TURVAOPAS Kokkolan Satama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVAOPAS www.portofkokkola.fi Kokkolan Satama"

Transkriptio

1 TURVAOPAS Kokkolan Satama

2 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut Toimittajan velvollisuudet ja vastuut Yleiset järjestysohjeet Vartiointi - Kulunvalvonta - Liikenne - Raideliikenne - Valokuvaaminen ja videointi - Matkapuhelimet - Tupakointi ja avotulen teko - Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet - Huumaavat aineet Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä - Työlupajärjestelmä - Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot - Rakennustyömaa - Työskentelyalueiden merkitseminen.. ja rajaaminen Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen - Öljyvahingot - Jätehuolto Kartat Alueen lajitteluohje Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinkotilanteissa - toiminta kaasuonnettomuustilanteessa - Yleinen vaaramerkki - Kokeilumerkki Toiminta suuronnettomuuden varalle Toiminta kaasuvaaratilanteessa

3 Turvaopas Kokkolan Satama 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA HÄTÄNUMERO 112 Palohälytys Suuronnettomuushälytys Sairaankuljetusauto Poliisi Satamavalvojat Päivystävä pelastusviranomainen Meripelastuskeskus Myrkytystiedotuskeskus, Hki , VR Transpoint Kokkolan Junatoimisto Port Tower Satama-alueen yritykset: Liikelaitos Kokkolan Satama Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A.Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Turvaopas Kokkolan Satama Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle Tämä opas sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita kaikkien satama-alueella työskentelevien on noudatettava. Ohjeet ja määräykset perustuvat Kokkolan Sataman satamajärjestykseen ja satamatoimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriö 2/2006 valmiusohje Raideliikenteen turvallisuuslupa /2012 Pelastuslaki 468/2003 Turvatoimilaki (ISPS) 485/2004 Työturvallisuuslaki 738/2002 Vaaralliset aineet 251/2005 Öljyvahinkojen torjunta 1673/2009 Satamajärjestys Kaupunginvaltuuston / hyväksymä Turvaopas on tarkoitettu kaikkien satama-alueella työskentelevien käyttöön. Toimittajan on huolehdittava siitä, että oma henkilöstö ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstö tuntee tämän ohjeen ja noudattaa sitä työssään. Velvollisuudet ja vastuut Toimijan velvollisuudet ja vastuut Toimijan tulee noudattaa sopimuksien velvoitteita ja vastuita sekä satama-alueen turvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä vastata lakien ja asetusten noudattamisesta. Toimijan on perehdytettävä henkilöstönsä sataman turvaohjeisiin. Satama-alueella työskentely edellyttää jokaiselta työtehtävän vaatimaa ammattitaitoa ja turvallisuuden hallintaa. Satama antaa alueella sijaitsevien toimijoiden avainhenkilöstölle turvaopaskoulutuksen, jotta he voivat omassa organisaatiossa antaa koulutuksen omalle henkilöstölle. Toimija vastaa omien materiaalien ja työvälineiden asianmukaisesta säilytyksestä tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Toimija vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä työkohteessaan. Poikkeavista tilanteista (vahinko- ja vaaratilanteet, järjestyshäiriöt) tulee välittömästi ilmoittaa Kokkolan Satamalle. Välittömästi töiden valmistuttua toimittajan tulee: poistaa työpaikalta kaikki välineet ja tarvikkeet, asennusjätteet, tilapäiset rakennelmat ja telineet huolehtia työskentely alueen siivouksesta ja puhdistamisesta ilmoittaa työn valmistumisesta työn tilaajalle palauttaa kaikki annetut kulunvalvonta-avaimet

5 Turvaopas Kokkolan Satama 5 Sataman alueella olevien satamarakenteiden, teknisten laitteiden ja rakennuksissa havaituista käytönaikaisista vioista ja puutteista tulee laitteen käyttäjän aina ilmoittaa Kokkolan Sataman huoltopäivystykseen puhelinnumero Satamalaitteiden ja rakenteiden korjaaminen tehdään aina sataman toimesta ja käyttäjät saavat korjata omatoimisesti laitteita vain, kun Kokkolan Satama on siihen erikseen antanut luvan ja koulutuksen. Muista kuin käytönaikaisista vioista tulee toimijan ilmoittaa Kokkolan Satamalle PDS -järjestelmän kautta. Mikäli yrityksellä/henkilöllä ei ole tunnuksia PDS -järjestelmän käyttöön, tehdään ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen Yleiset järjestysohjeet Vartiointi Alue on aidattu ja vartioitu. Valvonta tapahtuu mm. kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien avulla sekä kiertävän vartijan toimesta. Alueella toimivat yritykset sekä toimijat ovat velvollisia huolehtimaan käytössään olevien tilojensa lukitsemisesta. Kulunvalvonta Liikkuminen alueella on luvanvaraista. Alueelle pääsee voimassa olevalla kulkuluvalla. Jokaisen toimijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillään on voimassa oleva kulkulupa. Kulkuluvat annetaan Port Towerista. Vieraista tehdään vierailuilmoitus Port Toweriin mikäli vieras tarvitsee kulkuluvan. Muussa tapauksessa vierailun isäntä noutaa vieraat portilta ja vastaa heidän liikkumisesta satamaalueella. Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sataman turvallisuusohjeisiin. Liikenne Satama-alueella noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä sekä sataman erikseen antamia ohjeita. Ajoreittien ulkopuolella (mm.laiturit/kentät) on ajoneuvoissa pidettävä hätävilkut tai vilkkuva keltainen valo päällä. Laitureilla ja kentillä ajaminen tapahtuu omalla vastuulla ja niillä ajamista pitää vältellä. Näillä alueilla on työkoneita töissä, joita muun liikenteen tulee varoa. Alueella liikuttaessa on otettava huomioon ahtaus- ja korjaustyöt sekä alueella olevat putkisillat, vesi-, viemäri- ym. verkostot. Mikäli olet epävarma käytettävistä ajoreiteistä tulee ne varmistaa tapauskohtaisesti Kokkolan Satamalta. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Ajoneuvolla ajaminen satama-alueella on sallittu ainoastaan nimettyjä teitä pitkin (kartat sivuilla 8 9). Raideliikenne Kokkolan Satama vastaa kaikesta kunnossapidosta ja ratatöistä mitä Kokkolan Sataman hallinnoimilla raiteilla tai niiden läheisyydessä tapahtuu. Kaikkiin raiteilla tapahtuviin kun-

6 6 Turvaopas Kokkolan Satama nossapitotöihin tai raiteiden läheisyydessä tapahtuviin töihin, jotka saattavat häiritä raideliikennettä tarvitaan Kokkolan Sataman lupa. Varovaisuutta tulee noudattaa aina. Pysäköinti on kielletty sekä junaraiteilla että nosturiraiteilla. Kun pysäköidään laiturialueelle on varmistettava että nosturit ja junat pystyvät vapaasti liikkumaan. Valokuvaaminen ja videointi Valokuvaaminen ja videointi ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntää Kokkolan Satama. Matkapuhelimet Matkapuhelinten käyttö on kielletty matkapuhelinten kieltomerkillä merkityissä tiloissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta. Matkapuhelimen käyttöä varten ajoneuvo tulee pysäyttää turvalliseen paikkaan, missä ei ole häiriöksi muulle liikenteelle. Tupakointi ja avotulen teko Palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla, öljylaiturilla ja IMO-alueella on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista. Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueella työskenneltäessä ja liikkuessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta ja suojakypärää. Hengityssuojaimia, kasvo- ja silmäsuojaimia on käytettävä niiltä osin kuin turvaohjekilvissä alueen eri tiloissa määritellään. Vierailijoiden suojavarusteista vastaa isäntä. Huomioi myös räjähdysvaarallisen tilan vaatimukset. Huumaavat aineet Päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty satama-alueella. Tätä määräystä rikkonut poistetaan satama-alueelta ja poistamisesta ilmoitetaan henkilön työnantajalle ja poliisille. Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä Työskentely satama-alueella edellyttää voimassaolevaa työturvallisuuskorttia ja toimijan turvaopas perehdytystä. Työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta vastaa työnantaja. Ennen työn aloitusta: ilmoittaudu aina kohteen käytöstä vastaaville henkilöille varmista, että sinulla on tarvittavat työluvat tutustu aluetta, osastoa ja työtehtävää koskeviin turvallisuusohjeisiin selvitä kohteen kemikaalien vaarat ja työympäristöön liittyvät muut vaaratekijät

7 Turvaopas Kokkolan Satama 7 selvitä ensiapu- ja suojavälineiden sekä poistumisteiden ja kokoontumispaikkojen sijainti. Löytyvät alueen kartasta. tarvittaessa työskentely alue tulee eristää puomeilla ja lippusiimoilla. Työkohteen puhdistus kuuluu osana työhön. Varmista työn tai työpäivän päätyttyä, että kulkutiet ovat avoinna ja työkohteesi jää turvalliseksi. Toimijan vastuulla on työn jälkien siivoaminen. Työlupajärjestelmä Kokkolan Satamassa on käytössä työlupajärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan työn suorittajan sekä työkohteen turvallisuus työn aikana ja sen jälkeen mm. raiteilla tapahtuva kunnossapito. Kaikille tehtäville kunnossapitotöille on oltava lupa Kokkolan Satamalta. Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot Palavien ja muiden vaarallisten aineiden säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näille tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Huomioi, että työkohteessa voi olla myös muita erikoistyölupia. Tarkista laiturien kantavuus ennen kuin tuot nosturin laituri-alueelle. Nosturin käytölle tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Rakennustyömaa Työmaan turvajärjestelyistä sovitaan sopimusta tehtäessä. Työskentelyalueiden merkitseminen ja rajaaminen Kokkolan Sataman alueella tapahtuvassa työskentelyssä operaattori, rakennusurakoitsija tai jokin muu taho voi rajata työskentelyalueen turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Alueen rajaamisesta tulee sopia Kokkolan Sataman edustajan kanssa etukäteen. Rajatun alueen merkkien poistamisesta vastaa se taho, joka on huolehtinut alueen rajauksesta, muut eivät saa poistaa merkintöjä. Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen Ympäristövahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle. Öljypäästöt mereen Öljypäästöistä mereen ilmoitetaan Kokkolan Satamalle. Jätehuolto Satama-alueella syntyvät jätteet käsitellään ja lajitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti ks. liite. Rakennustyömaan jätehuollosta vastaa pääurakoitsija urakkasopimuksen mukaisesti. Jäteastiat on merkitty jätteen mukaisin tunnuksin. Kukin jätelaji tulee laittaa omaan merkittyyn astiaan.

8 SAHARAN 8 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SATAMA Syväsatama ja Hopeakiven satama N 1. Hopeakiven laituri 1 2. Hopeakiven laituri 2 3. Varasto nro 1 4. Varasto nro 2 5. Varasto nro 3 6. Varasto nro 4 7. Öljylaituri 7 8. Bolidenin laituri 8 9. Syvälaituri 9, 11m 10. Syvälaituri 10, 13m 11. Syvälaituri 11, 13m 12. Syvälaituri 12, 13m 13. Sinkkivarasto 14. Varasto nro Sprinklerijärjestelmän pumppurakennus 16. Junanvaunun kaatolaite ja terminaali (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Varasto nro 5 VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 KANTASATAMA S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE SYVÄSATAMA S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Turvaopas Kokkolan Satama 9 KOKKOLAN SATAMA Kantasatama 5 N 1. Rantalaituri 1 2. Rantalaituri 2 3. Pakkahuoneen laituri 3 4. Jokasään terminaali (AWT) 4 5. Kemikaalilaituri 5 6. Merimieskirkko 7. Satamakonttori 8. Varasto nro 1 9. Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Imo-konttien odotusalue 16. AWT-varasto nro Tulli 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Korjaamo VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 KANTASATAMA SYVÄSATAMA KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN S1 S3 S2 P4 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SUURTEOLLISUUS- ALUEEN JÄTELAJITTELUOHJE Jätelajike Työvaihe Minne päätyy Laita/vie KP-JÄTE tarroitettuun keräysastiaan Kaatopaikalle Biojätteenkäsittely- laitokselle jatkokäsittelyyn Laita/vie ENERGIAJAE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAHVI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAPERI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie BIOJÄTE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSMETALLI tarkoitettuun keräysastiaan Laita/vie TUHOTTAVA PAPERI lukolliseen keräysastiaan Laita/vie SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUT erikseen sovittuun paikkaan Laita/vie ONGELMA- JÄTTEET merkittyihin keräilyastioihin Polttolaitokselle Uusiopahviksi Uusiopaperiksi Hyötykäyttöön Materiaali silputaan, silppu uusiopaperiksi Kierrätettäväksi/ hyötykäyttöön Ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyyn Lassila & Tikanoja Oyj:n yhteyshenkilöiden puhelinnumerot: Ongelmajätehuolto puh Muut jätelajikkeet puh

11 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Ilmoittaminen satama-alueella vahinko- tapahtuneista ja vaaratilanteesta tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilan välittömästi Kaikista tehtävä satama-alueella ilmoitus tapahtuneista esimiehelle tapaturmista ja Kokkolan ja vahingoista Satamalle. tai vaaratilanteista on välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle. Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa sattuessa Ambulanssi Ambulanssi tilataan tilataan puhelinnumerosta Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Käytä palohälytyspainiketta, Käytä jos jos et muuten et muuten voi pyytää voi apua. pyytää apua. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihkujen Selvitä sijainti. alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätä jen sijainti. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysasemalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysa terveyskeskukseen Tapaturman tai sairaskohtauksen tai keskussairaalan sattuessa ensiapuun. on paikalle kutsuttava ensiapuryhmä/ ensiaputaitoinen henkilö. Tapaturman Toiminta vahinkotilanteissa tai sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ku ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. PELASTA vaarassa olevat ihmiset. HÄLYTÄ oma organisaatio ja virka-apu. Toiminta vahinkotilanteissa YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, sulje ovet ja luukut, PELASTA vaarassa pysäytä olevat ilmastointi, ihmiset. ohjaa liikennettä, varoita vaara-alueesta. HÄLYTÄ OPASTA oma organisaatio järjestä satamaportilta ja virka-apu. opastus kohteeseen. YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat ILMOITA hälytystä tehtäessä RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, - KUKA olet - MITÄ on sulje tapahtunut ovet ja luukut, pysäytä - MISSÄ vahinko ilmastointi, on sattunut ohjaa liikennettä, varoita - ONKO ihmisiä vaara-alueesta. vaarassa tai loukkaantunut OPASTA - sovi opastuksesta apuun tulevia. - vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan 11 ILMOITA hälytystä tehtäessä - KUKA olet

12 12 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta kaasuonnettomuustilanteessa Kokkolan suurteollisuusalueella valmistetaan, varastoidaan ja käytetään erilaisia kaasuja Toiminta ja nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista aineista ammoniakki, kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu ja palavat valmistetaan, nesteet voivat varastoidaan aiheuttaa ja vaaratilanteen käytetään erilaisia kaasuja Kokkolan ja Toiminta vuodon nesteitä. sattuessa. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista Toimintaohjeet aineista sivulla ammoniakki, 14. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Yleinen vaaramerkki rikkihappo), tai nestekaasu kaasuvara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Yleinen vuodon vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen Yleinen vaaramerkki vaaramerkki sattuessa. Kts. on on yhtäjaksoinen toimintaohjeet yhtäjaksoinen minuutin takakannesta. minuutin kestävä kestävä nouseva nouseva ja laskeva ja laskeva sireeniääni. sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten jälkeen kaikkien on on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus kuukauden testaus ensimmäisenä arki maanantaisin arkitiistaina n. n. kello n kello Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Turvaopas Kokkolan Satama

14 14 Turvaopas Kokkolan Satama TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, johon liittyy radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote. Toimitaan, kuten kuultaessa yleinen vaaranmerkki kuitenkin seuraavilla poikkeuksilla: Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin (useat myrkylliset kaasut ovat ilmaa raskaampia) ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. Hengitä kostean kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua. Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

15 Turvaopas Kokkolan Satama 15

16

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA

SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA Kemin Satama Oy 05.01.2017 Versio 5 Sisällysluettelo Johdanto...1 Sataman toimintaperiaate...2 Kulkulupakäytäntö...3 Turvallisuus...4 Työturvallisuus...5 Ympäristöasiat...6

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

1. Oulun sataman yhteystietoja Oulu, Oritkarin satama Satamavalvonta ja turvayhdyspiste 24/7 0447032759 satamavalvojat@ouka.fi Satamavalvojat Oritkarin portti 0447032754 satamavalvojat@ouka.fi Satamavalvojat

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014

RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014 Sisältö I LUKU, Yleiset säännökset... 2 II LUKU, Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset... 2 III LUKU, Aluksen saapuminen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? TULIPALO SAIRASKOHTAUS ONNETTOMUUS MUU, MIKÄ? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY KEMIKAALISATAMAN TOIMINTAOHJE VOIMASSA 1.6.2016 ALKAEN. v1.1 (23.5.2016)

PORIN SATAMA OY KEMIKAALISATAMAN TOIMINTAOHJE VOIMASSA 1.6.2016 ALKAEN. v1.1 (23.5.2016) PORIN SATAMA OY KEMIKAALISATAMAN TOIMINTAOHJE VOIMASSA 1.6.2016 ALKAEN v1.1 (23.5.2016) Sisällys 1 Sataman toimintaperiaate... 4 2 Yleistä... 4 2.1 Liikkuminen ja työskentely Kemikaalisataman alueella...

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla Mukailtu lähteestä: Perttu S & Kaselitz V 2006. Parisuhdeväkivalta puheeksi opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle äitiyshuollossa

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Satamatie 17, 53900 Lappeenranta Sijainti 61 03,4 N, 28 20,0 E www.portoflappeenranta.fi, satamalaitos@lappeenranta.fi 05 616

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (direktiivin 2001/58/EC mukainen)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (direktiivin 2001/58/EC mukainen) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Tuotteen käyttö Käyttöalue ja käyttötapa Yrityksen tiedot K AGRO TOPSO Lypsäjän käsien hygieniaan

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos. OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle

Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos. OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle Yleistietoa muutoksesta Kulunvalvonnan parantamisen myötä myös kulkutunnisteet uusiutuvat: Tällä hetkellä käytössä olevat harmaat

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot