Elinkeinoelämän keskusliitto Leif Fagernäs 1 (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinoelämän keskusliitto Leif Fagernäs 1 (5)"

Transkriptio

1 Leif Fagernäs 1 (5) TAMPEREEN ALIHANKINTAMESSUT AVAUSPUHEENVUORO Hyvät näytteilleasettajat, Hyvät messuvieraat, Alihankinta 2009-messut on merkittävä kohtauspaikka metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuuden sekä teollisuuden tietotekniikkaratkaisujen ali- ja päähankkijoille. Erityisen merkillepantavaa on se, että voimakkaasta laskusuhdanteesta huolimatta messut myytiin loppuun jo kauan sitten. Tämä tapahtuma on alallaan Pohjoismaiden suurin ja koko Euroopan toiseksi suurin. Alihankintamessut on pitänyt pintansa koko sen lähes 20-vuotisen historian ajan. Toivotan messuille menestystä. Parhaillaan kokemamme maailmanlaajuinen taantuma vauhdittaa merkittävästi tarvetta suomalaisen elinkeinoelämän radikaaliin uudistamiseen. Muutos koskee koko suomalaista yhteiskuntaa. Yritysten rahoitus vaikeutuu ja markkinoiden supistuessa hyödykkeitten kysyntä vähenee. Kilpailu kiristyy samalla kun kustannuskilpailukykymme heikentyy. Globaali ylikapasiteetti hidastaa merkittävästi investointitavaroiden kysyntää luvun kysyntä ei muutoinkaan ole ollut terveellä pohjalla rakentuessaan suurelta osin ylivelkaantumiseen. Tämä velkaantuminen on purettava ja kysynnän rakennuttava tasapainoisemmalle pohjalle. Edessä olevat rakenteelliset muutokset globaalissa kysynnässä eivät välttämättä suosi perinteistä suomalaista tuotantoa, metsä- ja konepajateollisuutta. Emme palaa entiseen maailmaan taantuman jälkeen. Talouskriisi muokkaa toimialoja, kansainvälistä työnjakoa ja kiihdyttää rakenteellisia muutoksia. Aiempi menestys ei ole kenellekään itsestään selvää. Kriisi on siten suuri haaste merkittävälle joukolle suomalaisyrityksiä. Taantuma avaa kuitenkin erityisesti nopeasti liikkuville kasvuyrityksille uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Sama koskee nähtävissä olevien megatrendien, Aasian nousun, ilmastonmuutoksen torjunnan, kaupungistumisen ja ikääntymisen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet haasteet pakottavat yritykset luovuuteen ja uusien ratkaisujen etsimiseen.

2 Leif Fagernäs 2 (5) Talouden globalisaatio on etenemässä uuteen vaiheeseen, jota leimaa paitsi tietty epävarmuus yleisen kehityksen suunnasta, niin myös ideoiden, innovaatioiden, yrittäjyyden ja ihmisten lisääntyvä ja tiivis liikkuminen. Ne maat ja yritykset, jotka kykenevät hyödyntämään täysimääräisesti globaalin vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja tarjoamaan globaaleihin haasteisiin teknologioita ja kaupallisia ratkaisuja ovat tulevaisuuden menestyjiä. Globaalissa kilpailussa on meneillään siirtyminen tuotelähtöisestä liiketoiminnasta kohti teollista palvelua ja asiakkaalle jatkuvasti uutta arvoa tuottavaa liiketoimintaa. Tieto ja osaaminen hakeutuvat edullisimpiin kohteisiin, yritykset jatkavat keskittymistä ydintoimintoihinsa ja verkostomainen toimintatapa vauhdittuu. Kilpailua ei käydä enää niinkään lopputuotteiden tai yksittäisten yritysten, vaan verkostojen, osatoimintojen ja tehtävien kesken. Myös huippuosaamista vaativia tehtäviä siirtyy alempien tuotantokustannusten maihin ja markkinoiden läheisyyteen. Globaalit yritykset rakentavat toimintansa siten, että ne poimivat jatkossa kansainväliseltä ruokalistalta parhaat palat sieltä, mistä ne osaavimmin ja herkullisimmin tarjotaan. Esimerkiksi design ostetaan Milanosta, tietotekniikkapalvelut Bangaloresta ja logistiikkaosaaminen Tanskasta. Kysyntä ja samalla kilpailu huippuosaamisen keskittymistä voimistuu. Suomen asema kaikkiaan muuttuu uudessa globaalissa taloudessa. Suomi on viennistä riippuvainen maa, mutta päämarkkinamme ovat hitaan talouskasvun alueella. Teollisuutemme on myös pitkälle erikoistunut tuotteisiin, joiden suhteellinen hinta on laskenut yli vuosikymmenen ajan. Tuottavuuskehitys on eriytynyt toimialakohtaisesti voimakkaasti. Erityinen ongelmamme on sinänsä korkean T&K-panostuksen heikko hyödyntäminen ja kasvuyritysten vähäisyys. Teknologiayritykset ovat tunnetusti joutuneet supistamaan tuotantoaan sekä lomauttamaan ja irtisanomaan työvoimaa. Suuri kysymys on, pakeneeko tuotanto taantuman aikana ulkomaille. Teknologiateollisuuden yritykset ovat jo pitkään vieneet toimintojaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhtäältä ne ovat halunneet huolehtia siitä, että ne ovat tuotteiden valmistuksessa hintakilpailukykyisiä. Toisaalta ne ovat halunneet mennä lähelle asiakkaita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös Suomessa olisi mahdollista valmistaa tuotteita kilpailukykyisesti. Verkostoitumalla tehokkaasti yritykset voivat keskittyä jalostusarvon lisäämiseen ja asiakkaan palvelemiseen. Suomalaisten menestys kansainvälisessä kilpailussa on jo pitkään perustunut vahvaan yritysten väliseen tiimityöhön.

3 Leif Fagernäs 3 (5) Kehittämisen varaa on kuitenkin teknisen osaamisen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämisessä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että menestyvät yritykset innovoivat yhtä paljon liiketoimintaprosesseissa kuin tuotteissa. Tuotteiden palvelusisällön merkitys kasvaa. Menestyvä yritys kykenee ennen kilpailijoitaan ennakoimaan asiakkaan tarpeen muutoksen ja kehittämään sille ratkaisun. Tämä piirre erottaa ainakin toistaiseksi eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset aasialaisista. Palveluissa ja palvelukonseptien rakentamisessa meidän tuleekin pysyä edellä kiinalaisia. Pitkällä aikavälillä kone- ja metallituoteteollisuutemme kasvaa nimenomaan ulkomailla. Tulevan vuosikymmenen suurin kysymys on tässä suhteessa alihankintaverkkojen kansainvälistyminen. Uuden tuotannon ongelmana on hyvien alihankkijoiden puute uusissa sijaintimaissa. Kotimaisilla alihankkijoilla ja järjestelmätoimittajilla on tässä tilaisuus kansainvälistyä yhdessä tuttujen päämiesten kanssa. Toisaalta kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantoverkostot on viritetty Suomessa suhteellisen tehokkaiksi. Työvoimakustannukset ovat toki huomattavasti korkeammat kuin halpatuotantomaissa, mutta tuotannon tehokkuus ja laatu ovat vielä uusia tuotantomaita selvästi parempia. Tämän ovat havainneet myös monet Suomesta yritysostoja tehneet ulkomaiset yritykset. Suomessa on kaikin tavoin pidettävä huolta teollisuuden kilpailukykyedellytyksistä. Viime aikojen ongelma on ollut päämiesten hankintatoimen kiinnostuksen kohdistuminen kehittyville markkinoille, jolloin kotimaisten verkkojen kehittämistä on laiminlyöty Suomella on edessään elinkeinorakenteen muutos. On keskityttävä huolehtimaan siitä, että tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta pystytään luomaan uusia tuotteita ja konsepteja sekä vahvistamaan globaalisti suuntautunutta ja kunnianhimoista kasvuyrittäjyyttä. Julkiselta vallalta tämä edellyttää toimenpiteitä, kuten rahoitusta ja veroratkaisuja, jotka kannustavat innovaatiotoimintaan, kasvuun ja riskinottoon. Yrityksiltä se edellyttää toimintatavan, johtamisen, tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistuksen kehittämistä niin vahvaksi, ettei työn hinta ole tuotteessa määräävä tekijä. Tämä tarkoittaa jatkuvaa investoimista uuteen, maailman parhaaseen suunnittelu- ja valmistusteknologiaan, jolla halvat käsiparit voitetaan. Suomalaisilla alihankkijoilla on edessään kahtalainen haaste. Yhtäältä tulee vastata suomalaisten päämiesten pyrkimykseen keskittää hankintansa yhä harvempiin alihankkijoihin ja järjestelmätoimittajiin ja nykyistä huomattavasti suurempiin kokonaisuuksiin. Tämä edellyttää alihankinnan pitämistä innovatiivisena ja tehokkaana kotimaassa, kansainvälistymistä päämiesten mukana, yrityskoon

4 Leif Fagernäs 4 (5) kasvattamista ja parhaassa tapauksessa toiminnan laajentamista ulkomailla myös muille päämiesyrityksille. Tästä seuraa mahdollisuus vastata myös toiseen haasteeseen, suomalaisten yksiköiden tuotannon myymiseen kehittyville markkinoille, alkaen lähialueilta Venäjästä, Puolasta ja muista uusista EUmaista perinteisen kauppakumppanimme Saksan lisäksi. Haluaisin rohkaista yrityksiä konsolidoitumaan ja etsimään uusia markkinoita. Päämiehet jatkavat tuotantonsa ulkoistamista alihankkijoille, eräissä tapauksissa koko tuotantonsa mittakaavassa Tähän kehitykseen vastaaminen edellyttää usein nykyistä huomattavasti suurempaa yrityskokoa, uusia vaatimuksia osaavalle työvoimalle, integroitumista päämiehen tietojärjestelmiin, ennakoivaa investointien suunnittelua yhdessä päämiehen kanssa sekä pitkäjänteisempää sopimuskulttuuria. Selvää on, että nykyisistä alihankintayrityksistä suhteellisen harvat pystyvät itse vastaamaan näiden kehitystavoitteiden rahoituksesta. Yritysten omistuspohjaa on laajennettava ja yhteiskunnan panosta hankkeisiin tarvittaessa lisättävä. Palaan lopuksi alussa esittämääni kysymykseen siitä, missä määrin suomalaiset päähankkijat ovat siirtämässä tuotantotoimintaa Aasiaan ja itäisen Euroopan alhaisten tuotantokustannusten maihin sekä mitä seurauksia tästä toiminnasta on yhteiskunnalle ja tänne jäävälle valmistavalle teollisuudelle. Suomessa on jatkossakin oltava valmistavaa teollisuutta ja sen toimintaedellytysten kilpailukyvystä on voitava huolehtia. Ellei tutkimuksella ja tuotekehityksellä ole yhteyttä tuotantoon, se ei voi menestyä. Tuotantoa on oltava kriittinen massa kaikilla keskeisillä aloilla. Uhkaako nyt suunnittelun ja valmistuksen kokonaisvolyymi laskea Suomessa niin matalalle tasolle, ettei maahan voi enää syntyä uutta ja ylläpitää täällä kilpailukykyistä suunnittelu- ja valmistustoimintaa. Valmistustoiminnan siirtymisestä ulkomaille seuraa kokemuksen mukaan aikaa myöten laadukkaan tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan surkastuminen tai siirtyminen muutaman vuoden kuluessa valmistuksen perässä ulkomaille. Amerikkalainen televisio-, tietokoneja matkapuhelintuotanto käy tässä varoittavasta esimerkistä. On syytä kysyä ymmärretäänkö tämä kehityskulku ja onko sillä painoa yritysten päätöksissä. Haaste kohdistuu yhtä lailla päämiehiin kuin alihankkijoihinkin. Osataanko tuotannon ulkoistuksen kustannukset ja reunaehdot arvioida halpatuotantomaissa kokonaisuutena oikein? Tässä suhteessa strategiassa näyttäisi olevan eroja mm saksalaisten yritysten omaksumaan lähestymistapaan nähden, joskin on myönnettävä, että suuret kotimarkkinat omaavilla mailla on mahdollisuuksia it

5 Leif Fagernäs 5 (5) sellisempään toimintaan. Toinen, vielä keskeisempi kysymys on, olemmeko tehneet Suomessa tarpeeksi, niin elinkeinopolitiikassa, työmarkkinoilla kuin yritysten innovaatiotoiminnassa kilpailukykymme parantamiseksi. Globaali rakennemuutos ja uudet megatrendit asettavat tässä suhteessa uusia haasteita, mutta luovat suomalaisille yrityksille vahvuuksiensa pohjalta myös suuria mahdollisuuksia. Hyvät naiset ja herrat, Tiedän, että näin sanotaan helposti juhlapuheissa. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen lähtökohdat vastata haasteisiin osaamisemme pohjalta eivät kuitenkaan ole huonot. Menestyksen turvaaminen edellyttää silti myös kykyä tarkastella omaa innovaatiojärjestelmäämme ja valintojamme sekä ympäröivää maailmaa aidosti uusin silmin. Muuttumatonta on se, että hyvinvointimme rakentuu menestyvien yritysten varaan. Suomessa menestys rakentuu jatkossakin vahvaan teknologiseen osaamiseen, pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja tehokkaisiin verkostoihin. Innovatiivisella alihankintatoiminnalla on tässä lähtemätön osansa.

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä 1.12.2004 Globalisaation taustalla maailmankaupan vapautuminen ja tekninen kehitys Globalisaatio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 ISBN 978-951-38-7433-9 Copyright Tekes, VTT, TTY, Teknologiateollisuus ry 2011 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, PL 1000, 02044

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004 Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia 49 Visio on Teknologiateollisuus ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sidosryhmälehti. Julkaisija: Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot

Innovaatiot, yritysten kasvu ja rahoitusmarkkinat

Innovaatiot, yritysten kasvu ja rahoitusmarkkinat 1 (9) Pankinjohtaja Sinikka Salo Suomen Pankki Innovaatiot, yritysten kasvu ja rahoitusmarkkinat Esitys eduskunnan 100-vuotisjuhlaseminaarissa Kauhajoella 2.12.2006 Arvoisa juhlayleisö! Ensinnäkin haluan

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli HVK Julkaisuja 4 2008 Huoltovarmuuskeskus Julkaisuja 4 2008 Elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot