Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta 207/ /2009 KHALL 147 Juridia Oy, Asianajotoimisto Heidi Savia on asiamiehenä tehnyt Kuopion hallinto-oikeuteen valituksen koskien Kerimäen valtuuston päätöstä Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä. Muutoksen hakijoina on valituskirjelmän perusteella Juhani Simola, Eeva Simola-Erholz, Tapani Simola, Olli Simola ja Uolevi Simola (Kallioranta 17:12), Veli Kautonen (Lahtela 17:10), Inga Salminen (Purukumpu 16:2), Heikki ja Raili Sairanen (Hiekkaranta 17:30), Eevi Sairanen (Koivikkoranta 17:32) sekä Ulla Kosonen (Mäntyranta 20:5). Valituskirjelmissä vaaditaan hallinto-oikeutta kumoamaan ko. valtuuston päätös. Lisäksi vaaditaan, että hallinto-oikeus velvoittaa Kerimäen kuntaa korvaamaan kertyneitä oikeudenkäyntikuluja. Kopiot valituskirjelmistä liitteineen on esityslistan liitteenä A. Kuopion hallinto-oikeus pyytää asiasta kunnan lausuntoa. Lausunnon annolle on hallinto-oikeus myöntänyt lisäaikaa saakka Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa Kuopion hallinto-oikeudelle ko. valituksesta seuraavansisältöisen lausunnon: Kerimäen kunta pyytää Kuopion hallinto-oikeutta tutkimaan tarkasti, onko valituskirjelmä saapunut määräajassa ja kiinnittämään huomiota valituskirjelmän epätarkkuuksiin. Ainakin Koivikkoranta -tilan omistaja on vakituinen Kerimäen kunnan asukas ja tilan Purukumpu RN:o 16:2 omistaja on alkaen ollut Harri Salminen. Mikäli valituskirjelmä tulkitaan saapuneeksi määräajassa ja sen käsittelyä jatketaan hallinto-oikeudessa, antaa Kerimäen kunnanhallitus seuraavansisältöisen vastineen valituskirjelmään: Valituksen kohta, Naapureiden kuuleminen, vuorovaikutus kaavavalmistelussa Maanomistajan ja kaavoittajan toimesta osallistumis- ja arviointi-

2 suunnitelma on ollut nähtävillä Ranta-asemakaavaluonnos luontoselvityksineen sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnan toimesta yleisesti nähtävillä Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä Luonnosvaiheessa kunnan lausunnoista on toimitettu pöytäkirjaotteen liitteineen mielipiteen lausuneille. Kaava on ollut esillä paikallislehdissä. Lähimmät saaret sijaitsevat noin 0,3 km:n etäisyydellä Hautaniemestä ja Puruveden rantayleiskaavan mukaiset rakennuspaikat ko. saarissa yli 0,4 km:n etäisyydellä. Näin ollen näiden saarten maanomistajia ei ole katsottu olevan tarpeen kuulla erikseen naapureina tai osallisena kaavoitustyöhön. Kunnanhallituksen mielestä kaavan valmistelussa on noudatettu normaalia vuorovaikutusperiaatetta. Naapureilla ja kaavaan osallisilla on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä suunnitteluasiakirjoihin kaavan laatimisen eri vaiheessa ja esittää niistä mielipiteitä, jotka kohtuudella on huomioitu kaavatyössä ja kaavoittaja on laatinut tarpeellisia lisäselvityksiä mielipiteiden perusteella. Valituksen kohta, Alueen nykytila Alueen nykytilasta on hyvät selvitykset kaava-asiakirjoissa. Valituksen kohta, Kaavoituksen vaiheet, Rantayleiskaava Puruveden rantayleiskaava on saanut lainvoiman ja kaavassa alue on kaavamerkinnällä RM matkailupalvelujen alue = Maankäyttöja rakennuslain 72.1 :n nojalla määrätään, että tätä yleiskaavaa ei ole laadittu siten, että yleiskaavaa voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena RM-alueella. Ranta-asemakaavan laatiminen on näin ollen alueelle varsin perusteltua ja käytännössä välttämätöntä yleiskaavan mukai sen ra ken tami sen to teut ta miseksi ja siinä on osoitettu Puruveden ran ta yleiskaa van mu kai sesti matkailua palveleva RM-alue majoi tusti loineen ja pal ve lui neen. Ranta-asemakaava-alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valituksen kohta, Ranta-asemakaavan erityiset edellytykset Rantapaikkojen sijoittelussa ja kaavamääräyksissä on otettu riittävästi huomioon alueen luonto- ja maisema-arvot. Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu kaava-asiakirjojen ja määräysten mukaisesti rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Ranta-alueelle jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

3 Ranta-asemakaavan erityiset sisältövaatimukset on huomioitu laadituissa yksityiskohtaisissa selvityksissä, joita on tarkistettu viranomaisneuvottelujen ja saatujen lausuntojen perusteella. Valtuuston kaavan hyväksymispäätöksessä todetusti myöhemmin laadittavissa rakennustapaohjeissa tulee vielä selkeästi määritellä kaavaan perustuvan rakentamisen ympäristövaikutukset, jotka on otettava huomioon rakennuslupa-asioissa ja kaavan toteuttamisessa. Valituksen kohta, Rantarakentaminen Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on kaavoitustyössä vaalittu. Kaavoitetulla alueella on riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Myöhemmin laadittavissa rakennustapaohjeissa kiinnitetään vielä erityistä huomiota rakennuksen tarkkaan sijoittamiseen ja yhtenäiseen rakennustapaan siten, että rakentaminen sopeutuu kaavamääräysten mukaisesti vanhaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Kaava ja kaavamääräykset täyttävät rantarakentamisen osalta maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset. Valituksen kohta, Kaavan mitoitus Kaavan mitoitus on varsin kohtuullinen. Rakentamatonta aluetta Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotuksessa on yli 95 %. Alueen uudisrakennukset eivät ole suurikokoisia ja ne jäävät säilytettävän puuston suojaan. Rakennukset on kaavamääräysten mukaisesti toteutettava yhtenäisen rakennustavan mukaan sopeuttaen vanhaan rakennuskantaan ja ympäröivään luontoon sekä värien, materiaalien että värityksen suhteen. Valituksen kohta, Liikenne Liikenne- ja tieasioiden yksityiskohtaiset ratkaisut eivät kuulu ranta-asemakaavaratkaisuihin kaavoitettavan alueen ulkopuolella. Ne on ratkaistava yksityistietoimituksissa ja kantatie 71:n risteysalueella tiehallinnon ja ko. yksityistien kanssa. Valituksen kohta, Jätevedet Valtuuston kaavan hyväksymispäätöksessä edellytetysti jätevesien osalta vaaditaan vielä rakennustapaselostukseen yksityiskohtaiset määräykset jätevesijärjestelmistä, jäteveden puhdistuksista ja jälkikäsittelystä. Jätevesijärjestelmä on tehtävä voimassa olevien lakien ja asetusten

4 mukaisesti. Toimiva jätevesijärjestelmä käyttö- ja huolto-ohjeineen on suunniteltava rakennuslupahakemusasiakirjoihin. Laadittavaan rakennustapaselostukseen vaaditaan entisen minkkitarhan alueen jälkihoidon ja sen maaperässä olevien mahdollisten torjunta-aine ja muiden jäämien haittavaikutusten selvittämistä ja estämistä. Valituksen kohta, Luontoarvot Maisema- ja luontoarvoja on selvitetty riittävästi ko. asemakaavatyöhön liittyen eikä niitä ole vaadittu täydennettäviksi pidetyissä viranomaisneuvotteluissa. Laadittaviin rakennustapaohjeisiin vaaditaan vielä ohjeita rantojen käsittelyyn ja toimintaan rannoilla, mm. laiturirakenteet ja niiden vaikutus veden virtaukseen sekä yrityksen toimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden huoltotilojen palo- ja ympäristömääräysten täyttävyyttä. Pro Puruvesi ry:n muistio on laadittu ennen kunnanhallituksen valtuustolle tekemää esitystä kaavan hyväksymisestä. Asiat, joihin muistiossa viitataan, on pääosin otettu huomioon valtuuston päätöksessä. Valituksen kohta, Liiketoiminta Liiketoiminnan ideointi ei kuulu kaavoituksen. Valituksen kohta, Lopuksi Kaavaa valmisteltaessa on tiedotettu alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Myös viranomaisilla ja yhteisöillä (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Kaavaa laadittaessa on riittävän aikaisessa vaiheessa laadittu suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Luonto- ja alueen maisema-arvot on huomioitu siten, että suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu kaava-asiakirjojen ja määräysten mukaisesti rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Ranta-asemakaavan erityiset sisältövaatimuksen on huomioitu laadituissa yksityiskohtaisissa selvityksissä, joita on tarkistettu viranomaisneuvottelujen ja saatujen lausuntojen perusteella. Myöhemmin laadittavat rakennustapaselostukset täydentävät ra-

5 kentamisen yksityiskohtia niiltä osin mitkä eivät kuulu asemakaavoitukseen tai niitä koskeviin kaavamääräyksiin. Kaavan mitoitus on varsin kohtuullinen. Rakentamatonta aluetta Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotuksessa on yli 95 %. Alueen uudisrakennukset eivät ole suurikokoisia ja ne jäävät säilytettävän puuston suojaan. Ko. ranta-asemakaavalla ei aiheuteta kenenkään elinympäristöön merkittävää heikkenemistä. Kunnanhallitus esittää Kuopion hallinto-oikeudelle, että asiamies Juridia Oy:n tekemä valitus Kerimäen kunnan valtuuston päätöksestä sekä vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään perusteettomina. Päätös: Hyväksyttiin. ---.

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

EI selityksen ja 03.08.2012 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ

EI selityksen ja 03.08.2012 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ / 201 liitteen Punkahaijun kunnanhallitus 31.07.2012 2292/1/12 Paivamarä Diaarin:o KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 03.08.2012 - korkein hallmto-oikeus@oikeus fi tai Valtioneuvoston suotun sahkopostipalvelun kautta,

Lisätiedot

SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS TAIPALSAAREN KUNTA SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.7.2009, 14.12.2009 KimmoKaava 1. Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SYSMÄN KUNTA ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19531 1 (17) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1. n sisältö ja tarkoitus... 1 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 Mäntyharjun kunta Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tekninen lautakunta 10.12.2013 68 Kunnanhallitus 13.01.2014 1 2 Kaavoituskatsaus 2013 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. KAAVOITUKSEEN VAIKUTTAMINEN...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot