HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko klo Käsiteltävät asiat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko 14.11.2007 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 4 Verontasaus- ja varausrahaston säännön kumoaminen Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit Perhepäivähoitajien palkkaaminen Liite 1 TITUS- hankkeeseen osallistuminen Sairaankuljetussopimuksen irtisanominen/tiedoksi Ensivastetoiminnan järjestäminen vuonna 2008 Fysioterapeutin toimi/haettavaksi ilmoittaminen Vastaavan lääkärin tehtävä/ haettavaksi ilmoittaminen Takauksen myöntäminen/hailuodon Vesihuolto Oy Päivähoitolasten vanhempien kirja/tiedoksi Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona klo Kunnanvaltuuston pj Paavo Isola Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Pirjo Laurila

2 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 46 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä annettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

3 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kvalt. 47 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo , ja pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaisu Kangas ja Ahti Patokoski.

4 99 VERONTASAUS- JA VARAUSRAHASTON SÄÄNNÖN KUMOAMINEN JA PÄÄOMAN SIIRTÄMINEN EDELLISVUOSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄTILILLE K.hall 166 Kunnallislain (953/76) mukaan kunnalla oli oltava veroäyrin hinnan vaihteluiden tasoittamista varten verontasausrahasto sekä maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttörahasto. Hailuodon kunnassa verotasaus- ja varausrahasto on perustettu kunnanvaltuuston päätöksellä Rahaston pääoma on ollut aloittavassa taseessa ,23 euroa. Siirtyminen kirjanpitolain soveltamiseen muutti kunnan oman pääoman rakennetta, sisältöä ja sen muodostamista. Kirjanpitolakia sovellettaessa pakollisilla rahastoilla ei ole samaa merkitystä kuin aiemmin, eikä kuntalaissa (365/1995) ole säännöksiä rahastoista. Tilintarkastuksen yhteydessä on todettu, että rahasto tulisi siirtää ylijäämä- /alijäämätilille Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että verontasaus- ja varausrahaston sääntö kumotaan lakiin perustumattomina ja rahastoissa olevat pääomat yhteensä ,23 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. K.valt 48 Toimeksi: Pirjo Laurila Tiedoksi: Paula Hellén -Toivanen

5 100 KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUONNA 2007 K.hall. 167 Kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava verohallitukselle kuntalain (365/95) 66 :ssä tarkoitettu kunnan tuloveroprosentti seuraavaa vuotta varten. Kunnan tuloveroprosentti on ollut 17,0 % vuodet Vuodet tuloveroprosentti on ollut 17,50 % ja vuodet tuloveroprosentti on ollut 18,0 %. Vuonna 2002 tuloveroprosentti oli %:ia. Vuodelle 2006 veroprosentti nostettiin %:iin. Tuloveroprosentti vuonna 2007 on ollut sama 19,25 %. Kunnallisverokertymä tilinpäätösten ja talousarvion 2007 sekä arvio vuodelle ,25 %:n mukaan laskettuna ja vastaavat vuosimuutosprosentit osoittavat seuraavaa: Tilivuosi 1000 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Kunnan verotulo Muutos ed.v. % +3,0 +9,0-6,0 +1,2 +10,2 + 3,4 % Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2004 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2005 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2006 kuukaudet 1-10 on Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2007 kuukaudet 1-10 on Tämän hetkisen arvion mukaan verotulot tulevat toteutumaan TA 2007 arvioidun mukaisesti. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan vuoden 2006 lopullinen kunnallisveron määrä on euroa. Kunnallisveron tilityksen määrä kuluvalta vuodelta I-IX kuukausien osalta on edellisen vuoden tasolla. Kunnalta marraskuussa perittävä määrä jää kuitenkin ennakkotiedon mukaan edellisvuotta huomattavasti pienemmäksi ja kunnallisveron tuotto päätyy siten varovaisen arvion mukaan euroon.. Arvio vuodelle 2008 on tehty olettamalla, että vuoden 2007 tilinpäätösennusteeseen voidaan ottaa 3,4 % kasvu. Alustavan taloussuunnitelman ja lautakuntien esityksen perusteella vuosien toiminnallisiin yleistavoitteisiin sisältyy pyrkimys nykyisen palvelutason säilyttämiseen. Kunnan palvelutuotantoa tullaan tarkastelemaan kunnanvaltuuston 2006 hyväksymän talouden tasapainottamisen lähtökohdista. Kokouksessa esitellään alustavaa tuloslaskelmaa hallintokuntien esityksen pohjalta. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti myös työllisyys- ja väestökehitys. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotilitykset kasvavat 2008 noin 6 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ( lopullinen veronmäärä vuonna 2006 oli euroa, jossa on kasvua aikaisempaan vuoteen nähden peräti 50 %). Heikosta yrityspohjasta johtuen yhteisöveron

6 101 merkitys on edelleen erittäin pieni kokonaistulopohjassa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää em. perusteluihin viitaten, että valtuusto vahvistaisi kunnan tuloveroprosentiksi % vuodelle K.valt 49 Lisäselvityksenä alustava tuloslaskelma vuoden 2008 valmistelusta Tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

7 102 KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUONNA 2008 K.hall. 168 Kiinteistön sijaintikunnalle tuleva kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa ko. kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa kunnallisveroprosentin. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälirajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00 - vakituiset asuinrakennukset 0,22-0,50 - muut asuinrakennukset: veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä mainittua alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä; alarajan ollessa 0,00 Asuntotarkoitukseen kaavoitetulle, rakentamattomalle rakennuspaikalle voitiin määrätä ensimmäisen kerran vuodelle 2001 erillisen, muita kiinteistöveroprosentteja korkeamman veroprosentin, jonka on oltava vähintään 1,00 % ja enintään 3,00 % korkeampi vero. V kiinteistöveroprosentit ovat olleet: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitokset 2,50 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2007 ovat seuraavat: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - muut asuinrakennukset 0,87 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % - voimalaitos 2,47 % Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määräisi nykyiset kiinteistöveroprosentit vuodelle 2008 seuraavasti: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitos 2,50 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % K.valt 50

8 103 tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

9 104 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKAAMINEN Perusturvaltk 56 Jo vuoden 2007 budjetin valmistelussa todettiin, että mahdollinen lasten hoidon tarpeen kasvu merkitsee lisäresurssien tarvetta. Perhepäivähoitajien palkkaukseen ei budjetissa ollut euroakaan. Tuomikan lisäksi. Paikkakunnalle muutto on selkeästi kasvattanut päivähoidon tarvetta. Päivähoitolain velvoittavuuden takia henkilökuntaa on ollut pakko palkata lisää. Kesän aikana onkin haettu lehti-ilmoituksella/kuntatiedotteella ja paikallisella ilmoittelulla perhepäivähoitajia. Yhden ryhmäperhepäivähoitajan toimen täyttöön on ollut valtuuston lupa (Tuomikka) ja palkkakustannukset on budjetoitu. Syyskuun alusta alkaen on palkattu perheeseen perhepäivähoitaja, jonka palkkakustannusten osalta päivähoidon budjetti tulee ylittymään. Syksyn mittaan on todennäköisesti lisätarvetta olemassa, ellei Vatukan tai Tuomikan lapsista joku jää pois hoidosta ja sitä kautta vapaudu tilaa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perhepäivähoitajan palkkaaminen hyväksytään ja että perhepäivähoitajia voidaan tarvittaessa palkata päivähoitoon siten, että päivähoitolakia pystytään noudattamaan. Kustannusten osalta toistaiseksi perusturvan raami on kestänyt, mutta lopullisesti asia selviää vasta terveydenhuollon ostopalvelukustannusten selvittyä vuoden lopussa. Tiedoksi myös sivistyslautakunnalle. Esityksen mukaan. K.hall 181 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen K.valt 51 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

10 105 OULUN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI, TITUS- HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN VUOSINA Perusturvaltk 9 Seudullisten sosiaali- ja terveyspalvelujen TITUS -hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Hankkeen strategisena tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaalipalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke tukee ja toteuttaa Paras -hankkeen tavoitteita Oulun seudulla. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet - ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeen toimintasuunnitelman osana toteutetaan johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen toiminta-aikana on myös tarkoitus työstää seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen teknologiaohjelma perustaksi jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen päämääränä on osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. TITUS -hankkeelle haetaan jatkorahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanke on saanut vuodelle 2006 valtionavustusta , joka on noin 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille on ( /vuosi). STM:ltä haettavan valtionavustuksen suuruus on 75% eli /vuosi (yhteensä ) ja omarahoitusosuuden suuruus 25% eli /vuosi (yhteensä ). Hankkeen painopistealueina tulee vuosien aikana olemaan terveydenhuolto ja vanhustyö. Hankkeen kustannusarvio sisältää muutosvalmennuskoulutuksen vanhustyön ja sosiaalityön henkilöstölle sekä luottamushenkilökoulutuksen. Hankkeeseen on budjetoitu määrärahat projektipäällikön, kahden suunnittelijan, projektityöntekijän ja kustannuslaskija palkkaukseen. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Oulun seutu, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2007 talousarvioon :n määrärahavarauksen TITUS -hankkeeseen. Yksittäiset kunnat eivät varaa talousarvioonsa määrärahaa hankkeeseen. Hankesuunnitelma luonnos ( ) esityslistan liitteenä 3. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle

11 106 että Hailuodon kunta sitoutuu TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina sillä edellytyksellä, että muutkin Oulun seudun kunnat sitoutuvat jatkohankkeeseen. Perusturvajohtaja kertoi, että asiasta oli keskusteltu myös kunnan johtoryhmässä 5.2. Johtoryhmä oli yksimielisesti esityksen takana. Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. K.hall 51 Päätösehdotus: Kunnanhallitus yhtyy perusturvalautakunnan päätösesitykseen ja toteaa, että kunnanhallituksen sitoutuminen tässä vaiheessa riittää. Todetaan myös, että hankkeesta ei ilmene miten seudullinen tilaaja-tuottajamalli käytännössä toimisi. Hankesuunnitelma liitteenä.(jaetaan myös seminaarissa) Kunnanhallituksen päätös annetaan valtuustolle tiedoksi. Kvalt Hyväksyttiin yksimielisesti Perusturvaltk 60 TITUS-hankkeen jatkon tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin seutuhallituksessa Tarkennustarpeen aiheutti mm. hankkeen kytkeminen PARAShankkeeseen. TITUS-hanke suunniteltiin toteutettavaksi vuosina Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ( ) on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön analyysi jokaisella palvelualueella (päivähoito, terveydenhuolto, vanhustyö- ja laitoshoito sekä sosiaalityö- ja erityispalvelut). Hankkeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa strategiaprosessi sekä organisaatiomuutos, joka integroidaan osaksi PARAS-hankkeen mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueselvitystyötä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun seudun kunnat sekä Yli-Iin kunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen suunnittelun pohjana on isäntäkuntamalli, jossa Oulun kaupunki toimii isäntäkuntana. Kuntayhtymävaihtoehtokaan ei ole poissuljettu. Palveluiden ja organisaation kehittämisessä hyödynnetään TITUShankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystyön tuloksia. Palvelut organisoidaan tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ja suunnittelun lähtökohtana on sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen eheänä toiminnallisena kokonaisuutena. Palvelurakenteiden uudistamisen pohjana on palveluprosessien kehittäminen ja tuotteistaminen. Tuotteistamista hyödynnetään palvelutuotannon osalta kuntien välisessä kustannustenjaossa.

12 107 Perusterveydenhuollon tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä STM:n ja Stakesin kanssa. Hanke on aktiivisesti mukana kehittämässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän roolia erikoissairaanhoidossa ja kehitysvammaisten erityishuollossa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että Hailuodon kunta sitoutuu Liitteen 3 mukaiseen TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina Esityksen mukaan. K.hall 182 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Liite 1 K.valt 52 Liitteenä suunnitelma. Liite 1. Tiedoksi: Perusturvalautakunta, Riitta Pitkänen

13 108 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS / SAIRAANKULJETUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Perusturvaltk 62 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on kirjeellään irtisanonut Hailuodon kunnan kanssa alkaen voimassa olleen sairaankuljetussopimuksen siten, että sopimus päättyy Päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy irtisanomisen. Asia esitetään tiedoksi kunnanhallitukselle/ valtuustolle. Sairaankuljetuksen jatkoa selvitellään vuoden 2008 aikana. Esityksen mukaan. K.hall 183 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 53 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

14 109 ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2008 Perusturvaltk 65 Kansanterveyslain 66/ :n mukaan kunnan tulee mm. huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä siten kuin asetuksessa 565/1994 tarkemmin säädetään. Lakisääteinen velvoite Hailuodon kunnassa toteutuu yhteistyösopimuksessa ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2008 loppuun. Jatkosta päätetään myöhemmin. Jatko osaltaan liittynee PARAS-yhteistoiminta-alueen toimintaan. Sairaankuljetuksen lisäksi hailuotolaisia on kiireellisissä tapauksissa palvellut SEPE, jonka toiminta jatkuu edelleen. Poikkeuksellisista olosuhteista ja sairaankuljetuksen lauttaviiveestä johtuen Hailuodossa on kehitetty kolmikantayhteistyönä ensivastetoimintaa, joka pohjautuu SPR:n vapaaehtoisryhmän, kunnan perusturvan ja sairaankuljetuksen yhteistyösopimukseen. Nyt yhteistoimintasopimuksen ovat irtisanoneet sekä SPR että Oulu- Koillismaan pelastuslaitos. Käytännössä toiminta päättyy Viime kädessä toiminnan jatkaminen kulminoituu rahaan. Toisaalta Oulu-Koillismaan pelastuslaitos haluaa yhdenmukaistaa sopimuksiaan ja toisaalta SPR:n vapaaehtoistyöntekijät haluavat jatkossa toiminnastaan rahakorvauksen. Vapaaehtoistyötä on tehty 14 vuotta, eikä toiminnassa enää ole riittävästi vapaaehtoisia mukana. Rahakorvauksen ajatellaan motivoivan uusia päivystäjiä mukaan. Ensivasteen toiminta on alun sairaankuljetusta odottavan vierellä olemisesta kehittynyt yhä enemmän ammattitaitoa vaativaksi. Ryhmällä on käytössään hyvin varustettu pelastuslaitoksen lahjoittama auto. Laitteiden täysipainoinen hyödyntäminen on edellyttänyt kouluttautumista. Kasvanut osaamisvelvoite lienee osaltaan karsinut vapaaehtoisjoukkoa. Toisaalta on niin, ettei ensivastetoiminta Hailuodossa edes nykyisessä muodossaan ole sitä, mitä ensivastetoiminnalla tänä päivänä virallisesti tarkoitetaan. Vastaavan lääkärin mielestä olisi harkittava toiminnan palauttamista enemmän alkuperäiseen suuntaansa: vapaaehtoisuuteen joka on enemmän rinnalla olemista ja virallisen sairaankuljetuksen odottamista. Perusturva on viimeisten vuosien aikana joutunut tarkastelemaan kaikkia toimintojaan erittäin tiukasti talouden näkökulmasta. Lakisääteisiin velvoitteisiin pystytään vielä vastaamaan ja sen takaamisesta lähtee myös vuoden 2008 talousarvion suunnittelu. SPR:n esittämä ensivasteen rahoittaminen esityksen mukaan tarkoittaisi ei-lakisääteisiä lisäkustannuksia kokonaisuudessaan n (vastaa yhden hoitoapulaisen vuosipalkkaa ja sotu-kustannuksia). Ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet tähän ei ole mitään mahdollisuutta. Perusturvan ensivastekustannukset eivät rajoitu em. summaan. Kokonaiskustannuksina on otettava huomioon Oulu-Koillismaan

15 110 pelastuslaitoksen ensivastetoiminnasta perimä korvaus, jonka suuruus on tässä vaiheessa auki. Nykyinen korvaus on 1500 /vuosi. Lisäksi tulevat toimipaikkakoulutuskustannukset, ensivasteyksikön hoitovälineiden ja tarvikkeiden ja lääkkeellisen hapen sekä välinehuollon kustannukset. Lisäksi on todettava, että virka-aikana perusturvan henkilöstö lähtee ensivastehälytykseen. Ensivasteen voidaan ajatella säästäneen jonkin verran kunnan kuluja esim. poliklinikkakäyntien osalta, aina ei ole tarvinnut viedä hälytyksen tehnyttä mantereelle. Kuntalaiselle ensivasteen paikallinen toiminta on merkinnyt parempaa turvallisuuden kokemusta. Ensivastetoiminnalla on epäilemättä Hailuodon kuntalaisten kannatus. Tilanteessa, jossa perusturvan resurssit eivät riitä takaamaan toiminnan jatkumista on aiheellista yrittää löytää uusia ratkaisukeinoja vapaaehtoistoiminnan turvaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla laajalla yhteisvastuulla koottu summa avustuksia SPR:n toimintaan ja sitä kautta vapaaehtoisen päivystystoiminnan rahalliseen korvaamiseen. Neuvottelu toiminnan jatkamisesta on sovittu osapuolten kesken Liitteessä 5 Yhteistoimintasopimus ensivastetoiminnan järjestämisestä Hailuodon kunnan alueella, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kirje (sopimuksen irtisanominen), SPR:n Hailuodon osaston kirje (sopimuksen irtisanominen) ja SPR:n Hailuodon osaston kirje (anomus päivystyskorvauksista). Päätösesitys: Perusturvalautakunta pyrkii neuvottelussa sopimaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa ensivastetoiminnan jatkamisen vuonna 2008 ja rahoittamaan budjetistaan pelastuslaitoksen korvauksen, mikäli korotus on kohtuullinen. Vapaaehtoistoiminnan päivystyskorvauksen osalta lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se varaisi omista kohdeavustuksistaan summan SPR:n Hailuodon osastolle kohdennettavaksi ensivasteen päivystyskorvauksiin. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle / -valtuustolle, että vapaaehtoisten päivystyskorvausten rahankeruu otetaan koko kunnan yhteiseksi asiaksi, johon haastetaan paikalliset yhdistykset, yritykset, luottamushenkilöt ja yksittäiset kuntalaiset sillä periaatteella, että vuoden 2008 toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Esityksen mukaan. Merkittiin, että Aila Tampio poistui kokouksesta klo K.hall 185 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. SPR:n avustusasia käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

16 111 K.valt 54 Lisäselvityksenä neuvottelumuistio SPR /APL/Kunta Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä, että: Valtuuston jäsenet Jussi Vuotikka, Tuula Paltakari-Piekkola, Hannu Viitaluoma, Raija Juola sekä kunnanjohtaja Matti Soronen ja perusturvajohtaja Pirkko Lastikka muodostavat työryhmän, joka selvittelee ensivastetoiminnan järjestämistä ja rahoitusta. Tiedoksi: työryhmän jäsenet, Mika Haverinen, SPR Hailuoto

17 112 FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN ILMOITTAMINEN HAETTAVAKSI Perusturvaltk 67 Fysioterapeutin toimi on vapautunut Jaana Junnosen irtisanouduttua Toimi on ilmoitettu haettavaksi ja siihen on valittu perusturvajohtajan päätöksellä fysioterapeutti Sakari Jokela. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että fysioterapeutin toimen ilmoittaminen haettavaksi ja toimen täyttäminen hyväksytään. Esityksen mukaan K.hall 186 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Kj: täydensi päätösesitystä seuraavasti: Kunnanhallitus määritelee peruspalkaksi 1891,44 e. K.valt 55 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

18 113 VASTAAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN ALKAEN Perusturvaltk 68 Vastaavan lääkärin äitiysloman/ vanhempainloman vuoksi vastaavan lääkärin viransijaisuus on ilmoitettu haettavaksi mennessä. Yhtään hakemusta ei saapunut. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että vastaavan lääkärin viransijaisuuden ilmoittaminen haettavaksi hyväksytään. Lisäksi esitetään perusturvajohtajalle valtuus neuvotella sijaisuuden täyttämisestä niin palkkauksen kuin työajankin osalta mahdollisesti tehtävästä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Esityksen mukaan K.hall 187 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 56 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

19 114 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HAILUODON VESIHUOLTO OY.LLE K.hall 199 Hailuodon kunta on myöntänyt Hailuodon Vesihuolto Oy:lle euron suuruisen korottoman pääomalainan, joka on Vesiyhtiön maksettava takaisin Hailuodon kunnalle viimeistään Kunnan tähän tarkoitukseen ottama laina Kuntarahoitus Oy:lta erääntyy myös samana päivänä. Kunta on sitoutunut pääomalainan palautuksen yhteydessä myöntämään Hailuodon Vesihuolto Oy:lle enintään pääomalainan suuruisen omavelkaisen takauksen yhtiön mahdollisesti tarvitsemalle viemäröinti-investointiin kohdistuvalle lainalle. Hailuodon Vesihuolto Oy on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta enintään euron pitkäaikaiselle lainalle (liite) Aikaisemmat takaukset: Hailuodon kunta on myöntänyt vuonna 2000 takaussitoumuksen markan suuruiselle korkotukilainalle, jota on jäljellä tällä hetkellä noin euroa. Lisäksi vuonna 2005 (kv ) on kunnanvaltuusto myöntänyt omavelkaisen takauksen euron käyttöpääomalainalle. Lainan pääoma on tällä hetkellä euroa ja takaisinmaksu luotolle on kertalyhennys Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron omavelkaisen takauksen lainalle, jolla Hailuodon Vesihuolto Oy maksaa Hailuodon kunnalle takaisin saamansa euron antolainan. Laina on kilpailutettava. Omavelkainen takaus on voimassa 10 vuotta. K.valt 57 Tiedoksi: Hailuodon Vesihuolto Oy, Pirjo Laurila Hailuodon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi esitteli ennen kokouksen aloittamista yhtiön taloudellista tilannetta. Kalevi Tönkyrä esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

20 115 PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMPIEN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Perusturvaltk 55 Päivähoitolasten vanhemmat ovat lähettäneet kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jonka kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan tiedoksi ja lähettänyt edelleen perusturvalle toimenpiteitä varten. Kirje liitteenä 2. Toimenpiteet, joita tehty: Kirjeen esiin nostamista päivähoidon resurssipulasta ja vuorotyöläisten lastenhoito-ongelmista on keskusteltu ja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja. Vatukan/Tuomikan aukioloaikoja on työjärjestelyin tarkistettu niin, että paremmin pystyttäisiin huomioimaan mantereella työssäkäyvät. Mahdollisen ilta- tai viikonloppuhoidon kasvuun vastaaminen tulee olemaan todella vaikeaa. Nykyisin resurssein siihen ei pystytä. Paikkakunnalle muutto on viimeisen vuoden aikana yllättävän paljon lisännyt päivähoidon tarvetta. Vatukka ja Tuomikka ovat täynnä ja lisätarpeeseen on haettu perhepäivähoitajia, joiden saaminen on vaikeaa. Valtuuston tiukka ohjeistus henkilöstön palkkauksesta ei aivan käy yksiin päivähoitolaissa olevan subjektiivisen päivähoito-oikeuden kanssa. Resurssien ja palvelutarpeen välistä ristiriitaa pyritään koko ajan sovittelemaan niin pitkälle kuin mahdollista. Tilojen osalta on kiirehditty päivähoitoryhmän työtä ja tuotu esiin kasvava lapsimäärä, joka tulee huomioida päivähoidon suunnittelussa ja vuoden 2008 talousarvion valmistelussa päivähoidon kokonaisuuden siirtyessä alkaen sivistystoimen vastuulle. Päätösesitys: Esitetään em. toimenpiteet tiedoksi lasten vanhemmille, sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Esityksen mukaan. Myös lautakunta kiirehtii päivähoitotyöryhmän työtä. K.hall 180 Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. K.valt 58 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

21 116 VALITUSOSOITUS Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, OULU / Isokatu 4, OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Talousarvio 2010 ja suunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010 ja suunnitelma 2011-2012 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2009 Kokousaika: Keskiviikko 16.12.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30

KOKOUSKUTSU 1/06. Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30 KOKOUSKUTSU 1/06 Kokousaika: Keskiviikko 25.1.2006 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 Liite 1 Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 594 1-2 302

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Kunnanvaltuusto 03.06.2015 AIKA 03.06.2015 klo 18:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/07. Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/07. Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/07 Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista 29.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot