KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014

2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAVOITTEET Tunnistaa Pietarin alueen luomia mahdollisuuksia toimijoille. Kartoittaa Kouvolan alueen toimijoiden valmiustasoa (osaaminen, tekniikka, kielitaito, asenne, riskinhallinta, jne.) puutteineen. KÄYTETYT MENETELMÄT Kouvolalaisten yritysten haastattelut, yhteensä 37 kpl Kansallisten asiantuntijoiden haastattelut Pietarilaisten asiantuntijoiden haastattelut Tutkimus- ja asiakirja- aineistoanalyysi Työpaja kouvolalaisille yrityksille Selvitys liittyy Kouvola Innovation Oy:n osaprojektiin SmartCityHub Alusta älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittämiseksi (A32450) hankkeessa. Hankkeen kokonaistavoitteenan on luoda SmartCityHubkehittämisalusta, joka yhdistää vihreän talouden tarpeet, kehitystrendit ja edelläkävijämahdollisuudet.

3 YRITYSTEN KIINNOSTUS PIETARIN MARKKINOITA KOHTAAN OSA 1

4 YRITYSTEN AIKEET PIETARIN MARKKINOILLE Useat yritykset kokevat Venäjän markkinat periaatteessa kiinnostavaksi mahdollisuudeksi, mutta kynnys nähdään liian suureksi. Taloudellinen tilanne Suomessa heijastuu yritysten kasvu- ja liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin: nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei haluta/pystytä ottamaan riskejä ja tekemään kasvuinvestointeja uusille markkinoille. Yhdelläkään haastatellulla yrityksellä (joka ei jo toiminut Pietarin markkinoilla) ei ollut aktiivisia suunnitelmia liiketoiminnan laajentamiseksi Pietarin markkinoille. Muutamat haastatellut yritykset näkivät Pietarin tarjoamat kasvumahdollisuudet kiinnostavina: kaikilla näillä yrityksillä oli joko aikaisempaa kokemusta Venäjän markkinoista (tai entisistä Neuvostoliiton maista) tai olemassa olevaa liiketoimintaa Venäjällä.

5 PIETARIN MARKKINOILLE MIKSI EI? Haastatteluissa toistuneet vastaukset.. KOTIMAASSA RIITTÄÄ TYÖTÄ Ei tarvetta tai uskallusta laajentaa liiketoimintaa. EI MAHDOLLISUUKSIA INVESTOINTEIHIN JA RISKINOTTOON Taloudellinen taantuma Suomessa vaikuttaa siihen, että ei olla valmiita tekemään riskin ottamista vaativia investointeja vientiin. VENÄLÄINEN YRITYSKULTTUURI LIIAN ERILAINEN Venäläinen yrityskulttuuri koetaan hyvin erilaiseksi kuin kotimaassa. Tässä nähdään merkittäviä riskejä. EI VALMIITA KONTAKTEJA Ei sopivia yhteyksiä valmiina. YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN TASO Ympäristötietoisuus ei ole Pietarin markkinoilla vielä niin vahvaa, että liiketoiminta kaikilla toimialoilla kannattaisi. Venäjän lainsäädäntö ei tue liiketoimintaa (ympäristöalan markkinat on luotu usein regulaatiolla). MARKKINATIEDON PUUTE Pitäisi olla enemmän tietoa spesifeistä markkinoista.

6 HAASTATELTUJEN YRITYSTEN TYYPITTELY JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, EI NÄE MAHDOLLISUUKSIA Aikaisemmat kokemukset eivät ole rohkaisseet; markkina on liian vaikea eivätkä verkostomme ole riittävän vahvoja. EI KOKEMUSTA EIKÄ K IINNOSTUSTA Venäjän markkinat eivät sovi yrityksen strategiaan, liiketoimintamalliin tai tuotteisiin. JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, ON HALUA LAAJENTAA LIIKETOIMINTAA PIETARISSA Aikaisempaa kokemusta Venäjältä isomman suomalaisen yrityksen alihankkijana; Venäjän tarjoamat mahdollisuudet koetaan kiinnostaviksi. EI KOKEMUSTA VENÄJÄN MARKKINOILTA, MUTTA KIINNOSTAA Suuren markkinan potentiaali kiinnostaa.

7 HAASTATELTUJEN YRITYSTEN TYYPITTELY JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, EI NÄE MAHDOLLISUUKSIA 10 % EI KOKEMUSTA EIKÄ KIINNOSTUSTA 60 % JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, ON HALUA LAAJENTAA LIIKETOIMINTAA PIETARISSA 20 % EI KOKEMUSTA VENÄJÄN MARKKINOILTA, MUTTA KIINNOSTAA 10 %

8 PIETARIN MARKKINOILLE HAASTEET, KOKEMUKSIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN HEIKKO ENNUSTETTAVUUS Liiketoimintaan vaikuttaa yleinen taloudellisen tilanteen muutos. Lainsäädännön muutokset ovat toisinaan ennakoimattomia. YHTEISTYÖ ASIAKKAAN KANSSA VAATII PALJON Päätöksenteko asiakkailla voi olla hidasta ja yhteistyö olla työlästä. Aiemmin kielitaito oli isompi haaste, nykyisin englantia puhutaan usein riittävästi. LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTÖJEN ERILAISUUS Tarvitaan paikallista tukea moniin toimenpiteisiin. Esimerkiksi suunnittelutyön hyväksyttämiskäytännöt ovat erilaiset. Maksatuskäytännöt poikkeavat suomalaisista (ja valtaosasta muiden maiden käytännöistä). Venäjällä maksetaan usein ennen toimitusta. Varaa ylimääräistä rahaa aina mukaan, kun johonkin hankkeeseen lähtee. Tällä hetkellä kenellekään ei ole sellaista puskuria, että voisi lähteä ottamaan riskiä. Ei näiden vuosien aikana, mitä siellä olen käynyt, niin olen sitä mieltä ettei täältä ulkopuolelta auta mikään. Jos ei siellä tapahdu muutosta energiapolitiikassa niin ei mikään auta. Onneksi on käynyt niin, että vaikka on myyty maksuajoilla niin on saatu kaikki rahat. Agenttikin sanoi, että kun nyt on tekeillä sopimuksia sinne, niin rahat pitää olla ehdottomasti meillä ennen kuin toimitus lähtee.

9 PIETARIN MARKKINAT OSA 2

10 PIETARIN YMPÄRISTÖTOIMIALAN MARKKINOISTA YLEISESTI Markkinarakenne ei ole alikehittyneisyytensä vuoksi vakiintunut. Suurin osa ympäristöalan yrityksistä toimii seuraavilla osa-alueilla: Hule- ja jätevesien huolto ja käsittely, jätevesipuhdistamot Jätteiden keruu ja kierrätys Jätteiden käsittely ja sijoitus Maaperän puhdistus ja kunnostus Ilma-, maaperä-, vesistö-, jäte- sekä muiden fyysisten ympäristöön vaikuttavien haittatekijöiden mittaus ja analysointi Ympäristöjohtaminen (Ecology Management)

11 PIETARIN YMPÄRISTÖN TILA Ilman saastuminen ja laatu Päästöjä 492,3 tuhatta tonnia vuodessa Suurimmat lähteet liikenne sekä teollisuus (vähemmin) Kasvu noin 10 % vuodessa (toisaalta päästöt ovat Venäjän normien mukaisia) Viheralueet 7,69 tuhatta ha Uudistusten määrä nelinkertaistunut viime vuosina (mm. valtion tukien kautta) Maaperän saastuminen Suurin saastuttava tekijä kemianteollisuus Saastuneisuus tasolla Zc<32 eli tyydyttävä Maaperää kunnostettu rajoitetusti kysyntä edelleen kova (rahoitusongelma) Vesistöjen saastuminen ja laatu Suurin osa vesistöistä on joko erittäin tai osittain saastuneita Radioaktiivisuus On normaalia tasoa, vaikka radioaktiivisuutta löytyykin paikoittain Luonnonsuojelualueet 14 aluetta, 6 004,4 ha eli 4,17 % Pietarin pintaalasta Suurin osa Suomenlahden ranta-aluetta Vuoteen 2025 mennessä luonnonsuojelualueet ja erikoisluontoalueet yhteensä kymmenesosan kaupungin pinta-alasta Jätteiden käsittely 10 miljoonaa m 3 jätettä 25,1 tuhatta väliaikaisen jätteen sijoituspistettä Yhteensä 33,5 tuhatta jäteastiaa Viranomaiset käynnistäneet jätevision 2025, jolla pyritään ennakoimaan jätetilannetta pitkäjänteisesti

12 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET TOIMIALOITTAIN 01 Jätteet 02 Ympäristöpalvelut 04 Vesi 05 Energiatehokas rakentaminen 03 Energiaratkaisut

13 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET VESI TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Vesihuollon suunnittelu ja rakennustoimitukset (kokemusta on jo Neuvostoajoilta) 2 Kotitalousjätevesien puhdistaminen: Kaupallisesti sertifioiduilla saostuskaivoilla on suuri kysyntä 3 Vedenpuhdistussuodattimet: Markkinoiden volyymi on noin 150 miljoonaa euroa ja kasvuvauhti 20 % p/a

14 PIETARIN MARKKINAT VESI Taustatietoa Pietarin tilanteesta Vuonna 2010 Pietari kulutti noin 1268 milj. m 3 vettä. Vuonna 2010 jätevettä syntyi vastaavasti noin 1233 milj. m 3, joista peräti 180 milj. m 3 laskettiin puhdistamatta. Hulevettä (sadevesi ym.) laskettiin taas noin 220 milj. m 3 (92 milj. m 3 puhdistamatta). Kaupungin pääviemäröintijärjestelmän käyttöönoton jälkeen vuonna 2013, noin 98,4 % jätevedestä on ohjattu puhdistuslaitoksille. Pietarin vesihuollosta vastaa julkinen sektori, Pietarin Vodokanal- yhtiö. PIETARIN VESIHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN KUULUU: 6865,7 км vesijohtoa 198 pumppuasemaa 9 vesijohtoasemaa 2 natriumin hypokloriittitehdasta 8240,6 км viemäröintiputkistoa 241,1 км tunneliviemäriä 141 viemäröintipumppu- asemaa 15 jätevesilaitosta 3 sedimentinpolttotehdasta

15 PIETARIN MARKKINAT VESI Taustatietoa Pietarin tilanteesta Keskeisin ongelma ja kysyntä on tällä hetkellä putkistojen uusinnassa, sillä ne ovat pääosin vanhoja ja päällystämättömiä. Tämä aiheuttaa niin ruosteongelmia ja putkirikkoja kuin veden laadun ongelmiakin. Pietarissa erityisesti vaarana raudan välittyminen putkistoista loppukäyttäjille. Vuonna 2011 aloitetun valtakunnallisen Clean Water - ohjelman yhtenä tavoitteena on uusia vanhentunutta välineistöä. Vielä heikohkon vesialan osaamisen johdosta Venäjän viranomaiset tarvitsevat tähän huomattavaa apua kansainvälisiltä yrityksiltä.

16 PIETARIN MARKKINAT VESI Juomavesi Venäjällä on ollut runsaasti juomaveden laatuongelmia ja monet venäläiset käyttävät päivittäin terveyden kannalta riskialtista vettä. Esimerkiksi Karjalassa yli 70 % vesinäytteistä ei täytä normeja. 62 % juomavedestä otetaan pintavesistä, jotka ovat useimmiten saastuneempia kuin pohjavedet. 82 % venäläisistä käyttää hanavettä juomavetenä, mutta kaupunkien ulkopuolisilla alueilla hanavettä juo vain noin 15 %. Heikoin tilanne veden saatavuudessa on pohjoisen alueen kylmillä seuduilla ja eteläisen alueen kuivilla seuduilla. Pietarin vesilaitos Vodokanal on ilmoittanut, että Pietarin juomavesi vastaa täysin kaikkia voimassa olevia normeja: vesijohtovesi ei ylitä annettuja vaarallisten aineiden ja mikrobien pitoisuuksien raja- arvoja.

17 PIETARIN MARKKINAT VESI Jätevedet Pietari on viime vuosina parantanut jätevesien käsittelyään monin tavoin. Vodokanalin mukaan Pietarin jätevesien puhdistuksessa päästään jo 97 %:iin. Yleisesti Venäjällä 7 % jätevedestä ei kuitenkaan käsitellä lainkaan ja käsitellystä jätevedestä vain noin puolet saavuttaa suositustasot. Kysyntä jätevedenkäsittelyn laitteistoille kasvaa arvioiden mukaan noin 20 % vuosittain.

18 PIETARIN MARKKINAT VESI Liiketoimintamahdollisuudet vedenpuhdistuksessa Vedenpuhdistussuodattimet: Markkinoiden kokonaisvolyymi on arviolta 150 miljoonaa euroa ja markkinoiden kasvuvauhti on yli 20 % vuodessa. Alalla on suuri potentiaali terveellisen hanajuomaveden saatavuuden ongelmien takia. Kotitalousjätevesien puhdistaminen: Suurimmat markkinat ovat kaupallisilla sertifioiduilla saostuskaivoilla. Näitä myydään kohteisiin, joihin rakennetaan itsenäinen viemäröintijärjestelmä, jossa saostuskaivokäsittelyn jälkeen tapahtuu maaperän käsittely. Saostuskaivot: Nykyisin käytetyt kaupalliset saostuskaivot ovat uuden sukupolven laitteita, jotka toimivat kuten tehostetut biologiset puhdistamot ja joilla saavutetaan kotitalousjätevesien korkea puhtausaste. Jätevedenkäsittelyn laitteistot: Kysyntä kasvaa arvioiden mukaan noin 20 % vuosittain.

19 PIETARIN MARKKINAT VESI Markkinoille pääsyn tueksi Pietarissa on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC, joka perustettiin yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen (SUE Vodokanal of St. Petersburg) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa. Pietarin vesilaitoksen tiloissa toimiva vesiosaamiskeskus tarjoaa eteläsuomalaisille yrityksille mahdollisuuden markkinoida omaa osaamistaan ja avata vientiä Venäjälle. Vesiosaamiskeskus järjestää vienninedistämistilaisuuksia, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä puhtaan veden tuotannosta ja jäteveden käsittelystä sekä esitellään uusia vesisektorin teknologioita.

20 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Infran rakentamis- ja suunnittelupalvelut 2 Energian säästämistä tukevat ratkaisut 3 Uusiutuvan energian ratkaisuille ei vielä laajoja markkinoita; kasvua odotettavissa kyllä

21 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Tietoa Pietarin energiahuollosta 1 ydinvoimala Rosenergoatom konserni 15 lämpösähkövoimalaa (10 kpl kuuluu Gazpromin TGK- 1 konserniin), 726 kattilalaitosta Laaja, mutta melko huonokuntoinen energiaverkosto: 7874 км lämpöputkea; 6665 км vesiputkea; 8270 км viemäröintiverkostoa; 6448 км kaasuputkea; км sähkönsiirtoverkkoa 9301 muuntaja- asemaa Neuvostoliiton ajoilta osittain säilyneitä verkostoja on jo uusittu, mutta tarve yhä suuri. Vuosina remontoitiin 2469 km lämpöverkkoa, joista 719 km rahoitettiin Pietarin julkisrahoituksella. Verkostohäviöt ovat Pietarin suurimpia infrastruktuuriongelmia. KESKEISIMPIÄ YRITYKSIÄ: Lenenergo» (sähkönsiirto ja myynti - monopoli) TEK Sankt- Peterburg» 40 % Pietarin lämpöenergian tuotannosta Teploset Sankt- Peterburga» (TGK- 1 omistajana) 50 % Pietarin lämpöenergian siirrosta

22 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Uusiutuva energia ja energiatehokkuus Venäjä kuuluu edelleen niiden maiden joukkoon, joilla on hyvin suuri energiankulutus suhteessa BKT:hen. Energiatehokkuuden kasvattaminen on keskeinen Venäjän taloudellisen kasvun edellytys. Taloudellisen kehityksen ministeriön mukaan % energiankulutuksen kasvun tarpeista täytyy kattaa energiatehokkuuden kasvulla. Noin 15 % sähköntuotannosta tulee vesivoimasta. Pääosa tuotannosta on kuitenkin veden ohella lämpö- ja ydinenergiaa, joista lämpövoimaloissa käytetään pääasiassa öljyä, hiiltä ja kaasua.

23 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen hidasteet Uudet energiamuodot eivät ole kehittyneet juuri lainkaan. Perinteisten energialähteiden helppo ja suhteellisen halpa saatavuus yhdessä kehittymättömän uusiutuvia energialähteitä koskevan lainsäädännön kanssa ei luo kannusteita energiasektorin kehittämiseen. Uusi energialaki mahdollistaa kuitenkin pienten uusiutuvan energian tuotantolaitosten olemassaolon. Energiatuotannon järjestäminen kuuluu Venäjällä valtiolle, eikä muita suuria toimijoita lähtökohtaisesti hyväksytä.

24 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksia Kiinnostus uusiutuvaan energiaan on lisääntynyt Venäjän johdossa viime vuosina. Tavoitteeksi on muun muassa asetettu, että 4,5 % kaikesta sähköntuotannosta tapahtuisi uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Venäjällä on paljon potentiaalia kaikkien uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Maassa on järjestelmä, joka yhdistää noin 70 paikallista energiajärjestelmää mahdollistaen sähkönjakelun valtakunnallisessa verkossa. Maataloustuotteista tehdyllä biokaasulla olisi potentiaalia vastata noin 0,015 % maan kaasun tuotannosta. 250 miljoonaa tonnia orgaanista jätettä maataloudesta vuosittain 50 miljoona tonnia orgaanista jätettä kotitalouksista

25 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Markkinoille pääsyä tukevia toimijoita Vuonna 2012 sovittiin valtiotasolla Suomen ja Venäjän yhteistyöstä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden saralla. Yhteistyösopimuksen pohjalta sai alkunsa Suomalais- venäläinen Energiaklubi ry, joka toimii yhteistyöelimenä suomalaisten yritysten ja Venäjän Energiaviraston välillä. Suomalais- venäläinen Kauppakamari tarjoaa kaikenlaisille yrityksille energia- alalla kansainvälistymispalveluita, joiden tarkoituksena on lisätä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla.

26 NS. VIHREÄ ENERGIA EI OLE KEHITTYNYT JUURI OLLENKAAN. HAASTEENA PERINTEISTEN ENERGIALÄHTEIDEN HELPPO JA SUHTEELLISEN HALPA SAATAVUUS.

27 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET JÄTEHUOLTO TOP 4 MAHDOLLISUUDET 1 Jätekeruun ja käsittelyn prosessisuunnittelu 2 Kokonaisvaltaiset jätehuoltosuunnitelmat 3 Jätekuljetuskalusto ja logistiikka 4 Jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö

28 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Taustatietoa jätteen syntymisestä Pietarissa Pietari tuottaa noin 4 milj. tonnia jätettä vuosittain: Kotitalousjätettä 1,5 milj. tonnia; Yritysjätettä 1 milj. tonnia (käytännössä luku suurempi, sillä vain 20 % yrityksistä raportoi); Rakennusjätettä 1,5 milj. tonnia (käytännössä luku lähenee 3 milj. tonnia). Erityisesti teollisuusjätettä syntyy Venäjällä valtava määrä: keskimäärin 3 miljardia tonnia vuodessa, mikä on 75 % koko jätteen määrästä. Pietarissa jätettä tuotetaan 232 kg asukasta kohden (vertailuna Suomessa 488 kg asukasta kohden). Reilu 70 % jätteestä päätyy kaatopaikoille. Venäjällä kokonaisuudessaan kaatopaikalle päätyy % jätteistä (vertailuna Suomessa vastaava luku oli vuonna 2012 noin 64%). Suuri osa kaatopaikoista on ylitäytettyjä ja niiden päivittämiselle olisi tarvetta. Pietarissa suurin osa jätteistä sijoitetaan kaupungin omistamille jätepoligoneille. Toisaalta löytyy myös esimerkkejä yksityispoligoneista, jotka ovat paljon pienempiä (alle 1000 tuhatta vs tuhatta tonnia jätettä).

29 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Tietoa jätehuollosta Pietarissa Venäjän jätteenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö pyrkii pääasiassa vain ympäristön kannalta myrkyllisten jätteiden sääntelyyn, toissijaisen jätteen käsittelystä taas ei käytännössä ole lainsäädäntöä. Muutoksia valtiolliseen jätehuoltolainsäädäntöön odotetaan parhaillaan. Vasta vuonna 2010 Pietarissa ruvettiin systemaattisesti keräämään vaarallisia jäteaineita kaupungissa kiertävien Ekomobiilien (eko-auto) avulla. Laillisia kaatopaikkoja on murto-osa siitä mitä laittomia. SUURIN OSA YRITYKSISTÄ TOIMII: Jätteen keruussa (yli 200 yritystä kerää paperia, sähkötuotteita, polymeerejä yms.), Muutama kymmenen materiaalien kierrätyksessä (mm. lopputuotteiden valmistus kierrätetystä tavarasta) Vain pari julkista yritystä (Spetstrans 1 ja Spetstrans 6) jätelogistiikassa (jäteastioiden keruu kaupungissa, vienti loppusijoitukseen)

30 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Kierrättäminen Kierrätystä ei juuri tapahdu, sillä sitä ei vaadita lainsäädännössä; julkinen tietämys kierrätyksestä on huonoa eikä kierrätyksen mahdollistavaa välineistöä ole. Kokonaisjätteestä kierrätetään eri arvioiden mukaan 3-8 %. Kierrätettäviä materiaaleja ovat lähinnä muun muassa nestemäiset jätteet, metalliromu, lasimurska sekä teräs- kemian- ja rakennusalan jätteet. Lajiteltuja jätteen keruumahdollisuuksia ei juurikaan luoda kotitalouksille, vaan kaikki kotona syntynyt jäte viedään samassa pussissa yhteen jätteenkeruuastiaan. Pietarissa on kaksi kompostointilaitosta, joiden lopputuotos on kuitenkin vietävä kaatopaikalle sen huonolaatuisuuden vuoksi. VTT:n EcoGrad hankkeen kyselyn mukaan pietarilaiset pitävät jäte- ja kierrätysratkaisuja hyvin ajankohtaisena ja tärkeänä asiana.

31 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Liiketoimintamahdollisuudet jätehuollon alalla Pietarin väkiluku kasvaa ja elämäntaso paranee tästä johtuen kasvaa myös jätteen määrä. Kasvun ennustetaan tapahtuvan ennen kaikkea jätteiden keruussa, kierrätyksessä ja käsittelyssä. Jätteen lajittelu ja nimenomaan lajiteltu jätteen keruu on hyvin kehittymätöntä Pietarissa. Ala on ehdottomasti mielenkiintoisin mahdollisuus ulkomaalaisyritykselle (joilla on logistiikka- ja organisointitaitoa sekä kokemusta). Venäjän jäte- ja jätevedenkäsittelymarkkinoilla toimimiseen kannattavasti vaaditaan usein suurta volyymiä. Liiketoiminta vaatii oman hankintajärjestelmän luomisen. Haasteena ovat suuret kuljetusetäisyydet.

32 SUOMALAISTEN YRITYSTEN JÄTTEEN KERUUN, KIERRÄTYKSEN JA KÄSITTELYN OSAAMINEN SEKÄ ORGANISOINTIKOKEMUS TULISI KONSEPTOIDA VENÄJÄN MARKKINOILLE.

33 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖPALVELUT TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Asiantuntijapalvelut 2 Laboratorio- ja analyysipalvelut 2 Maaperän puhdistaminen

34 PIETARIN MARKKINAT YMPÄRISTÖPALVELUT Pietarin ympäristöpalvelumarkkinat on jaettu tässä seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Operatiiviset ympäristöpalvelut Palvelut, jotka liittyvät suoranaisesti esimerkiksi alueiden siivoamiseen, eri jätteiden keräämiseen ja viemiseen loppusijoituspaikoille 2. Laboratorio- ja analyysipalvelut Kokeiden, testien ja muiden laboratorioanalyysien tekeminen 3. Yritysten ympäristökonsultointi ja projektihallintapalvelut, esim: Juridiset palvelut Vakuutuspalvelut Auditointipalvelut Hyväksyttämisprosessikonsultointi valtion tutkimuslaitoksissa (lupaviranomaiset) Projektidokumentaation ympäristöosioiden kartoitus ja asiakirjojen laatiminen Ympäristömaksujen suunnittelu ja toteutus Ympäristöpalvelujen tarjoaminen on varsin paikallista liiketoimintaa, jonka piirissä toimii jo paljon yrityksiä.

35 PIETARIN MARKKINAT YMPÄRISTÖPALVELUT Maaperän puhdistaminen Maaperän puhdistamiselle on tunnistettavissa paljon tarvetta: Teollisuusalueiden puhdistaminen asuin- ja liikekäyttöön: Pietari on vuosisatojen ajan ollut suuri teollisuuskeskus, viime vuosikymmenten aikana monet isot yritykset ovat siirtyneet pois keskustan läheisyydestä. Entisten kaatopaikkojen ja jätemaiden kunnostus Laboratorio- ja analyysipalvelut Venäjällä on tarjolla laadukkaita laboratorio- ja analyysipalveluita paikallisten toimijoiden tuottamana. Joissain tapauksissa ulkomaista ja puolueetonta toimijaa voidaan kuitenkin pitää luotettavampana ja rooli markkinoilla voi liittyä tähän statukseen.

36 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET RAKENTAMISEN RATKAISUT TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Energiatehokkuuden kokonaisratkaisut 2 Lämmön talteenoton ratkaisut 3 Puhtaan sisäilman ratkaisut

37 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Tietoa Pietarin rakentamisen markkinoista Pietarin rakennusala on kaupungin tärkeimpiä talouden kulmakiviä, joka on kasvanut huimasti viime vuosina. Asuinneliömetrejä nousee vuosittain noin 3 miljoonaa m 2 ja rakennustyömaita on yhtä paljon suunnitteilla. Lisäksi Pietarissa rakennetaan toimisto-, varasto- ja kauppatiloja yhteensä yli 1 milj. m 2 vuosittain (reilun 2 miljoonan m 2 :n jo olemassa olevien lisäksi). Teollisuusrakentaminen on asuin- ja kauppa-/ toimistotilojen lukuihin verrattuna maltillista, vaikka uusia tehtaita nouseekin koko ajan (esim. autotehtaat Ford, Nissan, Toyota). Tähän vaikuttaa muun muassa paikallisuuteen kannustava lainsäädäntö. KESKEISIMPIÄ YRITYKSIÄ: GDSK LenSpetSmu L1 Megalit TsDS YIT Melko pienellä osuudella NCC,SRV ja Lemminkäinen ympäristöystävällisyyden edelläkävijöitä

38 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Ympäristöystävällisen rakentamisen haasteet Ympäristöystävällinen rakentaminen tunnetaan Pietarissa lähinnä paperilla käytännössä kohteita, jotka olisivat luokiteltu esim. LEED:in tai BREEAM:in (kansainväliset vihreät rakennusstandardit) mukaan ei juuri ole, sillä markkinat vetävät muutenkin hyvin. Rakennusalan markkinoille pääsy on haastavaa ja edellyttää yrityskontaktien lisäksi hyviä viranomaissuhteita. Asumiseen ja rakentamiseen kytkeytyy lainsäädännöllisiä, poliittisia, hallinnollisia sekä lupa- ja hankintakäytäntöihin liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi alan liiketoiminta on säännellympää ja vahvemmin viranomaisten ohjauksessa kuin monella muulla toimialalla. Rakennusalan markkinat ovat Pietarissa keskittyneet. Pk-yrityksen on vaikea saada markkinoilta jalansijaa.

39 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Liiketoimintamahdollisuudet Premium ja upper-premium kohteet (mukaan lukien asuinrakennukset, hotellit ja toimistot) huolehtivat jo ympäristöystävällisistä ratkaisuista käytännön tasolla. Hyvä ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja puhdas käyttövesi ovat näille kohteille tärkeitä myyntiargumentteja. Näissä kohteissa kysyntää on tunnistettu erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Työmaat ja rakennusalueet kokonaisuudessaan (työn organisointi, sisäinen logistiikka, turvallisuus, johtaminen ym.) Energia ja ilmasto (energiaa säästävät ratkaisut, ilmastoa parantavat ratkaisut, kulutuksen seuranta ja kontrollointimenetelmät) Materiaalit ja resurssit (rakennustehokkaiden materiaalien käyttö, tarpeiden mitoitus, täsmälliset upon-need ratkaisut) Sisäilma ja vesi (ilmankierto, ilmanvaihto, ilman laatu, veden laatu, veden kulutuksen vähentäminen, mittarointi ym.) Muut tärkeät innovaatiot mm. arkkitehtuuri, alueiden suunnittelu, asuinympäristön mukavuus ja LVISA. (jotka parantavat, helpottavat ja tehostavat asuinneliöiden käyttöä niin taloyhtiöiden kuin loppukäyttäjienkin kannalta)

40 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Yhteistyötä tukevat tahot ja hankkeet Käynnissä VTT:n ja RYM:n tutkimus- ja testausyhteishanke Pietarin rakennuskomitean kanssa, tavoitteena kehittää muun muassa energiatehokkuusnormisto; tuki energiatehokkaan rakentamisen korttelisaneeraushankkeelle.

41 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET YKSITYINEN VS. JULKINEN SEKTORI Useita vaihtoehtoja tehdä liiketoimintaa, ei edellytä tytäryhtiötä. 01 Yritykset 02 Julkinen sektori Julkinen sektori ostajana Merkittävä ostaja ja ympäristötietoisuuden kasvaessa rooli vahvistuu yhä Julkisessa hankinnassa hyvä olla venäläinen tarjoaja Tärkeää kontaktoida viranomaisia, hyvä suhteet (kumppaneiden kautta)

42 OSA 3 TOIMIMINEN PIETARIN MARKKINOILLA OSA 3

43 ULKOMAALAISTEN YRITYSTEN VAHVUUDET PIETARIN MARKKINOILLA Ulkomaisten yritysten liiketoiminnallisia etuja paikallisiin yrityksiin verrattuna ovat tyypillisesti: luotettavuus auktoriteetti (nimi tai brändi markkinoilla) ammattitaito kansainvälinen kokemus länsimainen johtamistapa kehittynyt teknologia kustannustehokkaat ratkaisut hankkeiden viimeistelykokemus (pyrkimys ja taito viedä projektit loppuun). Ympäristövastuullinen kansainvälinen liiketoiminta (ulkomaiset yritykset) toimii esimerkkinä (benchmark) venäläisyrityksille ja viranomaisille painostaen näitä myös siirtymään vihreiden ja ympäristönsuojelun kannalta nykyaikaisten ja kustannustehokkaiden teknologioiden (vihreän liiketoiminnan) käyttäjiksi.

44 SUOMALAISTEN YRITYSTEN ERITYISPIIRTEET PIETARIN MARKKINOILLA Vahvuudet Suomalaisia tuotteita ja palveluita pidetään perinteisesti korkealaatuisina ja ympäristöystävällisinä. Pietarin markkinoiden maantieteellinen läheisyys on selkeä suomalaisten yritysten etu, luo erityisen hyvät olosuhteet läheiselle yhteistyölle ja kokemuksen vaihdolle. Suomalainen liiketoiminta on hyvin edustettuna Pietarissa (esimerkiksi lobbaustahot ja edistämisorganisaatiot). Suomalaisilla on pitkäaikainen kokemus venäjänkaupasta ja hyvä maine Venäjän markkinoilla. Heikkoudet Suomalaisyritysten tulisi olla aktiivisempia toimintansa kehittämisessä (esimerkiksi markkina- ja maariskien hyväksyminen), näkyvyydessä yms. Samoin yritysten on hyvä perehtyä paremmin paikallisiin liiketoiminnan pelisääntöihin sekä lainsäädäntöön, vaikka ne eivät olekaan yhtä pysyviä ja vakiintuneita kuin Euroopassa.

45 VENÄJÄN MARKKINOIDEN SWOT Vahvuudet Erikoisosaaminen Positiivinen kokemus (Suomen luonto ja ympäristö, jota venäläiset rehellisesti ihailevat) Läheisyys muihin maihin nähden Hyvät historialliset ja poliittiset suhteet Venäjään Made in Finland Mahdollisuudet Muutosten ennakointi Mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännön muutoksiin yhteistyön kautta valtion tasolla (useita ympäristökomissioita yms.) Suomalaisten suuryritysten kasvunäkymät Venäjän markkinoilla Venäjän vihertyminen pitkällä jänteellä ja sieltä muodostuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet Heikkoudet Hinta (euro vs. rupla - kurssi) Joustavuuden puute Suomalaiset yritykset eivät hyväksy markkinan pelisääntöjä Suomalaisten yritysten matala riskisietokyky Ei haluta ymmärtää ja kokeilla Venäjää Ympäristönsuojelutoimenpiteitä rahoitetaan Venäjällä vähän tai ei ollenkaan ympäristö ei kuulu eri tason budjettien kärkiteemoihin Riskit Venäjän sisäinen politiikka ja lainsäädäntö Paikallismarkkinoiden vaihtelevat pelisäännöt Venäjän taloudellinen epävakaus Venäjän geopoliittinen ja kansainvälinen taloudellinen eristäminen (Krimin tilanne ja kv - sanktiot) Suomalaisen laadun heikentyminen pitkällä tähtäimellä

46 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KUMPPANIT JA SUHTEET Erittäin vahva paikallinen (venäläinen) yhteistyökumppani Hyvät sidosryhmäsuhteet Suhteet Viranomaisiin päätöksenteon kaikilla tasoilla Venäläisten ympäristöorganisaatioiden edustajiin Pietarin markkinoilla jo toimiviin suomalaisiin yrityksiin HENKILÖSTÖ Henkilöstö, jolla on kokemusta niin ulkomailla työskentelystä kuin Venäjälläkin, koska täytyy: ymmärtää, mitä venäläisten tilaajien (asiakkaiden) ja viranomaisten mentaliteetti sekä ulkomaistoimijoiden realiteetit ovat perehtyä paikallisen lainsäädännön erityispiirteisiin, jotka eroavat länsimaisesta KNOW- HOW + KNOW- WHO = DOING SUCCESSFUL BUSINESS IN RUSSIA

47 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET MYYNTI JA MARKKINOINTI Tuotteiden ja palveluiden laatu ja hinnoittelu (hinta- laatu suhde oltava kohdallaan) Kohderyhmän mukaan räätälöity PR- toiminta Markkinointiaineiston muokkaaminen venäläisille markkinoille, esim. verkkosivut ja esitteet Hyvin aktiivinen myyntityö; nyt suomalaiset yritykset eivät yleensä näy niin aktiivisesti kuin muut ulkomaiset yritykset MUITA HUOMIOITA Suomalaisen yrityksen on tärkeää muodostaa oma kantansa venäläiselle kaupankäynnille tyypilliseen voiteluun. KNOW- HOW + KNOW- WHO = DOING SUCCESSFUL BUSINESS IN RUSSIA

48 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON HAASTEET - LAINSÄÄDÄNTÖ Monimutkainen ja osin ristiriitainen ympäristölainsäädäntö on taakka ja este, joka vaikeuttaa ympäristöliiketoimintaa Venäjällä ja Pietarissa (ei pelkästään ulkomaisyrityksille vaan kaikille). Pietarilaiset asiantuntijat nostavat esille muun muassa seuraavia ongelmia: Jatkuvasti muuttuvat ympäristöön liittyvät säädökset (yritysten vaikeaa ennakoida ja valmistautua, kehityksen suunnittelu ja budjetointi vaikeutuvat huomattavasti) Lain ja säädösten soveltamisen vaikeus ja epäselvyys Jatkuva pelisääntöjen muuttuminen ympäristömarkkinoilla Täytäntöönpano ristiriitaista ja osin satunnaista (asiaa hoitavan viranomaisen mieltymykset ratkaisevat) Ympäristölainsäädäntö eroaa lähtökohdiltaan länsimaisesta

49 MITEN PIETARIN MARKKINOILLE? OSA 4

50 KOUVOLALAISTEN YRITYSTEN VIENTISTRATEGIAT Suomi Venäjä Kouvolalainen ympäristöalan yritys Oma vienti Loppuasiakas Suora vienti Välikäsi Välikäsi Toinen suomalainen yritys Epäsuora vienti

51 ETABLOITUMINEN PIETARIN MARKKINOILLE Agentuurin eli kaupallisen edustajan käyttäminen on kevyin etabloitumismuoto ja myös etabloitumiskustannukset ovat tässä pienimmät. Kaupallinen edustaja markkinoi yrityksen tuotteita ja palveluita Venäjällä. Yrityksen ei tarvitse perustaa omaa juridista yksikköään maahan ja näin ollen sen riskit ovat myös pieniä. Lisensointi ja sopimusvalmistus tarjoaa mahdollisuuden etabloitua Venäjälle ilman juridista yksikköä tai tytäryhtiötä. Sopimusvalmistuksessa venäläinen yritys valmistaa tuotteita tilaajan ehtojen ja spesifikaation mukaisesti. Tilaaja itse vastaa tuotteen markkinoinnista ja myynnistä. Lisenssivalmistuksessa lisenssinantaja antaa tuotteen tai palvelun valmistuslisenssioikeuden lisäksi markkinoinnin ja jakelun venäläiselle kumppanilleen. Tytäryhtiön perustaminen on raskain etabloitumisen muoto ja vaatii yritykseltä eniten investointeja. Samalla yrityksen riskit myös kasvavat. Tytäryhtiön perustaminen antaa parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen Venäjän markkinoilla. Yrityksellä on suora kontaktipinta asiakkaisiin ja se saa muihin vaihtoehtoihin verrattuna parhaiten markkinatietoa.

52 PIETARIN MARKKINOILLE EDELLYTYKSET A. KONTAKTIT VENÄJÄLLÄ Henkilökohtaiset kontaktit tärkeitä Venäläiset ostajat pitävät keskinäistä luottamusta tärkeänä. Tämä on helpompi saavuttaa jatkuvaluonteisessa kaupankäynnissä, kertatoimituksissa luottamusta ei ole valmiina. Paikallinen agentti tai myyntihenkilö Pietarissa keskeistä. B. VERKOSTOT KOTIMAASSA Pk- yritykset toimivat usein usein suuremman suomalaisen yrityksen alihankkijana tai osana suomalaista laajempaa konsortiota. Oikeanlainen yritys- ja osaamiskombinaatio. Vientirenkaat Verkosto on se taikasana. Jokaisella toimialalla on ne tietyt toimijat, jotka pitäisi tuntea ja vientirenkaat tukevat tätä. Isojen firmojen kautta on turvallisempaa käydä kauppaa.

53 PIETARIN MARKKINOILLE TARVITTAVA TUKI Mitä yritykset tarvitsevat viennin tueksi.. 1. VIENTIRENKAAT JA KONTAKTOINTIMATKAT Kontaktien luominen Venäjälle. Yhteistyörakenteiden luominen vientiin. Tukea kumppaneiden ja asiakkaiden löytämiseksi ja näiden kanssa toimimiseksi. 2. KOULUTUKSET JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tarvitaan tietoa ihan perusasioista alkaen. Logistiikkaan liittyvää koulutusta: kansainvälinen oikeus, normit vs. käytännöt. Kokemuksiin perustuvaa tietoa todellisista käytännöistä. 3. YHTEINEN MARKKINOINTI Tuotteita ja palveluita pitäisi pystyä tuomaan paremmin esiin, tuotetiedon jakaminen. Seudun yritysten yhteiset markkinointitoimet. Saman alan yritystietojen etsiminen ja yritysten edustajien tapaamisten järjestäminen. RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ 1. Onko Kouvola yksinään riittävän laaja alue vientiyhteistyön kehittämiseksi? Tarvitaanko laajempaa yhteistyötä? 2. Mitkä toimialat tai palvelualueet ovat potentiaalisimpia Kouvolan näkökulmasta? Mitkä nämä ovat viennin näkökulmasta?

54 SEUDULLISET CLEANTECHIN VIENTIALLIANSSIT MIKÄ ON VIENTIALLIANSSI? MITÄ PERUSTAMINEN EDELLYTTÄÄ? Vientiallianssi on seudun yritysten yhteinen, sopimuspohjainen vientiprojekti Allianssiin voi kuulua 4-7 yritystä, joiden tuotteet ja toiminta täydentävät toisiaan. Allianssin vetovastuu on yhdellä yrityksellä, mutta koordinaatiosta ja tuesta voisi vastata Kinno. Tarvitaan veturiyritys, jolla riittävä kiinnostus ja voimavarat 4-7 sitoutunutta yritystä, joiden tuote- ja asiakasportfolio tai jakelukanavat täydentävät toisiaan oikealla tavalla. Vähintään osalla yrityksiä tulee olla aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimisesta. MIKSI VIENTIALLIANSSI? Kustannustehokas tapa mennä uusille markkinoille Vähentää yksittäisen yrityksen riskiä Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan Mahdollisuus päästä kiinni isompiin asiakkuuksiin ja mahdollisuuksiin

55 KOLMEN TASON TOIMENPITEET 3 SEUDULLISET CLEANTECHIN VIENTIALLIANSSIT Allianssi 1 Allianssi 2 Allianssi 3 2 VENÄJÄN MARKKINOINTI Vientimatkat Yhteismarkkinointi Markkinoinnin tuki MIKSI VIENTIALLIANSSI? 1 MARKKINATIETO JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Markkinatietoa Venäjä- osaaminen Vientiosaaminen

56

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS

TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS Ympäristöalan viennin rahoitus- ja liiketoimintamallit (FENEX) TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS Baltian maiden, Venäjän ja Ukrainan vesi-, jäte- ja energiasektorin investointitarpeet ja niiden rahoitusmekanismit,

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN Intermediary

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin

Peittoo 2025. vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Peittoo 2025 vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin Selvitys toteutettiin osana Peittoon kierrätyspuisto hanketta, jota rahoittavat Satakunnan ELYkeskus EAKR-tuella sekä Porin kaupunki.

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Toukokuu 2007

Lisätiedot

Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista. Loppuraportti

Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista. Loppuraportti Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 15/2011 mari hjelt päivi luoma paula tommila anu vaahtera Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 sisällys Uponor lyhyesti... 2 Vuosi 2010 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Strategia ja toimintaympäristö... 9 Katsaus toimintaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA

YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA Pirita Mikkanen, Ylva Gilbert, Jussi Nikula ja Juha Vanhanen, Gaia Consulting Oy Harri Laurikka ja Juha Ollikainen GreenStream Network Oy 1

Lisätiedot