TURVAOPAS Kokkolan Satama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVAOPAS www.portofkokkola.fi Kokkolan Satama"

Transkriptio

1 TURVAOPAS Kokkolan Satama

2 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut Toimittajan velvollisuudet ja vastuut Yleiset järjestysohjeet Vartiointi - Kulunvalvonta - Liikenne - Raideliikenne - Valokuvaaminen ja videointi - Matkapuhelimet - Tupakointi ja avotulen teko - Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet - Huumaavat aineet Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä - Työlupajärjestelmä - Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot - Rakennustyömaa - Työskentelyalueiden merkitseminen.. ja rajaaminen Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen - Öljyvahingot - Jätehuolto Kartat Alueen lajitteluohje Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinkotilanteissa - toiminta kaasuonnettomuustilanteessa - Yleinen vaaramerkki - Kokeilumerkki Toiminta suuronnettomuuden varalle Toiminta kaasuvaaratilanteessa

3 Turvaopas Kokkolan Satama 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA HÄTÄNUMERO 112 Palohälytys Suuronnettomuushälytys Sairaankuljetusauto Poliisi Satamavalvojat Päivystävä pelastusviranomainen Meripelastuskeskus Myrkytystiedotuskeskus, Hki , VR Transpoint Kokkolan Junatoimisto Port Tower Satama-alueen yritykset: Liikelaitos Kokkolan Satama Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A.Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Turvaopas Kokkolan Satama Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle Tämä opas sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita kaikkien satama-alueella työskentelevien on noudatettava. Ohjeet ja määräykset perustuvat Kokkolan Sataman satamajärjestykseen ja satamatoimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriö 2/2006 valmiusohje Raideliikenteen turvallisuuslupa /2012 Pelastuslaki 468/2003 Turvatoimilaki (ISPS) 485/2004 Työturvallisuuslaki 738/2002 Vaaralliset aineet 251/2005 Öljyvahinkojen torjunta 1673/2009 Satamajärjestys Kaupunginvaltuuston / hyväksymä Turvaopas on tarkoitettu kaikkien satama-alueella työskentelevien käyttöön. Toimittajan on huolehdittava siitä, että oma henkilöstö ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstö tuntee tämän ohjeen ja noudattaa sitä työssään. Velvollisuudet ja vastuut Toimijan velvollisuudet ja vastuut Toimijan tulee noudattaa sopimuksien velvoitteita ja vastuita sekä satama-alueen turvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä vastata lakien ja asetusten noudattamisesta. Toimijan on perehdytettävä henkilöstönsä sataman turvaohjeisiin. Satama-alueella työskentely edellyttää jokaiselta työtehtävän vaatimaa ammattitaitoa ja turvallisuuden hallintaa. Satama antaa alueella sijaitsevien toimijoiden avainhenkilöstölle turvaopaskoulutuksen, jotta he voivat omassa organisaatiossa antaa koulutuksen omalle henkilöstölle. Toimija vastaa omien materiaalien ja työvälineiden asianmukaisesta säilytyksestä tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Toimija vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä työkohteessaan. Poikkeavista tilanteista (vahinko- ja vaaratilanteet, järjestyshäiriöt) tulee välittömästi ilmoittaa Kokkolan Satamalle. Välittömästi töiden valmistuttua toimittajan tulee: poistaa työpaikalta kaikki välineet ja tarvikkeet, asennusjätteet, tilapäiset rakennelmat ja telineet huolehtia työskentely alueen siivouksesta ja puhdistamisesta ilmoittaa työn valmistumisesta työn tilaajalle palauttaa kaikki annetut kulunvalvonta-avaimet

5 Turvaopas Kokkolan Satama 5 Sataman alueella olevien satamarakenteiden, teknisten laitteiden ja rakennuksissa havaituista käytönaikaisista vioista ja puutteista tulee laitteen käyttäjän aina ilmoittaa Kokkolan Sataman huoltopäivystykseen puhelinnumero Satamalaitteiden ja rakenteiden korjaaminen tehdään aina sataman toimesta ja käyttäjät saavat korjata omatoimisesti laitteita vain, kun Kokkolan Satama on siihen erikseen antanut luvan ja koulutuksen. Muista kuin käytönaikaisista vioista tulee toimijan ilmoittaa Kokkolan Satamalle PDS -järjestelmän kautta. Mikäli yrityksellä/henkilöllä ei ole tunnuksia PDS -järjestelmän käyttöön, tehdään ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen Yleiset järjestysohjeet Vartiointi Alue on aidattu ja vartioitu. Valvonta tapahtuu mm. kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien avulla sekä kiertävän vartijan toimesta. Alueella toimivat yritykset sekä toimijat ovat velvollisia huolehtimaan käytössään olevien tilojensa lukitsemisesta. Kulunvalvonta Liikkuminen alueella on luvanvaraista. Alueelle pääsee voimassa olevalla kulkuluvalla. Jokaisen toimijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillään on voimassa oleva kulkulupa. Kulkuluvat annetaan Port Towerista. Vieraista tehdään vierailuilmoitus Port Toweriin mikäli vieras tarvitsee kulkuluvan. Muussa tapauksessa vierailun isäntä noutaa vieraat portilta ja vastaa heidän liikkumisesta satamaalueella. Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sataman turvallisuusohjeisiin. Liikenne Satama-alueella noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä sekä sataman erikseen antamia ohjeita. Ajoreittien ulkopuolella (mm.laiturit/kentät) on ajoneuvoissa pidettävä hätävilkut tai vilkkuva keltainen valo päällä. Laitureilla ja kentillä ajaminen tapahtuu omalla vastuulla ja niillä ajamista pitää vältellä. Näillä alueilla on työkoneita töissä, joita muun liikenteen tulee varoa. Alueella liikuttaessa on otettava huomioon ahtaus- ja korjaustyöt sekä alueella olevat putkisillat, vesi-, viemäri- ym. verkostot. Mikäli olet epävarma käytettävistä ajoreiteistä tulee ne varmistaa tapauskohtaisesti Kokkolan Satamalta. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Ajoneuvolla ajaminen satama-alueella on sallittu ainoastaan nimettyjä teitä pitkin (kartat sivuilla 8 9). Raideliikenne Kokkolan Satama vastaa kaikesta kunnossapidosta ja ratatöistä mitä Kokkolan Sataman hallinnoimilla raiteilla tai niiden läheisyydessä tapahtuu. Kaikkiin raiteilla tapahtuviin kun-

6 6 Turvaopas Kokkolan Satama nossapitotöihin tai raiteiden läheisyydessä tapahtuviin töihin, jotka saattavat häiritä raideliikennettä tarvitaan Kokkolan Sataman lupa. Varovaisuutta tulee noudattaa aina. Pysäköinti on kielletty sekä junaraiteilla että nosturiraiteilla. Kun pysäköidään laiturialueelle on varmistettava että nosturit ja junat pystyvät vapaasti liikkumaan. Valokuvaaminen ja videointi Valokuvaaminen ja videointi ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntää Kokkolan Satama. Matkapuhelimet Matkapuhelinten käyttö on kielletty matkapuhelinten kieltomerkillä merkityissä tiloissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta. Matkapuhelimen käyttöä varten ajoneuvo tulee pysäyttää turvalliseen paikkaan, missä ei ole häiriöksi muulle liikenteelle. Tupakointi ja avotulen teko Palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla, öljylaiturilla ja IMO-alueella on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista. Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueella työskenneltäessä ja liikkuessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta ja suojakypärää. Hengityssuojaimia, kasvo- ja silmäsuojaimia on käytettävä niiltä osin kuin turvaohjekilvissä alueen eri tiloissa määritellään. Vierailijoiden suojavarusteista vastaa isäntä. Huomioi myös räjähdysvaarallisen tilan vaatimukset. Huumaavat aineet Päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty satama-alueella. Tätä määräystä rikkonut poistetaan satama-alueelta ja poistamisesta ilmoitetaan henkilön työnantajalle ja poliisille. Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä Työskentely satama-alueella edellyttää voimassaolevaa työturvallisuuskorttia ja toimijan turvaopas perehdytystä. Työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta vastaa työnantaja. Ennen työn aloitusta: ilmoittaudu aina kohteen käytöstä vastaaville henkilöille varmista, että sinulla on tarvittavat työluvat tutustu aluetta, osastoa ja työtehtävää koskeviin turvallisuusohjeisiin selvitä kohteen kemikaalien vaarat ja työympäristöön liittyvät muut vaaratekijät

7 Turvaopas Kokkolan Satama 7 selvitä ensiapu- ja suojavälineiden sekä poistumisteiden ja kokoontumispaikkojen sijainti. Löytyvät alueen kartasta. tarvittaessa työskentely alue tulee eristää puomeilla ja lippusiimoilla. Työkohteen puhdistus kuuluu osana työhön. Varmista työn tai työpäivän päätyttyä, että kulkutiet ovat avoinna ja työkohteesi jää turvalliseksi. Toimijan vastuulla on työn jälkien siivoaminen. Työlupajärjestelmä Kokkolan Satamassa on käytössä työlupajärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan työn suorittajan sekä työkohteen turvallisuus työn aikana ja sen jälkeen mm. raiteilla tapahtuva kunnossapito. Kaikille tehtäville kunnossapitotöille on oltava lupa Kokkolan Satamalta. Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot Palavien ja muiden vaarallisten aineiden säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näille tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Huomioi, että työkohteessa voi olla myös muita erikoistyölupia. Tarkista laiturien kantavuus ennen kuin tuot nosturin laituri-alueelle. Nosturin käytölle tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Rakennustyömaa Työmaan turvajärjestelyistä sovitaan sopimusta tehtäessä. Työskentelyalueiden merkitseminen ja rajaaminen Kokkolan Sataman alueella tapahtuvassa työskentelyssä operaattori, rakennusurakoitsija tai jokin muu taho voi rajata työskentelyalueen turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Alueen rajaamisesta tulee sopia Kokkolan Sataman edustajan kanssa etukäteen. Rajatun alueen merkkien poistamisesta vastaa se taho, joka on huolehtinut alueen rajauksesta, muut eivät saa poistaa merkintöjä. Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen Ympäristövahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle. Öljypäästöt mereen Öljypäästöistä mereen ilmoitetaan Kokkolan Satamalle. Jätehuolto Satama-alueella syntyvät jätteet käsitellään ja lajitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti ks. liite. Rakennustyömaan jätehuollosta vastaa pääurakoitsija urakkasopimuksen mukaisesti. Jäteastiat on merkitty jätteen mukaisin tunnuksin. Kukin jätelaji tulee laittaa omaan merkittyyn astiaan.

8 SAHARAN 8 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SATAMA Syväsatama ja Hopeakiven satama N 1. Hopeakiven laituri 1 2. Hopeakiven laituri 2 3. Varasto nro 1 4. Varasto nro 2 5. Varasto nro 3 6. Varasto nro 4 7. Öljylaituri 7 8. Bolidenin laituri 8 9. Syvälaituri 9, 11m 10. Syvälaituri 10, 13m 11. Syvälaituri 11, 13m 12. Syvälaituri 12, 13m 13. Sinkkivarasto 14. Varasto nro Sprinklerijärjestelmän pumppurakennus 16. Junanvaunun kaatolaite ja terminaali (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Varasto nro 5 VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 KANTASATAMA S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE SYVÄSATAMA S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Turvaopas Kokkolan Satama 9 KOKKOLAN SATAMA Kantasatama 5 N 1. Rantalaituri 1 2. Rantalaituri 2 3. Pakkahuoneen laituri 3 4. Jokasään terminaali (AWT) 4 5. Kemikaalilaituri 5 6. Merimieskirkko 7. Satamakonttori 8. Varasto nro 1 9. Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Imo-konttien odotusalue 16. AWT-varasto nro Tulli 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Korjaamo VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 KANTASATAMA SYVÄSATAMA KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN S1 S3 S2 P4 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SUURTEOLLISUUS- ALUEEN JÄTELAJITTELUOHJE Jätelajike Työvaihe Minne päätyy Laita/vie KP-JÄTE tarroitettuun keräysastiaan Kaatopaikalle Biojätteenkäsittely- laitokselle jatkokäsittelyyn Laita/vie ENERGIAJAE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAHVI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAPERI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie BIOJÄTE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSMETALLI tarkoitettuun keräysastiaan Laita/vie TUHOTTAVA PAPERI lukolliseen keräysastiaan Laita/vie SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUT erikseen sovittuun paikkaan Laita/vie ONGELMA- JÄTTEET merkittyihin keräilyastioihin Polttolaitokselle Uusiopahviksi Uusiopaperiksi Hyötykäyttöön Materiaali silputaan, silppu uusiopaperiksi Kierrätettäväksi/ hyötykäyttöön Ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyyn Lassila & Tikanoja Oyj:n yhteyshenkilöiden puhelinnumerot: Ongelmajätehuolto puh Muut jätelajikkeet puh

11 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Ilmoittaminen satama-alueella vahinko- tapahtuneista ja vaaratilanteesta tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilan välittömästi Kaikista tehtävä satama-alueella ilmoitus tapahtuneista esimiehelle tapaturmista ja Kokkolan ja vahingoista Satamalle. tai vaaratilanteista on välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle. Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa sattuessa Ambulanssi Ambulanssi tilataan tilataan puhelinnumerosta Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Käytä palohälytyspainiketta, Käytä jos jos et muuten et muuten voi pyytää voi apua. pyytää apua. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihkujen Selvitä sijainti. alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätä jen sijainti. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysasemalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysa terveyskeskukseen Tapaturman tai sairaskohtauksen tai keskussairaalan sattuessa ensiapuun. on paikalle kutsuttava ensiapuryhmä/ ensiaputaitoinen henkilö. Tapaturman Toiminta vahinkotilanteissa tai sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ku ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. PELASTA vaarassa olevat ihmiset. HÄLYTÄ oma organisaatio ja virka-apu. Toiminta vahinkotilanteissa YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, sulje ovet ja luukut, PELASTA vaarassa pysäytä olevat ilmastointi, ihmiset. ohjaa liikennettä, varoita vaara-alueesta. HÄLYTÄ OPASTA oma organisaatio järjestä satamaportilta ja virka-apu. opastus kohteeseen. YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat ILMOITA hälytystä tehtäessä RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, - KUKA olet - MITÄ on sulje tapahtunut ovet ja luukut, pysäytä - MISSÄ vahinko ilmastointi, on sattunut ohjaa liikennettä, varoita - ONKO ihmisiä vaara-alueesta. vaarassa tai loukkaantunut OPASTA - sovi opastuksesta apuun tulevia. - vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan 11 ILMOITA hälytystä tehtäessä - KUKA olet

12 12 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta kaasuonnettomuustilanteessa Kokkolan suurteollisuusalueella valmistetaan, varastoidaan ja käytetään erilaisia kaasuja Toiminta ja nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista aineista ammoniakki, kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu ja palavat valmistetaan, nesteet voivat varastoidaan aiheuttaa ja vaaratilanteen käytetään erilaisia kaasuja Kokkolan ja Toiminta vuodon nesteitä. sattuessa. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista Toimintaohjeet aineista sivulla ammoniakki, 14. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Yleinen vaaramerkki rikkihappo), tai nestekaasu kaasuvara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Yleinen vuodon vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen Yleinen vaaramerkki vaaramerkki sattuessa. Kts. on on yhtäjaksoinen toimintaohjeet yhtäjaksoinen minuutin takakannesta. minuutin kestävä kestävä nouseva nouseva ja laskeva ja laskeva sireeniääni. sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten jälkeen kaikkien on on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus kuukauden testaus ensimmäisenä arki maanantaisin arkitiistaina n. n. kello n kello Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Turvaopas Kokkolan Satama

14 14 Turvaopas Kokkolan Satama TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, johon liittyy radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote. Toimitaan, kuten kuultaessa yleinen vaaranmerkki kuitenkin seuraavilla poikkeuksilla: Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin (useat myrkylliset kaasut ovat ilmaa raskaampia) ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. Hengitä kostean kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua. Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

15 Turvaopas Kokkolan Satama 15

16

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö TURVALLISUUSOHJE Sisältö 1 Johdanto Kulunvalvonta ja liikenne Vierailijat tehdasalueella Valokuvaaminen Turvallisuusohjeita Työlupakäytäntö Tarkastustoiminta Palosuojelu Hätäilmoitus Toiminta onnettomuustilanteessa

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET ÄÄNEKOSKI TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Satamaoperaattorit ry Suomen Satamaliitto ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (päivitetty 1.10.2006) Sisällysluettelo Asiointiohjeen tarkoitus ja

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOKSEN

TALVIVAARAN KAIVOKSEN TALVIVAARAN KAIVOKSEN SISÄINEN PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty: 25.9.2008 Laatija: Inspaa Finland Oy Sanna Anttila +358503688386 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...4 1.1 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 10.10.2014 HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 04/2014 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Hyvä turvallisuustaso on Sataman sidosryhmien tyytyväisyyden edellytys. Sen saavuttamiseksi Satama on panostanut koulutukseen kouluttamalla

Lisätiedot

Työympäristö ja turvallisuusmääräykset

Työympäristö ja turvallisuusmääräykset HÄLYTYSNUMEROT PÄÄPORTTI: 01046 510 33 PAIKALLINEN HÄLYTYS: 33 HÄTÄNUMERO: 112 Työympäristö ja turvallisuusmääräykset Skoghallin tehtaan työntekijöille ja urakoitsijoille Stora Enso I Sisältö Tervetuloa

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Nummenkorva. VIK/10.7.2012 Rev 1.1

WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Nummenkorva. VIK/10.7.2012 Rev 1.1 WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Nummenkorva VIK/10.7.2012 Rev 1.1 As Oy Nummenkorvan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita As Oy:ssä asuvien henkilöiden omatoimiseen varautumiseen,

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot