaessa korvausesitvs. Perustelut S ov e I I e tt av at s ricinnö ks e t Uusi vesilaki ( ) on tullut voimaan Sillä on kumottu vanha vesilaki ( ). Uuden vesilain 19 luvun 3 g:n I momentin mukaan hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa uuden vesilain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa olleita säännöksiä, jollei tässä luvussa muuta säädetä. Edellä oleva huomioon ottaen tässä asiassa sovelletaan vanhan vesilain (264 I 19 6 l) säännöksiä. Vanhan vesilain ( L) 8 luvun l0 a g:n I momentin ( ) mukaan vesiympäristön ja sen käyön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee määrätä tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Tarkistusta suoritettaessa noudatetaan soveltuvin osin tämän luvun 6 ja 10 $:ssä tarkoitettuja säännöksiä. Lupapäätöksessä on miiärättävä, mihin mennessä luvan haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Saman luvun 10 a $:n 2 momentin( ) mukaan jos lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja sen käyttöön tai jos toimenpiteellä ensisij aisesti edistetään vesiympäristön suoj elua tai sen käyttöä, ei muutettua säiinnöstelyä pidetä sellaisena uutena säännöstelynä, johon 1 momenttia olisi sovellettava. Asiassq saatu selvitys ja johtopcicitökset Leppävettä säännöstellään Vaajakosken voimalaitospadolla energiantuotantoa varten. Leppäveden säännöstely perustuu Toisen vesi stötoimikunnan 19.9,1961 antamaan piiätökseen n:o 56l196l, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 3 59 I /59/6 1 N:o Il'/- Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksen mukaan Leppäveden säännöstelyä koskevien ehtojen muuttamisen tavoitteena on nostaa loppukesän ja

11 7 01) alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia kuivimpina vuosina siten, että Leppäveden vedenpinta voidaan poikkeuksellisen kuivina vuosina pitaa cm ylempänä kuin nykyisin voimassa olevalla juoksutussäännöllä. Hakemuksen mukaan loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman. Leppäveden keskivedenkorkeus pysyy ennallaan. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisella siiännöstelyn muuttami sella ensisij aisesti edistetään vesiympäri stön suojelua ja sen käyttöä. Säännöstelyn muutoksella ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta. Leppävettä on säiinnöstelty useiden vuosikymmenien aj an. Vesiympäristöllä tarkoitetaan vesistön ja sen rantavyöhykkeen muodostamaa fysikaalista, kemiallista ja biologista kokonaisuutta, joka käsittää sekä vesiluonnon ja maiseman että siinä olevat laitteet ja rakenteet. Leppäveden nykyisissä säännöstelyolosuhteissa rantavyöhyke on sopeutunut vallitseviin vedenkorkeuksiin ja virkistyskäy'ttöä palvelevat ja muut rantarakenteet on tehty suhteessa vakiintuneisiin vedenkorkeuksiin. Valituksenalaisen päätöksen perusteella siiännöstelyä on mahdollista muuttaa siten, että vedenkorkeudet voivat nousta loppukesällä nykyisistä cm. Kun tämä vedenkorkeuden nousu tapahtuu avovesikaudella, voi ainakin pidemmän ajan kuluessa tapahtua rannan syöpymistä tai aiheutua haittaa muun muassa vesirajassa oleville rantarakenteille. Mahdollisesti aiheutuvat muutokset vesiympäristössä ovat vaikeasti ennakoitavissa. Näin ollen ennakolta arvioiden on jossain määrin epävarmaa lisääkö hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen mukainen säännöstelyn muutos sen tarkoituksen vastaisesti säännö stelyn haitallisia vaikutuksia ve siympäri stöön j a sen käyttöön. Tämän vuoksi valituksenalaisella päätöksellä muutettua säännöstelyä on pidettävä sellaisena vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitettuna uutena säännöstelynä, johon sovelletaan vesilain 8 luvun 10 a $:n I momenttia. Hallinto-oikeus toteaa, että säännöstelylupa on merkittävä Leppäveden vesiympäristön ja sen kä1tön kannalta. Asiassa ei ole tullut esille perustetta s?iännöstelyluvan ehtojen tarkistamatta jättämiselle. Aluehallintoviraston on siten tullut määrätä säännöstelyluvan ehdot tarkistettaviksi. Hallituksen esityksen vesilain muuttamisesta (HE vp) 8 luvun 10 a $:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan måiäräaika säännöstelyluvan ehtojen tarkistamiselle voitaisiin asettaa suhteellisen pitkäksi, usein huomattavasti pidemmäksi kuin jätevesiasioissa, esimerkiksi vuodeksi. Kun otetaan huomioon, että uuden säännöstelyn vaikutukset vesiympäristöön kokonaisuudessaan ovat vaikeasti ennakoitavia, ja vaikutukset ovatjoka tapauksessa osaksi seurausta säännöstelyolosuhteiden muuttumisesta pidemmän ajan kuluessa, lupamääräysten tarkistamisajankohta voidaan määrätä aluehallintoviraston mäiiräämää myöhemmäksi. Sovelletut oikeusohj eet Perusteluissa mainitut Julkipano Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

12 8 (11 Päätöksestä ilmoittaminen Muutoksenhaku Jyväskykin kaupunginhallituksen sekä Laukaan ja Toivakan kunnanhallitusten on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä ilmoitustauluillaan. Tiihän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivtin kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään t5. Valitusosoitus on liitteenä VeJp ( ).

13 e (il) Diaarinumerot 00930tr4t /14/5207 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Raija Uusi-Niemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Mauri Kerätåir Asian on esitelly Raija Uusi-Niemi. Reijo Hellman Mauri Kerätär Raija Uusi-Niemi To imituskirj an antaj a: Irmeli Haakana lainkäyttösihteeri

14 10 (1 1, Diaarinumerot 00930/14t /14t5207 Jakelu Piiätös ja maksu Suur-Savon Sähkö Oy, maksutta Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy Kauppakatu25-27 A Kuopio Koskienergia Oy, maksutta Kotakennääntie Äanekoski Jäljennös maksutta Mika Vainio ym. Väliharjuntie 23 C ll Vaajakoski Riitta ja Rauno Mäkelä Martinpolku l0 Leppävesi Jyväskylän kaupungin ympäri stönsuoj eluviranomainen PL 193, Jyväskylä Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Toivakanti e 49, Toivakka Jyväskyliin kaupunginhallitus Ilmoitustaulu PL 193,40101 Jyväskylä Laukaan kunnanhallitus Ilmoitustaulu PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnanhallitus Ilmoitustaulu Toivakantie 49, Toivakka Pohj ois- S avon elinkeino-, liikenne- j a ympriristökeskus/ Kalatalousryhmä PL 2000, Kuopio

15 1r (11) Keski-suomen elinkeino-, liikenne- Ympäristö ja luonnonvarat PL250,40101 J1väskYlä ja ympäristökeskus/ Liikennevirasto Sitå". ti"avl ät-yksikkö / Lappeenrannan toimipi ste Laserkatu 6 D, LaPPeenranta Länsi- j a Sisä-suomen aluehallintovirasto/ YmpäristöluPavastuualue PL 200, Vaasa Suomen ympäristöke skus (siihköinen : kirj aamo. fi ) ARS / IH

16 )j o'o*hallintovirasto M Länsi ia Sisä-Suomi Dnro LSSAVT/ Korkein hal lln'to-oikeus Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Lausuntopyyntö Dnro 2095/1/15 Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä nro , Dnro I ia Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja ja viittaa päätökseensä ja sen perusteluihin. Ympäristöneuvos M Ympäristöneuvos LANSI- JA SISA.SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200,65101 Vaasa

17 f;linkeino-, liikenne- ja ympäiristökeskus Keski-Suomi Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Ympåri$tö je fucnnonvaraå vasluualueen [&u$uills *s.s"ä01s K fr $SLY/I?Slr)7.SS/*f] 1 å u7.0g.ås Korkein hallintm-mikeus Viite Lausuntopyyntö , Dnro 2095/1 /1 5. Lausu nto Leppäveden sään nöstelyä kos kevien määräysten mu utta misesta, Jyväskylä, Laukaa, Toivakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Leppåveden säånnöstelyn muuttamista koskevan pååtöksen Nro ltfzoi4lz, Dnro LSSAVU1 13/04.09t Suur-Savon Sähkö Oy on valittanut tåstä påätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle ja esitti muutosvaatimuksenaan, ettå hallinto-oikeus kumoaisi lupapååtöksen måäräyksen 1 d), jonka mukaan luvan haltijan on toimitettava lupamååråysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävå selvitys Leppåveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien såännöstelyrajojen ajalta Ja tarkistettu arvio vaikutuksista ja taruittaessa koruausesitys, Vaasan hallinto-oikeus 18.6"2015 anlamassaan påätöksesså 15/0163/2 muutti uuden lupaehdon 1 d måäråajaksi " Keeki-Suomen ELY-keskus on tutustunut aineistoon ia esittäå lausuntonaan asiasta seuraavaa. Tässå säännöstelyn muutoshankkeessa ja sitä koskevassa såånnöstelypåätöksessä on tavoitteena nostaa Leppävedessä loppukesån ja alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia nykyisestä kuivimpina vuosina, koska ne on koettu ongelmallisiksi mm. l-eppäveden virkisgskäytön kannalta. Poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppåveden vedenpinta voidaan uusien lupamääråysten mukaan pitää cm ylempånä kuin nykyisin voirnassa olevalla juoksutussåännöllä. Säännöstelyn muutos laskisi talven vedenkorkeuksla muutaman senttimetrin. Tulvakorkeudet Leppävedellä pysyvät ennallaan, koska tulva-aikaisiin juoksutusmååråyksiin ei tule muutosta. Loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman, jotta keskiveden-korkeus saadaan såilytettyå ennallaan. Aluehallintovirastolle låhetettyå kyseiseen pååtökseen liittyväå lupahakemusta edelsi ELY-keskuksen johdolla tehdyt säännöstelyn kehittämisselvitykset, joiden tarkoituksena oli hakea muutos såännöstelyyn Leppåveden virkistyskåytön ja vesiliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Nåmä kehittämisselvitykset tehtiin Keski-Sr.rafirsn etinkeina-, åiikomne- Ja yrmpårl*lcikesk*s Fufr. öä95 Sä4 S0ö p[_ f$ö Såhköposti www"*ly"k*skus.ji/keski-suomi al$,fsl Jyvåskylå ki rjaarnc, keski-sucn:i t& *lv" ks*kus "ti et$niffii,sukufiimi S elv"keskus.fi

18 ä','* yhteistyönå ohjausryhmån johdolla, iossa olivat edustettuina luvanhaltija, alueen kunnat,!-eppåveden kalastusalue sekå ElY-keskus. ElY-keskuksen kåsityksen mukaan la*nvoimaista säännöstelylupaa rnuutetlaessa e* ole merkittäväst* muutettu säånnöstelyn tarkoitusta eikå lisåtty sen haitallisia valkutuksia vesiympäristöön ja sen käyttriön. Hankkeesta ei ELYkeskuksen käsityksen mukaan aiheudu haitallis,la vaikutuksia vesiympåristöön, koska rnuutos tapahtuu vailn alivedenkorkeudessa vedenpinnan lievånå nousuna, $oten sillå ei o*e hailallista vaikutusta eroosioon elkä tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Leppäveden säånnöstelyn lievästä muutoksesta ei siten aiheudu vahinkoa tai halttaa yleiselle taiyks*tyisella edulle. Tållå säännöstelyn muutoksella pyritåän vain eståmåån virkistyskåytölle haital isen alhaiset vedenkorkeudet kuivimpina vuosina ja siten pyritäån ediståmåån vesiympäristön suojelua ja sen kåyttöå vesilain I luvun t0 a $:n 2 rnomentissa esåtetyllå tavalla. Näin ollen Hl-Y*keskuksen mielestä nåltä säånnöstelymääräysten muutoksia el tu$e pitdå sel$alsena uutena såännöstelynå, johon vesilain I luvun 10 a $rn 1 momenttia olisi sovelletlava. Edellå esitetyn perusteella Keski-Suomen ElY*keskus esittåä, että päätöksesså asetettu uusi lupaehto 1 d) tulisi poistaa Suur-Savon Såhkö Oy:n tekemässä valituksessa esitetyllä tavalla. *firfu * * *# V*r -Åfu--/y); & Yksikön påållikkö F{annele Yli-Kaupp{fa Veslst$ånsinööri ffim.-sy'"&ft* Pekka Kivijakola PKIVPKK

-urrä oileen vesioikeuslain (3111902) voimassa ollessa. Vesioikeuslain säännökset, Päätös

-urrä oileen vesioikeuslain (3111902) voimassa ollessa. Vesioikeuslain säännökset, Päätös Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @oikeus. fi Päätös Antopäivä 18.6.20r5 Päätösnumero t5l0r6312 1 (11) Diaarinumerot

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Koneellisen kullankaivun aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2010/4 Dnro ESAVI/246/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Tarvasjoki

Sikalan perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Tarvasjoki Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2010/3 Dnro ESAVI/518/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA HAKIJA ASIAN TAUSTAA Sikalan perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot