HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko klo Käsiteltävät asiat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko 14.11.2007 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 4 Verontasaus- ja varausrahaston säännön kumoaminen Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit Perhepäivähoitajien palkkaaminen Liite 1 TITUS- hankkeeseen osallistuminen Sairaankuljetussopimuksen irtisanominen/tiedoksi Ensivastetoiminnan järjestäminen vuonna 2008 Fysioterapeutin toimi/haettavaksi ilmoittaminen Vastaavan lääkärin tehtävä/ haettavaksi ilmoittaminen Takauksen myöntäminen/hailuodon Vesihuolto Oy Päivähoitolasten vanhempien kirja/tiedoksi Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona klo Kunnanvaltuuston pj Paavo Isola Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Pirjo Laurila

2 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 46 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä annettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

3 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kvalt. 47 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo , ja pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaisu Kangas ja Ahti Patokoski.

4 99 VERONTASAUS- JA VARAUSRAHASTON SÄÄNNÖN KUMOAMINEN JA PÄÄOMAN SIIRTÄMINEN EDELLISVUOSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄTILILLE K.hall 166 Kunnallislain (953/76) mukaan kunnalla oli oltava veroäyrin hinnan vaihteluiden tasoittamista varten verontasausrahasto sekä maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttörahasto. Hailuodon kunnassa verotasaus- ja varausrahasto on perustettu kunnanvaltuuston päätöksellä Rahaston pääoma on ollut aloittavassa taseessa ,23 euroa. Siirtyminen kirjanpitolain soveltamiseen muutti kunnan oman pääoman rakennetta, sisältöä ja sen muodostamista. Kirjanpitolakia sovellettaessa pakollisilla rahastoilla ei ole samaa merkitystä kuin aiemmin, eikä kuntalaissa (365/1995) ole säännöksiä rahastoista. Tilintarkastuksen yhteydessä on todettu, että rahasto tulisi siirtää ylijäämä- /alijäämätilille Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että verontasaus- ja varausrahaston sääntö kumotaan lakiin perustumattomina ja rahastoissa olevat pääomat yhteensä ,23 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. K.valt 48 Toimeksi: Pirjo Laurila Tiedoksi: Paula Hellén -Toivanen

5 100 KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUONNA 2007 K.hall. 167 Kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava verohallitukselle kuntalain (365/95) 66 :ssä tarkoitettu kunnan tuloveroprosentti seuraavaa vuotta varten. Kunnan tuloveroprosentti on ollut 17,0 % vuodet Vuodet tuloveroprosentti on ollut 17,50 % ja vuodet tuloveroprosentti on ollut 18,0 %. Vuonna 2002 tuloveroprosentti oli %:ia. Vuodelle 2006 veroprosentti nostettiin %:iin. Tuloveroprosentti vuonna 2007 on ollut sama 19,25 %. Kunnallisverokertymä tilinpäätösten ja talousarvion 2007 sekä arvio vuodelle ,25 %:n mukaan laskettuna ja vastaavat vuosimuutosprosentit osoittavat seuraavaa: Tilivuosi 1000 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Kunnan verotulo Muutos ed.v. % +3,0 +9,0-6,0 +1,2 +10,2 + 3,4 % Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2004 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2005 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2006 kuukaudet 1-10 on Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2007 kuukaudet 1-10 on Tämän hetkisen arvion mukaan verotulot tulevat toteutumaan TA 2007 arvioidun mukaisesti. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan vuoden 2006 lopullinen kunnallisveron määrä on euroa. Kunnallisveron tilityksen määrä kuluvalta vuodelta I-IX kuukausien osalta on edellisen vuoden tasolla. Kunnalta marraskuussa perittävä määrä jää kuitenkin ennakkotiedon mukaan edellisvuotta huomattavasti pienemmäksi ja kunnallisveron tuotto päätyy siten varovaisen arvion mukaan euroon.. Arvio vuodelle 2008 on tehty olettamalla, että vuoden 2007 tilinpäätösennusteeseen voidaan ottaa 3,4 % kasvu. Alustavan taloussuunnitelman ja lautakuntien esityksen perusteella vuosien toiminnallisiin yleistavoitteisiin sisältyy pyrkimys nykyisen palvelutason säilyttämiseen. Kunnan palvelutuotantoa tullaan tarkastelemaan kunnanvaltuuston 2006 hyväksymän talouden tasapainottamisen lähtökohdista. Kokouksessa esitellään alustavaa tuloslaskelmaa hallintokuntien esityksen pohjalta. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti myös työllisyys- ja väestökehitys. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotilitykset kasvavat 2008 noin 6 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ( lopullinen veronmäärä vuonna 2006 oli euroa, jossa on kasvua aikaisempaan vuoteen nähden peräti 50 %). Heikosta yrityspohjasta johtuen yhteisöveron

6 101 merkitys on edelleen erittäin pieni kokonaistulopohjassa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää em. perusteluihin viitaten, että valtuusto vahvistaisi kunnan tuloveroprosentiksi % vuodelle K.valt 49 Lisäselvityksenä alustava tuloslaskelma vuoden 2008 valmistelusta Tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

7 102 KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUONNA 2008 K.hall. 168 Kiinteistön sijaintikunnalle tuleva kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa ko. kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa kunnallisveroprosentin. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälirajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00 - vakituiset asuinrakennukset 0,22-0,50 - muut asuinrakennukset: veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä mainittua alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä; alarajan ollessa 0,00 Asuntotarkoitukseen kaavoitetulle, rakentamattomalle rakennuspaikalle voitiin määrätä ensimmäisen kerran vuodelle 2001 erillisen, muita kiinteistöveroprosentteja korkeamman veroprosentin, jonka on oltava vähintään 1,00 % ja enintään 3,00 % korkeampi vero. V kiinteistöveroprosentit ovat olleet: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitokset 2,50 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2007 ovat seuraavat: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - muut asuinrakennukset 0,87 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % - voimalaitos 2,47 % Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määräisi nykyiset kiinteistöveroprosentit vuodelle 2008 seuraavasti: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitos 2,50 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % K.valt 50

8 103 tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

9 104 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKAAMINEN Perusturvaltk 56 Jo vuoden 2007 budjetin valmistelussa todettiin, että mahdollinen lasten hoidon tarpeen kasvu merkitsee lisäresurssien tarvetta. Perhepäivähoitajien palkkaukseen ei budjetissa ollut euroakaan. Tuomikan lisäksi. Paikkakunnalle muutto on selkeästi kasvattanut päivähoidon tarvetta. Päivähoitolain velvoittavuuden takia henkilökuntaa on ollut pakko palkata lisää. Kesän aikana onkin haettu lehti-ilmoituksella/kuntatiedotteella ja paikallisella ilmoittelulla perhepäivähoitajia. Yhden ryhmäperhepäivähoitajan toimen täyttöön on ollut valtuuston lupa (Tuomikka) ja palkkakustannukset on budjetoitu. Syyskuun alusta alkaen on palkattu perheeseen perhepäivähoitaja, jonka palkkakustannusten osalta päivähoidon budjetti tulee ylittymään. Syksyn mittaan on todennäköisesti lisätarvetta olemassa, ellei Vatukan tai Tuomikan lapsista joku jää pois hoidosta ja sitä kautta vapaudu tilaa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perhepäivähoitajan palkkaaminen hyväksytään ja että perhepäivähoitajia voidaan tarvittaessa palkata päivähoitoon siten, että päivähoitolakia pystytään noudattamaan. Kustannusten osalta toistaiseksi perusturvan raami on kestänyt, mutta lopullisesti asia selviää vasta terveydenhuollon ostopalvelukustannusten selvittyä vuoden lopussa. Tiedoksi myös sivistyslautakunnalle. Esityksen mukaan. K.hall 181 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen K.valt 51 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

10 105 OULUN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI, TITUS- HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN VUOSINA Perusturvaltk 9 Seudullisten sosiaali- ja terveyspalvelujen TITUS -hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Hankkeen strategisena tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaalipalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke tukee ja toteuttaa Paras -hankkeen tavoitteita Oulun seudulla. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet - ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeen toimintasuunnitelman osana toteutetaan johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen toiminta-aikana on myös tarkoitus työstää seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen teknologiaohjelma perustaksi jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen päämääränä on osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. TITUS -hankkeelle haetaan jatkorahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanke on saanut vuodelle 2006 valtionavustusta , joka on noin 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille on ( /vuosi). STM:ltä haettavan valtionavustuksen suuruus on 75% eli /vuosi (yhteensä ) ja omarahoitusosuuden suuruus 25% eli /vuosi (yhteensä ). Hankkeen painopistealueina tulee vuosien aikana olemaan terveydenhuolto ja vanhustyö. Hankkeen kustannusarvio sisältää muutosvalmennuskoulutuksen vanhustyön ja sosiaalityön henkilöstölle sekä luottamushenkilökoulutuksen. Hankkeeseen on budjetoitu määrärahat projektipäällikön, kahden suunnittelijan, projektityöntekijän ja kustannuslaskija palkkaukseen. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Oulun seutu, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2007 talousarvioon :n määrärahavarauksen TITUS -hankkeeseen. Yksittäiset kunnat eivät varaa talousarvioonsa määrärahaa hankkeeseen. Hankesuunnitelma luonnos ( ) esityslistan liitteenä 3. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle

11 106 että Hailuodon kunta sitoutuu TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina sillä edellytyksellä, että muutkin Oulun seudun kunnat sitoutuvat jatkohankkeeseen. Perusturvajohtaja kertoi, että asiasta oli keskusteltu myös kunnan johtoryhmässä 5.2. Johtoryhmä oli yksimielisesti esityksen takana. Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. K.hall 51 Päätösehdotus: Kunnanhallitus yhtyy perusturvalautakunnan päätösesitykseen ja toteaa, että kunnanhallituksen sitoutuminen tässä vaiheessa riittää. Todetaan myös, että hankkeesta ei ilmene miten seudullinen tilaaja-tuottajamalli käytännössä toimisi. Hankesuunnitelma liitteenä.(jaetaan myös seminaarissa) Kunnanhallituksen päätös annetaan valtuustolle tiedoksi. Kvalt Hyväksyttiin yksimielisesti Perusturvaltk 60 TITUS-hankkeen jatkon tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin seutuhallituksessa Tarkennustarpeen aiheutti mm. hankkeen kytkeminen PARAShankkeeseen. TITUS-hanke suunniteltiin toteutettavaksi vuosina Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ( ) on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön analyysi jokaisella palvelualueella (päivähoito, terveydenhuolto, vanhustyö- ja laitoshoito sekä sosiaalityö- ja erityispalvelut). Hankkeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa strategiaprosessi sekä organisaatiomuutos, joka integroidaan osaksi PARAS-hankkeen mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueselvitystyötä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun seudun kunnat sekä Yli-Iin kunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen suunnittelun pohjana on isäntäkuntamalli, jossa Oulun kaupunki toimii isäntäkuntana. Kuntayhtymävaihtoehtokaan ei ole poissuljettu. Palveluiden ja organisaation kehittämisessä hyödynnetään TITUShankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystyön tuloksia. Palvelut organisoidaan tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ja suunnittelun lähtökohtana on sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen eheänä toiminnallisena kokonaisuutena. Palvelurakenteiden uudistamisen pohjana on palveluprosessien kehittäminen ja tuotteistaminen. Tuotteistamista hyödynnetään palvelutuotannon osalta kuntien välisessä kustannustenjaossa.

12 107 Perusterveydenhuollon tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä STM:n ja Stakesin kanssa. Hanke on aktiivisesti mukana kehittämässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän roolia erikoissairaanhoidossa ja kehitysvammaisten erityishuollossa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että Hailuodon kunta sitoutuu Liitteen 3 mukaiseen TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina Esityksen mukaan. K.hall 182 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Liite 1 K.valt 52 Liitteenä suunnitelma. Liite 1. Tiedoksi: Perusturvalautakunta, Riitta Pitkänen

13 108 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS / SAIRAANKULJETUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Perusturvaltk 62 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on kirjeellään irtisanonut Hailuodon kunnan kanssa alkaen voimassa olleen sairaankuljetussopimuksen siten, että sopimus päättyy Päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy irtisanomisen. Asia esitetään tiedoksi kunnanhallitukselle/ valtuustolle. Sairaankuljetuksen jatkoa selvitellään vuoden 2008 aikana. Esityksen mukaan. K.hall 183 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 53 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

14 109 ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2008 Perusturvaltk 65 Kansanterveyslain 66/ :n mukaan kunnan tulee mm. huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä siten kuin asetuksessa 565/1994 tarkemmin säädetään. Lakisääteinen velvoite Hailuodon kunnassa toteutuu yhteistyösopimuksessa ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2008 loppuun. Jatkosta päätetään myöhemmin. Jatko osaltaan liittynee PARAS-yhteistoiminta-alueen toimintaan. Sairaankuljetuksen lisäksi hailuotolaisia on kiireellisissä tapauksissa palvellut SEPE, jonka toiminta jatkuu edelleen. Poikkeuksellisista olosuhteista ja sairaankuljetuksen lauttaviiveestä johtuen Hailuodossa on kehitetty kolmikantayhteistyönä ensivastetoimintaa, joka pohjautuu SPR:n vapaaehtoisryhmän, kunnan perusturvan ja sairaankuljetuksen yhteistyösopimukseen. Nyt yhteistoimintasopimuksen ovat irtisanoneet sekä SPR että Oulu- Koillismaan pelastuslaitos. Käytännössä toiminta päättyy Viime kädessä toiminnan jatkaminen kulminoituu rahaan. Toisaalta Oulu-Koillismaan pelastuslaitos haluaa yhdenmukaistaa sopimuksiaan ja toisaalta SPR:n vapaaehtoistyöntekijät haluavat jatkossa toiminnastaan rahakorvauksen. Vapaaehtoistyötä on tehty 14 vuotta, eikä toiminnassa enää ole riittävästi vapaaehtoisia mukana. Rahakorvauksen ajatellaan motivoivan uusia päivystäjiä mukaan. Ensivasteen toiminta on alun sairaankuljetusta odottavan vierellä olemisesta kehittynyt yhä enemmän ammattitaitoa vaativaksi. Ryhmällä on käytössään hyvin varustettu pelastuslaitoksen lahjoittama auto. Laitteiden täysipainoinen hyödyntäminen on edellyttänyt kouluttautumista. Kasvanut osaamisvelvoite lienee osaltaan karsinut vapaaehtoisjoukkoa. Toisaalta on niin, ettei ensivastetoiminta Hailuodossa edes nykyisessä muodossaan ole sitä, mitä ensivastetoiminnalla tänä päivänä virallisesti tarkoitetaan. Vastaavan lääkärin mielestä olisi harkittava toiminnan palauttamista enemmän alkuperäiseen suuntaansa: vapaaehtoisuuteen joka on enemmän rinnalla olemista ja virallisen sairaankuljetuksen odottamista. Perusturva on viimeisten vuosien aikana joutunut tarkastelemaan kaikkia toimintojaan erittäin tiukasti talouden näkökulmasta. Lakisääteisiin velvoitteisiin pystytään vielä vastaamaan ja sen takaamisesta lähtee myös vuoden 2008 talousarvion suunnittelu. SPR:n esittämä ensivasteen rahoittaminen esityksen mukaan tarkoittaisi ei-lakisääteisiä lisäkustannuksia kokonaisuudessaan n (vastaa yhden hoitoapulaisen vuosipalkkaa ja sotu-kustannuksia). Ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet tähän ei ole mitään mahdollisuutta. Perusturvan ensivastekustannukset eivät rajoitu em. summaan. Kokonaiskustannuksina on otettava huomioon Oulu-Koillismaan

15 110 pelastuslaitoksen ensivastetoiminnasta perimä korvaus, jonka suuruus on tässä vaiheessa auki. Nykyinen korvaus on 1500 /vuosi. Lisäksi tulevat toimipaikkakoulutuskustannukset, ensivasteyksikön hoitovälineiden ja tarvikkeiden ja lääkkeellisen hapen sekä välinehuollon kustannukset. Lisäksi on todettava, että virka-aikana perusturvan henkilöstö lähtee ensivastehälytykseen. Ensivasteen voidaan ajatella säästäneen jonkin verran kunnan kuluja esim. poliklinikkakäyntien osalta, aina ei ole tarvinnut viedä hälytyksen tehnyttä mantereelle. Kuntalaiselle ensivasteen paikallinen toiminta on merkinnyt parempaa turvallisuuden kokemusta. Ensivastetoiminnalla on epäilemättä Hailuodon kuntalaisten kannatus. Tilanteessa, jossa perusturvan resurssit eivät riitä takaamaan toiminnan jatkumista on aiheellista yrittää löytää uusia ratkaisukeinoja vapaaehtoistoiminnan turvaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla laajalla yhteisvastuulla koottu summa avustuksia SPR:n toimintaan ja sitä kautta vapaaehtoisen päivystystoiminnan rahalliseen korvaamiseen. Neuvottelu toiminnan jatkamisesta on sovittu osapuolten kesken Liitteessä 5 Yhteistoimintasopimus ensivastetoiminnan järjestämisestä Hailuodon kunnan alueella, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kirje (sopimuksen irtisanominen), SPR:n Hailuodon osaston kirje (sopimuksen irtisanominen) ja SPR:n Hailuodon osaston kirje (anomus päivystyskorvauksista). Päätösesitys: Perusturvalautakunta pyrkii neuvottelussa sopimaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa ensivastetoiminnan jatkamisen vuonna 2008 ja rahoittamaan budjetistaan pelastuslaitoksen korvauksen, mikäli korotus on kohtuullinen. Vapaaehtoistoiminnan päivystyskorvauksen osalta lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se varaisi omista kohdeavustuksistaan summan SPR:n Hailuodon osastolle kohdennettavaksi ensivasteen päivystyskorvauksiin. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle / -valtuustolle, että vapaaehtoisten päivystyskorvausten rahankeruu otetaan koko kunnan yhteiseksi asiaksi, johon haastetaan paikalliset yhdistykset, yritykset, luottamushenkilöt ja yksittäiset kuntalaiset sillä periaatteella, että vuoden 2008 toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Esityksen mukaan. Merkittiin, että Aila Tampio poistui kokouksesta klo K.hall 185 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. SPR:n avustusasia käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

16 111 K.valt 54 Lisäselvityksenä neuvottelumuistio SPR /APL/Kunta Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä, että: Valtuuston jäsenet Jussi Vuotikka, Tuula Paltakari-Piekkola, Hannu Viitaluoma, Raija Juola sekä kunnanjohtaja Matti Soronen ja perusturvajohtaja Pirkko Lastikka muodostavat työryhmän, joka selvittelee ensivastetoiminnan järjestämistä ja rahoitusta. Tiedoksi: työryhmän jäsenet, Mika Haverinen, SPR Hailuoto

17 112 FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN ILMOITTAMINEN HAETTAVAKSI Perusturvaltk 67 Fysioterapeutin toimi on vapautunut Jaana Junnosen irtisanouduttua Toimi on ilmoitettu haettavaksi ja siihen on valittu perusturvajohtajan päätöksellä fysioterapeutti Sakari Jokela. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että fysioterapeutin toimen ilmoittaminen haettavaksi ja toimen täyttäminen hyväksytään. Esityksen mukaan K.hall 186 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Kj: täydensi päätösesitystä seuraavasti: Kunnanhallitus määritelee peruspalkaksi 1891,44 e. K.valt 55 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

18 113 VASTAAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN ALKAEN Perusturvaltk 68 Vastaavan lääkärin äitiysloman/ vanhempainloman vuoksi vastaavan lääkärin viransijaisuus on ilmoitettu haettavaksi mennessä. Yhtään hakemusta ei saapunut. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että vastaavan lääkärin viransijaisuuden ilmoittaminen haettavaksi hyväksytään. Lisäksi esitetään perusturvajohtajalle valtuus neuvotella sijaisuuden täyttämisestä niin palkkauksen kuin työajankin osalta mahdollisesti tehtävästä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Esityksen mukaan K.hall 187 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 56 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

19 114 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HAILUODON VESIHUOLTO OY.LLE K.hall 199 Hailuodon kunta on myöntänyt Hailuodon Vesihuolto Oy:lle euron suuruisen korottoman pääomalainan, joka on Vesiyhtiön maksettava takaisin Hailuodon kunnalle viimeistään Kunnan tähän tarkoitukseen ottama laina Kuntarahoitus Oy:lta erääntyy myös samana päivänä. Kunta on sitoutunut pääomalainan palautuksen yhteydessä myöntämään Hailuodon Vesihuolto Oy:lle enintään pääomalainan suuruisen omavelkaisen takauksen yhtiön mahdollisesti tarvitsemalle viemäröinti-investointiin kohdistuvalle lainalle. Hailuodon Vesihuolto Oy on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta enintään euron pitkäaikaiselle lainalle (liite) Aikaisemmat takaukset: Hailuodon kunta on myöntänyt vuonna 2000 takaussitoumuksen markan suuruiselle korkotukilainalle, jota on jäljellä tällä hetkellä noin euroa. Lisäksi vuonna 2005 (kv ) on kunnanvaltuusto myöntänyt omavelkaisen takauksen euron käyttöpääomalainalle. Lainan pääoma on tällä hetkellä euroa ja takaisinmaksu luotolle on kertalyhennys Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron omavelkaisen takauksen lainalle, jolla Hailuodon Vesihuolto Oy maksaa Hailuodon kunnalle takaisin saamansa euron antolainan. Laina on kilpailutettava. Omavelkainen takaus on voimassa 10 vuotta. K.valt 57 Tiedoksi: Hailuodon Vesihuolto Oy, Pirjo Laurila Hailuodon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi esitteli ennen kokouksen aloittamista yhtiön taloudellista tilannetta. Kalevi Tönkyrä esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

20 115 PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMPIEN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Perusturvaltk 55 Päivähoitolasten vanhemmat ovat lähettäneet kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jonka kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan tiedoksi ja lähettänyt edelleen perusturvalle toimenpiteitä varten. Kirje liitteenä 2. Toimenpiteet, joita tehty: Kirjeen esiin nostamista päivähoidon resurssipulasta ja vuorotyöläisten lastenhoito-ongelmista on keskusteltu ja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja. Vatukan/Tuomikan aukioloaikoja on työjärjestelyin tarkistettu niin, että paremmin pystyttäisiin huomioimaan mantereella työssäkäyvät. Mahdollisen ilta- tai viikonloppuhoidon kasvuun vastaaminen tulee olemaan todella vaikeaa. Nykyisin resurssein siihen ei pystytä. Paikkakunnalle muutto on viimeisen vuoden aikana yllättävän paljon lisännyt päivähoidon tarvetta. Vatukka ja Tuomikka ovat täynnä ja lisätarpeeseen on haettu perhepäivähoitajia, joiden saaminen on vaikeaa. Valtuuston tiukka ohjeistus henkilöstön palkkauksesta ei aivan käy yksiin päivähoitolaissa olevan subjektiivisen päivähoito-oikeuden kanssa. Resurssien ja palvelutarpeen välistä ristiriitaa pyritään koko ajan sovittelemaan niin pitkälle kuin mahdollista. Tilojen osalta on kiirehditty päivähoitoryhmän työtä ja tuotu esiin kasvava lapsimäärä, joka tulee huomioida päivähoidon suunnittelussa ja vuoden 2008 talousarvion valmistelussa päivähoidon kokonaisuuden siirtyessä alkaen sivistystoimen vastuulle. Päätösesitys: Esitetään em. toimenpiteet tiedoksi lasten vanhemmille, sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Esityksen mukaan. Myös lautakunta kiirehtii päivähoitotyöryhmän työtä. K.hall 180 Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. K.valt 58 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

21 116 VALITUSOSOITUS Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, OULU / Isokatu 4, OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016 KOKOUSAIKA 9.11.2016 kello 19.30-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 26 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013

PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013 99 PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013 KOKOUSAIKA 11.11.2013 klo 19.30 19.53 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio, I vpj Jari Anttikoski Matti

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2016 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 40 41 42 43 44 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Nro5/2015

Kunnanvaltuusto Nro5/2015 Nro5/2015 Kokousaika Maanantai 16.11.2015 kello 19.00 - Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla Liite nro 1 olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi Hallinto-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 6/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuusto 8.11.2010 1 KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Valtuusto 11.11.2014 AIKA 11.11.2014 klo 18:00-18:22 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 11.11.2016 klo 09.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sievin kunnantoimistossa

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sievin kunnantoimistossa SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika: Torstai 14.11.2013 kello 19.00 21.09 Kokouspaikka: Valtuustosali Jäsenet: Jäsenet: X Ahola Ari X Muhola Jukka - Ahola Maarit X Peräsarka

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot