Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitr I' u*' I KORKEIN HALLINTO.OIKEUS VASTINEPYYNTÖ. Mika Vainio Väliharjuntte23 C li 40800 Vaaiakoski"

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO.OIKEUS Mika Vainio Väliharjuntte23 C li Vaaiakoski Päivämäärä Diaarin:o 2095t1115 Saantitodistusta vastaan VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus varaa Teille ja asiakumppaneillenne tilaisuuden 21 päivän kuluessa tämän kirj een tiedoksisaannista antaa vastine oheisen valituksen j ohdosta. I I I ' Uallintolain 56 $:n 2 momentin mukaan Teidän on ilmoitettava tästä selityspyynnöstä uriakumppaneillenne. Jos Te tämän laiminlyötte, olette hallintolain 68 $:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikali kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Samalla korkein hallinto-oikeus ilmoittaa, ettit asia voidaan ratkaista määräaian jälkeen, vaikka vastinetta ei ole annettu (hallintolainkä1'ttölaki 35 $). Asiassa aikaisemmin kertyneet asiakirj at ovat tarvittaessa nähtävinä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan myös erikseen niin sovittaessa toimittaa lähimpään käräjäoikeuteen nähtäväksi. Vastine voidaan toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tai valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta: https://turvaposti.om.fi L Käfiettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedo stomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedo stona. Vastineessa on mainittava tämän kirjeen päivämäärä ja diaarinumero. Notaari '?, Sitr I' u*' I Soili Tolvanen I Puh: (vaihde) Liitteet: - Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus - aluehallintoviraston lausunto Keski-Suomen ElY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunto Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin / Telefon pl 180 / pb 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Växel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax korkein.

2 {i'r 1(3) Kmrkein hallintm-nikai;s Korkein hall i nto-oikeus PL Helsinki l<o rlcei n. ha lli nto-oi ke ke us.fi Asia Valitus vesitalousasiassa' Asianosaistiedot Muutoksenhakija Suur-Savon Sähkö 0Y, Mikkeli Asiamies ja Prosessiosoite Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy KauPPakatu A,70100 KuoPio Puh , telefax Afi Sähköposti : Valituksen kohteena oleva Päätös Vaasan ha I linto-oikeuden a ntama päätös $ I arc3 /2 diaarinumerot oosso I 1.4 I 5207 ja /1"4 / 5207'

3 r 2 (31 t. Muutosvaatimukset Suur-Savon Sähkö oy (SSS) pyytää l<unnioittavasti, että korl<ein hallinto-oikeus kurnoaa valitul<sen kohteena olevan päätöksen pääasiaratl<aisun osalta. Lisäksi sss pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa muutol<senhaun kohteena olevassa päätöksessä tarl<oitetun Länsi- ja Siså-Suomen aluehallintoviraston tel<emän päätöksen numero 17/2014/2 dnro LSSAVI/11"3/04"09/2011 Leppäveclen säännöstelyä kost<evien määräysten muuttamista kosl<evassa asiassa, siltä osin kuin aluehallintovirasto on päätöksessään asettanut uuden lupaehdon 1d), jonka mukaan "luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarl<astamista l<oslceva hal<emus aluehallintovirastolle 1" l-upahal<emukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorl<euksista uusien säännöstelyrajojen ajalta ja tarl<astettit arvio vail<utul<sista ja tarvittaessa l<orvausesitvs.,, 2. Perustelut l(uten hallinto-oil<eus on todennut, asiaan sovelletaan vanhan vesilain (264/.1961) s luvun 10a 5:n 1" ja 2 nromenttia. Hallinto-oikeus on tulkinnut väärin l<yseisiä lainl<ohtia. Tästä syystä muutol<senhaun kohteena olevat päätökset tulee kumota. Länsi- ja sisä-suomen aluehallintovirasto (AVl) on asettanut SSS:n Leppäveden säännöstelylupaan uuden lupaehdon Ld ja hallinto-oikeus on muuttanut kyseistä uutta lupaehtoa' AVI ja hallinto-oil<eus ovat perustaneet päätöksensä vanhan vesilain B luvun 10a g:n 1 momentliin' Tässä tapauksessa lainl<ohta ei l<uitenkaan tule lainkaan sovellettaval<si 10a 5:n 2 momentin säännöl<sestä iohtuen. vanhan vesilain B luvun -loa 5:n 2 momentin mul<aan LOa S:n L momenttra ei sovelleta. jos 1') lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta, eil<ä lisätä sen haitallisia vail<utul<sia vesiympäristöön ja sen käyttöön, tai 2') ios toimenpiteellä ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua tai sen kävttöä. SSS:n hal<emus l<osl<ee SSS:ilä olevaa, lainvoimaista säännöstelylupaa. Flallinto-oil<eus on päätöksessään aivan oikein todennut, että SSS:n hal<emuksen mul<aisella säännöstelyn muuttamisella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Lisäksi hallinto-oilceus on todennut, että säännöstelyn muutol<sella ei merl(ittävästi muuteta säännöstelyn tarl<oitusta. Hallinto-oikeus on l<uitenkin päätynyt säilyttämään AVI:n päätöksen mul<aisen, uuden lupaehdon kosl<a se on l<atsonut, että,,on jossalcin määrin epä_ varmaa' lisääkö päätöksen mul<ainen muutos sen tarl<oitul<sen vastaisesti säännöstelvn ha ita llisia vail<utuksia vesiympäristöön ta i sen l<ävttöön.,, Edellä todetulla tavalla vanhan vesilain B luvun 10a S:n 2 momentin mul(aan L momentin säännöstä ei lainl<aan sovelleta, jos toinen tai molemmat 2 momentissa tarkoitetuista

4 3 t3) edellytyksistä täyttyy. Hallinto-oil<er,rs on päätöl<sessään yksiselitteisesti todennut, että SSS:n hal<emul<sen mul<aisella säännöstelyn muuttamlsella ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Päätöksen perustelujen mul(aan toinen 2 momentissa tarl<oitetuista edellvtylcsistä siten täyttyy, eikä 1 momenttia tule lainl<aan soveltaa' Hallinto-oil<euclen päätöksen perustelujen mul<aan valitulcsen l<ohteena olevaa uutta lupaehtoa ei olisi tullut asettaa, vaan sitä koskeva AVI:n päätös olisi tullut l<umota. Hallinto-oil<eus on myös erehtynyt, l<un se on katsonut, että olisi edes jossal<in määrin epävarmaa, lisääkö hal<emul<sen mul<ainen säännöstelyehdon muutos säännöstelyn haitallisia vail<utul<sia. Yleisesti katsotaan, että eroosiohaittoja ja vahinkoja rantaral<enteille aiheutuu suurista ja nopeista veclen l<orl<euden vaihteluista ja tulvista SSS:n hal<enrul<sella pyritään vähentämään Leppäveden vedenl<orkeuden vaihteluita l<uivina l<esinä. l(esl<ivedenl<orl(euteen lupaehtojen muutoksella ei ole vail<utusta. Hal<emul<sen mul<aisilla lupaehtojen muutol<sella on slten pil<emminl<in säännöstelyn aiheuttamia haittoja vähentävä, l<uin niitä kasvattava vail<utus. Tulee mvös ottaa huomioon, että SSS ei ole tavoitellut hakemul<sellaan taloudellista etua itselleen, vaan alnoastaan Leppäveden virkistyskäytön, veneliil<enteen ja muiden käyttöedellytysten parantamista. Hallinto-oikeus on päätöksensä mul<aankin hyvin epävarmalla perusteella lisännyt SSS:lle säännöstelystä tulevia velvoitteita. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisessa tilanteessa säännöstelyluvan haltljalle asetelaan lal<ia yllättävällä tavalla tulkiten uusia, l(ustannul<sia aiheuttavia lupaehtoja, heil<entää tämä jatlcossa säännöstelyluvan haltijoiden halul<kuutta tehda vastaavankaitaisia hal<emul<sia' l(uopiosså 30. päivänä l<esäl<uuta 2015 l,,:...:"i,.,,' t t'.,... r" '",.. '" : Lussi Lu(iiari asianajaja, l(uopio LIITE Jäliennös valituksen l<ohteena olevasta Vaasan hallinto-oii<euden päätöksestä

5 r Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O VAASA Puhelin Faksi S ähköposti fi Päätös Antopäivä Päätösnumero t5l0l6312 1(11) Diaarinumerot Asia Muutoksenhakijat Valitukset vesitalousasiassa 1) Suur-Savon Sähkö OY, Mikkeli 2) Koskienergia OY, Mikkeli Luvan haltija Suur-Savon Sähkö Oy, Mikkeli Päätös, johon on haettu muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2l ' Nro 17l20l4l2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksesta ( ) muuttanut vesitoimikunnan antaman ja korkeimman hallinto-oikeuden 13.3.Ig 62 muuttaman Leppäveden säännöstelyä koskevan lupapäätöksen lupaehtoa 1 muun muassa lisäiimällä siihen uuden lupaehdon 1 d. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevaa muutettua lupaehtoa. Muilta osin noudatetaan aikaisemmin annettujen päätösten lupaetrtoså eli toisen vesistötoimikunnan antamaa piätöstä n:o I, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 13 '3 '1962 antamalla päätöksellä N:o 986/62lIM' Uusi lupaehto 1 d kuuluu seuraavasti: Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltaiatar' kistettu arvio vaikutuksista j a tarvittaessa korvausesitys. Al uehall int ov iraston pcicit öks en perus t e lui a Alkuperäinen säännöstelylupa on myönnetty ennen vesilakia ( ) voi' -urrä olleen vesioikeuslain (3llIg02) voimassa ollessa. Vesioikeuslain säännökset. vesilain ( I) 22lwun2 $:n 2 momentti sekä 1 ' voimaan

6 2 (11 tulleen vesilain ( ) l9luvun 3 $:n I momentti huomioon ottaen asiassa on sovellettu hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa ollutta vesilakia ( r). Vaatimukset hallinto-oikeudessa Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Koska alimmat vedenkorkeudet tulisivat nousemaan nykyolosuhteisiin verrattuna, säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäy.tön ja uiton olosuhteita Leppävedellä. Ennalta arvioiden hankkeesta aiheutuvat hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun ja maa- ja metsätalouteen ei säännöstelyn muutoksella ole vaikutusta. Leppäveden säännöstelyn lievästä muutoksesta ei ole arvioitu aiheutuvan vahinkoa tai haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan haltija on määrätty saattamaan viimeistään I aluehallintovirastossa vireille hakemus Leppäveden säännöstelyä koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi. Vesilain 8 luvun l0 a $:n mukaan vesiympäristön ja sen käytön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee mäiirätä tarkistettaviksi mäiiräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Päätöksessä on myös miiärättävä, mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Aluehallintovirasto on pitänyt säännöstelymääräysten tarkistamista tarpeellisena, koska vesistön tilaan ja kaytcion vaikuttavien tekijöiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää vedenkorkeuteen ja -juoksutukseen liittyvillä säännöstelymääräyksillä. Lainkohdassa mainittua erityistä syfä, jonka perusteella tarkistamista voitaisiin pitää ilmeisen tarpeettomana, ei ole esitetty. Aluehallintovirasto on pitänyt lupaehdossa 1 d määrättyä aikaa sopivana uuden lupamääräysten tarkistuksen tekemiseen ottaen huomioon käyettävissä olevat tiedot säännöstelyn toteutumisesta j a vaikutuksista. Alue hall i ntov ir as t on s ov eltamat I ainkohdat Vesilaki ( )2 luku 6 $ 1 momentti, 8 luku 9 $, 10 a $, 16 luku 8 $ ja 21 $ 1 momentti Hallintolaki 55 $ I. Suur-Savon Sahk1 Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin, kuin siinä on asetettu uusi lupaehto I d lupamääräysten tarkistamisesta. Perusteluinaan yhtiö on esittänyt, että aluehallintovirasto on perustellut muutoksenhaun kohteena olevaa päätöksen osaa vesilain 8 luvun l0 a $:n I momentilla. Päätös on virheellinen, koska aluehallintovirasto ei ole lainkaan ottanut huomioon vesilain 8 luvun 10 a ö:n 2 momentin säännöstä. Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemus täy'ttää vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetut edellvtvkset. eikä I momentin säännös tule tästä svvstä lain-

7 3 (lr) kaan sovellettavaksi. Hakemuksen tavoitteena on muuttaa säännöstelyehtoja siten, että loppukesän ja alkusyksyn alhaisia Leppäveden vedenkorkeuksia voidaan korottaa kuivimpina vuosina ja vastaavasti alentaa hieman loppusyksyn ja talven vedenkorkeuksia. Käytännössä hakemuksen mukainen sännöstelyn muutos merkitsee sitä, että poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppäveden vedenpintaa voidaan pitaa loppukesällä ja alkusyksyllä cm nykyistä ylempänä. Vastaavasti talvella vedenkorkeutta voidaan pitää muutama senttimetri nykyistä alempana. Keskivedenkorkeuteen säiinnöstelyn muutoksella ei ole vaikutusta. Hakemus ei muuta säännöstelyn tarkoitusta ja aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla haettu säännöstelyn muutos on vähäinen. Kuten aluehallintoviraston päätöksessäkin on todettu, säännöstelyn muutoksella ei myöskään ole vaikutusta veden laatuun, kaavoitukseen, luonnonsuojeluun tai maa- ja metsätalouteen. Hyödyt Leppäveden kalastoon ja kalastukselle ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Säännöstelyn muutoksen merkittävin vaikutus kohdistuu vesiympäristön käyttöön, mikä on ollut yhtiön hakemuksen tarkoituskin. Yhtiö on valmistellut hakemuksen yhteistyössä alueen kuntien, kalastusalueen, kalatalousviranomaisen, ElY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä Leppäveden käytoon liittyviä kysymyksiä on selvitetty laajasti. Selvitysten mukaan Leppäveden käyttö on vilkasta ympäri vuoden ja erityisen vilkasta se on kesäaikaan. Alhaisimmat vedenkorkeudet aj oittuvat puolestaan elo- syys - kuulle, jolloin ne erityisesti kuivimpina vuosina vaikeuttavat vesistön hyöty- ja virkistyskäyttöä. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa todetulla tavalla säännöstelyn muutos parantaa vesiliikenteen, rantojen ja vesistön virkistyskäytön ja uiton olosuhteita. Säännöstelyn muutoksella siten ensisijaisesti edistetään vesiympäristön käyftöä vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Aluehallintoviraston päätöksen perustelujenkin mukaan on siten selvää, että yhtion hakemus on tarkoitukseltaan ja vaikutuksiltaan vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitetun kaltainen. Vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momentissa tarkoitettua uutta, lupaehtojen tarkistamiseen liittyvää lupaehtoa ei siten tule määrätä ja sitä koskeva aluehallintoviraston påätöksen kohta tulee kumota. Lis?iksi on huomattava, että yhtiö ei ole tavoitellut hakemuksellaan taloudellista etua itselleen, vaan ainoastaan Leppäveden virkistyskä1tön, veneliikenteen ja muiden käy.ttöedellltysten parantamista. Mikäli lähtökohdiltaan tällaisen hakemuksen seurauksena säännöstelyluvan haltijalle asetetaan uusia, kustannuksia aiheuttavia lupaehtoja, tämä vaikuttaa jatkossa säännöstelyluvan haltijoiden halukkuuteen tehdä vastaavankaltaisia hakemuksia. 2. Koskienergia Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja muutetaan siten, että Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN +80,53 m yläpuolella, tulee juoksutettavan vesimäärän olla purkaustaulukon KN:o 33,2 mukainen. Leppäveden vedenkorkeuden liukuvan viikkokeskiarvon ollessa välillä NN +80,43 m - 80,53 m vuorokausikeskiarvo ei saa ylittaa arvoa NN +80,53 m. Kun Leppäveden vedenkorkeus alittaa korkeuden NN +80,43 m, Leppäveden vedenkorkeuden liukuva viikkokeskiarvo saa ylittää purkaustaulukon mukaisen vastaavan arvon enintään 10 cm:llä.

8 4 (1\ Asian käsittely hallinto-oikeudessa Mikäli aluehallintoviraston päätöksen mukaiset muutokset jätetään voimaan, yhtiö on vaatinut, että samanaikaisesti Kuhankosken voimalaitoksen yläpuolisen Saraaveden säännöstelymäåiräykset muutetaan vastaamaan Leppäveden lupamäräyksen muutoksia. Perusteluinaan yhtiö on esittäny, että sallitut 10 cm:n viikko- ja vuorokausikeskiarvojen poikkeamat aiheuttavat vastaavan suuruisen putouskorkeuden menetyksen Kuhankosken voimalaitoksella Leppäveden vedenkorkeuden ollessa NN m tai enemmän. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympdristökeskuksen ympdristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja muun ohella todennut, että valituksenalaisella päätöksellä lainvoimaista säännöstelylupaa ei muuteta merkittävästi eikä säännöstelyn tarkoitusta muuteta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia ympiiristöön ja sen käyttöön. Näin ollen kysymyksessä olevia säännöstelymääräysten muutoksia ei tule pitää sellaisena uutena säännöstelynä, johon vesilain 8 luvun 10 a $:n 1 momenttia olisi sovellettava. Päätöksessä asetettu uusi lupaehto t d tulisi poistaa valituksessa esitetyllä tavalla. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympciristökeskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiassa aiemmin lausumaansa. Mika Vainio, Hannu Valknma, Hannu Huikko, Osmo Hytönen, Teuvo Saarinen, Heikki Hcinninen, Jussi Tittonen, Marita Saarinen, Olli Laitinen, Pentti Huikko, Rauno Makela, Riitta Mcikelci, Tanja Vainio, Markku Inkinen, Pasi Minkkinen, Ari Saarinen, Voitto Matikainen, Rauno Kuusela, Mikko Kuusela, Liisa Rasioja, Niilo Rasskasov, Tapani Pitkanen, Eira Hakala, Matti Arkko, Anu Arkko, Jorma Koikkalainen, Kaija Kaukoranta, Heikki Virtanen, Pentti Mononen, Markku Humalajcirvi, Timo Siekkinen, Pauli Hintikka, Pekka llmoniemi, Lauri lt{iemi, Erkki Mannila ja Ari Pöytdkangas ovat antaneet yhteisen vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja vaatineet valituksen hylkäiimistä. Lisäksi he ovat vaatineet, että tarkistetun arvion säännöstelyn muutoksen vaikutuksista tekee aluehallintoviraston määräämä ulkopuolinen taho. Suur-Savon Sähkö Oy:n tulee lähettää jokaiselle Leppäveden rantakiinteistön omistajalle korvaushakemus aiheutuneista menetyksistä. Piiätöksestä tulee poistaa uittoa koskeva lupaehto. Lisäksi vastineen antajat ovat pyytäneet selvitystä miten korvauksia haetaan, mitä Suur-Savon Sähkö Oy tekee rantaeroosion ehkäisemiseksi ja aiempien eroosiohaittojen kunnostamiseksi. Riitta Makela ja Rauno Makela ovat antaneet vastineen Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen johdosta ja todenneet, että valituksenalainen lupaehto on oikea ja tarpeellinen. Lcinsi- ja Sisci-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen ja vastineiden johdosta ja katsonut, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja sekä viitannut päätökseensä ja sen perusteluihin. Aluehallintovirasto on katsonut, että loppukesän vedenkorkeuksien nostaminen I 5-2A cm on sellainen muutos, ioka voi lisätä haitallisia vai-

9 Hallinto-oikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisut 5 fl1) kutuksia alavilla ranta-alueilla ja saarissa. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi mtiärätä lupamiäräysten tarkistamisesta, vaikka hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä. Samasta syystä on annettu määräys edellyttämättömästä vahingosta, haitasta tai edunmenetyksestä. Suur-Savon Stihkö Oy on antanut vastaselityksen vastineiden ja lausunnon johdosta. Yhtiö on vaatinut, että Koskienergia Oy:n vastineessaan esittämät vaatimukset tulee jättää ensisijaisesti tutkimatta, koska ne on esitetty valitusajan päättymisen jälkeen. Toissijaisesti Koskienergia Oy:n vaatimukset on hylättävä. Riitta Makela ia Rauno Makela ovat toimittaneet lisäselvitystä. Mika Vainio on toimittanut lisäselvitvksenä valokuvia. 1. Hallinto-oikeus ei tutki Koskienersia Oy:n valitusta. 2. Hallinto-oikeus ei tutki Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämiä vaatimuksia tarkistamishakemukseen liitettävän vaikutusarvion tekijästä, korvaushakemusten lähettämiseen velvoittamisesta, haittojen ehkäisemisestä ja uittoa koskevan lupaehdon poistamisesta. Perustelut l. ja2. Vanhan vesilain ( ) 16luvun 25 $:n I momentin mukaan hakemusasian päätös annetaan aluehallintoviraston ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä Qulkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalainen päätös on annettu julkipanon jälkeen Koskienergia Oy:n ja Mika Vainion asiakumppaneineen on tuolloin katsottava saaneen tiedon päätöksestä. Vanhan vesilain 17 luvun 1 $:n I momentin mukaan valituskirjelmä olisi hallintolainkäyttölain 26 $:n I momentin mukaisesti tullut toimittaa aluehallintovirastolle 30 päivän valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa aluehallintovirastolle viimeistään Koskienergia Oy:n valitus on saapunut aluehallintovirastoon9.5.20i4 eli myöhässä. Mika Vainio asiakumppaneineen on esittäny vaatimukset vasta aluehallintovirastoon saapuneessa vastineessa eli muutoksenhakemiselle määrätyn ajan päätyttyä eli siis myöhään. Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon hallintolainkä1ttölain 51 $:n 2 momentti Koskienergia Oy:n valitus ja Mika Vainion ja hänen asiakumppaneidensa vastineessa esittämät vaatimukset on jätettävä myöhään tehtyinä tutkimatta.

10 6 (1\ Sovelletut oikeusohjeet Vesilaki ( ) 16luku 25 $ 1 mom ja 17luku I g 1 mom Hallintolainkäy'ttölaki 26 $ 1 mom ja 51 $ 2 mom Pääasiaratkaisu Hallinto-oikeus Suur-Savon Sähkö Oy:n valituksen enemmälti hyläten muuttaa uuden lupaehdon i d määräajaksi Muutettu lupaehto I d kuuluu seuraavasti (muutos tummennettuna): Luvan haltijan on toimitettava lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävä selvitys Leppäveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien säännöstelyrajojen ajaltajatarkistettu arvio vaikutuksista i a tarvittaessa korvausesitvs. Perustelut S ov e I I e tt av at s ricinnö ks e t Uusi vesilaki ( ) on tullut voimaan Sillä on kumottu vanha vesilaki ( ). Uuden vesilain 19 luvun 3 g:n I momentin mukaan hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa uuden vesilain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa olleita säännöksiä, jollei tässä luvussa muuta säädetä. Edellä oleva huomioon ottaen tässä asiassa sovelletaan vanhan vesilain (264 I 19 6 l) säännöksiä. Vanhan vesilain ( L) 8 luvun l0 a g:n I momentin ( ) mukaan vesiympäristön ja sen käyön kannalta merkittävät säännöstelyluvan ehdot tulee määrätä tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista määräystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen tarpeettomana. Tarkistusta suoritettaessa noudatetaan soveltuvin osin tämän luvun 6 ja 10 $:ssä tarkoitettuja säännöksiä. Lupapäätöksessä on miiärättävä, mihin mennessä luvan haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä. Saman luvun 10 a $:n 2 momentin( ) mukaan jos lainvoimaista säännöstelylupaa muutettaessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja sen käyttöön tai jos toimenpiteellä ensisij aisesti edistetään vesiympäristön suoj elua tai sen käyttöä, ei muutettua säiinnöstelyä pidetä sellaisena uutena säännöstelynä, johon 1 momenttia olisi sovellettava. Asiassq saatu selvitys ja johtopcicitökset Leppävettä säännöstellään Vaajakosken voimalaitospadolla energiantuotantoa varten. Leppäveden säännöstely perustuu Toisen vesi stötoimikunnan 19.9,1961 antamaan piiätökseen n:o 56l196l, jota on uiton osalta muutettu korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 3 59 I /59/6 1 N:o Il'/- Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemuksen mukaan Leppäveden säännöstelyä koskevien ehtojen muuttamisen tavoitteena on nostaa loppukesän ja

11 7 01) alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia kuivimpina vuosina siten, että Leppäveden vedenpinta voidaan poikkeuksellisen kuivina vuosina pitaa cm ylempänä kuin nykyisin voimassa olevalla juoksutussäännöllä. Hakemuksen mukaan loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman. Leppäveden keskivedenkorkeus pysyy ennallaan. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisella siiännöstelyn muuttami sella ensisij aisesti edistetään vesiympäri stön suojelua ja sen käyttöä. Säännöstelyn muutoksella ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta. Leppävettä on säiinnöstelty useiden vuosikymmenien aj an. Vesiympäristöllä tarkoitetaan vesistön ja sen rantavyöhykkeen muodostamaa fysikaalista, kemiallista ja biologista kokonaisuutta, joka käsittää sekä vesiluonnon ja maiseman että siinä olevat laitteet ja rakenteet. Leppäveden nykyisissä säännöstelyolosuhteissa rantavyöhyke on sopeutunut vallitseviin vedenkorkeuksiin ja virkistyskäy'ttöä palvelevat ja muut rantarakenteet on tehty suhteessa vakiintuneisiin vedenkorkeuksiin. Valituksenalaisen päätöksen perusteella siiännöstelyä on mahdollista muuttaa siten, että vedenkorkeudet voivat nousta loppukesällä nykyisistä cm. Kun tämä vedenkorkeuden nousu tapahtuu avovesikaudella, voi ainakin pidemmän ajan kuluessa tapahtua rannan syöpymistä tai aiheutua haittaa muun muassa vesirajassa oleville rantarakenteille. Mahdollisesti aiheutuvat muutokset vesiympäristössä ovat vaikeasti ennakoitavissa. Näin ollen ennakolta arvioiden on jossain määrin epävarmaa lisääkö hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen mukainen säännöstelyn muutos sen tarkoituksen vastaisesti säännö stelyn haitallisia vaikutuksia ve siympäri stöön j a sen käyttöön. Tämän vuoksi valituksenalaisella päätöksellä muutettua säännöstelyä on pidettävä sellaisena vesilain 8 luvun 10 a $:n 2 momentissa tarkoitettuna uutena säännöstelynä, johon sovelletaan vesilain 8 luvun 10 a $:n I momenttia. Hallinto-oikeus toteaa, että säännöstelylupa on merkittävä Leppäveden vesiympäristön ja sen kä1tön kannalta. Asiassa ei ole tullut esille perustetta s?iännöstelyluvan ehtojen tarkistamatta jättämiselle. Aluehallintoviraston on siten tullut määrätä säännöstelyluvan ehdot tarkistettaviksi. Hallituksen esityksen vesilain muuttamisesta (HE vp) 8 luvun 10 a $:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan måiäräaika säännöstelyluvan ehtojen tarkistamiselle voitaisiin asettaa suhteellisen pitkäksi, usein huomattavasti pidemmäksi kuin jätevesiasioissa, esimerkiksi vuodeksi. Kun otetaan huomioon, että uuden säännöstelyn vaikutukset vesiympäristöön kokonaisuudessaan ovat vaikeasti ennakoitavia, ja vaikutukset ovatjoka tapauksessa osaksi seurausta säännöstelyolosuhteiden muuttumisesta pidemmän ajan kuluessa, lupamääräysten tarkistamisajankohta voidaan määrätä aluehallintoviraston mäiiräämää myöhemmäksi. Sovelletut oikeusohj eet Perusteluissa mainitut Julkipano Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

12 8 (11 Päätöksestä ilmoittaminen Muutoksenhaku Jyväskykin kaupunginhallituksen sekä Laukaan ja Toivakan kunnanhallitusten on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä ilmoitustauluillaan. Tiihän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivtin kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään t5. Valitusosoitus on liitteenä VeJp ( ).

13 e (il) Diaarinumerot 00930tr4t /14/5207 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Raija Uusi-Niemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Mauri Kerätåir Asian on esitelly Raija Uusi-Niemi. Reijo Hellman Mauri Kerätär Raija Uusi-Niemi To imituskirj an antaj a: Irmeli Haakana lainkäyttösihteeri

14 10 (1 1, Diaarinumerot 00930/14t /14t5207 Jakelu Piiätös ja maksu Suur-Savon Sähkö Oy, maksutta Asianajaja Jussi Lukkari Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy Kauppakatu25-27 A Kuopio Koskienergia Oy, maksutta Kotakennääntie Äanekoski Jäljennös maksutta Mika Vainio ym. Väliharjuntie 23 C ll Vaajakoski Riitta ja Rauno Mäkelä Martinpolku l0 Leppävesi Jyväskylän kaupungin ympäri stönsuoj eluviranomainen PL 193, Jyväskylä Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Toivakanti e 49, Toivakka Jyväskyliin kaupunginhallitus Ilmoitustaulu PL 193,40101 Jyväskylä Laukaan kunnanhallitus Ilmoitustaulu PL6,41341 Laukaa Toivakan kunnanhallitus Ilmoitustaulu Toivakantie 49, Toivakka Pohj ois- S avon elinkeino-, liikenne- j a ympriristökeskus/ Kalatalousryhmä PL 2000, Kuopio

15 1r (11) Keski-suomen elinkeino-, liikenne- Ympäristö ja luonnonvarat PL250,40101 J1väskYlä ja ympäristökeskus/ Liikennevirasto Sitå". ti"avl ät-yksikkö / Lappeenrannan toimipi ste Laserkatu 6 D, LaPPeenranta Länsi- j a Sisä-suomen aluehallintovirasto/ YmpäristöluPavastuualue PL 200, Vaasa Suomen ympäristöke skus (siihköinen : kirj aamo. fi ) ARS / IH

16 )j o'o*hallintovirasto M Länsi ia Sisä-Suomi Dnro LSSAVT/ Korkein hal lln'to-oikeus Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Lausuntopyyntö Dnro 2095/1/15 Suur-Savon Sähkö Oy:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä nro , Dnro I ia Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettei valituksessa ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja ja viittaa päätökseensä ja sen perusteluihin. Ympäristöneuvos M Ympäristöneuvos LANSI- JA SISA.SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35 PL 200,65101 Vaasa

17 f;linkeino-, liikenne- ja ympäiristökeskus Keski-Suomi Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Ympåri$tö je fucnnonvaraå vasluualueen [&u$uills *s.s"ä01s K fr $SLY/I?Slr)7.SS/*f] 1 å u7.0g.ås Korkein hallintm-mikeus Viite Lausuntopyyntö , Dnro 2095/1 /1 5. Lausu nto Leppäveden sään nöstelyä kos kevien määräysten mu utta misesta, Jyväskylä, Laukaa, Toivakka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Leppåveden säånnöstelyn muuttamista koskevan pååtöksen Nro ltfzoi4lz, Dnro LSSAVU1 13/04.09t Suur-Savon Sähkö Oy on valittanut tåstä påätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle ja esitti muutosvaatimuksenaan, ettå hallinto-oikeus kumoaisi lupapååtöksen måäräyksen 1 d), jonka mukaan luvan haltijan on toimitettava lupamååråysten tarkistamista koskeva hakemus aluehallintovirastolle Lupahakemukseen on liitettävå selvitys Leppåveden toteutuneista vedenkorkeuksista uusien såännöstelyrajojen ajalta Ja tarkistettu arvio vaikutuksista ja taruittaessa koruausesitys, Vaasan hallinto-oikeus 18.6"2015 anlamassaan påätöksesså 15/0163/2 muutti uuden lupaehdon 1 d måäråajaksi " Keeki-Suomen ELY-keskus on tutustunut aineistoon ia esittäå lausuntonaan asiasta seuraavaa. Tässå säännöstelyn muutoshankkeessa ja sitä koskevassa såånnöstelypåätöksessä on tavoitteena nostaa Leppävedessä loppukesån ja alkusyksyn alhaisia vedenkorkeuksia nykyisestä kuivimpina vuosina, koska ne on koettu ongelmallisiksi mm. l-eppäveden virkisgskäytön kannalta. Poikkeuksellisen kuivina vuosina Leppåveden vedenpinta voidaan uusien lupamääråysten mukaan pitää cm ylempånä kuin nykyisin voirnassa olevalla juoksutussåännöllä. Säännöstelyn muutos laskisi talven vedenkorkeuksla muutaman senttimetrin. Tulvakorkeudet Leppävedellä pysyvät ennallaan, koska tulva-aikaisiin juoksutusmååråyksiin ei tule muutosta. Loppusyksyn ja talven vedenkorkeutta lasketaan hieman, jotta keskiveden-korkeus saadaan såilytettyå ennallaan. Aluehallintovirastolle låhetettyå kyseiseen pååtökseen liittyväå lupahakemusta edelsi ELY-keskuksen johdolla tehdyt säännöstelyn kehittämisselvitykset, joiden tarkoituksena oli hakea muutos såännöstelyyn Leppåveden virkistyskåytön ja vesiliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Nåmä kehittämisselvitykset tehtiin Keski-Sr.rafirsn etinkeina-, åiikomne- Ja yrmpårl*lcikesk*s Fufr. öä95 Sä4 S0ö p[_ f$ö Såhköposti www"*ly"k*skus.ji/keski-suomi al$,fsl Jyvåskylå ki rjaarnc, keski-sucn:i t& *lv" ks*kus "ti et$niffii,sukufiimi S elv"keskus.fi

18 ä','* yhteistyönå ohjausryhmån johdolla, iossa olivat edustettuina luvanhaltija, alueen kunnat,!-eppåveden kalastusalue sekå ElY-keskus. ElY-keskuksen kåsityksen mukaan la*nvoimaista säännöstelylupaa rnuutetlaessa e* ole merkittäväst* muutettu säånnöstelyn tarkoitusta eikå lisåtty sen haitallisia valkutuksia vesiympäristöön ja sen käyttriön. Hankkeesta ei ELYkeskuksen käsityksen mukaan aiheudu haitallis,la vaikutuksia vesiympåristöön, koska rnuutos tapahtuu vailn alivedenkorkeudessa vedenpinnan lievånå nousuna, $oten sillå ei o*e hailallista vaikutusta eroosioon elkä tulva-aikaisiin vedenkorkeuksiin. Leppäveden säånnöstelyn lievästä muutoksesta ei siten aiheudu vahinkoa tai halttaa yleiselle taiyks*tyisella edulle. Tållå säännöstelyn muutoksella pyritåän vain eståmåån virkistyskåytölle haital isen alhaiset vedenkorkeudet kuivimpina vuosina ja siten pyritäån ediståmåån vesiympäristön suojelua ja sen kåyttöå vesilain I luvun t0 a $:n 2 rnomentissa esåtetyllå tavalla. Näin ollen Hl-Y*keskuksen mielestä nåltä säånnöstelymääräysten muutoksia el tu$e pitdå sel$alsena uutena såännöstelynå, johon vesilain I luvun 10 a $rn 1 momenttia olisi sovelletlava. Edellå esitetyn perusteella Keski-Suomen ElY*keskus esittåä, että päätöksesså asetettu uusi lupaehto 1 d) tulisi poistaa Suur-Savon Såhkö Oy:n tekemässä valituksessa esitetyllä tavalla. *firfu * * *# V*r -Åfu--/y); & Yksikön påållikkö F{annele Yli-Kaupp{fa Veslst$ånsinööri ffim.-sy'"&ft* Pekka Kivijakola PKIVPKK

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Vesilaki väylähankkeissa

Vesilaki väylähankkeissa 12 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 12/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.6.2012 01163/11/5202 muut dnrot

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala

HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala ja Aluehaifintovirasto Päätös Nro 249/2010/4 EteläSuomi Dnro ESAVI/1 96/04.09/2010 Annettu 21.12.2010 ASIA HAKIJA VASTAPUOLI HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala Pirkanmaan

Lisätiedot

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 KORKEIN HALLINTO -OIKEUS Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO Päivämäärä 06.05.2015 Diaarin:o 1255/3/15 SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 /y ọy. SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset asiakirjat

Lisätiedot

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski Etelä-Suomi Päätös Nro 69/2010/4 Dnro ESAVI/127/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 1 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Rovaniemen

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivokselle tapahtuvasta veden johtamisesta vesistöstä aiheutuvan vesivoiman tuoton vähentymisen

Lisätiedot

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa Pohjois-Suomen hallinto -oi k eu d en p ä ä t ös 1 (5) KITT!LÄN KU NTA Nro Antopäivä 7.5.2015 Päätösnumero 15/0172/1 Diaarinumero 00540/13/RO/4112 Asia Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010.

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010. Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 4.3.2014 8961 Mondo Minerals B.V. c/o Mondo Minerals B.V. Branch Finland Kasarminkatu 22 00130 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Heinisuo Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2011

PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2011 HAKIJA Kuopion Vesi Liikelaitos ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Suvasveden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJA UMS-Palvelu Oy ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan My Place

Lisätiedot