WRISTWATCH. Strap Shortening Instructions Your watch strap may be shortened in two ways.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WRISTWATCH. Strap Shortening Instructions Your watch strap may be shortened in two ways."

Transkriptio

1 WRISTWATCH Strap Shortening Instructions Your watch strap may be shortened in two ways. Intended use This electronic appliance is intended for time display. Any other use or modification of the electronic appliance does not comply with the intended uses. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or misuse. The device is not intended for commercial use. Cleaning instructions Clean the product with a dry, lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal. Time setting: Watch without date display Carefully pull the crown out all the way. By turning the crown you may set the time. To finish the setting press the crown back in all the way. Time setting: Watch with date display To set the time, carefully pull the crown out all the way. By turning the crown you may set the time. Carefully press the crown back in halfway to the case. The date can be set by turning the crown. To finish the setting press the crown back in all the way. Replacement of battery (SR626SW) Battery replacements must be performed by an expert to avoid damaging the case or gaskets. Warranty We provide a 3-year warranty for this item. The warranty period starts from the date of sale (receipt, proof of purchase). Within this period we rectify all faults which are attributable to material and manufacturing defects at no cost. For damage which is attributable to improper treatment, e.g. dropping, knocking, or water damage, there is no warranty claim. Water resistance Water resistant up to 5 bar. The bar value specifies the atmospheric overpressure which is applied during testing (DIN 8310). 1. At the buckle Unlock the safety cover (if applicable) and open the buckle. The strap is held in position by a spring bar. The spring bar can be compressed with a pointed tool to enable shortening of the strap. Move the strap to the desired position and allow the spring bar to lock into place. 2. At the strap Shortening of the strap can also be achieved by removing segments. Open the buckle and remove the spring bar as described in part 1. Place the watch on a soft surface with the dial facing downward. The segments that can be removed are marked with an arrow. Push a pointed tool into the opening on the backside of the strap and push the bolt out of the strap in the direction of the arrow. Pull out the bolt (you may need to use tweezers). The strap can now be disassembled. Remove as many segments as necessary in the described fashion and reassemble the strap by pushing the bolt inwards in the opposite direction of the arrow. Reassemble the buckle with the spring bar. Disposal of the electronic appliance This electronic appliance may not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact the disposal system if in doubt. Disposal of the batteries Please dispose of your batteries properly in containers especially set up at retailers. Batteries do not belong in household waste. Dispose of the batteries at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Contact the disposal system if in doubt.

2 Rannekello Määräysten mukainen käyttö Laite soveltuu kellonajan näyttöön. Kaikenlainen muu käyttö tai laitteen muunteleminen luetaan laitteen määräysten vastaiseksi epäasianmukaiseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käyttämisestä vastoin käyttöohjeita. Laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Puhdistusvinkki Käytä laitteen puhdistukseen vain kuiva, nukaton liina, kuten esim. käytetään silmälasien puhdistukseen. Kellonajan asetus: Kello ilman päivämäärää Vedä nuppi varovasti kokonaan ulos. Aseta nuppia pyörittämällä kello oikeaan aikaan. Paina lopuksi nuppi kunnolla takaisin sisään. Kellonajan asetus: Kello päivämäärällä Kellonajan asentamiseksi vedä nuppi varovasti kokonaan ulos. Aseta nuppia pyörittämällä kello oikeaan aikaan. Paina nyt nuppi takaisin väliasentoon ja aseta nuppia pyörittämällä oikea päivämäärä. Paina lopuksi nuppi kunnolla takaisin sisään. Paristojen vaihtaminen (SR626SW) Paristojen vaihtaminen tulisi antaa kellosepänliikkeessä asiantuntijan tehtäväksi. Näin vältät kellonkuoren ja tiivisterenkaiden mahdolliset vauriot. Takuu Tälle tuotteelle annamme 3 vuoden takuun. Takuuaika alkaa ostopäivästä (kassakuitti, ostotosite). Takuun aikana korjaamme maksutta kaikki viat, jotka johtuvat materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka johtuvat tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä, kuten esim. pudottamisesta, kolhimisesta, altistamisesta vedelle. Vesitiiviys Vesitiivis 5 bar:iin asti. Bar-näyttö viittaa ilmanpaineeseen, jota sovelletaan vesitiiviyttä testattaessa (DIN 8310). Rannekkeenlyhennysohje Kellorannekkeen lyhentäminen onnistuu kahdella tavalla.. 1. Lukosta Avatkaa lukkovarmistus ja tämän jälkeen lukko (jos laitteessanne sellainen on). Ranneke pysyy koossa jousitapin avulla. Painamalla rannekkeen kiinnitystapin jousimekanismia terävällä apuvälineellä voit laittaa hihnan sopivan pitkäksi. Vapauta jousitappi puristuksesta. 2. Rannekkeesta Rannekkeen lyhentäminen onnistuu myös poistamalla yksittäiset ketjuosat. Avatkaa lukko, vedä jousitappi ulos kuvan 1 osoittamalla tavalla ja aseta kello kellotaulu alaspäin pehmeälle alustalle. Ketjuosat, jotka voidaan poistaa, on merkitty nuolella. Työnnä terävä apuväline rannekkeen takapuolella olevaan aukkoon ja paina splint irti nuolen osoittamaan suuntaan. Vedä tappi ulos (esim. pinseteillä), jolloin ranneke voidaan purkaa osiin. Poista haluamanne ketjuosat ja kokoa ranneke. Aseta tappi nuolen suuntaa vastaan ja paina se sisään. Yhdistä ranneke ja solki tapilla. Elektroonisen laitteen hävittäminen Tätä elektroonista laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Viekää se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai teidän kunnan jättehuoltoon. Noudattakaa tämänhetkisiä määräyksiä. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä teidän jätteidenhuoltoon. Paristojen hävittäminen Hävittäkää paristot asianmukaisesti viemällä ne ammattiliikeiden vastaaviin keräysastioihin. Paristot eivät ole talousjätettä. Viekää paristot asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai teidän kunnan jättehuoltoon. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä teidän jätteidenhuoltoon.

3 Armbandsur Bandkortningsanvisning Ni kan korta armbandet på två sätt. Bestämningsrättmätig användning Enheten är lämplig för tidsvisning. All annan användning eller ändring av apparaten gäller inte som bestämningsrättmätig. Tillverkaren är inte ansvarig för skador, som är orsakade genom inte bestämningsrättmätig användning eller genom fel användning. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Rengöring Använd endast en torr och luddfri trasa - t.ex. en vanlig glasögon trasa. Tidinställning: Klocka utan datumvisning Dra försiktigt ut kronan till motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa tiden. Slutligen tryck kronan kraftigt tillbaka in i huset. Tidinställning: Klocka med datumvisning Dra försiktigt ut kronan över första motståndspunkten till andra motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa tiden. Tryck kronan försiktigt tillbaka till första motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa datumen. Slutligen tryck kronan kraftigt tillbaka in i huset. Batteriväxel (SR626SW) Bara en urspecialist kan växla batteriet. Så kan du undvika skador på hylsan och vid packningsringar. Garanti Denna produkt har en garanti på 3 år. Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet (kvitto). Inom denna tid avhjälper vi kostnadsfritt samtliga defekter som kan hänföras till material- och tillverkningsfel. För skador som kan hänföras till icke ändamålsenlig behandling, som t.ex. fall, stötar eller vatten, kan inga garantianspråk göras gällande. Vattentäthet Vattentät till 5 bar. Det angivna värdet i bar gäller luftövertrycket som använts vid provning av vattentätheten (DIN 8310). 1. Vid låset Ta bort låssäkringen och öppna låset (om sådana finns). Armbandet hålls fast med en fjäder i låset. Den fjädern kan ni med hjälp av en verktygen trycka ihop och då skjuta bandet till önskad längd. Se till att fjädern snäpper i ordentligt efteråt. 2. På armbandet Man kan också korta armbandet genom att ta bort enstaka länkae. Öppna låset, och ta bort fjädern som i beskrivnigen under punkt 1 och lägg klockan plant med urtavlan nedåt. De länkar som kan tas bort är märkta med en pil. Tryck in det verktyget i öppningen på baksidan av bandet och tryck ut sprinten i pilens riktning. Dra ut sprinten (med fördel med en pinsett), och ta isär bandet. Ta bort så många länkar som behövs och sätt sedan ihop bandet igen. Sätt tillbaka sprinten mot pilens riktning och tryck fast den. Sätt ihop bandet och låset med fjädern igen. Avfallshantering av elektroniska apparater Denna elektroniska apparat får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämna denna apparat till ett godkändt samlingsställe eller till er kommunala avfallshanterare. Beakta de aktuellt gällande bestämmelser. Om ni är osäkra ta kontakt med er avfallshanterare. Batteri avfall Var vänlig och återlämna batterierna i härför avsedda samlingsplatser/batterilådor i affärerna. Batterier hör inte i hushållsavfallet. Lämna batterierna till ett godkänt samlingsställe eller till er kommunala avfallshanterare. Beakta de aktuellt gällande bestämmelser. Om ni är osäkra ta kontakt med er avfallshanterare.

4 Armbåndsur Afkortning af rem Du kan afkorte din urrem på to måder: Hensigtsmæssig brug Apparatet er egnet til tidsangivelse. Enhver anden brug eller forandring af apparatet gælder som ikke hensigtsmæssig brug ifølge bestemmelsen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke hensigtsmæssig brug eller forkert betjening. Apparatet er ikke bestemt til erhvervsmæssig indsats. Tips for rensning Rens stationen med en tør og fnugfri klud, som f. eks. bruges til rensning af brilleglas. Tidsindstilling: Ur uden dato For at indstille tiden trækkes optrækskronen forsigtigt ud. Ved at dreje på optrækskronen kan tiden indstilles. Tryk til sidst optrækskronen helt ind. Tidsindstilling: Ur med dato For at indstille tiden trækkes optrækskronen forsigtigt ud. Ved at dreje på optrækskronen kan tiden indstilles. Tryk forsigtigt optrækskronen halvt ind, og stil datoen ved at dreje på optrækskronen. Tryk til sidst optrækskronen helt ind. Batteriskifte (SR626SW) Udskiftning af batteri skal udføres af en urfagmand. Således undgår De beskadigelser af urkassen og pakningsringen. Garanti Vi giver 3 års garanti for denne artikel. Garantiperioden begynder med salgsdagen (kassebon, kvittering). I løbet af denne tid udbedrer vi gratis alle mangler, som skyldes materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke ved skader, som skyldes ukorrekt behandling, f.eks. fald, stød, vand. Vandtæthed Vandtæt op til 5 bar. Bar angivelsen refererer til luftovertrykket, der blev anvendt som et led i vandtætheds undersøgelsen (DIN 8310). 1. Ved spændet Luk op for låseklemmen (hvis der er en) og åbn spændet. Remmen fastholdes i spændet af et fjederben. De kan sammentrykke pennestykket med en spids genstand og på den måde forskyde båndet til den ønskede længde. Slip fjederbenet og lad det springe på plads igen. 2. På remmen Remmen kan også afkortes, ved at man tager enkelte led ud. Luk op for spændet, tag fjederbenet ud som beskrevet under 1 og læg uret fladt med urskiven nedad på et blødt underlag. De led, der kan fjernes, er mærket med en pil. Skyd et spids værktøj i åbningen på bagsiden af båndet og tryk splinten i pilens retning. Træk splitten ud (evt. med en pincet), og remmen kan nu skilles i to. Tag yderligere led ud alt efter, hvor kort remmen skal være, og sæt remmen sammen igen. Sæt splitten i modsat pilens retning og tryk den ind. Afslut med at sætte remmen sammen med fjederbenet igen. Bortskaffelse af el-apparatet Dette el-apparat må ikke bortskaffes i den normale husholdningsaffald. Bortskaf apparatet via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet. Bortskaffelse af batterierne Vær venlig at deponere Deres batterier saglig korrekt i de i handelen specielt hertil opstillede beholdere. Batterier bør ikke deponeres i husholdningsaffald. Bortskaf batterier via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet.

5 Armbanduhr Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gerät ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Reinigungshinweis Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z.b. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird. Zeiteinstellung: Uhr ohne Datum Ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse. Zeiteinstellung: Uhr mit Datum Zum Einstellen der Zeit ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie die Krone nun vorsichtig bis zur Hälfte zurück und stellen Sie durch Drehen an der Krone das Datum ein. Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse. Batteriewechsel (SR626SW) Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie können Ihre Armbanduhr auch zwecks kostenpflichtigem Batteriewechsel an unsere unten genannte Serviceadresse senden. Garantie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum gegen alle Fabrikationsfehler. Ausgenommen: Armband, Glas, Batterie sowie Beschädigungen, die durch Eingriffe von unbefugter Seite verursacht werden. Senden Sie Ihr sorgfältig verpacktes Produkt bitte an folgende Serviceadresse: inter-quartz gmbh Valterweg 27A Eppstein Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Wasserdichtigkeit Wasserdicht bis 5 bar. Die bar-angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN8310). Bandkürzungsanleitung Sie können Ihr Armband auf zwei Arten kürzen. 1. Am Verschluss Entriegeln Sie Ihre Verschlusssicherung (falls vorhanden) und öffnen Sie den Verschluss. Das Armband wird durch einen Federsteg im Verschluss gehalten. Den Federsteg können Sie mit einem spitzen Werkzeug zusammendrücken und so das Band auf gewünschte Länge verschieben. Lassen Sie den Federsteg wieder einrasten. 2. Am Armband Die Kürzung kann auch durch Entnahme von einzelnen Gliedern erfolgen. Verschluss öffnen, den Federsteg wie unter 1 beschrieben herausnehmen und die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten flach auf eine weiche Oberfläche legen. Die Glieder, die entfernt werden können, sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. Ein spitzes Werkzeug in die Öffnung auf der Rückseite des Bandes schieben und den Splint in Pfeilrichtung herausdrücken. Splint herausziehen (ggf. mit einer Pinzette) das Band kann nun auseinandergenommen werden. Je nach Bedarf weitere Glieder entfernen und das Band wieder zusammensetzen. Splint entgegen der Pfeilrichtung einsetzen und hineindrücken. Band und Schließe mit Federsteg wieder zusammenfügen. Entsorgung des Elektrogeräts Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Entsorgung der Batterien Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

6 Гореща линия: ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: Free service hotline: Teléfono del servicio técnico gratuito: Ligne de SAV gratuite: Ligne de SAV payante: ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: Ingyenesen hívható ügyfélszolgálati forródrót: Servizio Hotline gratuito per l'italia: Bezpłatna infolinia: Gratis telefonservice: Bezplatná servisná linka: Kostenloze hotline service: Ligne de SAV gratuite: Ligne de SAV gratuite: Servizio Hotline gratuito: Bezplatná servisní linka: Gratis service hotline: Maksuton puhelinpalvelu: Free service hotline: Besplatna servisna telefonska linija: Free service hotline: Kostenloze hotline service: Linha verde gratuita: Brezplačni telefonski servis: LD LD LD LD LD Edition 1

7

8 WRISTWATCH Strap Shortening Instructions Your watch strap may be shortened in two ways. Intended use This electronic appliance is intended for time display. Any other use or modification of the electronic appliance does not comply with the intended uses. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or misuse. The device is not intended for commercial use. Cleaning instructions Clean the product with a dry, lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal. Time setting: Watch without date display Carefully pull the crown out all the way. By turning the crown you may set the time. To finish the setting press the crown back in all the way. Time setting: Watch with date display To set the time, carefully pull the crown out all the way. By turning the crown you may set the time. Carefully press the crown back in halfway to the case. The date can be set by turning the crown. To finish the setting press the crown back in all the way. Replacement of battery (SR626SW) Battery replacements must be performed by an expert to avoid damaging the case or gaskets. Warranty We provide a 3-year warranty for this item. The warranty period starts from the date of sale (receipt, proof of purchase). Within this period we rectify all faults which are attributable to material and manufacturing defects at no cost. For damage which is attributable to improper treatment, e.g. dropping, knocking, or water damage, there is no warranty claim. Water resistance Water resistant up to 3 bar. The bar value specifies the atmospheric overpressure which is applied during testing (DIN 8310). 1. At the buckle Unlock the safety cover (if applicable) and open the buckle. The strap is held in position by a spring bar. The spring bar can be compressed with a pointed tool to enable shortening of the strap. Move the strap to the desired position and allow the spring bar to lock into place. 2. At the strap Shortening of the strap can also be achieved by removing segments. Open the buckle and remove the spring bar as described in part 1. Place the watch on a soft surface with the dial facing downward. The segments that can be removed are marked with an arrow. Push a pointed tool into the opening on the backside of the strap and push the bolt out of the strap in the direction of the arrow. Pull out the bolt (you may need to use tweezers). The strap can now be disassembled. Remove as many segments as necessary in the described fashion and reassemble the strap by pushing the bolt inwards in the opposite direction of the arrow. Reassemble the buckle with the spring bar. Disposal of the electronic appliance This electronic appliance may not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact the disposal system if in doubt. Disposal of the batteries Please dispose of your batteries properly in containers especially set up at retailers. Batteries do not belong in household waste. Dispose of the batteries at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Contact the disposal system if in doubt.

9 Rannekello Määräysten mukainen käyttö Laite soveltuu kellonajan näyttöön. Kaikenlainen muu käyttö tai laitteen muunteleminen luetaan laitteen määräysten vastaiseksi epäasianmukaiseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käyttämisestä vastoin käyttöohjeita. Laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Puhdistusvinkki Käytä laitteen puhdistukseen vain kuiva, nukaton liina, kuten esim. käytetään silmälasien puhdistukseen. Kellonajan asetus: Kello ilman päivämäärää Vedä nuppi varovasti kokonaan ulos. Aseta nuppia pyörittämällä kello oikeaan aikaan. Paina lopuksi nuppi kunnolla takaisin sisään. Kellonajan asetus: Kello päivämäärällä Kellonajan asentamiseksi vedä nuppi varovasti kokonaan ulos. Aseta nuppia pyörittämällä kello oikeaan aikaan. Paina nyt nuppi takaisin väliasentoon ja aseta nuppia pyörittämällä oikea päivämäärä. Paina lopuksi nuppi kunnolla takaisin sisään. Paristojen vaihtaminen (SR626SW) Paristojen vaihtaminen tulisi antaa kellosepänliikkeessä asiantuntijan tehtäväksi. Näin vältät kellonkuoren ja tiivisterenkaiden mahdolliset vauriot. Takuu Tälle tuotteelle annamme 3 vuoden takuun. Takuuaika alkaa ostopäivästä (kassakuitti, ostotosite). Takuun aikana korjaamme maksutta kaikki viat, jotka johtuvat materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka johtuvat tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä, kuten esim. pudottamisesta, kolhimisesta, altistamisesta vedelle. Vesitiiviys Vesitiivis 3 bar:iin asti. Bar-näyttö viittaa ilmanpaineeseen, jota sovelletaan vesitiiviyttä testattaessa (DIN 8310). Rannekkeenlyhennysohje Kellorannekkeen lyhentäminen onnistuu kahdella tavalla.. 1. Lukosta Avatkaa lukkovarmistus ja tämän jälkeen lukko (jos laitteessanne sellainen on). Ranneke pysyy koossa jousitapin avulla. Painamalla rannekkeen kiinnitystapin jousimekanismia terävällä apuvälineellä voit laittaa hihnan sopivan pitkäksi. Vapauta jousitappi puristuksesta. 2. Rannekkeesta Rannekkeen lyhentäminen onnistuu myös poistamalla yksittäiset ketjuosat. Avatkaa lukko, vedä jousitappi ulos kuvan 1 osoittamalla tavalla ja aseta kello kellotaulu alaspäin pehmeälle alustalle. Ketjuosat, jotka voidaan poistaa, on merkitty nuolella. Työnnä terävä apuväline rannekkeen takapuolella olevaan aukkoon ja paina splint irti nuolen osoittamaan suuntaan. Vedä tappi ulos (esim. pinseteillä), jolloin ranneke voidaan purkaa osiin. Poista haluamanne ketjuosat ja kokoa ranneke. Aseta tappi nuolen suuntaa vastaan ja paina se sisään. Yhdistä ranneke ja solki tapilla. Elektroonisen laitteen hävittäminen Tätä elektroonista laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Viekää se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai teidän kunnan jättehuoltoon. Noudattakaa tämänhetkisiä määräyksiä. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä teidän jätteidenhuoltoon. Paristojen hävittäminen Hävittäkää paristot asianmukaisesti viemällä ne ammattiliikeiden vastaaviin keräysastioihin. Paristot eivät ole talousjätettä. Viekää paristot asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai teidän kunnan jättehuoltoon. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä teidän jätteidenhuoltoon.

10 Armbandsur Bandkortningsanvisning Ni kan korta armbandet på två sätt. Bestämningsrättmätig användning Enheten är lämplig för tidsvisning. All annan användning eller ändring av apparaten gäller inte som bestämningsrättmätig. Tillverkaren är inte ansvarig för skador, som är orsakade genom inte bestämningsrättmätig användning eller genom fel användning. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Rengöring Använd endast en torr och luddfri trasa - t.ex. en vanlig glasögon trasa. Tidinställning: Klocka utan datumvisning Dra försiktigt ut kronan till motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa tiden. Slutligen tryck kronan kraftigt tillbaka in i huset. Tidinställning: Klocka med datumvisning Dra försiktigt ut kronan över första motståndspunkten till andra motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa tiden. Tryck kronan försiktigt tillbaka till första motståndspunkten. Genom att vrida kronan kan du nu inställa datumen. Slutligen tryck kronan kraftigt tillbaka in i huset. Batteriväxel (SR626SW) Bara en urspecialist kan växla batteriet. Så kan du undvika skador på hylsan och vid packningsringar. Garanti Denna produkt har en garanti på 3 år. Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet (kvitto). Inom denna tid avhjälper vi kostnadsfritt samtliga defekter som kan hänföras till material- och tillverkningsfel. För skador som kan hänföras till icke ändamålsenlig behandling, som t.ex. fall, stötar eller vatten, kan inga garantianspråk göras gällande. Vattentäthet Vattentät till 3 bar. Det angivna värdet i bar gäller luftövertrycket som använts vid provning av vattentätheten (DIN 8310). 1. Vid låset Ta bort låssäkringen och öppna låset (om sådana finns). Armbandet hålls fast med en fjäder i låset. Den fjädern kan ni med hjälp av en verktygen trycka ihop och då skjuta bandet till önskad längd. Se till att fjädern snäpper i ordentligt efteråt. 2. På armbandet Man kan också korta armbandet genom att ta bort enstaka länkae. Öppna låset, och ta bort fjädern som i beskrivnigen under punkt 1 och lägg klockan plant med urtavlan nedåt. De länkar som kan tas bort är märkta med en pil. Tryck in det verktyget i öppningen på baksidan av bandet och tryck ut sprinten i pilens riktning. Dra ut sprinten (med fördel med en pinsett), och ta isär bandet. Ta bort så många länkar som behövs och sätt sedan ihop bandet igen. Sätt tillbaka sprinten mot pilens riktning och tryck fast den. Sätt ihop bandet och låset med fjädern igen. Avfallshantering av elektroniska apparater Denna elektroniska apparat får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämna denna apparat till ett godkändt samlingsställe eller till er kommunala avfallshanterare. Beakta de aktuellt gällande bestämmelser. Om ni är osäkra ta kontakt med er avfallshanterare. Batteri avfall Var vänlig och återlämna batterierna i härför avsedda samlingsplatser/batterilådor i affärerna. Batterier hör inte i hushållsavfallet. Lämna batterierna till ett godkänt samlingsställe eller till er kommunala avfallshanterare. Beakta de aktuellt gällande bestämmelser. Om ni är osäkra ta kontakt med er avfallshanterare.

11 Armbåndsur Afkortning af rem Du kan afkorte din urrem på to måder: Hensigtsmæssig brug Apparatet er egnet til tidsangivelse. Enhver anden brug eller forandring af apparatet gælder som ikke hensigtsmæssig brug ifølge bestemmelsen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke hensigtsmæssig brug eller forkert betjening. Apparatet er ikke bestemt til erhvervsmæssig indsats. Tips for rensning Rens stationen med en tør og fnugfri klud, som f. eks. bruges til rensning af brilleglas. Tidsindstilling: Ur uden dato For at indstille tiden trækkes optrækskronen forsigtigt ud. Ved at dreje på optrækskronen kan tiden indstilles. Tryk til sidst optrækskronen helt ind. Tidsindstilling: Ur med dato For at indstille tiden trækkes optrækskronen forsigtigt ud. Ved at dreje på optrækskronen kan tiden indstilles. Tryk forsigtigt optrækskronen halvt ind, og stil datoen ved at dreje på optrækskronen. Tryk til sidst optrækskronen helt ind. Batteriskifte (SR626SW) Udskiftning af batteri skal udføres af en urfagmand. Således undgår De beskadigelser af urkassen og pakningsringen. Garanti Vi giver 3 års garanti for denne artikel. Garantiperioden begynder med salgsdagen (kassebon, kvittering). I løbet af denne tid udbedrer vi gratis alle mangler, som skyldes materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke ved skader, som skyldes ukorrekt behandling, f.eks. fald, stød, vand. Vandtæthed Vandtæt op til 3 bar. Bar angivelsen refererer til luftovertrykket, der blev anvendt som et led i vandtætheds undersøgelsen (DIN 8310). 1. Ved spændet Luk op for låseklemmen (hvis der er en) og åbn spændet. Remmen fastholdes i spændet af et fjederben. De kan sammentrykke pennestykket med en spids genstand og på den måde forskyde båndet til den ønskede længde. Slip fjederbenet og lad det springe på plads igen. 2. På remmen Remmen kan også afkortes, ved at man tager enkelte led ud. Luk op for spændet, tag fjederbenet ud som beskrevet under 1 og læg uret fladt med urskiven nedad på et blødt underlag. De led, der kan fjernes, er mærket med en pil. Skyd et spids værktøj i åbningen på bagsiden af båndet og tryk splinten i pilens retning. Træk splitten ud (evt. med en pincet), og remmen kan nu skilles i to. Tag yderligere led ud alt efter, hvor kort remmen skal være, og sæt remmen sammen igen. Sæt splitten i modsat pilens retning og tryk den ind. Afslut med at sætte remmen sammen med fjederbenet igen. Bortskaffelse af el-apparatet Dette el-apparat må ikke bortskaffes i den normale husholdningsaffald. Bortskaf apparatet via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet. Bortskaffelse af batterierne Vær venlig at deponere Deres batterier saglig korrekt i de i handelen specielt hertil opstillede beholdere. Batterier bør ikke deponeres i husholdningsaffald. Bortskaf batterier via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfaciliteter. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet.

12 Armbanduhr Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gerät ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Reinigungshinweis Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z.b. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird. Zeiteinstellung: Uhr ohne Datum Ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse. Zeiteinstellung: Uhr mit Datum Zum Einstellen der Zeit ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie die Krone nun vorsichtig bis zur Hälfte zurück und stellen Sie durch Drehen an der Krone das Datum ein. Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse. Batteriewechsel (SR626SW) Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie können Ihre Armbanduhr auch zwecks kostenpflichtigem Batteriewechsel an unsere unten genannte Serviceadresse senden. Garantie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum gegen alle Fabrikationsfehler. Ausgenommen: Armband, Glas, Batterie sowie Beschädigungen, die durch Eingriffe von unbefugter Seite verursacht werden. Senden Sie Ihr sorgfältig verpacktes Produkt bitte an folgende Serviceadresse: inter-quartz gmbh Valterweg 27A Eppstein Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Wasserdichtigkeit Wasserdicht bis 3 bar. Die bar-angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN8310). Bandkürzungsanleitung Sie können Ihr Armband auf zwei Arten kürzen. 1. Am Verschluss Entriegeln Sie Ihre Verschlusssicherung (falls vorhanden) und öffnen Sie den Verschluss. Das Armband wird durch einen Federsteg im Verschluss gehalten. Den Federsteg können Sie mit einem spitzen Werkzeug zusammendrücken und so das Band auf gewünschte Länge verschieben. Lassen Sie den Federsteg wieder einrasten. 2. Am Armband Die Kürzung kann auch durch Entnahme von einzelnen Gliedern erfolgen. Verschluss öffnen, den Federsteg wie unter 1 beschrieben herausnehmen und die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten flach auf eine weiche Oberfläche legen. Die Glieder, die entfernt werden können, sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. Ein spitzes Werkzeug in die Öffnung auf der Rückseite des Bandes schieben und den Splint in Pfeilrichtung herausdrücken. Splint herausziehen (ggf. mit einer Pinzette) das Band kann nun auseinandergenommen werden. Je nach Bedarf weitere Glieder entfernen und das Band wieder zusammensetzen. Splint entgegen der Pfeilrichtung einsetzen und hineindrücken. Band und Schließe mit Federsteg wieder zusammenfügen. Entsorgung des Elektrogeräts Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Entsorgung der Batterien Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

13 Гореща линия: ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: Free service hotline: Teléfono del servicio técnico gratuito: Ligne de SAV gratuite: Ligne de SAV payante: ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: Ingyenesen hívható ügyfélszolgálati forródrót: Servizio Hotline gratuito per l'italia: Bezpłatna infolinia: Gratis telefonservice: Bezplatná servisná linka: Kostenloze hotline service: Ligne de SAV gratuite: Ligne de SAV gratuite: Servizio Hotline gratuito: Bezplatná servisní linka: Gratis service hotline: Maksuton puhelinpalvelu: Free service hotline: Besplatna servisna telefonska linija: Free service hotline: Kostenloze hotline service: Linha verde gratuita: Brezplačni telefonski servis: LD Edition 1

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Digital Window Thermometer

Digital Window Thermometer Digital Window Thermometer Art.no 36-1270 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

15-metre synthetic winch rope

15-metre synthetic winch rope 15-metre synthetic winch rope Art.no 40-8674 English Mounting 1. Remove the battery leads. 2. Remove the old rope and brush the winch drum clean. 3. Remove the old fairlead and mount the new fairlead into

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer Digital Timer Art.no 34-2361 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions LED Star Lamp Art.no 36-6108 Model NL-CD-15001-48S Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Saksa Ich möchte mieten. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin Norja ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Suomi................. 102 2 50-70 50-70 PDF PDF Magnetic clip-on keyboard cover Magnetic clip-on keyboard cover For ipad 10-40 10-40 ON ON

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung - Mieten Deutsch Ich möchte mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Digital Glass Scale SGW 180 A1

Digital Glass Scale SGW 180 A1 3 PERSONAL CARE Digital Glass Scale SGW 180 A1 Digital Glass Scale Operating instructions Digital personvåg Bruksanvisning Digitaalinen henkilövaaka Käyttöohje Digital personvægt Betjeningsvejledning Digitale

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 08/2009 Mod:DM-4 Production code: 1003110 KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Toiminnot 3 3. Asennus ja käyttöönotto 4-6 4. Kahvin valmistaminen 7-8 5. Ylläpito 9-10

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions String Light Art.no 36-6094 Model NL-CD-15006-C20 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Chain Link Remover. Product description. Removing pins. Inserting a new pin. Adjusting the chain. Disposal. Art. no ENGLISH

Chain Link Remover. Product description. Removing pins. Inserting a new pin. Adjusting the chain. Disposal. Art. no ENGLISH ENGLISH Chain Link Remover Art. no 34-8708 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Chain Link Remover. Product description. Removing pins. Inserting a new pin. Adjusting the chain. Responsible disposal. Art.

Chain Link Remover. Product description. Removing pins. Inserting a new pin. Adjusting the chain. Responsible disposal. Art. ENGLISH Chain Link Remover Art.no 31-867 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

MANUAL Timer 2010 med Fjärrkontrol

MANUAL Timer 2010 med Fjärrkontrol 1 medlem av member of mitglied von MANUAL Timer 2010 med Fjärrkontrol WIRELESS CONTROL 2 Nyckelringssändare för styrning av/på. Första inställning Observera att fordonet måste vara anslutet till nätspänning.

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions String Light Art.no 36-6103 Model XY91010TST-WW Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or

Lisätiedot