Kunnanhallitus. 435 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 435 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 17/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 435 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 435 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpanosta Hyötinmäen asemakaava * 220 * 444 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Linnunlaulun asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Pornaisten Portti, asemakaava * Vesilaitoksen pääomarahoitus 223 * 455 KUUMA-kuntien kärkihankkeet 224 * 457 Kuntarajat ylittävä yhteistyö KUUMA-kuntien välillä Janne-Pekka Nurmen ja 10 muun valtuutetun valtuustoaloite neuvoa antavasta kuntalaisäänestyksestä koskien PARAS-hankkeen edellyttämää yhteistyösuuntaa 226 * 461 KUUMA-palveluyhteistyö/työterveyshuolto Taloushallinnon, KUUMA- HR-palveluiden ja tietohallinnon kärkihankkeet Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2007 puheenjohtaja Sivu 435 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Sari Janhunen Keijo Nurmi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Khall Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: Valtuuston tekemien päätösten osalta kunnanhallitus päättää seuraavaa: 74 Harry ja Hilppa Liljemarkin sekä Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Ote lainvoimaisuuden jälkeen Harry ja Hilppa Liljemarkille sekä kauppahinnan suoritus, ote kirjanpitoon 75 Inkeri ja Esko Mattilan sekä Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Ote lainvoimaisuuden jälkeen Inkeri ja Esko Mattilalle sekä kauppahinnan suoritus, ote kirjanpitoon 76 Kuuma-palvelustarategian 2015 hyväksyminen Otteet: Kuuma-kunnat, ohjelmajohtaja 78 Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman MAL-osio Otteet: Kuuma-kunnat, ohjelmajohtaja, Helsingin kaupunki 79 Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen Hakemus toimitettu sisäasiainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HYÖTINMÄEN ASEMAKAAVA Khall 46, liite 14 Asemakaavoitus vireille Hyötinmäen asemakaavoitus käynnistettiin valtuuston päätöksellä Kunnanhallitus valitsi tarjousten perusteella kaavan laatijaksi Suunnittelukeskus Oy:n. Kaavan vireille tulosta kuulutettiin Lokakuussa 2005 järjestettiin myös ensimmäinen yleisötilaisuus alueen suunnittelusta sekä visiotilaisuus luottamushenkilöille. Asemakaavasuunnittelun pohjana on laajemman alueen maankäyttösuunnitelma, jossa on tutkittu koko Hyötinmäen alueen maankäytön periaatteet. Kaavaa varten laadittiin useita alustavia idealuonnoksia, joilla tutkittiin korttelirakenteen ja tiestön sijoittumista maastoon sekä alueelle soveltuvaa aluetehokkuutta. Näistä on kehitetty kaavaluonnoksen perustana oleva vaihtoehto. Maa on kunnan omistuksessa; kaavalla kunta varautuu vastaanottamaan kasvua kuntatalouden kannalta kestävällä tavalla. Tavoitteet asemakaavasuunnittelulle Asemakaavoituksen tavoitteena on laajentaa taajamaa kirkonkylän eteläpuolelle muodostamalla edellytykset korkeatasoiselle ja omaleimaiselle rakentamiselle. Alue liittyy kiinteästi Kotojärven kartanon vuonna 2004 ja Kartanorinteen tammikuussa 2007 hyväksyttyyn asemakaavaan. Hyötinmäen alueesta on tavoitteena muodostaa taloudellinen, mutta luonnonympäristöön korkeatasoisesti sovitettu pientalovaltainen alue. Voimakkaat korkeusvaihtelut asettavat rakentamiselle omat rajoituksensa ja vaikuttavat mm. kunnallistekniikan rakentamiskustannuksiin. Rakentamisen tulee olla tehokasta alueen luonnonolot huomioon ottaen. Asuinrakentamisen rakenteen tulee kevetä Mustijoen suuntaan ja Helsingintien läheisyyteen sijoitetaan tiiviimpää pientalorakentamista. Suunnittelussa otetaan huomioon Pornaisten mittakaava. Kauniita näkymiä Mustijokilaaksoon ja Kotojärven suuntaan otetaan huomioon korttelialueita suunnatessa. Puustoiset reunavyöhykkeet suositellaan säilytettäväksi Helsingintien ja Mustijoen varrella. Valtaosa tonteista rajautuu vapaa-alueeseen tai tonteilta tulee avautua näkymä vapaaseen luontoon.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 46 Asemakaavaluonnoksen kuvaus ja sen perustelut Korttelialueet Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu korttelialueita asuinpientaloja (AP-1) sekä erillispientaloja (AO) varten maaston ja maiseman lähtökohdista ja niiden asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Pääosa kortteleista on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kortteleiden väliin on jätetty virkistysalueita, jotka mahdollistavat laajemmat virkistys- ja viheryhteydet sekä antavat alueelle väljyyttä. Vuoteenkoskentien läheiset korttelit on varattu tiiviimmälle rakentamiselle AP-1 -merkinnällä, joka mahdollistaa myös kytkettyjen asuinrakennusten rakentamisen. Muut asuinkorttelit on osoitettu AO- merkinnällä erillispientalojen korttelialueiksi. Hyötinmäen maankäyttöluonnoksen mukaan asuinaluetta laajennetaan jatkossa pohjoiseen päin. Koko alueen kannalta keskeiselle paikalle Vierretien ja Vierrekujan liittymään on sijoitettu varaus lähipalvelurakennusten korttelille (PL). Rakennustapaa on annetun määräyksen mukaan tarkoitus ohjata tarkemmin erikseen laadittavilla rakennustapaohjeilla. Kaavaluonnoksessa on ohjeellisella tonttijaolla osoitettu tontteja seuraavasti: AO 104 kpl, AP-1 22 kpl eli yhteensä 126 kpl sekä yksi lähipalvelurakennusten korttelialue (PL). Tonttikoot vaihtelevat välillä: AO: 1020 m m2 ja AP-1: 1274 m m2. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvuilla. Kerrosalana ilmaistuna se jakautuu seuraavasti: - AO k-m2 - AP k-m2 - PL 455 k-m2 - yhteensä k-m2 AO-tonteille saa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa erillisen autotallin ja talousrakennuksia yhteensä enintään 40 k-m2:n verran. Kortteleissa on rakennusalojen sijoittamisella pyritty luomaan tonttien kadunpuoleiselle osalle katumiljööseen luontevasti liittyvä etu-

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 46 piha, jolle voidaan sijoittaa esimerkiksi vieraspysäköintiä, istutuksia, postilaatikot jne. Korttelin 227 Helsingintien puoleiselle rakennusalan rajalle on merkitty rakenteiden ääneneristävyysvaatimus liikennemelua vastaan. AO-kortteleiden ulkolaidoille on pääsääntöisesti merkitty mahdollisimman luonnontilaisena säilytettävä tontin osa; tällä pyritään säilyttämään mm. maaston kalliopaljastumia ja metsäistä luonnetta. Lähellä Mustijokea kortteleissa 245 ja 246 ja osalla korttelia 238 on suurimpana sallittuna kerroslukuna käytetty I kerrosta. Tällä on haluttu lisätä näkymiä taaemmista II-kerroksisuuden sallivista kortteleista kohti jokea. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on pääsääntöisesti merkitty II. Virkistysalueet Kortteleiden ulkopuolelle jäävät virkistysalueet tulevat olemaan hoitoasteeltaan lähinnä siistissä luonnontilassa. Virkistysalueille muodostuu oma ulkoiluverkostonsa. Luontoselvityksessä esille tulleet luontosuhteiltaan arvokkaat alueet on kaavassa otettu huomioon: Vuoteenkoskennoro ja pohjoinen jyrkänne sijoittuvat lähivirkistysalueelle (VL); lisäksi pohjoinen jyrkänne on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena. Vierrekujan päähän on sijoitettu leikkipuistoalue (VK). Helsingintien vierelle on osoitettu suojaviheralue (EV). Liikenne- ja katualueet Kaava-alueeseen kuuluva osa Helsingintietä on merkitty yleisen tien alueena (LT). Vuoteenkoskentien linjaus noudattaa pääosin nykyistä linjaansa; alkuosa noudattaa vireillä olevan Kartanorinteen kaavaa. Asemakaava-alue liittyy Helsingintielle Vuoteenkoskentien ja Vierretien kautta. Uusi Vierretien liittymä on sijoitettu noin 400 m Vuoteenkoskentien/mt 1494 liittymästä kirkonkylälle päin. Vuoteenkoskentie sekä Vierretie toimivat kokoojakatuina, joilta erkanee asuntokatuja. Vaahtopiha, Sammiopiha ja Mallaspiha-nimiset kadut on osoitettu pihakaduiksi.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 46 Liitteenä 14 on asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja määräyksineen sekä havainnepiirros. Tiedoksi ilman liitenumeroa on asemakaavan selostus. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun kaavaluonnoksen - asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 :n mukaisesti lausuntoja ja mielipiteiden esittämistä varten. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja aluearkkitehti Ulla-Maija Upola puh Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 173, liite 43 Hyötinmäen asemakaava oli luonnoksena nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin lausuntoja kahdeksalta viranomaiselta ja mielipiteitä maanomistajilta yhteensä 3 kpl. Porvoon kaupungin terveydensuojelua pyydettiin lausunnossaan tarkastelemaan Salennon sahaustoiminnan mahdollisesti aiheuttamaa meluhaittaa tulevalle asuinalueelle. Terveydensuojelu suoritti pistemäiset melumittaukset yhteistyössä Erkki Salennon kanssa. Lausunnossaan terveydensuojelu suositteli kuntaa teettämään tarkemman melumittauksen ja mallinnuksen melun leviämisestä. Sahan toiminta ei ole jatkuvaa ja päivittäinen toiminta-aika vaihtelee huomattavasti; lisäksi toiminnan ajoittuminen ilta- ja viikonloppuaikaan lisää melun häiritsevyyttä. Kunnan toimeksiannosta konsulttitoimisto Ramboll Finland Oy on tehnyt päivätyn meluselvityksen; meluselvityksen tavoitteena oli arvioida sahaustoiminnasta ja sen melusta aiheutuvia rajoitteita kaava-

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 173 alueen maankäytölle. Selvityksen mukaan sahaustoiminnan melu ylittää päiväajan ohjearvon (55 db) kaava-alueen luoteisosassa noin tontin kohdalla (luonnoskartassa Vaahtokukantien kortteleita). Selvityksen seurauksena kaava-aluetta on pienennetty eikä sahan lähialue enää kuulu kaava-alueeseen; sahan lähialue ratkaistaan myöhemmin tulevaisuudessa eri kaavalla. Jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet ja niiden pohjalta on kaavakarttaan tehty muutoksia seuraavasti: - rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon pohjalta on lisätty ajoneuvoliittymän enimmäisleveyttä ja määrää koskeva määräys sekä määräykset, jotka koskevat rakennusten sijoittamista suhteessa tontin rajoihin - tiepiirin ja Porvoon kaupungin terveydensuojelun lausuntojen pohjalta on tehty teknisluonteisia tarkistuksia - Uudenmaan liiton lausunnon pohjalta on ohjeellista ulkoilureittiä jatkettu Vuoteenkoskentielle - Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon pohjalta on säilytettävän rakennuksen määräystä tarkennettu ja todettu rakentamisohjeiden laadinnan tarpeellisuus - sahaustoiminnan melusta aiheutuva haitta rakentuvalle maankäytölle oli todettu rakennus- ja ympäristölautakunnan ja Porvoon kaupungin terveydensuojelun lausunnoissa sekä sahausyrittäjän mielipiteessä. Asemakaava-alueen pienentäminen on muuttanut alueen tonttimäärää seuraavasti: alueelle on osoitettu erillispientalotontteja (AO) 66 kpl, asuinpientalojen tontteja (AP-1) 23 kpl eli yhteensä 89 kpl sekä yksi lähipalvelurakennusten korttelialue (PL). Vesihuollon teknisen tarkastelun kautta kaavakarttaan on lisätty tonttikohtaisen pumppaamon vaatimus kahdelle tontille, pumppaamovaraus lähivirkistysalueelle sekä kaistale, jonka kautta on mahdollista tuoda vesihuolto vaihtoehtoista reittiä pitkin alueelle / alueelta. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet ovat asemakaavan selostuksen liitteenä 9. Asemakaavaehdotus, kaavamerkinnät ja määräykset sekä havainnepiirros ovat asemakaavan selostuksen liitteinä 1 ja 2. Liitteenä 43 on asemakaavan selostus.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 173 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet sekä niiden että teknisen tarkastelun pohjalta kaavakarttaan tehdyt muutokset - asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 219, liite 53 Hyötinmäen asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti ja (30 pv) välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Uudenmaan tiepiiri, Porvoon Sähköverkko Oy, Porvoon museo, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos, Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta, Laukkoskelaiset ry, tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta. Ehdotuksesta jätettiin yksi kirjallinen muistutus. Lausuntojen pohjalta on tehty vähäiset, tekniset tarkistukset seuraavasti: - kaavakarttaan on lisätty rakennusalat (2 kpl) puistomuuntamoille Porvoon Sähköverkon lausunnon pohjalta - säilytettävän rakennuksen (Kotojärven kartanon vanha torppa) kaavamääräystä on tarkistettu Porvoon museon ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon pohjalta ja - lisäksi kaavaselostusta on täydennetty. Lausuntojen ja muistutuksen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet ovat tiedoksi ilman liitenumeroa. Kaavaselostus on liitteenä nro 53; kaavaselostuksen liitteenä 1 ja 2 ovat pienennökset kaavakartasta määräyksineen sekä havainnekuva.

10 Kunnanhallitus Khall 219 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet sekä niiden pohjalta tehdyt korjaukset - esittää valtuustolle Hyötinmäen asemakaavan hyväksymistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN LINNUNLAULUN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 220 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten kunnanvaltuuston lausuntoa koskien Linnunlaulun asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta: Dnro 04591/07/4103. Kunnan lausunto liiteasiakirjoineen pyydetään palauttamaan viimeistään mennessä. Valituksen ovat jättäneet Roope Kaivola kiinteistön Kaivola ( ) omistajana ja Kiinteistö Oy Mäenrinne (om. Roope Kaivola) kiinteistön Mäenrinne ( ) omistajana. Valitus koskee Pornaisten kunnanvaltuuston tekemää päätöstä ( 61) koskien Linnunlaulun asemakaavan hyväksymistä. Valituksessa vaaditaan, että yllämainittu päätös kumotaan sekä asiassa noudatetun menettelyn virheellisyyden että päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuuden vuoksi. Lisäksi valituksessa esitetään, että Pornaisten kunta tulee velvoittaa korvaamaan valituksen tehneelle muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkoineen. Valitusta on perusteltu seuraavasti: 1. Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen: a. Kaava ei täytä asemakaavan eikä yleiskaavan sisältövaatimuksia Valituksenalaisen asemakaavan toteuttaminen sekä vaarantaa viereisellä tilalla sijaitsevan lammen ympäristön ja sen vesiolosuhteet (MRL:n 54 asettamien asemakaavan sisältövaatimusten vastainen ( rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää )) että muodostaa MRL:n tarkoittaman kohtuuttoman haitan maanomistajalle. Koska asemakaavaalueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee asemakaavaa laadittaessa huomioida myös yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL:n 39 :n asettamien yleiskaavan sisältövaatimusten vastainen ( luonnonarvojen vaalimisen vaatimus )). b. asemakaavan perustana olevat selvitykset ovat puutteellisia Valituksenalaisen asemakaava perustuu puutteellisiin selvityksiin sen toteuttamisen ympäristövaikutuksista.

12 Kunnanhallitus Khall Asemakaavan käsittelyssä on tehty menettelyvirheitä: a. kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei lähetetty tietoa b. valtuuston pöytäkirjassa oli asemakaavaa koskeva pykälä määrätty muutoksenhakukieltoon. Pornaisten kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa Roope Kaivolan ja Kiinteistö Oy Mäenrinteen jättämän valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan lausunnon antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Asemakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimukset Kirkonkylän osayleiskaava (valt. hyv. v. 1993) sekä Kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus (ollut luonnoksena julkisesti nähtävänä) ovat olleet pohjana Linnunlaulun asemakaavaa laadittaessa. Osayleiskaavoissa alue on varattu pientalorakentamiselle; lisäksi osayleiskaava ohjaa pohjois-eteläsuuntaisen virkistysyhteyden osoittamista alueelle. Linnunlaulun asemakaava on Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman vuosille mukaista kaavoittamista; Linnunlaulun asemakaavalla kunnalla on tavoitteena tarjota tontteja asuinrakentamiselle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti taajamaa suunnitelmallisesti laajentaen. Linnunlaulun asemakaava-alueeseen on kytketty siihen rajautuva rintamamiesalue; rintamamiesalueen täydennysrakentamisen kaavoitus on hoidettu yksityisen maanomistajan ja kunnan välisin maankäyttösopimuksin. Hajarakentaminen on kunnan alueella voimakasta eikä kunnalla ole ollut viime vuosina tarjota tontteja asemakaava-alueelta. Linnunlaulun asemakaava noudattaa pääpiirteissään hyvin Kirkonkylän voimassa olevaa osayleiskaavaa ja sen vireillä olevaa tarkistusta. Asemakaava-alueen liikenneverkko pohjautuu sekä voimassa olevaan osayleiskaavaan että vireillä olevaan yleiskaavan tarkistukseen. Liikenneverkkoratkaisut lähtevät olemassa olevista lähtökohdista.

13 Kunnanhallitus Khall 220 Valitus ei kohdistu varsinaisen kaava-alueen luontoon vaan kaavaalueen rakentumisen mahdollisina seurauksina kaava-alueen ulkopuolelle valituksen tehneen omistamalle kiinteistölle. Sekä asema- että yleiskaavan sisältövaatimukset ja niiden toteutuminen Linnunlaulun asemakaavassa on kirjattu kaavaselostukseen. Roope Kaivola on lähestynyt kuntaa lokakuussa 2005 esittäen olevansa kiinnostunut keskustelemaan mahdollisuuksista laajentaa asemakaavaaluetta omistamalleen kiinteistölle 29:25 asuntorakentamisen merkeissä. Kaivolaa on pyydetty esittämään asia kirjallisesti ja osoittamaan se kunnanhallitukselle. Kirjallista hakemusta ei kuntaan ole saapunut. Asemakaavan pohjana olevat selvitykset Vireillä olevan Kirkonkylän osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä on teetetty luontoselvitys osayleiskaava-alueelle; luontoselvityksen on tehnyt Ympäristötutkimus Oy Metsätähti vuonna Luontoselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulaissa määriteltyjä luontotyyppejä. Metsälaissa määriteltyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteerit täytti kolme kohdetta, joista yksi Mäenrinteen lampi sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella valituksen tehneen omistamalla tilalla. Lampi sekä sen lähimetsä ovat osayleiskaavaluonnoksessa rajattu virkistysalueeksi ja alueen luontoarvot on todettu erillisellä kaavamerkinnällä ja määräyksellä. Linnunlaulun asemakaavaa varten teetettiin tarkempi asemakaavoituksen pohjaksi tarkoitettu luontoselvitys; luontoselvityksen on tehnyt Maa ja Vesi Oy vuonna Rintamamiesalueelle ei luontoselvitystä teetetty, sillä alue on yksityisessä omistuksessa olevaa ja pääosin piha-aluetta. Luontoselvityksen tulkintaosassa on todettu alueen olevan kokonaisuutena tavanomainen eikä lakivelvoitteisia, suunnittelualueelle kohdistuvia maankäytön rajoitteita ole. Valituksen tehneen maanomistajan tilan reunaan sijoittuvasta kaava-alueesta on luontoselvityksessä todettu, että alue on rakennettavissa. Kunta on pyytänyt luontoselvityksen tehnyttä konsulttitoimistoa laatimaan asiantuntijalausunnon sekä asemakaava- ja yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon ottamisesta että luontoselvityksen riittävyydestä; lisäksi konsultti on arvioinut suunnitellun kaava-alueen vaikutuksia lähialueen luonnonympäristöön. Lausunnossa on todettu, että asemakaavaa

14 Kunnanhallitus Khall 220 varten tehdyt luonnonympäristöä koskevat selvitykset on tehty asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa (viranomaisvaatimukset); esitettyjen tietojen perusteella on ollut mahdollista kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäessä arvioida riittävällä tavalla suunnitellun kaavan vaikutukset kaavaalueen ulkopuoliseen luonnonympäristöön ja sen luontoarvoihin. Lisäksi valituksen tarkoittamia, asemakaavasta johtuvia haitallisia vaikutuksia suunnitellun kaava-alueen ulkopuoliseen luonnonympäristöön, pohjaveteen tai esitettyjen luontokohteiden suojeluarvoon ei ole voitu katsoa aiheutuvan. Asemakaavan käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain 67 :n (Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä) mukaan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. Valituksen tehnyt henkilö jätti kaavan luonnosvaiheessa/valmisteluvaiheessa huomautuksen, johon kunta laati vastineen sekä toimitti sen muun ehdotusvaiheen aineiston kanssa maanomistajalle sähköpostilla Yhdysvaltoihin. Sähköpostissa tiedusteltiin myös liitteenä lähetetyn aineiston toimittamista postitse. Vastaanottaja ilmoitti vastaanottaneensa viestin ja sähköpostilla toimitetun aineiston riittävän. Linnunlaulun asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä välisenä aikana. Kaavan ehdotusvaiheessa ei tämä maanomistaja kuitenkaan tehnyt muistutusta eikä pyytänyt lähettämään tietoa kaavan hyväksymisestä. Kunta oletti maanomistajan olleen tyytyväinen saamaansa vastineeseen sekä sen johdosta kaavaan tehtyyn korjaukseen. Kunta on hoitanut kaavoitusmenettelyn avoimesti ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavaa koskevan päätöksen tiedoksisaanti sekä pykälän muutoksenhakukielto Maankäyttö- ja rakennuslain 67 :n mukaan kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutusten tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.

15 Kunnanhallitus Khall 220 Valittaja on jättänyt ainoastaan huomautuksen kaavan luonnosvaiheessa, joten kaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ole hänelle toimitettu. Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjan muutoksenhakuohjeissa ollut virhe muutoksenhaun osalta korjattiin , josta valitusaika alkoi kulua, joten kukaan ei ole menettänyt valitusoikeuttaan. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Esittelytekstiin perustuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että Linnunlaulun asemakaava on laadittu ja kaavoitusmenettely hoidettu avoimesti sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Muutoksenhakuosoitus on korjattu, näin ollen kukaan ei ole menettänyt oikeuttaan muutoksenhakuun. Valitus ei anna aihetta valtuuston päätöksen muuttamiseen, joten kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PORNAISTEN PORTTI, ASEMAKAAVA Khall 133, liite 23 Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Järvenpääntien varteen suunnitellusta yritysalueesta, Pornaisten Portista, on laadittu asemakaavaluonnos. Ensimmäisellä asemakaavalla vastataan lähitulevaisuuden yritystonttikysyntään. Asemakaava on laadittu siten, että aluetta on mahdollista laajentaa myöhemmän tulevaisuuden tarpeisiin. Vireillä olevassa Kirkonkylän osayleiskaavassa on otettu selkeä kanta yritystoiminnan keskittämiseksi erillään taajamatoiminnoista. Alueen suunnittelun tavoitteena on muodostaa toimiva ja joustava kokonaisuus erilaisiin yritystoiminnan tarpeisiin hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Järvenpääntien reunaan sijoittuvan rakentamisen tulee olla julkisivuiltaan edustavaa; alue muodostaa näkyvän porttiaiheen kunnan keskeiselle pääväylälle. Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Maakaupan yhteydessä tilasta myyjälle jäänyt kaistale alueen länsireunalla on otettu mukaan asemakaavaan; tämän alueen kaavoittaminen edellyttää maankäyttösopimuksen laatimista maanomistajan kanssa. Asemakaavan perustelut Yritysalue on suunniteltu maaston ja rakennetun ympäristön lähtökohdat ja rajoitukset huomioon ottaen. Ratkaisu on joustava ja mahdollistaa korttelirajojen sisäpuolella erilaiset ratkaisut: korttelialueet ovat suuria eikä niiden sisällä ole sitovia rajoja; lisäksi tonttijako on ohjeellinen ja siitä voidaan poiketa tarpeen mukaan. Kortteleissa 304, 305 ja 306 katualueet on linjattu alueen matalimpaan kohtaan olevan maaston tasoon; viereiset korttelit ovat korkeammalla ja niitä tasataan kukkuloita leikkaamalla. Rakentamisen sijoittumista ohjataan: rakennukset tulee pääsääntöisesti rakentaa kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan. Korttelialueille saa sijoittaa sen toimintaan liittyviä myymälätiloja. Erillispientalojen sekä toimitilarakennusten korttelialue (AOKTY) on sijoitettu alueen luoteiskulmaan; alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä sekä yhden asunnon asuinrakennus kaavassa sille osoitetulle rakennusalalle. Tonttien (6 kpl) koko vaihtelee välillä m m2; rakennusoikeus on 30 % tontin pinta-alasta.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 133 Alueella on mahdollista yhdistää asuminen ja yrittäminen. Suunnittelualueen läheisyydessä korttelialueen kohdalla on yksittäisin luvin syntynyttä hajarakentamista. Korttelia 303 lukuun ottamatta muu osa alueesta on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), jolle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- tai varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä; ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia: korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Alueen taustalla sijaitseva kortteli 303 on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tonttien koko vaihtelee KTY ja TY alueilla välillä m m2; rakennusoikeus on 40 % tontin pinta-alasta. Lisäksi alueelle on osoitettu m2:n suuruinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Kortteleiden 300 ja 304 eteen on jätetty kapea suojaviheralue Järvenpääntietä vasten. Alueen suunnitteluun osallistumisesta ja kaavan vaikutusten arvioinnista on laadittu MRL:n edellyttämä suunnitelma - osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, joka sisältää myös arvion kaavoituksen aikataulusta. Tiedoksi ilman liitenumeroa on Pornaisten Portin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä liitteenä nro 23 asemakaavakarttaluonnos merkintöineen ja määräyksineen. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun asemakaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRA 30 :n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten sekä pyytää kaavaluonnoksesta ennakkolausunnot viranomaisilta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 133 Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 221, liite 54 Pornaisten Portin asemakaava oli luonnoksena nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Sipoon kunta, Uudenmaan tiepiiri, Porvoon Sähköverkko Oy, Pornaisten Yrittäjät ry, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos, tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta. Huomautuksia maanomistajilta tuli yhteensä 3 kpl. Jätettyihin lausuntoihin ja huomautuksiin on laadittu vastineet ja niiden pohjalta on kaavakarttaan tehty muutoksia seuraavasti: - tiepiirin lausunnon pohjalta on tarkistettu liikennealuetta, katuverkkoa ja katuliittymiä seuraavasti: o liikennealue (LT) on rajattu kaavaan mukaan, jotta rakennettavat liittymät vahvistuvat asemakaavassa o pysäkki-, kevytliikenne- ja kaistajärjestelyihin on varauduttu liikennealueen aluevarausta kasvattamalla o neljästä katuliittymästä Järvenpääntielle on poistettu kaksi; kaavaehdotukseen on jätetty yksi liittymä pohjoispuolelle (Uurastajantie) ja yksi eteläpuolelle (Moreenitie) - Uudenmaan liiton ja ympäristökeskuksen lausuntojen pohjalta on tarkennettu asuinrakentamisen ja myymälätilojen osuutta toimitilarakentamisen yhteydessä; kortteleissa 303 ja 304 asuinrakentamiseen voi sille varatulla rakennusalalla toteuttaa enintään 300 k-m2 ja koko kaava-alueella toimintaan liittyville myymälätiloille enintään 25 % toteutettavasta rakennusoikeudesta - Porvoon kaupungin terveydensuojelun vaatimuksesta on lisätty ääneneristävyysvaatimus liikennemelua vastaan Järvenpääntien varteen sijoittuvien kortteleiden tien puoleiseen rakennusalan reunaan sekä radonpitoisuuden enimmäisarvot kaavamääräyksiin - teknisen lautakunnan esityksestä on siirretty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) alueen pohjoisreunalle kortteliin tilan 8:7 maanomistajan esityksestä on tarkistettu Moreenitien sijaintia sekä tilojen 2:42 ja 2:48 maanomistajien esityksestä maa- ja metsätalousalueen rajausta.

19 Kunnanhallitus Khall 221 Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty tarkistukset aluevarauksiin valmistuneen luontoselvityksen pohjalta; luontoarvoja sisältävät alueet on rajattu suojeltaviksi alueen osiksi maa- ja metsätalousalueiden sisällä. Tiedoksi on lausuntojen ja huomautusten lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Liitteenä on asemakaavaehdotus, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja huomautuksiin laaditut vastineet sekä niiden että luontoselvityksen pohjalta kaavakarttaan tehdyt muutokset - asettaa asemakaavan ehdotuksena nähtäville MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESILAITOKSEN PÄÄOMARAHOITUS Tekla 36 Rakenteilla olevan siirtovesihuoltolinjan Pornainen Kerava rakentamiskustannukset on budjetoitu vesilaitoksen investointiosuuksiin. Vesilaitoksen kannattavuutta rasittaa pitkään näin ison hankkeen poistot. Koska siirtovesihuoltolinja palvelee kunnan vesilaitosta sekä kolmea vesiosuuskuntaa niin on myös syytä jakaa hankkeen investointikustannukset kunnan ja vesilaitoksen taseen kesken. Jakoperusteena voidaan pitää vesilaitokseen liittyneiden ja lähitulevaisuudessa liittyvien sekä vesiosuuskuntiin suunniteltujen liittyvien kiinteistöjen määrää: Vesilaitos Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta Vesiosuuskunta Mustijoki Vesiosuuskunta Suoni 900 liittyjää 400 liittyjää 600 liittyjää 400 liittyjää Liittyjien määrä jakaantuisi vesilaitoksen osalle 39 % ja vesiosuuskuntien osuudeksi 61 %. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että siirtovesihuoltolinjan investointikustannuksista kohdistetaan 39 % vesilaitoksen osuudeksi ja loput 61 % kunnan peruspääomasijoitukseksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 222 Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan rakennuskustannukset ovat Pornaisten kunnan osalta kustannusarvion mukaan yhteensä , johon ARA:lta on saatu avustusta Kunnan netto-osuudeksi jää n

21 Kunnanhallitus Khall 222 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. siirtovesihuoltolinjan investointikustannuksista kohdistetaan 39 % ( ) vesilaitoksen osuudeksi ja loput 61 % ( ) kunnan osuudeksi (kustannukset kirjataan lopullisen toteuman mukaan) ja että 2. kunnan osuus merkitään kunnan taseessa peruspääomasijoitukseksi vähentäen antolainaa liikelaitokselle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KUUMA-KUNTIEN KÄRKIHANKKEET Perust.ltk 73 Kuuma-hallitus on käsitellyt kärkihankkeita Kuuma-hallitus pyytää kuntien kannanottoa mennessä osallistuvatko ne seuraaviin yhteishankkeisiin. kuvantaminen ja laboratoriopalvelut työterveyshuolto, Järvenpään kaupungin yhteyteen perustetaan liikelaitos ja toiminta alkaa vuoden 2008 alussa vanhuspalvelut, vanhusten asumispalvelut kilpailutetaan yhteistyössä ja sovitaan yhteisiistä laatukriteereistä ja sopimusmalleista päihde- ja mielenterveyspalvelut. suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiorajat ylittävät palveluprosessit perusopetus, raja-alueilla oppilas voi valita naapurikunnan koulun kapasiteetin puitteissa taloushallinto, Tuusula toimii isäntäkuntana, toimintamalli suunnitellaan 2008 Kuuma HR palvelut. aloitetaan sijaisvälitys ja tarjotaan muutosjohtamisen tukea vuoden 2008 alusta. Laajemmat HR-palvelut aloitetaan osakeyhtiömuodossa Liitteinä nro 15 laboratoriopalvelut ja kuvantaminen, vanhuspalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut. Perusturvajohtajan ehdotus: Pornaisten perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että o kunta ei osallistu laboratoriopalvelujen ja kuvantamisen yhteishankkeeseen. Pornainen on mukana jo HusLabissa ja Husröntgeniin siirrytään o kunta osallistuu vanhuspalvelujen osalta gerontologisen kehittämisyksikön suunnittelun jatkamiseen ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan o kunta osallistuu päihde- ja mielenterveys yhteishankkeeseen. /..

23 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 74. /.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 223 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään hanketta koskevat asiakirjat: laboratoriopalvelut ja kuvantaminen, vanhuspalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta KUNTARAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ KUUMA-KUNTIEN VÄLILLÄ Sivltk 55 KUUMA-kuntien eri hallintokunnat ovat laatineet ns. liiketoimintasuunnitelmia, joiden päätavoitteena on etsiä KUUMA-kuntien palvelutuotantoon yhteisiä toiminnallisia ratkaisuja, joiden avulla kaikki mukana olevat osapuolet saavat taloudellista tai muuta hyötyä. Näistä hankkeista tärkeimmät on valittu nopeutettavien, ns. kärkihankkeiden ryhmään. KUUMA-kuntien sivistystoimen kärkihankkeeksi on nostettu rajaalueiden yhteistyö. Se tarkoittaa kuntien välisten rajojen madaltamista siten, että mahdollistetaan oppilaiden hakeutuminen yleiseen perusopetukseen yli kuntarajojen. Vieras kunta myöntää yleisopetuksen oppilaspaikan oman käytettävissä olevan kapasiteetin puitteissa ja ilman koulumatkojen järjestämis- ja maksuvelvoitetta. Lisäksi kotikunta sitoutuu huolehtimaan tarvittavista avustajapalveluista koituvista kustannuksista. Erityisopetustarpeen ilmetessä oppilaan sijoittamisesta päätetään kotikunnassa. Kuuma-kuntien kesken ei tapahdu laskutusta, kun oppilaaksi ottamisessa on toimittu edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. KUUMA-kuntien kahdenkeskisissä sopimuksissa, joissa sovitaan muun yleisopetuksen järjestämisestä kuin mitä yllä on mainittu, käytetään pääsääntöisesti hinnoitteluperusteena, oppilaskohtaisena yksikköhintana, viimeisintä tiedossa olevaa tilastokeskuksen talous- ja toimintatilaston määrittämää kunkin kunnan omaa kuntakohtaista oppilashintaa vähennettynä kunnan vastaavan vuoden valtionosuudella. Hankkeen perusteena on tarve kehittää kuntien palvelurakennetta. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa, että Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kuntarajat ylittävän yhteistyön KUUMA-kuntien välillä opetuspalvelujen tuottamisessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kari Okkonen, puh (019) tai Sivistyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus Khall 224 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen siten muutettuna, että kuntarajat ylittävä yhteistyö KUUMA-kuntien välillä hyväksytään raja-alueilla. Asia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus JANNE-PEKKA NURMEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN VALTUUSTOALOITE NEUVOA ANTAVASTA KUNTALAISÄÄNESTYKSESTÄ KOSKIEN PARAS-HANKKEEN EDELLYT- TÄMÄÄ YHTEISTYÖSUUNTAA Khall 225 Janne-Pekka Nurmi ja 10 muuta valtuutettua ovat jättäneet pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Kunta- ja palvelurakenne uudistuu lain 10 mukaan jokaisen kunnan on viimeistään annettava selvitys mm. perusturvapalvelujen järjestämisestä, joka edellyttää vähintään asukkaan yhteistoimintaaluetta. Pornainen on laatinut yhdessä Mäntsälän kanssa konsulttiselvityksen perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä. Samanlainen konsulttiselvitys piti tehdä Sipoon kanssa, mutta jostain syystä em. selvitys on hyvin vaillinainen. Kuntakohtaiset päätökset yhteistyöstä tehdään syyskuussa Yhteistyösuunnan valinnassa teemme erittäin merkityksellisen ratkaisun tuleviksi vuosiksi. Nähtävissä olevat valtionvallan toimenpiteet pakottavat pienet kunnat joko laajaan yhteistyöhön muiden kuntien/toimijoiden kanssa tai kuntaliitokseen. Pornaisten luottamushenkilöiden talvella tekemä periaatteellinen valinta pysyä itsenäisenä ei välttämättä esimerkiksi kymmenen vuoden tähtäimellä ole täysin meidän omissa käsissä. Pornaisten perusturvan menot ovat lähes 2/3 Pornaisten vuotuisesta käyttötaloudesta. yhteistyö toisen kunnan kanssa (isäntäkunta, kuntaliitto) tarkoittaa eittämättä päätösvallan luisumista pois Pornaisten luottamushenkilöilta ja virkamiehiltä. On erityisen tärkeä pohtia nyt tehtyjen päätösten kauas kantoisia vaikutuksia ja valita yhteistyösuunta kokonaisvaltaisin perustein; mm. luonnollinen asiointisuunta, joukkologistiikka sekä taloudellinen ja laadullinen näkökulma. Tehtävän päätöksen tueksi oli hyvä käyttää kuntalaisten mielipidettä. Porstua.net sivustolla on kuluneen vuoden aikana ollut kolme kyselyä, jotka omalta osaltaan tuovat kuntalaisten mielipiteen julki. Kaikissa kolmessa kyselyssä (mielekkäin palvelujärjestely, yhteinen kunnanjohtaja, kuntaliitos) Sipoon suunta vie selkeän voiton ja Mäntsälä on vaihtoehdoista joko viimeisenä tai ainakin selkeästi Sipoon jäljessä. Me allekirjoittaneet esitämme yllä mainittuihin näkökulmiin nojaten, että PARAS-hankkeen edellyttämästä perusturvan yhteistyösuunnasta järjestetään Pornaisissa neuvoa antava kuntalaisäänestys.

27 Kunnanhallitus Khall 225 Neuvoa antavan kansanäänestyksen osalta on käyty keskustelua pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei neuvoa antavaa kansanäänestystä järjestetä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun kuluessa Keijo Nurmi esitti Sari Janhusen kannattamana, että neuvoa antava kansanäänestys järjestetään. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esittelijän ehdotus Keijo Nurmen ehdotus 4 ääntä (Lempinen, Virkki, Tanner, Rusi) 3 ääntä (Nurmi, Janhunen, Rantala) Äänestyksen jälkeen äänin 4-3 kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei neuvoa antavaa kansanäänestystä järjestetä.

28 Kunnanhallitus KUUMA-PALVELUYHTEISTYÖ/TYÖTERVEYSHUOLTO Khall 226 KUUMA yhteistyössä tavoitteena on, että palvelut ovat mahdollisimman laajasti asukkaiden käytettävissä kuntarajoista riippumatta. Keskeistä on palveluiden tuottavuuden lisääminen, saatavuuden parantaminen sekä erityisosaamisen varmistaminen. Tärkeä tavoite on myös työskentelyolosuhteiden kehittämien siten, että KUUMA-kunnat ja seutu kokonaisuutena ovat vetovoimisia työnantajia kilpailtaessa vähenevästä työvoimasta. KUUMA-alueen nopea väestönkasvu ja lisääntyneet palvelutarpeet lisäävät palvelujen kysyntää. Laadun parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen halutaan kuntapalveluissa panostaa. KUUMA-hallitus nimesi helmikuussa kärkihanketta, joiden osalta sovittiin, että kevään aikana valmistellaan liiketoimintasuunnitelmat, joiden perusteella kunnat voivat tehdä päätökset yhteistyöstä. Tavoite oli, että yhteistyö voidaan aloittaa vuoden 2008 alussa. Työterveyshuolto kuuluu nopeutetun valmistelun kärkihankkeisiin. Työterveyshuollon osalta on aloitusajankohdaksi KUUMAn taholta esitetty vuoden 2009 alkua aiemmin esitetyn vuoden 2008 alun sijaan. Seuraavana työterveyshuoltohankkeen osalta lyhyt kuvaus ja KUUMAhallituksen ehdotus kunnille hanketta koskevaksi päätökseksi: Työterveyshuolto Työterveyskeskus muodostaa kunnallisenliikelaitoksen Järvenpään kaupungin organisaatiossa ja sille asetetaan johtokunta, johon nimetään liikelaitoksen perustavien kuntien edustajat. Työterveyskeskus jakautuu erikseen suunniteltavalla tavalla kunkin kunnan lähipalveluyksiköihin. Strategiset tavoitteet: Työvoiman saatavuuden turvaaminen, työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Synergiset edut: Erityisosaamisen lisääminen Arvioidut säästöt: Liikelaitoksen tulot kattavat menot, kuntakohtaisesti säästöjä Aloitus: KUUMA-hallituksen päätösehdotus: KUUMA-kunnat päättävät liittyä seudulliseen työterveyshuollon liikelaitokseen, jonka isäntäkuntana toimii Järvenpään kaupunki.

29 Kunnanhallitus Khall 226 Esityslistan mukana lähetetään seudullisen työterveyshuoltohankkeen liiketoimintasuunnitelma tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pornaisten kunta suhtautuu myönteisesti seudulliseen työterveyshuoltohankkeeseen. Asia tuodaan tarkemmin päätettäväksi vuoden 2008 aikana. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kunnanhallitus TALOUSHALLINNON, KUUMA- HR PALVELUIDEN JA TIETOHALLINNON KÄRKIHANKKEET Khall 227 Taloushallinnon, KUUMA HR-palveluiden ja tietohallinnon osalta on valmisteltu liiketoimintasuunnitelmat. Taloushallinnon osalta Tuusula toimii isäntäkuntana. Palvelukeskusta johtaa palvelukeskuksen alaisuudessa neljä tiimiä (ostoreskontra-, myyntireskontra-, kirjanpito- ja maksuliikennetiimi). KUUMA-HR henkilöstöpalvelukeskuksen valmistelu on edennyt siten, että vuoden 2008 alusta lukien esitetään aloitettavaksi sijaisvälitys ja palvelutuotannon uudistamisen tukipalvelut osana Järvenpään kaupungin henkilöstöpalveluja erillisenä tulosyksikkönä. toiminta laajenee lukien kattamaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset HR-palvelut siten, että vuoden 2008 aikana perustetaan osakeyhtiö, jolle ao. toiminta siirretään. KUUMA-kuntien tietotekniikkaryhmän valmistelemassa Tietohallintohankkeen liiketoimintasuunnitelmassa esitetään, että KUUMA-kuntien välille toteutetaan tietoliikenneyhteydet ja että kuntien atk-verkot yhdistetään vuoden 2009 loppuun mennessä. Näin luodaan edellytykset KUUMAn strategioissa esitetylle eri toimialojen palveluyhteistyölle ja mahdollistetaan eri palveluyksiköiden käyttämien atk-sovellusten yhdistäminen. Ennen atk-verkkojen yhdistämistä kuntien tietohallintoa kehitetään laatimalla yhteisten periaatteiden mukainen kuntakohtainen kehittämisohjelma yhteisen tietoteknisen arkkitehtuurimäärittelyn pohjalta siten, että kunnan yhdistäminen KUUMAn yhteiseen verkkoon on turvallista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloushallinnon, HR-palveluiden ja tietohallinnon hankkeet tiedoksi ja toteaa, että asiat esitellään lokakuun valtuuston kokoukseen päätettäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 228 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 07/1156/3, : Verovalitus, verovuosi 2002, 2003, muutoksenhakija: Kaarlo Harju, Verotuspaikka: Pornainen Opetusministeriön kirje : Suomi 90 Finland juhlavuosi. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös LNH1932A, : Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Etelä-Suomen läänissä. Hyvinkään kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : Kuntaryhmä nelosten ja KUUMA-kuntien MAL-suunnitelma. Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : KUU- MA-palvelustrategia Uudenmaan TE-keskuksen kirje dnro /2007: Uudenmaan TE-keskuksen työvoimaosaston päätös työvoimatoimistoista ja niiden toimialueista ja päätoimipaikasta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon yleispäätös : Palveluista perittävien hintojen vahvistaminen vuodelle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirje : Seminaarikutsu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 4/2007, Käyttötarkoituksenmukainen kiinteistöverotilasto Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanotteet : 95: Pornainen/suunnittelutarveratkaisu, poikkeamispäätös / Ruskeepää, Kirveskoskentie. 96: Pornainen/suunnittelutarveratkaisu, poikkeamispäätös/ lomarakennus Ikonen, Anttilantie, Laukkoski 97: Valtion asuntorahaston korjaus- ja energia-avustukset vuonna 2007.

32 Kunnanhallitus Khall 228 Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 8/2007, Teknisen lautakunnan pöytäkirja 5/2007, Historiatoimikunnan pöytäkirja 1/2007, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu Pornaisten Sotaveteraanit ry:n Kirkkopyhä ja 40-vuotisjuhla Pornaisissa. Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

33 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät - HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät - Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 24/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.6.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 10.6.2014 klo 17.40 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 19/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu seuraava liitenro = 369 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 29.9.2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.10.2011 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 10.05.2010 KOKOUSAIKA 10.05.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 TÖYSÄN KUNNAN ESITYKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 18 12

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi PORNAISTEN KUNTA Asialista 3/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.3.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 21 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 321 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 321 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 321 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot