Tilaaja ja vastuu. Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari. Matti Tähtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja ja vastuu. Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari. Matti Tähtinen 15.9.2011"

Transkriptio

1 Tilaaja ja vastuu Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari Matti Tähtinen

2 Sisältö Fingrid ja investoinnit Kansainvälistyvät palvelumarkkinat ja työvoima Aihepiirin keskeiset sopimusvelvoitteet Fingridin hankinnoissa Verovelvollisuudesta Työturvallisuudesta

3 Fingridin voimajärjestelmä selkärankana Suomen sisäiselle sähkönsiirrolle sekä rajasiirrolle

4 Investointiohjelma HAASTEET 1,7 miljardia RATKAISUT Sähkömarkkinoiden avautuminen ja kansainvälistyminen muuttavat verkon käyttöä Suomen ja Ruotsin välille uudet yhteydet pohjoiseen ja etelään Suomen ja Viron välisen yhteyden hankinta ja toisen siirtoyhteyden rakennuttaminen Lisää siirtokapasiteettia kuormituksen, tuotannon ja alueellisten tarpeiden muuttuessa sekä verkon ikääntyessä noin 3000 km voimajohtoa ja 30 sähköasemaa Pohjanmaan siirtokyvyn nostaminen uusiin ydinvoimalaitoksiin ja lisääntyvään tuulivoimaan varautuminen Nopeaa reserviä häiriötilanteiden hallintaan Siirtotariffi Euroopan alhaisimpien joukossa

5 Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia Fenno-Skan 2 Seinäjoki - Tuovila Forssan varavoimalaitos Yllikkälä - Huutokoski Hyvinkää - Hikiä EstLink 2 Ulvila - Kristinestad Hikiä - Forssa Hirvisuo - Pyhänselkä Lieto - Forssa Keminmaa - Pyhänselkä Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi Keski-Suomi - Oulujoki yhteyden vahvistaminen Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen Varavoima Hirvisuo (Ventusneva B) Tuovila 400 kv rakenteen kantaverkko 400 kv rakenteilla kantaverkon perusratkaisut varavoimalaitos Keminmaa Pyhänselkä : 400 kv voimajohtoja noin 2000 km, 110 kv johtoja noin 1000 km YVA-menettely / esisuunnittelu Yleissuunnittelu ja luvitus Rakentaminen KristinestadSeinäjoki Ulvila Huutokoski Lieto Forssa Hikiä Yllikkälä

6 SUURPROJEKTIT

7 SUURPROJEKTIT

8 Uudet ja uusittavat kytkinlaitokset , 32 kpl uusi 110 kv (2 kpl) uusittava 110 kv (8 kpl)

9 Uusi luku Suomen sähköverkon kehitystarinassa 2500 "Rautarouva": sähkönsiirto itälänsi suunnasa Vesivoiman siirtäminen kuluttajille Sähkön kulutuksen kasvu - suuret tuotantoyksiköt (hiili- ja ydinvoima) verkkoon Suurten yksikköjen - ydinvoiman ja keskittyneen tuulivoiman - liittäminen verkkoon. Ikääntyvän verkon uudistaminen Lähde: Fortum Lähde: Fortum Lähde: TVO 70 Pituus [km] TWh Lähde: Fortum kv 220 kv 400 kv Suomen sähkön kulutus

10 1,7 miljardin euron investointiohjelma mistä tekijät? Tilaamme projektit "avaimet käteen" periaatteella Palvelu- ja työmarkkinat ovat kansainväliset ENTSO-E Ten Year Development Plan Total projects km Vastaavia kantaverkon investointiohjelmia muuallakin Euroopassa 56% long term Fingridin työmailla henkilötyövuosien määrä noin oman henkilöstön määrä % mid term Suomessa käynnissä sukupolvenvaihdos suurten ikäluokkien eläköityessä

11 Suurinvestointien edetessä Fingridille on keskeistä, että kansainvälistyneillä palvelumarkkinoilla kilpailu toimii ja että sen myös annetaan toimia rehdein pelisäännöin toimijat arvioivat markkinakehitystä pitkäjänteisesti työmailla ulkomaalaisia koskevat samat oikeudet ja vastuut kuin suomalaisiakin Fingrid huolehtii, että tarvittavat ulkomaista työvoimaa koskevien lakien, asetusten ja säännöksien noudattamisvelvoitteet on kirjattu sanktioineen sen hankintasopimuksiin velvoitteiden toteutumista yhtiön työmailla valvotaan tarvittaessa pitkälle menevällä yhteistyöllä eri osapuolten kanssa.

12 Fingrid Oyj:n hankinta-asiakirjojen keskeiset vaatimukset aliurakointiin, ulkomaiseen työvoimaan ja tilaajavastuuseen liittyen

13 Hankintaketju 1/3 Urakoitsija vastaa alihankkijoidensa ja kaikkien heidän alihankkijoiden suorituksista kuten omistaan. Urakoitsijan on huolehdittava, että tilaajalla on samat oikeudet urakan valvomiseen kuin urakoitsijalla. Kaikilla urakoitsijoilla ja alihankkijoilla on velvollisuus noudattaa tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijan on esitettävä kaikki alihankinnan kaikilla tasoilla olevat alihankkijat tilaajan hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen alihankintatyön aloittamista. Tilaajan antama alihankkijan hyväksyntä ei kuitenkaan vähennä tai poista urakoitsijan vastuuta.

14 Hankintaketju 2/3 Alihankkijan hyväksynnän ehdot I. Alihankkijalla on taloudelliset ja tekniset resurssit ja valmiudet suoriutua alihankinnan kohteena olevasta osasta urakkaa II. Urakoitsija on esittänyt tilaajalle alihankkijaa koskevat Tilaajavastuulain mukaiset sisällöltään hyväksyttävät selvitykset III. Urakoitsija on toimittanut tilaajalle Lain lähetetystä työntekijästä vaatiman ilmoituksen ulkomaisen alihankkijan edustajasta Suomessa

15 Hankintaketju 3/3 Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että koko alihankintaketjussa ulkomaista työvoimaa käytettäessä noudatetaan heitä koskevaa lainsäädäntöä, mm. Ulkomaalaislaki Laki lähetetyistä työntekijöistä Urakoitsijan on myös huolehdittava, että kaikilla EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on voimassaoleva työlupa

16 Tilaajavastuulaki ja muut selvitykset Urakoitsija on velvollinen noudattamaan Tilaajavastuulakia ja huolehtimaan, että kaikki alihankintaketjussa noudattavat sitä. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijasta ja urakoitsijan työntekijöistä: 1) Selvitys siitä, onko urakoitsija merkitty Ennakkoperintälain mukaiseen Ennakkoperintärekisteriin ja Työnanatajarekisteriin sekä Arvonlisäverolain mukaiseen Arvonlisävelvollisten rekisteriin 2) Kaupparekisteriote 3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelkaa koskevasta maksusuunnitelmasta 4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutuskasujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen tekemisestä 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

17 Alihankintasopimuksen sopimuspuolena ulkomainen yritys Mikäli vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, on yrityksen toimitettava urakoitsijalle vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella todistuksella. Urakoitsijan on esitettävä nämä todistukset ja selvitykset tilaajalle ennen alihankkijan esittämistä hyväksyttäväksi ja milloin tahansa pyydettäessä. Mikäli laiminlyönneistä seuraa tilaajalle maksuvelvollisuus tai muu vastuu, on urakoitsija velvollinen korvaamaan nämä vastuut täysimääräisesti.

18 Lakien noudattamisen varmistaminen I. Ensimmäisessä työmaakokouksessa urakoitsijan ja kaikkien hyväksyttyjen alihankkijoiden keskeisiä työehtoja verrataan sovellettavien työehtosopimusten ja lakien vaatimuksiin. Vastaava vertailu tehdään myös uusien hyväksyttäväksi esitettävien alihankkijoiden osalta. Osapuolet sopivat myös menettelytavasta, jolla kahden pöytäkirjattavan valvontakokouksen muodossa seurataan työehtosopimusten ja lakien velvoitteiden toteutumista. II. Urakoitsija sitoutuu milloin tahansa vaadittaessa todistamaan tilaajalle ja viranomaisille sovellettavien työehtosopimusten ja lakien velvoitteiden toteutumisen.

19 Ulkomainen työvoima Urakoitsija vastaa siitä, että hän ja kaikki alihankkijat tuntevat Suomen työlainsäädännön ja noudattavat sitä. Urakoitsijan on järjestettävä turvallisuuskoulutus kaikille hankintaketjun ulkomaisille työntekijöille näiden äidinkielellä tai muulla heidän tuntemallaan kielellä. Urakoitsija vastaa siitä, että hänen ja kaikkien alihankkijoiden työntekijät ymmärtävät tilaajan ja urakoitsijan turvallisuusohjeet. Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla on järjestetty urakoitsijan kustannuksella työntekijöille riittävät tulkkipalvelut.

20 Ulkomaalaislaki Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että koko alihankintaketju noudattaa ulkomaalaislakia Erityisesti 73 :ssä annettuja määräyksiä työnantajan velvollisuuksista: Työntekijän oleskeluluvan hakeminen (73 1 mom) Varmistamisvelvollisuus siitä, että työntekijällä oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa (73 2 mom) Ulkomaalaisiin ja heidän työnteko-oikeutensa perusteisiin liittyvän tiedon säilyttäminen työmaalla siten, että ne ovat vaivattomasti tarkastettavissa. Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä 4 vuotta (73 4 mom)

21 Laki lähetetyistä työntekijöistä Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ja huolehtimaan, että koko alihankintaketju noudattaa lakia lähetetyistä työntekijöistä Erityisesti seuraavia annettuja määräyksiä työnantajan velvollisuuksista: työehdot ja -olot (2 ) työsopimuslain 2 luvun 7 :ssä tarkoitetun työehtosopimuksen mukaisesti minimipalkka ja palkan määräytyminen vuosiloma työaika työturvallisuus edustajan asettaminen (4a ), edustajan valtuutus on oltava voimassa 12 kuukautta työskentelyn päättymisen jälkeen velvollisuus ylläpitää tietoja lähetetyistä työntekijöistä (4b ) työaika-asiakirjat, vuosilomakirjanpito ja palkkatiedot (5 )

22 Dokumenttien ja maksujen hallinta Urakoitsija vastaa siitä, että kaikkiin ulkomaisiin työntekijöihin, mukaan lukien kaikkien alihankkijoiden työntekijöihin, liittyvät dokumentit ja asiakirjat ovat vaadittaessa tilaajan tai viranomaisten saatavissa urakkasopimuksen voimassaolon ajan sekä kahden vuoden ajan hyväksytyn vastaanoton jälkeen. Urakoitsija vastaa lisäksi siitä, että hänellä on käytössään järjestelmä, jonka avulla kaikille urakoitsijan ja kaikkien alihankkijoiden työntekijöille suoritettavat maksut tapahtuvat EUalueella toimivan pankin kautta ja että todelliset maksusuoritukset ovat vaadittaessa viranomaisen todennettavissa esimerkiksi pankin tapahtumaluettelo, josta erilliset maksetut summat ovat yksilöitävissä

23 Tilaajan oikeus sopimuksen purkuun Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli urakoitsija tai hänen alihankkijansa jättää olennaisilta osin noudattamatta sopimuksen asianomaisissa kohdissa mainittuja velvoitteita tai ei anna asianmukaista selvitystä velvoitteiden täyttämisestä. Lisäksi tilaajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta sopimuksen purkamisesta tilaajalle aiheutuneista kustannuksista. Urakoitsija on lisäksi velvollinen maksamaan sopimussakkona tilaajalle euroa jokaisesta sopimusrikkomuksesta.

24 Tiivistelmä toimenpiteistä ennen ulkomaisen aliurakointiyrityksen tai työntekijän saapumista työmaalle yrityksen tilaajavastuutiedot yrityksen rekisteröintivaatimusten täyttyminen lähetettyjen työntekijöiden edustaja - nimi, yhteystiedot, kirjallinen suostumus näyttö työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa henkilöluettelo ja passikopiot, työturvakortti työntekijän oleskelulupa, jos kyseessä ei ole EU/ETAkansalainen lomake A1/E101 tai vastaava todiste sosiaaliturvan voimassaolosta

25 Verovelvollisuudesta (vaatisi oman tilaisuutensa) 1. KOKONAISKUVA AIHEPIIRISTÄ 2. KANSAINVÄLINEN TULOVEROTUS 2.1 Oikeuslähteistä, käytännöistä ja periaatteista 2.2 OECD:n malliverosopimus OECD:n Malliverosopimuksen systematiikka artikloittain 2.3 Suomen verosopimukset 2.4 Suomessa harjoitettavan liiketoiminnan verotus Kiinteän toimipaikan määritelmästä OECD:n malliverosopimuksen mukaan Kiinteän toimipaikan määritelmä Suomen verolain mukaan Kiinteän toimipaikan määrittely käytännössä Italia Slovakia Kroatia Saksa Kiinteän toimipaikan aiheuttamat velvollisuudet rajoitetusti verovelvolliselle Tilanne, jossa rajoitetusti verovelvollisella ei ole kiinteää toimipaikkaa ja ennakkoperintärekisterimerkinnän merkitys 2.5 Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen henkilön verotus Huomioitavia asioita Yleiset periaatteet Kiinteä toimipaikka ja verosopimusten merkitys Tilanteet, joissa yrityksen pitää toimittaa ennakonpidätys tai lähdevero Tilanteet, joissa yrityksen ei tarvitse toimittaa lähdeveroa tai ennakonpidätystä palkasta Yhteenveto työnantajan palkanmaksuun liittyvistä velvoitteista 3. ARVONLISÄVEROTUS 3.1 Suorituksen arvonlisäverokohtelu kansainvälisissä tilanteissa 3.2 Tavarakauppa 3.3 Palvelukauppa 3.4 Tavaran myynti asennettuna 3.5 Arvonlisäverovelvollisuus Suomessa Yleistä arvonlisäverotuksesta Suomessa Kiinteästä toimipaikasta toimiva ulkomainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole arvonlisäverotuksen kiinteää toimipaikkaa Suomessa Ulkomainen elinkeinonharjoittaja rakentamispalvelun myyjänä tai ostajana Kiinteästä toimipaikasta toimiva ulkomainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen elinkeinonharjoittaja, ei kiinteää toimipaikkaa, rakennuspalvelun myyjänä Ulkomainen elinkeinonharjoittaja, ei kiinteää toimipaikkaa, rakennuspalvelun ostajana LÄHTEET

26 Fingrid kantaa erityisvastuuta työturvallisuudesta Kehitämme ohjeistusta, säännöksiä ja turvallisia työvälineitä ja vaatteita Investoimme työturvallisuuteen Järjestämme vuosittain työturvallisuuspäivän palvelutoimittajille Suoritamme johdon ja asiantuntijoiden työturvallisuuskatselmuksia ja auditointeja eri työmailla

27 Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen Tunnusluvut parantuneet Työmailla kuitenkin työturvallisuussääntöjen laiminlyöntejä Palvelutoimittajien työtapaturmien tunnuslukujen kehitys Kuolemaan johtanut työtapaturma Alajärven sähköasemalla Työturvallisuussäännösten noudattaminen on kaikkien yhteinen asia! 0 Tavoite < Työtapaturmien vakavuus [sairauspäiviä / tapaturma] Työtapaturmataajuus; yli 3 sairauspäivän tapaturmat [lkm/milj. työtuntia] Työtapaturmataajuus; vähintään 1 sairauspäivä [lkm/milj. työtuntia]

28 Fingrid välittää. Varmasti.

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto RL Toukokuu 2004 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Helmikuu 2006 Ulkomainen työvoima teknologiateollisuuessa

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Vuokratyö teknologiateollisuudessa Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa.

19.9.2013. Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä Skanskan kanssa sovittua päivittäistä työaikaa. SKANSKAN TÄSMENNYKSET YSE 1998 1 (5) Tarjous Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen yksilöity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot