Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li 40800 Vaaiakoski"

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO.OIKEUS Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski Päivämäärä Diaarin:o 2095t1115 Saantitodistusta vastaan VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus varaa Teille ja asiakumppaneillenne tilaisuuden 21 päivän kuluessa tämän kirj een tiedoksisaannista antaa vastine oheisen valituksen j ohdosta. I I I ' Uallintolain 56 $:n 2 momentin mukaan Teidän on ilmoitettava tästä selityspyynnöstä uriakumppaneillenne. Jos Te tämän laiminlyötte, olette hallintolain 68 $:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikali kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Samalla korkein hallinto-oikeus ilmoittaa, ettit asia voidaan ratkaista määräaian jälkeen, vaikka vastinetta ei ole annettu (hallintolainkä1'ttölaki 35 $). Asiassa aikaisemmin kertyneet asiakirj at ovat tarvittaessa nähtävinä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan myös erikseen niin sovittaessa toimittaa lähimpään käräjäoikeuteen nähtäväksi. Vastine voidaan toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tai valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta: https://turvaposti.om.fi L Käfiettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedo stomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedo stona. Vastineessa on mainittava tämän kirjeen päivämäärä ja diaarinumero. Notaari '?, Sitr I' u*' I Soili Tolvanen I Puh: (vaihde) Liitteet: - Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus - aluehallintoviraston lausunto Keski-Suomen ElY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunto Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin / Telefon pl 180 / pb 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Växel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax korkein.

2 {i'r 1(3) Kmrkein hallintm-nikai;s Korkein hall i nto-oikeus PL Helsinki l<o rlcei n. ha lli nto-oi ke ke us.fi Asia Valitus vesitalousasiassa' Asianosaistiedot Muutoksenhakija Suur-Savon Sähkö 0Y, Mikkeli Asiamies ja Prosessiosoite Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy KauPPakatu A,70100 KuoPio Puh , telefax Afi Sähköposti : Valituksen kohteena oleva Päätös Vaasan ha I linto-oikeuden a ntama päätös $ I arc3 /2 diaarinumerot oosso I 1.4 I 5207 ja /1"4 / 5207'

3 r 2 (31 t. Muutosvaatimukset Suur-Savon Sähkö oy (SSS) pyytää l<unnioittavasti, että korl<ein hallinto-oikeus kurnoaa valitul<sen kohteena olevan päätöksen pääasiaratl<aisun osalta. Lisäksi sss pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa muutol<senhaun kohteena olevassa päätöksessä tarl<oitetun Länsi- ja Siså-Suomen aluehallintoviraston tel<emän päätöksen numero 17/2014/2 dnro LSSAVI/11"3/04"09/2011 Leppäveclen säännöstelyä kost<evien määräysten muuttamista kosl<evassa asiassa, siltä osin kuin aluehallintovirasto on päätöksessään asettanut uuden lupaehdon 1d), jonka mukaan "luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarl<astamista l<oslceva hal<emus aluehallintovirastolle 1" l-upahal<emukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorl<euksista uusien säännöstelyrajojen ajalta ja tarl<astettit arvio vail<utul<sista ja tarvittaessa l<orvausesitvs.,, 2. Perustelut l(uten hallinto-oil<eus on todennut, asiaan sovelletaan vanhan vesilain (264/.1961) s luvun 10a 5:n 1" ja 2 nromenttia. Hallinto-oikeus on tulkinnut väärin l<yseisiä lainl<ohtia. Tästä syystä muutol<senhaun kohteena olevat päätökset tulee kumota. Länsi- ja sisä-suomen aluehallintovirasto (AVl) on asettanut SSS:n Leppäveden säännöstelylupaan uuden lupaehdon Ld ja hallinto-oikeus on muuttanut kyseistä uutta lupaehtoa' AVI ja hallinto-oil<eus ovat perustaneet päätöksensä vanhan vesilain B luvun 10a g:n 1 momentliin' Tässä tapauksessa lainl<ohta ei l<uitenkaan tule lainkaan sovellettaval<si 10a 5:n 2 momentin säännöl<sestä iohtuen. vanhan vesilain B luvun -loa 5:n 2 momentin mul<aan LOa S:n L momenttra ei sovelleta. jos 1') lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta, eil<ä lisätä sen haitallisia vail<utul<sia vesiympäristöön ja sen käyttöön, tai 2') ios toimenpiteellä ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua tai sen kävttöä. SSS:n hal<emus l<osl<ee SSS:ilä olevaa, lainvoimaista säännöstelylupaa. Flallinto-oil<eus on päätöksessään aivan oikein todennut, että SSS:n hal<emuksen mul<aisella säännöstelyn muuttamisella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Lisäksi hallinto-oilceus on todennut, että säännöstelyn muutol<sella ei merl(ittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta. Hallinto-oikeus on l<uitenkin päätynyt säilyttämään AVI:n päätöksen mul<aisen, uuden lupaehdon kosl<a se on l<atsonut, että,,on jossalcin määrin epä_ varmaa' lisääkö päätöksen mul<ainen muutos sen tarl<oitul<sen vastaisesti säännöstelvn ha ita llisia vail<utuksia vesiympäristöön ta i sen l<ävttöön.,, Edellä todetulla tavalla vanhan vesilain B luvun 10a S:n 2 momentin mul(aan L momentin säännöstä ei lainl<aan sovelleta, jos toinen tai molemmat 2 momentissa tarkoitetuista

4 3 t3) edellytyksistä täyttyy. Hallinto-oil<er,rs on päätöl<sessään yksiselitteisesti todennut, että SSS:n hal<emul<sen mul<aisella säännöstelyn muuttamlsella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Päätöksen perustelujen mul(aan toinen 2 momentissa tarl<oitetuista edellvtylcsistä siten täyttyy, eikä 1 momenttia tule lainl<aan soveltaa' Hallinto-oil<euclen päätöksen perustelujen mul<aan valitulcsen l<ohteena olevaa uutta lupaehtoa ei olisi tullut asettaa, vaan sitä koskeva AVI:n päätös olisi tullut l<umota. Hallinto-oil<eus on myös erehtynyt, l<un se on katsonut, että olisi edes jossal<in määrin epävarmaa, lisääkö hal<emul<sen mul<ainen säännöstelyehdon muutos säännöstelyn haitallisia vail<utul<sia. Yleisesti katsotaan, että eroosiohaittoja ja vahinkoja rantaral<enteille aiheutuu suurista ja nopeista veclen l<orl<euden vaihteluista ja tulvista SSS:n hal<enrul<sella pyritään vähentämään Leppäveden vedenl<orkeuden vaihteluita l<uivina l<esinä. l(esl<ivedenl<orl(euteen lupaehtojen muutoksella ei ole vail<utusta. Hal<emul<sen mul<aisilla lupaehtojen muutol<sella on slten pil<emminl<in säännöstelyn aiheuttamia haittoja vähentävä, l<uin niitä kasvattava vail<utus. Tulee mvös ottaa huomioon, että SSS ei ole tavoitellut hakemul<sellaan taloudellista etua itselleen, vaan alnoastaan Leppäveden virkistyskäytön, veneliil<enteen ja muiden käyttöedellytysten parantamista. Hallinto-oikeus on päätöksensä mul<aankin hyvin epävarmalla perusteella lisännyt SSS:lle säännöstelystä tulevia velvoitteita. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisessa tilanteessa säännöstelyluvan haltljalle asetelaan lal<ia yllättävällä tavalla tulkiten uusia, l(ustannul<sia aiheuttavia lupaehtoja, heil<entää tämä jatlcossa säännöstelyluvan haltijoiden halul<kuutta tehda vastaavankaitaisia hal<emul<sia' l(uopiosså 30. päivänä l<esäl<uuta 2015 l,,:...:"i,.,,' t t'.,... r" '",.. '" : Lussi Lu(iiari asianajaja, l(uopio LIITE Jäliennös valituksen l<ohteena olevasta Vaasan hallinto-oii<euden päätöksestä

5 r Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O VAASA Puhelin Faksi S ähköposti fi Päätös Antopäivä Päätösnumero t5l0l6312 1(11) Diaarinumerot Asia Muutoksenhakijat Valitukset vesitalousasiassa 1) Suur-Savon Sähkö OY, Mikkeli 2) Koskienergia OY, Mikkeli Luvan haltija Suur-Savon Sähkö Oy, Mikkeli Päätös, johon on haettu muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2l ' Nro 17l20l4l2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksesta ( ) muuttanut vesitoimikunnan antaman ja korkeimman hallinto-oikeuden 13.3.Ig 62 muuttaman Leppäveden säännöstelyä koskevan lupapäätöksen lupaehtoa 1 muun muassa lisäiimällä siihen uuden lupaehdon 1 d. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevaa muutettua lupaehtoa. Muilta osin noudatetaan aikaisemmin annettujen päätösten lupaetrtoså eli toisen vesistötoimikunnan antamaa piätöstä n:o I, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 13 '3 '1962 antamalla päätöksellä N:o 986/62lIM' Uusi lupaehto 1 d kuuluu seuraavasti: Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltaiatar' kistettu arvio vaikutuksista j a tarvittaessa korvausesitys. Al uehall int ov iraston pcicit öks en perus t e lui a Alkuperäinen säännöstelylupa on myönnetty ennen vesilakia ( ) voi' -urrä olleen vesioikeuslain (3llIg02) voimassa ollessa. Vesioikeuslain säännökset. vesilain ( I) 22lwun2 $:n 2 momentti sekä 1 ' voimaan

6 2 (11 tulleen vesilain ( ) l9luvun 3 $:n I momentti huomioon ottaen asiassa on sovellettu hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa ollutta vesilakia ( r). Vaatimukset hallinto-oikeudessa Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Koska alimmat vedenkorkeudet tulisivat nousemaan nykyolosuhteisiin verrattuna, säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäy.tön ja uiton olosuhteita Leppävedellä. Ennalta arvioiden hankkeesta aiheutuvat hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun ja maa- ja metsätalouteen ei säännöstelyn muutoksella ole vaikutusta. Leppäveden säännöstelyn lievästä muutoksesta ei ole arvioitu aiheutuvan vahinkoa tai haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan haltija on määrätty saattamaan viimeistään I aluehallintovirastossa vireille hakemus Leppäveden säännöstelyä koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi. Vesilain 8 luvun l0 a $:n mukaan vesiympäristön ja sen käytön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee mäiirätä tarkistettaviksi mäiiräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Päätöksessä on myös miiärättävä, mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Aluehallintovirasto on pitänyt säännöstelymääräysten tarkistamista tarpeellisena, koska vesistön tilaan ja kaytcion vaikuttavien tekijöiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää vedenkorkeuteen ja -juoksutukseen liittyvillä säännöstelymääräyksillä. Lainkohdassa mainittua erityistä syfä, jonka perusteella tarkistamista voitaisiin pitää ilmeisen tarpeettomana, ei ole esitetty. Aluehallintovirasto on pitänyt lupaehdossa 1 d määrättyä aikaa sopivana uuden lupamääräysten tarkistuksen tekemiseen ottaen huomioon käyettävissä olevat tiedot säännöstelyn toteutumisesta j a vaikutuksista. Alue hall i ntov ir as t on s ov eltamat I ainkohdat Vesilaki ( )2 luku 6 $ 1 momentti, 8 luku 9 $, 10 a $, 16 luku 8 $ ja 21 $ 1 momentti Hallintolaki 55 $ I. Suur-Savon Sahk1 Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin, kuin siinä on asetettu uusi lupaehto I d lupamääräysten tarkistamisesta. Perusteluinaan yhtiö on esittänyt, että aluehallintovirasto on perustellut muutoksenhaun kohteena olevaa päätöksen osaa vesilain 8 luvun l0 a $:n I momentilla. Päätös on virheellinen, koska aluehallintovirasto ei ole lainkaan ottanut huomioon vesilain 8 luvun 10 a ö:n 2 momentin säännöstä. Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemus täy'ttää vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetut edellvtvkset. eikä I momentin säännös tule tästä svvstä lain-

7 3 (lr) kaan sovellettavaksi. Hakemuksen tavoitteena on muuttaa säännöstelyehtoja siten, että loppukesän ja alkusyksyn alhaisia Leppäveden vedenkorkeuksia voidaan korottaa kuivimpina vuosina ja vastaavasti alentaa hieman loppusyksyn ja talven vedenkorkeuksia. Käytännössä hakemuksen mukainen sännöstelyn muutos merkitsee sitä, että poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppäveden vedenpintaa voidaan pitaa loppukesällä ja alkusyksyllä cm nykyistä ylempänä. Vastaavasti talvella vedenkorkeutta voidaan pitää muutama senttimetri nykyistä alempana. Keskivedenkorkeuteen säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta. Hakemus ei muuta säännöstelyn tarkoitusta ja aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla haettu säännöstelyn muutos on vähäinen. Kuten aluehallintoviraston päätöksessäkin on todettu, säännöstelyn muutoksella ei myöskään ole vaikutusta veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun tai maa- ja metsätalouteen. Hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Säännöstelyn muutoksen merkittävin vaikutus kohdistuu vesiympäristön käyttöön, mikä on ollut yhtiön hakemuksen tarkoituskin. Yhtiö on valmistellut hakemuksen yhteistyössä alueen kuntien, kalastusalueen, kalatalousviranomaisen, ElY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä Leppäveden käytoon liittyviä kysymyksiä on selvitetty laajasti. Selvitysten mukaan Leppäveden käyttö on vilkasta ympäri vuoden ja erityisen vilkasta se on kesäaikaan. Alhaisimmat vedenkorkeudet aj oittuvat puolestaan elo- syys - kuulle, jolloin ne erityisesti kuivimpina vuosina vaikeuttavat vesistön hyöty- ja virkistyskäyttöä. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäytön ja uiton olosuhteita. Säännöstelyn muutoksella siten ensisijaisesti edistetään vesiympäristön käyftöä vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Aluehallintoviraston päätöksen perustelujenkin mukaan on siten selvää, että yhtion hakemus on tarkoitukseltaan ja vaikutuksiltaan vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetun kaltainen. Vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momentissa tarkoitettua uutta, lupaehtojen tarkistamiseen liittyvää lupaehtoa ei siten tule määrätä ja sitä koskeva aluehallintoviraston påätöksen kohta tulee kumota. Lis?iksi on huomattava, että yhtiö ei ole tavoitellut hakemuksellaan taloudellista etua itselleen, vaan ainoastaan Leppäveden virkistyskä1tön, veneliikenteen ja muiden käy.ttöedellltysten parantamista. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisen hakemuksen seurauksena säännöstelyluvan haltijalle asetetaan uusia, kustannuksia aiheuttavia lupaehtoja, tämä vaikuttaa jatkossa säännöstelyluvan haltijoiden halukkuuteen tehdä vastaavankaltaisia hakemuksia. 2. Koskienergia Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja muutetaan siten, että Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN +80,53 m yläpuolella, tulee juoksutettavan vesimäärän olla purkaustaulukon KN:o 33,2 mukainen. Leppäveden vedenkorkeuden liukuvan viikkokeskiarvon ollessa välillä NN +80,43 m - 80,53 m vuorokausikeskiarvo ei saa ylittaa arvoa NN +80,53 m. Kun Leppäveden vedenkorkeus alittaa korkeuden NN +80,43 m, Leppäveden vedenkorkeuden liukuva viikkokeskiarvo saa ylittää purkaustaulukon mukaisen vastaavan arvon enintään 10 cm:llä.

8 4 (1\ Asian käsittely hallinto-oikeudessa Mikäli aluehallintoviraston päätöksen mukaiset muutokset jätetään voimaan, yhtiö on vaatinut, että samanaikaisesti Kuhankosken voimalaitoksen yläpuolisen Saraaveden säännöstelymäåiräykset muutetaan vastaamaan Leppäveden lupamäräyksen muutoksia. Perusteluinaan yhtiö on esittäny, että sallitut 10 cm:n viikko- ja vuorokausikeskiarvojen poikkeamat aiheuttavat vastaavan suuruisen putouskorkeuden menetyksen Kuhankosken voimalaitoksella Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN m tai enemmän. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympdristökeskuksen ympdristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja muun ohella todennut, että valituksenalaisella päätöksellä lainvoimaista säännöstelylupaa ei muuteta merkittävästi eikä säännöstelyn tarkoitusta muuteta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia ympiiristöön ja sen käyttöön. Näin ollen kysymyksessä olevia säännöstelymääräysten muutoksia ei tule pitää sellaisena uutena säännöstelynä, johon vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momenttia olisi sovellettava. Päätöksessä asetettu uusi lupaehto t d tulisi poistaa valituksessa esitetyllä tavalla. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympciristökeskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiassa aiemmin lausumaansa. Mika Vainio, Hannu Valknma, Hannu Huikko, Osmo Hytönen, Teuvo Saarinen, Heikki Hcinninen, Jussi Tittonen, Marita Saarinen, Olli Laitinen, Pentti Huikko, Rauno Makela, Riitta Mcikelci, Tanja Vainio, Markku Inkinen, Pasi Minkkinen, Ari Saarinen, Voitto Matikainen, Rauno Kuusela, Mikko Kuusela, Liisa Rasioja, Niilo Rasskasov, Tapani Pitkanen, Eira Hakala, Matti Arkko, Anu Arkko, Jorma Koikkalainen, Kaija Kaukoranta, Heikki Virtanen, Pentti Mononen, Markku Humalajcirvi, Timo Siekkinen, Pauli Hintikka, Pekka llmoniemi, Lauri lt{iemi, Erkki Mannila ja Ari Pöytdkangas ovat antaneet yhteisen vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja vaatineet valituksen hylkäiimistä. Lisäksi he ovat vaatineet, että tarkistetun arvion säännöstelyn muutoksen vaikutuksista tekee aluehallintoviraston määräämä ulkopuolinen taho. Suur-Savon Sähkö Oy:n tulee lähettää jokaiselle Leppäveden rantakiinteistön omistajalle korvaushakemus aiheutuneista menetyksistä. Piiätöksestä tulee poistaa uittoa koskeva lupaehto. Lisäksi vastineen antajat ovat pyytäneet selvitystä miten korvauksia haetaan, mitä Suur-Savon Sähkö Oy tekee rantaeroosion ehkäisemiseksi ja aiempien eroosiohaittojen kunnostamiseksi. Riitta Makela ja Rauno Makela ovat antaneet vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja todenneet, että valituksenalainen lupaehto on oikea ja tarpeellinen. Lcinsi- ja Sisci-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen ja vastineiden johdosta ja katsonut, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja sekä viitannut päätökseensä ja sen perusteluihin. Aluehallintovirasto on katsonut, että loppukesän vedenkorkeuksien nostaminen I 5-2A cm on sellainen muutos, ioka voi lisätä haitallisia vai-

9 Hallinto-oikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisut 5 fl1) kutuksia alavilla ranta-alueilla ja saarissa. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi mtiärätä lupamiäräysten tarkistamisesta, vaikka hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä. Samasta syystä on annettu määräys edellyttämättömästä vahingosta, haitasta tai edunmenetyksestä. Suur-Savon Stihkö Oy on antanut vastaselityksen vastineiden ja lausunnon johdosta. Yhtiö on vaatinut, että Koskienergia Oy:n vastineessaan esittämät vaatimukset tulee jättää ensisijaisesti tutkimatta, koska ne on esitetty valitusajan päättymisen jälkeen. Toissijaisesti Koskienergia Oy:n vaatimukset on hylättävä. Riitta Makela ia Rauno Makela ovat toimittaneet lisäselvitystä. Mika Vainio on toimittanut lisäselvitvksenä valokuvia. 1. Hallinto-oikeus ei tutki Koskienersia Oy:n valitusta. 2. Hallinto-oikeus ei tutki Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämiä vaatimuksia tarkistamishakemukseen liitettävän vaikutusarvion tekijästä, korvaushakemusten lähettämiseen velvoittamisesta, haittojen ehkäisemisestä ja uittoa koskevan lupaehdon poistamisesta. Perustelut l. ja2. Vanhan vesilain ( ) 16luvun 25 $:n I momentin mukaan hakemusasian päätös annetaan aluehallintoviraston ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä Qulkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalainen päätös on annettu julkipanon jälkeen Koskienergia Oy:n ja Mika Vainion asiakumppaneineen on tuolloin katsottava saaneen tiedon päätöksestä. Vanhan vesilain 17 luvun 1 $:n I momentin mukaan valituskirjelmä olisi hallintolainkäyttölain 26 $:n I momentin mukaisesti tullut toimittaa aluehallintovirastolle 30 päivän valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa aluehallintovirastolle viimeistään Koskienergia Oy:n valitus on saapunut aluehallintovirastoon9.5.20i4 eli myöhässä. Mika Vainio asiakumppaneineen on esittäny vaatimukset vasta aluehallintovirastoon saapuneessa vastineessa eli muutoksenhakemiselle määrätyn ajan päätyttyä eli siis myöhään. Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon hallintolainkä1ttölain 51 $:n 2 momentti Koskienergia Oy:n valitus ja Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämät vaatimukset on jätettävä myöhään tehtyinä tutkimatta.

10 6 (1\ Sovelletut oikeusohjeet Vesilaki ( ) 16luku 25 $ 1 mom ja 17luku I g 1 mom Hallintolainkäy'ttölaki 26 $ 1 mom ja 51 $ 2 mom Pääasiaratkaisu Hallinto-oikeus Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen enemmälti hyläten muuttaa uuden lupaehdon i d määräajaksi Muutettu lupaehto I d kuuluu seuraavasti (muutos tummennettuna): Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltajatarkistettu arvio vaikutuksista i a tarvittaessa korvausesitvs. Perustelut S ov e I I e tt av at s ricinnö ks e t Uusi vesilaki ( ) on tullut voimaan Sillä on kumottu vanha vesilaki ( ). Uuden vesilain 19 luvun 3 g:n I momentin mukaan hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa uuden vesilain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa olleita säännöksiä, jollei tässä luvussa muuta säädetä. Edellä oleva huomioon ottaen tässä asiassa sovelletaan vanhan vesilain (264 I 19 6 l) säännöksiä. Vanhan vesilain ( L) 8 luvun l0 a g:n I momentin ( ) mukaan vesiympäristön ja sen käyön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee määrätä tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Tarkistusta suoritettaessa noudatetaan soveltuvin osin tämän luvun 6 ja 10 $:ssä tarkoitettuja säännöksiä. Lupapäätöksessä on miiärättävä, mihin mennessä luvan haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Saman luvun 10 a $:n 2 momentin( ) mukaan jos lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja sen käyttöön tai jos toimenpiteellä ensisij aisesti edistetään vesiympäristön suoj elua tai sen käyttöä, ei muutettua säiinnöstelyä pidetä sellaisena uutena säännöstelynä, johon 1 momenttia olisi sovellettava. Asiassq saatu selvitys ja johtopcicitökset Leppävettä säännöstellään Vaajakosken voimalaitospadolla energiantuotantoa varten. Leppäveden säännöstely perustuu Toisen vesi stötoimikunnan 19.9,1961 antamaan piiätökseen n:o 56l196l, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 3 59 I /59/6 1 N:o Il'/- Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksen mukaan Leppäveden säännöstelyä koskevien ehtojen muuttamisen tavoitteena on nostaa loppukesän ja

11 7 01) alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia kuivimpina vuosina siten, että Leppäveden vedenpinta voidaan poikkeuksellisen kuivina vuosina pitaa cm ylempänä kuin nykyisin voimassa olevalla juoksutussäännöllä. Hakemuksen mukaan loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman. Leppäveden keskivedenkorkeus pysyy ennallaan. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisella siiännöstelyn muuttami sella ensisij aisesti edistetään vesiympäri stön suojelua ja sen käyttöä. Säännöstelyn muutoksella ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta. Leppävettä on säiinnöstelty useiden vuosikymmenien aj an. Vesiympäristöllä tarkoitetaan vesistön ja sen rantavyöhykkeen muodostamaa fysikaalista, kemiallista ja biologista kokonaisuutta, joka käsittää sekä vesiluonnon ja maiseman että siinä olevat laitteet ja rakenteet. Leppäveden nykyisissä säännöstelyolosuhteissa rantavyöhyke on sopeutunut vallitseviin vedenkorkeuksiin ja virkistyskäy'ttöä palvelevat ja muut rantarakenteet on tehty suhteessa vakiintuneisiin vedenkorkeuksiin. Valituksenalaisen päätöksen perusteella siiännöstelyä on mahdollista muuttaa siten, että vedenkorkeudet voivat nousta loppukesällä nykyisistä cm. Kun tämä vedenkorkeuden nousu tapahtuu avovesikaudella, voi ainakin pidemmän ajan kuluessa tapahtua rannan syöpymistä tai aiheutua haittaa muun muassa vesirajassa oleville rantarakenteille. Mahdollisesti aiheutuvat muutokset vesiympäristössä ovat vaikeasti ennakoitavissa. Näin ollen ennakolta arvioiden on jossain määrin epävarmaa lisääkö hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen mukainen säännöstelyn muutos sen tarkoituksen vastaisesti säännö stelyn haitallisia vaikutuksia ve siympäri stöön j a sen käyttöön. Tämän vuoksi valituksenalaisella päätöksellä muutettua säännöstelyä on pidettävä sellaisena vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitettuna uutena säännöstelynä, johon sovelletaan vesilain 8 luvun 10 a $:n I momenttia. Hallinto-oikeus toteaa, että säännöstelylupa on merkittävä Leppäveden vesiympäristön ja sen kä1tön kannalta. Asiassa ei ole tullut esille perustetta s?iännöstelyluvan ehtojen tarkistamatta jättämiselle. Aluehallintoviraston on siten tullut määrätä säännöstelyluvan ehdot tarkistettaviksi. Hallituksen esityksen vesilain muuttamisesta (HE vp) 8 luvun 10 a $:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan måiäräaika säännöstelyluvan ehtojen tarkistamiselle voitaisiin asettaa suhteellisen pitkäksi, usein huomattavasti pidemmäksi kuin jätevesiasioissa, esimerkiksi vuodeksi. Kun otetaan huomioon, että uuden säännöstelyn vaikutukset vesiympäristöön kokonaisuudessaan ovat vaikeasti ennakoitavia, ja vaikutukset ovatjoka tapauksessa osaksi seurausta säännöstelyolosuhteiden muuttumisesta pidemmän ajan kuluessa, lupamääräysten tarkistamisajankohta voidaan määrätä aluehallintoviraston mäiiräämää myöhemmäksi. Sovelletut oikeusohj eet Perusteluissa mainitut Julkipano Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

12 8 (11 Päätöksestä ilmoittaminen Muutoksenhaku Jyväskykin kaupunginhallituksen sekä Laukaan ja Toivakan kunnanhallitusten on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä ilmoitustauluillaan. Tiihän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivtin kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään t5. Valitusosoitus on liitteenä VeJp ( ).

13 e (il) Diaarinumerot 00930tr4t /14/5207 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Raija Uusi-Niemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Mauri Kerätåir Asian on esitelly Raija Uusi-Niemi. Reijo Hellman Mauri Kerätär Raija Uusi-Niemi To imituskirj an antaj a: Irmeli Haakana lainkäyttösihteeri

14 10 (1 1, Diaarinumerot 00930/14t /14t5207 Jakelu Piiätös ja maksu Suur-Savon Sähkö Oy, maksutta Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy Kauppakatu25-27 A Kuopio Koskienergia Oy, maksutta Kotakennääntie Äanekoski Jäljennös maksutta Mika Vainio ym. Väliharjuntie 23 C ll Vaajakoski Riitta ja Rauno Mäkelä Martinpolku l0 Leppävesi Jyväskylän kaupungin ympäri stönsuoj eluviranomainen PL 193, Jyväskylä Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Toivakanti e 49, Toivakka Jyväskyliin kaupunginhallitus Ilmoitustaulu PL 193,40101 Jyväskylä Laukaan kunnanhallitus Ilmoitustaulu PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnanhallitus Ilmoitustaulu Toivakantie 49, Toivakka Pohj ois- S avon elinkeino-, liikenne- j a ympriristökeskus/ Kalatalousryhmä PL 2000, Kuopio

15 1r (11) Keski-suomen elinkeino-, liikenne- Ympäristö ja luonnonvarat PL250,40101 J1väskYlä ja ympäristökeskus/ Liikennevirasto Sitå". ti"avl ät-yksikkö / Lappeenrannan toimipi ste Laserkatu 6 D, LaPPeenranta Länsi- j a Sisä-suomen aluehallintovirasto/ YmpäristöluPavastuualue PL 200, Vaasa Suomen ympäristöke skus (siihköinen : kirj aamo. fi ) ARS / IH

16 )j o'o*hallintovirasto M Länsi ia Sisä-Suomi Dnro LSSAVT/ Korkein hal lln'to-oikeus Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Lausuntopyyntö Dnro 2095/1/15 Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä nro , Dnro I ia Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja ja viittaa päätökseensä ja sen perusteluihin. Ympäristöneuvos M Ympäristöneuvos LANSI- JA SISA.SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200,65101 Vaasa

17 f;linkeino-, liikenne- ja ympäiristökeskus Keski-Suomi Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Ympåri$tö je fucnnonvaraå vasluualueen [&u$uills *s.s"ä01s K fr $SLY/I?Slr)7.SS/*f] 1 å u7.0g.ås Korkein hallintm-mikeus Viite Lausuntopyyntö , Dnro 2095/1 /1 5. Lausu nto Leppäveden sään nöstelyä kos kevien määräysten mu utta misesta, Jyväskylä, Laukaa, Toivakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Leppåveden säånnöstelyn muuttamista koskevan pååtöksen Nro ltfzoi4lz, Dnro LSSAVU1 13/04.09t Suur-Savon Sähkö Oy on valittanut tåstä påätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle ja esitti muutosvaatimuksenaan, ettå hallinto-oikeus kumoaisi lupapååtöksen måäräyksen 1 d), jonka mukaan luvan haltijan on toimitettava lupamååråysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävå selvitys Leppåveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien såännöstelyrajojen ajalta Ja tarkistettu arvio vaikutuksista ja taruittaessa koruausesitys, Vaasan hallinto-oikeus 18.6"2015 anlamassaan påätöksesså 15/0163/2 muutti uuden lupaehdon 1 d måäråajaksi " Keeki-Suomen ELY-keskus on tutustunut aineistoon ia esittäå lausuntonaan asiasta seuraavaa. Tässå säännöstelyn muutoshankkeessa ja sitä koskevassa såånnöstelypåätöksessä on tavoitteena nostaa Leppävedessä loppukesån ja alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia nykyisestä kuivimpina vuosina, koska ne on koettu ongelmallisiksi mm. l-eppäveden virkisgskäytön kannalta. Poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppåveden vedenpinta voidaan uusien lupamääråysten mukaan pitää cm ylempånä kuin nykyisin voirnassa olevalla juoksutussåännöllä. Säännöstelyn muutos laskisi talven vedenkorkeuksla muutaman senttimetrin. Tulvakorkeudet Leppävedellä pysyvät ennallaan, koska tulva-aikaisiin juoksutusmååråyksiin ei tule muutosta. Loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman, jotta keskiveden-korkeus saadaan såilytettyå ennallaan. Aluehallintovirastolle låhetettyå kyseiseen pååtökseen liittyväå lupahakemusta edelsi ELY-keskuksen johdolla tehdyt säännöstelyn kehittämisselvitykset, joiden tarkoituksena oli hakea muutos såännöstelyyn Leppåveden virkistyskåytön ja vesiliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Nåmä kehittämisselvitykset tehtiin Keski-Sr.rafirsn etinkeina-, åiikomne- Ja yrmpårl*lcikesk*s Fufr. öä95 Sä4 S0ö p[_ f$ö Såhköposti www"*ly"k*skus.ji/keski-suomi al$,fsl Jyvåskylå ki rjaarnc, keski-sucn:i t& *lv" ks*kus "ti et$niffii,sukufiimi S elv"keskus.fi

18 ä','* yhteistyönå ohjausryhmån johdolla, iossa olivat edustettuina luvanhaltija, alueen kunnat,!-eppåveden kalastusalue sekå ElY-keskus. ElY-keskuksen kåsityksen mukaan la*nvoimaista säännöstelylupaa rnuutetlaessa e* ole merkittäväst* muutettu säånnöstelyn tarkoitusta eikå lisåtty sen haitallisia valkutuksia vesiympäristöön ja sen käyttriön. Hankkeesta ei ELYkeskuksen käsityksen mukaan aiheudu haitallis,la vaikutuksia vesiympåristöön, koska rnuutos tapahtuu vailn alivedenkorkeudessa vedenpinnan lievånå nousuna, $oten sillå ei o*e hailallista vaikutusta eroosioon elkä tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Leppäveden säånnöstelyn lievästä muutoksesta ei siten aiheudu vahinkoa tai halttaa yleiselle taiyks*tyisella edulle. Tållå säännöstelyn muutoksella pyritåän vain eståmåån virkistyskåytölle haital isen alhaiset vedenkorkeudet kuivimpina vuosina ja siten pyritäån ediståmåån vesiympäristön suojelua ja sen kåyttöå vesilain I luvun t0 a $:n 2 rnomentissa esåtetyllå tavalla. Näin ollen Hl-Y*keskuksen mielestä nåltä säånnöstelymääräysten muutoksia el tu$e pitdå sel$alsena uutena såännöstelynå, johon vesilain I luvun 10 a $rn 1 momenttia olisi sovelletlava. Edellå esitetyn perusteella Keski-Suomen ElY*keskus esittåä, että päätöksesså asetettu uusi lupaehto 1 d) tulisi poistaa Suur-Savon Såhkö Oy:n tekemässä valituksessa esitetyllä tavalla. *firfu * * *# V*r -Åfu--/y); & Yksikön påållikkö F{annele Yli-Kaupp{fa Veslst$ånsinööri ffim.-sy'"&ft* Pekka Kivijakola PKIVPKK

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Heikkilä Matti kuolinpesä Tammilohi Matti Heikkilä -toiminimen haltijana Tammijärvi

Heikkilä Matti kuolinpesä Tammilohi Matti Heikkilä -toiminimen haltijana Tammijärvi PÄÄTÖS Nro 95/2013/1 Dnro ISAVI/70/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2013 ASIA Tammilohen kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan nro 9/03/1 lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan laajentamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2005 1 ASIA HAKIJA Kortesuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostaminen ympärivuotisella pumppauksella ja pintavalutuksella,

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot